Cib66 def zonder

download Cib66 def zonder

of 20

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Cib66 def zonder

 • magazine van de Confederatie van Immobilinberoepen Vlaanderen

  Driemaandelijks tijdschrift: januari februari maart 2015

  #66

  Booming business: investeren in zorgvastgoed

  registreer gratis en online huurovereenkomsten met myrent Pro

  Aan tafel met Annemie turtelboom

  Geef als vastgoedmakelaar meerwaarde aan je diensten

  Aan tafel met Annemie turtelboom

  Geef als vastgoedmakelaar meerwaarde aan je diensten

 • 2 CIB info 66

  reportage - Booming business: investeren in zorgvastgoed 3

  Wetgeving - 2015, jaar van nieuwe informatieplichten 4

  Interview - Aan tafel met Annemie Turtelboom 6

  dienstverlening - Registreer gratis en online huurovereenkomsten met MyRent Pro 9

  event - CIB Vlaanderen reikt Real Estate Awards uit 10

  onze partners - Bied je klanten net ietsje meer 15

  Vraag en antwoord 16

  Project - Logeren aan Zee, n jaar na de lancering 17

  nieuws uit het CIB-huis 18

  Actua - Vlaamse vastgoedmakelaars in de media 19

  Actua - Say cheese 19

  editoIn dit nummer

  redactie: Ewoud Hasenbos, Tine Terryn, CIB-studiedienstfotos: Bart Cloet (p10-11)

  CIB info is een uitgave van

  Confederatie van Immobilinberoepen Vlaanderen vzwen werd mede mogelijk gemaakt door HEBBES.be

  Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent v.u.: Stephan Coenen

  maatschappelijke rolDoor collega-vastgoedmakelaars wor-den verkozen is een mooie extra be-loning, zo klonk het bij de Vastgoed-belofte 2014 na het winnen van de gelijknamige award. Ook dit jaar reikt CIB Vlaanderen de Real Estate Awards uit. Met deze prijzen bekronen en sti-muleren we het ondernemerschap in de vastgoedsector. Ondernemen is van-daag niet evident. Toch is er heel wat fris en dynamisch ondernemerschap in onze sector te vinden. En daar zijn wij als beroepsorganisatie tevreden mee. De vastgoedmakelaar van vandaag is een echte ondernemer geworden. Het wordt er nochtans niet gemakkelijker op. Denken we maar aan de voortdu-rende uitbreiding van de informatie-plichten. Ook in 2015 zijn er al enkele nieuwe verplichtingen bijgekomen. Om het werk van de vastgoedmakelaar eenvoudiger te maken, is CIB Vlaande-ren voortdurend op zoek naar handige tools. Onlangs lanceerden we MyRent Pro voor de online en gratis registratie van huurovereenkomsten. En Logeren aan Zee, een centraal boekingsplatform voor vergunde vakantiewoningen, heeft net zijn eerste verjaardag achter de rug. De vastgoedmakelaar speelt ook een maatschappelijke rol. En die rol wordt door de overheid gewaardeerd. Zo gaf minister Turtelboom aan dat ze graag samenwerkt met de sector. Zeker nu het Renovatiepact - dat de renovatie-graad en de energiezuinigheid van onze woningen moet verbeteren - onlangs werd ondertekend, kijkt ze in onze rich-ting. Het is duidelijk dat de vastgoed-makelaar zovl meer is dan iemand die gewoon huizen verkoopt of verhuurt. En net daarom mag de vastgoedsector ook wel eens in de bloemetjes worden gezet. Laten we dit samen doen tijdens de Real Estate Awards op 23 april.

  Tot dan!

  Stephan CoenenVoorzitter CIB Vlaanderen

  Adverteren in CIB info?Voor informatie en reservatie kan je terecht bij Veronique Van HoorickxT 09/242 49 88, veronique.van.hoorickx@cib.be.

  Vragen?Heb je vragen, suggesties of ideen?Laat het ons weten via communicatie@cib.be

 • 3CIB info 66

  Onze bevolking wordt steeds ouder en dat maakt van zorgvastgoed een gewilde investering. Vooral assistentiewoningen winnen aan populariteit. Wie investeert in de aankoop van een assistentiewoning, doet dit dikwijls met de bedoeling om de aangekochte woning eerst nog een aantal jaar te verhuren om ze nadien zelf te be-trekken wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is. Naast een uitbreiding van de opvangca-paciteit voor ouderen, vond de Vlaamse overheid het noodzakelijk om te voorzien in een verscheiden woonzorgaanbod. En laat de assistentiewoning nu net daar een belangrijke rol spelen. De assistentiewo-ning speelt in op de noden van senioren en onderscheidt zich van de thuissituatie door de aanwezigheid van crisiszorg, een aangepaste woning en assistentie. Je kan de assistentiewoning in feite beschouwen als een opvolger van de serviceflat, met als verschil dat zij een bijkomende service, namelijk zorggarantie biedt.

  Aandachtspunten Naast de verschillende voordelen die het investeren in zorgvastgoed biedt, zijn er ook een aantal aandachtspunten waarop de investeerder of de vastgoedmakelaar,

  Wie vandaag nog rendement hoopt te halen uit zijn spaarboekje is eraan voor de moeite. Gelukkig bestaan er nog andere manieren om je spaargeld te laten renderen: beleggen in vastgoed bijvoorbeeld. Vooral investeren in zorgvastgoed - meer bepaald in assistentiewoningen - is de laatste jaren een booming business geworden. Hoog tijd om nader kennis te maken met deze groeiende markt.

