GRAM

of 40 /40
JAARGANG 103 | NUMMER 11 | NOVEMBER 2012 Hoe doen zij dat? Deze maand: aan de slag met duurzaamheid | Hergebruik van baggerspecie zorgt voor klimaatwinst | Kansen voor optimalisatie textielinzameling Afvalsector maakt serieus werk van verduurzaming

Embed Size (px)

description

Gemeentereiniging en Afvalmanagement

Transcript of GRAM

Page 1: GRAM

JAARGANG 103 | NUMMER 11 | NOVEMBER 2012

Hoe doen zij dat? Deze maand: aan de slag met duurzaamheid | Hergebruik van baggerspeciezorgt voor klimaatwinst | Kansen voor optimalisatie textielinzameling

Afvalsector maakt serieus werk van verduurzaming

Page 2: GRAM

Akzo adv

1/1

Strooieffectbereikenper m2

Voor vragen: [email protected] informatie: www.wegenzout.nl

Het is tijd voor meer met minder!

Vacuümzout van AkzoNobel is vochtig en het heeft een fi jne korrelgrootte. Dankzij deze eigenschappen wordt een gelijkmatig strooi-patroon bereikt. Het stuitert nauwelijks weg, zoals bij grove soorten wegenzout het geval is. Doordat AkzoNobel vacuümzout zo goed hecht aan het wegoppervlak kan het ook met hogere snelheden worden gestrooid. Het gevolg is dat met minder AkzoNobel vacuümzout - in vergelijking met ander wegenzout - ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt. Een optimaal strooieffect voor maximale veiligheid van weggebruikers met een minimaal verbruik van wegenzout. Kortom: méér strooieffect bereiken per m².

Page 3: GRAM

GRAM | november 2012 3

Officieel vakblad van de NVRD

inhoudsopgave

6

12

14

Hoe doen zij dat? Deze maand: aan de slag met duurzaamheidDrie medewerkers van verschillende organisaties leggen uit wat zij verstaan onder

duurzaamheid en wat zij er concreet mee doen binnen hun organisatie. Ze lichten hun

keuzes toe en benoemen de voor- en nadelen.

#dvdd Dag van de Duurzaamheid bereikt miljoenen mensenOp 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, werd duidelijk dat de groep

mensen die actief bezig is met duurzaamheid enorm is gegroeid. Door het hele land

vonden duizenden activiteiten plaats.

Hergebruik baggerspecie zorgt voor klimaatwinstDe provincie Fryslân laat met de methodiek ‘Grip op Grond’ zien dat hergebruik van

afvalstoff en een verbetering kan betekenen voor de leefomgeving. Een nieuw ontwik-

kelde C02-rekenmodel stelt de provincie in staat te sturen op C02-reducties van 20

procent.

Kansen voor optimalisatie textielinzamelingTextiel is één van de huishoudelijke afvalstromen die kansen biedt voor gemeenten

om de inzamelresultaten te verbeteren. Dit blijkt zowel uit de Afvalbrief van voormalig

Staatssecretaris Atsma als uit het Huishoudelijk Afval Advies van de branche.

Bij de voorplaat: lees verder op pag. 6

(foto: Vliet / Hollandse Hoogte)

5 Bezem

Poll: stem mee

9 Voor afvalbranche is duurzaam werken

geen windowdressing

17 Gemengde berichten afval & milieu

18 Inzameling elektrische apparaten

moet verdubbelen

20 ‘Kansryck’ maar nog niet zeker

van vervolg

24 Omgekeerd inzamelen:

gedurfde maar juiste keuze

26 Picknickkleedje en afvalzak ineen:

CleanPicnic

29 NVRD Nieuws

32 Landelijke campagne ‘Vet, recycle het’

van start

35 Nieuws op de markt

38 Agenda

30

Page 4: GRAM

Retour matras

adv 1/2

Roteb

adv 1/2

Lease

Roteb LeaseRoteb Lease is gespecialiseerd in reparatie, onderhoud en beheer van bijzondere voertuigen. Het accent ligt op afvalinzamelvoertuigen, veegmachines, rioolreinigings- voertuigen, hoogwerkers, containerauto’s, ambulances en brandweervoertuigen.Roteb Lease staat voor klantgerichte mobiliteitsservice.

Verkoop & Beheer:Advisering bij aanschaf

Aanschafcoördinatie Voertuiginstructie Assurantie en schadeafwikkeling Leasing Wagenparkbeheer Managementinformatie Verhuur

Werkplaatsen:Onderhoud, reparatie en keuringen Schadeherstel Constructiewerk Bedrijfswageninrichting Servicesteunpunt voor RAVO, HIAB,

Geesink, Haller, BekkerLaGram en KOKS

Adrem veiligheidskeuringen

Meer weten? Een vraag? Een uitdaging? Informeer naar onze mogelijkheden.

Bel 010 - 267 86 00Of mail naar [email protected]

Roteb LeaseKleinpolderplein 5Postbus 110113004 EA Rotterdam

Page 5: GRAM

BEZEM

GRAM | november 2012 5

Van zorgpremie tot milieubelasting, volgens de media gaan we er met elkaar meer dan 12% op achteruit. Aan-gezien afval gerelateerd is aan economische groei, lost het afvalprobleem zichzelf op. Gelukkig maar, want voor milieu is in het nieuwe akkoord nauwelijks plaats. Op wat duurzame energie na, zijn vergroening en duurzaamhei-denveloppen teruggedraaid.

Ik las deze week in mijn regionale dagblad dat we geluk-kig bruggenbouwers hebben in Nederland. Dan hebben we straks tenminste een plek om onder te slapen (mits de brug niet wordt weggeblazen natuurlijk).

OrkaantijdIn het Caribische gebied loopt de orkaantijd op zijn eind. Orkaan Sandy heeft een spoor van vernieling achtergelaten, waarbij ook de oostkust van de Verenigde Staten niet is ontzien. Zelfs het machtige Amerika gaat op de knieën voor het natuurgeweld. Nederland heeft zijn eigen Sandy, hier heet hij Mark. Onder de noemer nivelleren en moderniseren worden links en rechts bomen geveld. Bomen die jaren geleden tot de hemel groeiden, maar niet op tijd zijn gesnoeid, houden de wortels niet meer in de grond. De storm die over Nederland raast, maakt al slachtoffers voordat de volle orkaankracht is bereikt. Deskundigen rollen over elkaar heen om de gevolgen van Mark te voorspellen.

Gemeenten gaan voor duurzaam

en dat mag best meer kosten

Wat vindt u?

Eens

Oneens

Reageren? Ga naar www.nvrd.nl

Uitslag van de poll oktober

Een straatreiniger heeft geen

opleiding nodig

20 % Eens

80 % Oneens

Verder discussiëren

over dit onderwerp?

Sluit u aan bij de GRAM lezersgroep

op LinkedIn.

Veel gemeenten vinden duurzaamheid een belangrijke factor in beleid en beheer. Dat geldt dus

ook voor inkoopbeslissingen over afvalinzameling en beheer openbare ruimte. De vraag is of

duurzaamheid het wint bij dergelijke beslissingen. Zeker in tijden dat er veel bezuinigd moet

worden. Wat geeft uiteindelijk de doorslag: de prijs of de duurzaamheid?

Defi nitie duurzaamheid volgens de VN: ‘Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de be-

hoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te

voorzien in gevaar te brengen’.

Page 6: GRAM

6 GRAM | november 2012

DEZE MAAND:

Daniel Walkot, afdelingsmanager

bedrijfsvoering GAD, verzorgings-

gebied 250.000 inwoners.

Contact: [email protected]

HOE DOEN ZIJ DAT ?

GADWat verstaat u onder het begrip

duurzaamheid?

Duurzaamheid is een containerbegrip

geworden dat je heel veel hoort tegen-

woordig. Met abstracte en praktische

kanten. Ik vind het vooral belangrijk dat

het huishoudelijk afval dat wij inzamelen

in de toekomst niet meer als afval, maar

als grondstof wordt gezien. Wij als GAD

spelen een belangrijke rol in de verduur-

zaming van de hele regio, die bestaat uit

Hilversum en acht andere gemeenten.

Wat doet uw organisatie concreet op

dit gebied?

We hebben de visie ‘grondstoff enbeheer

toekomst’ ontwikkeld. In die visie kijken

we naar verduurzaming op het gebied

van milieu, mens en fi nanciën, oftewel

people, planet, profi t. Volgens die visie

gaan we op alle vlakken duurzame sa-

menwerkingsverbanden aan, ook met

de sociale werkvoorziening in de hele

regio. Ook in de aanbestedingen en ver-

werkingscontracten willen we duurzame

voorwaarden opnemen. Met de visie wer-

ken we verder aan meer recycling, ver-

groening van ons wagenpark enzovoort.

aan de slag met duurzaamheid

Ellen Logtens, beleidsmedewerker

duurzaamheid gemeente Veldhoven,

44.000 inwoners.

Contact: [email protected]

Welke doelstelling(en) wil uw organi-

satie halen?

We zetten in op 70 procent recycling in

2019. Dat is al een hele ambitie, op ter-

mijn willen we zelfs naar 80 of 90 procent

recycling of zelfs een afvalloze regio.

Rapporteert u hierover naar buiten,

wat en hoe?

Met de burgers communiceren we via de

campagne ‘In de keuken gebeurt het’.

Elke keuze die mensen in de keuken

maken ‘is dit afval of grondstof?’, heeft

gevolgen voor de verwerking. Daar pro-

beren we mensen bewust van te maken.

Voor het overige gaan we met onze visie

echt bij gemeenten op bezoek. We gaan

het gesprek aan met colleges, raden en

ambtenaren. We merken dat gemeenten

daar behoefte aan hebben. Door een

positief-kritische houding kun je samen

heel veel bereiken.

Waar liggen nog kansen?

Bij sommige soorten afval, zoals dran-

kenkartons. Ook gaan we bekijken of

we de vervoersstromen in binnensteden

kunnen beperken, door bijvoorbeeld

de inzameling van huishoudelijk en be-

drijfsafval beter op elkaar af te stemmen.

We kijken al naar de vergroening van ons

wagenpark, maar daarnaast zou je ook

aandacht kunnen besteden aan rijgedrag.

Of je het gas diep indrukt of niet, maakt

een groot verschil in brandstofverbruik.

Dat eff ect wordt onderschat.

Tips voor andere gemeenten?

Zoek de samenwerking op. En probeer

te leren van elkaars sterke kanten. Dat

geldt niet alleen voor gemeenten on-

derling, maar ook voor verwerkingsbe-

drijven. Wij waren een van de eersten

die gebruik maakten van Retourmatras,

een bedrijf dat matrassen recyclet. Als je

elkaar opzoekt en informeert, bereik je

veel meer. Samen ben je ook sterker als

partij voor de landelijke overheid.

Gemeente VeldhovenWat verstaat u onder het begrip

duurzaamheid?

Voor mij betekent dat een wereld die in

balans is en waarin sprake is van on-

eindigheid. Iedereen op deze aardbol

Page 7: GRAM

GRAM | november 2012 7

moet kunnen genieten van eerste levens-

behoeften als schone lucht, schone ener-

gie, schoon water en goede voeding. Nu

en in de toekomst.

Wat doet uw organisatie concreet op

dit gebied?

Op het gebied van afval stimuleren we

zo veel mogelijk gescheiden inzameling

en hergebruik. We hebben in de regio

SRE, waar Veldhoven deel van uitmaakt,

al diverse proeven gedaan met een afval-

loze samenleving. We hebben op veel

daken zonnepanelen liggen, zoals op

het gemeentehuis maar ook op de mu-

ziekschool en de sporthal. Uniek is onze

Veldhovense denktank voor kinderen, de

Greenkids. Deze kinderen denken samen

met de gemeente na over hoe het duur-

zamer kan. Ze geven zelf spreekbeurten

op scholen en promoten bijvoorbeeld de

Jekko, als inzamelmiddel voor kleine ap-

paraten.

Welke doelstelling(en) wil uw organi-

satie halen?

De regio SRE, met 21 gemeenten, heeft

een manifest ondertekend met als doel

een afvalloze samenleving in 2020. Als

gemeente Veldhoven hanteren we een

tussenstap: 40 procent minder restafval

in 2016. We hebben een nieuw beleids-

plan, ‘hergebruik materialen’, dat vol-

gend jaar actief in werking gaat treden.

Rapporteert u hierover naar buiten,

wat en hoe?

In april hebben we een grote informatie-

bijeenkomst gehouden met afvalinzame-

laars en –verwerkers, producenten, in-

woners, de SRE Milieudienst en het C2C

Expolab. Daar werd veel kennis uitgewis-

seld en gebrainstormd. Verder hebben

we eens in de drie maanden een thema-

pagina over duurzaamheid in de lokale

krant. Voor de afl evering 'recycling van

plastic afval' zijn we bijvoorbeeld naar

een recyclingfabriek in Duitsland ge-

gaan, om te kijken wat er met ons inge-

zamelde plastic gebeurt. Die pagina was

zo’n succes, dat andere organisaties hem

ook willen gebruiken, als communicatie-

materiaal.

Waar liggen nog kansen?

De service voor herbruikbare stromen

kunnen verder omhoog, die voor restaf-

val juist omlaag. Ook zouden we meer

kunnen samenwerken met kringloop-

bedrijven, in het kader van repair and

spare. Dan kun je denken aan kleine re-

paraties, maar ook aan het afhalen van

leer van niet herbruikbare meubelen op

milieustraten. Daar kunnen tasjes of an-

dere voorwerpen van gemaakt worden,

eventueel in samenwerking met mensen

van de sociale werkvoorziening. Tot slot

moeten we meer samenwerken met pro-

ducenten. Als je iets wil bereiken, moet

je naar de hele keten kijken.

Tips voor andere gemeenten?

Durf radicale ingrepen te nemen en zie

afval als een grondstof die we moeten

delven.

MVO SaverWat verstaat u onder het begrip

duurzaamheid?

Zaken beter achterlaten dan aangetrof-

fen, zodat ook toekomstige generaties in

hun behoeften kunnen voorzien. Daarbij

willen we oog hebben voor zowel eco-

nomische, sociale als ecologische duur-

zaamheid.

Wat doet uw organisatie concreet op

dit gebied?

Heel veel! Een paar voorbeelden: veertig

procent van onze huisvuilwagens heeft

een Euro 5 motor, ons hoofdkantoor is

voorzien van de modernste, milieubespa-

rende technieken, we zijn aangesloten

bij de vereniging Midwaste die zich inzet

voor inkoop en afzet van herbruikbare

restproducten, via de stichting De Kring-

loper hebben we bijna honderd mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan

het werk. Daarnaast zijn we optimaal

ISO- en VCA-gecertifi ceerd, hebben we

een hulpfonds voor Saver-personeel dat

in fi nanciële moeilijkheden verkeert,

doen we mee aan educatieve projecten,

zoals een zwerfvuilproject voor basis-

schoolkinderen. En onze chauff eurs krij-

gen een uitgebreide training voor ‘het

nieuwe rijden’, waarmee ze brandstof

besparen en meer ontspannen achter het

stuur zitten.

Job Beekhuijzen, manager MVO

S aver, verzorgingsgebied regio

Roosendaal/Bergen op Zoom,

circa 200.000 inwoners.

Contact: [email protected]

In dit artikel leggen drie medewerkers van verschillende organisaties uit wat zij verstaan onder duurzaamheid en wat zij er concreet mee doen binnen hun organisatie. Ze lichten hun keuzes toe en benoemen de voor- en nadelen.

tekst: Hetty Dekkers

Page 8: GRAM

Curitas adv

1/2

gevoerd om meer grondstoff en terug te

kunnen winnen uit afval. Door meer re-

cycling hebben we een besparing bereikt

van 116 kilo CO2 per ingezamelde ton

afval. Daarnaast streven we naar meer

maatschappelijk verantwoord onderne-

men.

Rapporteert u hierover naar buiten,

wat en hoe?

De voortgang van onze milieuprestaties

en de langetermijnstrategie zijn vooral

terug te lezen in ons jaaroverzicht. Dat

wordt verspreid onder de belangrijkste

aandeelhouders en is ook gepubliceerd

op onze website. Verder treden we naar

buiten door deel te nemen aan de jaar-

lijkse Afvalconferentie. Volgend jaar pu-

bliceren we voor het eerst een zelfverkla-

ring, waarin vooral onze inspanningen

op het gebied van maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen transparant wor-

den gemaakt.

Waar liggen nog kansen?

Afval is een secundaire grondstof, waar

we met zijn allen nog veel meer mee

kunnen doen. Als bewerker, inzamelaar

en adviseur kan Saver daar een belang-

rijke bijdrage aan leveren. Door direct in

te spelen op de wetgeving en maatschap-

pelijke veranderingen en deze vooral

praktisch te vertalen naar de burgers van

onze gemeenten.

