BSB 101119 Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten HC

download BSB 101119 Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten HC

of 138

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  0

Embed Size (px)

description

zwetsnotities brainstormbijeenkomst 101119 habeas corpus pdf/dia

Transcript of BSB 101119 Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten HC

Brainstormbijeenkomst Terugkeerrichtlijn & Actualiteiten HC

Programma14:00 15:30 uur: 15:30 15:45 uur: 15:45 17:15 uur: Terugkeerrichtlijn Pauze Actualiteiten HC011009-011110

Brainstormen

Terugkeerrichtlijn (TRi)

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven

Besluitvorming

Verdrag van Amsterdam:

Eenparig door de Raad, op voorstel van de Commissie/op initiatief Lidstaat, na raadpleging Parlement Vijf jaar na inwerkingtreding beslissen of & zo ja op welke [onderdelen] van terrein migratie & asiel de medebeslissingsprocedure wordt toegepast [Besluit 2004/927/EG]

Medebeslissingsprocedure ogv Besluit 2004/927/EG Zie ook artikel Diego Acosta op de CD-Rom

Rechtsgrondslag art 63(3)(b) EGVThe Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 67, shall, within a period of five years after the entry into force(may 1, 1999) of the Treaty of Amsterdam, adopt: measures on immigration policy within the following areas: illegal immigration and illegal residence, including repatriation of illegal residents; Measures adopted by the Council pursuant to points 3 and 4 shall not prevent any Member State from maintaining or introducing in the areas concerned national provisions which are compatible with this Treaty and with international agreements.

Terugkeerrichtlijn (TRi)

Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Beindiging van illegaal verblijf Hoofdstuk 3: Procedurele waarborgen Hoofdstuk 4: Bewaring mho op verwijdering Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Preambule TRi

Conclusies ER van Tampere oktober 1999: Bestrijding illegale immigratie (1) Conclusies ER van Brussel november 2004: Ontwikkeling doeltreffend verwijderings- en terugkeerbeleid, terugzending op humane manier (2) RvE CvM mei 2005: Twintig richtsnoeren inzake gedwongen terugkeer (3)

Preambule TRi

Duidelijke, transparante & billijke regels (4) Horizontale regels vto alle illegale 3e-landers (5) [Zievoorstel pagina 6]

Individuele besluitvorming, objectieve criteria die zich niet beperken tot het loutere feit van illegaal verblijf (6) Overnameovereenkomsten op unie- & bilateraal niveau, internationale samenwerking met landen van oorsprong (7) Terugkeerverplichting is legitiem mits non-refoulement (8) respecterende asielstelsels Verblijf asielzoeker niet illegaal tot iwt afwijzing 7 PRi (9)

Preambule TRi

Voorkeur vrijwillige terugkeer, verlenging vertrektermijn indien noodzakelijk (10) Gemeenschappelijke minimumwaarborgen met het oog op bescherming (11) Voorzieningen niet-uitzetbaren (12) Evenredig & doeltreffend gebruik dwangmaatregelen (2004/573/EC) (13) Inreisverbod dat toegang & verblijf ontzegt, duur dient per geval te worden bepaald ['recidive'] (14)

Preambule TRi

Bewaring, beperkt, evenredig, humaan &waardig (16, 17) Informatieuitwisseling inreisverboden (SISII) (18) Samenwerking bij toepassing richtlijn (19) Non-discriminatie (21), kinderrechten & recht op gezinsleven (22), nonrefoulement (23) Grondrechten & beginselen EU Handvest (24) Denemarken doet deels mee (25) Ierland en het Verenigd Koninkrijk doen deels mee (25, 26) Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Lichtenstein doen ook deels mee (28, 29, 30)

H1 Algemene bepalingen

Art 1 Toepassingsgebied Art 2 Werkingssfeer Art 3 Definities Art 4 Gunstiger bepalingen Art 5 Non-refoulement, belang van het kind, familie- en gezinsleven en gezondheidstoestand

H1 Art 1 Toepassingsgebied[materile werkingssfeer]

Vaststelling gemeenschappelijke normen en procedures Die moeten worden toegepast Bij de terugkeer van 3e-landers illegaal op grondgebied verblijvend Overeenkomstig grondrechten Met inbegrip beginsel non-refoulement

H1 Art 2 Werkingssfeer[personele werkingssfeer]

Van toepassing op illegale 3e-landers Tot niet-toepassing kan worden besloten mbt: Toegangsgeweigerden ogv SGC, illegale grensoverschrijders 3e-landers tot terugkeer verplicht ivm strafrechtelijke sanctie, 3e-landers om wiens uitlevering is verzocht Niet van toepassing op personen in de zin van art 2 lid 5 SGC

H1 Art 3 Definities

3e-lander Illegaal verblijf Terugkeer Terugkeerbesluit Verwijdering

Inreisverbod Risico op onderduiken Vrijwillig vertrek Kwetsbare personen

H1 Art 3 Definities Illegaal verblijf

De aanwezigheid van een 3e-lander die Niet of niet langer voldoet aan voorwaarden voor

Toegang tot Verblijf of vestiging in

Indien een vorm van toestemming voor verblijf kan worden gekwalificeerd als EU titel tot verblijf is IMHO geen sprake van illegaal verblijf, zie overzicht EU verblijfstitels; zie bijvoorbeeld ABRS, 12 juli 2010, 201000724/1/V3

H1 Art 3 Definities Terugkeer

Het proces van terugkeer naar

Land van herkomst of Land van doorreis [Zie Raadsdocument 08148/08; Land van doorreis 3-land (geen Dublinoverdracht dus), Luchtvaartmaatschappij-claims?] of Ander 3e land:

