Kabinetsmaatregelen treffen huurders zwaar in de ... · PDF fileActualiteiten Actualiteiten...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kabinetsmaatregelen treffen huurders zwaar in de ... · PDF fileActualiteiten Actualiteiten...

| December 2012 www.wonenmeerssen.nl |

43

Met het aanstellen van een minister voor Wonen en Rijksdiensten, tonen PvdA en VVD aan de woning-marktopgave serieus te nemen. Bijzonder aan het regeerakkoord van beide partijen dat de titel Brug-gen slaan kreeg, is dat het jarenlange taboe op de hypotheekrenteaftrek is doorbroken. Maar het is bijzonder jammer dat in het regeerakkoord de wo-ningcorporaties, en daarmee ook de huurders van die corporaties, veruit de grootste bezuinigingsbron vormen.

Tussen 2013 en 2017 wordt er 3,385 miljard euro bij de corporaties weggehaald. Dat komt bovenop de 3,255 miljard euro die het kabinet Rutte I al had ingeboekt voor diezelfde periode. Deze in totaal 6,6 miljard euro is bijna 16 keer zoveel als de 442 miljoen euro die VVD en PvdA tot 2017 besparen op de beperking van de hypotheek-renteaftrek. Het kabinet laat de hypotheekrenteaftrek dus voor een groot deel in stand, maar voert in plaats daarvan een huurbelasting voor de huursector in. In 2014 bedraagt de heffing bijna 1,3 miljard euro en in 2017 is deze zelfs opgelopen tot 2 miljard euro, zon 15 procent van de to-tale huurinkomsten van alle corporaties in Nederland. Voor Wonen Meerssen zal de verhuurdersbelasting in

Het regeerakkoord, wat betekent dat voor u?

31

62 5

948

7Kabinetsmaatregelen treffen huurders zwaar in de portemonnee

2 Wonen Meerssen INFO

2014 ruim 800.000 euro bedragen. Dit betekent dat van de huur van elke woning zon 45 euro per maand naar de rijksschatkist gaat. Op jaarbasis is dit meer dan een maandhuur. In 2017 stijgt die betaling naar zon 1,25 miljoen euro of 70 euro per woning per maand. Dat zijn bijna twee maandhuren op jaarbasis. Om deze belasting te financieren, zullen de huren door middel van een inko-mensafhankelijke huurverhoging flink moeten stijgen. De rekening wordt dus bij de huurders gelegd. Huurders met een huishoudinkomen tot 33.000 euro per jaar krijgen een huurverhoging van 1,5 procent bovenop de inflatie, huurders met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 euro 2,5 procent bovenop de inflatie en huurders met een inkomen boven de 43.000 euro zelfs 6,5 procent bovenop de inflatie.

Corporaties krijgen dus meer ruimte in het huurbeleid, maar de extra huuropbrengsten die dit oplevert, worden direct afgeroomd. Corporaties worden op deze manier een doorgeefluik om het begrotingstekort weg te werken. Huurders worden financieel uitgekleed en de woning-markt gaat er niet beter van functioneren. Deze maatregel leidt zelfs tot een volledige investeringsstop in de huursec-tor en heeft dus zeker niet de noodzakelijke investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing tot gevolg. De huur gaat dus flink omhoog. Voor de lagere inkomens-groepen wordt deze huurverhoging nog voor een deel gecompenseerd door de huurtoeslag, hoewel ook daarop bezuinigd gaat worden. Huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro per jaar worden echter uitgerookt. Niet alleen worden zij geconfronteerd met een jaarlijkse huurverhoging van zon 9 procent, bovendien wordt voor deze groep de maximale huurprijs op basis van het wo-ningwaarderingsstelsel tijdelijk buiten werking gesteld. Velen van hen zullen dus een huurprijs moeten gaan beta-len die hoger ligt dan de markthuur. Huurders en woningcorporaties zijn dus in meerdere op-zichten de gebeten hond. De huren moeten fors omhoog, maar de extra opbrengsten die dit oplevert, worden via een heffing direct afgeroomd. Daarnaast worden de taken van de corporaties beperkt tot het bouwen, verhuren en beheren van woningen voor minder draagkrachtige en het daaraan ondergeschikte en direct verbonden maatschap-

pelijk vastgoed. Wat deze maatregel precies betekent en wat de achterliggende gedachte is, moet nog blijken. En ook wie aan zet is voor verbetering van de leefbaarheid, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat investeren in woningbouw voor de meeste corporaties nagenoeg onmogelijk wordt. En de corporatiesector was toch de grote motor. Nu die motor sterk in kracht is gedaald en zelfs helemaal dreigt stil te vallen, kiepen bouwgerelateerde bedrijven in groten getale om en neemt de werkloosheid in de bouwsector enorm toe. De toch al noodlijdende bouwsector hoeft dus voorlopig niets te verwachten van de afgeknepen woningcorporaties. Dat is vast niet de bedoeling geweest van de onderhandelaars in de formatie, maar het is wel de uitkomst van hun haastwerk

De aangekondigde maatregelen benadelen zowel huur-ders als verhuurders en helpen de huursector om zeep. De gevolgen zijn daarnaast ook dramatisch voor woning-zoekenden, bouw- en toeleveringsbedrijven. Toch hielden VVD en PvdA voet bij stuk en stemde de Tweede Kamer voor de plannen. De Woonbond wil nu de maatschappe-lijke druk zodanig opvoeren dat het wetsvoorstel voor de heffing van 2013 en 2014 in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben, sneuvelt. Daarom heeft de Woonbond de actie Huuralarm gelan-ceerd. Met acties op en rond het Binnenhof en een online petitie tegen de huurmaatregelen in het regeerakkoord. Hiermee wordt politiek Den Haag opgeroepen om huren betaalbaar te houden en de woningmarkt uit het slop te trekken. Wilt u ook in de toekomst kunnen blijven huren? Teken dan de petitie op huuralarm.petities.nl. Maar ook kunt u de lokale vertegenwoordigers van de politieke partijen aanspreken op het wanbeleid van hun partijgeno-ten in Den Haag. De lokale politici moeten hun collegas in Den Haag ervan overtuigen dat je zo niet met ruim 2,3 miljoen huurders omgaat.