Tips voor andere gemeenten?

Duurzaamheid is een noodzaak van nu,

geen toekomstige zorg. Door een kop-

peling te maken tussen mvo en rende-

ment ontstaat een andere werkwijze.

Laat het niet alleen bij woorden, maar

doe vooral! ■

Welke doelstelling(en) wil uw orga-

nisatie halen?

Vorig jaar hebben we de ‘Lean and Green

Award’ in ontvangst mogen nemen voor

ons CO2-reductieprogramma. Onze doel-

stelling is 30 procent CO2-reductie in

2015 ten opzichte van 2010. In 2011

bereikten we door allerlei maatregelen

in ons logistieke proces al een reductie

van 7 procent. We zitten

dus op schema. De

vergroening van

het wagenpark

bereiken we

door schonere

voertuigen in

te zetten, zo-

als hybride en

elektrisch. Dit

jaar hebben we

een Ecotest uit-

HOE DOEN ZIJ DAT ?

Page 9: GRAM

GRAM | november 2012 9

AFVALCONFERENTIE 2012

door Laurent Chevalier

Voor afvalbranche is duurzaam werken geen windowdressing

Duurzaamheid is big business geworden. De man op de straat is het spoor soms echter bijster. Illustra-

tief is de ingezonden opmerking van ene Arend in een dagblad: “Tegenwoordig zijn ze knettergek door

steeds te roepen dat ze zo duurzaam zijn. In werkelijkheid gebeurt er nauwelijks iets. Mijn broek zakt

er van af.” Kan zo zijn, maar zeker is wel dat de afvalsector serieus werk maakt van verduurzaming.

Dit bleek duidelijk bij de presentatie van de ‘Bench-

mark 2012’ door Frank Hopstaken van onderzoeksbu-

reau FFact tijdens de Afvalconferentie op 3 oktober jl.

Deze gezaghebbende afvalconferentie wordt georgani-

seerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu,

de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven. Anders dan

brievenschrijver Arend suggereert, bleek tijdens deze

conferentie dat de afvalsector duurzaamheid serieus

neemt en niet aan windowdressing doet. En voor wie

nog twijfelt, stelt Hopstaken: “Uit ons eigen onder-

zoek blijkt dat de afvalbedrijven over de hele breedte

steeds hoger klimmen op de ladder van duurzaamheid

en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).”

Dit is – voor de afvalsector – andere koek dan die een

topman van een groot accountantskantoor enkele jaren

geleden presenteerde. Hij pleitte er voor om de wereld

van duurzaamheidclaims scherp te reguleren: “Bedrij-

ven kunnen mooi weer spelen door een bord aan de

muur te hangen met de tekst dat ze zo duurzaam zijn.

Niemand die het kan controleren.” Michel Schuurman,

Programmamanager Planet van ‘MVO Nederland’ zegt

over de kritische geluiden:”Ik begrijp het wel, maar

we moeten ons niet laten afl eiden van het belang van

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord wer-

ken.”

Duurzame plicht Schuurman zegt dit in aansluiting op zijn presentatie

over duurzaamheid tijdens de Afvalconferentie. De

belangstelling daarvoor was zo groot dat aan de deur

het bordje ‘uitverkocht’ moest worden gehangen. Hop-

staken zegt over die belangstelling: “In de afvalsector

zijn in de top 25 geen achterblijvers meer. Alle bedrij-

ven werken volgens zorgsystemen, ISO-regels en MVO

is ook goed opgepakt. Natuurlijk zijn er onderlinge

verschillen en maken bedrijven eigen keuzes hoe ze

het precies invullen.” Voor Schuurman betekent MVO

en duurzaamheid dat de huidige generatie – lees ook

bedrijven – de plicht heeft een schone wereld achter

te laten voor de opvolgers.”Alle deskundigen zijn het

er over eens dat de combinatie van globale herverde-

ling van macht, bevolkingsgroei, klimaatverandering

en grondstofschaarste het risico in zich draagt dat de

wereld een periode van protectionisme, toenemende

spanning en instabiliteit tegemoet gaat. Dat dwingt

ons tot verduurzaming van bedrijfsprocessen, produc-

ten en diensten.”

Over de duurzame stand van zaken in Nederland en bij

de afvalsector in het bijzonder zegt Schuurman: “In al-

gemene zin hoort Nederland tot de koplopers. De trend

van lineaire productie naar het circulaire model waarin

grondstoff en worden hergebruikt, vindt steeds meer

aanhangers. Ik teken wel aan dat het poldermodel ons

ook hierbij parten speelt. We zijn vooral koploper in het

praten over duurzaamheid. Het is de hoogste tijd dat er

echt een versnelling aan wordt gegeven, want de indica-

toren tonen aan dat we in hoog tempo achteruit hollen.

In de afvalsector worden overigens goede vorderingen

geboekt, maar dat geldt nog niet over de volle breedte.

De onderlinge verschillen zijn nog groot.” Dat er geen

ruimte is om pas op de plaats te maken, blijkt ook uit de

Planbureau voor de Leefomgeving:

“De uitdaging is om met de

innovatieve kracht van bedrijven

de afhankelijkheid van natuurlijke

hulpbronnen te verkleinen”

Page 10: GRAM

10 GRAM | november 2012

recente ‘Balans van de Leefomgeving’. Daarin stelt het

Planbureau voor de Leefomgeving dat de toekomst van

Nederland in vergroening ligt. “De uitdaging is om met

de innovatieve kracht van bedrijven de afhankelijkheid

van natuurlijke hulpbronnen te verkleinen. Dat vermin-

dert de milieudruk, creëert ruimte voor duurzame pro-

ductie en versterkt de concurrentiepositie.” Schuurman

en Hopstaken delen dit standpunt: “MVO zorgt voor een

betere marktpositie door kostenvermindering, innova-

tie, loyalere klanten en daarmee omzetverhoging. Af-

nemers en andere stakeholders eisen trouwens steeds

vaker dat bedrijven duurzaam werken.”

Opwaartse prestatiedrukDe benchmark van FFact is vijftien jaar geleden ont-

staan. Eerst op basis van economische prestaties. In

2001 is de combinatie milieukwaliteit en duurzaam-

heid er aan toegevoegd en in 2007 MVO. In de bench-

mark presenteert FFact de prestaties van de qua omzet

vijfentwintig belangrijkste spelers in de afvalsector.

Hopstaken benadrukt dat zijn bureau voor het opstel-

len van de benchmark in belangrijke mate gebruik

maakt van gegevens die de bedrijven zelf naar buiten

brengen. “Wij lezen jaarverslagen, informatie op web-

sites en overige publicaties van en over de bedrijven.

Ze moeten nieuws dus niet onder de pet houden. Wij

kunnen niet alle informatie verifi ëren, maar door onze

kennis van de sector kunnen wij de informatie goed

beoordelen en wij kennen de achtergronden van de be-

drijven.” Hopstaken geeft toe dat het desondanks soms

moeilijk is om alles goed te wegen en van een score te

voorzien.” Door zijn jarenlange ervaring durft hij wel

te stellen dat de afvalsector geen achterblijvers meer

kent.

Een ander mooi voorbeeld vindt Hopstaken in-zamelbedrijf Irado in Schiedam. Irado heeft duurzaamheid in de bedrijfsvoering helemaal gestructureerd en aangescherpt door met de ge-meente Schiedam en uitzendbureau Randstad een Social Returnovereenkomst te sluiten. Over het hoe en waarom daarvan zegt Irado-directeur André Hertog:”Wij zijn een inzamelbedrijf en ook verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Bij ons werk staat duurzaamheid voorop. Als partner van de gemeenten wilden wij op een bepaald moment ook een extra slag maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord onder-nemen. Ons bedrijf leent zich er immers uitstekend voor om langdurig werklozen te helpen werkerva-ring en werkritme op te doen. Daarmee kunnen wij de gemeenten bovendien een stukje ontzorgen, zoals met het project Social Return. Via dat pro-ject krijgen dertig werklozen jaarlijks de gelegen-heid om onder begeleiding van Irado-personeel bij ons werkervaring op te doen, te leren op tijd te komen en afspraken na te leven. Bovendien leren ze in teamverband te werken. Wij zetten hen op verschillende plekken in. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het team dat de straten schoonhoudt, bij het onderhoud van plantsoenen of in onze kringloop-bedrijven. Wij stimuleren deze mensen ook om een opleiding te volgen. Wij zijn er van overtuigd dat wij zo een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren. Daarnaast besteden wij ook werk uit aan de lokale Sociale Werkplaats. Sinds enige tijd zet-ten wij die organisatie ook in bij het assembleren van ondergrondse containers. Voorheen kochten wij deze compleet. Nu schaffen wij de containers in onderdelen aan en worden ze geassembleerd bij de Sociale Werkplaats. Uiteindelijk zijn wij niet duurder uit en de kwaliteit blijft gegarandeerd.”

Frank Hopstaken van onderzoeksbureau FFact

Irado directeur André Hertog

Page 11: GRAM

Zandrecycling adv

1/2RKGV-specialist sinds 1988

Meerdere locaties in Nederland

Snelle dienstverlening

Diverse transportmogelijkheden

ISO- en VCA-gecertifi ceerd

Gratis afvalstroomnummer

Bij Zandrecycling Nederland is uw RKG-slib en veegzand veilig tot de kleinste fractie.

Wilt u af van uw riool-, kolk-, gemaalslib of veegzand? Zandrecycling

Nederland laat u graag zien hoe het kán en hoe het hóórt. We zijn im-

mers de enige afvalverwerker in Nederland die volledig is toegespitst

op het verwerken van RKGV. Ofwel het reinigen en recyclen tot schone

(bouw)materialen, en het verwerken van restfracties volgens de kleinste

paragrafen van de Milieuwet. Kijk op www.zandrecycling.nl, of bel

0174-24 39 50 voor meer info, een vrijblijvende afspraak of een offerte.

Zandrecycling Nederland BV ABC Westland 227, 2685 DC Poeldijk T 0174-243950 F 0174-291148 www.zandrecycling.nl [email protected]

Af van uw RKGV-afval? Zó hoort ‘t.

“Duurzaamheid en MVO zitten bij publieke- én private

bedrijven tussen de oren en ook steeds meer in het

DNA. Logisch, ze verkopen immers producten en dien-

sten die direct aan duurzaamheid zijn gekoppeld. Klan-

ten vragen dan ook nadrukkelijk om gecertifi ceerde

zorgsystemen. Deze opwaartse prestatiedruk uit de

markt maakt het ook steeds moeilijker om een win-

naar van de benchmark aan te wijzen. Om dat te wor-

den, moet je nu eigenlijk als eerste iets heel unieks

in de praktijk realiseren. Moet je excelleren! Die pio-

niers gooien hoge ogen. Het is overigens aardig om

te zien hoe ieder bedrijf op zijn eigen manier winkelt

in duurzaamheid en MVO. Afvalzorg doet het bijvoor-

beeld heel goed doordat ze MVO daadwerkelijk over

de hele breedte hebben ingevoerd. Bij ieder besluit dat

ze nemen, wegen ze economie en duurzaamheid even

zwaar mee en hanteren ze een streng systeem van mi-

lieukwaliteitszorg. Dat geeft in onze beoordeling een

hoge score.”

De lezing van Frank Hopstaken en de benchmarkpre-

sentatie kunt u vinden onder het kopje Afvalconferen-

tie 2012 op www.ff act.nl ■

Michel Schuurman, Programmamanager

Planet van MVO Nederland

Page 12: GRAM

12 GRAM | november 2012

Duurzaamheid is natuurlijk niet iets voor één dag in het jaar. Dat moet

iedere dag. Het doel van de Dag van de Duurzaamheid is op die ene

dag de duurzaamheidsbeweging zichtbaar te maken. Door alle initia-

tieven op één landelijke dag te koppelen via de website www.dagvan-

deduurzaamheid.nl, wordt de duurzaamheidsbeweging zichtbaar. Als

signaal naar politiek en maatschappij. Woensdag 10 oktober 2012 was

de vierde keer dat de Dag van de Duurzaamheid werd georganiseerd.

Het gonste en bruiste in Nederland van de initiatieven.

Deelname van grote bedrijvenBijzonder dit jaar waren de grote bedrijven die zich meer profi leerden

met hun duurzame acties en doelen, zowel voor het grote publiek, an-

dere bedrijven en leveranciers als voor hun klanten. Zo startte Hei-

neken op 10-10 de actie om kroegen te helpen met verduurzamen,

lanceerde Albert Heijn zijn nieuwe campagne ‘Boodschappen met een

Boodschap’ en biedt Etos zijn klanten geen reguliere plastic tasjes meer

aan. Leontien van Moorsel opende in Gouda de eerste duurzame winkel

van C&A.

Ook studenten waren dit jaar vertegenwoordigd: ze overhandigden

in Utrecht hun manifest tot verduurzaming van het onderwijs aan be-

stuurders van universiteiten en hoge scholen.

Urgenda Directeur Marjan Minnesma: “De Dag van de Duurzaamheid

was een groot succes. Samen hebben we laten zien hoe we een duurza-

mere samenleving kunnen realiseren. De urgentie om anders te leven,

te werken, te reizen en te eten blijft. We hebben met alle deelnemers

door heel Nederland laten zien dat de duurzaamheidsbeweging groeit,

vooruit wil en dat we samen grote stappen kunnen maken. De overwel-

digende belangstelling voor de Dag laat zien dat niemand meer om het

thema duurzaamheid heen kan en het een rol speelt in ons dagelijks

leven”.

Marjan Minnesma werd op 10-10 door dagblad Trouw uitgeroepen tot

de nummer één van de Duurzame 100, een plek die zij afgelopen jaar

ook al bekleedde. In de Top 100 van Trouw staan de meest invloedrijke

mensen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verant-

woord ondernemen in Nederland.

De Dag van de Duurzaamheid is gelukkig niet on-

opgemerkt aan de afvalbranche voorbij gegaan.

Vele bedrijven uit de sector meldden hun activi-

teit aan op www.dagvandeduurzaamheid.nl. Een

greep uit de verschillende activiteiten op 10-10:

• De Graaf Afvalbeheer uit Purmerend plantte een

boom voor iedere 100 kilogram aan papier die werd

ingeleverd. Een actie samen met het Nationaal Bos-

senfonds.

• Op 10-10 werd het Texelaars makkelijk gemaakt om

hun e-waste in te leveren. Er werden extra inzamel-

bakken geplaatst in alle dorpen. Als extra service

reed een promotieteam de hele middag rond met

bakfi etsen om huis aan huis e-waste op te halen.

• Ook klanten en personeel van Compete automatise-

ring werd het makkelijk gemaakt: oude ICT appara-

tuur kon op 10-10 worden klaargezet. Het werd op-

gehaald en via Irado-Schiedam aan Wecycle geleverd.

• De ANWB organiseerde op het hoofdkantoor in Den

Haag de eerste 1-bekertje-op-een-dag actie. Het was

al eerder verteld, maar om het geheugen van de

collega’s op te frissen werd 10-10 aangegrepen om

medewerkers nog eens bewust na te laten denken

over hun (vanzelfsprekende) gebruik van de papie-

ren koffi ebekertjes. Want ook al kunnen ze mee met

het papierafval, onnodig gebruik wil de ANWB zoveel

mogelijk vermijden.

• De gemeente Zundert onderschrijft de regionale af-

valvisie om in 2030 nul kilo restafval per inwoner

te hebben. Op 10-10 startte een campagne om de

hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente

stelt onder meer voor al haar inwoners een Jekko be-

schikbaar.

door Andrea van de Graaf, Urgenda

#dvdd Dag van de Duurzaamheid bereikt miljoenen mensen

Op 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, werd duidelijk dat de groep mensen die actief bezig is met

duurzaamheid enorm is gegroeid. Door het hele land vonden duizenden activiteiten plaats, geïnitieerd door kleine en

grote bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en particulieren die aanhaakten bij het initiatief van actieorgani-

satie Urgenda. Ook de afvalbranche heeft bijgedragen. Uw organisatie niet? Dit artikel staat boordevol tips en ideeën

voor duurzame activiteiten. En die hoeven niet te wachten tot de Dag van de Duurzaamheid 2013!

Afval en recycling op de

Page 13: GRAM

GRAM | november 2012 13

• Bij juff rouw Stippeltje maakte iedereen tijdens de

week van de duurzaamheid kans om een gratis ser-

vies te winnen. Juff rouw Stippel is een bijzondere

winkel in Zeist waar van afval weer iets moois wordt

gemaakt. Eigenares Jenny tovert oude hoeden om

in hippe lampenkappen en van oude videobanden

maakt ze hypermoderne wandmeubelen.

