Actualiteiten compendium nieuwe eigenwoningregeling 2013

download Actualiteiten  compendium nieuwe eigenwoningregeling 2013

of 68

Embed Size (px)

description

Hypotheek uitleg eigenwoningregeling 2013 Bakker & Jansen Financieel Adviesbureau Ede

Transcript of Actualiteiten compendium nieuwe eigenwoningregeling 2013

  • 1. Versie 1 december 20131Reproductie toegestaanDeze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, ditlaatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite.Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller:ruben.stam@chello.nl.Suggesties voor verbetering van dit compendium worden hooglijk op prijs gesteld.DisclaimerVoor eventuele onjuistheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Versie 1 december 20132VoorwoordIn dit compendium is de nieuwe eigenwoningregeling, zoals die per 1 januari 2013 geldt,artikelsgewijs toegelicht. De wettekst en toelichting is bijgewerkt naar de stand per 1december 2012. De toelichting is in belangrijke mate ontleend aan de parlementairestukken (wetsvoorstel 33 405). De meerwaarde van dit compendium is dat de relevantepassages uit de parlementaire behandeling al dan niet herschreven per artikel bijelkaar zijn gezet. Voorts zijn in de kantlijn bij de toelichting korte opmerkingen geplaatstdie de vindbaarheid van een onderwerp ten goede komen.Omdat de Eerste Kamerbehandeling ten tijde van het samenstellen van dit compendiumnog in volle gang is, zijn de parlementaire stukken die hiermee samenhangen nog nietverwerkt.Dit document is een eerste versie. Bij voldoende animo zal een tweede versie waar inieder geval de Eerste Kamerbehandeling in verwerkt zal zijn verschijnen. Suggestiesvoor verbetering worden hooglijk op prijs gesteld. Op voorhand valt niet aan te geven ofen, zo ja, wanneer deze tweede versie zal verschijnen. Als u een volgende versie directna verschijnen en rechtstreeks wilt ontvangen kunt u zich hiervoor aanmelden viaruben.stam@chello.nl. U wordt dan tevens op de hoogte gehouden van eventueleandere (gratis) uitgaven. 3. Versie 1 december 20133Over de samenstellerMr. Ruben Stam is fiscaal jurist en gecertificeerd pensioenjurist (CPL) en werkzaam bijhet Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Zijn expertise betreftonder meer de volgende vakgebieden: banksparen, levensverzekeringen, pensioen ende eigen woning. Naast zijn werkzaamheden voor Nationale-Nederlanden publiceert hijregelmatig in vakbladen, onder meer voor PensioenAdvies en Pensioenmagazine. Alsvaste medewerker is hij verbonden aan de tijdschriften Belasting Advies in de praktijk enVermogende Particulieren Bulletin. Van zijn hand zijn bij Kluwer een aantal boekenverschenen: De Gouden handdruk (Wegwijzer Financieel Advies nr. 15) , De GoudenHanddruk in 100 vragen, Lijfrentevoorzieningen (Wegwijzer Financieel Advies nr. 20),Banksparen (Memo Financile Planning ), Bankspaarhypotheken (Memo FinancilePlanning) en Banksparen en fiscus (Belastingwijzer nr. 52). 4. Versie 1 december 20134InleidingOp 1 januari 2013 treedt een nieuwe fiscale eigenwoningregeling in werking. Op hetmoment van publicatie van dit compendium is de Tweede Kamerbehandeling afgeronden ligt het voorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning in de Eerste Kamer.We mogen ervan uitgaan dat dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zal wordenaangenomen.In hoofdlijnen regelt dit wetsvoorstel de volgende zaken:1. de aanpassing van het begrip eigenwoningschuld. Hierdoor is de rente voor leningendie op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan alleen aftrekbaar als die lening inmaximaal 360 maanden ten minste volgens een annutair aflossingsschema volledigwordt afgelost;2. de afschaffing van de fiscale spaarfaciliteiten kapitaalverzekering eigen woning(KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW),en3. het overgangsrecht op grond waarvan een lening wordt aangemerkt als eenbestaande lening. Als sprake is van een bestaande lening geldt hiervooreerbiedigende werking, ook na verhuizing of het oversluiten van de lening.In de nieuwe eigenwoningregeling is niet bepaald dat een (nieuwe) eigenwoningschuldte allen tijde ten minste annutair moet worden afgelost. Ook na 31 december 2012kunnen bijvoorbeeld nog steeds aflossingsvrije leningen worden afgesloten (metinachtneming van de 50%-aflossingseis uit de Gedragscode HypothecaireFinancieringen), maar de rente over een dergelijke lening is dan niet fiscaal aftrekbaar.Deze lening valt onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Feit is daarmee weldat een dergelijke lening niet fiscaal, en daarmee ook niet financieel, aantrekkelijk is.In essentie kunnen de regels uit de nieuwe eigenwoningregeling als volgt wordensamengevat:Aflossingsvrijehypotheek blijft mogelijkAnnutaireSystematiekArt. 3.119a (eigenwoningschuld)Art. 3.119c (aflossingseis)Bijleen-regelingArt. 3.119aaArt. 3.119bAflossings-standArt. 3.119dAflossings-achterstandArt. 3.119eVerhuis-regelingenArt. 3.119fInformatie-plichtArt. 3.119gRestschuldArt. 3.120aOvergangs-recht eigen-woningschuldArt. 10bis.1Overgangs-recht KEW /SEW / BEWArt. 