Dichtbij 2, winter 2012

13
Genieten in Staphorst magazine van Carinova n o 2 winter 2012 Personenalarmering geeſt veilig gevoel Zorgbegeleiding bij dementie Slagvaardig Carinova werkt wijkgericht Gezond eten verse maaltijden aan huis Alice van der Vegt over haar 'technische' vak

description

Magazine van Carinova. Nummer 2, winter 2012

Transcript of Dichtbij 2, winter 2012

Page 1: Dichtbij 2, winter 2012

Genieten in Staphorst

magazine van Carinova no 2 winter 2012

Personenalarmering geeft veilig gevoel

Zorgbegeleiding

bij dementie

Slagvaardig Carinova werkt wijkgericht

Gezond eten verse maaltijden aan huis

Alice van der Vegt over haar 'technische' vak

Page 2: Dichtbij 2, winter 2012

voorwoord inhoud

thuiszorg

Pag 4DubbelinterviewSlagvaardig door wijkgericht werken

Pag 16In de wijkGemotiveerde zorg-verleners door goed scholingsprogramma

Pag 19DrijfveerOver de motivatie van technisch verpleegkundige Alice van der Vegt

Pag 20DocumentZorgbegeleiding bij dementie

woonzorg

Pag 6Carinova wenstHelpen bij het ontbijt

Pag 14InnovatieOntwerpen voor zorgverleners

Pag 23ColumnPersoonlijk woonbegeleider loopt marathon

ledenservice

Pag 7ServicepaginaKorting op comfortdiensten

Pag 8Blij met...Personenalarmering geeft veilig gevoel

Pag 10Uit & ThuisVerse maaltijden aan huis

Pag 24ServicepakketSanidor Health Care dekbed en kussen

en meer....

Pag 9VraagbaakOver gezondheid en financiën

Pag 13Op stapTips voor trips in de regio

Pag 18Aan tafelOuderwets lekker: vergeten groente

Pag 22PuzzelWin een weekend of midweekverblijf in een Staphorster huisje

Pag 23LezersaanbiedingGenieten in Staphorst

colofon dichtbij winter 2012 Dichtbij is een uitgave van: carinova, Postbus 49, 8100 AA raalte, telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief) Concept en realisatie: Branding media B.v., Postbus 6030, 2001 hA haarlem Redactie: communicatie en Pr-afdeling carinova en Branding media Aan dit nummer werkten mee: Judith Bakkers, rené de graaff, wilma van hoeven, chris von Koettlitz, sarah saarberg, marjolein

straatman, conny verweij Beeldbewerking: marcel van dugteren Fotografie: de Beeldredaktie, Branding media B.v., gerard dubois, carinova

Carinova zal de komende jaren de gedachte achter ‘Vertrouwd dichtbij’ nog verder uitrollen. Dat zult u als cliënt of toekomstige cliënt zeker van profiteren. Maar ook anderen, bijvoorbeeld huisartsen, mantelzorgers, gemeenten, patiëntenverenigingen, welzijns- en ouderenorganisaties, zullen intensiever kennisma-ken met een slagvaardig Carinova. Met alle voordelen van dien.

In de diverse geledingen en op alle fronten van onze organisa-tie werken we daar hard aan. Zodat zorg nog dichter bij u komt te staan. Kleinschalig, flexibel van opzet en klantgericht.

Ook het Carinova Servicepakket, waarvan dit magazine on-derdeel is, past in die filosofie van zorg dichtbij. Het Carinova Servicepakket telt al 40.000 leden die hiervan profiteren. Wilt u ook deelnemen? Bel dan naar 0900 86 62. Immers, met allerlei producten en diensten maken wij thuis (blijven) wonen makkelij-ker, veiliger èn… voordeliger. In dit nummer van ‘Dichtbij’ vindt u daarvan weer vele voorbeelden.

Johan geresteinVoorzitter Raad van Bestuur Carinova

Kleinschalig, flexibel en

klantgericht

Vertrouwd dichtbij. Wat betekent dat voor u?Al enige tijd voert Carinova de slogan ‘Vertrouwd dichtbij’. Ook de titel van dit blad benadrukt dat. Maar wat betekent Vertrouwd dichtbij nu precies voor u?

Om dat goed uit te leggen moeten we even een stapje terug in de tijd. Zorgorganisaties werden een aantal jaren geleden steeds groter. Dat werd ook gestimuleerd door de ‘marktwer-king’. Die moest de concurrentie bevorderen en de zorg in de toekomst betaalbaar houden. Die grote zorgorganisaties hadden echter ook een nadeel. De zorg kwam steeds verder van u af te staan.

Met ‘Vertrouwd dichtbij’ heeft Carinova dat veranderd. Carinova is wijkgericht gaan werken bijvoorbeeld. Met een coördinerend wijkverpleegkundige als spin in het web brengen wij de thuiszorg letterlijk bij uw voordeur. Kleine wijkteams met vertrouwde gezichten sturen zichzelf aan en kunnen snel zorg bieden wanneer dat nodig is. Daarbij staat centraal dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. In uw vertrouwde omgeving. Nog een belangrijk verschil met ‘vroeger’: u houdt zelf de regie. Niet anderen bepalen wat goed voor u is; u bepaalt dat zelf en Carinova geeft u daarbij alle hulp, advies en ondersteuning. In de breedste zin.

Ook bij woonzorg speelt die verandering. U woont in de nabije toekomst (soms nu al) zo zelfstandig mogelijk bij of in een woonzorgcentrum. Ook hier: u heeft zelf de regie. De zorg die u eventueel nodig heeft is op maat beschikbaar.

2 dichtbij 3

Page 3: Dichtbij 2, winter 2012

w

TeksT sarah saarberg foTografie De Beeldredaktiedubbelinterview

“We hebben er hard naartoe gewerkt en nu blijkt dat het precies zo goed functi-oneert als we hadden gehoopt”, zegt Riet ten Have tevreden. Het wijkgericht werken blijkt een groot succes voor haar cliënten en haar team. “We streven ernaar om echt het vaste gezicht in de wijk te worden. Mede dankzij de nauwe samen-werking met de huisartsen Van der Vlies (Luttenberg) en Smeekens (Raalte Noord en Mariënheem) lukt dat heel goed. Op teamniveau werken we heel cliëntgericht. Alle diensten worden door hetzelfde team uitgevoerd. Vroeger werkten we juist heel taakgericht: een persoon voor de steunkousen, een persoon voor het spuiten en ga zo maar door. Dat was eigenlijk heel cliëntonvriendelijk en erg onrustig, zowel voor de cliënten als voor onze medewer-kers. Met wijkgericht werken gaat dat heel anders. Ik streef ernaar dat elke cliënt een vast aanspreekpunt heeft en doorgaans de-zelfde gezichten ziet. Dat is voor iedereen prettig en het mooie is: het bespaart ook nog eens veel tijd.”

DezelfDe Dag zorgOp initiatief van huisarts Van der Vlies uit Luttenberg is de nauwe samenwerking met Carinova ontstaan. Later heeft dokter

Smeekens, die als werkgebied Raalte Noord en Mariënheem heeft, zich hierbij aangesloten. Hoe gaat deze samenwerking in de praktijk? Doktersassistente Anneke Reinders vertelt: “De huisartsen hebben heel regelmatig contact met Riet. De cliënten die bij Carinova in zorg zijn, worden samen besproken en eventueel komen er nieuwe zorgaanvragen aan bod. Die laat-sten worden soms al tijdens het spreekuur aangemeld. Stel dat er een patiënt bij een van de huisartsen zit die wondzorg nodig heeft, dan kan de huisarts direct bellen naar Riet, nog waar de patiënt bij zit.” Riet: “Ik maak dan direct een afspraak met die cliënt voor de intake en kan snel de indicatie regelen. Op die manier kan ik zelfs nog dezelfde dag de zorg organiseren. Dat is natuurlijk heel efficiënt.” Dankzij het hechte contact zijn de lijnen erg kort. Riet kan rustig binnenvallen in de praktijk, zij weet precies wanneer er bijvoorbeeld pauze is. “Als ik een vraag heb of even iets wil bespreken, kan dat altijd tussendoor. Dat is echt ideaal.”

Hoewel ze het zelf bijna vanzelf-sprekend vinden, is het model voor

wijkgericht werken uit Luttenberg, Mariënheem en Raalte Noord

een mooi voorbeeld van goede samenwerking zoals Carinova dat

nu in haar hele werkgebied toe-past. Riet ten Have, coördinerend

wijkverpleegkundige van Carinova, werkt hier nauw samen met

de huisartsen Van der Vlies en Smeekens. Het mes snijdt aan

twee kanten: de huisarts kan met-een thuiszorg inschakelen en Riet

en haar team kunnen met vragen direct bij de huisarts terecht.