• In het Transitie Lokaal in Tilburg is van 1000 plastic

tassen een kunstwerk gemaakt. Het kunstwerk is met

mensen samen gemaakt: community art. De Nacht-

burgemeester van Tilburg onthulde op 10-10 het olie-

monument ‘afscheid van het tijdperk van goedkope

olie’.

• Gered Gereedschap liet op de Dam in Amsterdam zien

hoe ze al 30 jaar gebruikt gereedschap inzamelt, op-

knapt en verscheept naar leerlingen van het technisch

onderwijs in ontwikkelingslanden. In een tot mobiele

werkplaats omgebouwde zeecontainer werden op

10-10 gereedschappen gerecycled voor scholen in

Afrika.

• In de Utrechtse stadsboerderij Koppelsteede konden

kinderen meedoen aan een Kinderworkshop: robots

Bouwen van E-Waste. Ook de rondreizende supertruck

van de Utrechtse Afvalroadshow stond op 10-10 op

de Koppelsteede. Met de afvalroadshow willen de

Utrechtse gemeenten hun inwoners (jong en oud) fy-

siek en persoonlijk in contact laten komen met het be-

lang van afvalscheiding en bewust omgaan met hun

afval.

• Op de Hoge School Utrecht gaf Prof. Dr. Michael

Braungart, de bedenker van Cradle to Cradle, een les

voor de eigen medewerkers en studenten. Ook pre-

senteerde het College van Bestuur de visie van de HU

op duurzaamheid en de wijze waarop de HU daar in-

vulling aan geeft.

• Het Landelijk Zwerfafvalcongres van Gemeente Schoon

was op 10-10. Ruim 230 professionals van gemeenten,

beheerders van de openbare ruimte en ngo’s kwamen

bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen voor

het bereiken van een schone leefomgeving. Mooi toe-

vallig op de Dag van de Duurzaamheid. ■

• Gemeente Noordenveld wil samen met de scholen

de CO2-uitstoot verminderen. Alle 24 scholen (basis-

scholen en middelbare scholen) hebben aangegeven

mee te willen helpen. Samen met circa 3500 leerlin-

gen worden kleine elektrische apparaten en speel-

goed apart ingezameld via ter beschikking gestelde

minicontainers. Actieperiode 10-10 tot eind oktober

2012.

• De Meerlanden produceerde rond de Dag van de

Duurzaamheid haar miljoenste kuub groengas ge-

maakt van gft afval. Op 10-10 werden presentaties

en rondleidingen gegeven.

Op het stadhuisplein in Utrecht werd 10-10 een duurzaam-

heidsmarkt gehouden met informatie over energiebesparing.

Ook was er een speciaal inleverpunt voor gescheiden afval.

Foto: Holla

ndse H

oogte, Bert Sp

iertz

Over UrgendaUrgenda is de actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke or-ganisaties en particulieren. Dat doet de stichting aan de hand van een langetermijnvisie, een concreet actieplan van nu tot 2050 en icoonprojecten. Samen met koplo-pers wil Urgenda laten zien dat het kan, dán versnellen en opschalen. Met onder meer regiotours en de Dag van de Duurzaamheid wil de organisatie laten zien hoeveel koplopers in Nederland al actief zijn. Kijk voor meer in-formatie op www.urgenda.nl.

Dag van de Duurzaamheid

Page 14: GRAM

14 GRAM | november 2012

De provincie Fryslân is zo’n overheid die duurzaamheid als motief heeft

benoemd en van daaruit een klimaatdoelstelling heeft gesteld. Juist om-

dat de provincie zichzelf een doelstelling voor de langere periode stelde

waarin economische groei niet leidend is, ontstaat ruimte voor innova-

ties die onze leefomgeving kunnen verbeteren. Voor de critici onder ons:

ondertussen tonen wij aan dat het op economische motieven ook past.

Grip op GrondMet de projectorganisatie Grip op Grond geeft de provincie Fryslân in-

vulling aan duurzaam bodem- en grondbeleid. Dat doe zij door onder

meer hergebruik van bijvoorbeeld (verontreinigde) grond zoveel moge-

lijk te stimuleren en het bestaande bodemsysteem te beschermen. Op

deze manier wil de provincie bijdragen aan haar klimaatdoelstellingen.

Eén synergieproject dat actueel is in het kader van Grip op Grond in

uitvoering, speelt zich af in Noord Friesland. In een aantal grachten van

een gemeente bevindt zich verontreinigde baggerspecie. Om de be-

vaarbaarheid van deze wateren te herstellen, moet er gebaggerd (wa-

terbodemsanering) worden. Hierbij komt verontreinigde baggerspecie

vrij. De specie is een afvalstof door aanwezigheid van zware meta-

len en zogeheten PAK-deeltjes. Normaliter moet deze op verantwoor-

de manier verwerkt of gestort worden. In Noordoost Friesland wordt

eveneens een nieuwe provinciale weg aangelegd. De aanleg start in

het najaar van 2012. Centraal in het synergieproject staat dat veront-

reinigde baggerspecie een grondstof wordt voor de fundatielaag van de

provinciale weg. Die optimalisatieslag is gemaakt door het toevoegen

van een recept dat in samenwerking met Oranjewoud is ontwikkeld.

De afvalstof is geschikt als funderingslaag en hierdoor hoeft er minder

schone grond worden aangevoerd.

CO2-voetprintmodelDe provincie Fryslân wil grip krijgen op de CO2-emissie van de (eind)

verwerking van vrijkomende bouwstoff en, (verontreinigde) grond en

baggerspecie. Ook inzicht in de vermeden CO2-emissie dankzij herge-

bruik is van belang. Dit inzicht stelt de provincie Fryslân in staat te

sturen op optimaal hergebruik van grondstromen voor een positieve

impact op het milieu. Oranjewoud introduceerde een CO2-tool waarmee

punten kunnen worden berekend voor vergelijking van meerdere (eind)

verwerkingmethoden van vrijkomende bouwstoff en, (verontreinigde)

grond en/of baggerspecie. Technisch gezien zijn er verschillende ma-

terialen om vervuilde baggerspecie te immobiliseren tot secundaire

bouwstof voor een verhardingslaag onder een weg. Bijvoorbeeld met

grondstoff en, maar ook met afvalstoff en.

Fase 1: CO2-voetprint verwerkingsrouteAangezien dit type berekeningen relatief nieuw is voor

overheden, volgden de provincie Fryslân en Oranje-

woud een gefaseerde aanpak. Deze begint bij de ver-

werkingsroute. Belangrijk is om helder aan te geven

welke stappen relevant zijn voor de CO2-footprint van

een verwerkingsroute. Hierbij moet rekening worden

gehouden met verschillende mogelijkheden voor im-

mobilisatie van de afvalstof. In de eerste fase zijn hier-

voor verschillende baggertechnieken, de vrijkomende

stoff en en hun specifi eke wijze van (eind)verwerking

geanalyseerd. Hierbij hebben we gekeken naar onder

meer verwijdering, transport, tussentijdse bewerking

en te gebruiken materialen zoals toeslagstoff en voor

het immobilisaat.

HERGEBRUIK BAGGERSPECIE ZORGT VOOR KLIMAATWINST

door Eize Drenth, Wilfried ter Woerds (Oranjewoud) en Laas Bonnema (Provincje Fryslân)

Van afvalstof naar grondstof

De provincie Fryslân laat met de methodiek ‘Grip op Grond’ zien

dat hergebruik van afvalstoff en een verbetering kan betekenen

voor de leefomgeving. Een nieuw ontwikkelde C02-rekenmodel*

stelt de provincie in staat te sturen op C02-reducties van 20

procent. Alhoewel economische winst niet leidend is, levert het

model ook hier verrassende resultaten op.

Hoe zit het dan met de economische balans?Door duurzaamheid als uitgangsmotief te nemen, hebben wij een innovatie kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Nu is het ook interessant om te kijken naar de economische balans. De varianten zoals wij die in ruwe vorm heb-ben berekend, laten een besparingsrange zien die of erg positief uitpakt: want 38 procent besparing op de kosten, of licht negatief: 4 procent kosten-verhoging. Gemiddeld zitten we ruim aan de posi-tieve kant. Kortom, verlaging van CO2-uitstoot gaat hand in hand met lagere kosten.

Bagger uit de gracht blijkt na bewerking uitstekend fundatiemateriaal voor

* Dit CO2-rekenmodel kwam gezamenlijk tot stand met C. van der Peet en

A. Wiegersma (Oranjewoud).

Page 15: GRAM

GRAM | november 2012 15

Op basis van deze analyses ontwikkelde Oranjewoud

een berekeningsmethodiek. Deze is in lijn met de CO2-

prestatieladder en het STREAM onderzoek van CE Delft

(modelberekening van emissies op basis van geleverde

prestaties). Daarnaast is voor het opzetten van deze

methodiek nauw contact geweest met innovatieve aan-

nemersbedrijven, zodat recente praktijkervaringen zijn

meegewogen.

Fase 2: CO2-besparing berekenenIn de tweede fase zette Oranjewoud de daadwerkelijke

berekeningstool in. Hieruit blijkt in welke richting de

CO2-besparing in geval van hergebruik zich kan bewe-

gen. De CO2-uitstoot is voor de verschillende verwer-

kingsroutes berekend. Hierbij zijn per saneringsvariant

onderdelen van de uitvoering benoemd. De onderdelen

die horen bij het saneren van de baggerspecie dragen

bij aan de CO2-uitstoot:

• baggeren • storten

• immobiliseren • transport.

Wanneer een verwerkingsroute gebruik maakt van bag-

gerspecie als secundaire bouwstof in de fundatie van

de weg, betekent dit dat het conventionele grondstof-

fen vervangt. Dit zorgt voor een negatieve CO2-uit-

stoot. Deze onderdelen zijn:

• grondstoff en (hergebruik van afvalstoff en)

• transportkosten (besparing).

Interessante resultatenDe berekening levert interessante resultaten op. Zo

blijkt dat voor een waterbodemsanering van circa

45.000m3 verontreinigde baggerspecie tussen 5.000

en 6.000 ton CO2 wordt uitgestoten. Voor de vier ver-

werkingsvarianten blijkt dat deze elkaar, wat totale

CO2-uitstoot betreft, niet veel ontlopen. Ter vergelij-

king: een gemiddeld huishouden in Nederland stoot jaarlijks ongeveer

9 ton CO2 uit. De uitstoot van één saneringsvariant komt dan neer op

de jaarlijkse uitstoot van zo’n 600 Nederlandse huishoudens. Wanneer

deze verwerkingsvarianten van de specie gecombineerd worden met

de toepassing ervan als funderingslaag, leidt dit tot een besparing op

de CO2-uitstoot van 20 procent, ten opzichte van een conventionele

aanpak. Deze milieubesparing is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-

uitstoot van een gemiddelde stadswijk.

Dominante onderdelenUit het model volgt dat er twee dominante onderdelen in de uitvoering

voor de CO2-uitstoot zijn: (1) het storten en (2) het immobiliseren van

de specie. Bepalend voor de stort is inklinking van bagger, veroorzaakt

door de werking van bacteriën. Vooronderzoek aan de Vrije Universiteit

(VU) in Amsterdam door Dr. J. van Huissteden toont aan dat natuur-

lijke afbraak van baggerspecie op de stort zo’n 2 procent van de to-

tale CO2-uitstoot in Nederland is. Momenteel wordt hier nog onderzoek

naar gedaan. Tot nu toe hebben de Nederlandse autoriteiten met deze

waarde echter geen rekening gehouden. In ons model hebben we een

indicatiewaarde van 2 procent voor de CO2-uitstoot in geval van stort.

Normale Portlandcement als cement voor het immobiliseren van de

baggerspecie leidt tot een relatief hoge milieubelasting. Daarom heb-

ben wij als alternatief onder meer Hoogovencement ingezet. De pro-

ductie van Hoogovencement heeft daarnaast een signifi cant lagere CO2-

uitstoot dan Portlandcement. Dit heeft een bijkomend positief eff ect op

de carbon-footprint van het immobilisaat. Voor de (overige) varianten

blijkt dat het vervangen van cement voor Hoogovencement tot gevolg

heeft dat de totale CO2-uitstoot met maximaal 60 procent afneemt.

ConclusieDe methodiek en de rekentool zijn klaar en worden ingezet voor het

bepalen van de meest optimale voetprint. De rekentool helpt de provin-

cie Fryslân te bepalen waar de meeste (klimaat)winst te behalen is. De

analyse naar de CO2-emissie is onlangs afgesloten en heeft aangetoond

dat door het maken van een keuze voor de juiste samenstelling van

het immobilisaat als secundaire bouwstof een besparing van 20 pro-

cent op de totale uitstoot van CO2 ten opzichte van een conventionele

aanpak kan worden bereikt. Daarnaast blijkt uit voorgenoemd weten-

schappelijk onderzoek dat de bijdrage van de baggerspecie in depot/

stortplaats nog eens 10 procent op de totale uitstoot van het project

uitmaakt.

Voor meer informatie:

Eize Drenth, tel. 06-12810444 of [email protected]

Onzekerheid CO2-footprintAfhankelijk van de verwerkingsvariant zijn er onzekerheden in de berekening van CO2-uitstoot. Deze onzekerheid is tussen +/- 100 en +/- 1.100 ton CO2 en zit ‘m vooral in het storten van de bagger-specie. De onzekerheid voor deze situatie is 15 tot 20 procent ten opzichte van de totale berekende CO2-uitstoot. Het gaat hier om het kwantifi ceren van de uitstoot bij het natuurlijke afbraakproces van de baggerspecie bij storten. Voor de overige saneringvarianten is de onzekerheid 4 tot 6 procent.

de aanleg van een nieuwe weg

Page 16: GRAM

Beek container

adv 1/2

Orlaco adv

1/2

Vision is our mission

www.orlaco.nl

Telefoon: (0) 342 404 555

E-mail: [email protected]

RADAREYEActief detectie systeem

B E E K C O N T A I N E R G R O E P N E D E R L A N D V O O R E E N Z O R G E L O O S E N O P T I M A A L O N D E R H O U D V A N U W C O N T A I N E R S

Flevoweg 312318 BX LeidenT 085 273 50 00F 085 273 50 [email protected]

www.containeronderhoud.nl

BEEK DIENSTEN Reinigen Inzamelen/inzamelen en

aansluitend reinigen Reinigen betonputten Reparatie en onderhoud Leveren en plaatsen

ondergrondse containers Containerbeheersysteem Keuring ondergrondse containers Veiligheidsvloeren Distributie containers

Page 17: GRAM

GRAM | november 2012 17

AFVAL & MILIEUGEMENGDE BERICHTEN

Nascheiden kunststofafval

succesvol

Nascheiden van het kunststof verpak-

kingsafval door Omrin functioneert bij-

zonder goed. Het bedrijf heeft bekend

gemaakt dat in 2011 6,6 miljoen kilo

kunststof verpakkingsmateriaal uit het

huishoudelijk restafval is gescheiden.

Dit is omgerekend 19,7 kilo per huishou-

den. Voor dit jaar verwacht Omrin meer

dan 30 kilo per huishouden te kunnen

nascheiden tegen een landelijk streefge-

wicht voor bron- en nascheiding van 15

kilogram.

Akkoord verpakkingen aanvullen

De nieuwe Raamovereenkomst voor Ver-

pakkingen behoeft aanvulling, waardoor

het een acceptabele verduurzamingsa-

genda oplevert als tegenwicht tegen de

voorgenomen afschaffi ng van statiegeld

op grote petfl essen. Dit adviseert de

Commissie Verpakkingenakkoord aan

de VNG. Volgens de commissie biedt

het huidige conceptakkoord een goede

basis, maar verdient het aanvulling op

het gebied van kwaliteit, fi nanciering en

monitoring. De commissie voelt er niets

voor de monitoring bij Nedvang neer te

leggen, omdat deze organisatie vooral

het bedrijfsleven vertegenwoordigt. De

commissie kiest voor een onafhankelijke

organisatie om te voorkomen dat het be-

drijfsleven over de gemeentelijke regie

gaat oordelen.

RMN vergroot verzorgingsgebied

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

(RMN) gaat vanaf volgend jaar in IJssel-

stein de inzamel- en reinigingstaken en

het beheer van de afvalbrengstations

verzorgen. De medewerkers die deze

taken nu uitvoeren, treden in dienst van

RMN. Inmiddels is ook Baarn aangesloten

bij RMN. In totaal verzorgt het bedrijf nu

de inzameling en reiniging voor vijf ge-

meenten met in totaal 100.000 aanslui-

tingen en ruim 226.000 inwoners.

Rotterdam wil meer afvalscheiding

De gemeente Rotterdam start een nieu-

we campagne om te stimuleren dat de

inwoners minder afval op straat gooien.

