Actualiteiten voor Arbeidsrecht 2013

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  728
 • download

  1

Embed Size (px)

description

In deze presentatie staan ontwikkelingen in de politiek, wetgeving en rechtspraak die impact hebben op het arbeidsrecht centraal. Deze presentatie is interessant voor functionarissen die dagelijks met arbeidszaken te maken hebben. We wijzen u op belangrijke actualiteiten, maar geven vooral ook praktische aanwijzingen over een aantal arbeidsrechtelijke problemen in de dagelijkse praktijk. Suzan de Lange en Geertje Leijten zijn beiden advocaten Arbeidsrecht bij AKD advocaten & notarissen.

Transcript of Actualiteiten voor Arbeidsrecht 2013

 • 1.Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 1-7-8 oktober 2013 Suzan de Lange Geertje LeijtenAKD:#5973008v7

2. Programma SUZAN DE LANGEOntwikkelingen in Den HaagPag. 4GEERTJE LEIJTENAansprakelijkheid ArbodienstPag. 9SUZAN DE LANGEKennelijk onredelijk ontslagPag. 13GEERTJE LEIJTENVernieuwingen Ziektewet (Wet BeZaVa)Pag. 15SUZAN DE LANGE/ GEERTJE LEIJTENVaria:Pag. 20AKD:#5973008v7 Wijziging WOR Afschaffing stamrechtvrijstelling Wijziging WNT Invoering werkkostenregeling 3. Algemeen In deze workshop staat de actualiteit centraal. Aan de hand van de ontwikkelingen in de politiek, wetgeving en rechtspraak zal een aantal kwesties de revue passeren. Met deze workshop willen wij functionarissen die dagelijks met arbeidszaken te maken hebben niet alleen wijzen op belangrijke actualiteiten, maar vooral ook praktische aanwijzingen geven over een aantal arbeidsrechtelijke problemen in de dagelijkse praktijk. Zoals u wellicht weet, maar vandaag zeker zult merken, is dat jurisprudentie zeer feitelijk / casustisch van aard is. Bovendien zijn rechters ook maar gewone mensen net als u en ik. De uiteindelijke afloop van een individuele zaak is daardoor vaak niet goed te voorspellen. Dat maakt ons vak moeilijk, maar ook erg boeiend. Desalniettemin zullen wij u in deze workshop proberen handvatten te bieden bij het beoordelen van veel voorkomende vraagstukken. Deze bijeenkomst is vooral een interactieve bijeenkomst en het is wenselijk dat de deelnemers direct reageren zodra er iets onduidelijk is, dan wel zelf met voorbeelden uit de eigen praktijk komen. Suzan de LangeAKD:#5973008v7Geertje Leijten 4. SUZAN DE LANGEOntwikkelingen in Den Haag Van RegeerakkoordSociaal akkoordhet Wetsvoorstel van Asscher Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Werkloosheidswet FlexrechtAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 4 AKD:#5973008v7 5. Ontslagrecht per 01-01-2016 Preventieve ontslagtoets blijft Route via het UWV: bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid De proceduretijd bij UWV kan worden verrekend met de opzegtermijn (altijd een opzegtermijn van een maand) Route via de kantonrechter: persoonlijk conflict of in de persoon gelegen redenen Bij ontbinding ontbindt de kantonrechter met inachtneming van een termijn gelijk aan de opzegtermijn minus proceduretijd bij de rechter (altijd een opzegtermijn van een maand) Bij CAO: sectorale commissie die gaat oordelen over ontslagen in de sector Beindigingsovereenkomst is toegestaan (geen gevaar voor WW) Bedenktijd voor de werknemer van twee wekenAanvullende mogelijkheden Negatieve beslissing UWV: Werkgever kan kantonrechter verzoeken arbeidsovereenkomst te ontbindenzelfde criteria Positieve beslissing UWV: Werknemer kan kantonrechter verzoeken arbeidsovereenkomst te herstellen Mogelijkheid hoger beroep en cassatieAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 5 AKD:#5973008v7 6. Vergoeding per 01-01-2016 Werknemers die worden ontslagen, krijgen recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van minimaal twee jaar. Dat geld kan worden gebruikt voor (om)scholing of outplacement: Voor ieder gewerkt dienstjaar een derde maandsalaris als vergoeding e Langer dan tien jaar bij 1 werkgever gewerkt, dan vanaf het 10 dienstjaar een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar Niet meer dan 75.000 bruto of jaarsalaris als dat hoger is Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht waarbij detransitievergoeding voor 50+s met 10 dienstjaren wordt gesteld op 1 maand per dienstjaar boven de 50, met een uitzondering voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers (nader uit te werken