Samen met Anneke Reinders, assistente van dokter Van der Vlies,

vertelt Riet hoe goed dit ‘wijkgericht werken’ in de

praktijk uitpakt.

wiJKgericht werKen:

Mee op huisbezoekAnneke verzorgt voor de praktijk van dokter Van der Vlies de huisbezoeken bij ouderen en kan op die manier signaleren wanneer er thuiszorg nodig is. “Niet alleen thuis-zorg, maar bijvoorbeeld ook een rollator,

“Slagvaardig dankzij korte

lijnen”

Riet ten Have (48) is getrouwd met piet en is moeder van drie zonen van 20, 18 en 16 jaar. Naast haar werk voor Carinova zit ze in de werkgroep Cluster sport, waar ze zich hard maakt voor een nieuwe sportac-commodatie in Nieuw-heeten. ze werkt inmiddels twaalfenhalf jaar voor Carinova.

personenalarmering of huishoudelijke hulp. Of stel bijvoorbeeld dat een patiënt last van duizeligheid heeft en daardoor ’s nachts niet snel genoeg het bed uit kan komen om naar het toilet te gaan. In dat geval kan incontinentiemateriaal een goede oplossing zijn. Als ik merk dat een van onze patiënten thuiszorg nodig heeft, schakel ik in overleg met de arts Riet in. Op die manier kan er slagvaardig worden gehandeld. Dat is voor onze patiënten ook heel fijn”, aldus Anneke. “Ook is het mogelijk dat Riet met de huisarts op huisbezoek gaat. Soms moet een patiënt even overtuigd worden van het feit dat thuiszorg een goede keuze is, bijvoorbeeld om de partner te ontlasten. Dan is het fijn als de huisarts meegaat, want zijn stem kan, zeker bij de oudere generatie, wat zwaarder wegen.”

kleiNe TeaMsRiet weet dat het niet altijd gebruikelijk is om op deze manier nauw samen te werken, maar zij zou niets anders meer willen. “Nu is het wel zo dat deze praktijken er zich goed voor lenen. Dokter Van der Vlies is de enige huisarts in Luttenberg en wij werken voor al zijn patiënten die zorg nodig hebben. Het is natuurlijk lastiger als er in een wijk meerdere huisartsen werken.” Voor de cliënten biedt het wijkgericht werken in ieder geval veel voordelen. Riet: “De teams zijn nu veel klei-ner geworden. Vroeger was ik verantwoor-delijk voor ongeveer tweehonderd cliënten, nu is dat aantal gehalveerd. Ik ken ze allemaal en ben bij ieder van hen zelf op intake geweest. En zoals ik al zei: omdat we met kleinere teams werken, krijgen onze cliënten ook voornamelijk met dezelfde personen te maken. We merken aan alles dat ze dat als heel prettig ervaren.” *

Anneke Reinders (55) werkt al veertien jaar in de praktijk van dokter Van der Vlies in luttenberg. ze komt zelf ook van het platteland en woont nu in raalte. anneke is getrouwd en heeft twee volwassen dochters van 24 en 23 jaar. in haar vrije tijd houdt ze zich graag bezig met wandelen, hardlopen en lezen.

“We werken nu heel cliënt-gericht. Dat is voor iedereen prettiger.”

4 5dichtbij

Page 4: Dichtbij 2, winter 2012

carinova wenst…

CariNoVa WeNsT een vrijwilliger die een kopje koffie komt drinken met een bewoner is net zo belangrijk als een vrijwilliger die meer taken komt verrichten.binnen Carinova Woonzorg willen we regelmatig laten blijken dat we erg blij zijn met de inzet van de vrijwil-ligers. We organiseren een jaarlijkse feestavond, leuke kerstgeschenken en bijscho-lingen. Maar gewoon “dank je wel” zeggen is minstens zo belangrijk.Interesse? Kijk eens op www.carinova.nl/carinova-wenst/ en reageer!

Helpen bij het ontbijt

bBinnen de verpleeghuizen is vooral on-dersteuning in de huiskamers welkom. Er worden spelmiddagen georganiseerd waar vrijwilligers speciaal voor komen. Ook gaan ze samen bloemschikken, wandelen en schil-deren bijvoorbeeld. De vaste medewerker dagbesteding werkt de vrijwilliger in zodat ze goed weten welke activiteiten kunnen worden ondernomen. Daarnaast is er door-lopend vraag naar vrijwilligers die helpen bij de maaltijden. Het is fijn als er altijd iemand (een vrijwilliger) aan de ontbijttafel zit die de bewoners te woord kan staan of het dage-lijkse nieuws kan voorlezen uit de krant. De vrijwilligers die bij het ontbijt komen helpen, blijven daarna vaak de rest van de ochtend om gezamenlijk koffie te drinken en activi-teiten te ondernemen met de bewoners. Dit varieert van uiterlijke verzorging, iets lekkers bakken tot wandelen. Zo normaal om te doen maar voor de bewoner lastig om zelf te ondernemen. Terwijl de behoefte er zeker is!Samen met de bewoners kunnen vrijwilligers

ook helpen bij het koken van de avond-maaltijd. Praten over de beleving van het eten maakt het heel gezellig; hoe deden de bewoners het zelf thuis, wat vinden ze lekker, etc. Het is weleens lastig om vrijwilligers voor de avondmaaltijden en avondactiviteiten te krijgen en ook vrijwilligers in het weekend plaatsen blijft moeilijk. Dat is wel begrijpelijk natuurlijk.Dus als er mensen zijn die rond die tijd wel graag willen helpen, zijn ze erg welkom! Ze hoeven zich niet elke week te verplichten; een vaste zaterdag of zondag om de week is al fijn.Vrijwilligers kunnen ons vast of tijdelijk onder-steunen. Dit laatste vraagt weliswaar veel inzet van en inwerken door het personeel, maar ze doen dit graag en zijn blij met iedere vrijwil-liger die iets kan betekenen. Vrijwilligerswerk moet namelijk in balans zijn, je komt iets brengen en ook iets halen! Vice versa! Voor het behoud van onze vrijwilligers houden wij dit goed in de gaten. *

binnen verzorgings- en verpleeghuizen zijn steeds meer vrijwilligers nodig en zij zijn zeer welkom. ze worden voor 95% ingezet voor het welzijn van de bewoners. Nu erbinnen Carinova Woonzorg meer kleinschalige woonvormen komen, ontstaat er een groei in aanvragen. Waar eerder één vrijwilliger in een huiskamer hielp met vijftien bewoners, is nu één vrijwilliger op zes bewoners wenselijk.

Gewoon “dank je

wel” zeggen vinden wij belangrijk!

servicepagina

stoelmassage In ons jachtige leven met werk dat veelal in dezelfde houding wordt gedaan, hoopt spanning zich vaak op in nek en schouders. Stoelmassage kan dit voorkomen en zo nodig verhelpen. Een stoelmassage kan gekleed worden ondergaan en duurt 30 tot 45 minuten. Verschillende ziektekostenverzekeraars hebben in hun aanvullende pakketten vergoedingsmogelijkheden voor de service. Meer informatie of aanmelding bij onze frontoffice, telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief).

podologie en hielpijn

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62 (lokaal tarief).

kapper aan huis

Voorheen leverde Carinova zelf alle hulpmiddelen, maar met ingang van 1 januari 2012 is dit bedrijfs-onderdeel overgedragen aan Vegro. Een aantal zaken willen we nog even noemen:

• net als voorheen ontvangt u als lid 10% korting op verkoop- en verhuurartikelen

• ook 50% korting op aan- en uittrekhulpen voor steunkousen en -mouwen blijft ongewijzigd

• bezorgkosten zijn € 12,50 per levering (bestellingen boven € 250,- gratis)

• via de webwinkel van Vegro (www.vegro.info) kosten leveranties per post € 3,95 (bestellingen boven € 50,- gratis)

Bent u aan huis gebonden, heeft u een drukke agenda of kleine kinderen van wie de haren geknipt moeten worden? Dan is de kapper aan huis de ideale oplossing.

Carinova werkt samen met vakdeskundige kappers. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting op alle behandelingen en er worden

geen voorrijkosten in rekening gebracht.

Als u contact opneemt met Carinova via telefoon 0900 86 62, wordt u vervolgens teruggebeld door een kapper uit uw regio voor het maken van een afspraak.

50%korting

tot

€ 30korting

10%korting

lastige belastingaangifte?Het invullen van belastingformulieren was nog nooit zo eenvoudig. Rowen Advies komt bij u thuis en vult uw aangifte digitaal in. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen aantrekkelijke kortingen. Een thuisbezoek voor aangifte van de inkomstenbelasting kost voor alleenstaanden € 85,- (normaal € 110,-) en voor samenwonenden € 90,- (normaal € 120,-), envelopservice is voor alleenstaanden € 50,- (normaal € 75,-) en voor samenwonenden € 60,- (normaal € 85,-), toeslagen voor aanvragen of wijzigen € 50,- (normaal € 60,-). Bel met Carinova, telefoon 0900 86 62 voor meer informatie.