Zwerfafval is een van de grootste erger-

nissen in de havenstad. Tijdens de cam-

pagne gaan publieksvoorlichters van

deur tot deur door de stad om de inwo-

ners te wijzen op het belang van goed

afvalgedrag. De gemeente heeft ook aan-

gekondigd streng te zullen handhaven.

Nieuwe Europese regels E-afval

De EU heeft de regels voor het inzamelen

en verwerken van E-afval aangescherpt.

Uiterlijk op 14 januari 2014 moeten de

lidstaten hun wetgeving voor dit afval

aanpassen en afstemmen op de nieuwe

richtlijn en de nieuwe inzamelingsper-

centages. Vanaf 2016 moet volgens deze

richtlijn 45 procent van de verkochte

elektronische apparatuur worden inge-

zameld.

Utrecht stimuleert duurzame

economie

De provincie Utrecht stelt 2,5 miljoen

euro beschikbaar voor verduurzaming

van de economie in de provincie. In de

provincie worden in totaal vier projec-

ten gestart om te zorgen voor een extra

impuls. Zo start de provincie onder an-

dere een garantiefonds waardoor banken

ervaring kunnen opdoen met het fi nan-

cieren van collectieve energieprojecten.

Daarnaast gaat de provincie er samen

met de twintig toonaangevende bedrij-

ven in de regio aan werken dat hun CO2-

footprint wordt gereduceerd. Tenslotte

zet de provincie zich in voor gebruik van

elektrisch aangedreven bussen en afva-

linzamelvoertuigen.

Samenwerking Baetsen, DAR en ARN

Het Nijmeegse afvalinzamelbedrijf Dar,

afvalenergiecentrale ARN en afvalbedrijf

Baetsen gaan samenwerken bij het voor-

sorteren van afval (ca. 7.000 ton) dat af-

komt van de diverse milieustraten in de

regio Nijmegen. Op dit moment gaat het

afval grotendeels rechtstreeks naar ARN.

Baetsen gaat deze afvalstroom voortaan

sorteren in herbruikbare componenten,

zoals hout, kunststof, metaal, papier en

karton. Het restant van het afval gaat

naar ARN om te worden verbrand. De

warmte die hierbij vrijkomt, levert ARN

onder meer voor stadsverwarming in Nij-

megen.

Afval ondergronds

Afvalbedrijf AVRI (Rivierenland) gaat op

verschillende locaties in en om Culem-

borg ondergrondse afvalcontainers plaat-

sen. Hiermee worden de kliko’s, die vaak

een rommelige aanblik bieden en veel

ruimte in beslag nemen, overbodig. De

betonnen bakken waarin het afval on-

dergronds wordt opgeslagen, zijn zo’n

3 meter diep. Het is de bedoeling om de

containers begin december in gebruik te

nemen.

Page 18: GRAM

18 GRAM | november 2012

Vooral kleine apparaten verdwijnen nog vaak tussen

het restafval. Om de doelstelling van 85 procent te ha-

len, is het nodig dat er 10.000 inzamelpunten komen

voor elektronisch afval (e-waste), stelt de NVMP, de ver-

eniging van producenten en importeurs van elektrische

apparaten. Meer inzamelpunten maken het voor consu-

menten gemakkelijker om afgedankte apparaten in te

leveren. Jan Kamminga, voorzitter van de NVMP: “Het

wordt hard werken, maar we hebben te maken met een

maatschappelijke en ook een wettelijke verplichting.”

Inmiddels zijn in honderden winkels die elektrische

apparaten verkopen, inzamelmiddelen geplaatst. “De

detailhandel reageert positief op de campagne van

onze uitvoeringsorganisatie Wecycle, die we in dit ka-

der hebben georganiseerd. Bij consumenten gaat lang-

zamerhand ook doordringen dat apparaten die ze nu

weggooien, geen afval zijn”, zegt Kamminga.

Oud-voor-nietsMarcel van Westerhoven, senior consultant bij Crem,

bureau voor duurzame ontwikkeling, noemt het beha-

len van de doelstelling van 85 procent een fl inke klus.

“Zoals de inzameling nu plaatsvindt, gaat het niet luk-

ken. Inzameling moet meer worden gestimuleerd, bij-

voorbeeld via diftar of beloning van consumenten voor

het inleveren van apparaten. Het inzamelsysteem moet

veranderen in een echt circulair systeem.” Van Wester-

hoven is van mening dat de oud-voor-nieuwregeling,

waarbij je een oud apparaat in kunt leveren wanneer

je een nieuw koopt, moet wijzigen. Beter is een oud-

voor-nietsregeling, waarbij je een apparaat altijd kunt

inleveren in winkels waar ze elektrische apparaten ver-

kopen. Een aantal winkelketens waaronder, de Gamma

en Media Markt, heeft inmiddels inzamelpunten gerea-

liseerd voor onder meer kleine apparaten. Consumen-

ten kunnen daar hun spullen inleveren, ongeacht of ze

een nieuw apparaat kopen. De NVMP ziet graag dat bij

meer bouwmarkten, tuincentra en winkels dit soort in-

zamelpunten komen.

Ook supermarkten vormen een geschikte plek voor

de inzameling van afgedankte apparaten, vindt de

NVMP. Tijdens het boodschappen doen kan de con-

sument meteen zijn afgedankte föhn of koffi ezetap-

paraat afgeven. De meeste supermarkten staan hier

echter niet om te springen. Henrieke Crielaard is be-

leidsmedewerker Public Aff airs bij het Centraal Bureau

Levensmiddelenhandel (CBL), dat de belangen van de

supermarktbranche behartigt. Het inzamelen van afge-

dankte apparaten en het verkopen van voedsel gaan

volgens haar niet samen. “Supermarkten verkopen een

beperkte hoeveelheid elektrische apparaten. We vin-

den het niet terecht dat ze ook producten die ze niet

verkopen zouden moeten inzamelen. Daarnaast heb-

ben we te maken met strenge eisen op het gebied van

voedselveiligheid en hygiëne. Afgedankte apparaten,

zoals opladers, tandenborstels of koffi ezetapparaten

passen daar niet bij. Sommige supermarkten kiezen

zelf voor uitgebreidere inzamelsystemen. Zij beschik-

ken over de ruimte om dit goed en veilig te regelen.

Dat vinden wij uiteraard prima, maar het mag nooit

een verplichting zijn.” Crielaard denkt dat er genoeg

alternatieven mogelijk zijn en verwijst daarvoor naar

de bestaande inzamelstructuren die verbeterd kunnen

worden, zoals ruimere openingstijden van milieu-

straten of het plaatsen van inzamelbakken voor

afgedankte apparaten naast glasbakken in

winkelcentra. Kamminga denkt dat de

supermarkten uiteindelijk wel overstag

zullen gaan. “Ik begrijp dat ze het

niet direct als hun taak zien, maar

ik verwacht dat consumenten in de

toekomst gaan informeren of ze

hun apparaten bij de supermarkt

kunnen afgeven. Ze zullen het

vreemd vinden als dat niet kan.”

10.000 INZAMELPUNTEN VOOR E-WASTE

door Ans Aerts

Inzameling elektrische apparaten moet verdubbelen

Minstens 85 procent van het elektronische afval moet vanaf 2019 gescheiden worden ingeza-

meld, schrijft een nieuwe Europese richtlijn voor. In Nederland wordt op dit moment 40 procent

ingezameld. Er is dus werk aan de winkel.

foto Wecycle

Page 19: GRAM

GRAM | november 2012 19

IJzercontainersUit een rapport van de NVMP over de toekomst van

de inzameling en recycling van e-waste blijkt dat Ne-

derland van recyclekoploper is veranderd in een mid-

denmoter. In Nederland wordt per hoofd van de bevol-

king 7,5 kilo e-waste ingezameld. Dat is meer dan de

huidige Europese eis van 4 kilo, maar minder dan de

19 kilo die Noorwegen en de 15 kilo die Denemarken

inzamelen. Ook is het veel minder dan de nieuwe Euro-

pese norm van 16 kilo. Kamminga weerspreekt echter

dat Nederland slecht scoort: “Op dit moment zamelen

we twee keer zoveel in als de huidige wettelijke doel-

stelling. Er zijn een paar landen die de inzameling heel

rigoureus hebben aangepakt en waar gebrekkige afval-

scheiding wordt beboet. Zij scoren beter dan Neder-

land, maar we doen het goed.”

Voor gemeenten is er ook een taak weggelegd in het

ophogen van het percentage e-waste dat wordt inge-

zameld. Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben een

contract getekend met Wecycle voor de inzameling van

hun e-waste. Toch blijkt uit onderzoek van advies- en

ingenieursbureau Witteveen+Bos dat één op de zes

gemeenten e-waste verzamelt in ijzercontainers en dit

vervolgens doorverkoopt aan commerciële verwerkers.

In totaal lekt volgens dit onderzoek 6,7 miljoen kilo e-

waste jaarlijks weg uit de gecontroleerde inzameling.

Volgens onderzoek van de United Nations University is

dit zelfs 20 miljoen kilo per jaar. Kamminga: “Sommige

materialen zijn waardevol en handelaren zijn bereid

om daar voor te betalen. Maar als gemeenten aantrek-

kelijke spullen verkopen aan marktpartijen en Wecycle

opzadelen met de producten die geen geld opleveren,

ontstaat er een probleem met de fi nanciering van ons

inzamelsysteem. Spullen afgeven aan commerciële

verwerkers is ook in strijd met de contracten die we

met gemeenten hebben gesloten.” Wecycle werkt met

de NVRD aan het dichten van dit gat in het inzamel-

systeem.

KoperOok naar Aziatische en Afrikaanse landen lekt nog e-waste weg. Export

van nog werkende apparaten is toegestaan, maar van kapotte appara-

ten niet. Toch gaan er kapotte apparaten illegaal naar landen als Ghana,

omdat onderdelen daar meer geld opleveren dan in Nederland en er

een schaarste is aan bepaalde grondstoff en. Kamminga: “In Ghana zijn

het vaak kinderen die met hun blote handen materialen uit afgedankte

apparaten halen. Dat levert enorme gezondheidsrisico’s op.” De NVMP

is van mening dat er een registratieplicht moet komen voor commerci-

ele partijen, net zoals Wecycle die heeft. Nu is dat nog niet het geval en

is het vaak onduidelijk welke weg apparaten afl eggen als ze zijn opge-

kocht. “Het is belangrijk dat gemeenten alleen zaken doen met gecer-

tifi ceerde partijen, die voldoen aan de registratieplicht. Op die manier

voorkom je illegale export”, zegt Kamminga. Volgens Van Westerhoven

is illegale export bijna niet te stoppen. “Het is wel belangrijk om export

in betere banen te leiden. Daarbij valt ook te denken aan gereguleerde

export van afgedankte elektronica. Het is een taak en verantwoordelijk-

heid van Europese landen, de Verenigde Staten en China, waar de appa-

raten van afkomstig zijn, om goede ontmantelinrichtingen te bouwen

in de landen waar de apparaten terecht komt. Op die manier kunnen

mensen daar veilig werken.”

Door de toenemende schaarste van grondstoff en en de gestegen grond-

stofprijzen wordt inzameling en recycling van e-waste economisch

gezien steeds aantrekkelijker. Nederland wil in het herwinnen, verhan-

delen en distribueren van kritische grondstoff en, waaronder schaarse

aardmetalen die essentieel zijn voor veel productieprocessen, een

vooraanstaande rol gaan spelen in Europa, vermeldt het rapport van

de NVMP. Deels lukt het om grondstoff en opnieuw te gebruiken en daar

economisch voordeel van te hebben. Zo halen Wecycle en recyclebedrij-

ven koper uit apparaten en uit kabels tegen lagere kosten dan het in

Chili kan worden gewonnen. Sommige stoff en zijn echter moeilijk terug

te winnen, omdat ze in kleine hoeveelheden en complexe verbindingen

in apparaten zitten. Het herwinnen van schaarse en kritische stoff en

staat nog in de kinderschoenen. Toch verwacht Kamminga dat Neder-

land in de komende decennia hier een fl inke slag in zal maken. “Van de

spullen die worden ingezameld, kan steeds meer worden hergebruikt.

Honderd procent herwinnen zal nooit lukken, maar ik ga er van uit dat

we in de toekomst 90 procent van het e-waste kunnen recyclen.” ■

foto Wecycle

Page 20: GRAM

20 GRAM | november 2012

Het brengstation aan de Julianastraat is duidelijk her-

kenbaar. De gevel van de voormalige brandweerka-

zerne in Nootdorp gaat geheel schuil onder de groene

huisstijl van Ryck. Als we op deze zonnige oktoberdag

binnenkomen, vult een vrouw van middelbare leeftijd

drie kratten met afval. We zien papier en veel textiel.

De medewerker achter de balie weegt het afval. Op het

display aan het eind van de rollerband verschijnt het

totaalbedrag van 2,23 euro. “Leuk om te doen”, vertelt

de vrouw, “maar het levert geen 75 euro per jaar op.

Dat was wel het vooruitzicht dat we kregen. Blijkbaar

was dat iets te optimistisch.”Iets wat Jørgen van Rijn

in zijn kantoor boven de inzamelhal onmiddellijk toe-

geeft, “maar vijftig euro is haalbaar”, durft hij op basis

van de resultaten wel te stellen.

ProefDe Rotterdamse duurzame ondernemer is de eigenaar

van Ryck, onderdeel van het proefproject Afval Loont

van afvalsamenwerkingsverband Avalex. De septem-

ber vorig jaar gestarte proef is juli dit jaar geëvalu-

eerd, maar loopt nog door tot de jaarwisseling. Vóór

Van Rijn ligt het rapport op tafel, met goede cijfers. In

de eerste zes maanden is de gescheiden inzameling in

Pijnacker-Nootdorp met vijf procent gegroeid. Gemid-

deld werd via Ryck wekelijks vijftig ton ingezameld:

zeventig procent papier, vijftien procent kunststof,

tien procent textiel en vijf procent kleine elektrische

apparaten. Stromen die dus niet in de grijze afvalbak

terecht zijn gekomen. Er is 9 procent minder restafval.

Maandelijks wordt er honderd ton afval extra geschei-

den.

Ook wethouder Nico Oudhof van de Zuid-Hollandse

gemeente is een tevreden man. “Ik ken geen experi-

ment in het land dat dergelijke cijfers scoort. We zijn

nog lang niet zover dat we 65 procent recycling halen,

maar dit is een goede stap in die richting”, vertelt de

lokale bestuurder een aantal dagen later over de tele-

foon.

StaatjesInmiddels telt de gemeente 7100 houders van een

‘Ryckaart’, het pasje waarop het gescheiden aange-

boden afval na weging in harde pecunia wordt bijge-

schreven. Driekwart van hen, zo blijkt uit enquêtes, be-

zoekt minimaal eens per twee weken een Ryck-fi liaal.

Wekelijks komen er volgens de staatjes die Van Rijn

aan de muur heeft hangen, veertig deelnemers bij. Op

een inwoneraantal van 50.000 lijkt dat niet veel. Van

Rijn meldt echter: “Een op de vier deelnemers zegt

afval mee te nemen van anderen. We bereiken daar-

mee veertig procent van de 18.000 huishoudens. Dat

is niet slecht voor iets wat nog maar een jaar loopt.

Ik verwacht dat we binnen een jaar op 9000 deelne-

mers zitten.” Wethouder Oudhof is blij verrast over het

aantal deelnemers. “Ik had dat niet verwacht. Toen we

bezoek kregen van staatssecretaris Atsma was het hier

fl ink druk. Atsma dacht dat we de boel in scène had-

den gezet, maar dat was echt niet zo. Toch ligt mijn

ambitie hoger. Ik hoop dat er veel meer burgers mee

gaan doen.”

PROEF AFVAL LOONT IN PIJNACKER-NOOTDORP

door Pieter van den Brand

‘Kansryck’ maar nog niet zeker van vervolg

Alleen nieuwe concepten kunnen de recycling van huisvuil opstuwen naar 65 procent in 2015. Een

van de concepten waar de ogen op gericht zijn, is Afval Loont, het project van inzamelbedrijf Avalex

en Ryck. De resultaten van de proef in Pijnacker-Nootdorp, waar burgers een premie krijgen voor het

gescheiden aanleveren van afval, zijn hoopvol. Of het tot een vervolg komt, is nog onduidelijk.

Een van de vier Ryck-fi lialen in Pijnacker-Nootdorp (foto Ryck)

Page 21: GRAM

GRAM | november 2012 21

Het geheel eigen smoel van Ryck heeft volgens Van Rijn

bijgedragen aan het succes. Er is veel aandacht voor

presentatie en communicatie. Ryck bedient zich van

social media als Facebook en een goed geoutilleerde

website. “Zo communiceren we rechtstreeks met onze

deelnemers. We gaan heel anders met klanten om,

minder anoniem dan bij de standaard afvalinzameling.

