2008 Jaarverslag MMC Leuven

12
MMC Leuven Minder Mobielen Centrale Leuven Vanden Tymplestraat 33 B-3000 Leuven Tel. 016/29.01.21 Fax 016/65.28.47 [email protected] http://mmcleuven.skynetblogs.be Minder Mobielen Centrale Leuven: Vervoer voor mensen met mobiliteitsproblemen. Jaarverslag 2008 Minder Mobielen Centrale Leuven

description

Jaarverslag 2008 van de Minder Mobielen Centrale Leuven

Transcript of 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Page 1: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven

Vanden Tymplestraat 33

B-3000 Leuven

Tel. 016/29.01.21 Fax 016/65.28.47 [email protected]

http://mmcleuven.skynetblogs.be Minder Mobielen Centrale Leuven: Vervoer voor mensen met mobiliteitsproblemen.

Jaarverslag 2008

Minder Mobielen Centrale Leuven

Page 2: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 2

MINDER MOBIELEN CENTRALE LEUVEN

Jaarverslag werkingsjaar 2008

1. Voorwoord ....................................................................... 3

2. Inleiding ........................................................................... 3

3. Vrijwilligers ..................................................................... 4

4. Een nieuwe wind in 2008 ................................................. 4

5. Cliënten ............................................................................ 5

6. Ritten................................................................................ 6

7. Stuurgroep........................................................................ 9

8. Activiteiten....................................................................... 9

9. Lopende projecten.......................................................... 10

Juridisch statuut : ............................................................. 10

Werving vrijwilligers :..................................................... 10

MMC software : .............................................................. 10

Facturatie programma Wiversoft :…………………… ...10

10. Tot slot ......................................................................... 10

11. Steekkaart en grafieken cijfergegevens 2008 ............... 11

12. Persmededeling 07 juni 2008………………………….12

Bijlage: Visie, Strategie en Tactiek 2008/2009 + brochure

Page 3: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 3

MINDER MOBIELEN CENTRALE LEUVEN

Jaarverslag werkingsjaar 2008

1. Voorwoord

De Minder Mobielen Centrale Leuven wil door de inzet van vrijwillige

dispatchers en chauffeurs een antwoord bieden op de mobiliteitsarmoede van

minderbedeelden in onze samenleving. Het bieden van mobiliteit is een

sluitsteen in de ambulante zorgverlening die mensen uit het isolement houdt

omdat ze hen de mogelijkheid biedt om een sociaal netwerk op te bouwen en te

onderhouden. Alle initiatieven als thuiszorg, begeleid wonen, zelfstandig wonen

enz. hebben minder kans op slagen als de pijler Mobiliteit niet verzorgd wordt.

Onze Minder Mobielen Centrale Leuven is daarom een belangrijk steunpunt in

het zorglandschap. De vrijwillige medewerkers leveren vanuit een eigen

engagement een waardevolle bijdrage in de uitbouw van een zorgzame

samenleving. Het vrijwillige engagement van de medewerkers van de Minder

Mobielen Centrale staat niet haaks op de professionele zorgverlening maar is er

een volwaardig onderdeel van.

Het is altijd weer goed om te zien hoe mensen zich vrijwillig en volledig

belangeloos inzetten. Als Leuvense Minder Mobielen Centrale zijn we dan ook

behoorlijk trots op onze vrijwilligers.

2. Inleiding

In juni 2003 verhuisde de Minder Mobielen Centrale Leuven naar zijn nieuw

adres in de Vanden Tymplestraat 33 Leuven. Vanaf dat moment werd de Minder

Mobielen Centrale Leuven opgenomen in een samenwerkingsverband tussen

drie Leuvense vervoerdiensten: met name, de MMC Leuven, de Dienst

Aangepast Vervoer Leuven Hageland en de Leuvense Stadsbus. De algemene

coördinatie werd opgenomen door Mobiel VZW. Vanaf dat moment nam de

Minder Mobielen Centrale afscheid van het Centrum Algemeen Welzijnswerk in

wiens werking ze tot dan ingebed was. De nieuwe samenwerking werd mogelijk

gemaakt door de financiële steun van de Stad Leuven. Vanaf dat moment is er

een nauwe samenwerking blijven bestaan tussen de dienst welzijn van de stad en

Mobiel VZW.

In juni 2008 is de samenwerking tussen de drie diensten 4 jaar oud. Dankzij de

inzet van de vrijwilligers en de stuurgroep heeft de Minder Mobielen Centrale

een eigen plaats verworven binnen de samenwerking.