10bis.2 e.v. 5. Versie 1 december 20135ToelichtingAnnutaire systematiekDe kern wordt gevormd door de annutaire systematiek. Een eigenwoningschuld kwalificeert alleennog maar voor renteaftrek als er ten minste sprake is van annutaire aflossing in maximaal 30 jaar tijd.Deze systematiek is uitgewerkt in de artikelen 3.119a en 3.119c.BijleenregelingDe bijleenregeling blijft in de nieuwe opzet bestaan, zij het dat er een paar wijzigingen plaatsvinden inde regeling. De bijleenregeling is uitgewerkt in artikel 3.119aa en artikel 3.119bAflossingsstandIn artikel 3.119d is een regeling opgenomen op grond waarvan het aflossingsschema gekoppeld blijftaan de belastingplichtige. Als dit niet het geval zou zijn, dan zou bijvoorbeeld een belastingplichtigedie tussen twee koopwoningen in tijdelijk een woning huurt, door die huurperiode de stand van zijnaflossingsschema kwijtraken en zou hij bij aankoop van een nieuwe woning weer met een nieuwschema van voren af aan kunnen beginnen. De regeling van de aflossingsstand voorkomt dit.AflossingsachterstandAls er sprake is van een aflossingsachterstand is de hoofdregel dat de eigenwoningschuld naar box 3verhuist en de rente in het vervolg niet meer aftrekbaar is. In de wet zijn een aantal versoepelingen opdeze hoofdregel geformuleerd in artikel 3.119e.VerhuisregelingenIn artikel 3.119f zijn een aantal verhuisregelingen opgenomen. Geregeld wordt dat het annutaireaflossingsschema overgaat naar de nieuwe woning. Is er na verhuizing sprake van een hogere leningdan geldt voor het meerdere een nieuw aflossingsschema. Ook is geregeld hoe om te gaan met eenoverbruggingskrediet.InformatieplichtIn circa 8% van de gevallen is er sprake van een eigenwoningschuld die met een niet-administratieplichtige is overeengekomen, bijvoorbeeld een ouder, een eigen BV of een buitenlandsebank. In die gevallen wordt er door de geldverstrekker niet gerenseigneerd. De belastingplichtige(geldnemer) heeft nu zelf een informatieplicht richting de Belastingdienst. Dit is uitgewerkt in artikel3.119g.RestschuldAls een belastingplichtige na verkoop van zijn woning met een restschuld blijft zitten, is de rentehierover nog maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar. Deze lening is geen eigenwoningschuld. Er hoeft fiscaalrechtelijk althans dan ook niet ten minste annutair op te worden afgelost. Deze regeling isuitgewerkt in artikel 3.120a.Overgangsrecht eigenwoningschuldVoor bestaande eigenwoningschulden is overgangsrecht getroffen. Dergelijke eigenwoningschuldenhoeven niet ten minste annutair in 30 jaar te worden afgelost, ook niet na het oversluiten van dehypotheek of na verhuizing naar een andere woning. Deze regeling is uitgewerkt in artikel 10bis.1.Overgangsrecht KEW, SEW en BEWVoor een bestaande KEW, SEW of BEW blijft alles bij het oude. Deze worden conform de wet- enregelgeving die tot 31 december 2012 geldt, afgewikkeld op voorwaarde dat het gegarandeerdekapitaal niet wordt verhoogd. De regelingen van de KEW, de SEW en het BEW zijn neergelegd in deartikelen 10bis.2 e.v.OpzetDe eigenwoningregeling is neergelegd in de Wet inkomstenbelasting 2001. De wijzigingen in dezewet met betrekking tot de eigenwoningregeling per 2013 zijn in dit compendium opgenomen. Het gaatdus niet om de gehele eigenwoningregeling, maar slechts om de wijzigingen in deze regeling per 6. Versie 1 december 201361 januari 2013. Zo wordt de regeling van het eigenwoningforfait en de kamerverhuurvrijstelling beide regelingen wijzigen niet niet besproken in dit compendium.De bespreking van de nieuwe eigenwoningregeling vindt artikelsgewijs plaats. Telkens is eerst detekst van een wetsartikel opgenomen, gevolgd door een toelichting, meestal in al dan niet aangepastevorm afkomstig uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van deeigenwoningregeling. De opgenomen voorbeelden zijn eveneens afkomstig uit de parlementairebehandeling. Verder zijn in de kantlijn bij de toelichting korte opmerkingen geplaatst die devindbaarheid van een onderwerp zullen vergemakkelijken.Zoals in het voorwoord al is aangegeven, is dit compendium een eerste versie. Als hier voldoendevraag naar is, zal een tweede versie verschijnen. In die tweede versie zal in ieder geval de EersteKamerbehandeling verwerkt zijn. 7. Versie 1 december 20137Artikel 3.110 Belastbare inkomsten uit eigen woningBelastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderdmet de op die voordelen drukkende aftrekbare kosten (artikel 3.120).ToelichtingDe wijziging van dit artikel houdt verband met het vervallen van de mogelijkheid om eenin box 1 van de Wet IB 2001 vrijgestelde kapitaalverzekering eigen woning (KEW),spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) overeen tekomen. Tot 2013 zijn de belastbare voordelen uit deze financile producten ookopgenomen in deze bepaling. Met ingang van 2013 is dit niet langer het geval. In artikel10bis.3 is overgangsrecht geformuleerd (zie aldaar). Dit overgangsrecht komt er op neerdat voor een bestaande KEW, SEW of BEW de belastbare voordelen op grond van diebepaling in de belastingheffing worden betrokken.Voor het overige is de bepaling ongewijzigd