De samenwerking met Avalex had wat prominenter in

beeld kunnen zijn. Het Ryck-concept is verfrissend en

reikt de juiste sfeer aan om prikkelende acties vorm te

geven. Dat we nieuw zijn en een stapje verder gaan, is

onderdeel van ons succes. Dat was waarschijnlijk niet

gelukt louter en alleen onder de vlag van het inzamel-

bedrijf, maar we hebben elkaar wel nodig.” Wethouder

Oudhof vindt dat Van Rijn gelijk heeft. “Wij zijn goed

in het inzamelen van afval, maar we zijn geen marke-

teers. Het concept van Ryck is een goed werkende schil

voor het project Afval Loont en het spreekt burgers be-

slist meer aan.”

Krenten uit de papDe proef in Pijnacker-Nootdorp beperkt zich tot waar-

devolle reststromen. Van Rijn verzet zich tegen de kri-

tiek dat zo alle krenten uit de pap van het afval worden

gehaald. “We missen namelijk geen andere afvalstro-

men. Glas hoeven we er niet bij te hebben. Daar is met

de glasbak al een succesvolle inzamelstructuur voor

opgezet. Bouw- en sloopafval, klein chemisch afval

en grof huishoudelijk afval horen niet bij Ryck thuis.

We zijn geen afvalscheidingstation, maar een recy-

clingshop. Als het aan mij ligt gaan we drankenkartons

en petfl essen inzamelen via Ryck.” “Vanzelfsprekend

richt je je in een dergelijk concept op stromen die be-

drijfseconomisch het meest opleveren”, stelt wethou-

der Oudhof.

Van kannibalisme tegenover andere inzamelsystemen,

zoals papier- en kunststofcontainers, is volgens Van

Rijn geen sprake. “Natuurlijk vindt er verschuiving van

afvalstromen plaats, maar ons concept is effi ciënter. De

zestien containers voor kunststofafval in de gemeente

brachten maandelijks tienduizend kilo afval op. Via de

vier Ryck-fi lialen en de vier overgebleven containers

halen we dertigduizend kilo per maand op. Dat is pure

winst. Critici zeggen dat Ryck veel te duur is, want we

betalen onze deelnemers. En dan staat er ook nog per-

soneel. Maar we laten goede resultaten zien. Ryck is

zeker geen dure methode.” Wethouder Oudhof merkt

op dat de bereidheid van burgers om hun kunststof-

afval in de begin vorig jaar geplaatste afvalbakken te

doen, groot was. “Wel moesten we de bakken uitein-

delijk driemaal per week legen. Dus er werd veel lucht

rondgereden naar de eindverwerker omdat het afval

niet werd gecomprimeerd. Dat gebeurt nu wel en we

hebben de helft minder locaties.”

KostenUit de evaluatie blijkt dat Ryck nog niet kostenneu-

traal kan draaien. Op jaarbasis bedragen de kosten

voor Pijnacker-Nootdorp vijftien euro per aansluiting.

Wethouder Oudhof is daar niet blij mee. Een verhoging

van de afvalstoff enheffi ng kan in de gemeenteraad op

weinig animo rekenen. Het voorstel van het college is

nu om Afval Loont drie jaar extra te geven. Het eerste

jaar past de gemeente dan tien euro bij uit de reser-

vekas van de afvalstoff enheffi ng, het tweede jaar vijf

euro. In het derde jaar komt de vijftien euro dan vol-

ledig in de afvalstoff enheffi ng terecht. “Het college wil

dit initiatief de tijd geven. We zijn pas een goed jaar

bezig. Dit vraagt om een andere mindset bij burgers.

Aan de glasbak moesten we ook wennen, maar glas

wordt nu voor 96 procent gerecycled. Een alternatief

voor Ryck vereist ook stevige investeringen. Bovendien

hoeven burgers niet veel moeite te doen, weet ik uit de

ervaringen in mijn eigen gezin, om jaarlijks vijftig euro

terug te verdienen”, zegt Oudhof.

Van Rijn stelt dat de kosten in de toekomst lager uitval-

len, want er zijn nog tal van besparingen in te boeken.

“De frequentie van andere inzamelmethoden kan bij-

voorbeeld omlaag, maar er zit vooral nog veel potentie

in de groei van het aantal deelnemers, extra afvalstro-

Ryck-eigenaar Jørgen van Rijn: ‘Dat we

nieuw zijn en een stapje verder gaan is

onderdeel van ons succes. Dat was waar-

schijnlijk niet gelukt louter en alleen onder

de vlag van het inzamelbedrijf.’

Page 22: GRAM

Schuitemaker

adv 1/2

Container techniek adv

1/2

Schuitemaker is continu voor u op zoek naar innovatieve en betrouwbare oplossingen.Want alleen Schuitemaker biedt kwaliteitsmerken, een gevarieerd en compleet programma, doortimmerd advies en uitstekende service.

Zegt u winterdienst, denk dan aan Schuitemaker!

Winterdienst in de volle breedte!

Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - HollandTel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | www.sr-schuitemaker.nl

Snel, Schoon, Safe

Schuitemaker.

Page 23: GRAM

men en dus het aantal kilo’s.” Ook Oudhof ziet volop mogelijkheden.

“Mijn eigen grijze afvalbak zit nog maar half zo vol als vroeger. Dat

zal bij veel burgers zijn. Ik kan me voorstellen dat we de grijze bak

nog maar eens in de drie weken ophalen. Om maar iets te noemen.”

Scenario’s Niet overal heerst enthousiasme. De bewoners van de wijk Ko-

ningshof in Pijnacker zagen in augustus dat hun fi liaal werd geslo-

ten. Uit kostenoverwegingen, luidt de uitleg van Van Rijn. “Mooier

is natuurlijk in aantal fi lialen te groeien, maar het schrappen van

deze twee fi lialen had geen invloed op het resultaat.” Bij bestuurs-

leden Steven Duursma en Erik de Goede van de lokale bewoners-

vereniging was de irritatie echter groot. “Mensen kunnen hun plas-

tic afval niet langer kwijt in de wijk en moeten ermee rond gaan

zeulen. Eind november spreekt de raad zich uit over het vervolg

aan de hand van verschillende scenario’s van stoppen of doorgaan

met Afval Loont. ■

Het volledige evaluatierapport ‘Op weg naar 65 procent hergebruik’

is te vinden op www.avalex.nl

Een tegenvaller voor wethouder Nico Oudhof van

Pijnacker-Nootdorp: nog geen groen licht voor vervolg

Afval Loont. ‘Ik had het graag anders gezien.’

Lid worden van de NVRD?

Houdt uw organisatie zich bezig met afvalbeheer en/of reiniging van openbare

ruimten? Bent u professional in afvalbeheer en/of reiniging van de openbare

ruimte? Word dan lid van de NVRD. Het lidmaatschap is organisatiegebonden.

Wilt u meer weten over de NVRD of het lidmaatschap? Bel of mail dan met ons

ledensecretariaat. telefoon email [email protected]

Page 24: GRAM

24 GRAM | november 2012

Trendbreuk nodigIn 2009 is ROVA met haar gemeenten de dialoog1 gestart over de toe-

komst van gemeentelijke afvalbeheer. Het was duidelijk dat optima-

liseren van bestaande systemen onvoldoende oplossing bood: een

trendbreuk was noodzakelijk. Het was doel simpel: alle herbruikbare

grondstoff en uit het restafval halen. Vanuit milieuhygiëne is het logisch,

maar kijkend door de duurzaamheidbril van nu kwam al snel de vraag:

waarom een hoge service op dat wat we niet willen: het restafval. Kan

je niet veel beter het systeem omkeren en een hoge service verlenen op

dat wat je wel wilt: gescheiden inzameling van grondstoff en. Het idee

van omgekeerd inzamelen was geboren.

In pilots in Zwolle, Amersfoort en Raalte zijn in 2010 en 2011 ver-

schillende maatregelen en uitgangspunten van omgekeerd inzamelen

getoetst. De resultaten van deze pilots waren veel belovend en hebben

in 2011 geleid tot een plan2 waarin het idee van omgekeerd inzamelen

concreet is gemaakt.

Omgekeerd inzamelenDe basisprincipes:

• het aan de bron scheiden van waardevolle grondstof-

fen;

• een hoge service op waardevolle grondstoff en (gft-

afval, papier en kunststof) en een lagere service voor

wat waardeloos is (het laatste beetje restafval);

• het belonen van gewenst gedrag in geld en comfort;

• de burger bepaalt het succes;

• duurzamer maar niet duurder.

Vertaald naar maatregelen betekent dit het aan huis

(in diftar gemeenten tegen nultarief) inzamelen van de

waardevolle grondstoff en gft-afval, papier en kunst-

stofverpakkingen en het op afstand brengen van het

restafval. In de huidige grijze container voor het rest-

afval kunnen dan de kunststofverpakkingen (in de

toekomst uitgebreid met andere droge, herbruikbare

fracties als blik en drankenkartons).

Eerste ervaringenVoor een trendbreuk is bestuurlijke moed nodig. De

veranderingen zijn ingrijpend en dat roept weerstand

op. Een aantal gemeenten is in 2012, op basis van de

mooie resultaten in de pilots, begonnen met omge-

keerd inzamelen:

• begin 2012 zijn de gemeenten Staphorst, Steenwij-

kerland en Olst Wijhe (allemaal diftar) gestart met de

eerste fase van omgekeerd inzamelen. Dit betekent

dat het gft-afval tegen nultarief kan worden aange-

boden en het restafval niet 1 keer in de 2 weken,

maar 1 keer in de 4 weken kan worden aangeboden;

• in Hoonhorst (diftar) is het hele model (inclusief de

uitbreiding naar andere droge, herbruikbare fracties)

als pilot op 1 januari van dit jaar gestart. Voor de in-

woners in de kern betekent dit dat zij het afval weg-

brengen naar een ondergronds verzamelpunt. De

inwoners uit het buitengebied hebben 4 containers

aan huis (rest, gft-afval, papier, droge herbruikbare

componenten) – het restafval wordt nog maar 1 keer

in de 4 weken opgehaald:

• in Zwolle (geen diftar) is in oktober in de eerste wijk

gestart met omgekeerd inzamelen.

door Natascha Spanbroek, beleidsadviseur ROVA

Omgekeerd inzamelen:gedurfde maar juiste keuze

Van oorsprong is de gemeentelijke afvalinzameling een taak

om redenen van milieuhygiëne en volksgezondheid. In de ja-

ren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam een kentering in het

beleid door een groeiend bewustzijn van milieu impact en de

noodzaak van duurzaamheid. Bij de inzameling van huishou-

delijk afval zijn al goede resultaten gehaald, bijvoorbeeld

door invoering van diftar. Toch blijkt uit sorteerproeven dat

het huishoudelijke restafval voor een groot deel bestaat uit

herbruikbare grondstoff en. Daarnaast zien we de laatste jaren

stagnerende cijfers van de hoeveelheid restafval en het per-

centage nuttige toepassing.

Page 25: GRAM

GRAM | november 2012 25

De inwoners van de deelnemende gemeenten staan positief tegenover

omgekeerd inzamelen. Met de gemaakte trendbreuk zijn de inwoners

gedwongen na te denken over hun afdankgedrag en dat leidt tot mooie

resultaten. Een logische en wenselijke vervolgstap is dat inwoners gaan

nadenken over hun aankoopgedrag. Hiermee gaan we een trede hoger

op de ladder van Lansink. In Hoonhorst zien we dat ook: 25 procent

van de respondenten geeft aan dat nog meer afvalreductie kan worden

bereikt met een andere manier van boodschappen doen.

Drempel restafval?In de besluitvorming komt één vraag regelmatig terug: hoever willen

mensen hun restafval wegbrengen? Het wegbrengen van het restafval

is bedoeld als rem op het ongescheiden aanbieden van het restafval.

De plek van de ondergrondse container moet dus bijdragen aan een ge-

dragsverandering bij de inwoners. Aan de andere kant moeten we nog

wel kunnen rekenen op deelname en draagvlak bij inwoners. Het vin-

den van een logische plek voor het plaatsen van de inzamelvoorziening

draagt bij aan het draagvlak voor het wegbrengen van het restafval.

Die logische plek wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen

route van de inwoners. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft bij

het goed scheiden van het afval, wordt meegenomen op weg naar het

werk of bij het boodschappen doen (lopen, fi etsen of auto). De keuze

voor een logische plek is daarmee meer bepalend dan de afstand. In

Hoonhorst, Steenwijkerland en Zwolle is het gelukt om in overleg met

bewoners te komen tot deze logische plekken.

Volop kans!Deze eerste resultaten met omgekeerd inzamelen geven aan dat be-

langrijke stappen kunnen worden gezet op weg naar een afvalloze sa-

menleving. Als de prognoses uitkomen dan kan de door staatssecretaris

Atsma geformuleerde doelstelling voor 2015 van 65% nuttige toepas-

sing alleen al met de invoering van de eerste fase omgekeerd inzamelen

(nagenoeg) worden gehaald (tabel 1). De pilots en de eerste resultaten

van omgekeerd inzamelen laten zien dat ook onder inwoners een grote

bereidheid is om afval en grondstoff en gescheiden aan te bieden.

Tabel 1 :prognose percentage nuttige toepassing

Gemeente % 2011 Prognose % 2012

Olst Wijhe 48 63

Steenwijkerland 50 67

Staphorst 52 >65

Met omgekeerd inzamelen kunnen meer herbruikbare grondstoff en op

de zogeheten grondstofrotonde worden gebracht. Op deze rotonde

zijn ook andere partijen actief die nodig zijn om het geheel tot een suc-

ces te maken. Gemeenten vormen slechts één schakel in de totale pro-

ductketen. Er is nog een wereld te winnen met duurzaam produceren

(ecodesign), bewust aankoopgedrag en het voorkomen van verspilling

bij consumptie. Een afvalloze samenleving is mogelijk – aan de slag! ■

1 Van afvalbeheer naar grondstofbeheer: anders denken, anders doen; ROVA,

oktober 2009

2 Van Afval naar grondstof, van idee naar aanpak, van betalen naar belonen;

ROVA, juli 2011

3 Half jaar rapportages Staphorst, Steenwijkerland en Olst Wijhe; ROVA, juli 2012

4 Halfjaarrapportage Hoonhorst; ROVA, oktober 2012

De resultaten3 van het eerste half jaar omgekeerd in-

zamelen in de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland

en Olst Wijhe zijn veelbelovend. De hoeveelheid rest-

afval is, ten opzicht van het eerste half jaar 2011, met

gemiddeld 30 procent afgenomen. De hoeveelheid ge-

scheiden aangeboden GFT is meer dan verdubbeld. Dit

resultaat overtreft onze verwachtingen.

Vergelijking 2011 met prognose 2012 GFT en

rest – aanbod in kg per inwoner

Resultaten Hoonhorst spectaculairIn de pilot Hoonhorst4 komt het einddoel van slechts

30 kg restafval per inwoner per jaar dichtbij. Het volle-

dig toepassen van Omgekeerd inzamelen heeft daar tot

spectaculaire resultaten geleid. Een opvallend resultaat

is het verschil tussen de kern en het buitengebied. Ook

in het buitengebied van Hoonhorst wordt een signifi -

cante daling van het restafval gemeten, maar niet de

daling zoals in de kern. In de kern is de inzameling van

het restafval meer ontmoedigd door het restafval te la-

ten wegbrengen. Het verschil in resultaat tussen kern

en buitengebied is waarschijnlijk veroorzaakt door dit

verschil in service.

Positieve inwonersEr is een grote bereidheid om afval en grondstoff en ge-

scheiden aan te bieden als de service op grondstoff en

wordt verhoogd en het aanbieden van restafval wordt

ontmoedigd. Dit blijkt zowel uit de inzamelresultaten,

de sorteeranalyses als uit de uitgevoerde bewonerson-

derzoeken. Informatie en voorlichting hebben blijkbaar

een geringer eff ect op ons gedrag dan het aanpassen

van de keuzemogelijkheden in ons dagelijks leven. Het

is de kunst deze aanpassingen met voldoende draag-

vlak uit te voeren – en daar komt informatie en voor-

lichting weer om de hoek. In de eerdere pilots en ook

in Hoonhorst is met behulp van bewonersonderzoeken

gekeken naar draagvlak voor de nieuwe manier van

inzamelen. De algemene conclusie is dat inwoners

positief staan tegenover het omgekeerd inzamelen. In

Hoonhorst is 83 procent van de inwoners tevreden.