Een veelvoorkomende klacht is een ontsteking of irritatie van een pees onder de voet ter hoogte van de hiel, (plantaire fasciitis) in de volksmond ‘hielspoor’. Kenmerkend is ochtendstijfheid en pijn bij het afwikkelen van de voet. De klachten zijn vervelend maar gaan meestal vanzelf over. Indien u onvoldoende herstelt kan de podoloog zolen maken die samen met adequaat schoeisel de druk weghalen. Ook geven ze advies over hoe om te gaan met de klacht en de te verwachten herstelperiode. U kunt een afspraak maken via de frontoffice van Carinova, telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief).

10%korting

minimaal

€ 3korting

nog steeds korting bij Vegro!

of een leuke attentie voor leden

6 7dichtbij

Page 5: Dichtbij 2, winter 2012

blij met...

oOp haar twintigste kreeg Gea een ongeluk, waardoor ze een combinatie van drie soorten spierziektes kreeg. Daardoor raakte ze ook haar spraak kwijt. “Juist voor mij is het erg belangrijk dat ik hulp kan inschakelen via personenalarmering. Ik kan immers 112 niet bellen! Nu mijn moeder last van haar hart heeft, is dat extra belangrijk. Als ik op de knop druk, weten ze aan de andere kant dat ze me niet hoeven te bellen; omdat ik me niet verstaanbaar kan maken.” Henri Schröer van Carinova vertelt: “Wij hebben alle medische gegevens van de persoon in ons systeem staan. In het geval van Gea weten we dat ze stemproblemen heeft, met haar moeder woont, die hartpatiënt is, waar de medicijnen liggen en ga zo maar door. Mensen kunnen zelf kiezen voor een contactpersoon: bijvoor-beeld eerst de buren of meteen Carinova.” Volgens Henri is het systeem ideaal voor iedereen die alleen woont. “Je zou maar in de kelder vallen en niet bij de telefoon kunnen. Of ’s avonds denken dat er onraad is.” Gea en haar moeder Hilly zijn dolblij met het systeem: “We voelen ons veilig en willen en kunnen niet meer anders!” * ALTIjD In De BUUrTVia de website van Carinova kunt u het aanvraagformulier downloaden of u kunt bellen voor meer informatie. U krijgt een toestel in huis en wordt aangemeld bij de meldbank. U kunt zelf kiezen of na een melding eigen familie of bekenden worden gewaarschuwd of verpleegkundigen van Carinova. een combinatie is ook mogelijk.

De kosten bedragen € 13,95 (voor leden van het Carnova servicepakket) of € 15,50 (niet-leden) per maand. als u gebruik wilt maken van professionele alarmopvolging van Carinova betaalt u € 4,40 per maand extra. De aansluitkosten zijn eenmalig € 60,00.

Direct hulp als het nodig is: ideaal voor iedereen die zelfstandig woont en een veilig gevoel wil houden. Gea V. (46) is gehandicapt en woont samen met haar moeder Hilly (78), die hartpatiënt is. Ze dragen allebei personenalarmering.

Carinova altijd in de

buurtPersonenalarmering geeft veilig gevoel

Gea (46)woont samen met haar moeder hilly. ze vindt het heerlijk om in haar aangepaste auto te rijden en houdt van computeren en hand-werken. ze interesseert zich met name voor ouderen, gehandicap-ten en de politiek.

Henri Schröer (44)is getrouwd met Jannette en samen hebben ze een zoon en twee dochters. henri werkt parttime voor Carinova en bestiert daarnaast een attractieverhuurbedrijf, met bijvoor-beeld springkussens, spektakelba-nen en rodeostieren!

TeksT Judith BakkersTeksT sarah saarberg foTografie De Beeldredaktie

3

2Coby VaN DiJk, loNgVerpleegkuNDige Thuiszorg CariNoVa:

vraagbaak

“Collectieve verzekeringen zijn per definitie het voordeligst. Net als in 2012 kunnen leden van het Carinova Servicepakket ook in 2013 profiteren van voordelen op de zorgverzekering. Naast een korting op de premie kunnen cliënten gebruikmaken van een aantal specifieke extra diensten, waardoor zij verzekerd zijn van op-timale zorg. Als u in 2012 nog niet verzekerd was via het collectief van Carinova, bij Zilveren Kruis Achmea of Agis Zorgverzekeringen, dan kunt u per 1 januari 2013 overstappen naar de Carinova collectieve verzekering bij een van beide verzekeraars . Meer informatie over deze zorgverzekering kunt u lezen op de website van Zilveren Kruis Achmea en op de website van Agis Zorgverzekeringen (www.agiscollectief.nl) (www.zilverenkruis.nl).” *

In de winter krijg ik hoofdpijn als ik mijn ouders bezoek. Hoe komt dat?

“Als je ouderen bezoekt, komt het weleens voor dat er een verzadigde lucht hangt in de kamer, waar je hoofdpijn van krijgt. Vooral in de winter. Het huis is potdicht. Geen raam of deur op een kiertje omdat ouderen het snel koud hebben en bang zijn voor tocht. Frisse lucht is echter belangrijk. De mensen, maar ook de planten, trekken zuurstof uit de lucht. Komt er geen nieuwe zuurstof binnen, dan wordt het moeilijk ademen. Zeker voor mensen die een luchtwegbeperking hebben. Daarom geef ik mijn patiënten altijd het advies elke dag even een half uurtje te luchten. Liefst tussen elf en drie uur. Dan is er meer droge lucht buiten. Luchten betekent echt ramen of deuren tegen elkaar openzetten. Blijf wel thuis in verband met ongenode gasten (katten, vreemden).”Meer weten? Vraag dan de brochure ‘Ventileren, hoe te doen’ aan bij Carinova. Geheel in stripvorm, dus makkelijk te begrijpen en toe te passen. Telefoon Carinova 0900 86 62. U kunt vragen naar jeltje nijhuis. *

Hoe kan ik me het voordeligst voor zorg verzekeren? beN zaNDbergeN, aDViseur zilVereN kruis aChMea:

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het

aan [email protected].

“Het systeem is ideaal

voor iedereen die alleen woont.”

1Dekker VaN roWeN VaN roWeNaDVies:

Betalen mantelzorgers minder erfbelasting?

“Dat kan. Indien een ouder komt te overlijden, heeft elk kind recht op vrijstelling voor erfbelasting. Momenteel € 19.114,- per kind. Bent u echter mantelzorger voor uw ouder (weduwe/weduwnaar), dan kunt u voor de fiscus als partner van elkaar worden aangemerkt en een hogere vrijstelling krijgen (€ 603.600,-). Een voorwaarde om als mantelzorger/partner te worden aangemerkt, is dat de mantel-zorger ook een mantelzorgcompliment heeft ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank in het jaar vóór overlijden. Daarnaast moet u als meerderjarig kind hetzij een notarieel samenlevingscontract met uw (enig levende) ouder hebben en minimaal een half jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan ofwel dient u vijf jaar samen te wonen. Tot slot moet de zorgvrager een AWBZ-indicatie hebben voor minimaal 53 weken. Het Mantelzorgcompliment bedraagt momenteel € 200,-. Gezien de te nemen moeite slechts een symbolisch bedrag, maar het kan zeker de moeite waard zijn!”* 

8 9dichtbij

Page 6: Dichtbij 2, winter 2012

TeksT sarah saarberguit en thuis

jJan Marcus (83) heeft nog nooit een ei gebak-ken. Hij vertelt dit vol trots: de keuken was het domein van zijn vrouw. Toen zij vorig jaar kwam te overlijden, was het toch erg onhandig dat Jan de weg in de keuken niet kende. Gelukkig bleek er een goede oplossing te zijn: apetito. Jan kan heerlijke maaltijden bestellen, die vriesvers bij

nooit meer zelf koken! Verse

maaltijden aan huis

hem worden afgeleverd. Bijna net zo lekker als zijn vrouw het voor hem maakte, moet hij beken-nen. Het enige dat Jan zelf doet, is de maaltijd opwarmen in de magnetron. “Dat lukt me nog net”, grapt hij. Eens per week komt zijn buurman bij hem eten en dan maakt hij goede sier met de maaltijden van apetito. “Heerlijk gekookt”, zegt

de even oude buurman altijd na het eten. En Jan lacht in zijn vuistje.

“Verser kaN biJNa NieT”Bij apetito wordt uitsluitend gewerkt met verse ingrediënten van hoge kwaliteit. De maaltijden worden kort gekookt en meteen daarna in

heel korte tijd ingevroren. Freddy Beekhuis, accountmanager bij apetito: “Dit is de meest natuurlijke manier om voeding te conserveren en om voedingsstoffen optimaal te behouden. Ver-ser kan bijna niet. Bovendien gebruiken we zo weinig mogelijk toevoegingen zoals kleurstoffen en smaakversterkers. Conserveringsmiddelen

Gezond en gevarieerd eten, volgens de schijf van vijf en soms volgens een dieet: voor veel senioren is het een ingewikkelde onderneming. Boodschappen doen, de juiste ingrediënten uitzoeken, koken: men zit er vaak niet op te wachten. Gelukkig zijn er goede alternatieven. Nooit meer zelf koken en toch heerlijk en gezond eten: het kan!

