DVV_seizoen_08_09_nr4 DEF

download DVV_seizoen_08_09_nr4 DEF

of 40

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

van de bestuurstafel van de redactie • van de bestuurstafel • van de sponsorcommissie • van het eerste • Jeugdcorner • bart´s Column • uit de oude doos • ingezonden stukken • van de sponsor - commissie Jeugdcorner voetbalvereniging Dvv Duiven • seizoen 08-09 • nummer 4 Pagina 25 Pagina 13 Pagina 9 De Juiste weg voor het halen van je rijbewijs Autorijschool Boelens • Weidekervel 3 • 6922 GA Duiven • Telefoon [0316] 28 09 68 www.rijschool-boelens.nl • e-mail: rijschoolboelens@lycos.nl

Transcript of DVV_seizoen_08_09_nr4 DEF

 • v o e t b a l v e r e n i g i n g D v v D u i v e n s e i z o e n 0 8 - 0 9 n u m m e r 4

  Door Vriendschap VooruitVoetbalvereniging

  P a g i n a 9van de bestuurstafel

  P a g i n a 2 5Jeugdcorner

  P a g i n a 1 3van de sponsor -commissie

  postDVV4

  van de redactie van de bestuurstafel

  van de sponsorcommissie van het eerste

  Jeugdcorner barts Column

  uit de oude doos ingezonden stukken

 • De Juiste weg voor het halen van je rijbewijs

  Autorijschool Boelens Weidekervel 3 6922 GA Duiven Telefoon [0316] 28 09 68www.rijschool-boelens.nl e-mail: rijschoolboelens@lycos.nl

  tsdes

  ign

  foto

  : Bob

  Sch

  oute

  n

 • Do

  or

  Vri

  end

  sch

  ap

  Vo

  oru

  it -

  DV

  V P

  os

  t -

  feb

  rua

  ri 2

  009

  - n

  um

  mer

  4i n h o u D P a g i n a 3

  Van de redactie 3Van de bestuurstafel 5 Van de sponsorcommissie 11Van het eerste 15Jeugdcorner 18Barts Column 29Uit de oude doos 29Ingezonden stukken 31

  DVV Post is een uitgave van DVV voetbalvereniging

  Door Vriendschap Vooruit. DVV Post verschijnt 6 maal per jaar.

  Hoofdredactie: John van der Meer 0316 26 39 90

  Eindredactie: Geert Roelofs 0316 26 62 91

  Leon Ruesen 0316 28 12 26

  Bart Frouws 0316 26 46 18

  Sven Meijer 06 50 83 85 88

  Peter Smits 0316 84 07 51

  E-mail: dvvpost@hotmail.com

  Kopij-bus: Sportpark Horsterpark Duiven

  Druk: JP, Duiven www.jp.nlVormgeving: Sven Meijer

  Oplage: 1100 exemplaren

  Van de redactieDoor: John van der Meer

  Beste sportvrienden,

  Voor jullie ligt de vierde editie van de DVV Post 2008-

  2009.

  Na een lange winterslaap (die op het moment van

  schrijven nog niet afgelopen is), gaat de club zich

  opmaken voor de tweede competitiehelft. Achter ons

  liggen zaken als het kersttoernooi, feestdagen (ieder

  nog een gelukkig 2009 toegewenst van de redactie!),

  betalingen bij het eerste, kerstvakantie, sneeuw en ijs.

  Achter ons ligt ook DVV Post, waarop ik nog even terug

  wil komen.

  Er is wat stof opgewaaid over de column van Bart. Die

  was dit keer nogal scherp geschreven. Enkele leden

  hebben hierop gereageerd (geen van hen trouwens

  voelde de behoefte de reactie in het blad geplaatst te

  hebben): hoort zo een tekst wel in een clubblad thuis?

  De redactie is van mening dat een columnschrijver

  onafhankelijk is (behalve wanneer er op de persoon

  gespeeld wordt) en het aardige van de column is vaak

  dat je er iets in kunt schrijven dat tot doel heeft de

  discussie op te rakelen. De inhoud van een column hoeft

  per definitie niet overeen te komen met de mening van

  de redactie of van de leden van DVV in het algemeen.

  Zoals gezegd: men moet zich hierover niet persoonlijk

  aangesproken voelen en een column geamuseerd lezen

  f overslaan.

  Genoeg daarover en terug naar bladnummer 4. Er

  is weer veel goed leesbare kopij en aardige fotos

  binnengekomen. Aardig is het om te merken dat het

  jeugdkader steeds meer aan begint te leveren. Een goede

  zaak: wie de jeugd heeft

  Verder een paar zakelijke mededelingen:

  Wil ieder eraan denken om fotos altijd als aparte jpg-bestanden (geen Wordbestanden) aan te leveren?

  De deadline voor blad no. 5 is 31 maart (das snel!) en het blad verschijnt in het weekend van 18-19 april.

  Dus: als je dit blad gelezen hebt, klim meteen in de pen

  (lees computer) en begin aan de bijdrage voor blad 5!

  Namens de redactie wens ik ieder een prettige en sportieve

  en succesvolle tweede competitiehelft toe.

 • Adv

  ertentie

  O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

  DVV Post juli 2006 nr. 632

  Adv

  ertentie

  O N A F H A N K E L I J K C L U B B L A D D O O R V R I E N D S C H A P V O O R U I T O P G E R I C H T 1 5 S E P T E M B E R 1 9 4 5

  DVV Post juli 2006 nr. 632

 • Do

  or

  Vri

  end

  sch

  ap

  Vo

  oru

  it -

  DV

  V P

  os

  t -

  feb

  rua

  ri 2

  009

  - n

  um

  mer

  4v a n D e b e s t u u r s t a f e l P a g i n a 5

  Van de voorzitterDoor: Erik van der Laan

  Het is weer tijd om de voetbalschoenen uit de kast te

  trekken. Echter het weer wil niet echt meewerken. Kou,

  regen en wind hebben in januari en februari de macht

  gegrepen. We hebben wel heerlijk kunnen schaatsen. Eerlijk gezegd hoop je dan stiekem op de tocht der

  tochten, maar helaas. Het gevolg is dat we de komende

  maanden veel wedstrijden in zullen moeten halen.

