Actualiteiten vrij beroep, modellen 2015

download Actualiteiten vrij beroep, modellen 2015

of 27

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  244
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Presentatie tijdens DAS Medsem over Actualiteiten vrij beroep, modellen 2014 door Daphne Huskens (Orde van Specialisten)

Transcript of Actualiteiten vrij beroep, modellen 2015

 • 1. Actualiteiten vrij beroepmodellen 2015september/oktober 2014Daphne Huskens

2. Inhoud1. Aanleiding2. Proces3. Overzicht modellen4. Uitwerking5. Monitor implementatie6. Actuele discussie7. Overstap vrij beroep naar dienstverband8. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medischspecialistische zorg (transitiefonds)9. Pensioenen 3. 1. AanleidingInvoering integrale bekostiging medisch specialistische zorgper 1 januari 2012:-> van 2 naar 1 BKZ(Budgettair Kader Zorg = afgebakende zorgkosten uit collectieve premies)Zelfstandig declaratierecht medisch specialisten vrijberoepsbeoefenaren vervalt-> van via of aan declareren naar alleen nog aan declarerenEinde ruling = bijzondere fiscale positie medisch specialistenvrij beroepsbeoefenaren 4. 1. AanleidingVoorwaarden ondernemerschap belastingdienst:1. duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden2. grootte bruto baten3. winstverwachting4. het lopen van ondernemersrisicos5. beschikbare tijd (urencriterium: 1.225)6. bekendheid die extern aan werkzaamheden wordtgegeven7. aantal opdrachtgevers 5. 2. Proces Juli 2013 Onderhandelingsresultaat: Vrij beroep mag niet vervallen: OMS, NVZ, VWS enFinancin onderzoeken dit najaar mogelijkheden Aug. tot en met nov. 2013 Onderzoek: Onmogelijkheden en mogelijkheden wordenduidelijk(er) inclusief fiscale consequenties OMS en NVZ sturen brief met samenvatting vanresultaat gesprekken, Financin stuurt bevestiging Dec. 2013 en jan. 2014 Presentatie: OMS en NVZ : modellenboek en regiobijeenkomsten Gericht op raden van bestuur en voorzitters medischestaven/collectieven 6. Fasering traject 2015Fase 1Keuze en inventarisatieBedrijfseconomischeen financile werkstroomJuridische en fiscalewerkstroomFase 2Voorbereiding en businessplanDeadline Fase1: 15 maart2. Opstellen businessplan(Bedrijfseconomisch en financieel)Fase 3ImplementatieDeadline Fase2: 15 juliDeadline Fase3: 15december3. Uitwerken verdienmodel4. Afstemmen financile afspraken met ziekenhuis(Fiscaal, juridisch en organisatie)3. Traject lokale belastinginspecteur2. Opstellen businessplanOm het collectief op een gestructureerde en efficinte wijze om te vormen tot een onderneming moeten debovenstaande werkstromen en milestones worden doorlopenLOGEX1. HoofdkeuzeVvAA4. Inrichten juridische / fiscale / organisatie structuur5. Uitwerken contractenQ1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2015 7. Ondersteuning OMSLandelijke rol Lokale rol Informerend: Bijeenkomsten Modellenboek Voorbeeldovereenkomsten Factsheets Faciliterend: Landelijke signaalfunctie Afstemming stakeholders Samenwerking LOGEX en VvAA Afstemming met andere adviesbureaus Informerend: Op verzoek aanvullende informerende rol Regionale bijeenkomsten leden collectief indiengewenst Vraagbaak: Voor collectieven Individuele leden OMS Adviserend: Op verzoek i.g.v. knelpunten In samenspraak met lokale adviseurs Onafhankelijke opinie/advies indien gewenst 8. Model IB medischspecialistAansprake-lijkheidmsSamenwerkings-modelVPBziekenhuisLHziekenhuisBTWSpecialisten-maatschapmetsamenwer-kings-overeenkomstWinst