Aanbieding van apetitolezers van dit magazine ontvangen tot vrijdag 21 december 2012 een gratis dessertdoos bij bestelling van een maaltijddoos. een maaltijddoos bevat altijd zeven maaltijden en een dessertdoos bevat een assortiment met twaalf lekkere desserts. meer informatie: telefoonnummer 0800-023 29 75 (gratis) of www.apetito.nl. Leden van het CarinovaServicepakket ontvangen bij hun bestelling altijd 10% korting!

10 dichtbij 11

Page 7: Dichtbij 2, winter 2012

TeksT chris von Koettlitz op stap

zijn niet nodig, omdat de maaltij-den meteen na bereiding worden ingevroren.”

graTis aaN huis bezorgDJan Marcus krijgt de maaltijden aan huis bezorgd door zijn vaste service-chauffeur Frank. Inmiddels een ver-trouwd gezicht voor Jan. “Ik vind het erg fijn dat er niet elke keer iemand anders aan de deur staat.” Intussen weet Frank precies wat Jan graag eet. En als Jan even niet weet wat hij moet bestellen, dan heeft Frank altijd wel een tip voor een lekkere maaltijd.

DieeTMaalTiJDeNDe catalogus van apetito biedt keuze uit ruim 125 gevarieerde maaltijden. Er zijn ook dieetmaaltijden, zoals vegetarisch,

glutenvrij, natriumarm, gepureerd, zonder kristalsuiker, melkeiwit- en lactosevrij en ga zo maar door. Daarnaast zijn er voor de grote trek ook extra grote maaltijden met een inhoud van minimaal 500 gram. Jan vindt het altijd een feestje om zijn dinerdoos met zeven maaltijden te bestellen: “Alsof je in een restaurant zit met een mooie menukaart”, zegt hij. “Ik eet ook weleens bij een van mijn vrien-den, of mijn dochters komen een keer koken. Gelukkig kun je de maaltijden tot een jaar bewaren in de vriezer, dus dat is prima!” *

De 'r' zit weer in de maand. Die van 'brrr', maar ook van 'reuze gezellig!' er is dan ook weer van alles te doen in de regio…

"Alsof je in een restau-rant zit met een mooie menukaart"

WArMe Of KOeLVerSe MAALTIjD AAn HUIS

De koks van Carinova bereiden dagelijks een gevarieerde uitbrengmaaltijd die bij omwonenden van een verpleeg- of verzorgingshuis van Carinova warm aan huis wordt gebracht door vrijwilligers. In Olst en Boskamp kan men alleen koel-verse maaltijden aan huis bestellen. Deze maaltijden worden op ambachtelijke en traditionele wijze bereid, met zoveel mo-gelijk verse grondstoffen. Ook dieetmaal-tijden zijn mogelijk. Twee dagen per week worden meerdere gevarieerde maaltijden geleverd, die minimaal zeven dagen in de koelkast te bewaren zijn. De maaltijden en soepen kunt u binnen enkele minuten opwarmen in de magnetron. meer informatie: tel. 071-408 41 40 of www.eetgemak.nl.

Het Sallands Bachkoor 23 en 24 novemberHet Sallands Bachkoor voert in november onder leiding van dirigent Leendert Runia twee keer de Messiah van G.F. Händel uit: in de Open Poort te Hattem (23 novem-ber) en in de Grote Kerk in Hoogeveen (24 november). Uniek is dat ook het school-koor van het Greydanuscollege Zwolle meezingt. Het concert begint om 20.00 uur en de kaarten kosten € 22,50 per stuk. Voor jongeren tot en met 18 jaar € 12,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden of via www.sallandsbachkoor.nl.

fietsend door Staphorst Het geeft niets als het geen elfstedenweer is, op een mooie winterdag kunt u ook heerlijk fietsen. Vooral in zo’n sfeervolle omgeving als in en rond Staphorst. Bij de door de plaatselijke VVV uitgezette Klaver-bladroute hoort een leuk boekje, waar ook allerlei interessante verhalen en weetjes in staan. De fietstocht is 100 km, maar kan in vier trajecten worden opgedeeld. Alle routes zijn ook met de auto te rijden. Kosten van het boekje: € 3,50. www.

vechtdal-overijssel.nl/nl/shop/fietsroutes.

Deventer Dickens Dagen 15 en 16 december, 11.00-17.00 uurScrooge en Oliver Twist, Christmas Carol Singers, weeskinderen en deftige lieden: in het centrum van Deventer kunt u ze zomaar tegenkomen tijdens het jaarlijkse Dickens Festijn in het historische Bergkwar-tier. De toegang is gratis. www.dickensfestijn.nl.

Kerstmarkt Deventer 13 t/m 15 decemberNiets leuker dan een gezellige kerstmarkt om helemaal in de sfeer van de feestdagen te komen! Een heel weekend lang is de Grote of Lebuïneskerk prachtig versierd en gevuld met 75 kraampjes waar u heerlijk rond kunt snuffelen tussen de kerstdecora-ties, handgemaakte producten, speel-goed, winterse kledij en meer. Ondertus-sen worden er kerstliederen ten gehore gebracht en op het binnenterras kunnen een hapje en een drankje genuttigd wor-den. www.deventerkerstmarkt.nl.

Ijsbeeldenfestival Zwolle 2012 8 december t/m 27 januariDe IJsheiligen zijn nog lang niet in zicht en dat is maar goed ook, want in december en januari komt de internationale wereld-top van ijskunstenaars weer bijeen voor het jaarlijkse Zwolse IJsbeeldenfestival. ‘Carvers’ uit o.a. Nederland, Engeland, Canada, Rusland en Tsjechië bewerken vele duizenden kilo’s sneeuw en ijs tot prachtige beelden, die tentoongesteld worden in een speciale thermische tent. Dit jaar staat het festival in het teken van de sprookjes van de gebroeders Grimm.www.vvvzwolle.nl.

Humorfestival 26 t/m 30 decemberOnder het motto “Wie het Laatst Lacht in 2012, Lacht het Best in 2013” sluit het humorfestival ook nu weer het jaar af op diverse locaties in de Deventer binnen-stad. Met stand-upcomedy, film, theater, cabaret, oudejaarsconferences, muziek en smartlappen.www.humorfestival.nl.

Winterwandelingen Maak een sportieve start in 2013 met diverse mooie winterwandelingen in de regio: 6 januari: Winterwandeltocht, Diepenheim 5 en 6 januari: 13e Olie-bollenwandelingen, Apeldoorn 12 en 13 januari: Blauwvingerwandeltocht, Zwolle 2 februari: Snertwandeling Ambulare, Wierden 23 februari: Pannen-koektocht, Holten www.wandel.nl.

uit en thuis

Samen eten bij Carinova:

gezellig, gezond, lekker en gastvrij

wilt u liever niet alleen eten? op di-

verse locaties van verpleeg-en ver-

zorgingshuizen van carinova kun-

nen cliënten en omwonende senioren

tijdens de lunch komen genieten van

een warme maaltijd. op sommige

locaties is er een keuzemenu, andere

bieden een hoofdmenu en keuzes in

de bijgerechten. Alles tegen een aan-

trekkelijke prijs. de restaurants zijn

een groot succes: cliënten en omwo-

nenden kijken ernaar uit om met el-

kaar gezellig in een sfeervolle omge-

ving te eten!

Bel met Carinova voor meer informatie

via telefoon 0900 86 62.

1312dichtbij

deze winter...

Page 8: Dichtbij 2, winter 2012

i

TeksT conny verweijinnovatie

In de zorg kan efficiënter worden gewerkt. Hoe? Door het ontwik-kelen van de juiste zorgproducten. Dat is de gedachte achter het project ‘Ontwerpen voor zorgverleners’. Het initiatief komt van Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. De projectgroep verzamelt kennis waarmee ontwikkelaars rekening kunnen houden bij het ontwerpen van nieuwe producten en hulpmiddelen. Die kennis zal uiteindelijk aan het MKB beschikbaar worden gesteld door middel van een webbased toolbox. Soms gaat het om het verbeteren van bestaande hulpmiddelen, de kousenaantrekhulp

bijvoorbeeld, of de tillift die zeer moeizaam over het tapijt rolt. Maar er zijn ook echte noviteiten denkbaar, zoals een ‘zorgmap’ die met spraakherkenning werkt. Alle partijen die bij de cliënt zijn betrokken – thuiszorgmedewerkers, huisarts, mantelzorgers, maaltijd-service – spreken de essentiële informatie in. Dit wordt meteen gedigitaliseerd en weer aan alle partijen rondgestuurd. Zo voorkom je misverstanden, door moeilijk leesbare handschriften bijvoor-beeld, en bespaar je veel tijd.

sTug MaTeriaalCarinova is nauw betrokken bij het verzamelen van de kennis die nodig is bij het ontwerpen. Bart

Hakvoort, student Industrieel Product Ontwerpen, liep mee met de thuiszorgmedewerkers van Carinova die cliënten helpen met het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen. Hij

heeft de problemen in kaart gebracht die daarbij spelen. Bart: “Om te beginnen is het materiaal

waarvan de kousen gemaakt zijn, heel stug. Wat ook meetelt, is de ongelukkige houding die de zorgverlener soms moet aannemen. Daar is een protocol voor: zo zou de cliënt het been op de schoot van de zorgverlener moeten leggen,

eventueel met een kussentje eronder. Maar als de cliënt niet zo makkelijk be-

weegt, dan lukt dat soms niet. Dan moet de zorgverlener tóch bukken.”

