BSB 120106 Actualiteiten Habeas Corpus

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  69
 • download

  5

Embed Size (px)

description

zwetsnotities brainstormbijeenkomst actualiteiten habeas corpus

Transcript of BSB 120106 Actualiteiten Habeas Corpus

[6 januari 2012 van 14:00-17:30 (2 x 15 minuten pauze)]

BSB Actualiteiten Habeas Corpus

Implementatie Terugkeerrichtlijn

Implementatie Terugkeerrichtlijn Rechtspraak Habeas Corpus

Langdurig [17 juni 2010 12 december 2011] Rommelig [4 Nota's van Wijziging] Duur [ 3 925 000 (32420, A)]

ABRS EHRM EU Hof van Justitie

Kadzoev, El Dridi & Achughbabian Redelijk vooruitzicht op verwijdering & onderduikrisico

Uitspraak van het Jaar Advocaat van het Jaar

1

2

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 1 TR

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 2 TR [personele werkingssfeer]Facultatieve bepaling Niet van toepassing op 'grensgevallen' en uitlevering, wel van toepassing op 'criminele' gevallen [MvT] 'Grensgeval' & '()' die vervolgens geen vergunning of recht heeft verkregen om in die lidstaat te verblijven'] ABRS, 8 november 2011, 201101573, ro 2.5Nu een beperking van de werkingssfeer van de TR een beperking van de rechten en verplichtingen voor particulieren inhoudt, dient ook de toepassing van die mogelijkheid, en daarmee omzetting ervan, plaats te vinden door middel van een dwingend normatief kader dat voor particulieren duidelijk is.

Commentaar

3

4

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 3 TR [Definities]Gewijzigde regelgeving

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 3 TR [Definities]Commentaar

'Terugkeerbesluit', 'Inreisverbod' in art 1 Vw 'Vrijwillig vertrek' in art 62 Vw 'Risico op onderduiken' van Vc > Vb

'Terugkeer' [vertrekplicht] 'Verwijdering' = tenuitvoerlegging terugkeerverplichting, fysieke verwijdering uit LS

Bestaande regelgeving?

'Illegaal verblijf' in art 8 Vw ['al dan niet rechtmatig verblijf ex art 8

Vw (Transponeringstabel); verblijf ogv aerr 8 f,g,h,j en k Vw (MvT blz 2)]

Ongemplementeerd

'Verwijdering', 'kwetsbare personen', 'terugkeer

5

6

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 4 TR [Gunstiger bepalingen]

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 5 TR [Kinderbelang &zovoort]

Klik om overzicht toe te voegen

7

8

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 6 TR [Terugkeerbesluit]Gewijzigde regelgeving

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 6 TR [Terugkeerbesluit]Gewijzigde regelgeving [vervolg]

Art 6(1) TR in art 27 lid 1 Vw: MoB geldt als Tb'tenzij eerder een Tb is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan'

Art 6(6) TR in art 27 lid 4 Vw: Tb kan tevens Iv inhouden Art 6(1) TR in art 45 lid 1 Vw: MoB geldt als Tb'tenzij eerder een Tb is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan'

Art 6(1) TR in art 62a Vw [3e NvW]: Kennisgeving vertrekverplichting (Kg) voor niet [meer] rechtmatig verblijvende vreemdeling [niet-gemeenschapsonderdaan] [art 62a lid 1a Vw] 'tenzij eerder een Tb is uitgevaardigd aan deterugkeerverplichting waarvan niet is voldaan'

Art 6(2) TR in art 62a lid 1b jo lid 3 Vw: tenzij 3eL met

toestemming tot verblijf in andere LA wordt opgedragen zich onmiddellijk naar die LS te begeven, Tb indien hij dat niet doet terugname name door LS, Stand still bepaling

Art 6(6) TR in art 45 lid 4 Vw: Tb kan tevens Iv inhouden

Art 6(3) TR in art 62a lid 1c: tenzij bilaterale of multilaterale Art 6(6) TR in art 62a lid 2 Vw: Kg geldt als Tb en kan tevens Iv inhouden10

9

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 6 TR [Terugkeerbesluit]Bestaande regelgeving

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 6 TR [Terugkeerbesluit]Commentaar

Art 6(4) 1e zin TR [schrijnende gevallen, vorm van toestemming voor verblijf om humanitaire of om andere redenen] in art 13 Vw, Hoofdstuk 3 Vb, art 14 lid 2 Vw, W2, C22/9 Art 6(4) 2e zin TR [niet opleggen, intrekken, schorsen] in art 45 lid 5 Vw [moratorium], 64 Vw [ziek, zwak & misselijk], 8j Vw Art 6(5) TR in Art 3.80 Vb en verder [schorsende werking mbttijdige verlenging]

'tenzij eerder een Tb is uitgevaardigd aan de terugkeerverplichting waarvan niet is voldaan'

Art 6 TR vermeldt deze uitzondering niet Wat indien rechtmatig verblijf na eerder Tb? Art 6 TR biedt geen grondslag voor een multilaterale terugname Bilaterale overeenkomsten MvIA: in ieder geval Bulg, Duit, Eslt, Fran, Hong, Letl, Lito, Oos,t Roem, Slove, Slowa en Zwit [MvT] Benelux-'3eLand' Overnameovereenkomsten bilateraal? terugkeerrichtlijn.blogspot.com voor overname-overeenkomsten

Bilaterale of multilaterale

11

12

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 7 TR [Vertrektermijn]Gewijzigde regelgeving

ImplementatieTerugkeerrichtlijn Artikel 7 TR [Vertrektermijn]Bestaande regelgeving

Art 7(1) TR in art 62 lid 1 Vw: Algemene vertrektermijn van 4 weken Art 7(2) TR in art 62 lid 3 Vw: Verlenging vertrektermijn Art 7(3) TR in art 54 Vw: 2 nwe maatregelen van toezicht (stellen van zekerheid, overleggen van documenten); in artt 4.52a & 4.,52b Vb [stellen van zekerheid] Art 7(4) TR in art 62 lid 2 Vw: Verkorting vertrektermijn/'onmiddellijk' vertrek [Onderduikrisico | Kennelijkongegronde aanvraag of wegens het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens | Gevaar voor OO|OV|NV]

Art 7(2) TR in art 64 Vw Art 7(3) TR [verplichtingen gedurende VT] in art 4.51 Vb [periodieke meldplicht] en art 5.1 Vb [plaats] Art 7(4) TR [ KO, frauduleuze aanvraag] in art 31 lid 2 d,e,k Vw [MvT23ev]

Commentaar

Verkorting vertrektermijn

Kennelijk ongegronde aanvraag, zie art 28(2) PR Onjuiste of onvolledige gegevens = frauduleus?14

13

ImplementatieTerugkeerrichtlijn Artikel 8 TR [Verwijdering]Gewijzigde regelgeving

ImplementatieTerugkeerrichtlijn Artikel 9 TR [Uitstel van verwijdering]Gewijzigde regelgeving

Art 8(4) TR [waarborgen dwangmaatregelen] in art 6.1a lid 2 Vb Art 8(5) TR [verwijdering door de lucht] in art 6.1a lid 3 Vb Art 8(1) TR [de nodige uitvoeringsmaatregelen] in art 63 Vw, art 6.1 Vb Art 8(2) TR [n VT] in artt 63 lid 1, 56, 59 Vw Art 8(4) TR in Politiewet, ambtsinstructie Art 8(6) [systeem voor toezicht op verplichte terugkeer] TR in Regeling Commissie Toezicht Terugkeer Art 63 lid 3 Vw: verplichte medewerking tijdens SW?15

Artikel 9(2) TR [uitstel van verwijdering] in art 6.1b lid 1 Vb Artikel 9(3) TR [maatregelen van toezicht] in art 4.51 [periodieke meldplicht], 4.52a [zekerheid], 5.1 [plaats] Vb, beleid Artikel 9(1) TR in art 8f&h Vw; igv refoulementverbod toelating tenzij 1F; artt 73, 82 Vw Artikel 9(2) TR in artt 63, 64 Vw Artikel 9(3) TR in artt 54, 56, 57 Vw; beleid Bewaring igv uitstel van verwijdering? Uitstel van verwijdering rechtmatig verblijf?16

Bestaande regelgeving

Bestaande regelgeving

Commentaar

Commentaar

ImplementatieTerugkeerrichtlijn Artikel 10 TR [AMV's]X

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 11 TR [Inreisverbod]Gewijzigde regelgeving Art 11(1) 1e zin TR in art 66a lid 1 Vw: IV wordt uitgevaardigd tegen de vreemdeling

die geen gemeenschapsonderdaan is op wie art 64 Vw niet van toepassing en die Nederland onmiddellijk moet verlaten of die de vertrektermijn heeft laten verstrijken

Art 11(1) 2e zin TR in art 66a lid 2 Vw: IV kan worden uitgevaardigd tegen de vreemdeling

die geen gemeenschapsonderdaan is en die Nederland niet onmiddellijk moet verlaten

en in art 6.5 Vb [Geen Iv binnen termijn 3.82 Vb; geen Iv indien3elander in aanmerking komt voor verblijf als (...), minderjarig]17 18

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 11 TR [Inreisverbod]Gewijzigde regelgeving [vervolg]

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 11 TR [Inreisverbod]Bestaande regelgeving

Art 11(2) TR (duur) in art 66a lid 4 Vw: IV = bepaalde duur, maximaal 5 jaar tenzij ernstige bedreiging voor OO|OV|NV 'naar het oordeel van'; art 6.5a Vb Art 11(3) 1e alinea TR [vertrokken binnen Vt] in art 6.5b lid 1 Vb Art 11(3) 3e & 4e alinea TR [humanitaire redenen] in art 66a lid 8 Vw [afzien van] en art 66b Vw [(tijdelijk) opheffen]; art 6.5 Vb [?, duur] en art 6.5b Vb [opheffen] Art 11(5) TR [recht op internationale bescherming idzv art 2(a) KwalRi wordt onverlet gelaten] in art 66a lid 7 Vw [Rechtmatig verblijf voor asielzoekende 3elander]

Art 11(1) 2e zin TR ['kan'] in art 67 Vw ? Art 11(2) TR in art 67 Vw? Art 11(4) TR in 25 SUO Art 11(5) TR in H3 [verblijf] Afd 4 [De verblijfsvergunning asiel] Vw

19

20

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 11 TR [Inreisverbod]'Een onsje meer?'

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 11 TR [Inreisverbod]'Een onsje meer' [vervolg]

Art 66a lid 3 Vw: Signalering 3elander jegens wie een reisverbod is uitgevaardigd, maar zie ov 18 Preambule Art 66a lid 4 laatste zin Vw: berekening duur miv daadwerkelijk verlaten Nederland Art 66a lid 5 Vw: Mededeling in Stc indien bekendmaking door toezending Art 66a lid 6 Vw: In afwijking van art 8 Vw geen rechtmatig verblijf igv IV of signalering muv

Art 66a lid 7 Vw: In afwijking van artikel 8 Vw en lid 6 & muv van asielzoeker igv IV geen rechtmatig verblijf indien:

Onherroepelijk vonnis, strafbedreiging 3+ [art 67 lid 1b Vw] Gevaar voor OO|OV|NV [art 67 lid 1c Vw] Ernstige bedreiging 'naar het oordeel van' idzv lid 4 Verblijfsontzegging

ogv Verdrag [art 67 lid 1d] in het belang van internationale betrekkingen [art 67 lid 1e Vw]

Asielzoeker in afwachting van beslissing op 1e aanvraag Art 8j Vw (Art 64 Vw, art 45 lid 4 Vw) Rechterlijk uitzettingsverbod21

Art 67: Tenzij afdeling 3 van toepassing iz , kan Onze Minister de vreemdeling ongewenst verklaren

22

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 15 TR [Bewaring]Gewijzigde regelgeving

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 15 TR [Bewaring]Bestaande regelgeving

Art 15(1) 1e zin TR [Tenzij () met name indien] in art 59 Vw, art 5.1a lid 1 Vb [OO&NV = OR, OoBToVp] Art 15(5) TR in art 59 lid 5 Vw: 6 maandentermijn Art 15(6) TR in art 59 lid 6 Vw: verlenging met 12 maanden Art 15(1) 2e zin TR [zo kort mogelijk, voortvarend] in artt 59, 94, 96 Vw; art 5.4 Vb Art 15(2) 1e zin TR [door administratieve of rechterlijke autoriteit] in art 59 Vw, art 5.3 VV Art 15(3) 2e zin TR in [schriftelijk, gemotiveerd] in art 93 Vw, artt 1:3, 3:46, 3:47 Awb

Art 15(2) 3e zin TR [rechterlijke toetsing in art 94 Vw Art 15(3) 4e zin TR [indien onrechtmatig, onmiddellijke vrijlating] in artt 59, 93-106Vw; 5.4 lid 3 Vb Art 15(3) TR [toetsing met redelijke tussenpozen, rechterlijke controle toetsing na lange periode] in art 96 Vw Art 15(4) TR [indien RvoV ontbreekt of niet meer wordt voldaan aan voorwaarden, onmiddellijke vrijlating] in art 94 lid 4 Vw Art 15(5) & (6) TR in artt 93-106, 58, 59, Vw; art 5.4 lid 3 Vb

Bestaande regelgeving

23

24

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 15 TR [Bewaring]'Een onsje meer?'

