3-11-2010 Gandhinagar

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK ykÄkhu hks¼ðLkLkk Vhs ÃkhLkk rMkõÞwhexe sðkLk MktsÞ Ãktzâkyu yxfkÔÞku níkku. suLke ík÷kMke ÷uíkk íkuLke ÃkkMkuÚke Ãkkt[MkkuLke hkufz hf{ yLku ÃkwMíkfku {¤e ykÔÞk níkk. ÍzÃkkÞu÷k ÞwðkLk MkL™e Z¤íke MkktsLkwt ykn÷kËf ÿ~Þ {n¥k{ : 31.6 ÷½w¥k{ : 18.0 Mkðkhu : 65 % Mkktsu : 48 % økktÄeLkøkh, {tøk¤ðkh Vkuxku : MktsÞ ¼è økktÄeLkøkh, {tøk¤ðkh økktÄeLkøkh, {tøk¤ðkh ¼us økktÄeLkøkh, {tøk¤ðkh íkkÃk{kLk

Transcript of 3-11-2010 Gandhinagar

 • Mku-29Lkk xueVku{Lkwtyuk[uLs kkwt :

  VrhkkuLkwt rLkkh kukkteLkkh, {tkkh

  Mku-29Lkk xueVku{uzkLku 28 Mkkyuk[uLs Mkkku Mkktfeukkkt yk rMkkh{ktxueVkuLk Mkuk MktuoLkeMk{MkykuLkw t rLkkhykku. yk WkhktkkkuzkuLzLke Mkuk k wzke kLku.

  nuh{kt nkk hkkkyLkufr rfkMk fk{kuhr{kLk Xuh Xuh nkkhkke kufk{keheLkkeu Akkhu xueVkuLk MkukXk kE ske nkukLkekkf VrhkkuMkknkeyku{kt hkukLkw t fkhkLke Au. ufu, yk {k{uMktktrk ktk yLku khk Mkt[khrLkk{Lkk yrfkheyku [u kku MktfLkLkk yku fukVkux Mkokk VkuLk {wtkk kkLkeMk{MkykuLkwt uh wt nkukLkkuhkuk k Lkkkrhfku Xke hkkAu. ufu khk Mkt[kh rLkk{khk nkLkk kku yk Mk{MkrLkkhk ykkkukhwt ykkusLkrk[hk{kt ykwt Au. suLkuyLkwkeLku MkuLx rMxkLkefk{kehe hr{kLk fukLkuLkwfMkkLk knkU[u kku k

  yk ytku kkueMk kwoku khk {ke{krnke yLkwMkkh {nuMkkk SEke Mkk{uyku ekkkfoLkk 11 LktkhLkkktkk{kt hnukk yLku kk ftkLkeLkkkwx-[tkLkku nkuMkuLkku ukkh fhkkt

  h{ukE kxuLkkt kwk MkLeLku MkkhLkkMk{u MkkekuLk Mkkku zku kku nkku.ykke kke ykkk MkLe fkMk{ktskLkk ku Mkeku s rMMkk{kt {kkkkt[Mkku Yrkk ELku kkteLkkh yke

  knkUku nkku. yk kAe ku kkteLkkhLkkkMk {kfu WkheLku Vhkk Vhkk {w{tkeyLku hkkkLku {k {kxu nkErMkwhexe kuLk{kt knkU[e kku nkku.kt hksLk kkMku k{kt kukuuheLku yktx {khkk MkLeLku tfkLkk

  ykkhu hksLkLkk Vhs khLkkrMkwhexe skLk Mkts ktzkyuyxfkku nkku.

  suLke kkMke ukk kuLke kkMkukekkt[MkkuLke hkufz hf{ yLku kwMkfku {eykk nkk. zkkuk wkLk MkLe

  kkkku kwkos Mkufxh-21 kkueMkLku fhe nke.

