deOndernemer mei 2010

download deOndernemer mei 2010

of 40

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

description

deOndernemer mei 2010

Transcript of deOndernemer mei 2010

 • 15 mei 2010 | 8e jaargang | nr. 05de Ondernemer is een uitgave van

  Zoeken naar een baanZoeken naar een baan

  WEST-BRABANT BOZ/RDAAL

  Deze maand in de stoel:Balth Roessingh,

  promotorvan Zeeland

  Subthema:Aandacht

  voor dearbeidsmarkt

  Thema:Bedrijvig

  Bergen op Zoom

  De barometer:Zuidwest Nederland

  scoort: 6,3

  Foto: Kees BennemaPelikaan Groepsreizen& IncentivesT. 0168 - 332 290www.groepsreisopmaat.nl

  Avontuurlijkecollega's?

  Ga samen survivallen!

  Beleefhet

  samen!

  www.newtargetvision.com

  Kredietcrisis? Overlevingsplan of

  doorstarten!

 • Onlangs was er bij ons op dezaak een bijeenkomst voor ge-pensioneerden. Omdat ik eenwerkplek heb met riant uit-zicht op de aankomsthal wasdie middag een feest van her-kenning. Ik heb een half uurstaan kletsen met al die oud-collegas, die al jaren genie-ten van hun pensioen.Moet jij nog niet, vroegenze. Nee, ik moet nog niet. Ge-lukkig niet want ik zou nietweten wat ik moet doen metal die vrije tijd. Dat probleembleken de oudjes niet te heb-ben. Ga net als ik lekker klus-sen, zei er een.En toen moest ik wel evenheel hard lachen. Ik heb nietalleen twee linkerhanden, diekrijgen spastische trekjes al-leen al bij de gedachte aaneen spijker en hamer. Ik hebeen schuur vol gereedschap.Dat heb ik allemaal n keergebruikt. Daarna zei mijnvrouw: doe maar niet meer.Zon vijftien jaar geleden hebik vloerbedekking gelegd inde schuur. Dat ging perfect.Tot het moment dat ik hetlaatste stukje moest afsnij-den. Ik schoot uit met mijnstanleymes en sneed mijn dij-been open. Een litteken vantien centimeter is de trots vanmijn onderlichaam.Schilderij ophangen? De laat-ste keer dat ik dat deed, bleefde boor in de muur zitten.Met geen mogelijkheid kreegik die er uit. Heb ik daar hetschilderij maar aan opgehan-gen, niemand ziet het. Schil-deren? Ik heb altijd meer verfop mijn lichaam zitten dan opde muur. Als ik ergens eenspijker in wil slaan, resulteertdat in vijf gaten. Moet ik eenlamp indraaien, dan valt of delamp op de grond of ik vande trap. Als ik de buren laatweten dat ik van plan ben ietsin huis te doen, staat de gangvol met toeschouwers: Datwillen ze weleens zien.Nee, klussen is niks voor mij.Wij besteden alles uit. Iederzijn vak, denk ik dan maar. Enals het aan mij ligt oefen ikhet mijne uit zolang ik kan.

  Ron Gregoor

  Reacties kunt u sturen naar:r.gregoor@bndestem-pzc.nl

  Bedrijf: Tijhaar TuinenOndernemer: Niek TijhaarSinds: Maart 2010Meevaller: De veelzijdigheid vanhet runnen van een bedrijfTegenvaller: Als startende onder-nemer heb je geen collegas. Dat isjammer, omdat ik graag in teamver-band werk