MiNDer kraChT zeTTeNBart is nu bezig met het ontwikkelen van een hulpmiddel waar de zorgverlener iets aan heeft bij het aantrekken van de kousen. “Voor de cliënt die zélf de kous aan kan trekken, is er al een re-delijk effectief hulpmiddel: de glijzak. Dit is een driehoekige zak die je over de voet doet, waardoor de kous makkelijker over het been glijdt. Die zak trek je later weer uit de kous: van onderaf, als het een kous is met een open teen, of van bovenaf als het een kous is met een dichte teen. Dat laatste is voor de hulpverlener dan weer lastig om te doen, omdat hij of zij zich dan voorover moet buigen. Waar ik nu aan denk, is iets mechanisch waardoor de zorgverlener minder kracht hoeft te zetten om de kous op te rekken. Het zou iets opblaasbaars kunnen zijn of iets met een hefboom. Zodra ik een prototype heb, ga ik die met de zorgver-leners van Carinova testen.” *

Een tillift die niet over het tapijt kan rollen of een kousenaantrekhulp die in veel situaties niet te gebruiken is. Het project ‘Ontwerpen voor zorg-verleners’ heeft als doel een brug te slaan tussen ontwerpers aan de ene kant en thuiszorgmedewerkers of mantelzorgers aan de andere kant. Carinova is een van de deelnemers aan het project.

Project ‘Ontwerpen voor zorgverleners’

Voor efficiënter werken

Bart Hakvoort (31) is student Indus- trieel Product Ontwerpen bij Saxion. Hij hoopt af te studeren op het hulp-middel bij het aantrekken van thera-peutische elastische kousen. Hij is single en woont in een appartementen-complex in enschede.

PrOjeCTPArTnerSBehalve Saxion en Carinova werken aan het project mee: Hogeschool Utrecht, Panton Medische Productinnovaties, Industrial Design Centre (netwerkorganisatie regio Twente), U-design (netwerkorganisatie regio Utrecht). Het project startte in september 2011 en loopt tot en met augustus 2013. Het wordt gesubsidieerd door rAAK (regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie).

Een hulpmiddel waarmee de zorgver-lener minder kracht

hoeft te zetten

Zorgplanning onlinevia het touchscreen de tijd registreren die aan de cliënt besteed is… even de planning van het eigen wijkteam checken en kijken welke collega er beschikbaar is om even bij te springen… wie meer dan vijf uur per week voor carinova in de thuiszorg werkt, heeft een PdA gekregen waarop ‘zorgplan-ning online’ is geïnstalleerd. de applicatie kan ook gebruikt worden op een smartphone, tablet of laptop. Janke Jorritsma, directeur thuiszorg: “we waren de eerste thuiszorgor-ganisatie die ermee werkte. de afspraak met BciP, het bedrijf dat de software ontwikkeld heeft, was dat wij het product zouden uitpro-beren. wij op onze beurt mochten aangeven wat onze wensen waren. inmiddels zijn alle kinderziekten verholpen. het systeem be-spaart veel tijd en papieren rompslomp.”

Carinova op Facebook en Twitter“op zoek naar een nieuwe uitdaging? “#carinova staat altijd open voor enthousiastelingen met een diploma en/of werkervaring in de #zorg!” luidt een twitterbericht van 22 augustus. social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. dus hebben carinova thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp een Facebook- en een twitterpagina opgezet, met als doel nieuwe medewerkers te werven en de naamsbekendheid van carinova te bevorderen. waar naar ver-wezen wordt? Bijvoorbeeld: www.werkenbijcarinova.nl.

meer noviteiten van carinova:

Speeddaten voor nieuwe collega’s“we zochten zo’n acht huishoudelijke medewerkers voor de invalpool”, vertelt laura sijm, coördinator interne dienst. “van de 75 reacties bleven er na een eerste schifting vijftien over en we hebben besloten daarna te gaan speeddaten. in het restaurant zijn de sollicitanten in groepjes van vier uit-genodigd. ze konden gezellig aan de koffietafel zitten met koekjes erbij. om de beurt hebben we even iemand apart genomen. in 10 à 15 minuten heb je vaak dan al een beeld van de kandidaat. voor de mensen zelf was het ook prettig. door de informele sfeer waren ze totaal niet gespannen. we hebben er zes goede krachten aan overgehouden.”

14 15dichtbij

Page 9: Dichtbij 2, winter 2012

TeksT conny verweijin de wijk

Mea Koopman, opleidingsadviseur Carinova:“de medewerkers denken mee over de opleidingen”

“Carinova verleent zorg op basis van landelijke pro-tocollen, de protocollen van Vilans. Daar scholen én toetsen we op. Ons opleidingsaanbod is heel gevarieerd en sluit goed aan bij wat de medewerker wil leren en waar wij als organisatie naartoe willen. We ontwikkelen het opleidingsprogramma dan ook in samenspraak met de medewerkers. Waar is behoefte aan? Wat zijn de leerdoelen? We werken zowel met interne als externe opleiders. Vaak schrij-ven we zelf het lesprogramma. En ook met externe trainers maken we scholing op maat. Carinova heeft daarnaast een eigen team van toetsers: verpleeg-kundigen die het leuk vinden om de eigen collega’s te scholen en te toetsen op de zorghandelingen.”“Er is veel instroom, vooral van starters, maar ook doorstroom. Wie dat wil, kan groeien in het vak. In principe zou je kunnen beginnen als huishoudelijke hulp, vervolgens een interne opleiding tot laagste niveau verzorgende volgen om uiteindelijk uit te groeien tot coördinerend wijkverpleegkundige. Natuurlijk moet je er dan wel de capaciteiten voor hebben. Maar dergelijke succesverhalen zijn niet ongewoon.Carinova is een erkend leerbedrijf. Leerlingen kunnen bij ons een BOL*-stage lopen of een BBL**- opleiding volgen. Collega’s die stagiairs begelei-den, worden hierop voorbereid door een cursus stagebegeleiding. Bovendien zijn ze enkele uren per week vrijgesteld van andere werkzaamheden. Naast de ‘technische’ kanten van de zorg besteden we ook veel aandacht aan veiligheid – zowel van de cliënt als de medewerker –, communicatie en vraag-gericht werken. Het gaat immers om de cliënt. Uit de cliëntenraadplegingen is gelukkig gebleken dat ze tevreden zijn over de verleende zorg.”

Mea Koopman (62) is getrouwd en woont in Deventer. ze heeft twee volwassen kinderen en een kleinkind is net geboren. haar grote hobby is muziek en zingen in het sallands bachkoor (zie pagina 13). ze houdt ook van lezen, wan-delen, fietsen en duiken. ze doet haar werk met heel veel plezier.

De meningen over de kwaliteit van zorg in nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

een goed scholings- programma

leidt tot gemotiveerde zorgverleners

Een goed en gevarieerd opleidings-programma, met voldoende doorgroei-mogelijkheden, maakt werken in de zorg aantrekkelijker. Bovendien wordt hiermee de kwaliteit van de zorg gegarandeerd. Carinova investeert daarom graag in medewerkers. Oók omdat dit in het belang is van de cliënt.

Henriëtte de Groot, coördinerend wijkverpleegkundige team Gramsbergen:

“mijn team en ik zijn enthousiast over de opleidingen”

“Van wijkverpleegkundige junior ben ik doorge-groeid naar coördinerend wijkverpleegkundige, af-gekort CWV. Voor dat laatste heb ik het Vivace-leer-traject doorlopen. Vivace is een externe organisatie. Naast de groepslessen, waar alle aspirant-CWV’ers bij elkaar zitten, heb je ook individuele gesprekken. Daarin bespreek je waar je tegenaan loopt, wat je beperkingen zijn. Je geeft zelf aan wat je wilt leren, dit wordt het persoonlijk ontwikkelingplan (POP) genoemd. Of ik het zwaar vond om naast mijn werk te studeren? Nee, ik moest alleen wel veel lezen, maar dat had natuurlijk mijn interesse. En gaat het bijvoorbeeld om gesprekstechnieken die nodig zijn bij een coachingsgesprek, dan kun je die ook meteen toepassen. Dus dat leer je spelenderwijs.”“Het scholingsaanbod van Carinova is heel breed. Dat is een van de redenen dat ik bij Carinova heb gesolliciteerd. Ook de mensen in mijn team zijn enthousiast over de opleidingen. Zo hebben we bijvoorbeeld met het hele team een cursus vraag-gericht werken gevolgd. Twee collega’s uit het team moesten een rollenspel spelen. Daardoor leerden we kritisch naar de zorgvraag te kijken en beter met elkaar te communiceren. We hebben ook regelmatig opfriscursussen. Zo is er twee keer per jaar een themamiddag over bijvoorbeeld COPD of palliatieve zorg. Daarnaast worden er dagen georganiseerd waarbij de managers en de CWV’ers bij elkaar komen. Dus weet je van elkaar waar je mee bezig bent. Dat bevordert de motivatie en komt uiteindelijk ook de cliënt ten goede. Of ik nog verder wil doorstromen? Op dit moment worden bepaalde functies doorontwikkeld. Dat be-tekent dat mijn functie zich nog meer uit zal breiden en voorlopig dus voldoende uitdaging biedt.”