  suLke {krnke {kk kkueMku xLkkMku knkU[eLku MkLeLke yxfkk fhekuLku kkueMk {kfu E ykk nkk.khkAe kuLkk rkkk h{ukE kxuLkk{kukkE kh Mke nfefk skekkfkrf Mkufxh-21 kkueMk {kfukkukk nkk. suyku ykk kAekekkueMku ku{Lkk skkku E rkkk-kwkLkusYhe Xkfku ykke sk ek nkk. khtkwykoLke kkkk kku yu Au fu ykkLkk kh kht{kt kkueMku

  ZktkrkAkuzku fhe kzku kkze uk kMkfkuo nkku. kkueMku skkkuLke {kk LkkUuk rMkk Vrhk k Lkke fhe.rkeLkk kkuoLkk khtu s kwkLkkkhk{ke Mk{k krhkhLkk S kzefuktkE kk nkk. ufu kwkLkuMkneMkk{k uE Mkkiyu hknkLkku {Uku nkku. ufu yn yk Mk{k xLkkkk hksLkLke Mkk{ke Mkk{u kkUkuh{Lkku Mkk QXku Au yLku [[koyu uhkfzwt Au.

  CMYK

  CMYK

  kwkh, kk. 3-11-2010 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh. Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973Zke MkktsLkwt yknkf ~

  nk{kLk

  kkk{kLk

  us

  {nk{ : 31.6

  wk{ : 18.0

  Mkkhu : 65 %

  Mkktsu : 48 %

  kkteLkkh, {tkkh

  {nuMkkkLkk MkkLk MktkL krhkhLkku kuh-12 MkkLMk{kt ykMk fhkku wkLk MkkekuLk MkkkuLkk {kk LkSkzk{kt ykkkk fhk {kxu Auf {nuMkkkke hksLk kku kuze ykku nkku. {nuMkkk kku kwx-[tkLkk nkuMku

  ukkheLkk kwkLkk khk{Lke kkueMku fhkk kuyku kwkLku Mk{eLku khk E sk {kxu kwkos Mkufxh-21 kkueMk{kfu kuze ykk nkk. Mkkhu kkukkLkk huke xwLk kMk{kt kkukkLkku rfhku sk Lkefku Au kuwt kuLkku krhkh {kLkkkunkku. khtkw wkLk kMk{kt skLku ku ykkkk fhe ukLkk r[kh Mkkku Mkeku s kkteLkkh yke knkUku nkku.

  Mkwe MktkL krhkhLkk LkkehkLkwt khk{ : kkueMku fhkkt rkkk kwkLku uk kuze ykkw:MkknMk

  kkteLkkh, {tkkh

  kwzk khk kku yLku fkuzkkk{{kt kk rfMkkkLkwt fk{nkk hk [ku krk{kLk fhk{ktykk Au. khu kk rfkMkLkeykwrLkf rzkELk kikh fhkLkwtfk{ k ykhte ukwt Au. yk{k{u kwzk khk ykizkLkkrLkktkkuLke { uk{ktyke Au.

  kku yLku fkuzk kkMkrnk ykMkkkMkLkk rMkkhLkkurfkMk nkk hk kwzk khkykkusLk fhk{kt ykwt Au. ktLkukk{kuLkk kkkuLkk ykwrLkf Zku

  rfkMk fhe ykfkof YkhtkykkkLkku kgku kikh fhkkwzkLkwt ktk nhfk{kt ykwt Au.ytkrsk Y. 3 ke 4 fhkuzLkk [uorfkMk kk{Lkkhk yk kkLkkurfkMk Mkkkk kquo kwzk khkfuxkf sYhe krhkku [fkMkekkLke Mkw thkkLku kkkhkk ykkkukhwt ykkusLk knkk hk{kt ykwt Au. su{ktkk{Lkw t kke kk{{kt hnu kuWkhktk ykuh^kuLke Mk{MkLkurLkkhk sYhe kkEkkELkLkw tfk{ nkk hkLkwt k ykkusLkfhk{kt ykwt Au. khu kkLku

  zw fhkLke Mkkku Mxku{ kuxhfLMkux y{{kt {wfkLkw tykkusLk nkk hkwt Au. khukk ykMkkkMk k kke[krLk{ko MkrnkLkk ykfkoku Wkfhk{kt ykLkkh Au. khukkLkk rfkMk{kt rrrzkELk kikh fhk kwzk khkykizkLkk rLkktkkuLke { uk{ktyke hne Au. ykk rzkELkkikh fhkLkwt fk{ Y fhe ukwtAu. khu kwzk khk ykkk{eLwykhe {rnLkk{kt kkrfkMkLkk fk{Lkku kht fhk{ktyku.