  In de winterstop is er op een aantal fronten hard gewerkt.

  Er is een extra Algemene Ledenvergadering (ALV)

  gehouden, er is een nieuwe hoofdtrainer (Wil Beijer), de kleedaccommodatie is nagenoeg gereed en het bestuur

  is bezig om de horizon van het beleidsplan te vergroten

  tot 2015.

  Op verzoek van de ALV van november 2008 is op 22

  december een extra ALV geweest over een premiestelsel

  voor het 1e elftal. Een overgrote meerderheid (80%) heeft

  ingestemd met het premiestelsel en de randvoorwaarden.

  We stoppen veel tijd en geld in het opleiden van jeugdspelers en dan is het ons veel waard de spelers in

  ons 1e elftal te zien spelen. Belangrijk daarbij is dat het

  voor de rest van de vereniging een positieve spin off moet

  hebben, en niet nadelig mag zijn. Het uitgewerkte plan zal

  daar in voorzien.

  Ik ben enorm trots op wat er in de uitbreiding van

  de kleedaccommodatie is gerealiseerd. Een paar

  hardwerkende vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat we

  de uitbreiding in gebruik hebben kunnen nemen. Er is heel

  veel tijd gaan zitten in het aanleggen van de verlichting,

  de banken, de vloerafwerking, het inrichten van de

  spreekruimtes, de fysiotherapieruimte en nog veel meer.

  Petje af!! De inrichting is gedaan met hulp van sponsoren

  (club van 100 en businessclub DVV) . Er zal nog een officile

  opening worden georganiseerd. Informatie hierover zal via

  de website, clubhuis, e.d. verspreid worden.

  We hebben met het bestuur en managers bij elkaar gezeten. We hebben goed nagedacht over wat we als DVV willen zijn en wat we de komende 5 tot7 jaar willen

  bereiken. Belangrijkste conclusie is we de komende jaren

  de basis willen verstevigen en een aantal nieuwe zaken

  op willen gaan pakken. Het huidige beleidsplan hoeft

  daarvoor niet ingrijpend te worden herschreven, maar op

  onderdelen geactualiseerd.

  Als DVV hebben we een maatschappelijke

  verantwoordelijkheid. Dat kan op vele fronten. Begin

  februari zijn 10 tot 12 sportstudenten van het Rijn IJssel

  College gestart met stage bij DVV. DVV is al sinds 2002 een

  erkend leerbedrijf. Een actueel thema is het gebrek aan

  beweging bij de jeugd. De gemeente is bezig met het in

  beweging krijgen en houden van jeugd. Bij de uitwerking

  van onze plannen is dit een belangrijk onderdeel.

  Voorbeelden die op dit moment worden uitgewerkt zijn de

  DVV voetbalschool en het 40+ voetbal. Deze ideen zijn

  niet nieuw maar de manier waarop we het gaan doen is

  wel vernieuwend. Met de DVV voetbalschool willen we alle

  jeugdleden de mogelijkheid bieden om twee keer in de

  week te trainen onder leiding van gekwalificeerde trainers.

  Dus niet alleen selectie elftallen maar ook recreatie

  elftallen.

  Er zijn nog veel meer projecten waarmee we aan de slag

  willen gaan. Projecten waaraan je al vanaf enkele uren per

  maand aan mee kunt doen (lees ook: sponsorcommissie en

  e-mail nieuwsbrief). Wil je hieraan mee werken dan ben je van harte welkom. Stuur een e-mail naar communicatie@

  dvvduiven.nl en in een persoonlijk gesprek worden jouw

  wensen gekoppeld aan 1 of meer van onze projecten

  Op 21 maart is de jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers.

  Noteert u deze datum vast in uw agenda. Alle vrijwilligers

  krijgen hiervoor eind februari een uitnodiging.

  Tot ziens op en langs de velden!

 • Lithograaf 11 6921 AA Duiven Telefoon (0316) 26 21 36

 • v a n D e b e s t u u r s t a f e l P a g i n a 7D

  oo

  r V

  rien

  ds

  cha

  p V

  oo

  ruit

  - D

  VV

  Po

  st

  - fe

  bru

  ari

  200

  9 -

  nu

  mm

  er 4

  Notulen extra leden-vergadering van DVV maandag 22 december 2008

  Door: Geert Tijssen, secretaris

  Aanwezig: Erik v.d.Laan (vz), Geert Tijssen (secr-not), Adrie Rouwenhorst, Wim Nijsen, Frank Campman .Afwezig m.k.: Frank Weijdt bestlid, Edwin Simon lid.Aanwezige leden: 88.

  1. Opening: Voorzitter opende de vergadering en hete iedereen welkom.Als enige agendapunt voor deze vergadering:

  Instellen van wedstrijdpremiestelsel bij 1e heren elftal.Instellen van een sponsorgroep vrienden van DVV met

  als doel extra geld te genereren voor extra faciliteiten voor

  met name het 1e elftal om zelf opgeleide spelers te behou-

  den, dus niet om spelers van elders aan te trekken, welke

  gefinancierd wordt met extra geld, dus de wedstrijdpremie

  wordt NIET uit het verenigingsbudget van DVV betaald.

  Na een uitvoerige inleiding door de voorzitter kon de ver-

  gadering vragen stellen en opmerkingen/suggesties doen.

  Er we