tussen sociale partners) In geval van ernstige verwijtbaarheid van werknemer is werkgever geen vergoeding verschuldigd In geval van ernstige verwijtbaarheid van werkgever kan de kantonrechter eenaanvullende vergoeding toekennen. De criteria voor ernstige verwijtbaarheid worden nog uitgewerkt Kosten voor van-werk-naar-werk, scholing, etc. die in kader van ontslag en in overleg met werknemer zijn gemaakt, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voorwaarden worden nader uitgewerkt door sociale partnersAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 6 AKD:#5973008v7 7. WW vanaf 01-01-2016 De maximale publiek gefinancierde duur van de WW wordt vanaf 2016 met 1 maand per kwartaal teruggebracht, zodat de WW vanaf 2019 maximaal 2 jaar wordt uitgekeerd Opbouw WW wordt aangepast: 1 maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren, daarna maand per dienstjaar Reeds opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 wordt gerespecteerd. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op 1 maand WW Per CAO mag aanvullende WW worden afgesproken14 maanden aanvullen Premies gaan reeds per 01-01-2014 omhoog Werkgevers en werknemers nemen ieder de helft van de premies van het publiek gefinancierde deel van de WW voor hun rekening De hoogte van de WW blijft loongerelateerdAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 7 AKD:#5973008v7 8. Flexibele arbeid vanaf 01-01-2015 De ketenbepaling van 3x3x3 wordt gewijzigd in 3x2x6 (3 contracten in 2 jaar met een tussenpoos van 6 maanden) Bij cao kan alleen nog worden afgeweken van de ketenbepaling (maar niet van 6 maanden)maximaal 6 in 4 jaar Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of korter vervalt de proeftijd De mogelijkheid van het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijk contract vervalt, behalve voor bijzondere omstandigheden In de zorg zullen geen nulurencontracten meer kunnen worden gebruikt Kabinet en sociale partners willen voorkomen dat driehoeksrelaties (uitzendarbeid, payrolling, contracting) oneigenlijk worden gebruikt Bij CAO kan de wettelijke termijn voor het benutten van het uitzendbeding worden verlengd tot ten hoogste 78 weken Ketenbepaling en transitievergoeding niet van toepassing op dienstverbanden van werknemers tot 18 jaar met een omvang van 12 uur of minderInvoering? 21-06-2013 concept wetsvoorstel voor advies naar RvdR (advies 27 augustus 2013) Wetsvoorstel bij de Raad van State Behandeling/aannemen Tweede Kamer Behandeling/aannemen Eerste KamerAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 8 AKD:#5973008v7 9. GEERTJE LEIJTENAansprakelijkheid Arbodienst bij fouten in de verzuimbegeleiding Inschakeling van Arbodienst verplicht? Inschakeling verplicht bij verzuimbegeleiding o.g.v. artikel 14a Arbeidsomstandighedenwet en artikel 25 Wet WIA: Medische oordelen; Probleemanalyse; Plan van aanpak; Tussentijdse evaluaties; Eerstejaarsevaluatie; Actueel oordeel; Arbeidskundige onderzoeken; en Re-integratieverslagWie is verantwoordelijk voor re-integratie? Werkgever is en blijft verantwoordelijk voor re-integratie met inbegrip van de werkzaamheden van degene die hij daarbij inschakelt Werkgever moet: de vinger aan de pols houden; de re-integratie sturen; de Arbodienst controleren; en UWV deskundigenoordeel vragen waar nodig CRvB: Maar:Fouten in verzuimbegeleiding door Arbodienst leveren gn deugdelijk grond op bij Poortwachterstoets Werkgever kan Arbodienst civielrechtelijk aansprakelijk stellenAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 9 AKD:#5973008v7 10. Op welke gronden kan ik mijn Arbodienst aansprakelijk stellen? Wanprestatie (artikel 6:74 BW): Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW): Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.Wat zijn de vereisten voor aansprakelijkheid? I. II. III. IV. V.Onrechtmatige daad/tekortkoming Schade Causaal verband Schadebeperkingsplicht ExoneratieclausuleI.Onrechtmatige daad/tekortkoming Wettelijke re-integratieverplichtingen: Bijvoorbeeld o.g.v. Wet WIA: na zes weken opstellen probleemanalyse Contractuele bepalingen: Wat is in het contract opgenomen? Voorbeeld: adequate verzuimbegeleiding Zorgplicht bedrijfsarts: Heeft bedrijfsarts gehandeld conform hetgeen in de gegeven omstandigheden van een redelijk handelend en bekwaam bedrijfsarts mocht worden