  kku yLku fkuzk kkLkerzkELk kikh fhkLkwt fk{ Y

  ykizkLkk rLkktkkuLke { ukE Lwykhe{kt fk{ Y kkLke MktkLkk

  {nuMkkkke wkLk hksLk ykkkk fhk kuze ykkuknuLk MkkkuLkSk zk{ktkke ykwt !

  nkE rMkwhexekuLk{ktuuk

  wkLkLku uErMkkuhexe{kt

  kuzk{

  yurhk {ku r{fkuhkLkku h yk yk hnuukkteLkkh, {tkkh

  kukxeoxuk {kxu kkxLkkh{ktkksukh{kt r{fkkuLkku Mkuo nkkhk{kt ykku Au. ykhMkwe{kt 500 suxe r{fkkuLkkuMkuo kE [qku Au. r{fkkuLkkfkkuox yurhkLke {kke [kehne Au. yk Mkuo k {rnLkk Mkwe[ku.

  hkLke ykX{e fkukkuohuLkrMkkh{kt r{fkuhku ykkk{erMkku{kt y{e kLku. ykkykhu r{fkkuLke {kke [kehne Au. yk Mkuo kk kkxLkkhLkkfkukku ohuLk yurhk{kt fuxefku{, huMkezuLMke,ikrf r{fkku ykue Au kuLkuyk kkhe fku. kkxLkkhkkteLkkh{kt k yurhk {kukukxeo xukLkku h hnuu. kukxeo

  xukLkku h fuxku Lke fhku kuytku fkukkuohuLkLkk Mkkkeku khkhkLke yL{ n k L k k h k k r f k L k kr{fkuhkLkk hLkku ykMkfhku. y{kk yLku Mkwhk{ktr{fkuhku [ku nkukLkw tyLkw{kLkkE hkw t Au. ufukkxLkkh{kt r{fkuhkLkku hnku hkkLkku k yuf r[khAu. khtkw Auxu hk Mkhfkh qfkukkuohuLku Lke fhuk r{fkuhkLkk h Mktuo rLko fhu.kkxLkkh{kt rMkkh {ku yu,ke, Mke, ze yu{ [kh fkhukrhkku Lke fhe r{fk uhkuLke fhku.

  Mkufxh-1{kt r{fkkuLkku MkuoMktkL kE [qku Au. nk{ktMkufxh-2{kt Mkuo [ke hkku Au.

  nkWMk xuk {kxu kkxLkkh{kt500 r{fkkuLkku Mkuo MktkL

  Vkuxku : Mkts

  ywkt tt k 3 Wh

  wkLkLke ykfhe kwAkhA fhkk kkuku kuLk MkkkuLkk zkke kke ykkkkkukkLke kk {w{tke yLku hkkk Mk{k hsq fhk {kxu kkteLkkhykkLkwt skwt nkwt. ku{s W{uwO nkwt fu {khu {khk fwxwtkLkk rkhMfkhLkekk fnukLku {kxu {w{tkeLku {wt Au. rMMkk{kt hnuk kkt[Mkku YrkkkhkE su yu kAe nwt uh skLkk ku ykkkk fheLku SLk xqtfkeE kuw hksLkk Mkk{ke MxkVLkk f{o[kheykuLku wkLku skkkkuyku k [kUfe WXk nkk.