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 15 TR [Bewaring]Commentaar [vervolg]

Art 59 lid Vw: 6/12 maanden termijn ook vto artt 6, 58 Vw Art 5.1a lid 2 Vb: bewaring Dublinclaimant ogv OO&NA [=concreet aanknopingspunt]

Art 59 Vw = bewaringsgrondslag voor:

Illegale 3elander + Tb ['uitzetting' = verwijdering naar 3eland] Illegale 3elander Tb [art 6(3) TR ['uitzetting' = terugname door LS ogv bilaterale overnameovereenkomst + SS] Illegale unieburger ['uitzetting' =] Asielzoekende 3elander in afwachting van Tb ['uitzetting' = verwijdering naar 3eland] Reguliere 3eLander in afwachting Tb ['uitzetting' = verwijdering naar 3eland] Dublinclaimant [overname (legaal), terugname (illegaal)]

Commentaar

OO&NV jo art 59 lid 1b Vw? [ABRS, 15 december 2011, 201106984] Wat betekent:

'met het oog op'? [ABRS, 21 april 2010, ] 'uitzetting':

Verwijdering idzv art 3(5) TR? Overdracht ogv Dublinverordening? Bilaterale overname door andere LS ogv art 6(3) TR? Uitzetting naar andere LS?

25

26

Implementatie Terugkeerrichtlijn Artikel 15 TR [Bewaring]Commentaar [vervolg]

Implementatie TerugkeerrichtlijnOverige wijzigingen

Conclusie: Art 59 lid 1, aanhef Vw is een kameleonbepaling

Nw 4e lid voor art 72 Vw [Kg = beschikking] Nw 5e lid voor artikel 73 Vw & artikel 82 Vw

Beginselen rechtszekerheid & rechtsduidelijkheid? Art 5(1) EVRM?

'Het eerste lid [oa opschorting werking afwijzing tot verstrijken rechtsmiddelentermijn] is - voor zover het betreft de opschortende werking gedurende de rechtsmiddelentermijn zolang geen rechtsmiddel is ingesteld niet van toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 62, eerste lid' [Plicht om NL te verlaten > geen plicht om terug te keren, NL = NL, niet EU/Schengen] In geval verstrijken rechtsmiddelen termijn opschorting werking afwijzing + Vt=0 (art 62 lid 2 Vw-oud); zonder 5e lid: 4 wkn opschorting + 4 wkn Vt

27

28

Implementatie Terugkeerrichtlijn

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectBetrokken proces verbaal

Nw art 75 onder c Vw: Geen bezwaar [maar beroep] tegen Kg Nw art 94 lid 5 Vw:

ABRS, 10 maart 2005, 200500856/1Voor vaststelling of sprake is van staandehouding krachtens de Vreemdelingenwet is van belang dat in het betrokken PV niet alleen melding wordt gemaakt van de grond van aanhouding maar ook inzicht wordt verschaft in de omstandigheden en de redenen die aanleiding hebben gegeven tot de staandehouding.

1e, 3e & 4e lid van art 94 Vw van toepassing op Vb Onderzoek ter zitting achterwege zonder toestemming

Nw art 108 lid 6 Vw: Strafbaarstelling verblijf 3eLander met Iv [andersdan ogv art 66a lid 7 Vw in NL

Art 109 Vw

Politiewet

Redactionele wijziging 1e lid Nw 4e lid: Ter uitvoering van 'Schengen' buitengrenscontrole: NL = Schengen in artt 5 lid 2, 54 lid 1a&e, 56 lid 2, 59 lid 3 & 66a lid 4 Vw Nw 5e lid: Ter uitvoering van 'Schengen' buitengrenscontrole: OO|NV = OO|NV Schengen in artt 3 lid 1Vw, 12 lid 1 Vw29

ABRS, 12 januari 2011, 201010415, HBmvia+Assistentie bij huisuitzetting. In de huiskamer ligt een tweepersoonsmatras met daarnaast een bustehouder. Turkse bewoner wordt niet aangetroffen. Wel een manspersoon met een Mongools uiterlijk zittende aan de eettafel die de Nederlandse taal niet machtig is. PV'n verschaffen inzicht in omstandigheden en redenen staandehouding. 30

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectPolitiewet [vervolg]

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectPolitiewet [vervolg]

ABRS, 26 mei 2011, 201103008/1/V3, HBmvia+Fiets waarvan de vreemdeling gebruik maakt en waarvan het slot is verbroken voldoet aan ambtshalve bekend signalement van gestolen fiets.

ABRS, 5 augustus 2011, 201104494/1/V3, HBmvia+Vreemdeling wordt aangetroffen bij de controle van een woonboot aan Bilderdijkkade in Amtserdam ter hoogte van perceel 428 waarvan ambtshalve bekend is dat deze regelmatig door personen zonder vaste woon- en verblijfplaats hier te lande wordt gebruikt als slaapplaats

ABRS, 11 juli 2011, 201103061/1/V3, BEROpvallend stille passagier in te zwaar beladen auto die slingerend rijdt en waarvan de banden bijna op de velgen rijden door de te zware belading

ABRS, 21 november 2011, 201108185/1/V3, HBmvia+Controle van perceel Zeeburgerdijk 80-2 waarvan ambtshalve bekend is dat er harddrugsverslaafde personen verblijven die overlast veroorzaken in de directe omgeving.

ABRS, 5 augustus 2011, 201103788/1/V3, Hbmvia+Groen Peugeot met 3 inzittenden rijdt om 22:00 via provinciale weg en Weesperstraat bedrijventerrein Verrijn Stuart in Diemen op en stopt bij perceel 42. Van het bedrijventerrein Verrijn Stuart is bij motorsurveillant ambtshalve bekend is dat er veelvuldig wordt ingebroken. Situatie als in Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht, College van PG, 1 januari 201031

32

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectWet Arbeid Vreemdelingen

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectStrafvordering

ABRS, 13 juli 2011, 201103441/1/V3, BERvrVerbalisanten zien man koffie inschenken in koffiehuis. Niet betwiste WAV controle.

ABRS, 28 april 2011, 201102021/1/V3, Hbmvia+Ongemotiveerde afwijzing vordering tot strafrechtelijke inbewaringstelling. Uit afwijzing volgt niet zonder meer dat de strafrechtelijke aanhouding onrechtmatig moet worden geacht.

ABRS, 13 september 2011, 201103146/1/V3, Hbmvia+Horecacontrole. Verbalisanten zien vrouw uit keuken komen in horecagelegenheid.

Terugkeerrichtlijn

ABRS, 13 mei 2011, 201101548/1/V3, Hbvr+Terugkeerbesluit kale illegaal = art 72 lid 3 Vw beschikking [201100307/1/V3]. Gesloten rechtsmiddelenstelsel staat aan toetsing Tb in de weg

Algemene Plaatselijke Verordening

ABRS, 14 maart 2011, 201111145/1/V3, BERvr'Do you have some change please?' Bedelende man, Art 2.21 APV, Bedelarij.

ABRS, 29 juni 2011, 201102952/1/V3, HbvrTerugkeerbesluit uitgereikt aan Algerijn met paspoort van de geldigheidsduur is verstreken en een Spaanse verblijfsvergunning

33

34

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectVreemdelingenwet ['gat' tussen staandehouding & bewaring]

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectVreemdelingenwet ['gat' tussen staandehouding &bewaring]

ABRS, 29 juni 2001, 200102145/1, AB 2001,268Staandehouding zonder feitelijke onderbreking gevolgd door ophouding en/of bewaring volgt vormt het begin van een reeks beslissingen erop gericht de vreemdeling onder de macht van de tot uitzetting bevoegde autoriteiten te brengen en te houden. Daarbij wordt een opvolgende beslissing steeds mede gebaseerd op de gegevens die zijn vergaard bij of op basis van een voorafgaande beslissing en is - niet in de laatste plaats wat betreft het verhoor van de vreemdeling - ook in procedureel opzicht niet steeds een scherpe scheidslijn te trekken tussen de toepassing van de artikelen 50 en 59 Vw.

ABRS, 1 november 2010, 201008647Verwijzing naar ABRS, 12 juli 2004, 200402600, JV 2004/351. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van IBS moet worden betrokken of een eventuele aan die IBS voorafgaande vrijheidsontneming zonder wet telijke grondslag heeft plaatsgevonden. Onderzoek naar de rechtmatigheid van een vrijheidsontneming tussen de strafrechtelijke en vreemdelingenrechtelijke detentie behelst immers niet de beoordeling van de rechtmatigheid van de strafrechtelijke detentie.

ABRS, 17 januari 2011, 201011244/1/V3 Hbmvia+Kmar-controle op Schiphol. Liberiaan met Italiaanse ID. Twijfel aan echtheid paspoort. Overgedragen aan Afdeling Falsificaten wegens strafrechtelijke verdenking.

35

36

Rechtspraak ABRS Staandehouding | VoortrajectVreemdelingenwet ['gat' tussen staandehouding & bewaring]

Rechtspraak ABRS Staandehouding | RVvIVABRS, 10 november 2010, 201007394/1/V3, HBmvj+Na geweigerde uitreiking BBS [legesweigering], verbalisanten door IND genformeerd

ABRS, 18 januari 2011, 201010387/1/V3, Hbmvia+Bij verkeerscontrole wegens te hard rijden aangehouden. Bestuurder heeft Albanees paspoort met Spaans visum en spreekt medepassagiers aan in vreemde taal. Medepassagiers worden daarom gecontroleerd. Grieks visum in Albanees paspoort van een medepassagier blijkt vals te zijn. Strafrechtelijke aanhouding ogv verdenking art 231 Sr

ABRS, 13 juli 2011, 201104863/1/V3, HBvr+ [mr F Kilic]Busproject. Geen RvvIV in het geval van een persoon van Afrikaanse afkomst die met de bus vanuit de Bijlmer (?) naar een van de duurdere woonwijken in Kennemerland reist en die daar in een woning schoonmaakwerkzaamheden verricht.

ABRS, 14 april 2011, 201102333/1/V3 & 201100416/1/V3, Hbmvia+Bij MTV controle op Schiphol blijkt reisdocument vals te zijn. Strafrechtelijke aanhouding ogv verdenking art 231 Sr.

37

38

Rechtspraak ABRS Staandehouding | RVvIV

Rechtspraak ABRS Staandehouding | Grensverkeer

ABRS, 17 oktober 2011, 20110464/1/V3, HBvr+ [mr JWF Noot]Dat bij eerdere controles is gebleken dat in het pand aan de Nieuwstraat 12 te Gilze illegale bewoning plaatsvond, dat in deze woning ook vreemdelingen aanwezig waren en dat er bij een controle in het kader van de WAV twee personen vandoor zijn gegaan levert geen RVvIV op nu hieruit niet blijkt dat bij deze controles in het betreffende pand vreemdelingen zijn aangetroffen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hadden.

ABRS, 28 december 2010, 201010789/1/V3 & 201010790/1/V3 & 201010791/1/V3 & 201010904/1/V3, HBvr+[mr GAP Avontuur]

ABRS, 1 november 2011, 201010581/1/V3, HBmvia+ (101104)A3/3.3.Vc, ervarings- of omgevingsgegevens. Vrouw met Aziatisch uiterlijk aangetroffen in woning waar een met naam bekende illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling ter uitzetting aangehouden wordt of kan worden.