  Perfecte tuin maken

  door Patricia Akkermans

  Niek Tijhaar: Een heleboel hove-niers zijn gespecialiseerd in de aanleg

  van tuinen. Ook aan hen bied ik mijnontwerpdiensten aan. Niek Tijhaaris gediplomeerd tuinontwerper en ho-venier en heeft daarnaast een hbo-op-

  leiding Evenementenmanagement af-gerond. Hij werkte als projectleiderbij een interieurbouwbedrijf in deevenementenbranche en heeft tuinen

  ontworpen en tuinschetsdagen georga-niseerd voor Tuincentrum Groenrijk.Deze combinatie heeft er voor ge-zorgd dat hij met Tijhaar Tuinen be-gon. Tijhaar weet waar hij over praatals hij het over tuinontwerp en -aan-leg heeft. Klanten kunnen bij mij te-recht voor alles in en om de tuin.Met een uitgebreid inventarisatiege-sprek kijkt hij allereerst naar wat vooridee ze voor ogen hebben met denieuw aan te leggen tuin. Tijhaar:Daarna maak ik een ontwerpschetsdie ik met behulp van een 3D-per-spectief aan mijn klanten presenteer.Eventuele wijzigingen verwerk ik inhet definitieve plan waarna er een of-ferte volgt voor de realisatie van detuin. Het is voor mij de uitdaging omaan de verwachtingen van de klant tebeantwoorden en ze te verrassen meteen passend creatief ontwerp en derealisatie van de perfecte tuin.

  OndernemenNiek Tijhaar besloot voor zichzelf tebeginnen, omdat hij dit altijd al wil-de. Alle elementen van het onderne-merschap spreken me aan. Het is heelveelzijdig, zo ben je met marketing,klantencontact, financin of de realisa-tie van een tuin bezig. Daarnaastspreekt de vrijheid die je hebt om zelfsturing te geven aan de realisatie vaneen project en de invulling van mijnbedrijf enorm aan. Toch is het on-dernemerschap niet helemaal roos-kleurig. Tijhaar: Ik ben iemand diegraag samenwerkt, maar in de opstart-fase werk ik veel alleen. In de toe-komst wil ik de samenwerkingsmoge-lijkheden nog verder uitbreiden omoptimaal aan de vragen van mijn klan-ten te kunnen voldoen. Het is eenenorme uitdaging om het bedrijf te la-ten slagen.Meer informatie: www.tijhaartuinen.nl

  De Column

 • Zinnen op Tafellinnen

  door Dorien van Dijk

  ETTEN- LEUR - Op het eerste tafel-kleed dat Joosten ontwierp voor haarafstuderen aan de Academie St. Joostvan Avans Hogeschool in Breda, vindje alles over de huismus. Alle wetens-waardigheden staan in een brede balkdie loopt over het midden van hetkleed. Iedereen aan tafel kan meele-zen, want de tekst staat twee kantenop. De kleuren waarin de tekst op hettafellaken zijn gedrukt, komen over-een met het verenkleed van de mus.Ergens op het kleed staat een kleuren-legenda, zodat je precies kunt zienwelke kleuren bij het mannetje enwelke bij het vrouwtje horen. Onderde borden kruipen kleine kriebelbeest-jes, die op de menukaart van de klei-ne vogel staan. Op de bijbehorendeservetten staan subtiele silhouettenvan mussen op de waslijn. Aan weers-zijden worden ze geflankeerd doorhun eigen naam, of bijnaam in einde-loos veel talen en dialecten.Nadat Joosten trots, maar ook enigs-zins verrast tussen veel jongere gra-fisch ontwerpers als n van de tiengenomineerden op het podium hadgestaan bij de uitreiking van de St.Joost-penning, groeide door de veleenthousiaste reacties het idee vooreen eigen ontwerpbedrijf voor tafellin-nen. Dat de ontwerpster pas anderhalfjaar later met haar product op demarkt komt, heeft alles te maken methaar perfectionisme en gedrevenheidom een zo mooi en goed mogelijkontwerp te realiseren. Ik heb eerstnog een prototype laten maken. Jekunt natuurlijk wel precies uitmetenwaar op tafel de borden komen testaan en hoe je de tekst moet vormge-ven, zodat iedereen aan tafel de zin-nen kan lezen, zonder zijn nek te ver-draaien of zijn bord te hoeven ver-plaatsen. Maar veel details vallen pasop als het kleed eenmaal op tafel ligt.Je moet bijvoorbeeld rekening hou-den met de zoom, en wanneer detekst zich herhaalt, moet je goed kij-

  ken waar.