Page 4: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 4

3. Vrijwilligers

Gemiddeld waren er gedurende het werkingsjaar 2008, 25 chauffeurs actief op

basis van hun beschikbaarheidschema. De dispatching en administratie werden

tot einde augustus 2008 bemand door 4 vrijwillige dispatchers, 1 vrijwilliger die

de facturatie opvolgt en 1 vrijwillige coördinator. 1 vrijwilliger zette zich zowel

in als chauffeur en als die van administratief medewerker. Vanaf september

werd er actief gezocht naar nieuwe dispatchers gezien drie van de vier afhaakten

(wegens verhuis ed.) In totaal waren er dus binnen de Leuvense Minder

Mobielen Centrale, tot augustus 2008, 31 vrijwilligers actief. Einde december

2008 groeide dat aan tot 36. De werving van vrijwillige dispatchers was dus een

groot succes.

Elke werkdag werd de dispatching tussen 13u en 16.30u bemand.

Gedurende het werkingsjaar 2008 werd er voor de eerste keer in de MMC

geschiedenis GEEN ledenstop ingelast. Tot nu toe heeft de MMC bijna jaarlijks

ledenstops moeten inlassen door gebrek aan vrijwillige chauffeurs, doch het mag

onze ambitie zijn dit naar de toekomst verder uit te sluiten.

4. Een nieuwe wind in 2008.

In 2007 moest de toenmalige coördinator forfait geven wegens

gezondheidsredenen. Haar opvolgster overleed plots twee maanden nadat ze in

functie trad.

Half januari 2008 werd een nieuwe vrijwillige coördinator aangetrokken.

Tijdens de opleidingsperiode stelde hij zijn “goals and objectives” op voor het

lopende jaar. Deze werden voorgesteld aan de stuurgroep, dispatchers- en

chauffeursteam (zie bijlage) De eerste maanden werd veel tijd gestopt in het

standaardiseren van alle werkdocumenten, procedures, en dit vooral in aanloop

tot de installatie en gebruik van de MMC software die door Taxistop ter

beschikking wordt gesteld. Het is een booking software. Daar er geen pc’s ter

beschikking waren werd er in de loop van het jaar twee oude pc’s geïnstalleerd.

Een opleidingsplan voor de dispatchers werd opgesteld en de bedoeling was om

per 1 september te starten met het boeken van de ritten op pc.

Echter in de maanden juli en augustus “verloren” we drie van de vier dispatchers

omwille van diverse redenen maar vooral omwille van verhuis naar andere

provincies. Het project moest stopgezet worden en een wervingscampagne werd

opgezet. 8 nieuwe dispatchers vervoegden in 2008 onze gelederen.

Ze werden opgeleid met objectief per 1 januari 2009 te starten met het nieuwe

boekingsprogramma. Deze tweede poging kreeg de naam “Project Feniks”.

Page 5: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 5

Er werd ook een nieuwe wervingsfolder en infobundel ontwikkeld. Dankzij de

hulp van de Dienst Welzijn van de stad Leuven kon deze gratis op enkele

duizend exemplaren ter beschikking gesteld worden.

Ook een website werd opgezet met de basisinformatie en foto’s van onze

medewerkers.

http://mmcleuven.skynetblogs.be/

Een smoelenboek, fotogalerij van onze medewerkers werd tevens “gelanceerd”.

http://www.pixagogo.be/9834084251

5. Cliënten

Het lidmaatschap bedroeg in 2008, 8 euro voor een gans jaar en na 1 juli 4 euro.

Gedurende de eerste helft van het jaar werden 163 cliënten ingeschreven. Vanaf

1 juli tot het einde van het jaar kwamen daar 25 cliënten bij. Het totaal aantal

cliënten op het einde van het jaar was 188.

Onze MMC is zeer voorzichtig geweest met het bekend maken van zijn

dienstverlening omdat de angst bestond om te veel mensen te moeten weigeren

of te ontgoochelen. Via gesprekken met cliënten merkten we ook dat cliënten

het alsmaar moeilijker krijgen met hun mobiliteitsarmoede. Als een Minder

Mobielen Centrale dan ook het gevraagde vervoer niet kan uitvoeren leidt dit

nogal eens tot onbegrip.

Het vervoer van cliënten gebeurde in het kader van doktersbezoek, bestraling,

chemotherapie, boodschappen en vrije tijd.