Page 26: GRAM

26 GRAM | november 2012

De aanblik op een zonnige dag is feestelijk, parkwei-

tjes bespikkeld met fl eurige kleedjes omringd door

vrolijk etende mensen. “Mensen worden er blij van”,

zegt Riny Meijer, adviseur gebiedsbeheer Openbare

ruimte in De Pijp en Rivierenbuurt. “Het Sarphatipark

– een echt buurtpark – wordt intensief gebruikt. De

meerderheid van de bezoekers maakte goed gebruik

van de picknickkleedjes, de wil is er, dan gaat de min-

derheid ook mee.”

Dirk de Jager, portefeuillehouder Openbare Ruimte van

Stadsdeel West, noemt het Westerpark de groene huis-

kamer van de stad. De kleedjes vindt hij een praktisch

en leuk initiatief. “Een onderdeel van het plezierig pick-

nicken met elkaar betekent ook dat je je eigen rommel

zo op een leuke manier opruimt. Het bewustzijn van

het zelf opruimen, vind ik een toegevoegde waarde.”

Aanvankelijk kostte het enige moeite de gebruikers

van het park bekend te maken met het doel en gebruik

van de kleedjes, is de ervaring van Maurice Veldwach-

ter, wijkbeheerder bij Stadsdeel West. “Daarna liep het

uitstekend. Bezoekers vinden het een prima middel om

hun afval op een effi ciënte manier in te zamelen en

in de daarvoor aangewezen containers te deponeren.”

John Gaal, wijkmanager Noord Pijp (onderdeel van

Stadsdeel Zuid) waarin het Sarphatipark ligt: “Onze

boodschap is: u krijgt van ons een mooi kleedje, wij

hopen dat u het gebruikt. Het enige wat wij vragen is:

gooi uw afval daarin weg.”

BesparingDat is afgelopen zomer goed gelukt. Gaal: “Er lag be-

duidend minder afval in het park, dat betekent minder

mensen en materieel voor het opruimen. Ik kan mijn

mensen effi ciënter inzetten. Het heeft ons in euro’s

meer opgeleverd dan de investering heeft gekost.”

Dat is ook de ervaring in het Westerpark vertelt Veld-

wachter. “In het zomerseizoen (1 april tot en met 31

september) hebben wij ongeveer 200.000 bezoekers

uitgaande van 10 zomerse weekenden (de evenemen-

ten niet meegerekend). Voor de invoer van de kleedjes

zette ik op een warm weekend (zaterdag en zondag)

tussen 08.00 uur en 14.00 uur zes man personeel per

dag in. Het intensief gebruik van de picknickkleedjes

scheelt twee man per dag. Dat is een besparing van an-

derhalve ton op jaarbasis. Volgend jaar gebruiken we

de kleedjes weer.” De gehele evaluatievideo’s van het

Westerpark en Sarphatipark zijn te bekijken op www.

cleanpicnic.nl.

InitiatiefThijs Verheugen en Twan van Dommelen zijn de beden-

kers van de CleanPicnic-kleedjes. Verheugen, zelf een

fanatiek picknicker, ergerde zich gruwelijk aan het elk

jaar toenemende afval. “Het eureka moment kwam al

wandelend door het park. Iedereen kent wel de neiging

na een etentje met vrienden het tafelkleed te pakken en

door Geke Wassink

Picknickkleedje en afvalzak ineen:

De gratis picknickkleedjes in twee Amsterdamse parken – het

Wester- en Sarphatipark – vonden deze zomer gretig aftrek. De

vrolijk geruite kleedjes in huisstijlkleur van het betreff ende

Stadsdeel verander je na gebruik simpel in een vuilniszak: haal

drie punten door de opening bij de vierde punt en je picknick-

rommel zit opeens in een zak, nog even in de vuilnisbak gooien

en weg is je afval.

CleanPicnic kleedje• Formaat: 1 bij 1 meter• Materiaal: recycled plastic• Oplage: minimaal 10.000 stuks• Levertijd: 8 weken vanaf goedkeuring ontwerp

CleanPicnic kiest bewust voor productie

in Nederland om te waarborgen

dat deze productie op alle vlakken zo

duurzaam mogelijk plaatsvindt

foto CleanPicnic

Page 27: GRAM

GRAM | november 2012 27

met servies en al weg te gooien. Lekker makkelijk. Het

idee was geboren. Een picknickkleedje waar het eten

op kan worden uitgestald en na afl oop, in één hande-

ling, om te toveren is tot een afvalzak. Klaar is Kees.

Ideaal, zo maken we opruimen makkelijker en leuker.

In april 2010 hadden we het idee. In juli was het patent

geregeld en in augustus 2010 vond in samenwerking

met Nederland Schoon de test plaats in het Wester- en

het Vondelpark. Het werkte. Peter Vos, destijds park-

beheerder, had zijn reinigingsmedewerkers niet over

de test verteld, zij kwamen ’s maandags met de vraag,

‘waar al die zakken met afval vandaan kwamen die in

de afvalbakken lagen’. We kregen groen licht.

Nu moesten we het kleedje nog ontwerpen. Het is het

meest eenvoudige design geworden dat we konden

verzinnen. Een kleedje met een gat erin waar de an-

dere drie punten doorheen kunnen worden getrokken.

Halleluja. Hoe simpeler, hoe beter, des te betaalbaarder.

Het idee om de CleanPicnic-kleedjes custom made te

ontwerpen en in naam van de parken of het bedrijfs-

leven gratis weg te geven aan parkbezoekers, maakte

het verhaal rond. Zo draagt iedereen een steentje bij

aan het schoonhouden van onze achtertuinen. We ko-

men overigens volgend jaar met een oplossing voor

zwerfafval op stranden.

SamenwerkingAls een park een zwerfafvalprobleem heeft

en bij ons aanklopt, gaan we eerst rond de ta-

fel zitten om de situatie door te spreken. Elk

park is anders en vraagt om een specifi eke

aanpak. Wat zijn de kenmerken van het park,

wat voor een publiek komt er, is er horeca in

het park, zijn er voldoende afvalbakken etc.

Vervolgens leggen we uit dat CleanPicnic een

totaaloplossing biedt en dat we werken van-

uit de ‘placemaking’ gedachten. Dat houdt in

dat we zoveel mogelijk stakeholders betrek-

ken bij de oplossing: parkbeheer, reinigings-

dienst, horeca/parkondernemers, buurtwin-

kels, bewoners en parkbezoekers. De sleutel

tot succes is samenwerking. Aan de hand van

deze informatie maken we een voorstel dat

volledig is afgestemd op het park, van een

mogelijk distributienetwerk, logistiek van de

afvalkleedjes, afvalpunten tot aan promotie

en publiciteit. Als dat akkoord is, maken we een plan van aanpak en

vindt er een kick-off plaats. Op basis van een communicatiebriefi ng

maken we een vrolijke ruitjes print in de clubkleuren van het park met

een boodschap uit naam van het park, waarvoor de bovenste rand van

het afvalkleedje is gereserveerd. CleanPicnic coördineert vervolgens de

uitvoering van het plan en voert het hele seizoen evaluatiegesprek-

ken om het traject waar nodig bij te sturen. Het eindresultaat is een

totaaloplossing voor het hele picknickseizoen dat is afgestemd met het

parkbeheer en de reinigingsdienst en waarbij de buurt en de bewoners

zijn betrokken.”

Kosten “De prijs schommelt tussen de 65 cent en 30 cent per stuk, afhankelijk

van de oplage met een minimale productieafname van 10.000 stuks.

We brengen geen uren in rekening voor de projectbegeleiding. Mijn

compagnon en ik doen dit overigens naast ons reguliere werk. We zijn

niet afhankelijk van inkomsten van CleanPicnic, dat geeft ons de vrij-

heid om precies te doen wat we willen en dat is samen met bezoekers

parken schoonhouden. We hebben ook geen personeel of kantoor, we

zitten met CleanPicnic in The Hub (zie www.the-hub.net, red.). We wer-

ken alleen op projectbasis met freelancers die dezelfde affi niteit met

parken hebben als wij. Alles staat in het teken van schone parken. We

streven ernaar de levensmiddelenbranche bij de oplossing te betrek-

ken, zoals nu in Engeland gebeurt. Die branche is met hun producten

mede verantwoordelijk voor het probleem en zou moeten bijdragen

enorm succes in Amsterdamse parken

foto CleanPicnic

Page 28: GRAM

Wieland textiel adv

1/2

WIELAND TEXTILES

Handelsweg 8Wormerveer

075 - 622 86 [email protected]

www.wieland.nlal meer dan 25 jaar

specialist in duurzame

textielsortering

De totaaloplossing vooruw textiel-inzamelingen -sortering.

effectieveinzameling

rendabelerecycling

volledigesortering

- korte transportlijnen- centrale verwerking

- TÜV Rheinland / TNO gecertificeerd sorteersysteem- 95% hergebruik

- hoge vergoeding- transparant proces

afval en de kleedjes in de reguliere verbrandingsoven

terechtkomen. Het productieproces is een doorlopend

traject waarbij we continue kijken naar duurzamere

technieken en waarbij we te allen tijde openstaan voor

ideeën en suggesties.” ■

aan de oplossing. Het ideaalplaatje is dat bedrijven de

CleanPicnic-kleedjes fi nancieren in ruil voor exposure.

Dan is de cirkel rond, werkt iedereen mee en levert het

de gemeente aanzienlijke besparingen op.”

Meer belangstelling“De ANWB heeft in het kader van ‘De Dag van het Park’

CleanPicnic-kleedjes afgenomen en ook op Parkpop.

Afgelopen jaar hebben we samengewerkt in Amster-

damse, Rotterdamse en Haagse parken. Inmiddels

voeren we meerdere gesprekken over andere parken,

bijvoorbeeld met de horeca-uitbaters in en rond het

Vondelpark, over een structurele oplossing voor vol-

gend jaar. CleanPicnic heeft als missie wereldwijd een

oplossing te bieden voor zwerfafval in recreatiegebie-

den door opruimen makkelijk en leuk te maken. Er valt

nog genoeg te doen.”

Zo duurzaam mogelijk“Wij hebben bewust gekozen voor productie in Neder-

land om te kunnen waarborgen dat productie op alle

vlakken zo duurzaam mogelijk plaatsvindt. We hebben

ook gekeken naar composteerbaar materiaal, maar dat

is voor onze kleedjes niet van toepassing omdat het

Uitgangspunten• CleanPicnic biedt een structurele oplossing voor

zwerfafval in parken. • CleanPicnic-kleedjes zijn altijd gratis voor de ge-

bruiker.• De uitstraling van de CleanPicnic-kleedjes staat

altijd in het teken van het enthousiasmeren van parkbezoekers om hun eigen afval op te ruimen.

• CleanPicnic regisseert de verspreiding van Clean-Picnic-kleedjes om kwaliteit te kunnen waarbor-gen.

• CleanPicnic zorgt voor zo min mogelijk extra afval door zo gericht mogelijk aan het picknickend pu-bliek te leveren.

Page 29: GRAM

GRAM | november 2012 29

Herman Wijff els, de eerste

keynote spreker op het NVRD

Jaarcongres 2013

Tijdens het NVRD Jaarcongres op 29, 30

en 31 mei 2013 staat het thema ‘Meer-

waarde’ centraal. Herman Wijff els, oud-

econoom en hoogleraar Duurzaamheid en

Maatschappelijke Verandering aan de Uni-

versiteit Utrecht, geeft op donderdag 30

mei zijn visie op de meerwaarde van de

afval- en reinigingbranche. Het NVRD Jaar-

congres 2013 wordt georganiseerd door

De Meerlanden. Het belooft een waarde-

vol en inspirerend congres te worden.

Noteer de data daarom snel in uw agenda!

nieuwsTekst: Bas Peeters

Strategische ledensessies

Het huidige Meerjarenbeleidsplan van de

NVRD loopt tot en met 2013. Begin dit

jaar is gestart met de voorbereidingen

voor een nieuwe meerjarenstrategie. Na

de heidagen van het bestuur, is gesproken

met de commissie- en regiovoorzitters en

zijn drie regionale ledensessies gehou-

den. De verschillende bijeenkomsten wa-

ren levendig, hebben veel input geleverd

en heldere lijnen en uitgangspunten voor

de toekomstige koers. Uit de ledensessies

komt naar voren dat de NVRD op de in-

gezette koers moet doorvaren, met voor

de komende jaren een aantal andere ac-

centen. Enkele signalen uit de strategi-

sche sessies zijn: meer aandacht op de

kennis- en netwerkfunctie van de NVRD,

regievoerende gemeenten beter betrek-

ken en het kennisgebied beheer openbare

ruimte concreet ontwikkelen. Daarnaast

is er over het algemeen begrip voor de lijn

dat de VNG het primaat heeft in de belan-

genbehartiging. Met deze signalen wordt

onmiddellijk rekening gehouden bij het

opstellen van het jaarplan 2013. De input

uit de sessies wordt nu uitgewerkt tot de

nieuwe meerjarenstrategie.

Nieuwe leden in 2012

De onderstaande organisaties zijn in

2012 lid geworden van de NVRD

• Gemeente Utrechtse Heuvelrug

• Gemeente Breda – Afvalservice

• Gemeente Echt-Susteren

• Ryck, De Nederlandse Recycle

Bank

• Peter van Welsem Advies en

Begeleiding

• Motshagen Advies

• DCA recycling & waste

consultancy

• DVL Milieuservice

• Drietex the Re-use Company

• FM Concepts International

• GeoCo

NVRD-lezers tevreden over GRAM

De NVRD-lezers zijn tevreden over GRAM

in de huidige verschijningsvorm. Dit blijkt

uit een onderzoek dat in opdracht van de

NVRD is uitgevoerd. Het bureau Bindinc

is gevraagd om een advies uit te brengen

over de toekomst van GRAM in de huidige

tijd van digitalisering en het anders ver-

werken van informatie. Het advies is op-

gesteld naar aanleiding van sessies met

leden en een workshop met het bureau en

de voorzitters van de Commissies Com-

municatie en GRAM. Uit het onderzoek

blijkt dat NVRD-leden een sterke behoefte

hebben aan toegang tot informatie en

toegang tot mensen binnen een netwerk.

GRAM heeft een grote rol als aanjager van

dit netwerk en is een belangrijk strategi-

sche communicatiemiddel van de NVRD.

Nationaal gladheidbestrijdings-

congres 2012 groot succes

Op 12 september vond in Houten,

onder grote belangstelling, het Na-

tionaal Gladheidbestrijdingscongres

plaats. Dit tweejaarlijks congres

stond in het teken van ‘meer met

minder’ en is in een samenwerking

tussen de NVRD en CROW tot stand

gekomen. Centraal stonden alle ont-

wikkelingen en best practices op het

gebied van organisatie, beleid en uit-

voering van de winterdienst. Tijdens

deelsessies maakten bezoekers ken-

nis met innovatieve ontwikkelingen

in de markt. Voor iedereen die het

gemist heeft, de presentaties zijn te

vinden op www.nvrd.nl/publicaties.

Agenda

21 november ALV

21 november sectorbijeenkomst publieke bedrijven

NVRD-themadagen 2013 6 februari, 10 april, 11 september en

6 november

Page 30: GRAM

30 GRAM | november 2012

In het ketenoverleg ‘duurzame mode en textiel’ werken brancheorga-

nisaties van textielproducenten, detailhandel, textielinzamelaars en

sorteerders, afvalverwerkers, de overheid en milieu- en ontwikkelings-

organisaties hard om de milieudruk van de gehele textielketen te ver-

minderen. De NVRD heeft vooral een rol bij de textielinzameling en

–recycling. Het afgelopen jaar is er in totaal zo’n 70 miljoen kilogram

textiel gescheiden ingezameld bij huishoudens, terwijl er nog zo’n 135

miljoen kilogram via het restafval in de afvalverbrandingsinstallaties

verdwijnt. Ruim 45 procent van de textiel dat in het restafval terecht

komt, is geschikt voor producthergebruik en 20 procent voor recycling.

Er valt dus nog veel te halen uit dit deel van de keten.

Regionale verschillenNiet in alle gemeenten verdwijnt er zoveel textiel bij het restafval. Elke

Nederlander levert gemiddeld zo’n 4,1 kilogram textiel in, terwijl er ge-

meenten zijn die wel 16 kilogram per inwoner inzamelen. Waar ligt dat

dan aan? Diftar is een belangrijke oorzaak voor dit verschil maar zijn

er ook andere oorzaken? En kunnen we van elkaar leren? Om erachter

te komen waarom Nederlanders de textiel bij het restafval doen, heeft

Agentschap NL, als penvoerder van het ketenoverleg, door TNS-NIPO

onderzoek laten doen naar de bekendheid bij burgers van de schei-

dingsregels voor textiel. Opvallend is dat een signifi cante groep niet

weet dat niet-kleding (zoals dekbedden, gordijnen) en versleten kle-

ding ook bij het textiel mogen. Het is dus belangrijk om over de schei-

dingsregels te communiceren en om dit uniform te doen.