uitondernemingafhankelijk vanweging criteriaondernemerschap,waarbij meerdereopdrachtgeversnietdoorslaggevend isHoofdelijkVrijgesteldUitzondering:nauweverbondenheidomzet maatschapmet winstziekenhuisNiet inhoudings-plichtigvoormaten, medischspecialisten enoverig personeelin dienst vanspecialistenmaatschap1Vrijgesteld m.b.t.gezondheidskundige (zorg) dienstenen vergoedingenziekenhuis voorhiermeeverbonden kostenSpecialistenmaatschap Ziekenhuisstichtingms ms mssamenwerkingsovereenkomstmaatschap-overeenkomstmet WTZI toelating en declaratierecht 9. Model IB medischspecialistaandeelhouders-overeenkomstAansprake-lijkheidmsSamenwerkings-modelVPBziekenhuismet WTZI toelating en declaratierechtLHziekenhuisBTWSpecialisten-BV metsamenwer-kings-overeenkomstInkomsten uit PH-BVvoor arbeidkwalificeren alsloon, het restantkwalificeert alsinkomen uitaanmerkelijkbelangGeen hoofdelijkeaansprakelijkheidVrijgesteldUitzondering:nauweverbondenheidomzet BV metwinst ziekenhuis2Niet inhoudings-plichtigVrijgesteld m.b.t.gezondheids-kundige(zorg)diensten envergoedingenziekenhuis voorhiermeeverbonden kostenSpecialistenBV Ziekenhuisstichtingms ms mssamenwerkingsovereenkomstgebruikelijkloon 10. Specialistenmaatschap Ziekenhuisstichtingsamenwerkingsovereenkomstmet WTZI toelating en declaratierechtPHBVPHBVPHBVmaatschap-overeenkomstms ms msgebruikelijk loonSamenwerkings-model2, alternatief 11. Model IB medischspecialistAansprake-lijkheidmsVPBziekenhuisLHziekenhuisBTWSpecialisten-maatschapmet inbrengin ziekenhuis-VOFWinst uitondernemingHoofdelijkVrijgesteld voorzover het hetwinstaandeel uitde VOF van hetziekenhuis betreftNiet inhoudings-plichtigSpecialistenmaatschap Ziekenhuisstichtingms ms msVOF-overeenkomstmaatschap-overeenkomstZiekenhuisVOFmet WTZI toelating en declaratierechtParticipatie-model1 12. Participatie-model2ms ms msModel IB medischspecialistAansprake-lijkheidmsVPBZiekenhuisLHZiekenhuisBTWSpecialistencoperatievan PH BVsmet aandelenin ziekenhuis-BVInkomsten uit PH-BVvoor arbeid isloon, restant isinkomen uitaanmerkelijkbelangGeen hoofdelijkeaansprakelijkheidNiet vrijgesteld Wel inhoudings-plichtigSpecialistencoperatie ZiekenhuisstichtingBV-overeenkomstZiekenhuisBVmet WTZI toelating en declaratierechtPHBVPHBVPHBVledenovereenkomstdienstverlenings-overeenkomst 13. Specialisten-maatschapmetsamenwer-kings-overeenkomstIB medischspecialistAansprake-lijkheidSamenvattendmsVPBziekenhuisLHziekenhuisBTWSpecialisten-BV metsamenwer-kings-overeenkomstIB medischspecialistAansprake-lijkheidmsVPBziekenhuisLHziekenhuisBTWSpecialisten-maatschapmet inbrengin ziekenhuis-VOFIB medischspecialistAansprake-lijkheidmsVPBziekenhuisLHziekenhuisBTWSpecialistencoperatievan PH BVsmet aandelenin ziekenhuis-BVIB medischspecialistAansprake-lijkheidmsVPBZiekenhuisLHziekenhuisBTWVoorlopige conclusies 14. maatschap coperatie besloten vennootschapfiscaal transparant fiscaal niet transparant fiscaal niet transparant1. vorm deelnemerschap maatschap lid aandeelhouder2. vorm overeenkomst(en) vormvrij op basis van eenmaatschapovereenkomst die onderling is tesluitenvennootschapsrecht met afspraken instatuten (notaris) enmaatschapovereenkomst (onderling)vennootschapsrecht met afspraken instatuten (notaris) enaandeelhoudersovereenkomst(onderling)3. winstverdeling winst kan eenvoudig gedifferentieerd wordenverdeeldwinst kan eenvoudig gedifferentieerdworden verdeeldgedifferentieerde winstverdeling is geenuitgangspunt in de wettelijke regeling,dus dient apart te worden geregeld, isrelatief