  BoomInG BusIness:InVesteren In zorGVAstGoed

  die zijn klant bij een zorgvastgoedtransac-tie begeleidt, moet letten.

  Vereniging van mede-eigenaarsDe meeste assistentiewoningen zullen, zoals voordien het geval was bij de ser-viceflats, de vorm aannemen van een appartementsgebouw. Is dit het geval, dan wordt de eigenaar van een assisten-tiewoning gedwongen lid van een vereni-ging van mede-eigenaars. Deze vereni-ging opereert door middel van organen, met name de algemene vergadering en de syndicus, aan wiens wettelijk takenpakket niet zomaar kan worden voorbijgegaan.

  erkende assistentiewoning of niet?Wie investeert in de aankoop van een assistentiewoning zal ook moeten beslis-sen of hij al dan niet opteert voor een er-kenning. Kies je voor een erkenning, dan impliceert dit een kwaliteitslabel en een aantal financile voordelen, maar ook een hele reeks verplichtingen waaraan je moet voldoen, zoals kwaliteitseisen inzake de zorgverlening, de omkadering en de infra-structuur.Daarnaast zal met de senior een schrif-telijke overeenkomst moeten worden afgesloten over de huisvesting en de zorg-

  verlening. Deze overeenkomst is geen klassieke woninghuurovereenkomst, aan-gezien het zorgaspect overheerst, maar kent eigen regels met betrekking tot de duur en opzegmodaliteiten.

  Informatieplicht vastgoedmakelaarOok als vastgoedmakelaar moet je je bewust zijn van je informatieplichten. De koop van een assistentiewoning brengt gebruikelijke kosten met zich mee op het vlak van zorg- en dienstverlening. Laat je na om hierover informatie te verstrekken, dan kan de koper - indien de nodige voor-waarden werden vervuld - de koop nietig laten verklaren wegens dwaling.

  Aankoop op planWie de assistentiewoning op plan aan-koopt, zal in principe beschermd worden door de Woningbouwwet. Daarnaast moet de wettelijk verplichte informatie inzake bodem, stedenbouw, energiepres-tatie, worden aangeleverd, net zoals bij de koop van een reeds bestaande assi-stentiewoning. In dit laatste geval moet je bovendien rekening houden met de bij-zondere informatieplicht in geval van de overdracht van een kavel (opgenomen in artikel 577-11 BW).

  CIB reportage

 • 4 CIB info 66

  na het ePC-attest, het keuringsattest voor elektriciteit, de verplichte vermelding van overstromingsgevoeligheid, moet je als vastgoedmakelaar sinds kort rekening houden met enkele nieuwe informatieplichten. dit als gevolg van de nieuwe decreten onroerend erfgoed en Complexe Projecten die dit jaar in werking zijn getreden.

  onroerend erfgoedSinds 1 januari worden alle erfgoedsoorten (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologie) in n over-koepelende regelgeving gevat, het zoge-naamde onroerend erfgoeddecreet. Dit decreet heeft belangrijke gevolgen voor de informatieplicht van de vastgoedmake-laar. Het bepaalt namelijk dat iedereen zowel vastgoedmakelaar, notaris als par-ticulier die een vastgoedtransactie doet de koper moet inlichten over de erfgoed-waarde van het pand. De informatieplicht geldt zowel voor beschermd erfgoed als voor genventariseerd erfgoed.

  Beschermd erfgoed Wat de categorie beschermd erfgoed

  betreft, moet je sowieso in de publiciteit vermelden dat het pand beschermd is. Als vastgoedmakelaar moet je dit doen als je bemiddelt bij verkoop of bij verhuur voor meer dan negen jaar. Dit is eveneens het geval bij de inbreng in een vennoot-schap, bij de overdracht van een erfpacht of opstalrecht, of bij een andere vorm van eigendomsoverdracht.

  Maar niet alleen in de publiciteit moet je vermelden dat het pand beschermd is, ook in de onderhandse akte (verkoop-overeenkomst) moet je dit meedelen. Net zoals je de rechtsgevolgen die aan de be-scherming verbonden zijn moet vermel-den. Dit doe je door een verwijzing naar

  hoofdstuk 6 van het decreet en het be-schermingsbesluit in de verkoopovereen-komst op te nemen.

  Genventariseerd erfgoedAls het gaat om genventariseerd erfgoed, is echter geen informatieplicht voorzien in de publiciteitsfase. Wel moet je in de verkoopovereenkomst opnemen dat het onroerend goed opgenomen is in n van de inventarissen, net als de rechtsgevol-gen die aan de opname verbonden zijn. Dit laatste doe je door een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het decreet in de ver-koopovereenkomst op te nemen.

  CIB wetgeving

  2015: jAAr VAn nIeuWeInformAtIePlICHten

  Meer info: https://beschermingen.onroerenderfgoed.be of https://inventaris.onroerenderfgoed.be

 • CIB wetgeving

  Complexe ProjectenOp 1 maart trad het decreet Complexe Projecten in werking. Het zal geen enkele vastgoedmakelaar verbazen dat ook dit decreet voorziet in een uitbreiding van de informatieplicht.

  Administratieve vereenvoudigingHet decreet Complexe Projecten moet toelaten om bij grote bouwprojecten, waarbij ook een ruimtelijke herbestem-ming noodzakelijk is, het gehele vergun-ningstraject in n procedure te gieten en af te werken. De doelstelling van het nieu-we decreet is om administratieve vereen-voudiging