  zkLke kk {w{tke yLkuhkkk Mk{k hsq fhe nke

 • ykku kt fnuk Au : k{u suwt ykkku yuwt s {uku.k{u Mkk{uLke kLku {kLk ykkku kku k{Lku {kLk {u, rkhykkku kku rkh s {u. {kMkLku su MkL{kLk {u Au, ku{kkkke Lkke {kwt. ykk k kku sk k- ykku suknkuEyu yuwt s k kk Au. sue r yue Mk]r yuwt sufnuk Au ku MkLkkkLk Mk Au. {kMkLke rkck yuLkk fko khks kxu Au. fkuELku nfk kkzk, fkuELke kkMkuke kzke uwt,MkkiLke Mkkku fxwkkkuo nkh fhku, ke s MkwykuLkukwAfkhe, fkuELku yk fu ykfkh Lk ykkku-kAe yu kkLkekkuku ykukk hku kku ktke kLku ? {kMkLkku ke-nkh fuk fkhLkku Au yuLkk khke yuLke f{k kk Au.{kMk{kt MksLkkk nu kku Mkk{uke yuku s rkk {u.nMkkku [nuhku, Wkh {Lk, keLke {whkk yLku rLk-rufnku kku MkL{kLk k{Lku Mkk{uke {k yku. {kMk Wk{fw{kt sLBku nku, k yuLke ke-koLk{kt WkkE nu kkukufku yuLku rkhu. keyku u ykhk hkku,zekuLku MkL{kLk ykkwt, keykuLku u{ke Skk yu {kMkLkeMkkhkELkkt k kk Au. suLku MkL{kLk uEyu Au, ku fkuE kMkkhk fk{Lku s kkukkLkwt fko ku. MkL{kLk fkuLku {u ? suLkukukk fue nku yuLku. Mktk rkhwwhu fkwt Au : Mko uu{, h{ ytku MktuLkekk, {LkMkkE, yLLkk kukkuu yLkwkn yLku Mk[kE yu W{k [krhLke R{khkLku xufkuykkkk kkt[ Mktku Au. yu Mkt s MkL{kLk ykke fu Au.

  su {kMk{kt rLkekk Au yuLku Mkk{uke MkL{kLk {u Au.suLkk {Lk{kt fkuELkk u uk Lkke, MkoLku Mk{kLk ku Au,yu{Lkk Mkw-w:{kt kkekh kLku Au. keLkk Mkkhk-{kXkMktkku{kt Mkkku hnu Au. LkLkk kk{kt Qku hnu Au,nekkko kuLkku W[kh fhkku Lkke, MkkiLke Mkkku ne{eLkuhnu Au, suLke kkMkuke fkuE rLkhkk ELku kkAwt skwt Lkke, suLkk{ktLk{kk yLku {kLkkk Au, suLkk ke-koLk{kt fkuE yktkhku nkukkuLkke, su kkuu Au yu ke ku Au, yuLku MkL{kLk Lk {u kku wt{u ? fuxkf yuk kufku nku Au, su Mkk{uke MkL{kLkLke {kke

  fhkk nku Au. MkL{kLk fkuE kh{kt u[kke Mkw kkuze Au ?{kMk{kt hnuku rLk-ruf MkL{kLk ykku Au. Mktkrkhwwhu s fkwt Au : ke u suyku ruf-MkTkkkk Lkke kuyku huh yktk Au. keLkk kukLkuu{kkkke uLkkhLku s rtk fne fk.