Vrijwillig Wordt toegelaten

H1 Art 3 Definities Terugkeerbesluit

Besluit waarbij Illegaal verblijf wordt vastgesteld of Verblijf illegaal wordt verklaard En een terugkeerverplichting wordt opgelegd/vastgesteld

H1 Art 3 Definities Inreisverbod

Besluit waarbij Toegang & verblijf Voor een bepaalde termijn wordt verboden Samen met een terugkeerbesluit

H1 Art 3 Definities Risico op onderduiken

Het in een bepaald geval Bestaan van redenen Gebaseerd op objectieve wettelijke criteria Om aan te nemen dat een 3e-lander Jegens wie een terugkeerprocedure loopt [?] Zich zal onttrekken aan het toezicht Zie ook PO 5 ('horizontale regels') en PO 6 (Individuele besluitvorming)

H1 Art 3 Definities Kwetsbare personen

Bejaarden Minderjarigen, AMV's Gehandicapten Zwangere vrouwen Alleenstaande ouders met minderjarige kinderen Getraumatiseerden

H1 Art 4 Gunstiger bepalingen

Bi- of multilaterale overeenkomsten Bepalingen communautair [unietair?] acquis ogv asiel en migratie [Unierechtelijke verblijfstitels?] Met TRi verenigbare nationale bepalingen [art 8 f,g,h,j&k Vw?] Uitgesloten illegale grensoverschrijders en toegangsgeweigerden: minimumbescherming [beperking &gebruik dwangmiddelen, uitstel van verwijdering (ZZ&M), spoedeisende zorg & behoeften kwetsbare personen, refoulementverbod]

H1 Art 5 Non-refoulement &zo

Er wordt rekening gehouden met:

Kinderbelang [Illegale kinderen, kinderen van illegalen?] Familie- & gezinsleven [Illegale familie, familie van illegalen?] Gezondheid 3e-lander

Respect voor het beginsel van non-refoulement Zie ook EU Grondrechten Handvest

H2 Beindiging van illegaal verblijf

Art 6 Terugkeerbesluit Art 7 Vrijwillig vertrek Art 8 Verwijdering Art 9 Uitstel van verwijdering Art 10 Terugkeer en verwijdering van niet-begeleide minderjarigen Art 11 Inreisverbod

H2 Art 6 Terugkeerbesluit

Terugkeerbesluit = verplicht (tenzij) Verblijfstitel in andere Lidstaat?

Vertrekbevel: geen terugkeerbesluit Vertrekbevel niet opgevolgd of onmiddellijk vertrek vereist ivm OO&NV: wel terugkeerbesluit

Facultatief

Indien terugname door andere lidstaat ogv terugname-ovk Toestemming geven tot verblijf mag, dan geen terugkeerbesluit of intrekking/opschorting terugkeerbesluit Gedurende procedure voor verlenging verblijfstitel

Concentratie besluitvorming mag

H2 Art 7 Vrijwillig vertrek

Vertrektermijn 7-30 dagen; op aanvraag kan Zo nodig verlenging vertrektermijn ivm specifieke omstandigheden van het individuele geval zoals verblijfsduur, schoolgaande kinderen, andere gezins- & sociale banden Verplichtingen tijdens vertrektermijn om risico op onderduiken te beperken Geen vertrektermijn of vertrektermijn 1-7 dagen kan [PO 5&6]

Risico op onderduiken Kennelijk ongegronde/frauduleuze aanvraag Gevaar OO/NV

H2 Art 8 Verwijdering

Nodige maatregelen ter uitvoering terugkeerbesluit[Uitzettingshandelingen & uitzettingsvoorbereidingshandelingen? ABRS, 27 mei 2008, 200802569/1]

N verstrijken vertrektermijn tenzij alsnog risico onderduiken, gevaar OO/NV Afzonderlijke last tot verwijdering kan Dwangmaatregelen ultimum remedium, proportioneel & binnen redelijke grenzen, grondrechten, waardigheid & fysieke integriteit Vliegen: Beschikking 2004/573/EG Doeltreffend systeem voor toezicht

H2 Art 9 Uitstel verwijdering

Verwijdering wordt uitgesteld

Indien in strijd met refoulementverbod, of Voor de duur van opschorting ex art 13(2) TRi

Verwijdering kan worden uitgesteld ogv specifieke omstandigheden met name ivm

Fysieke & mentale gesteldheid Technische redenen

Verplichtingen tijdens uitstel verwijdering om risico op onderduiken te beperken [dus geen bewaring?]

H2 Art 10 AMV's

Hulp vr terugkeerbesluit door derden Vergewisplicht vr verwijdering naar:

Familielid Aangewezen voogd 'Adequate opvangfaciliteiten'

H2 Art 11 Inreisverbod

Terugkeerbesluit omvat inreisverbod indien

Geen vertrektermijn = toegekend of Niet is voldaan aan terugkeerverplichting

Terugkeerbesluit kan in overige gevallen inreisverbod omvatten Duur: individuele beoordeling, maximum 5 jaar, tenzij ernstige bedreiging OO/OV/NV

H2 Art 11 Inreisverbod

Geen inreisverbod voor slachtoffers mensenhandel met verblijfstitel tenzij niet voldaan aan vertrekplicht of, bedreiging OO/OV/NV [Ri 2004/81/EG] Afzien, intrekking of schorsing van inreisverbod in individuele gevallen om humanitaire of andere redenen Intrekking of schorsing inreis