Melki & Abdeli. Vreemdelingentoezicht op binnengrengangers. Het enkele feit dat het doel van een MTV-controle verschilt van dat van een grenscontrole betekent niet dat een MTV-controle reeds hierom niet hetzelfde effect als een grenscontrole kan hebben. Om strijd met de Schengengrenscode te voorkomen dient een nationale regeling op grond waarvan een controlebevoegdheid wordt uitgeoefend te voorzien in het noodzakelijke kader voor het uitoefenen van die controlebevoegdheid om te waarborgen dat de uitoefening ervan niet hetzelfde effect als een grenscontrole kan hebben. Het noodzakelijke kader om te waarborgen dat de uitoefening van de controlebevoegdheid niet hetzelfde effect als een grenscontrole kan hebben dient in een wettelijk voorschrift moet zijn vastgelegd.

39

40

Rechtspraak ABRS Staandehouding | Grensverkeer

Rechtspraak ABRS Staandehouding | Grensverkeer

ABRS, 29 december 2010, 201011510/1/V3 & 201011541/1/V3, HBvr+ [mr ?]Melki & Abdeli. Zie uitspraken van 28 december 2011

ABRS, 20 oktober 2011, 201108181/1/V3, HBmvia+ & ABRS, 24 oktober 2011, 201108212/1/V3Artikel 4.17a Vb, iwt 1 juni 201. Identiteitscontroles die niet afhankelijk zijn van gedrag of specifieke omstandigheden moeten zodanig worden gereguleerd dat ze niet hetzelfde effect hebben als grenscontroles. In de omstandigheid dat in artikel 4.17a van het Vb 2000 geen rekening is gehouden met gedrag en specifieke omstandigheden is geen grond gelegen voor het oordeel dat die bepaling niet aan de eisen van het arrest Melki & Abdeli zou voldoen.

ABRS, 12 januari 2011, 201009974/1/V3, Hbvr+ [mr G. van Buuren]Melki & Abdeli. Zie uitspraken van 28 december 2011

ABRS, 12 januari 2011, 201009974/1/V3, Hbvr+ [mr GAP Avontuur]Melki & Abdeli. Zie uitspraken van 28 december 2011

ABRS, 28 januari 2011, 201012461/1/V3, Hbvr+ [mr G. van Buuren]Melki & Abdeli. Zie uitspraken van 28 december 2011

x

41

42

Rechtspraak ABRS Overbrenging & ophouding

Rechtspraak ABRS Overbrenging & ophoudingArtikel 22 Ambtsinstructie

ABRS, 15 januari 2002, 200106222/1Artikel 50 lid 3 Vw stelt geen bijzondere eisen aan de overbrenging naar een plaats bestemd voor verhoor en de duur van de periode van overbrenging door de Vw 2000 is niet aan een maximum gebonden.

ABRS, 15 februari 2010, 201000135, HBmvia+Van juistheid & volledigheid PV moet worden uitgegaan. Voor betwisting vatbaar.

ABRS, 28 april 2011, 201102120/1/V3, HBmvia+Betrokkene wordt om 11:44 uur overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor alwaar hij om 1 5:15 uur aankomt. Art 50 lid 3 Vw stelt geen bijzondere eisen aan overbrenging [ABRS, 15 jan 2002, 200106222]. Ondanks beperkte afstand [ABRS, 8 mei 2033, 200302051] is overbrenging niet zodanig lang dat ism zorgvuldigheid is gehandeld.

ABRS, 2 februari 2011, 201010863, Hbmvia+Geboeid tijdens transport met niet van cellensysteem voorziene auto. Onjuist PV. Herstel PV. Inhoudelijke beoordeling vereist. Transportboeiengebruik iom AI.

43

44

Rechtspraak ABRS Overbrenging & ophoudingArtikel 22 Ambtsinstructie

Rechtspraak ABRS Overbrenging & ophoudingArtikel 22 Ambtsinstructie

ABRS, 14 maart 2011, 201011145, HBmvia+Geboeid overgebracht van transportkooiloos politiebureau naar transportbus. Vluchtpogingen in het verleden. Onvolledig PV, transportboeiengebruik niet vermeld. Aanvullende informatie. Inhoudelijke beoordeling vereist. Transportboeiengebruik iom AI.

ABRS, 26 juli 2011, 201104394, HBmvia+Geboeid tijdens transport door DV&O van Kmar naar DC Zeist. Niet Ambtsinstructie van toepassing maar art 35 lid 2 Pbw jo art 10 Geweldsinstructie.

ABRS, 12 april 2011, 201011177, HBmvia+Geboeid overgebracht van transportkooiloos politiebureau naar transportbus. Vluchtpogingen in het verleden. Onvolledig PV, transportboeiengebruik niet vermeld. Aanvullende informatie. Inhoudelijke beoordeling vereist. Transportboeiengebruik iom AI.

ABRS, 19 oktober 2011, 201108407, HBmvia+Geboeid tijdens transport naar politiebureau voor ophouden voor verhoor. PV tegenstrijdig met mutatierapport, PV gaat voor. Onvolledig PV, transportboeiengebruik niet vermeld. Geen kenbare feiten en omstandigheden mbt noodzaak, schending art 22 AI. Belangenafweging in nadeel vreemdeling.

ABRS, 8 juli 2011, 20110232, HBmvia+Geboeid tijdens transport van AZC Grave naar politiebureau. Niet inzichtelijk PV mbt noodzaak handboeiengebruik. M119. Transportboeiengebruik iom AI.45

ABRS, 16 november 2011, 201108685, HBmvia+Overgebracht in transportbus van een justitiele inrichting voorzien van transportkooi naar politiebureau. PV tegenstrijdig met verklaringen vreemdeling over boeien. Verklaringen van onvoldoende kwaliteit.46

Rechtspraak ABRS Onderzoek vervoersmiddel

Rechtspraak ABRS Binnentreden

ABRS, 29 september 2011, 201103650 [mr Grommen] & 201103185 [mr van Buuren] & 201103739 [mr Nijholt]Op artikel 51 Vw gebaseerde controle in bus komend vanuit Duitsland. Een Controle nabij binnengrenzen die het effect kan hebben van grenscontrole is in strijd met de SGC. Een op artikel 51 Vw gebaseerde controle kan het effect hebben van grenscontrole. Artikel 51 Vw bevat geen voorschriften die kunnen verzekeren dat de op die bepaling gebaseerde controle niet het effect van een grenscontrole kan hebben zoals vereist in het arrest Melki & Abdeli.

Geen uitspraken

ABRS, 25 oktober 2011, 201102808/1/V4 [mr RW Koevoets] & 201102743/1/V4 [mr SAM Fikken], HBmviaOp artikel 51 Vw gebaseerde controle in trein komend vanuit Belgi. Een Controle nabij binnengrenzen die het effect kan hebben van grenscontrole is in strijd met de SGC. Een op artikel 51 Vw gebaseerde controle kan het effect hebben van grenscontrole. Artikel 51 Vw bevat geen voorschriften die kunnen verzekeren dat de op die bepaling gebaseerde controle niet het effect van een grenscontrole kan hebben zoals vereist in het arrest Melki & Abdeli.47 48

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TR niet van toepassing?

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TR niet van toepassing?

Asielzoekers Dublinclaimanten

'Criminele' gevallen Grensoverschrijdende unieburgers & familieleden

ABRS, 13 juli 2011, 201103206 [Concrete 'Dublin' aanknopingspunten] ABRS, 8 september 2011, 201102556 & 20110347 ABRS, 26 oktober 2011, 201104802 ABRS, 15 december 2011, 201106984

ABRS, 13 mei 2011, 201103343, HBvrABRS, 30 september 2011, 201105574, HB+-

'Grens' gevallen

ABRS, 8 november 2011, 201101573 [art 2(2) TR niet gemplementeerd, TR wel van toepassing]

49

50

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TerugkeerbesluitTerugkeerbesluit is voorwaarde voor bewaring

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TerugkeerbesluitWel een terugkeerbesluit is een:

ABRS, 21 maart 2011, 201100307, HBvr-, ZttUit artikel 15 TR en de systematiek van de richtlijn volgt rechtstreeks dat een maatregel van bewaring () uitsluitend mag worden opgelegd indien voorafgaand aan dan wel gelijktijdig met die maatregel een terugkeerbesluit is genomen.

Meeromvattende beschikking

ABRS, 21 maart 2011, 201100493, HBvr-, Ztt ABRS, 12 september 2011, 201100592, Hbmvia+ ABRS, 13 september 2011, 201103146, HBmvia+ ABRS, 23 september 2011, 201102799, Hbmvia+ ABRS, 23 september 2011, 201102304, HBmvia+

Formulier H28

ABRS, 21 maart 2011, 201100493, HBvr-, ZttUit artikel 15 TR en de systematiek van de richtlijn volgt rechtstreeks dat een maatregel van bewaring () uitsluitend mag worden opgelegd indien voorafgaand aan dan wel gelijktijdig met die maatregel een terugkeerbesluit is genomen. MoB = Tb

Ongewenstverklaring

ABRS, 10 mei 2011, 201101126 & 201102467, HBvr-, ZttTb n IBS. Overgangsproblematiek met mantel der liefde bedekt.51 52

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TerugkeerbesluitNiet een terugkeerbesluit is een

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TerugkeerbesluitVertrektermijn: 24 uur = onmiddellijk

Toegangsweigering

ABRS, 21 maart 2011, 201100555 ABRS, 7 februari 2011, 201100425

ABRS, 9 december 2011, 201101820, Hbvr+, Ztt

53

54

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TerugkeerbesluitRechtsmiddel

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | TerugkeerbesluitNieuw terugkeer besluit is wel nodig na

ABRS, 13 mei 2011, 201101548Een Tb behelst niet meer dan de vaststelling dat het verblijf van een 'kale illegaal of overstayer' onrechtmatig is en dat op hem de verplichting tot onmiddellijk vertrek rust. Het Tb is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Met het oog op het bepaalde in de artikelen 12 en 13 TR wordt het Tb ogv artikel 72 lid 3 Vw met een beschikking gelijkgesteld waartegen bezwaar open staat. spraak heeft overwogen,

Terugkeer naar een 3e land idzv art 3(5) TR

ABRS, 15 juli 2011, 201102770, Hbvr+, Ztt [Vertrek,Tb = BOB, Suriname, OVR] ABRS, 8 augustus 2011, 201105786, Hbv+ [Uitzetting, Tb=OVR, Suriname]

Vertrek naar ander 3e land? Iegaal verblijf? Vertrek naar andere LS

Nieuw terugkeerbesluit is niet nodig na

ABRS, 15 juli 2011, 201105819, Hbvr- [Belgi56

55

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Grondslag[Geen] rechtmatig verblijf [A of B]

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Grondslag[Geen] rechtmatig verblijf [A of B] [vervolg]

ABRS, 7 november 2011, 201103569, HBmvia+Asielwensuiting bij verhoor IVS op 22 feb 2011 [= asielverzoek] & bij bewaringsgehoor op 9 mrt 2011. IBS op 9 mrt 2011 ten onrechte op agrond. IBS op 15 mrt op b-grond binnen 6-wekentermijn. Kadzoev.

ABRS, 12 december 2011, 201104298, HBmvia+Asielwensuiting tov Kmar op 22 mrt 2011. IBS op 22 mrt ten onrechte op a-grond. IBS op b-grond op 30 mrt 2011 binnen 6-wekentermijn. Kadzoev.

ABRS, 21 november 2011, 201108683, HBmvia+Asielwensuiting tov KMar op 13 jul 2011. IBS op 15 juli 2011 ten onrechte op a-grond. IBS op b-grond binnen 6-wekentermijn. Kadzoev. ABRS, 200203208, belangenafweging in het nadeel van vreemdeling.

Categoriewijziging

ABRS, 15 december 2008, 200808254Van a naar b & andersom geen nieuwe maatregel maar voortduren bewaring.