  fuxkf kufku MkL{kLk {uk {kxu ykfk-kkkk yuffhkk nku Au. MkL{kLk swkt swkt nkuE fu. yu{kt uEyu kku,Mkk{kL sLkMk{qn{kt su Mkuk-]rk khk {u Au ku MkL{kLk.Mkk[wt MkL{kLk kku {kMkLkk {ktke {u ku Au. keswt, fkuE kkuk{kt k{u fk{ fhkkt nku, yu{kt RLkk{ fu MkxrVfux khk {kwtMkL{kLk. ykwt MkL{kLk {uk {kxu, huf kuk{kt {kMk wt wtLkke fhkku ? { khLkwt MkL{kLk fkuE fk{Lkwt nkukwt Lkke. yksLkkMk{{kt kku ykkt MkL{kLk {uLkusuk nku Au. Mkhfkhe hknufkkrkt fheLku {ukkwt MkL{kLk yu MkL{kLk kk Lkn, ku{kt yukt MkL{kLk k {u Au, suLkk qk s rkku kknku. krh{ rLkkLkwt MkL{kLk q Mk{kLk Au. kuso MkuLzu fkwtAu : krh{ yu kLku {ke Mk Lkke. yu kku yuLkwt MkL{kLkAu, yuLke kkfkk Au yLku kuLkku ykLkt Au. ku {kMkLkwt kuMkL{kLk kk kku yuLkku ykLkt kk, k kkuXe fheLku suMkL{kLk {uk Au, yuLkk sue y{kk keS fE nkuE fu ?

  fkuuE k ]rk {kxu u MkL{kLk {u kku yuLke skkkhee e ske nku Au. kkuku su fko fhkku nku, yu{kt zkkkkkLke yuLke Vhs kLke Au. khMkLkku ykMk fhLkkhk

  ikkrLkf zk. uLkkMk Mkfu (1914-1995) ku s fkwt Au :fkuE fk{Lkk ku {kwt uc MkL{kLk yu s Au fu, ku{kt nSzk QkhkLke ykkLku kf {u. ykku su ftE fhkkt nku,yuLkkt V ykk Mk{ksLku {kt uEyu. ykkkt fkkuokekku kufkuLku ykeko {u yuLkkke {kuxwt MkL{kLk fwt nkuE fu? k su Lkkk kufku Au, Akkt su{Lku MkL{kLkLke khkukh qAu, suLku kkuku Lkke, yu kkkkLkk Wk{k Au, yu kufku kkukkLkekn kn fhkk {kxu rLkBLk Mkh Mkwe Qkhkkt y[fkkk nkukkLkke. yhu ! yuk MkL{kLk-nzfkk kufku nku Au fu, u ktffkuE fko{{kt, Akkkt{kt kkukkLkku Vkuxku Lk yku kku yu{Lkwwtke.ke. e skwt nku Au. yuk kufku {kLk-MkL{kLk {uk {kxukkukkLke kLku ytk Lke[e Wkkhkkt kh fhkkt Lkke. {khe{kt yuk kk Au fu, Mkk{u kku kiMkk ykkeLku MkL{kLk{ukkt nku ! rk-fkyku- Wkukku fu yL su kukku Au,yu{kt nkk-kLke Lkerk ykh fheLku, ytk rLkBLkMkhLkk kufkuyu k MkL{kLkku k fkO nku. yu ku MkL{kLkykkLkkh yLku uLkkh ktLkuLke k ykke nku Au. ykkueyu Aeyu fu, wk{kke wt Lkke fhe fkkwt ? yksLkkus{kLkku kku wk{kkuhkuLkku kk Au. keLke wk{k fhku LkuMkL{kLk {uku. Mkki u Au fu, {kuxkt {kuxkt MkL{kLkku, rzku yLku{kkkku {uLkkhkyku Mk{Lke kkko{kt xkE kk Au, kufkuE k k fhkwt Lkke. fkuEyu Mkk[wt s fkwt Au :{nkfktkkLkwt ytrk{ MkL{kLk ykxwt s Au : kkuzef Mkkk,kkuzef ktkwh rMkr, ytrk{ rk{ {kxu fkh yLkukufkuLkkt {wuke qkykE skwt Lkk{.

  Mkkhk fk{Lkwt MkL{kLk kwt s uEyu. khu ku kkwt Lkke khuw: kk Au. Mkkuo[ rMkr {uLkkhLkwt MkL{kLk Lk kk, ksuu fwt s fwO Lkke, yuk kufku MkL{kLkLku kkk kLku khu wtkk ? khuf kwshkke kfkh kLke nkk k yku :yu s Mk{kwt Lkke fu, fu{ y