Henriëtte de Groot (26) woont samen met haar man in eentwee-onder-een-kapwoning in holland-scheveld. ze hebben een hond, een konijn en diverse vogels. ze werkt vanaf 2007 bij Carinova.

Ada Bosch, adviseur Kwaliteit en erkennen Calibris:

“ons streven is om beroepspraktijk en beroepsonderwijs op elkaar aan te laten sluiten”

“Als Calibris zijn wij verantwoordelijk voor erken-ning van leerbedrijven en vaststelling van kwali-ficaties. Carinova presenteert zich als leerbedrijf. De (praktijk)opleidingen die ze aanbieden op het gebied van Zorg en Welzijn, lopen van niveau 1 tot niveau 5, van Helpende Zorg en Welzijn of Persoonlijk Begeleider tot Verpleegkundige. Het is voor een instelling belangrijk om een erken-ning van Calibris te hebben. Alleen dan krijgen de stagiairs en leerlingen een diploma waar ze echt wat aan hebben. Voor het begeleiden moet je vol-doende mensen in huis hebben die zowel inhou-delijk gekwalificeerd zijn voor het werken in de zorg als de nodige vaardigheden op het gebied van coachen bezitten. Heeft een medewerker wel in-houdelijk de juiste kwalificaties, maar geen ervaring als werkbegeleider, dan kunnen wij adviseren over de scholing die daarvoor nodig is. Ons streven is om beroepspraktijk en beroepsonderwijs op elkaar aan te laten sluiten. Daar bieden wij de faciliteiten voor, waar Carinova gebruik van maakt. Carinova kan wat dat betreft altijd op ons terugvallen.”

Ada Bosch werkt 32 uur per week. ze bezoekt de leerbedrijven, biedt trainingen aan en faci-liteert de medewerkers die met opleiden te maken hebben. ada woont in het mooie buurtschap zuna in de gemeente Wierden (overijssel).

In- en doorstroommogelijkheden bij Carinova:Helpende niveau 2 (Carinova met ROC) • Verzor-gende C (Carinova met ROC) • Verzorgende (ROC)• Verpleegkundige (MBO, ROC) • Verpleegkun-dige (HBO) • Praktijkverpleegkundige (HBO) • Coördinerend wijkverpleegkundige (HBO-plus) daarnaast een groot aantal functiegerichte opleidin-gen en trainingen

Meer InfOrMATIe: www.werkenbijcarinova.nl | www.calibris.nlwww.vilans.nl

*Beroepsopleidende leerweg **Beroepsbegeleidende leerweg

16 17dichtbij

Page 10: Dichtbij 2, winter 2012

waan tafel drijfveerTeksT wilma van hoeven

Je hoort en leest steeds vaker over vergeten groentes: koks koken ermee, tuinfanaten wisselen zaadjes uit, culinaire journalisten schrijven erover. Gek eigenlijk, want bijna niemand kent ze. Aan Tafel legt uit!

Vergeten oliegele koolzaadbloemen sieren menig veld in het

voorjaar. de zaden leveren ‘slaolie’ op en sinds kort is er ‘Koolzaadolie classic’ (Brassica) uit de noord-oostpolder, een olie met een fijne, nootachtige

smaak en met de meeste onverzadigde vetzuren

van alle oliesoorten. verkrijgbaar bij de betere

groenteman.

Pastinaakouderwets lekker: vergeten groente!

Wat doet een technisch verpleegkundige? “Binnen Carinova begeleid ik bijvoorbeeld mensen in hun eigen huis die uit het ziekenhuis komen met een wond die is aangesloten op een vacuümpomp. Ik dien bijvoorbeeld intraveneus antibiotica toe. Het grootste deel van de cliënten zijn echter de terminale patiënten met een morfinepomp. We zijn 24 uur per dag bereikbaar, dus soms ben ik ook ’s nachts in touw.”

Waarom koos je voor dit beroep?“Ik werkte op de chirurgische afdeling in een ziekenhuis en wilde het roer omgooien. De thuis-zorg sprak me aan omdat je in de thuissituatie van

mensen komt en je zodoende veel eerder echt contact krijgt. En: Carinova heeft een

technisch team.”

Was dat een voordeel?“Jazeker. Ik was al bekend met technische handelingen door mijn werk in het ziekenhuis en

wilde ze graag bij mensen thuis toepassen. Het is mooi om hen ver-

trouwd te maken met het onbekende, zoals een vacuümpomp of een infuus, en te

zien hoe ze zichzelf steeds beter redden.”

Wat is je het meest bijgebleven? “Een weduwnaar van een vrouw die we hebben verzorgd, was erg blij met ons werk. Het technisch team was tijdens het hele ziekteproces nauw betrokken, en daardoor had hij zich erg veilig ge-voeld. Zijn dankbaarheid sprak hij uit door iedereen van het team persoonlijk een kaart te sturen. Dat vond ik zo mooi. Door dat soort gebeurtenissen waardeer ik mijn werk nog meer. Ze zijn het neusje van de zalm.” *

HerfstsAlAde met koolzAAddressingbiJgereChT Voor 4 persoNeN

1 pasTiNaak

100 g Molsla of frisee

1 appel

1 ui

5 graM blaDselDeriJ

50 graM WalNoTeN

2 eeTlepels WiTTe WiJNaziJN

1 Theelepel appelsTroop

1 Theelepel MosTerD

4 eeTlepels ‘koolzaaDolie ClassiC’

schrap de pastinaak, schaaf er plakjes van, kook ze 3 minuten en spoel ze koud. haal de slablaadjes los. snijd de appel in stukjes, de ui in flinterdunne halve ringen en hak het selde-rijblad en de walnoten fijn. Klop een dressing van azijn, stroop, mosterd en olie. meng alles vlak voor het serveren.

Meer weten?In Het gouden vergeten groenteboek beschrijft Marianna Buser bekende en vergeten wortel-, stengel- en knolgroentes. Met recepten. Uitgeverij De Lantaarn, Soest, € 12,50. Bijbehorende zaden kunt u bestellen via www.vreeken.nl. Jac Nijskens teelt op zijn Historische Groentehof in het Noord-Limburgse Beesel al sinds jaar en dag allerlei ‘oude’ groente- en fruitrassen. Hij verkoopt ze, kookt ermee en geeft workshops in teelt en verwerking. Kijk op www.vergeteneten.nl voor meer informatie.

Alice van der Vegt (38)is getrouwd en heeft drie kinderen van 4, 5 en 6 jaar. ze werkt 12 tot 20 uur per week bij Carinova. in haar vrije tijd is er genoeg te doen in en om het huis. ze houdt van lezen, een saunaatje pakken en een vorkje prikken met vriendinnen, en is dol op rommelmarkten.

vVergeten groentes, noem er eens een paar, zult u denken? Nou, kardoen, heeft u daar weleens van ge-hoord? Dat is een soort bleekselderij, maar stekeliger en familie van de artisjok. Of wat dacht u van de brave hendrik? Een plant die nog in heel Europa in het wild groeit op veldjes net buiten de dorpen. Als onkruid eigenlijk, maar in de Middeleeuwen veel gegeten. Net als zuring. Of een bekende onbekende: molsla! Dat zijn de (gebleekte) bladeren van de paardenbloem die in een molshoop hebben gegroeid. En wat dacht u van de pastinaak, de witte voorloper van onze oranje wortel? Nét ietsje minder zoet dan zijn oranje broertje en dus… vergeten! Door de jaren heen zijn andere groentes belangrijker geworden. Makkelijker te telen, met meer opbrengst of minder ziektes. Of sneller gaar – kardoen moet wel een uur koken – of zoeter, zoals de oranje wortel… Want daar hebben die ‘vergeten groentes’ weleens last van: soms is de smaak meer voor de liefhebber dan voor de grote groep. Maar vraag uw groenteman er gerust naar, wie weet vindt hij ze op de veiling en neemt hij ze voor u mee.