ABRS, 8 december 2011, 201102184, HBvrAsielwensuiting bij bewaringsgehoor op 6 jan 2011. IBS op 6 jan 2011 ten onrechte op a-grond. IBS op 12 jan 2011 op b-grond binnen 6wekentermijn. Kadzoev.57

ABRS, 27 april 2011, 201101341, HBvrAsielaanvraag na onrechtmatige inbewaringstelling op a-grond zonder Tb. Rechtmatige voortzetting bewaring op b-grond58

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Onderduikrisico

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NVFictie belang OO&NV [art 59 lid 2 Vw]

ABRS, 21 maart 2011, 201100555, HBmviaIn artikel 3(7) TR = onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk bepaald dat het 'risico op onderduiken' moet zijn gebaseerd op objectieve, in wetgeving vastgelegde criteria. Omdat zoals uit artikel 1:3 lid 4 Awb volgt een beleidsregel geen wettelijk voorschrift is, is het beleid ogwv een vermoeden van onttrekking aan uitzetting mag worden aangenomen niet in overeenstemming met het door artikel 3 lid 7 TR vereiste niveau van regulering. Artikel 59 lid 1a Vw kan echter richtlijnconform worden uitgelegd in die zin dat, zolang niet aan artikel 3 lid 7 TR is voldaan, een maatregel van bewaring alleen mag worden opgelegd indien de betrokken vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.

ABRS, 8 november 2010, 201107370, Hbsvj+Belangenafweging moet nog wel worden gemaakt hetgeen uit het bewaringsdossier moet blijken.

59

60

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpToetsingskader

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpToetsingskader

ABRS, 21 maart 2011, 201100555, HBmviaDe minister kan bij aan de IBS ten gorndslag gelegde omstandigheden volstaan met de enkele vermelding van de weergegeven omstandigheden en het daaraan verbinden van door hem als algemeen geldend beschouwde conclusies. Aspecten van OO mogen aan IBS ten grondslag worden gelegd indien hieruit kan worden afgeleid dat VR voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert maar niet zonder toelichting.

ABRS, 15 december 2011, 201106984De vr 24 december 2010 tot stand gekomen jurisprudentie over de toetsingsmaatstaven zou bij ongewijzigde voortzetting ertoe leiden dat de rechterlijke toets in zaken waarop de TR nvt is een andere zou worden dan die in zaken waarop de TR wvt is. Dit is zowel uit een oogpunt van rechtsgelijkheid als uit een oogpunt van eenvoud en overzichtelijkheid van het recht ongewenst. In de toekomst zal de ABRS de uit de TR voortvloeiende vereisten waaraan bewaring moet voldoen wat betreft de toetsing van de gronden en van de vraag of met een lichter middel dan bewaring kan worden volstaannaar analogie toepassen in gevallen waarop de TR niet ziet muv het vereiste dat een Tb is genomen. Miv 1 februari 2012.

ABRS, 14 april 2011, 201101086, HBvrBij de beoordeling of de VR de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert moet worden uitgegaan van de omstandigheden die in de maatregel zijn vermeld. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met de toelichting die de minister - ter zitting van de rechtbank dan wel anderszins ten aanzien van deze omstandigheden heeft gegeven en - in samenhang daarmee - met hetgeen hieromtrent uit het bewaringsdossier van de vreemdeling valt af te leiden. 61

62

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVp |Opgevoerde omstandigheden

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpEerder onrechtmatig verblijf

Geen identiteitsdocument, geen vaste woon of verblijfplaats, onvoldoende middelen van bestaan, vertrektermijn verstreken, eerder niet rechtmatig in Nederland verbleven, niet gemeld, aliassen, [ver]vals[t][e] document[en], contra-indicatie[s], ongewenst verklaard, geen medewerking/tegenwerking, geen rechtmatig verblijf, arbeid in strijd met WAV63

ABRS, 19 oktober 2011, 201104878 In PV IBS gehoor staat 3elander heeft verklaard dat hij sinds 1999 in NL is en dat hij in of omstreeks 2003 uitgeprocedeerd is geraakt. In december 2010 heeft hij NLverlaten en is hij naar Belgi vertrokken, nadat hij eerder zes maanden in bewaring had gezeten. Reeds hierom mocht aan de maatregel van bewaring ten grondslag worden gelegd dat de 3elander eerder niet rechtmatig in Nederland heeft verbleven.

ABRS, 12 december 2011, 201112045 De bewaringsgrond dat de 3elander eerder onrechtmatig in NL heeft verbleven doelt kennelijk op de in de toelichting bij de maatregel vermelde omstandigheid dat de3elander is uitgeprocedeerd en sindsdien niet rechtmatig in Nederland heeft verbleven. Daarmee ziet deze grond op dezelfde omstandigheid als de grond dat de 3elander zich niet aan zijn Vt heeft gehouden zodat hij zelfstandige betekenis mist.

64

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&V | OoBToVpOnvoldoende toegelicht Geen identiteitsdocument

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpOnvoldoende toegelicht Geen vaste woon of verblijfplaats

Kan duiden op onderduikgevaar op belemmeren verwijderingsprocedure indien verwijtbaar [ABRS, 21 maart 2011, 201100555]

Onvoldoende middelen van bestaan

Op toelichting dat VR niet in staat is om terugkeer te financieren wordt niet ingegaan [ABRS 11 juli 2011, 201102069].

Kan duiden op onderduikrisico alsook op ontwijken of belemmeren van de terugkeer omdat deze omstandigheid vreemdelingentoezicht belemmert en het een effectuering van een aanstaande uitzetting feitelijk onmogelijk maakt ny de verblijfplaats van de vreemdeling onbekend [ABRS, 21 maart 2011, 201100555] De vreemdeling is doordat hij niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats onvoldoende traceerbaar is waardoor hij de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt en belemmert [ABRS, 27 mei 2011, 201102956; ABRS, 5 aug 2011, 201101860].

65

66

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpOnvoldoende toegelicht Contra-indicatie[s]

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpVoldoende toegelicht Geen identiteitsdocument

De verdenking of veroordeling wegens het plegen van een misdrijf duidt zowel op een onderduikrisico als op het ontwijken of belemmeren van de terugkeer, nu de vreemdeling de Nederlandse rechtsorde niet heeft gerespecteerd door zich schuldig te maken aan een strafbaar feit, hetgeen twijfel doet rijzen of hij zich zal houden aan de verplichtingen voortvloeiend uit vreemdelingenwetgeving [AVRS 21 maart 20110, 201100555]. Verdenking van witwassen. De enkele constatering dat VR vanwege de op hem rustende verdenking heeft laten zien dat hij de Nederlandse rechtsorde niet respecteert, werpt wellicht, zoals de minister stelt, de vraag op of de vreemdeling zich wel zou houden aan de vreemdelingenwetgeving, doch zonder bijkomende aanwijzingen is dat onvoldoende [ABRS, 30 juni 2011, 201102277].

Niet met bewijs onderbouwde stelling dat paspoort in Itali gestolen is en tegenstrijdige verklaringen over wijze van verlies [ABRS, 17 mei 201102956] VR is in het bezit is geweest van geldig paspoort maar heeft dit niet overgelegd en beweert niet te weten waar paspoort is. Ongestaafde stelling dat documenten aan MvIA zijn afgegeven [ABRS, 11 juli 2011, 201102069] Verlopen geldigheidsduur van nationaal paspoort en nationaal identiteitsdocument [ABRS, 13 juli 2011, 201103441] Paspoort verscheurd. Dat hij dat zou hebben gedaan om oneigenlijk gebruik door reisagent ervan te voorkomen en OoBToVp niet heeft beoogd doet daar niet aan af [ABRS, 15 juli 2011, 201105819].

67

68

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OoBToVp | Voldoende toegelichtGeen identiteitsdocument

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OoBToVp | Voldoende toegelichtGeen identiteitsdocument [vervolg]

Gedurende onrechtmatig verblijf langere tijd zonder geldig identiteitsdocument en geen pogingen ondernomen vervangende documenten te verkrijgen [ABRS, 3 augustus 2011, 201103322]. VR stelt paspoort te hebben verloren en heeft geen pogingen ondernomen om vervangende documenten te krijgen [ABRS 13 september 2011, 201102388]. Geboortedatum op Belgisch doorlaatbewijs wijkt af van htl opgegeven geboortedatum. Het is de verantwoordelijkheid van VR om zorg te dragen voor juiste registratie. Van enige actie VR is niet gebleken [ABRS, 27 september 2011, 201103047]

Kopie ID [ABRS, 12 oktober 2011, 201104805 Geen moeite gedaan om aan vervangende documenten te komen [ABRS, 19 oktober 2011, 201104878]. Surinaamse overstayer heeft paspoort niet verlengd, weet niet waar het paspoort is en heeft geen moeite gedaan om aan [vervangende] documenten te komen [ABRS, 14 november 2011, 201107762]. VR moet eerder in het bezit van een ID zijn geweest en heeft geen pogingen ondernomen om een vervangend document te verkrijgen, terwijl de autoriteiten van haar land van herkomst zich bereid hebben verklaard aan haar een LP te verstrekken [ABRS, 21 november 2011, 201108353].

69

70

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OoBToVp | Voldoende toegelichtGeen vaste woon of verblijfplaats

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OoBToVp | Algemene toelichtingABRS, 12 oktober 2011, 201104805 [Verstreken vertrektermijn, onwil, psychische problematiek niet onderbouwd] &zovoort

Onbetwiste niet GBA-inschrijving en vaste woon of verblijfplats niet aangetoond met niet onderbouwde stelling van het hebben van een vriendin [ABRS, 13 juli 2011, 201103441] Beschikken over vaste woon of verblijfplaats door middel van GBAinschrijving noch anderszins aangetoond [ABRS, 13 september 2011, 201102388]. VR heeft bij MvIA bekend adres verlaten [ABRS, 15 juli 2011, 201105819].

Onvoldoende middelen van bestaan

VR is niet in staat om terugkeer te financieren [ABRS, 13 september 2011, 201102388] 8,05 onvoldoende om in levensonderhoud te voorzien & terugkeer te financieren [ABRS, 12 oktober 2011, 201104805]71 72

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | OO&NV | OoBToVpPoging om greep te krijgen op

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoVToetsingskader

Omstandigheden

n 'kale', n 'kale' + algemene toelichting, combinatie van 'kale', combinatie van 'kale' + algemene toelichting n toegelichte, n toegelichte + algemene toelichting, combinatie van toegelichte, combinatie van toegelichte + algemene toelichting Combinatie van 'kale' en toegelichte, combinatie van 'kale' en toegelichte + algemene toelichting

'Gewicht'

Onvoldoende grond In beginsel grond met mogelijkheid tot weerleggen Voldoende grond zonder mogelijkheid tot weerleggen

Zie schema73 74

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoVToetsingskader: ZoU = RvoV

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoVStrafvordering

ABRS, 13 mei 2011, 201101548 ABRS, 4 juli 2011, 201100636

ABRS, 8 augustus 2011, 201105576, Hbmvia+ Door rechtbank gestelde schorsingsvoorwaarden [tweewekelijkse meldplicht, inleveren reisdocument, bereikbaar]. Geen bezwaar OM onder voorwaarde van postadres in LvH. Voor bijwonen strafproces zal visum worden verleend. Verwijzing naar ABRS, 8 december 2006, 200608442. Schorsingswaarde dat Nederland niet mocht worden verlaten. Feitelijke belemmering, geen ZoU. Verwijzing naar ABRS, 25 januari 2007, 200609109. Geen schorsingswaarde dat Nederland niet mocht worden verlaten. Geen feitelijke belemmering, ZoU. Ic geen schorsingswaarde dat Nederland niet mag worden verlaten

Medische problematiek

75

76

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoVUitzettingsverboden, interim measures, prejudiciele vragen

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoVOnwil

ABRS, 5 januari 2011, 201011407, HBvr+ IrakBrief EHRM 22 okt 2010 over toepassing Rule 39. Email EHRM 2 november 2010 met uitzettingsverbod. Opschorting uitzettingen.

ABRS, 13 mei 2011, 201101548, HBvrIran. Onwil om verklaring van vrijwillig vertrek te tekenen. Tevergeefs beroep op Mikolenko. Vertrekplicht impliceert actieve en volledige medewerking aan uizetting.

ABRS, 17 januari 2011, 201009910, HbmviaMededeling ABRS 3 sept 2010 niet van toepassing. Brief EHRM 30 sept 2010 over toepassing Rule 39 in Griekse Dublinzaken in afwachting MSS t Belgi & Griekenland & verzoek om van overdrachten af te zien.

