Actualiteiten bijzonder beheer voor banken

download Actualiteiten bijzonder beheer voor banken

of 14

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  2.161
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Deze workshop is gehouden tijdens Legal Business Day op 8 september 2011.Het mag geen verrassing zijn in het huidige tijdsgewricht dat de bijzonder beheer afdelingen van banken alle registers moeten opentrekken om hun vorderingen te innen. Door het economisch tij krijgt de financiële sector in toenemende mate te maken met debiteuren die dreigen hun verplichtingen niet meer te kunnen nakomen of daar al feitelijk niet meer toe in staat zijn. Het is in dergelijke situaties voor banken niet altijd een gelopen koers om hun rechten uit te oefenen. Debiteuren stellen dat opeising niet juist of onterecht is geschied, of zijn het niet eens met het uitwinnen van de zekerheden zoals pandrecht en hypotheekrecht. Een mondige debiteur, al dan niet bijgestaan door diens adviseurs, dan wel de curator gaat tot het uiterste om het best mogelijke resultaat uit het vuur te slepen. Een setting die veel vergt van de bijzonder beheer afdelingen van banken op het gebied van kennis, takt en timing.

Transcript of Actualiteiten bijzonder beheer voor banken

 • 1.

2. Actualiteiten bijzonder beheer voor banken Monique Laenen Ewald Netten Mervyn Odink Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl 3. Kredietopzeggingen

 • De negen factoren van Rabobank / Aarding *
 • Praktijk:
  • Toenemend verzet kredietnemers tegen kredietopzeggingen
  • Rechters zijn kritisch(er)
  • Verplichte voortzetting kredietrelatie / opschorting executie
 • Tips:
  • Veelvuldig en ondubbelzinnig waarschuwen
  • Indien mogelijk, minimaal 1x het gesprek aangaan
  • Benoem in de correspondentie alle tekortkomingen
  • Wees coulant waar mogelijk en benoem dit in de correspondentie
  • Hanteer een redelijke opzegtermijn
 • *Hof Arnhem 18 februari 2003, JOR 2003/267 (Rabobank / Aarding)

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Twee situaties * :
 • De bestuurder is namens de vennootschap een verbintenis aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichting zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden ( Beklamel-norm ).
 • De bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, waarbij de handelwijze van de bestuurder ten opzichte van d e schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 • *Hoge Raad 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger / Roelofsen)

5. Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Situatie 1 * : ING / Van der Snel
  • Eerste pandrecht blijkt tweede pandrecht te zijn
 • Situatie 2 ** : Zandvliet / ING
  • Toezegging omnietselectief te betalen wordt niet nagekomen
 • *Rechtbank 's-Gravenhage, 3 augustus 2011, 353998 HA ZA / 09-4151 (ING / Van der Snel)
 • **Hoge Raad 26 maart 2010, JOR 2010/127 (Zandvliet / ING)

6. Conservatoir beslag

 • Rechters kijken voortaan kritischer naar een verzoek tot hetleggen van beslag
 • Waarom?
 • Nieuwe Beslagsyllabus per 1 juli 2011: strengere eisen
 • Gevolgen voor de praktijk

7. Debiteurenverpanding middels volmacht

 • Hoe werkt het?
 • Discussiepunten:
  • Wie is de pandgever?
  • Welke vorderingen zijn verpand?
  • Is er sprake van ongeoorloofdeSelbsteintritt ?
  • Is de volmachtverlening paulianeus?
 • Twee proefprocedures:
 • - Dix q.q. / ING *
 • - Van Leuveren q.q. / ING **
 • *Rechtbank Amsterdam 15 september 2010, JOR 2011/161 (Dix q.q. / ING)
 • ** R echtbank 's-Gravenhage 24 augustus 2011, 373174 / HA ZA 10-2933 (Van Leuveren q.q. / ING)

8. Aandachtspunten bij een executoriaal beslag

 • Welke beslagen kennen we op onroerende zaken?
 • (Executoriaal) beslag*
  • lid 1, het beslag moet voorafgegaan worden door een exploit van een deurwaarder dat binnen twee dagen aan de executoriale titel wordt voldaan, daarna kan het beslag pas op de onroerende zaak worden gelegd;
  • lid 2, melding wordt gemaakt van de titel uit kracht waarvan devervolging plaats zal vinden en dat bij gebreke van betaling overgegaan wordt tot executoriale maatregelen jegens de onroerende zaak.
 • Overbetekening (executoriaal) beslag aan (eventuele) hypotheekhouder(s)**
 • * artikel 502 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • ** artikel 508 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

9. Aandachtspunten bij een executoriaal beslag (vervolg)

 • Overnametermijn*
 • Risico's van de Overnametermijn
   • Betekening moet in de regel in persoon worden gedaan
   • Betekening bij de notaris
   • Betekening bij een plaatselijk kantoor
 • KNB
 • exploit.woning@*bank.nl of exploit.bedrijf@*bank.nl
 • * artikel 544 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

10. Beslagveiling versus hypotheekveiling

 • Huurbeding
 • Beheer-/ontruimingsbeding
 • Acceptatie onderhandse bieding
 • Faillissement
 • Uitbetaling

11. (Notarile) volmacht voor de verkoop

 • Aandachtspunten, niet limitatief, voor het opmaken vande (notarile) volmacht
  • Wat is het minimumbedrag - hoe wordt het minimumbedrag vastgesteld? Waardeschommelingen?
  • Wanneer kan de volmacht gebruikt worden?
  • Voor welke termijn wordt de volmacht afgegeven?
  • Voorwaarden waaronder verkocht kan worden?
  • Welke verplichtingen heeft de volmachtgever
  • Zelf inkopen door de gevolmachtigde
  • Overleg met de overige schuldeisers
  • SNS Bank / Beslagleggers*
 • *Gerechtshof Leeuwarden 11 januari 2011, LJN BP1189

12. Contact Mervyn Odink Ewald Netten Monique Laenen E: mervyn.odink@dlapiper.com T: 020 5419 638 E: ewald.netten@dlapiper.com T: 020 5419 865 E: monique.laenen@dlapiper.com T: 020 5419 827 13. Contact Paul Hopman E: paul.hopman@dlapiper.com T: 020 5419 952 Dieuwertje de Leeuw E: dieuwertje.deleeuw@dlapiper.com T: 020 5419 615 Marc Molhuysen E: marc.molhuysen@dlapiper.com T: 020 5419 826 Judith Atema E:[email_address] T: 020 5419 610 Lex Oosterling E: lex.oosterling@dlapiper.com T: 020 5419 948 Marc Molhuysen E: marc.molhuysen@dlapiper.com T: 020 5419 826 14. legalbusinessday.nl Twitter mee overLegal Business Day:#LBD11 #dlapiper