Lezersaanbieding van het Hof van Twello. Wilt u niet zelf koken maar bent u toch nieuwsgierig naar de smaak van vergeten groentes?

Dan kunt u met 25% korting komen genieten van een zondag-

ochtendbrunch met onder meer een keuze uit vergeten groentes (van € 13,50

voor € 10,00). U kunt een mail sturen naar [email protected] met opgave van datum en aantal personen o.v.v. ‘Carinova’.

WAArVOOr KUnT U HeT TVT InZeTTen?Het TVT voert specialistisch verpleegkun-dige handelingen uit op deskundige wijze. Denkt u hierbij aan:• palliatieve sedatie• pijnbestrijding• infuusbehandeling, bijvoorbeeld antibiotica• specialistische wondbehandeling• ziekenhuisverplaatste zorg• inbrengen sondes bij zuigelingen

en kinderen• advies en voorlichting

“Het is mooi om mensen vertrouwd te

maken met het onbekende”

Wat motiveert de mede-werkers van Carinova?

Technisch verpleegkundige Alice van der Vegt:

“De combinatie van de technische en emotionele aspecten maakt mijn vak compleet”

25%korting

TeksT marjolein straatman foTografie De Beeldredaktie

18 19dichtbij

Page 11: Dichtbij 2, winter 2012

v

TeksT marjolein straatmandocument

“Vaak weten mensen met de-mentie niet zo goed meer hoe ze dingen moeten oplossen. In het huishouden bijvoorbeeld. Een zorgbegeleider kan de rust laten terugkeren door orde op zaken te stellen. Maar niet alleen rust, ook reinheid en regelmaat zijn belang-

rijk. De zorgbegeleider kan iemand geruststellen en uitleggen wat er precies aan de hand is aangaande problemen met het geheugen. Dat neemt prikkels en onrust weg en voorkomt vaak crisis. We horen veel dat cliënten blij zijn dat er iemand naar ze luistert. En: dat iemand hun

de hand reikt in het oerwoud aan zorgoplossingen”, zegt Siny Vink.Siny is tactisch manager bij Carinova en is samen met collega Trudy Spijkerman verantwoordelijk voor een team van zogeheten casema-nagers dementie. Toch vindt ze die laatste term niet prettig en spreekt

Het is fijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook als je onverhoopt te maken krijgt met dementie. Carinova’s zorgbegeleiders helpen. Siny Vink stuurt hen aan en vertelt wat ze kunnen betekenen.

mantelzorgers die vragen hebben over het ziektebeeld en medicatie die het proces kan vertragen. “Maar de zorgbegeleider zegt nooit wat er moet gebeuren. De keus is aan de cliënt. Altijd. Om ervoor te zorgen dat mensen met dementie – of het beginstadium ervan – thuis kun-nen blijven wonen zijn er even-eens praktische oplossingen waar de zorgbegeleider zorg voor kan dragen. Denk aan personenalarmering of aan apetito als het koken moeilijker wordt, en aan extra hulp in het huishouden of bij het verzorgen van de lichamelijke hygiëne. De zorgbegeleider weet de weg en is een echte spin in het web. Het is juist voor deze groep mensen fijn dat er één zorgbegelei-der is. Een vertrouwd gezicht.”Dat het prettig is om zo lang moge-lijk thuis te blijven, is voor veel men-sen logisch. Maar Siny onderbouwt die gedachte verder: “Uit onder-zoek blijkt dat dankzij zorgbegelei-ding de opname van cliënten met dementie met zeven maanden kan worden uitgesteld. Niet alleen past dat natuurlijk in deze tijd, ook is dat heel positief voor de kwaliteit van leven van onze cliënten.” Carinova werkt nauw samen met de Netwer-ken Dementie in het werkgebied. Meer weten? Bel Carinova op 0900 86 62.*Meer lezen?op wie (in de naaste omgeving) te maken krijgt met dementie, komt vaak van alles af. daarom kan het prettig zijn om meer over het onderwerp te lezen. 'Had ik het maar geweten' is het best verkochte informatieve boek over dementie. '(Op)nieuw geleerd, oud gedaan' gaat over het lerend vermogen van mensen met dementie. siny vink: “het zijn heel toegankelijke boeken die praktische informatie geven.” Beide boeken zijn te koop in de boekhandel, of te bestellen op de eigen websites: www.hadikhetmaargeweten.nl en www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl.

zorgbegeleiding bij dementieDe spin in het web

heT TeaM VaN zorgbegeleiDers. boVeN: aNNeT Ter braak, aNs herDer, ria krabbeNDaM eN feMMie sTolTe. oNDer: Marieke oVerkeMpe eN heNNy MieDeMa. roelie CazeMier oNTbreekT op De foTo.

SIny VInK (51) werkt inmiddels negen jaar voor Carinova en heeft een professionele achtergrond in de psychiatrie. nu is ze als tactisch manager actief, maar ze kwam naar eigen zeggen bij Carinova binnen als manusje-van-alles. Ze heeft een relatie en is moeder van drie kinde-ren en grootmoeder van één kleinkind.

“Je wilt toch blijven waar je het altijd het

fijnst hebt gehad”

20 21dichtbij

ze liever van zorgbegeleiders; pro-fessionals met een achtergrond in de zorg die mensen met dementie helpen. “Het is ons hoogste doel dat iemand kan blijven op de plek waar hij of zij het ’t fijnst heeft gehad.”

echt contact en vertrouwenZorg voor mensen met dementie was er al, maar het kon nog beter. Sinds vorig jaar september leidt Carinova daarom speciale zorg-begeleiders op. Zij volgen hun cliënten in hun zorgvraag. Hoe men bij de zorgbegeleider terechtkomt, is divers. “Het kan gebeuren dat de thuiszorg na een douchebeurt constateert dat spullen steeds op andere plaatsen liggen of regelma-tig kwijt zijn. Andere keren heeft een mantelzorgend familielid het gevoel dat er iets niet pluis is. Zij kunnen ons inschakelen, maar pas ná overleg en instemming van de cliënt komt er een zorgbegeleider op bezoek. Deze kan advies geven of op het gemak een praatje maken als daar behoefte aan is. Soms komt het voor dat iemand niet graag over dementie praat en is het nodig dat een zorgbegeleider wel drie keer terugkomt om te overleggen. Geen probleem, dan doen we dat. Ge-duld is het allerbelangrijkste, samen met voorzichtigheid. Dementie is geen gemakkelijk onderwerp. Lang-zaamaan proberen we helder te krijgen wat er aan de hand is. Soms in gezelschap van een familielid omdat dat vertrouwder kan voelen. Echt contact krijgen en een vertrou-wensband opbouwen is een must”, zegt Siny Vink.

Keus is aan de cliëntHet team van zorgbegeleiders kan contacten leggen met andere (thuis)zorg- en hulpverleners zoals de huisarts en wijkverpleegkundige voor extra hulp. De coördinerend wijkverpleegkundige blijft uiteinde-lijk altijd verantwoordelijk voor alle zorg rondom de cliënt. Dankzij de opleiding door Carinova weet de zorgbegeleider op veel vragen over dementie een antwoord. Ook voor

Page 12: Dichtbij 2, winter 2012

puzzel

1e prijseen weekend of midweek-verblijf voor 4 personen in een Staphorster huisje. Zelfs in de winter is ‘kamperen’ leuk op Camping de Vossenburcht, want de vrolijk gekleurde Staphorster vakantiehuisjes zijn uiterst comforta-bel. Originele Staphorster motieven en materialen zorgen voor een unieke ervaring en slapen in een bedstee doen de meesten ook niet elke dag. Moderne gemakken zoals een flatscreen televisie en vaatwas-machine ontbreken uiteraard niet. www.staphorsterhuisje.nl

Als u overal uitgebreid de tijd voor wilt nemen, kunt u over-nachten in de unieke Stap-horster vakantiehuisjes van camping de Vossenburcht, met speciaal voor Dichtbij-lezers een luxe welkomstpak-ket met echte Staphorster hand- en theedoek, Reestdal hoarziepe (shampoo) en schoapemelk (bodywash), seizoensgebonden streek-producten, fietsknooppun-tenkaart van de omgeving en een flesje streekeigen wijn.