ABRS, 17 januari 2011, 201009711, HBvr+Mededeling ABRS 3 sept 2010 over aanhouding behandeling Griekse Dublinzaken in afwachting beantwoordeing prejudicile vragen. Ten tijde van INS was overdracht binnen afzienbare termijn niet te verwachten.77 78

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoVLanden van herkomst

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | ChinaABRS, 19 januari 2011, 201011149 [HBmvia+] & 201010560 Hbvr- ZittingABRS, 9 augustus 2011: ZoU [Mei 2010: 18 LP-toezeggingen waarvan 17 verstrekt in juni 2010]. Diplomatieke inspanningen [16 juli 2010: Bespreking DT&V & Secretaris ambassade; 1 september 2010: Bespreking MvJ & Ambassadeur; 28 oktober 2010: Bezoek DT&V & Raadadviseur aan China; 11 november 2011: Bespreking DT&V & Chinese Ambassade]. LPverstrekking afhankelijk van medewerking vreemdelingen. 106 Aanvragen sinds juni 2010, 8 aanvragen van documentatie voorzien. Regelmatig & intensief contact met Chinese autoriteiten: Zicht op uitzetting.

ABRS, 29 april 2011, 201102670, HBvrLibi. Verslechteringen in de situatie hebben zich voorgedaan na sluiting van het onderzoek door de rechtbank en kunnen niet bij beoordeling hoger beroep worden betrokken.

ABRS, 31 augustus 2011, 201102036, HBvrEritrea. Geen LP verstrekking. 65 LP aanvragen ingediend in 2010 en 2011. In 5 zaken nationaliteitsvaststellingen. Tweede presentatie voor afgifte LP. En verwijdering mbv bij 3elander aangetroffen LP. In juli 2010 missie naar Eritrea. In november 2010 DT&V missieverslag aan Eritrese vertegenwoordiging. Op 20 januari 2011 bespreking tussen Nederlandse ambassade en Eritrese autoriteiten waarbij medewerking aan vrijwillig vertrek is bevestigd. Op 5 april 2011 bespreking tussen Nederlandse ambassade en Eritrese autoriteiten over LPtrajecten&zo. Geen expliciete weigering om LP's te verlenen tbv gedwongen verwijdering. Indien geen LP's worden vestrekt moet voortvarendheid worden betracht bij intensivering samenwerking autoriteiten LvH. Ic voldoende.79

ABRS, 17 maart 2011, 201101836, Hbvr-, ZittingVerwijzing naar ABRS, 19 januari 2011, 201011149. MvIA: bewaringsdosier China = zorgenkindje. Verzoek om respijt. Gepland onderhoud MvIA met Ambassadeur, eind februari geen doorgang, eind maart. Rappellen adhv afspraken waarover geen mededelingen worden gedaan. Zicht op uitzetting.80

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | China

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | China

ABRS, 18 april 2011, 201101328, HBmvia+, Zitting [3 mrt 2001]Verwijzing naar ABRS, 19 januari 2011, 201011149. MvIA: bewaringsdosier China = zorgenkindje. Verzoek om respijt. Gepland onderhoud MvIA met Ambassadeur eind maart. Rappellen adhv afspraken waarover geen mededelingen worden gedaan. Niet staat vast dat geen LP's worden verstrekt indien wordt meegewerkt. Zicht op uitzetting. [ABRS, 26 april 2011, 201101334; ABRS, 28 april 2011, 201103601; ABRS, 17 mei 2011, 201101051 & 201101067]

ABRS, 29 juli 2011, 201105946 & 201106456 HBmvia+, Zitting [19 juli 2011]Verwijzing naar ABRS, 6 juni 2011, 201104848. Zicht op uitzetting. Onderhoud op 'hoog' niveau op 4 mei 2011.Gebleken medewerkingsbereidheid China. In priode 1 januari 2011-17 juli 2011 30 Chinese vreemdelingen uitgezet. Zicht op uitzetting.

ABRS, 6 juni 2011, 201104848, HBmvia+,Onderhoud MvIA met ambassadeur op 22 maart 2011 heeft geleid tot concreet vervolgtraject met doel om LP samenwerking te bespreken. In periode 1 januari 2010-14 februari 2011 uitzettingen op meer dan incidentele basis na overleggen reisdocument/ID. In periode 1 januari 2011-21 april 2011 zijn 5 gedocumenteerde LP aanvragen ingediend. Zicht op uitzetting. [ABRS, 28 juni 2011, 201105190 & 201105204; ABRS 7 juli 2011, 2011054173; 13 juli 2011, 201105420] 81

ABRS, 17 augustus 2011, 201106157 & 201106576 & 201106598, HBmvia+,Rechtsvragen in uitspraken van 29 juli 2011 beantwoord. Hoger beroep kennelijk gegrond.

ABRS, 31 augustus 2011, 201107938, Hbmvia+Verwijzing naar ABRS, 29 juli 2011, 20110594682

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Somaliland

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Somali

ABRS, 1 juli 2011, 201103632, HBvr+, Zitting 7 juni 2011Vanwege verkiezingen in juli 2010 geen uitvoering gegeven aan MOU van 1 juli 2009. Tijdens missie op 27 en 28 november 2010 heeft Somaliland te kennen gegeven het MOU te respecteren maar het nader te willen bestuderen. Op 7 december 2010 heeft de MvIA Somaliland verzocht de uitvoering van het MOU te hervatten. Sindsdien contact op operationeel niveau. Inzicht in inhoud van contacten met Somaliland ontbreekt. Er hebben geen uitzettingen plaats gevonden naar Somaliland. Geen zicht op uitzetting. (BTW, geen uitzetting via Mogadishu).

ABRS, 17 november 2010, 201006530, HBmvj+MOU & 8.29 Awb. MOU voorziet in uitzetting ongedocumenteerden met EUstaat. Op 28 juli 2010 is een vlucht geboekt. In november 2009 afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen over gebruik EU-staat. Geprobeerd wordt om tot afspraken te komen met TFG. Zicht op uitzetting.

ABRS, 17 november 2010, 20107872, HBmvj+MOU & 8.29 Awb. Geen toestemming ex art 8.29 lid 5 Vw. Gelet op verklaringen MvJ in eerste aanleg en de omstandigheid dat de ABRS geen toestemming is waardoor MvJ zijn in eerste aanleg naar voren gebrachte stelling dat zicht op uitzetting bestaat niet nader heeft kunnen onderbouwen, bestaat er geen grond voor het oordeel dat zicht op uitzetting in dit geval ontbreekt.

ABRS, 13 september 2011, 201107448, HBvr+Verwijzing naar ABRS, 1 juli 2011, 201103632. Uit van de MvIA afkomstige landeninformatie blijkt dat sinds begin januari 2010 uitzetting naar Somaliland niet mogelijk is ivm de opschorting van de uitvoering van het MOU. Geen zicht op uitzetting.83

ABRS, 17 november 2010, 20108147, HBvr-MOU & 8.29 Awb. 'Peek'.84

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Somali

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Algerije

ABRS, 28 december 2010, 201009950, Hbmvia+, Zitting 13 dec 2010Bewaringsprocedure leent zich niet voor beoordeling 'uitzonderlijke situatie'. Tijdelijke opschorting uitzettingen. Uitzettingen zullen worden hervat in januari 2011.

ABRS, 24 december 2010, 201010538, Hbvr+In 2010 1 vrijwillige terugkeer met door IOM gevraagde en aan DT&V verstrekte LP en 3 uitzettingen met aan IOM verstrekte LP's. Diplomatieke inspanningen [april 2010: gesprek met consul over werkafspraken; juni 2010: kennismakingsgesprek met nieuwe ambassadeur; bezoek van delegatie aan Algerije heeft geen doorgang gevonden]. Onderzoek naar mogelijkheid tot uitzetting met EU-staat. IOM-handelingen geen uitzettingsvoorbereidingshandelingen [ABRS, 22 aug 2007, 200704992]. Geen inhoudelijke vooruitgang agv diplomatieke inspanningen, ogv diplomatieke inspanningen geen uitzetting op afzienbare termijn.

ABRS, 2 februari 2011, 201012033 & 201012593 & 201012597, Hbmvia+In afwachting van WBV geen uitzettingen. Vliegveld Mogadishu onder controle TFG. Van daar uit is doorreizen mogelijk. Zicht op uitzetting.

ABRS, 1 januari 2011, 201010956, Hbvr+In 2009 15 LP's verstrekt met een gemiddeld tijdsverloop van 66 dagen. Geen LP verstrekkingen [aan DT&V] in 2010. Diplomatieke inspanningen & toelichtingen rechtvaardigen niet de verwachting dat binnen afzienbare tij tot uitzetting van medewerkende vreemdeling kan worden uitgegaan. Geen bijzondere belangen gesteld. 86

85

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Algerije

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Algerije

ABRS, 7 januari 2011, 201012419, HBvr+Verwijzing naar ABRS, 24 december 2010, 201010538. Geen bijzondere omstandigheden ogwv aannemelijk is dat uitzetting mogelijk moet worden geacht.

ABRS, 1 maart 2011, 201101455, HBvr+Twijfel aan nationaliteit maar alleen Algerijns LP-traject & geen onderzoek naar andere uitzettingsmogelijkheden dan Algerije. Voor gerezen twijfel dienen concrete aanwijzingen te bestaan en dient inzicht te worden verschaft in wat die twijfel betekent voor de uitzettingsmogelijkheden. Verwijzing naar BRS, 24 december 2010, 201010538. Geen bijzondere omstandigheden ogwv aannemelijk is dat uitzetting mogelijk moet worden geacht.

ABRS, 11 januari 2011, 201011888, HBvr+Verwijzing naar ABRS, 24 december 2010, 201010538. Geen bijzondere omstandigheden ogwv aannemelijk is dat uitzetting mogelijk moet worden geacht. Aan omstandigheid dat vreemdeling medewerking weigert komt geen betekenis toe omdat ook indien de vreemdeling die medewerking zou hebben verleend dat niet binnen redelijke termijn tot uitzetting zou hebben kunnen leiden. Geen bijzondere omstandigheden ogwv aannemelijk is dat uitzetting mogelijk moet worden geacht. Ministeriele wijzing van standpunt ter zitting van hoger beroep bij beoordeling daarvan niet betrokken [twijfel Algerijnse nationaliteit, stukken op basis waarvan waren bekend]87

ABRS, 2 maart 2011, 201101680, HBvr+Algerijnse LP-weigering zodat Algerijnse autoriteit niet is bevestigd. Echter in het verleden alleen Algerijnse LP-trajechten terwijl van onderzoek naar andere uitzettingsmogelijkheden dan Algerije niet blijkt. Voor gerezen twijfel dienen concrete aanwijzingen te bestaan en dient inzicht te worden verschaft in wat die twijfel betekent voor de uitzettingsmogelijkheden.88

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Algerije

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Algerije

ABRS, 15 maart 2011, 201101571, Hbvr+Twijfel aan Algerijnse autoriteit. Voor gerezen twijfel dienen concrete aanwijzingen te bestaan en dient inzicht te worden verschaft in wat die twijfel betekent voor de uitzettingsmogelijkheden. Twijfel is niet geconcretiseerd, andere uitzettingsmogelijkheden dan naar Algerije zijn niet onderzocht. Verwijzing naar BRS, 24 december 2010, 201010538. Geen bijzondere omstandigheden ogwv aannemelijk is dat uitzetting mogelijk moet worden geacht.

ABRS, 10 juni 2011, 201102554, Hbvr+Twijfel aan Algerijnse nationaliteit. Verwijzing nar ABRS, 15 maart 2011, 201101571: voor de twijfel dienen concrete aanwijzingen te bestaan. Voorts dient inzicht te worden verschaft in wat die twijfel betekent voor de uitzettingsmogelijkheden. Twijfel is niet geconcretiseerd terwijl van onderzoek naar uitzettingsmogelijkheden naar andere landen dan Algerije niet blijkt. Verwijzing naar ABRS, 24 dec 2010.