Workshop optimalisatie inzamelingRuim 40 NVRD leden hebben tijdens een workshop onder leiding van

Agentschap NL gebrainstormd over wat gemeenten kunnen doen om

de inzameling verder te optimaliseren. De ideeën die genoemd werden,

zijn stuk voor stuk bruikbaar voor een verdere optimalisatie. Uiteraard

is dit wel afhankelijk van de huidige lokale (inzamel)situatie. De ideeën

zijn in de volgende categorieën in te delen:

• Optimalisatie communicatie: Er moet een communicatiestandaard

komen die zowel gemeenten, inzamelaars als recyclers gebruiken.

Hierbij kan gedacht worden aan de standaardisering van de tekst op

de afvalkalender, het voeren van kleurcodes, een ‘welles-nietes’-lijst

en de ontwikkeling van een recyclelogo voor textiel.

Daarnaast moet aandacht besteed worden aan de

bewustwording over wat er met de textielstroom ge-

beurt.

• Optimalisatie inzamelstructuur: Om de inzamel-

structuur te optimaliseren, is het belangrijk om de

totale huidige structuur binnen de gemeente in kaart

te brengen. Kansen worden gezien in de gecombi-

neerde inzameling van textiel met andere droge

stromen, de dichtheid van de bakken of een aparte

inzamelzak voor textiel.

• Financiële prikkel: In de praktijk blijkt een fi nanciële

prikkel goed te werken om de inzamelresultaten te

verbeteren. De invoering van retourpremies, diftar en

korting op nieuwe aankopen na inlevering worden

genoemd. Producentenverantwoordelijkheid is ook

een optie, maar dan moet wel de gehele keten erbij

betrokken worden.

Optimalisatie monitoring: om goed te kunnen bijsturen

in de inzameling is het belangrijk dat de resultaten ge-

monitord worden. Hierbij is het essentieel dat er duide-

lijke afspraken worden gemaakt met een beperkt aantal

inzamelaars over zowel de inzamelroute als de rappor-

door Ilse van der Grift, senior beleidsmedewerker NVRD

Kansen voor optimalisatie textielinzameling

Textiel is één van de huishoudelijke afvalstromen die kansen

biedt voor gemeenten om de inzamelresultaten te verbeteren.

Dit blijkt zowel uit de Afvalbrief van voormalig Staatssecreta-

ris Atsma als uit het Huishoudelijk Afval Advies van de bran-

che. Tijdens een bijeenkomst van de NVRD-regio Midden bleken

die kansen niet alleen te liggen op milieuvlak, maar ook op

sociaal vlak.

Hergebruik kleding 42

Poetslappen 14

Overige toepassingen 9

Afvalverbranding 5

Restafval 135

Textiel-inzameling

Vermelde getallen zijn in miljoenen kilogram, bron: AgentschapNL

Page 31: GRAM

GRAM | november 2012 31

bedrijven laten hun ingezamelde textiel handmatig uitsorteren door de

verschillende medewerkers van dit bedrijf. Zij zorgen er vervolgens

voor dat de herbruikbare textiel in verschillende categorieën wordt

gesorteerd. Afhankelijk van de kwaliteit vervolgt de textiel zijn weg

naar kringloopwinkels voor de verkoop, wordt het geëxporteerd of als

grondstof hergebruikt. Voor het materiaalhergebruik wordt de textiel

in verschillende materiaalsoorten uitgesorteerd en in België afgezet als

grondstof. Na dit proces blijkt slechts 2,5 procent niet bruikbaar te zijn.

Menselijke componentEen deel van het werk wordt en kan ook goed uitgevoerd worden door

mensen uit de gemeentelijke kaartenbak, die werkervaring willen op-

doen of opnieuw actief willen worden op de arbeidsmarkt. Daarnaast

worden tijdelijke werkplaatsen geboden aan mensen die doorverwezen

zijn door instanties zoals de Reclassering of de Kinderbescherming.

Deze mensen wordt een beschermde werkomgeving geboden. Dit be-

tekent wel dat de 9 vaste medewerkers van Kringtex hiermee, naast

hun reguliere werk, ook andere vaardigheden als job-coach moeten

aanwenden. Over de inzet van mensen uit de kaartenbak worden uiter-

aard afspraken gemaakt met gemeenten. Inmiddels liggen er afspra-

ken dat er minimaal 5 mensen met behoud van uitkering werkervaring

kunnen opdoen. Met de Reclassering en de Kinderbescherming worden

aparte afspraken gemaakt.

MeerwaardeTijdens de regiobijeenkomst werd duidelijk dat de textielinzameling,

ook voor goed scorende gemeenten, nog verder geoptimaliseerd kan

worden. Gezien de positieve waarde van deze grondstof is er voor ge-

meenten ook een goede businesscase van de inzameling te maken en

kunnen inspanningen in communicatie en inzamelstructuur zichzelf te-

rugverdienen. Bedrijven als KringTex bewijzen daarnaast dat de sorte-

ring van textiel voor meerwaarde kan zorgen. Niet alleen op fi nancieel

of milieuvlak, maar – niet in de minste plaats – ook op sociaal vlak. De

uitdaging ligt bij de gemeenten om hiermee aan de slag te gaan en zo

haar milieu-, beleids- en sociale doelen te realiseren. Van de Rijksover-

heid wordt verwacht dat zij dit faciliteert met ondersteunend beleid. ■

De brochure ‘Textielinzameling op de kaart: maak van textielinzameling een

succesverhaal in je gemeente’ is te downloaden via

www.agentschapnl.nl/onderwerp/ketenaanpak-textiel

tage, dat gekeken wordt welke inzamelvoorzieningen

het meest gebruikt worden en dat er regelmatig gerap-

porteerd en gecommuniceerd wordt over de resultaten.

Wat kan de gemeente doen?Natuurlijk zijn niet al deze maatregelen één op één

door te voeren in een gemeente. Daarbij moet rekening

gehouden worden met de totale inzamelstructuur, de

bestaande afspraken met inzamelaars en bijvoorbeeld

kringloopbedrijven en het gevoerde tarievensysteem.

Belangrijk is wel dat er beleids- en milieudoelen wor-

den gesteld voor textiel. Ook in de huidige inzamel-

structuur is het belangrijk dat hierover afspraken met

de verschillende inzamelaars wordt gemaakt. Vervol-

gens kan gekeken worden welk pakket van maatrege-

len het beste bij de gemeente past om het gestelde

doel te behalen. Met deze optimalisatieslag leveren

gemeenten hun bijdrage aan de vermindering van de

milieudruk van de gehele textiel keten.

Verschillende partijen, waaronder de NVRD, hebben op

11 oktober 2012 een Green Deal met het Rijk geslo-

ten over de inzameling en recycling van textiel. Het

doel hiervan is het aandeel van textiel in het restafval

met 50 procent in 2016 te verminderen, een heldere en

eenduidige boodschap uit te dragen, de afspraken tus-

sen gemeenten en inzamelaars te optimaliseren en de

infrastructuur en het gemak voor de consument. Meer

hierover is te vinden op de website van de NVRD.

Extra kansenTextielrecycling biedt ook kansen voor de sociale doel-

stellingen van gemeenten. Tijdens een bezoek aan

KringTex bv in Amersfoort zijn de leden van regio Mid-

den meegenomen in de mogelijkheden die textielsorte-

ring biedt bij de inzet van specifi eke doelgroepen bij de

sortering van textiel. Het scheppen van werkgelegen-

heid gaat hand in hand met de milieudoelstellingen van

dit bedrijf. KringTex werkt samen met zowel gemeen-

ten als kringloopbedrijven. Gemeenten en kringloop-

Foto Kringtex

Page 32: GRAM

32 GRAM | november 2012

LANDELIJKE CAMPAGNE ‘VET, RECYCLE HET’ VAN START

dien zorgen vet- en olieresten ook nog eens voor extra

inspanningen (en dus kosten) bij de rioolwaterzuive-

ring.

Voordelen vet recyclenAlle overlast en extra kosten zijn vrij eenvoudig te

voorkomen door gebruikte vetten en olie apart in te

zamelen en te recyclen. Van oud (frituur)vet en (bak)

olie kunnen vetverwerkingsbedrijven namelijk zeer

effi ciënt duurzame biobrandstof maken en daar is

veel vraag naar. Deze biobrandstof is onder andere

toepasbaar in tuinbouwkassen, warmtekrachtcentra-

les, vliegtuigen en auto’s. Door het gebruik ervan zijn

minder fossiele brandstoff en nodig en vermindert de

CO2-uitstoot. Met de kostenbesparingen in het riool en

de zuivering daarbij opgeteld, biedt recycling van deze

relatief kleine afvalstroom dus vele voordelen.

Hergebruik stimulerenDe horeca scheidt al tientallen jaren gebruikte vetten

en olie, huishoudens nog maar mondjesmaat. Uit on-

derzoek van Intomarkt GfK blijkt dat bijna 40 procent

van de Nederlanders niet eens weet dat gebruikte vet-

ten en olie te recyclen zijn. Terwijl ruim 60 procent van

de bevolking wel bereid is dit afval apart in te leveren.

Daarom hebben het Voorlichtingsbureau MVO (marga-

rine, vetten en olie) en Stichting RIONED de publieks-

campagne ‘Vet, recycle het’ opgezet. Doel is in het hele

land meer inzamelpunten te realiseren en burgers te

motiveren om gebruikt (frituur)vet en (bak)olie apart

in te leveren.

Snel geld verdienen“Voorafgaand aan de landelijke campagne zijn we be-

gin dit jaar een pilot gestart in Amsterdam stadsdeel

Oost”, zegt projectmanager Nicole Vervaet van het

Voorlichtingsbureau MVO. “Hierop is enthousiast gere-

ageerd. Er zijn aanzienlijk meer inzamelpunten geko-

men, waardoor bewoners nu dicht bij huis gebruikt vet

en olie in een gele container kunnen deponeren. Com-

merciële aanbieders zorgen voor het plaatsen, legen en

schoonmaken van de container en betalen tussen de

Jaarlijks houden huishoudens in Nederland 20 miljoen

kilo gebruikt (frituur)vet en (bak)olie over. Veel mensen

gooien dit bij het restafval, of erger: ze spoelen het

door de gootsteen of toilet. In het riool gaat het vet

stollen en blijft het aan de buiswand plakken, waar het

zich ophoopt. Hierdoor raakt het riool verstopt, met

onder meer stank- en wateroverlast tot gevolg. Het

oplossen van verstoppingen kost jaarlijks miljoenen

euro’s, zowel voor gemeenten als huishoudens. Boven-

door Karlijn Kunst, LijnTekst

Doet uw gemeente al mee?

Het weggooien en -spoelen van gebruikt vet en olie kost gemeenten en particulieren jaarlijks miljoenen

euro’s. Terwijl met recycling ervan juist geld te verdienen is. De landelijke publiekscampagne ‘Vet, re-

cycle het’, die 8 oktober van start ging, moet meer inzamelpunten realiseren en bewoners stimuleren

om gebruikt vet en olie apart in te leveren.

Page 33: GRAM

GRAM | november 2012 33

bakken, braden, grillen, wokken. Dan is het toch lo-

gisch dat we al dat vet op een verantwoorde manier

wegdoen en hergebruiken? Door te recyclen zijn we

verantwoord bezig én besparen we kosten. Om men-

sen daarvan te overtuigen, ondersteun ik graag deze

campagne”, aldus Vermolen.

Samen optrekkenZoals altijd geldt ook voor deze campagne: hoe va-

ker de boodschap wordt verteld, hoe beter deze blijft

hangen. “Daarom zou het goed zijn als zo veel moge-

lijk gemeenten meedoen”, stelt Vervaet. Met de feest-

dagen voor de deur kunnen zij bijvoorbeeld met hun

communicatie over oliebollenvet mooi inhaken op de

campagne. De advertentie plaatsen op de gemeente-

pagina in het huis-aan-huisblad, twitteren over succes-

volle acties, interessante tweets retweeten, foto’s en

video’s delen via Facebook en YouTube. De sociale me-

dia zijn bij uitstek geschikt om de boodschap breed uit

te dragen. Daarbij is het belangrijk dat we dit allemaal

doen onder de noemer ‘Vet, recycle het’ (op Twitter:

#vetrecyclehet). Dan wordt de campagne voor mensen

herkenbaar en versterken we elkaar.”

Meer informatieOnlangs is de gemeente Den Bosch een pilot gestart

waarbij zij zelf de gebruikte vetten en olie ophaalt

bij de inzamelpunten en naar een vetverwerkingsbe-

drijf brengt. Zo kan het natuurlijk ook, maar dat vergt

wel een grotere inspanning van de gemeente. Voor

vragen over de pilots en de campagne kunt u bellen

met Nicole Vervaet van het Voorlichtingsbureau MVO,

telefoon: (079) 3634358, mail: [email protected].

Campagnematerialen kunt u direct bestellen op

www.riool.net/vetrecyclehet ■

20 en 30 euro per volle container. Zowel inzamelpunt

als gemeente hebben er nauwelijks omkijken naar. Net

als met oud papier kunnen verenigingen, scholen en

buurthuizen met zo’n container dus snel en relatief

makkelijk geld verdienen. Dat is mooi meegenomen,

zeker in deze fi nancieel moeilijke tijden.”

Start landelijke campagneDe landelijke campagne ‘Vet, recycle het’ ging op 8 ok-

tober van start. Naar aanleiding van het eerste persbe-

richt verscheen onder meer een artikel in De Telegraaf,

had Radio 538 een item over de campagne en schonk

het populaire tv-programma De Wereld Draait Door er

aandacht aan. Daarnaast kregen alle gemeenten een

campagnenieuwsbrief met informatie over de campag-

ne en de beschikbare materialen die ze lokaal kunnen

inzetten. “Binnen een week maakte de eerste gemeente

(Rucphen) al bekend mee te doen”, zegt Vervaet. “Fan-

tastisch! We hopen dat vele gemeenten volgen.”

Gemeentelijke deelnameMeedoen aan de campagne is eenvoudig. Met een re-

latief kleine inspanning kan een gemeente al veel be-

reiken. “Om ze op weg te helpen, hebben we al een

en ander voorbereid”, zegt de projectmanager vanuit

Stichting RIONED, Rob Hermans. “Zo kunnen gemeen-

ten een conceptbrief downloaden waarmee ze moge-

lijke inzamelpunten kunnen aanschrijven om een gele

container te plaatsen. Denk aan verenigingen, buurt-

huizen, scholen, cafetaria’s, kringloopwinkels, super-

markten en tankstations. Ook ligt er een persbericht

klaar om lokale en regionale media bij een actie te be-

trekken. De wethouder kan bijvoorbeeld zijn frituurvet

wegbrengen naar een inzamelpunt bij de lokale vereni-

ging. Zo’n actie is binnen een dag te organiseren.”

Gratis campagnemateriaal De brief en het persbericht zijn te downloaden via

www.riool.net/vetrecyclehet. Dat geldt ook voor het

andere standaardmateriaal dat gratis te gebruiken is.

Zoals posters, een fl yer, een advertentie voor in het

huis-aan-huisblad, een voorlichtingsfi lmpje, autostic-

kers voor op afval- of rioolreinigingswagens, displays

en banners. Op veel van deze materialen prijkt TV-kok

Jeremy Vermolen; hij is het gezicht van de campagne.

“Het aantal hobbykoks in Nederland groeit, dus we ge-

bruiken steeds meer vet en olie met z’n allen. Frituren,

Voordelen recyclen vet en olie Het recyclen van gebruikt (frituur)vet en (bak)olie biedt gemeenten grote voordelen:• minder rioolverstoppingen en dus lagere maatschappelijke kosten• minder gebruik van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot• extra inkomsten voor verenigingen, scholen en buurthuizen.

Initiatiefnemers campagneDe landelijke campagne ‘Vet, recycle het’ is een initiatief van het Voorlichtingsbureau MVO (margarine, vetten en olie) en Stichting RIONED. Bij het Voorlichtingsbureau MVO is de hele keten van be-drijven aangesloten die zich met vet en spijsolie bezighouden, van boer tot en met vetinzamelaar. Stichting RIONED is de koepelor-ganisatie voor de rioleringszorg in Nederland. De campagne wordt ondersteund door het ministerie van Economie, Landbouw en In-novatie, de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Page 34: GRAM

AW materiaal adv

1/4

Kici adv

1/4

Protempo adv

1/2

Verhuur van reinigingsmaterieel

Service, revisie en onderhoud

Ach

terl

ader

Kra

an-h

aak

Zijla

der

Ecopark 28, 8305 BK Emmeloord Tel: 0527 622882

[email protected] • www.awmaterieel.nl

Containerwielen van Haco...

