arbeidsrecht - University of › pdf › arbeidsrecht.pdf · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of arbeidsrecht - University of › pdf › arbeidsrecht.pdf · PDF file...

 • A rb

  e id

  sr e ch

  t

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  Actualiteiten arbeidsrecht

  Opzet van sociale plannen

  VUT, prepensioen en levensloop – de stand van zaken

  De zieke werknemer en de WIA

  Actualiteiten arbeidsmigratie

  Vervolg cursus 'Actualiteiten arbeidsmigratie'

  Recente ontwikkelingen in de rechtspraak zullen natuurlijk aan de orde komen, er zal aandacht besteed worden aan jurisprudentie in Nederland en Europese rechtspraak.

  Docenten

  Mr. J.A. Kroes, advocaat te Amsterdam, kan- toor Everaert Advocaten Immigration Lawyers Mr. G.J.K. van Andel, advocaat te Amsterdam, kantoor Everaert Advocaten Immigration Lawyers

  Datum: dinsdag 30 mei Tijd: 12.30 – 17.30 uur Cursusprijs: € 360,- Studiepunten: 4 PO

  Cursuslocatie

  Alle cursussen vinden plaats op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 4-6 te Amsterdam.

  Inlichtingen en aanmelding

  Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Postbus 1030 1000 BA Amsterdam www.jur.uva.nl/eggens

  Bezoekadres: Oudemanhuispoort 4 kamer E002 Amsterdam tel: (020) 525 3407 fax: (020) 525 3307 e-mail: pao@jur.uva.nl

  Aanmelding geschiedt door het insturen van het inschrijfformulier in deze brochure. U kunt ook gebruik maken van het inschrijffor- mulier op de website: www.jur.uva.nl/eggens. Voor de betaling van het cursusgeld ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur. Het is mogelijk dat bij onvoldoende belangstelling de cursus wordt geannuleerd of uitgesteld.

  On der ge te ken de (met ti tel) .............................................................................. m/v

  Naam kan toor/werk ge ver ..........................................................................................

  Af de ling .......................................................................................................................

  Post adres ......................................................................................................................

  Post co de en plaats .......................................................................................................

  Te le foon (werk) ...........................................................................................................

  Pri vé-adres ...................................................................................................................

  Post co de en plaats .......................................................................................................

  E-mail ..........................................................................................................................

  Fac tuur adres Adres kan toor/werk ge ver Pri vé-adres

  Func tie/be roep ............................................................................................................

  Spe ci a li sa tie/in te res se ge bied ......................................................................................

  Uni ver si teit van af stu de ren ......................................... Jaar van af stu de ren ..........

  Geeft zich op voor de cursus:

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  Actualiteiten arbeidsrecht (PO917)

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  Opzet van sociale plannen (PO918

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  VUT, prepensioen en levensloop (PO916)

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  De zieke werknemer en de WIA (PO905)

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  A a n

  m e l d

  in g

  s f o

  r m u

  li e r

  Actualiteiten arbeidsmigratie (PO912)

  Even tu e le an nu le ring dient schrif te lijk te ge schie den. Bij an nu le ring tus sen vier en twee we ken voor aan vang van de opleiding wordt 50% van de cursusprijs in re ke ning ge bracht. Bij an nu le ring bin nen twee we ken voor aan vang van de opleiding is het Eg gens In sti tuut ge rech tigd de vol le di ge prijs in re ke ning te bren gen. Bij ver hin de ring be staat de mo ge lijk heid een ver van ger aan de opleiding te la ten deel nemen, mits dit van te vo ren aan het Eg gens In sti tuut is mee ge deeld.

  Da tum ..................... Hand te ke ning ........................................................................