ABRS, 15 maart 2011, 201102082, Hbvr+Twijfel aan Algerijnse autoriteit. Echter in het verleden alleen Algerijnse LPtrajechten terwijl van onderzoek naar andere uitzettingsmogelijkheden dan Algerije niet blijkt. Voor gerezen twijfel dienen concrete aanwijzingen te bestaan en dient inzicht te worden verschaft in wat die twijfel betekent voor de uitzettingsmogelijkheden. Geen concrete aanwijzingen gesteld. Verwijzing naar BRS, 24 december 2010, 201010538. Geen bijzondere omstandigheden ogwv aannemelijk is dat uitzetting mogelijk moet worden 89 geacht.

ABRS, 27 juni 2011, 201104736, Hbvr+Twijfel aan Algerijnse nationaliteit. Verwijzing nar ABRS, 15 maart 2011, 201101571: voor de twijfel dienen concrete aanwijzingen te bestaan. Voorts dient inzicht te worden verschaft in wat die twijfel betekent voor de uitzettingsmogelijkheden. Twijfel is niet geconcretiseerd terwijl van onderzoek naar uitzettingsmogelijkheden naar andere landen dan Algerije niet blijkt. Na IBS ontstaan voornemen tot Marokkaans LP-traject maakt dat niet anders nu niet blijkt dat dat traject is aangevangen. Verwijzing naar ABRS, 24 dec 2010. 90

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Algerije

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Guinee

ABRS, 4 november 2011, 201111054, Hbvr+Twijfel aan Algerijnse nationaliteit. Vingeronderzoek door iPol heeft niet geleid tot concrete aanwijzingen dat betrokken uit ander land komst dan Algerije. Twijfel is niet geconcretiseerd. Twijfel is aanleiding voor aanbieden taalonderzoek, weigering daaraan mee te doen is geen concrete aanwijzing voor twijfel. Verwijzing naar ABRS, 24 december 2011.

ABRS, 19 november 2010, 201009284, Hbmvj+In september 2009 is tijdens een DT&V missie een MoU getekend. In 2009 zijn 5 LP's verstrekt. Op 13 september 2010 is een LP ontvangen. Op korte termijn gesprek met ambassadeur. Vr werkt tegen. In het licht van.

ABRS, 10 januari 2011, 201010919, Hbmvia+Verwijzing naar ABRS, 19 november 2011, 201009284.

ABRS, 13 december 2011, 201111385, Hbvr+Verwijzing naar ABRS, 24 december 2011. Vingeronderzoek door iPol opgestart na IBS. Geen RvoV ten tijde van IBS.

ABRS, 1 augustus 2011, 201105526, Hbmvia+, ZttVerwijzing naar ABRS, 19 november 2010. Op 2 feb 2011 LP vertsrekking obv originele ID. Op 31 mei 2011 voorgenomen gesprek met ambassadeur. In juni DT&V missie naar Guinee tijdens welk bezoek gebleken is dat MoU van kracht is. Op 5 juli 2011 bezioek DT&B aan ambassade in Brussel, op korte termijn uitsluitsel over lopende LP-aanvragen. Geen volledige & actieve medewerking. Geen aangifte van verloren ID. Geen pogingen om ID te verkrijgen.

91

92

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Guinee

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | Sierra Leone

ABRS, 1 augustus 2011, 201105527, Hbmvia+, ZttVerwijzing naar ABRS, 1 augustus 2011, 201105526.

ABRS, 20 oktober 2011, 201107797, Hbmvia+ & 01107809, Hbvr-, ZttLP-verstrekking obv verklaring vrijwillig vertrek. Sinds 2009 geen VVV. Overleggen op 17 december 2010, 28 januari 2011 & 23 maart 2011. Zonder resultaat. Voornemen DT&V bezoek aan Freetown. Mei 2011 Note verbal met aankondiging bezoek. Geen reactie ondanks rappel. In periode 1 januari 2009 tot en met juli 2011 13 uitzettingen waarvan 10 obf ander document dan LP. Verwijzing naar ABRS, 4 sept 2008, 200805361. Het afleggen van een VVV gaat niet verder dan redelijkerwijs van een vreemdeling kan worden verlangd. Verwijzing naar ABRS,14 november 2005, 200507769. Bewaring tbv permanent toezicht op te verlangen inspanningen tot terugkeer.

ABRS, 26 augustus 2011, 201106858, Hbmvia+Verwijzing naar ABRS, 1 augustus 2011, 201105526

ABRS, 19 oktober 2011, 201108407, Hbmvia+Verwijzing naar ABRS, 1 augustus 2011, 201105526

93

94

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | RVoV | ?

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 'Kan' (belangenafweging)ABRS, 17 november 2010, 201007872, Hbmvj+ABRS, 21 januari 2008, 200707652. In het dossier behoeven zich geen stukken te bevinden die uitdrukkelijk blijk geven van de gemaakte belangenafweging.

Klik om overzicht toe te voegen

95

96

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 'Kan' (belangenafweging)Intensiteit toetsing

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 'Kan' (belangenafweging)Lichter middel [Eerst beoordeling of gronden bewaring kunnen dragen vervolgens of er

Vr 24 december 2010Anders dan bij de vraag of gronden voor bewaring aanwezig zijn komt de Minister bij de beantwoording van de vraag of met een lichter middel kan worden volstaan beoordelingsruimte toe [ABRS, 23 juni 2006, 200603830, JV 2006/323; Zie ook ABRS, december 2010, 201010285; ABRS, 25 januari 2011, 201011253]

sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden mbt persoonlijke belangen die de maatregel onrechtmatig maken]

ABRS, 30 september 2011, 201102140Dat hij (...) lijdt aan een PTTS met depressieve kenmerken en rugklachten heeft, ter behandeling waarvan hij medicatie en therapie ontvangt, is daartoe onvoldoende. De vreemdeling heeft gesteld noch met enig bewijsstuk gestaafd dat hij hierdoor detentieongeschikt is. Voorts heeft de minister, na onderzoek door het BMA, () een door de vreemdeling ingediend verzoek om diens uitzetting op grond van artikel 64 van de V w 2000 achterwege te laten afgewezen.

N 24 december 2010

In artikel 15(1) TR is mbt de toepassing van minder dwingende maatregelen geen beoordelingsvrijheid toegekend De bewoordingen "afdoende", "doeltreffend" en "kunnen worden toegepast" impliceren naar hun aard wel enige beoordelingsruimte. Dit brengt met zich dat ook de toetsing door de rechter in zoverre enigszins terughoudend dient te zijn [ABRS, 28 april 2011, 201100194; ABRS, 8 juli 2011, 201102271; ABRS, 17 november 2011, 201111436]97

ABRS, 17 november 2011, 201111436Gelet op de stelselmatige weigering () medewerking te verlenen aan zijn vertrek uit Nederland heeft de MvIA in de door de vreemdeling naar voren gebrachte omstandigheden [meldt zich, vwovp + tv & internet, werk] niet ten onrechte geen aanleiding gezien om van inbewaringstelling af te zien

Geen BFoO: ABRS, 28 april 2011, 20110194; ABRS, 11 mei 2011, 2011, 201101907; ABRS, 8 juli 20110, 201102271; ABRS, 5 augustus 2011, 201104494; ABRS, 26 augustus 2011, 201100530; ABRS 21 november 98 2011, 201108353

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 'Kan' (belangenafweging)Asielzoeker/Dublinclaimant [Vc 5335, 5336]

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 'Kan' (belangenafweging)Asielzoeker/Dublinclaimant [vervolg]

ABRS, 17 november 2011, 201007872, Hbmvj+Van gestelde Somalische nationaliteit met voornemen om in het VK asiel aan te vragen. Belangenafdeling in het nadeel van de vreemdelinge.

ABRS, 14 maart 2011, 201100242, Hbmvia+Beleid 5.3.3.5 ook van toepassing igv herhaalde asielaanvraag. Gemotiveerd waarom [naast de bewaringsgronden] de met de bewaring gediende belangen zwaarder wegen dan het belang van de vreemdeling.

ABRS, 28 februari 2011, 201012897, Hbmvj+Asielzoekende derdelander is uitgeprocedeerd, Beleid 5.3.3.5 niet van toepassing.

ABRS 12 mei 2012, 201010867, Hbmvia+Op doorreis naar het VK om asiel aan te vragen, bewaringsgronden [vals ID & aliassen] en ministeriele toelichting. Belangenafweging ten nadele van de vreemdeling.

ABRS, 14 maart 2011, 201100214, HbmviaAsielaanvraag n IBS. Met asielgerelateerde feiten en omstandigheden kon bij de IBS geen rekening worden gehouden want onbekend. Niet in geschil dat vals ID uitsluitend gebruikt is om Nederland binnen te komen. Niet gemotiveerd waarom [naast de bewaringsgronden] de met de bewaring gediende belangen zwaarder wegen dan het belang van de vreemdeling. Motivering in hoger beroep = tardief.99

ABRS, 7 november 2011, 201103569, Hbmvia+ BERvr+Niet gemotiveerd waarom [naast de bewaringsgronden] de met de bewaring gediende belangen zwaarder wegen dan het belang van de vreemdeling.100

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 'Kan' (belangenafweging)Asielzoeker/Dublinclaimant [vervolg]

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Kan niet [meer]Vertrekwil & -gelegenheid [art 59 lid 3 Vw]

ABRS, 12 december 2011, 201104298, Hbmvia+ BERvr+Niet gemotiveerd waarom [naast de bewaringsgronden] de met de bewaring gediende belangen zwaarder wegen dan het belang van de vreemdeling.

ABRS, 30 december 2010, 201009987, Hbmvj+ Ten tijde van IBS op 21 september 2010 in het bezit van een geldig paspoort. Vertrekwil. Dezelfde dag vliegticket overgelegd voor vertrek van A'dam naar Warschau op 4 december. Gelet op de relatief eenvoudig te bereiken bestemming is de vetrekdatum te ver verwijderd van moment dat hij te kennen heeft gegeven Nederland te willen verlaten om aan te kunnen nemen dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 59 lid 3 Vw.

ABRS, 18 januari 2011, 201009741, HbvrArt 59 lid 3 Vw. Liberiaanse derdelander zonder geldig paspoort wil met [Nederlandse?] partner naar Duitsland. Beroep op BRAX. Geen voldoende bewijs van identiteit. Toegang tot Duitsland niet zonder meer gewaarborgd.

101

102

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Kan niet [meer]4/6 Wekentermijn [art 59 lid 4 Vw]

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | 6/12 maanden

ABRS, 25 maart 2011, 2011000097Vb = besluit ex art 1:3 Awb. Beroep daartegen valt onder bereik art 96 Vw.

ABRS, 7 januari 2011, 201012013, HBvr+ IBS asielzoekende derdelander opgeheven na dreigende overschrijding 6-wekentermijn. Wordt na Duitse Dublinclaim wederom in bewaring gesteld terwijl op asielaanvraag nog steeds niet is beslist. Verwijzing naar ABRS, 21 november 2008, 200806223. Artikel 59 lid 4 Vw beoogt niet alleen een beslissing op een aanvraag te waarborgen maar ook het het niet meer in bewaring stellen van een vreemdeling na het gedurende een eerdere inbewaringstelling verstrijken van de genoemde termijn zonder dat is beslist op die aanvraag zodat geen plaats bestaat voor een nieuwe inbewaringstelling zolang niet op die aanvraag is beslist.

ABRS, 15 april 2011, 201100209 & 201100909Vb beroep valt onder bereik art 96 Vw

ABRS, 15 april 2011, 201101460 & 201101726, Hbvr-, ZttTerugkeerrichtlijn & Kadzoev bieden geen aanknopingspunten voor de stelling dat bij de beoordeling van de in artikel 15 lid 5 & 6 TR gestelde termijnen tevens de onmiddellijk aan de ter beoordeling staande bewaringsmaatregel voorafgaande periode van aansluitende vreemdelingrechtelijke en strafrechtelijke detentie dient te worden betrokken.