verwacht?Aantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 10 AKD:#5973008v7 11. II.SchadeDiverse soorten schade mogelijk: Loonsanctie ex artikel 25 lid 9 Wet WIA Re-integratie van werknemer komt niet op gang Werknemer onterecht arbeidsgeschikt geacht Werknemer onterecht arbeidsongeschikt geacht Communicatie: heeft werknemer voldaan aan controlevoorschriften? Arbeidsconflict: immaterile schadevergoeding en/of beindigingvergoeding Extra tijdsbesteding door werkgever Maar ook: Proceskosten Kosten rechtsbijstand Buitengerechtelijke kosten RentekostenIII.Causaal verbandZou de schade ook zijn ontstaan indien de Arbodienst wel/niet aan zijn verplichtingen had voldaan? Bewijslast? WerkgeverIV.Schadebeperkingsplicht Vooraf: Eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid werkgever Achteraf: Bezwaar- en beroepsmogelijkheden + bekorting loonsanctie Bewijslast? ArbodienstAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 11 AKD:#5973008v7 12. V.ExoneratieclausuleZijn algemene voorwaarden van de Arbodienst van toepassing? Zo ja, is daar een bepaling in opgenomen ter maximering van schadebedrag? Diverse varianten, gerelateerd aan: Uitkering aansprakelijkheidsverzekering Factuurbedrag voor werkgever Soort schade (bijv. materieel/immaterieel) Specifiek bedrag Maar ook: beperking van periode waarbinnen Arbodienst aansprakelijk kan worden gesteld Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid Daarnaast relevant: wanverhouding tussen beperking van aansprakelijkheid en voorzienbare schade ingeval van fout eenvoud waarmee fout had kunnen worden voorkomen beroepsaansprakelijkheidsverzekering ArbodienstAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 12 AKD:#5973008v7 13. SUZAN DE LANGESchadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Geen (kantonrechters-)formule Vergoeden van schade Stand van zaken? Ontslagvergoedingen Tool: www.hoelangwerkloos.nl Berekeningsmethode ontwikkeld door het Hugo Sinzheimer Instituut van de UvA Berekeningsmethode die een inschatting maakt van de te verwachtewerkeloosheidsduur in dagen van een individuele werknemer die de WW instroomt Berekeningsmethode tijdens vergadering van de Kring der Kantonrechters 1 november 2012 toegelicht Reacties positief: kantonrechters zijn van plan dit soort zaken zo veel mogelijk direct ter zitting te behandelen. Ambtshalve toegepast door enkele kantonrechters Echter: kritiek vanuit literatuur vanwege gebrekenRechters dienen terughoudend te zijn met de tool Makers constateerden deze gebreken ook al cijfers gebaseerd op periode 2000-2010 niet alle relevante factoren meegewogen werknemers die niet instromen in WW worden niet meegenomen, input enkel gebaseerd op WW instromers (30% stroomt direct door) vanaf 55 jarige leeftijd klopt berekening gewoonweg nietAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 13 AKD:#5973008v7 14. De toekomst van het kennelijk onredelijk ontslag?Aantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 14 AKD:#5973008v7 15. GEERTJE LEIJTENWet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Doelstellingen Wet BeZaVa Vangnetters vertegenwoordigen mr dan 50% van de instroom in de WIA terwijl zij slechts 20% van de verzekerdenpopulatie bedragen getalsmatig oververtegenwoordigd Doelstellingen: 1. Werkhervatting van zieke werknemer zonder werkgever stimuleren 2. Langdurig ziekteverzuim terugdringen 3. Instroom van ZW-gerechtigden in de WIA voorkomen Op wie heeft de Wet BeZaVa betrekking? Wet BeZaVa heeft betrekking op Vangnetters zonder werkgever Vangnetters zonder werkgever zijn de werknemers wiens arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte. Dit kan door verschillende redenen: Afloop arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Proeftijdontslag Uitzendkrachten Daarnaast zijn ook werklozen die ziek worden vangnetters zonder werkgever Dus niet Vangnetters met werkgever: Zwangerschap Bevalling Orgaandonatie No-riskpolis Welke ZW-uitkeringen worden aan u toegerekend? Ziek uit dienst Ziek binnen vier weken na afloop dienstverband Aantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 15 AKD:#5973008v7 16. Belangrijkste gevolgen van de Wet BeZaVa I. II. III.Aanpassing ZW-criterium Aanscherping re-integratie en sollicitatieverplichtingen Verruiming proefplaatsingI.Aanpassing ZW-criterium (art. 19 t/m 19ab ZW)Voor nieuwe ziektegevallen (eerste