Page 6: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 6

6. Ritten

Met 25 chauffeurs werden er 57.294 kilometers gereden. Dit wil zeggen

2.291.76 kilometer per chauffeur. Er werden 2.743 ritten gereden, 110 ritten per

chauffeur. Behets Guido is onze vrijwillige topchauffeur met 805 ritten in 2008.

Page 7: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 7

GEMIDDELDE KM PER CHAUFFEUR 2008

Naam chauffeur Aantal ritten KM Gemiddelde KM per rit

Behets 805 13.789 17,13

Widjaja 224 8.852 39,52

Kestens 393 7.176 18,26

Raeymaekers 485 5.371 11,07

Steenhoudt 56 3.656 65,29

Van Leuven 161 3.524 21,89

Van Roy 33 2.985 90,45

Decock 41 1.484 36,20

Eerdekens 73 1.373 18,81

Haven 61 1.230 20,16

Schuermans 57 1.136 19,93

Nelissen 74 830 11,22

Ceulemans 26 828 31,85

Geleyns 32 784 24,50

Jacobs 37 783 21,16

Van Ransbeek 16 605 37,82

Tips 14 516 36,86

Brems 44 450 10,23

Derijcke 21 399 19,00

Geers 43 363 8,44

Devriendt 20 326 16,30

Romont 10 313 31,30

Caluwaerts 11 274 24,91

Verhaegen 2 181 90,50

Luyten 4 66 16,50

2743 57.294 20,89

Page 8: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 8

Page 9: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 9

Dispatching en administratie

Er kon gerekend worden op de inzet van 10 vrijwilligers als dispatcher,

administratief medewerker en coördinator. Een chauffeur is tevens backup als

dispatcher in geval van nood. Dat brengt het totaal op 11. Al deze mensen

vervullen een duidelijk omlijnde taak binnen de dispatching en administratie.

Er werd afgesproken dat de afrekeningen met de chauffeurs gebeuren op

maandag- en donderdagnamiddag, dit vooral om praktische en

veiligheidsredenen. Op het vlak van facturatie waren er in 2008 geen problemen.

Alle facturen werden betaald en er is geen enkele onregelmatigheid op dit vlak

vastgesteld. Op louter administratief vlak waren er een aantal, die vooral te

maken hadden met communicatie.

7. Stuurgroep

De stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van chauffeurs en dispatchers,

kwam regelmatig bij elkaar. De volgende zeer belangrijke zaken kwamen aan

bod:

• De ledenstop: geen in 2008

• Een aantal dossiers van cliënten die zich niet aan de afspraken hielden of

oneigenlijk gebruik maakten van de diensten van vrijwillige chauffeurs.

• Het stopzetten van het lidmaatschap en de samenwerking met een

vrijwillige dispatchster wegens misbruik van vertrouwen.

• Juridische vorm van de Minder Mobielen Centrale in het kader van de

nieuwe wetgeving op het vrijwilligerswerk; integratie in VZW MOBIEL

• Integratie van de MMC in Mobiel VZW

• Updating van afspraken en reglement.

• De noodzaak van een efficiënt “PC” systeem in netwerk, met back-up

mogelijkheden.

• De noodzaak aan “headsets” om efficiënt te kunnen werken met telefoon

en PC.

8. Activiteiten

Op 7 juni 2008 werd het 25 jarig bestaan gevierd. Een fijne gegidste wandeling

door Leuven werd gevolgd door een bezoek aan het mooie Stadhuis. Daar

werden we vergast op een receptie aangeboden door de Stad Leuven. Het

beeldje “Fonske” werd door de Schepen D. Vandevoort overhandigd omwille

van 25 jaar vrijwillige inzet van de MMC Leuven. De avond werd afgesloten

met een lekker en gezellig etentje in een etablissement aan het Martelarenplein.

Ongeveer drie vierde van de vrijwilligers was aanwezig.

Page 10: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 10

9. Lopende projecten

Juridisch statuut:

In de loop van 2008 werd de MMC in Mobiel VZW geïntegreerd. In de

toekomst zullen dus de financiën van MMC als aparte “werkmaatschappij”

geïntegreerd worden in de boekhouding met behoud van hun financiële

verworvenheden.

Al onze vrijwilligers dispatchers zijn nu verzekerd op de werkplaats maar ook

van en naar de werkplaats.

De coördinator werd als MMC afgevaardigde in de raad van bestuur van de

Mobiel VZW opgenomen.