103

104

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | VormvoorschriftenHoren Maatregel Rechtsbijstand Consulaire bijstand

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | VoortvarendheidVoldoende

ABRS, 9 november 2010, 201008910, Hbmvia+ [D2,ID,ReisDoc D5,OverplUC D9,OpheffIBS] ABRS, 7 december 2010, 201006496, Hbmvj+ [D1,AsielWensUiting D7,VG,LPaanvr D12,AsielAanvr] ABRS, 7 december 2011, 201007432 Hbvr- [D-1&1,AsielWensUiting D13,VG D14,AsielAanvr] ABRS, 16 december 2010, 201010285, Hvbr-, Ztt [D2,AanvrWensUiting D3,Overpl D9,HerhAanvrWensUiting,Aanvr DIY] ABRS, 14 januari 2011, 201011858, Hbvr+, BERvr- [D7,VG] ABRS, 12 september 2011, 201107702, Hbmvia+ [D1,AsielwensUiting D10,AsielAanvr]

ABRS, 23 december 2010, 201011056, HBvrNa verzoek om consulaire bijstand is geen contact opgenomen met consulaire vertegenwoordiging. Belangenafweging in nadeel vreemdeling

105

106

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | VoortvarendheidVoorafgaande aan bewaring

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | VRIS

ABRS, 26 november 2011, 201009942, HBvrOngewisse ontslagdatum. Verwijzing naar ABRS, 12 september 2001, 200103726, JV 2001/307. In het geval aan een ongewisse ontslagdatum van de minister niet worden gevergd dat de voorbereiding van de uitzetting steeds zo wordt ingericht, dat de uitzetting aansluitend aan het einde van de detentie plaatsvindt en iedere vreemdelingenbewaring dientengevolge achterwege kan blijven.

ABRS. 15 november 2010, 201007878, HBmvj+, Ztt Bij de beoordeling van de voortvarendheid tijdens de vreemdelingrechtelijke bewaring wordt geen zelfstandige betekenis gehecht aan het niet of niet snel genoeg handelen voorafgaand aan de inbewaringstelling.

ABRS, 12 mei 2011, 201010867, HBmvia+ Asielaanvraag bij strafvorderlijke IVS. Verwijzing naar ABRS, 15 nov 2010, 201007878.

ABRS, 12 mei 2011, 201010867, HBmvia+Op 13 oktober 2010 asielwensuiting bij IVS. OP 26 oktober 2010 overplaatsing naar DC. Op 31 oktober 2010 overplaatsing naar ACS. Op 2 november 2010 asielaanvraag. Verwijzing naar ABRS, 11 februari 2002, 200200103, JV 2002/141 [inspanningsverplichting = gn garantie]; ABRS, 24 juni 2010, 201003322 [asielaanvraag strafrechtelijk gedetineerde zsm]. Geen schending inspanningsverplichting.

Artikel 8 TR?????

107

108

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Unieburger(partner)s

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Unieburger(partner)s

ABRS, 17 december 2010, 201010516, HbvrKomend vanuit Belgi met Finse vriendin bij MTV controle staande gehouden want niet in het bezit van een geldig reisdocument. Voor rechtmatig verblijf is naast een bewezen duurzame relatie een geldig paspoort vereist.

ABRS, 14 september 2011, 201012035, HBvrABRS, 30 september 2011, 20110557, HBvr+Verblijfsrecht Duitse unieburger beindigd ogv OO, vertrektermijn verkort. Bewaring mogelijk.

ABRS, 11 mei 2011, 201101907, Hbmvia+Samenwoning met Nederlandse vrouw in Belgi niet aannemlijk gemaakt. Aanvraag voor samenwoning is lopende, wettelijke samenwoning niet geregistreerd.

ABRS, 31 augustus 201105555, HbvrEcuadoriaanse 3elander woont door de week bij Spaanse broer in Nederland. Geen familielid in de zin van artikel 8 lid 2 of 3 Vb [geen samenwoning in land van herkomst (?)].109 110

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Asielzoekers/Dublinclaimanten

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | SUO

ABRS, 12 november 2010, 201108794, HBmvj+Voor de toepassing van het 'presentatie'beleid moet een asielwensuiting in bewaring worden gelijkgesteld met een daadwerkelijk ingediende asielaanvraag.

ABRS, 10 maart 2010, 20111519, HBvrChinese 3elander met een Spaanse verblijfsvergunning in een geldig Chinees paspoort meldt zich niet. Geen rechtmatig verblijf. Verwijzing naar ABRS, 26 mei 2010, 201008732 [gelet op samenhang art 21 SUO en art 22 SUO is melden een voorwaarde voor kort verblijf].

ABRS, 4 oktober 2011, 201102760, HBmvj++, Ztt+Een asielwensuiting van een derdelander dient als een asielverzoek in de zin van de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn moet worden aangemerkt. Op het moment van de asielwensuiting is de derdelander asielzoeker idzv de richtlijnen. Nu in punt 9 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn wordt verwezen naar de Procedurerichtlijn, kunnen de bewoordingen 'asiel heeft aangevraagd' in dat punt niet anders worden opgevat dan dat wordt gedoeld op een asielverzoek in de zin van de Procedurerichtlijn. Rechtmatig verblijf ogv artikel 8f Vw.

ABRS, 29 juni 2011, 201102952, HBvr-Algerijnse 3elander met een Spaanse verblijfsvergunning in een paspoort waarvan de geldigheidsduur is verstreken. Gegriefd wordt op art 6(2) TR. Gesloten rechtsmiddelenstelsel staat aan toetsing van de grief in de weg.

111

112

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | B9

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Tenuitvoerlegging

ABRS, 22 februari 2011, 201012526, HBvrAangehouden op verdenking van diefstal. Door slangenkop met van hem geleend geld NL binnengesmokkeld. Slangenkop wil steeds meer geld van thuisfront. Wisselende adressen. Illegale tewerkstelling. Indien en voorzover verklaringen aanwijzingen bevatten voor slachtofferschap mensenhandel. Echter niet aangehouden bij controle ivm mensenhandel, geen toegangsweigering, niet uit eigen beweging bij politie gemeld. Verklaringen bij IBS sporen bovendien niet met asielrelaas. Bedenktijd staat niet open derhalve ook geen met gebruikmaking van bedenktijd samenhangend rechtmatig verblijf.

ABRS, 10 december 2010, 201009368, HBmvj+Niet detentie-ongeschikt. Mogelijke gezondheidsrisico vanwege ontbreken adequate medische zorg. Verwijzing naar ABRS, 28 april 2005, 200410273, JV 2005/308. Bij de beoordeling van de TUL van vreemdelingenbewaring dient de rechter zich te beperken tot een oordeel over de aanwijzing van de plaats of ruimte voor de uitvoering van de bewaring bezien in het licht van het daar geldende regime.

ABRS, 2 februari 2011, 201012831, HBmvia+Bewaring van Mongoolse 3elander met kinderen. Het voor bewaring van gezinnen met kinderen geldende beleid is niet van toepassing omdat alleen de moeder in bewaring is gesteld. [vergelijk: EHRM, Muskhadzhiyeva ea t Belgi, , 19 januari 2010, 41442/07]

113

114

Rechtspraak ABRS Art 59 Vw | Tenuitvoerlegging

Rechtspraak ABRS Art 6 Vw

ABRS, 16 augustus 2011, 201103072, HBvrOntijdige melding detentieongeschiktheid. PTTS & doodsangsten niet gemeld voorafgaande aan IBS op 16 feb 2011 maar pas na behandeling beroep ter zitting. Medisch Adviseur DJI acht betrokkene op 21 mrt 2011 detentieongeschikt. IBS opgeheven op 22 mrt 2011

ABRS, 1 november 2010, 201008910, HBmvj+ & ABRS, 17 november 2011, 201007872, HBmvj+Verwijzing naar ABRS, 19 okt 2010, 201007625. ACS = art 6 lid 2 Vw ruimte = 'ruimte waar vreemdelingen plegen te worden verplicht zich op te houden'.[Art 5.4 Vb: PB, HvB, ruimte/plaats idzv art 6 lid 2 Vw, art 58 lid 1 Vw]

ABRS, 30 augustus 2011, 201105761BJJ. 15-jarige 3elander op politiebureau: 3 dagen IVS + 3 dagen bewaring. IVS = geen vrijheidsbeneming. IVS telt niet mee bij maximale termijn van 3 dagen op politiebureau.

ABRS, 19 april 2011, 201011629 & 201010651, HBvr+, ZttVerblijf van meer dan 4 dagen op ACS. Het verblijf van een AMV in een penitentiaire omgeving niet gescheiden van volwassenen en zonder faciliteiten of activiteiten gericht op hun leeftijd kan gezien hun kwetsbare positie in totaal ten hoogste vier dagen in beginsel toelaatbaar worden geacht.

ABRS, 11 oktober 2011, 201108171, HBmvia+Ontijdige melding detentieongeschiktheid. Brief psychiater eerste ter zitting overgelegd. IBS ten onrechte van aanvang af onrechtmatig geacht.

ABRS, 19 april 2011, 201011621, HBvrVerblijf van 4 dagen op ACS. Verwijzing naar ABRS, 19 april 2010, 201010651

115

116

Rechtspraak ABRS Art 6 Vw

Rechtspraak ABRS Art 6 Vw

ABRS, 23 mei 2010, 201011430, HBmvia+Verwijzing naar ABRS 18 mei 2010, 2010, 201003207. Belangenafweging bij gezinnen met minderjarige kinderen door maximering in beleid verdisconteerd. Geen bijzondere omstandigheden gesteld. In beleid voorziene maximering voldoet aan daaraan ihlv artikel 5 lid 1f EVRM te stellen eisen.

ABRS, 12 juli 2011, 201104214, ZttAsielzoekende derdelander met minderjarige kinderen. Grensdetentie op AC Schiphol. Het detineren van minderjarigen met volwassenen is als zodanig niet willekeurig idzv artikel 5 EVRM. Omdat een minderjarige kwestbaar is dient de duur van de detentie beperkt te zijn. Anders dan AMV's kunnen begeleide minderjarigen terugvallen op hun begeleiders. Mede gelet daarop voldoet ACS.

ABRS, 29 juni 2011, 20110431 & 201104070 & 201104071, HBmvia+, ZttGrensbewakingsbelang rechtvaardigt grensdetentie. OR niet van toepassing. Toegangsgeweigerde kan niet worden aangemerkt als een asielzoeker die op het grondgebied van een lidstaat mag verblijven. Lichter middel impliceert feitelijke toegangsverlening.

ABRS, 15 juli 2011, 201104974 & 201105975 & 210006097Asielzoekende derdelanders met minderjarige kinderen. Grensdetentie op AC Schiphol. Verwijzing naar ABRS, 12 juli 2011, 201104214. Gelet op de kwetsbare positie van minderjarigen kan van MvIAwel worden verlangd dat hij zoveel mogelijk voorrang geeft aan de behandeling van de asielaanvragen om het verblijf in een penitentiaire omgeving met slechts geringe faciliteiten of activiteiten gericht op de leeftijd van minderjarigen zo kort mogelijk te houden.118

117

Rechtspraak ABRS Art 6 Vw

Rechtspraak ABRS Art 6 Vw

ABRS, 4 oktober 2011, 201102753, HBvr--, Ztt+Een asielwensuiting van een derdelander dient als een asielverzoek in de zin van de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn moet worden aangemerkt. Op het moment van de asielwensuiting is de derdelander asielzoeker idzv de richtlijnen. Nu in punt 9 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn wordt verwezen naar de Procedurerichtlijn, kunnen de bewoordingen 'asiel heeft aangevraagd' in dat punt niet anders worden opgevat dan dat wordt gedoeld op een asielverzoek in de zin van de Procedurerichtlijn. Rechtmatig verblijf ogv artikel 8f Vw. Hoewel de grief daartoe geen aanleiding geeft en de Afdeling meermalen heeft overwogen dat de rechter die over grensdetentie oordeelt, zich daarbij niet tevens kan uitspreken over de rechtmatigheid toegangsweigering acht de Afdeling het ter wille van de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming in algemene zin geraden zich bij wijze van eenmalige uitzondering uit te spreken over de rechtmatigheid van de toegangsweigering. Geen dejure toegangsweigering maar een defacto toegangsweigering ihbv grensbewaking ogv artikel 3 Vw. 119

ABRS, 9 december 2011, 201101820, ZttTerugkeerbesluit ook in het geval van toegangsweigering voorwaarde voor grensdetentie. Toegangsweigering is geen terugkeerbesluit nu met name de bedoelde verplichting tot terugkeer daarin niet is opgenomen en het besluit bovendien geen enkele verwijzing bevat naar vertrekplicht ogv artikel 5 Vw.