Woordzoeker De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

column

Tineke Evers:, Persoonlijk woonbegeleider

Als persoonlijk woonbegeleider bij een kleinschalig-wonenproject van de hartkamp in raalte heb ik meestal in mijn eentje zes bewoners met Alzheimer onder mijn hoede. natuurlijk is dat pittig, maar het heeft ook veel voordelen. Je kunt, samen met de bewoners, het eigen ritme bepalen. Als ik binnenkom zie en voel ik meteen hoe de pet staat en dan kan ik de dag daarop aanpassen. er is structuur, maar toch is elke dag weer anders. soms is het belangrijk dat er niet te veel prikkels zijn en op andere dagen kan er juist weer wat meer. de bewoners trekken elkaar daar ook wel in mee. omdat je alleen bent, kun je daar heel goed op inspe-len. het is vaak makkelijker om de rust te bewaren, in tegenstelling tot in grotere instellingen waar je met veel collega’s werkt. ik heb veel gezien in de zorg en ik vind deze kleinschalig-wonenprojecten echt geweldig. Je merkt aan alles dat de bewoners zich prettig voelen met hoe ze hier wonen en leven. dat is ook logisch, want het sluit goed aan op hun belevingswereld en het voelt voor de bewoners heel erg als ‘thuis’. een ander voordeel is dat mantelzorgers en familieleden altijd kunnen binnenlopen, desgewenst kunnen ze helpen, mee-eten of zelfs blijven slapen. Alzheimer is niet leuk, maar er wordt hier toch heel wat afgelachen. laatst kwam een van de bewoners binnen met de mededeling: “ik ga naar huis.” toen ik omkeek, zag ik dat die mevrouw mijn jas had aangedaan: ze deed mij na! humor overleeft alles. na mijn werk heb ik vaak het gevoel dat ik een marathon heb gelopen, maar daartegenover staat de lol die ik heb gehad en vooral ook de voldoening die het werk je geeft. daar krijg ik echt positieve energie van!

lezersaanbieding

AWBZ

BELASTINGAANGIFTE

BEROEPSONDERWIJS

DEKBED

DEVENTER DICKENS

DAGEN

DIEETMAALTIJD

ERFBELASTING

GLUTENVRIJ

HERFSTSALADE

HIELPIJN

HOOFDKUSSEN

KARDOEN

KERSTMARKT DEVENTER

KOKS

KOOLZAADOLIE

KOUSENAANTREKHULP

LEDENKORTING

LUCHTEN

PRAKTIJKOPLEIDING

SCHILDEREN

SPEEDDATING

STAPHORST

STOELMASSAGE

TILLIFT

TUINFANATEN

VAKANTIEHUISJE

VEGETARISCH

VRIJWILLIGERS

WANDELEN

WELZIJN

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

IJSBEELDENFESTIVAL

ZORGMAP

ZURING

Wanneer: Winter 2012 en heel 2013, met uitzondering van het hoogseizoen. Waar: Camping de Vossenburcht in iJhorst, 0522-441626, [email protected]. in over-leg is er eventueel ook een 6-persoonshuisje beschikbaar. Vermeld bij uw boeking dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat.

genieten in een Staphorster huisje

“Ik loop die marathon met plezier”

1e

2een 3e

2e en 3e prijs2 x een zondagochtendbrunch voor 2 personen in het Hof van TwelloGeserveerd worden onder meer ‘vergeten groen-tes’. En kijkt u gerust eens verder rond in het Hof van Twello. Dit is een unieke boerderij in het mid-den van het land waar iedereen welkom is: op het land, in de natuur, in de keuken en het restaurant, in de uitgebreide streekwinkel, in de lommerrijke theetuin en op het terras. www.hofvantwello.nl

Wat moet u doen?Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 15 december 2012 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar [email protected]. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

TeksT chris von Koettlitz

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Vrijwilligers zijn gewoonweg onmisbaar’ De winnaars zijn: 1e prijs (vakantiearrangement Landhoeve Zwieseborg) M.J. Holsappel-Horstman, Dalfsen 2e prijs (duo-kast voor bij en vlinder) Lucas Bruggink, De Krim

het arrangement voor 4 personen: • Heerlijke Staphorster rolletjes

bij aankomst• Luxe Staphorster welkomstpakket • fietskaart, fietsroute en wandelroute• 3x overnachting in een uniek

Staphorster vakantiehuisje• Weekend of midweekverblijf

in een 4-persoonshuisje.

Prijs: € 249,-

Schilderachtig Staphorst is een fantastisch dorp om lekker rond te struinen en te genieten van de karakteristieke kleurrijke boer-derijen, de klederdracht en de plaatselijke specialiteiten. Het is ook een ideale uitvalsbasis om de prachtige omgeving te verkennen. De plaatselijke VVV heeft daarvoor een aantal leuke fiets- en wandelroutes en ook het ‘Authentiek Staphorst’ autotraject is een echte aanrader, vol leuke plekjes en ontmoetingen.

22 dichtbij 23

Page 13: Dichtbij 2, winter 2012

servicepakket

25% LeDenKOrTInG

Als lid van het Carinova Servicepakket

ontvangt u 25% korting.

Hoofdkussens en dekbedden van Sanidor Health Care Bedding zijn kookwasbaar en uitermate geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor huismijt, bacteriën en schimmels. Door zilverionen worden onaangename geurtjes voorkomen, de werking wordt door intensief gebruik en wassen niet beïnvloed.

HOOfDKUSSen, formaat 60 x 70 cm € 43,65 (voor leden € 32,75)Het Sanidor hoofdkussen is doorgestept voor extra comfort en stevigheid.

enKeL DeKBeD, formaat 140 x 200 cm. € 81,30 (voor leden € 60,95)Met het vulgewicht staat dit dekbed garant voor een optimale isolatie in een gemiddeld warme kamer.

4-SeIZOenenDeKBeD, formaat 140 x 200 cm. € 128,65 (voor leden € 96,45)Opgebouwd uit verschillende lagen is dit dekbed geschikt voor alle seizoenen. Behaaglijk warm in de winter, lekker koel in de zomer.

Sanidor health Care dekbed en kussen

Wilt u gebruikmaken van het aanbod voor de leden van het Carinova Servicepakket,

dan kunt u contact opnemen met Carinova via 0900 86 62, lokaal tarief.

Health Care dekbed

Brinkweg 28 • Delden • Postbus 27 • 7490 AA • Delden T +31 (0)74 376 21 14 • F +31 (0)74 376 42 85 [email protected] • www.deltex.nl

PRODUCTKENMERKENTijk : 100% gesanforiseerde perkaline katoen Vulling : 100% Trevira Fill Bioactive vezelStiksel : trapezium-stikselVulgewicht enkel : 500 gr/m2 Vulgewicht 4-seizoenen : zomerdeel : herfstdeel Warmteklasse enkel : 3Warmteklasse 4-seizoenen : zomerdeel herfstdeel samengevoegd Gewichtsklasse enkel : mediumGewichtsklasse 4 seizoenen : zomerdeel herfstdeel samengevoegdDelen samen te voegen : middels rits

ARTIKELNUMMERUitvoering enkel dekbed 4-seiz. dekbed 140 x 200 cm 2200001 2400001 140 x 220 cm 2200004 2400004 200 x 200 cm 2200002 2400002 240 x 200 cm 2200003 2400003240 x 220 cm 2200006 2400006

VERPAKKINGSEENHEIDUitvoering enkel dekbed 4- seiz. dekbed140 x 200 cm 5 stuks / doos 4 stuks / doos140 x 220 cm 5 stuks / doos 4 stuks / doos200 x 200 cm 4 stuks / doos 3 stuks / doos240 x 200 cm 3 stuks / doos 2 stuks / doos240 x 220 cm 3 stuks / doos 2 stuks / doos

Wasvoorschriften

ONDERHOUDSTIPSDagelijks zacht opkloppen

PRODUCTVOORDELEN ◊ Trevira Fill Bioactive synthetische vezel ◊ kookvast ◊ permanent anti-bacterieel ◊ permanent anti-huisstofmijt ◊ permanent anti-schimmel

UITVOERINGENEnkel dekbed Met het vulgewicht staat dit dekbed garant voor een optimale isolatie in een gemiddeld warme kamer.

4-seizoenen dekbed Opgebouwd uit verschillende lagen is dit dekbed geschikt voor alle seizoenen. Behaaglijk warm in de winter, lekker koel in de zomer.

OMSCHRIJVINGHet Sanidor Health Care Bedding dekbed iskookwasbaar en uitermate geschikt voor mensen diegevoelig zijn voor huismijt, bacteriën en schimmels. Middels zilverionen worden onaangename geurtjes voorkomen, de werking wordt door intensief gebruik en wassen niet beïnvloed. : 200 gr/m2

: 400 gr/m2

: 4: 3: 1

: licht: medium: zwaar

slaap zacht

deze actie loopt tot 31 december 2012.

24 dichtbij

Lidmaatschap in 2013 iets duurderIn 2012 betaalden de leden van het Carinova Servicepakket € 13,50 per jaar per huishouden en bij herinneringen rekenden we daar € 2,- administratiekosten bij. In 2013 passen we, conform de indexatie, de contributie

enigszins aan en wordt het € 13,75 per jaar, waarbij de € 2,- administratiekosten gehandhaafd blijven. De overheid heeft nieuwe regels vastgesteld, waardoor men-sen gemakkelijker een lidmaatschap kunnen beëindigen. Wij hebben onze voorwaarden

daaraan aangepast, waardoor u gedurende het hele jaar kunt opzeggen. Opzeggen kan vanaf 2013 per kwartaal. Uiteraard hopen wij dat de voordelen van het lidmaatschap u dermate goed bevallen dat u geen gebruik gaat maken van deze regeling.