ziektedag op of na 1 januari 2013) geldt een aangepast ZW-criterium. Oud: Recht op ZW-uitkeringongeschikt tot verrichten van zijn arbeidNieuw: Jaar 1: Recht op ZW-uitkeringongeschikt tot verrichten van zijn arbeidJaar 2: Recht op ZW-uitkeringRelevant? Voor werknemer: Voor werkgever:ongeschikt tot het verdienen van meer dan 65% van het maatmaninkomen met algemeen geaccepteerde arbeidja ja (!) werkgever heeft immers (financieel) belang bij verkorting ZW-uitkeringAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 16 AKD:#5973008v7 17. Beoordelen toekenning ZW-uitkering Gn eigenrisicodrager: UWV neemt beslissing ten aanzien van: o Toekenning ZW-uitkering o En, in geval van toekenning, hoogte en duur ZW-uitkering Evt. bezwaar binnen 6 weken (belang = premiedifferentiatie)Wel eigenrisicodrager: ERD beslist zelf: o oToekenning ZW-uitkering (inclusief hoogte en duur) Stopzetting ZW-uitkering nadat vangnetter is hersteld ERD doet voorstel aan UWV voor beschikking: o oWanneer vangnetter dit vraagt In alle andere gevallen (stopzetting/schorsing/verlaging etc.) Bijstand door gecertificeerde Arbodienst & eventueel diensten inkopen bij UWV (m.n. beoordelingen) Besluiten m.b.t. boetes, bezwaar/beroep en terug- en invordering blijven bij UWVAantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 17 AKD:#5973008v7 18. II. Aanscherping re-integratie en sollicitatieverplichtingen (art. 29g & 30 ZW) Oude situatie: Vangnetter is verplicht om, wanneer hij daartoe in staat is, te proberen passende arbeid te verkrijgen/ te behouden en passende arbeid te verrichten Nieuwe situatie: Daarnaast: uitbreiding re-integratieverplichtingen Een actieve houding gericht op herstel en werkhervatting Verplicht meewerken aan: Door arts voorgeschreven behandeling Volgen sollicitatietraining / (bij)scholing Proefplaatsing Leerwerktraject Opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak Wie is verantwoordelijk voor uitvoering re-integratie en/of opleggen sancties? Geen eigenrisicodrager: UWV Wel eigenrisicodrager: werkgever in mandaat UWV III. Verruiming proefplaatsing (artikel 52e ZW) Van drie naar maximaal zes maanden Maatwerk: aantonen dat drie maanden onvoldoende is Let op: niet geheel vrijblijvend (intentieverklaring)Aantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 18 AKD:#5973008v7 19. Tips voor werkgevers (I) Vangnetter in dienst houden?Wet verbetering Poortwachter & Regeling procesgang 1e & 2e ziektejaar > zware re-integratieverplichtingen Niet eigenrisicodrager: lagere premie versus loono o Of toch ziek uit dienst laten treden? Re-integratie vangnetters bevorderen Eigenrisicodrager: kosten ZW-uitkering Niet eigenrisicodrager: premieverhoging & Besluit Verhaal Ziekengeldo o o Betermelding bij uitdiensttreding (vier weken termijn) Tips voor werkgevers (II) Goede procesinrichting Registratie vangnetters > controleer uitkering/premie Registratie no-risk poliso o Risicoselectie? Bezwaar en beroep beschikkingen UWV Medisch beroepsgeheim Let op medezeggenschap! Voornemen ERD valt onder adviesrecht OR (artikel 25 lid 1 sub m WOR) Aanpassingen ziekteverzuim- & re-integratiebeleid vallen onder instemmingsrecht OR (artikel 27 lid 1 sub d WOR)Aantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 19 AKD:#5973008v7 20. SUZAN DE LANGE / GEERTJE LEIJTENVaria 1. Wijziging WOR 2. Stamrechtvrijstelling 3. WNT 4. WerkkostenregelingNog een uitsmijter Vragen?Aantekeningen: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 20 AKD:#5973008v7 21. Deze workshop is verzorgd door AKD Advocaten en Notarissen Praktijkgroep Arbeidsrecht Eindhoven Breda mr. J.J.W. (Hans) van Mens advocaat / partner tel. 088 253 56 89 e-mail: [email protected] mr. A.A.B. (Ton) Gaalman advocaat / medewerker tel. 088 253 56 93 e-mail: [email protected] mr. S. (Suzan) de Lange advocaat / medewerker tel. 088 253 59 09 e-mail: [email protected] mr. E.M.L. (Eva) van den Krommenacker advocaat / medewerker tel. 088 253 57 81 e-mail: [email protected] mr. G. (Geertje) Leijten advocaat / stagiair tel. 088 253 57 54 e-mail: [email protected] mr. I.C.M. (Irene) de Boer advocaat / stagiair tel. 088 253 57 58 e-mail: [email protected] mr. P.A.L. (Lennaert) de Jong advocaat / stagiair tel. 088 253 56 39 e-mail: [email protected] Flight Forum 1 Postbus 666 5600 AR EindhovenAKD:#5973008v7Bijster 1 Postbus 4714 4803 ES Breda