Werving vrijwilligers:

De werving van vrijwilligers zal ook in 2009 versterkt doorgaan. Zeker gezien

we vastgesteld hebben dat vrijwilligers dispatching MMC gemakkelijk als

vrijwilliger kunnen doorschuiven naar de Dienst Aangepast Vervoer.

Twee van onze MMC vrijwilligers zijn intussen tewerkgesteld binnen DAV.

Een als vrijwilliger en 1 als deeltijds werknemer.

Bijzondere aandacht zal gaan naar het werven van bijkomende vrijwillige

chauffeurs

Project Feniks - MMC Software:

In januari 2009 werd er parallel gestart met het gebruik van het nieuwe

boekingsprogramma. Per 1 april 2009 zal er nog enkel met het nieuwe

boekingsprogramma gewerkt worden. Dat zal zeker nog een aantal maanden

onze intensieve aandacht nodig hebben.

Facturatie programma Wiversoft:

Alles werd voorbereid opdat per 1 januari 2009 het nieuwe facturatie

programma kan gebruikt worden.

10. Tot slot

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers heeft de Minder Mobielen Centale

Leuven weer een heel actief jaar achter de rug. Ondanks het wegvallen van

enkele chauffeurs en dispatchers zijn er een behoorlijk aantal ritten gereden en is

er een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd met minimale inzet van

financiële middelen en maximale inzet van menselijk kapitaal. Vandaar dat de

“baseline” vanaf 2009 als volgt zal luiden:

“EEN HART VOOR MENSEN”

Page 11: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 11

11. Steekkaart cijfergegevens 2008

Totale kilometers:

57.294

Gemiddeld aantal kilometers per chauffeur:

2291.76

Aantal cliënten:

188

Gemiddeld aantal kilometers per cliënt:

306

Aantal gereden ritten:

2743

Gemiddeld aantal kilometers per rit:

20.89

Aantal vrijwilligers

36

Aantal chauffeurs:

25

Aantal medewerkers dispatching en administratie

(één overlapping met chauffeurs)

11

Page 12: 2008 Jaarverslag MMC Leuven

Minder Mobielen Centrale Leuven Pagina 12

12. Persmededeling 07 juni 2008 – MMC Leuven 25 jaar

MMC Leuven bestaat 25 jaar en naar aanleiding daarvan worden alle vrijwillige chauffeurs,

dispatchers en bestuursleden met hun partner in de watten gelegd.

Om 14.00 worden ze verwacht aan de cafetaria van de bibliotheek De Tweebronnen. Gidsen

zullen in verschillende groepen hen onderdompelen in de wereld van “Leuven horen en

voelen”.

Nadien wordt de groep ontvangen in het stadhuis waar hen een receptie wordt aangeboden.

Vervolgens gaan ze samen gezellig de voeten onder tafel steken.

Op naar weer 25 jaar vrijwilligerswerk.

“Leuven horen en voelen”

http://soc.kuleuven.be/sw/documenten/leuvenhorenenvoelen.pdf

De Minder Mobielen Centrale (M.M.C) Doelgroep

Vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit.

Maandelijks inkomen: niet hoger dan 2 keer het leefloon.

Elke dag van de week voor binnenlandse ritten.

De M.M.C. beschikt over vrijwillige chauffeurs die de cliënt met hun eigen wagen vervoeren.

Bereikbaarheid

U vraagt uw rit minstens 2 dagen vooraf aan met een maximum van 3 ritten per week op de

dienst Minder Mobielen Centrale, Vanden Tymplestraat 33, 3000 Leuven, (016) 29 01 21.

Elke werkdag tussen 13.30 uur en 16.00 uur. U kunt geen ritten aanvragen in het weekend en

op feestdagen. Er wordt wel gereden tijdens het weekend.

Prijs

De minimale kostprijs voor 10 kilometer bedraagt € 3,20 + jaarlijks lidgeld van € 8,00. De

vrijwillige chauffeur rekent € 0,27 per kilometer en € 0,50 administratiekosten per rit aan u

aan.

Hoe wordt het aantal kilometers berekend?

De kilometerteller begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vrijwillige chauffeur thuis

vertrekt. Hij stopt pas wanneer de chauffeur opnieuw thuis is. Het aantal kilometers dat u

wordt aangerekend, varieert en is afhankelijk van de woonplaats van de vrijwillige chauffeur

Wijze van betaling

Na de rit aan de chauffeur

http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=2905