Protempo bvPostbus 21, 6500 AA NIJMEGEN NederlandTel. +31(0)24-3711711. Fax +31(0)[email protected] www.protempo.eu

103

Bel voor informatie:

... besparen u mankracht!Haco wielen maken uw containers écht mobiel.De garantie voor uitstekende rijeigenschappen.

Net als gemeente Boskoop de textielinzameling CO2 neutraal uitbesteden? Dat kan!Met Stichting KICI. Specialist in inzameling en hergebruik van textiel. De gehele opbrengst doneert KICI aan goede doelen in binnen- en buitenland. www.kici.nl

Page 35: GRAM

GRAM | november 2012 35

Curitas uit Lunteren is een textielinza-

melaar die al het gebruikt textiel recht-

streeks afvoert naar TÜV gecertifi ceerde

sorteerbedrijven in Nederland. Curitas

kan in overleg met gemeenten de cen-

trale coördinatie van de hele textielinza-

meling regelen. Uitgangspunt is dat een

laagdrempelige inzameling wordt voor-

gestaan, waarbij het voor de inwoners

weinig moeite kost om van hun gebruikt

textiel ‘af te komen’. De gemeente is

verantwoordelijk voor het systeem van

textielinzameling en ongeacht welke lo-

gistiek gekozen wordt, kan Curitas een

bijdrage leveren aan de investeringen.

Volgens staatssecretaris Atsma komen

jaarlijks 10.000 vrachtauto’s textiel in de

verbrandingsovens terecht, omdat inwo-

ners textiel in de grijze afvalcontainer

gooien. Mits op de juiste manier geschei-

den is dat materiaal nog voor 65 procent

herbruikbaar.

Sympathietonnen®

Al jaren proberen gemeenten de hoe-

veelheid ingezameld textiel te verhogen.

Curitas wil in samenwerking met de ge-

meenten de hoeveelheid gebruikt textiel

per inwoner opvoeren. Daartoe heeft Cu-

ritas het systeem van sympathietonnen®

ontwikkeld.

Uitgangspunt daarbij is dat daar waar

mogelijk (vaak kleinere) textielcontainers

worden geplaatst bij basisscholen, ver-

enigingsgebouwen, kerken en winkeliers

(bij voorkeur niet in de openbare ruimte).

Er is een sterke band tussen ouders van

de leerlingen van hun school en datzelf-

de geldt voor leden van hun vereniging

en ook voor klanten van winkeliers. Ook

is die band aanwezig bij gemeenteleden

of parochianen van hun kerk. Bij een op-

roep het inzamelen te optimaliseren zien

we in de praktijk een sterke toename

van de hoeveelheid in te zamelen textiel.

Plan van aanpak

In afstemming met de

gemeente kan Curitas

een plan van aanpak

maken. Belangrijk on-

derdeel hiervan is het

opstellen van een ge-

richt communicatie-

plan naar de inwoners.

Daarin moet onder

andere worden aan-

gegeven dat er meer

soorten textiel zijn

dan alleen bovenkle-

ding en dat elke vezel

in principe telt voor de

inzameling. Dat ook

schoeisel in de textiel-

container mag verdient

aparte aandacht. Erva-

ring heeft geleerd dat

bij een juiste aanpak

de huis-aan-huis-inza-

meling (niet kostendekkend) achterwege

kan blijven of tot een minimum kan wor-

den beperkt.

Extra inkomsten zijn meer dan welkom.

Elke school, vereniging en kerk kan in

deze periode van bezuinigingen extra

inkomsten goed gebruiken. Veel van

oudsher bekende subsidies en bijdra-

gen staan onder druk. Om het inzamelen

van extra gebruikt textiel te stimuleren,

is het uitgangspunt dat diegene, die als

inzamelpunt gaat functioneren, daar

een gepaste vergoeding voor krijgt. In

overleg met de gemeente wordt bepaald

welk deel van de vergoeding aan de inza-

melpunten wordt verstrekt en welk deel

de gemeente krijgt. De gemeente kan

haar deel vrij besteden voor plaatselijke

goede doelen zoals armoedebestrijding,

voedselbanken, schuldsanering, werkge-

legenheidsprojecten en jeugd- en jonge-

renwerk.

NIEUWTJES VAN DE ZAKELIJKE MARKT NIEUWSMeer gemeentelijk textiel door gebruik van sympathietonnen®

Samenwerking Fixion Software Solutions en Transfer Solutions

Transfer Solutions, een ICT dienstver-lener met een sterke specialisatie in Oracle en Java technologie, en soft-warehuis Fixion gaan intensief samen-werken. Met name in de gemeente-lijke markt zullen de bedrijven elkaar versterken. Fixion levert haar afvalma-nagementsysteem ‘Prevent’ aan ruim 50 verschillende gemeenten. Transfer Solutions is binnen de gemeentelijke overheid vooral bekend van het 7*24 remote beheer van Oracle- en SQL Ser-verinfrastructuren. De producten van beide bedrijven kunnen sinds kort als één package worden afgenomen.

Inl. Fixion Software Solutions, tel. 040-2900632, Transfer Solutions, tel. 0345-616888

Page 36: GRAM

Container totaal adv

1/2

ContainerTotaal B.V. Industrieweg 32A 2382 NW ZoeterwoudeT 085 273 50 50F 085 273 50 51E [email protected]

Inname gebruikte mini- en rolcontainers beschadigd of onbeschadigd

ContainerTotaal komt ze kosteloos bij u ophalenook kleine aantallen

Wij zorgen voor milieuvriendelijke recycling of hergebruikGrote partijen worden zelfs tegen vergoeding opgehaald

DuPont en HVC in Dordrecht hebben een

overeenkomst getekend voor de levering

van stoom van HVC aan DuPont. DuPont

zal vanaf eind 2013 stoom afnemen via

een pijpleiding die loopt vanuit de afva-

lenergiecentrale van HVC naar DuPont.

Daarmee neemt de CO2-uitstoot van de

Dordtse locatie van DuPont met zo’n 30

procent af, een besparing van ruwweg

50.000 ton CO2 op jaarbasis. Deze hoe-

veelheid is te vergelijken met de uitstoot

van zo’n 15.000 middenklasseauto’s bij

gemiddeld 20.000 km per jaar. Door

deze samenwerking wordt een belang-

rijke bijdrage aan de verduurzaming van

de gemeente Dordrecht gerealiseerd.

Met de realisatie van het project is een

investering van circa acht miljoen euro

gemoeid.

DuPont en HVC werken samen in verduurzaming Dordrecht

NIEUWTJES VAN DE ZAKELIJKE MARKT NIEUWS

Directeur Paul Meyers van DuPont in Dordrecht (links) en directeur Wim van Lieshout van HVC zien

het helemaal zitten met de stoomleiding

Page 37: GRAM

GRAM | november 2012 37

Baetsen Recycling heeft ‘s werelds eerste

robotische recyclingsysteem gekocht. De

ZenRobotics Recycler™ (ZRR) is de meest

geavanceerde technologie voor afval-

verwerking van dit moment en betekent

voor Baetsen een miljoeneninvestering.

De ZZR wordt in februari 2013 geïnstal-

leerd op de recyclinglocatie in Son. Bus-

schers Recyclingtechniek gaat zorgen

voor installatie van de hardware. Het

ZenRobotics Recycler-systeem gebruikt

industriële robots, aangestuurd door

kunstmatige intelligentie, om waarde-

volle grondstoff en terug te winnen uit

afvalstromen.

“Het groeiende tekort aan grondstoff en,

het overschot aan onbenut afval en de

complexiteit van handmatig sorteren

vragen om een passende, duurzame op-

lossing. Wij nemen graag het voortouw

in het terugwinnen van grondstoff en uit

afvalstromen. Recyclingrobots zijn de

toekomst: ze zijn effi ciënter, schoner en

veiliger dan bestaande recyclingsyste-

men”, licht Hans van Roosmalen, alge-

meen directeur Baetsen-Groep toe.

Inl. www.baetsen.com en

http://www.zenrobotics.com

NIEUWTJES VAN DE ZAKELIJKE MARKT NIEUWSVandervalk+degroot is sinds 50 jaar ac-

tief in rioleringsbeheer, waaronder reini-

ging, renovatie inspectie en advies. Het

jubileum werd gevierd met demodagen,

waarbij onder meer de nieuwste renova-

tiewagen werd gedemonstreerd. Deze

wagen is uitgerust met een camera-

systeem, equipment voor het plaatsen

van reparatiemanchetten en een frees-

robot. Het voordeel van deze combinatie

is dat met één voertuig alle werkzaam-

heden kunnen worden uitgevoerd. Van

voorinspectie via freeswerkzaamheden

en het plaatsen van manchetten tot na-

inspectie.

Een andere innovatie die gedemonstreerd

werd, was de waterfreesrobot. Dit is een

robot die obstakels in rioolbuizen snel en

grondig verwijdert. De robot werkt met

een waterstraal. Dat is dezelfde techniek

als waarmee ook stalen platen worden

gesneden. Heel gecontroleerd, met zo

min mogelijk kans op beschadigingen.

Vandervalk+degroot demodagen

Baetsen Recycling investeert in een ZenRobotics Recycler

Qurius defi nitief naar Prodware

IT-bedrijf Qurius heeft een akkoord

bereikt met Prodware over de ver-

koop van Qurius Nederland (inclu-

sief QIPtree) en Qurius Tsjechië. Dit

betekent dat de dienstverlening aan

klanten is gegarandeerd.

Qurius’ strategie en marktfocus zul-

len door Prodware onverkort wor-

den voortgezet.

Met deze transactie wordt een tra-

ject afgerond waarbij alle werk-

maatschappijen van Qurius zich

afgelopen jaar hebben aangeslo-

ten bij de internationale Prodware

Groep. Nu ook Qurius Nederland

onderdeel wordt van deze groep,

ontstaat de grootste Microsoft Dy-

namics partner in EMEA (Europe,

Middle-East, Africa) met ruim 1.650

medewerkers en vestigingen in zes-

tien landen.

Het samengaan van Qurius en

Prodware wordt door Microsoft

sterk verwelkomd. Hierdoor ont-

staat een krachtige IT-partner die

grote groepen klanten zowel nati-

onaal als internationaal kan bedie-

nen.

Page 38: GRAM

adv Granuband

1/4

38 GRAM | november 2012

ColofonUitgeverNVRD, WTC ArnhemNieuwe Stationsstraat 106811 KS ARNHEMTelefoon 088 - 3770000E-mail [email protected] www.nvrd.nl

RedactiecommissieRob Schram, RMN (hoofdredacteur), Marc Maassen, GADDrs. Bas Peeters, NVRDHerman Beerding, BMSRiny de Jonge, stadsdeel Amsterdam-OostIng. Marc Veenhuizen, gemeente ApeldoornWilly Brinkbäumer, Twente MilieuMartin van Nieuwenhoven, Agentschap NL

EindredactieDrs. Karin Hegeman en Karin Giesen Postbus 1218, 6801 BE Arnhemtel. 088 - 3770000e-mail: [email protected]

BladmanagementSander Retra, Retra PubliciteitsService bv

Advertentie-exploitatieRetra PubliciteitsService bvPostbus 333, 2040 AH Zandvoorttel. (023) 571 84 80, fax (023) 571 60 02e-mail: [email protected]

OpmaakBetuwe Promedia bv, Buren

DrukSpijker Drukkerij bv, Buren

Offi cieel vakblad van de NVRD

AbonnementenadministratiePostbus 333, 2040 AH Zandvoorttel. (023) 571 84 80, fax (023) 571 60 02Jaarabonnement ad € 95,– incl. BTW. België € 122,50 (Europa en buiten Europa op aanvraag). Los: € 11,50.

Beëindiging abonnementHet opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te geschieden uiterlijk op 15 november bij Retra PubliciteitsService. Bij niet tijdige opzegging wordt het abon-nement automatisch verlengd.

ISSN 1569-0458

© NVRD

GRAM wordt gedrukt op papier met het FSC-keurmerk en verschijnt 11x per jaar.

Hoewel door de uitgever de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud geen aansprakelijkheid aanvaard.

Agenda27 – 30 november 2012

Pollutec Lyon

Inl. www.pollutec.com

6 februari 2013

NVRD themadag beheer openbare ruimte, de Reehorst Ede

29-30-31 mei 2013

NVRD Jaarcongres Meerwaarde

Organisatie: De Meerlanden en de NVRD

Page 39: GRAM

adv Cyclus

1/1

VakmanschapCyclusdirecteur Van Bloois: “Met de ervaring uit de praktijk heb-

ben we een optimale werkverdeling gerealiseerd, waarbij beide

partijen doen waar ze goed in zijn. De opdrachtgever moet immers

kunnen rekenen op optimale dienstverlening met een verantwoorde

inzet van middelen. We werken samen op basis van beeldkwaliteit.

Daar zijn onze medewerkers in getraind.” Promendirecteur West-

dijk benadrukt dat deze werkwijze goed aansluit bij de missie van

Promen: “Wij willen mensen ontwikkelen en naar regulier werk

helpen. Dagelijks begeven zo’n 70 Promenmedewerkers zich bij

Cyclus in een professionele werkomgeving. Ze komen in aanraking

met alle facetten van het onderhoudswerk. Bovendien leren ze

werken op basis van beeldkwaliteit. Daarmee kunnen ze zich onder-

scheiden op de arbeidsmarkt.”

Waardevol conceptDe twee organisaties zijn trots op de samenwerking en het waar-

devolle concept wat dit kan opleveren voor hun opdrachtgevers.

“Budgetten staan onder druk en gemeenten zetten zorgtaken meer

en meer op afstand. Hierdoor kan het werk uitgevoerd worden

door gespecialiseerde bedrijven tegen een optimale prijs-kwaliteit-

verhouding. Dat is de eerste winst. Voor afvalbeheer en beheer van

de openbare ruimte geldt bovendien dat veel werk geschikt is voor

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Van Bloois.

Westdijk vult aan: “Door werk te laten uitvoeren door mensen met

een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening en mensen met

een uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand helpen we

mensen op weg naar werk. Dat is twee. En als klap op de vuurpijl

bespaart deze aanpak de samenleving sociale zekerheidskosten.”

Met het tekenen van een hernieuwde overeenkomst in

oktober jl. onderstrepen Cyclusdirecteur Van Bloois (l) en

Promendirecteur Westdijk dat de twee organisaties klaar

zijn de maatschappelijke kansen te grijpen.

Kansen grijpen

Social return in de openbare ruimte

Cyclus verzorgt sinds 2006 het dagelijks onderhoud van de open-

bare ruimte in de gemeente Gouda: van wegen, verkeerslichten

en riolen tot bruggen, openbare verlichting en het groen. Samen-

werkingspartner Promen tekent voor een groot deel van het hand-

matig groenonderhoud en een aantal reinigingstaken.

> Cyclus werkt aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Het

bedrijf is gespecialiseerd in afvalbeheer en het beheer van de

openbare ruimte en werkt voor 15 gemeenten en voor bedrijven in de

regio’s Midden-Holland en Rijnstreek.

Afvalbeheer en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Dat zijn belangrijke maatschap-pelijke taken van gemeenten. Net als het op weg helpen naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cyclus en Promen uit Gouda combineren deze taken en realiseren voor hun opdrachtgevers in één klap milieu-, fi nancieel én maatschappelijk rendement.

Advertorial

> Promen is een sociale werkvoorziening en re-integratiebedrijf voor

mensen die om welke reden dan ook niet zelf een baan kunnen

vinden bij een regulier bedrijf. Promen heeft ruim 1700 mensen in

dienst en werkt voor 12 gemeenten in de regio Midden-Holland.

Page 40: GRAM

Eurosalt Adv

1/1

WE STROOIEN NIET OP ELKE SLAK ZOUT…Maar bieden wel graag duidelijkheid

Bij de gladheidbestrijding draait het om

verkeersveiligheid én om milieu. Met

steenzout zit u op beide fronten goed.

De mix van fijne en grove korrels zorgt

namelijk dat de weg op korte én langere

termijn veilig blijft, terwijl u met het

fijnkorrelige vacuümzout sneller opnieuw

moet strooien. De CO2-uitstoot is bij de

productie van steenzout beduidend lager

dan bij vacuümzout. Daarnaast heeft

steenzout van nature een veel lager

vochtpercentage; u ontvangt dus méér

zout tegen lagere kosten. Hiermee is een

efficiëntere uitruk gegarandeerd.

Voor vragen/ informatie: 0800 0180www.eurosalt.nl

STEENZOUT2-uitstoot