Rekenvoorbeeld (bij een inflatie van 2,5 procent)

Uw jaarlijkse huishoudinkomen bedraagt:(het huishoudinkomen is het verzamelinkomen van de huurder en eventuele inwonende partner. Inkomens van inwonende kinderen blijven buiten beschouwing.)

Uw huurverhoging wordt:

Bij een huur van e 450 per maand is dit per jaar:

Minder dan 33.000 euro 4 procent 216 euro

Tussen 33.000 en 43.000 euro 5 procent 270 euro

Meer dan 43.000 euro 9 procent 486 euro

3Wonen Meerssen INFO

ActualiteitenActualiteitenActualiteitenWanneer u de laatste tijd het nieuws een beetje gevolgd heeft, kan het u haast niet zijn ontgaan. VVD en PvdA willen miljar-den bezuinigen om het begrotingstekort binnen de Europese norm van drie procent te houden. In totaal maar liefst 16 miljard euro in de komende kabinetsperiode, bo-venop de miljardenbezuiniging waartoe het kabinet Rutte 1 al had besloten. Maak uw borst maar nat, want de huursector moet het zwaar ontgelden. Kern van het akkoord is dat er met ingang van 2013 een verhuurdersheffing wordt ingevoerd die oploopt tot een bedrag van twee miljard euro in 2017. Dat betekent

dat wij voor iedere huurwoning jaarlijks zon 900 euro aan de belastingdienst moeten afgedragen. Om deze heffing te kunnen betalen, zullen de huren flink moeten stijgen. U als huurder zult dus veel meer huur moeten gaan betalen, terwijl wij als corporatie minder geld overhouden om te investeren in nieuwbouw, renovatie en energiebesparende maatregelen. Meer hierover leest u in het hoofdartikel op de eerste pagina van deze INFO.Gelukkig is er ook nog goed nieuws te melden. In de laatste maanden van dit jaar hebben wij maar liefst drie nieuwe projec-ten opgeleverd. Twee van deze projecten hebben we ook met een aantal genteres-

seerde relaties bezocht tijdens een zoge-naamde Kijk in de Wijk. Een verslag hier-van leest u verderop in deze INFO. Hopelijk waren dit niet onze laatste projecten Tenslotte wens ik u allen prettige feest-dagen en een gelukkig en gezond 2013. En hebt u tijdens het lezen van deze INFO zaken gemist die voor u als huurder in-teressant kunnen zijn of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@wonenmeerssen.nl. Luc Van den Bergh directeur-bestuurder

Asbest De laatste tijd zijn er in Nederland vaker gevaarlijke situ-aties ontstaan door asbest. Ook in onze huurwoningen werd tussen 1945 en 1993 asbest toegepast. Het is name-lijk sterk, slijtvast en bovendien goedkoop. Er kleeft echter ook een groot nadeel aan: asbest bestaat uit microsco-pisch kleine vezeltjes, die als ze vrijkomen kanker kunnen veroorzaken. Daarom is het sinds 1994 verboden. Er is niet direct reden tot paniek als er asbest in uw woning zit: onbeschadigd hechtgebonden asbest is ongevaarlijk. U loopt pas gevaar als het materiaal in slechte staat verkeert, als de vezels niet goed gebonden zijn of als het op een on-deskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (bv. boren, zagen, schuren of breken). Twijfelt u of er asbest in uw woning zit op een plek waar u wilt gaan klussen? Neem dan voordat u aan de slag gaat eerst contact met ons op. Wij adviseren u dan wat u het beste kunt doen.

Vuistregels voor asbestGaat u klussen in een woning die gebouwd is vr 1994 en twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag dan eerst advies aan Wonen Meerssen. Verwijdernooitzomaarzelfasbest,ookgeenvloerzeil

of golfplaat. Neemaltijdcontactmetonsopalsudeasbesttoepas-

sing wilt laten verwijderen. Verzaag,schuurofbreeknooitasbestenboornooit

een gat in asbest.

Inboedelverzekering, wel zon prettig idee! Heeft u (nog) geen inboedelverzekering afgesloten? Dan loopt u risico! Natuurlijk is het erg vervelend als er bij een eventuele brand, lekkage of inbraak spullen van waarde verloren gaan, die niet vergoed worden. Maar een inboe-delverzekering vergoedt ook een aantal gevolgschades van bijvoorbeeld brand of lekkage aan de binnenzijde van de woning. De opstalverzekering die wij als verhuurder voor ons onroerend goed hebben afgesloten, vergoed na-melijk niet alle gevolgschades. Het is dus wel zo verstan-dig om een inboedelverzekering af te sluiten. Via internet kunt u snel en eenvoudig verzekeringen van verschillende maatschappijen vergelijken, uw premie berekenen en de voor u beste verzekering afsluiten.

Bekijk het energielabel van uw huurwo