  Lange eettafelDe luxe tafellakens van AngliqueJoosten liggen niet bij de Bijenkorfen dat is heel bewust. Ik wil hetklein houden, legt de ontwerpsteruit. De exclusieve tafellakens zijn spe-ciaal bedoeld voor mensen met eenlange eettafel, een markt waar in dewinkels - zo is de persoonlijke erva-ring van Joosten - nauwelijks op inge-speeld wordt. Mijn lakens zijn 3.20meter lang. Ik spreek met mijn pro-duct heel bewust mensen aan voorwie gezellig samenzijn aan tafel heelbelangrijk is. Graag had ik mijn tafella-kens ook nog een stuk breder ge-maakt dan ze nu zijn, maar door debeperking van de breedte van de stofzijn ze slechts 1.34 meter breed.Toen de huismus in productie ging,schreef Joosten een brief aan de Vogel-bescherming. Ze wilde haar productlaten zien, maar ook haar enthousias-me voor deze bedreigde vogel over-brengen. Op het hoofdkantoor inZeist werd haar brief goed ontvan-gen. Binnenkort ligt er een prototypevan haar tafellaken in hun winkel.Ook op de website en in het tijd-schrift Vogel van de Vogelbescher-ming wordt Joosten in de schijnwer-pers geplaatst. Dat is niet zomaar,want wanneer iemand 449 euro neer-telt voor het exclusieve tafelkleed (in-clusief servetten) uit de collectie, gaateen deel van de opbrengst naar de Vo-

  gelbescherming. Joosten: Ik wil metmijn ontwerpen niet alleen geld ver-dienen, maar ook maatschappelijk be-zig zijn, een goed doel steunen eneen heel persoonlijk product afleve-ren. Voor haar nieuwste ontwerp uitde collectie, een tafellaken met zin-nen over tafelmanieren, is de ont-werpster weer in gesprek met een an-der goed doel.

  In opdrachtJoosten wil niet alleen haar eigen fasci-natie in tafellinnen en zinnen verwer-ken, maar werkt ook in opdrachtvoor particulieren en bedrijven. Zeheeft inmiddels al twee tafellakens opmaat afgeleverd voor een vijftigjarigeen tachtigjarige verjaardag, waarbij fa-milieleden en vrienden teksten heb-ben aangeleverd. Deze heb ik danop mijn beurt weer verwerkt in de la-kens, nadat ik uitgebreid heb over-legd over de kleuren en de sfeer diehet laken moet uitstralen. Zon tafella-ken is puur emotie. En van de la-kens haalde ik persoonlijk op bij PrintUnlimited in Horst, waar ze wordengedrukt, omdat er nogal haast bij zat.Iemand zei mij toen: je zal toch zoncadeau krijgen, zo mooi! Van zonreactie word ik echt blij!De producten worden van A tot Z inNederland gemaakt. Voor de verzen-ding heeft Joosten zelf verpakkingspa-pier ontworpen. Wanneer de lakensklaar zijn, strijk ik ze zelf en dan wor-den ze mooi opgevouwen en ver-stuurd. Inmiddels is de ontwerpster,die naast Zinnen op tafellinnen nogeen grafisch ontwerpbureau heeft,druk aan het netwerken om ook dezakelijke markt voor haar productente interesseren. Mijn lakens staan nuook op de website van restaurant DeZwaan in Etten-Leur. Zij willen bijbijvoorbeeld een huwelijk graag de ta-fel indekken met door mij ontwor-pen tafellinnen. Ook na de verkoopvan haar product houdt Joosten oogvoor detail: Vergeet na het eten niethet laken buiten uit te kloppen, zodatde huismus zich tegoed kan doen aande broodkruimels!

  starter >> column

  Waar de fascinatie voor dehuismus al niet toe kan lei-den. Anglique Joosten uit Et-ten-Leur liet zich inspireren doorde kleine, dappere vogel, die eenszo talrijk was, maar inmiddelsmet uitsterven wordt bedreigd.Ze ontwierp een prachtig tafel-kleed, met oog voor het kleinstedetail,