  Dit for mu lier gaar ne vol le dig in ge vuld zen den of faxen aan: Eg gens In sti tuut voor Ju ri disch Post aca de misch On der wijs Uni ver si teit van Am ster dam/Post bus 1030/1000 BA Am ster dam/Fax (020) 525 3307

  4

 • Docent

  F.J. Kagie, directeur Altersum

  Datum: donderdag 2 maart Tijd: 12.30 – 17.30 uur Cursusprijs: € 360,- Studiepunten: 4 PO

  VUT, prepensioen en levensloop – de stand van zaken

  Op 1 januari 2005 is de Wet aanpassing fi scale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (kortweg Wet VPL) van kracht geworden. Per 1 januari 2006 betekent dit een enorme ingreep in bijna alle pensioen- regelingen in Nederland. Niet alle regelingen zullen zijn aangepast; aan diverse CAO-tafels en in bedrijven wordt nog driftig onderhan- deld. Wat betekenen deze ingrepen arbeids- voorwaardelijk en pensioentechnisch? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen om de aanspraken binnen budgettair neutrale kaders en binnen de nieuwe fi scale en wettelijke kaders vorm te geven? Aan de hand van con- crete praktijkvoorbeelden wordt uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden en gevolgen van de kabinetsmaatregelen. De cursisten heb- ben na deze cursus niet alleen een compleet beeld van de meest relevante wettelijke en fi scale regelgeving op dit gebied, maar ook van de afwegingen van de direct betrokken partijen (vakbonden, ondernemingsraden en werkge- vers) en van de mogelijke oplossingsrichtingen.

  • VUT • Prepensioen • Levensloop • Aanspraken versus premielasten • Pensioentoezegging versus levensloop • Vervroegd uittreden • Versleepregeling • Optimaliseren pensioenregeling

  Docent

  Drs. J.R. Andel, directeur Altersum

  Datum: dinsdag 14 maart Tijd: 12.30 – 17.30 uur Cursusprijs: € 360,- Studiepunten: 4 PO

  De zieke werknemer en de WIA

  Rondom het thema ‘de zieke werknemer’ ko- men lijnen van het arbeidsrecht en het sociaal- zekerheidsrecht samen. Arbeidsrechtelijke vra- gen zijn er ten aanzien van de loonaanspraak bij ziekte, maar ook de reïntegratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Ook is het de vraag of bij reïntegratie in een andere functie de arbeidsovereenkomst kan worden gewijzigd. De vragen vanuit het sociaalzekerheidsrecht betreffen met name de nieuwe WAO: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de nieuwe wet die voorziet in twee afzonderlijke regelingen voor respectievelik volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en gedeeltelijk arbeids(on)geschikten

  (WAG). Wanneer komt iemand in aanmerking voor een uitkering, wat is de hoogte en duur van de WIA-uitkering en wat zijn de reïntegra- tieverplichtingen conform de WIA? Kernwoorden van deze cursus zijn: loondoor- betaling bij ziekte, reïntegratie, passende en gangbare arbeid, deskundigenoordeel, loon- en verhaalsanctie, WAO en WIA.

  Docent

  Mr. P.S. Fluit, advocaat te Utrecht, Stadhouders advocaten

  Datum: dinsdag 21 maart Tijd: 12.30 – 17.30 uur Cursusprijs: € 360,- Studiepunten: 4 PO

  Actualiteiten arbeidsmigratie

  In het tijdsbestek van een middag worden de hoofdlijnen besproken van de voorwaarden die gelden voor een werkgever die vreemdelin- gen van buiten Europa en onderdanen van de nieuwe Europese lidstaten rechtmatig arbeid in Nederland wil laten verrichten. Centraal daarbij staat nog steeds het stelsel van de Wet arbeid vreemdelingen waarin is bepaald dat het verboden is een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Steeds moet wor- den nagegaan of een tewerkstellingsvergunning aanwezig is of een vrijstellingsgrond daarvoor. Besproken zal worden op welke wijze een

  tewerkstellingsvergunning kan worden verkre- gen, welke bijzondere regelingen er zijn voor tal van bijzondere categorieën zoals voor over- plaatsing van concernpersoneel. Minstens zo belangrijk zijn de talrijke uitzon- deringen op het vereiste van een tewerkstel- lingsvergunning. De uitzonderingen zijn de laatste jaren verder toegenomen vooral op het gebied van tijdelijke werkzaamheden. Een belangrijke nieuwe uitzondering vormt de kennismigrantenregeling die sinds het begin van 2005 van kracht is. Besproken zal worden welke voorwaarden gelden om voor een ver- blijfsvergunning als kennismigrant in aanmer- king te komen, welke procedures daarvoor gelden en welke ervaring met de kennismigran- tenregeling is opgedaan. Bij de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie is ten aanzien van de Oost Europese lidstaten door Neder