complex4. afgescheiden vermogen vermogen wordt doorgaans toegerekend aandiverse maten, waardoor geen sprake is vanafgescheiden vermogen van de maatschapcoperatie heeft als rechtspersoon eenafgescheiden vermogenBV heeft als rechtspersoon eenafgescheiden vermogen5. toe- en uittreding door onderlinge afspraken inmaatschapovereenkomstdoor aangaan en opzeggen lidmaatschap door verkrijging/verkoop aandelen bijnotarile akte6. kosten lage juridische en accountantskosten matige juridische en accountantskosten relatief hoge juridische enaccountantskosten4. Uitwerking modellenVergelijking maatschap coperatie BV 15. 4. Uitwerking modellenVergelijking maatschap coperatie BVmaatschap coperatie besloten vennootschapfiscaal transparant fiscaal niet transparant fiscaal niet transparant7. aansprakelijkheid maten zijn doorgaans voor gelijke delenaansprakelijk voor schulden van demaatschapaansprakelijkheid van leden kan wordenuitgesloten, waardoor het afgescheidenvermogen van de coperatie wordtaangesprokenaansprakelijkheid van aandeelhouders isuitgesloten, waardoor het afgescheidenvermogen van de BV wordtaangesproken8. ondernemerschap wordt door de belastingdienst beoordeeldop basis van een aantal criteria (o.a. risicos,aantal opdrachtgevers, omvangwerkzaamheden)coperatie drijft bij wetsfictie eenonderneming met haar gehelevermogenBV drijft bij wetsfictie een ondernemingmet haar gehele vermogen9. fiscaliteit winst wordt belast als winst uit onderneming(box 1). Ondernemersfaciliteiten zijn vantoepassing (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling)winst wordt belast in de VPB. winst wordt belast in de VPB.10. aanmerkelijk belang niet van toepassing de medisch specialist heeft eenaanmerkelijk belang in zijn PHBV. Deinkomsten uit de PHBV worden belastals inkomen uit aanmerkelijk belang(box 2)de medisch specialist heeft eenaanmerkelijk belang in zijn PHBV. Deinkomsten uit de PHBV worden belastals inkomen uit aanmerkelijk belang(box 2) 16. 4. Uitwerking modellenFiscale vergelijking IB-VPB ondernemerschapIB-ondernemers VPB-ondernemers (Coperatie of BV) Omzet 270.000 Omzet 270.000Maatschapkosten 30.000 Maatschapkosten 30.000Winst 240.000 Winst 240.000Zakelijke kosten 40.000 Zakelijke kosten 40.000Zelfstandigenaftrek 7.280 Gebruikelijk loon 112.000192.720Winst vr VPB(=winst-kosten-gebruikelijk loon) 88.000MKB winstvrijstelling 14% 26.981 Vennootschapsbelasting 20% 17.600Fiscale winst 165.739 Dividend (winst na VPB) 70.400Inkomstenbelasting (tot 52%)*) 79.400 AB-belasting (25%) 17.600Netto winst 86.339 Netto dividend 52.800Ondernemersfaciliteiten 34.261 Netto loon *) 60.544Netto inkomen 120.600 Netto inkomen 113.344Verschil 7.256 17. 4. Uitwerking modellenOvereenkomsten- alleen samenwerkingsmodellenZiekenhuis-MSB- Samenwerkingsovereenkomst fiscaal transparant- Samenwerkingsovereenkomst niet fiscaal transparantOvereenkomsten tussen medisch specialisten ter vorming MSB:1. Maatschap: maatschapovereenkomst2. BV: Statuten, aandeelhouders- en managementovereenkomst3. Coperatie: Statuten en ledenovereenkomst 18. 4. Uitwerking modellenOverzicht BV modellen 19. 5. Monitor Implementatie 2015 - OMS 20. 5. Monitor LOGEX 21. 6. Actuele discussieSamenwerkingsovereenkomst (SOK) geen model van OMS n NVZArtikel 4 1b WkkgzIndien de zorgaanbieder een instelling is, doet hij slechts zorg verlenen doorzorgverleners of opdrachtnemers met wie hij, tenzij sprake is van eenprivaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, een