120

Rechtspraak ABRS De Rechter | Onderzoek ter Zitting | Horen

Rechtspraak ABRS De Rechter | Onderzoek ter Zitting

ABRS, 19 november 2010, 20109911 & 201009913, HBmvj+Niet aangevoerd. Horen binnen 2-wekentermijn niet mogelijk. Verwijzing naar ABRS, 11 februari 2005, 200409759, JV 2005/172, niet tijdig horen leidt tot strijd met artikel 94 lid 2 Vw en tot onrechtmatigheid van de bewaring met ingang van de dag volgend op de dag waarop de 2wekentermijn eindigt.

ABRS, 2 december 2011, 201111249 [Procesorde]Geen rechtsregel zich ertegen dat eerst in de tweede termijn gronden die aan de maatregel ten grondslag zijn gelegd naar voren worden gebracht temeer niet nu de minister in deze tweede termijn nog voldoende gelegenheid heeft gehad om daarop te reageren. Van strijd met de goede procesorde is dan ook geen sprake.

ABRS, 30 december 2010, 201010051, HBvr+Niet aangevoerd. Busje met pech. Niet gehoord. Verwijzing naar ABRS, 3 oktober 2005, 200507925, vervoer van de vreemdeling naar de zitting is een verantwoordelijkheid van de Minister. Verwijzing naar ABRS, 11 februari 2005, 200409759, JV 2005/172.

ABRS, 5 december 2011, 201110675, HBvr+Oproep om te verschijnen na 2-wekentermijn. Impliciete verwijzing naar ABRS, 11 februari 2004, 200409759, JV 2005/172121 122

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | Wikken & wegenBeroep gegrond indien bewaring

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | Wikken & wegenIntensiteit toetsing 'in strijd met deze wet'

In strijd met deze wet OO&NV Bewaringsgronden Belang OO&NV Met het oog op uitzetting, voortvarendheid [On]rechtmatigheid verblijf 'Kan' [Belangenafweging] Bij afweging belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd

Vol

OO&NV, bewaringsgronden Met het oog op uitzetting, voortvarendheid [BvD, noot 405] [O]nrechtmatigheid verblijf OO&NV, belang OO&NV 'Kan' (belangenafweging) Lichter middel

Marginaal

Enigszins terughoudend n 24 december 2010

Volle toetsing 'bij afweging belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd'123 124

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | Wikken & wegenGeen ambtshalve toetsing Terugkeerrichtlijn

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | Overig

ABRS, 6 juli 2011, 201105776 [Bekendmaking]Aangevallen uitspraak aangetekend naar oud postadres van gemachtigde. In het pro forma beroepschrift en latere correspondentie aan de rechtbank heeft de gemachtigde het nieuwe adres steeds gebruikt en ook in de aangevallen uitspraak staat vermeld dat de gemachtigde advocaat te X is. Door de aangevallen uitspraak te verzenden naar het voormalige kantooradres van de gemachtigde van de vreemdelingen, in plaats van naar het adres ten tijde van de aangevallen uitspraak, heeft de rechtbank deze uitspraak niet op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt.

ABRS, 26 januari 2011, 2011000079, HBvrABRS, 11 februari 2011, 201100282, HbvrABRS, 4 juli 2011, 201100636, HBmvia+

Mr dat laat onverlet de verplichting van de rechter op grond van artikel 8:69 lid 2 Awb de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen [ABRS, 4 juli 2011, 201100636, HBmvia+].

ABRS, 29 augustus 2011, 201103739 [Dictum]De rechtbank heeft terecht overwogen dat () maar in het dictum van de uitspraak is daaromtrent evenwel geen beslissing genomen. De aangevallen uitspraak dient in zoverre te worden vernietigd.

125

126

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | Overig

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | [On]bevoegdDoorbreking appelverbod

ABRS, 2 maart 2011, 201102061 [Rechtsmiddelenverwijzing]De klacht dat de rechtbank in de uitspraak ten onrechte heeft vermeld dat geen rechtsmiddel open stond is terecht voorgedragen, de grief kan echter niet leiden tot vernietiging van de aangevallen uitspraak reeds nu tijdig hoger beroep is ingesteld en de 3elander derhalve niet in zijn belangen is geschaad.

Niet [teveel om op te noemen, 98] Wel: Schending Hoor & Wederhoor

ABRS, 31 januari 2011, 201012189Uitspraak gebaseerd op bij Rtb ambtshalve bekende informatie zonder VR in de gelegenheid te stellen daarop te reageren.

ABRS, 29 juli 20011, 201105257Faxreactie op voortgangsrapportage niet betrokken bij beoordeling voortgangsberoep

Schadevergoeding

ABRS, 13 december 2010, 201011294 ABRS, 29 november 2011, 201111095128

127

Rechtspraak ABRS De Rechter | Uitspraak | Niet ontvankelijkOntijdig201010602, 201010633, 201101433 (koerier), 201102065, 201102696, 201102558, 201103543, 201105501, 201103494, 201106306, 201106252 (koerier), 201106309, 201106368, 201107093, 201108710, 201110569, 201112149 (koerier)

Rechtspraak ABRS Verzoeken om een Voorlopige VoorzieningGeen toelating [UV, alleen grond voor UV indien toelating aan de orde is]ABRS, 9 november 2010, 201010627 ABRS, 25 februari 2011, 201101726 ABRS, 3 maart 2011, 201103472 ABRS, 16 juni 2011, 201105819 ABRS, 2 november 2011, 201111149 ABRS, 3 november 2011, 201111471 ABRS, 9 december 2011, 201111232

Geen grieven [41 x] Geen procesbelang Onredelijk laat

ABRS, 28 maart 2011, 201102560 [Hoger beroep tegen uitspraak over voortgangsberoep onredelijk laat]

Opheffing/wijziging

Nomen Nescio129 130

Ontwijken of belemmeren, onderduikrisico

Rechtspraak EHRMEHRM, 2 december 2010, 4691/06, Jusic t ZwitserlandPre Terugkeerrichtlijn. Na afwijzing van het zoveelste verzoek om herziening van de afwijzing van zijn asielaanvraag wordt een Bosnische stapelaar in bewaring gesteld. Het Hof concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat de Bosnische stapelaar zich aan zijn uitzetting zal onttrekken omdat hij en zijn vrouw hun identiteit hebben opgegeven bij de autoriteiten; hij zijn identiteitsbewijs heeft afgegeven; hij zich altijd gehouden heeft aan de meldplicht, hij de zorg heeft over vier minderjarige kinderen; en zijn vrouw lijdt aan een psychische aandoening. De herhaaldelijke weigering om het Zwitserse grondgebied te verlaten kan niet worden genterpreteerd als het ontwijken van de tenuitvoerlegging van de verwijdering .

Klik om overzicht toe te voegen

131

132

Rechtspraak EHRMEHRM, 5 juli 2011, 41416/08, M ea t BulgarijePre Terugkeerrichtlijn Een op een bevel tot uitwijzing van 6 december 2005 gebaseerde bewaring met het oog op verwijdering op 18 oktober 2006 van van een na bekering in Bulgarije als vluchteling erkende Afghaan M. Ernstige bedreiging van de nationale veiligheid in verband met mensensmokkel. Omdat M niet meewerkt weigert de Afghaanse vertegenwoordiging een reisdocument af te geven. Beginsel van rechtszekerheid: '() lack of clarity as to the destination country could hamper effective control of the authorities' diligence in handling the deportation'. [ro 69] Bij beoordeling van de voortvarendheid lijkt de periode voorafgaande aan de bewaring te worden betrokken [ro 71].133

Rechtspraak EHRMEHRM, 20 september 2011, 10816/110, Lokpo & Tour t HongarijePre terugkeerrichtlijn. Twee na illegale grensoverschrijding aangehouden Ivorianen worden in bewaring gehouden en doen vervolgens een beroep op internationale bescherming. Nationale wetgeving bepaalt dat asielautoriteiten verplicht [klagers] dan wel bevoegd [autoriteiten] zijn om een asielzoeker in vrijheid te doen stellen door de migratieautoriteiten stellen indien zijn asielzaak de inhoudelijke fase bereikt. Verzoeken om invrijheidstelling worden afgewezen vanwege stilzitten van de asielauriteiten. Invrijheidstelling na vestrijken maximale termijn van 6 maanden. Beginsel van rechtszekerheid. Kwaliteit wetgeving. Voortduren van de bewaring zonder een voor rechtsmiddel vatbaar besluit.134

Rechtspraak EHRMEHRM, 13 december 2011, 15297/09, Kanagaratnam t BelgiPre terugkeerrichtlijn Sri Lankaanse Tamil vrouw met kinderen vliegt in januari 2009 via de DRC naar Belgi en doen de vrouw en haar kinderen aan de grens een beroep op internationale bescherming. Ze worden grensgedetineerd in 127Bis. In februari 2009 worden de asielverzoeken afgewezen omdat het asielrelaas van de vrouw ongeloofwaardig is. Na te hebben vernomen dat ze zullen worden verwijderd naar de DRC verzoekt de vrouw om een Rule 39 welk verzoek wordt ingewilligd. Na indiening van opvolgende asielverzoeken worden de vrouw en haar kinderen in vrijheid gesteld op 9 mei 2009. Detentie van de kinderen is in strijd met artikel 3 EVRM [kwetsbaar, getraumatiseerd &zovoort]. Detentie van de vrouw en haar kinderen in strijd met artikel 5(1) EVRM [detentieomstandigheden, 127Bis].135

Rechtspraak EHRMEHRM, 20 december 2011, 10486/10, Yoh-Ekale Mwanje t Belgi

136

Rechtspraak EHRM

Rechtspraak EU Hof van Justitie

EHRM, 22 februari 2011, 51721/09, Drijfhout t NL [NO,actievoerende NN,Tjitske,niet onderbouwde ID] inrichting voor volwassenen]

EU Hof van Justitie, 30 november 2009, C-357/09, Kadzoev t Bulgarije EU Hof van Justitie, 22 juni 2010, C188/10 & C-189/10, Melki & Abdeli t Frankrijk EU Hof van Justitie, 28 april 2011, C-61/11, Hassen El Dridi t Itali EU Hof van Justitie, 6 december 2011, C-329/11, Achughbabian t Frankrijk

EHRM, 5 april 2011, 8687/08, Rahimi t Griekenland [ Amv in een EHRM, 27 september 2011, 39417/07, Alim t Rusland [overzichtrechtspraak detentieomstandigheden 37 ev]

137

138

Bewaringadvocaat van het Jaar

Bewaringadvocaat van het Jaar+

Genomineerd zijn advocaten van wie meer dan n hoger beroep gegrond is verklaard waarbij de uitspraak van de rechtbank is vernietigd en het bewaringsberoep gegrond is verklaard. Genomineerden zijn:

Genomineerden zijn [vervolg]:

Mr R.M. Seth Paul

ABRS, 15 juli 2011, 201102770 [nw Tb na vertrek] ABRS, 8 augustus 2011, 201105786 [nw Tb na uitzetting] ABRS, 24 november 2010, 201009723 [Experiment Perspectief] ABRS, 9 december 2011, 201101820 [Toegangsweigering gn Tb] ABRS, 11 januari 2011, 201011888 [ZoU Algerije] ABRS, 2 maart 2011, 201101680 [ZoU Algerije]

Mr M.H.K. Van Middelkoop

Mr G.A.P Avontuur

ABRS, 28 december 2010, 201010789 & 201010790 & 201010791 & 201010904 ['Melki'] ABRS, 29 december 2010, 201011510 ['Melki'] ABRS, 12 januari 2011, 201011497 ['Melki'] ABRS, 12 januari 2011, 201009974 ['Melki'] ABRS, 28 januari 2011, 201012461 ['Melki']139

Mr I.N. Wildschut

Mr G. van Buuren

140

Uitspraak van het JaarGenomineerd zijn:

BSB Actualiteiten Habeas Corpus 201318 januari 2013 van 14:00 17:30 uur

ABRS, 28 december 2011, 201010789 ['Melki'] ABRS, 13 juli 2011, 201104863 ['Busproject'] ABRS, 4 oktober 2011, 201102753 [Rechtmatig verblijf na vormloos beroep op internationale bescherming, defacto weigering verdere toegang ogv art 3 Vw]

141

142