Verslag 7 maart 2016

download Verslag 7 maart 2016

of 24

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Verslag 7 maart 2016

 • 7 maart 2016 Verslag CBS blz. 1 van 24

  verslag college van burgemeester en schepenen maandag 7 maart 2016

  16.00 uur

  aanwezig Koen T'Sijen, burgemeester

  Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Els Augustinus, Ria Van Den Heuvel,

  Mik Renders, schepenen

  Frank Coenen, gemeentesecretaris

  verontschuldigd Willy Van Genechten, Dirk Crollet, voor punt 43, Rudi Goyvaerts, voor

  punt 18., Mik Renders voor punt 1.t.e.m. 39, schepenen

  1. Cbs - Goedkeuring verslag van 29 februari 2016

  Besluit

  De notulen worden goedgekeurd.

  2. Managementteam - MAT 25 februari 2016 - Verslag

  Feiten en context

  Vergadering van het MAT op 25/02/2016 met volgende agendapunten:

  IZ/SEC

  1. Zienswijze BKO gerelateerd aan de nieuwbouw BMT (kinderdagverblijf-onthaalouders)

  IZ/PD

  1. Vaststellen zomeruur

  KB

  1. Stand van zaken lopende projecten

  2. Organisatiebeheersing: OBR op basis van zelfevaluatie niveau 1

  3. Vormingsaanvragen via CRM voor interne evaluatie en opvolging wat met infosessies,

  externe vergaderingen, werkgroepen van volledige dag

  4. Gecertifieerde informatieveiligheidsconsulent

  GGZ

  1. Parkeren blauwe zone (zie bijlage)

  VARIA

  1. Infomoment voorjaar 2016

  2. Opruimdag 2016

  3. Trefdag sociaal op 26/04/2016

  4. Werkdruk dienst RO

  Besluit

  Artikel 1

  Het college neemt kennis van het verslag van het MAT van 25 februari 2016.

  Artikel 2

  Deze legislatuur blijft BKO in eigen beheer georganiseerd.

  Artikel 3

  Gaat akkoord met de voorgestelde zomeruurregeling.

  3. Financin - Bestelbonnen en mandaten

  Besluit

  Keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 • 7 maart 2016 Verslag CBS blz. 2 van 24

  4. Financin - Retributie voor administratieve prestaties

  Feiten en context

  Naar aanleiding van de dag van de fairtrade werden vorig jaar, in samenwerking met de

  Natuurvrienden en de gemeenten Mortsel, Hove en Kontich, boekjes Fair Trade Ecocyclo

  gedrukt. Deze werden op het startmoment Dag van de fairtrade gratis uitgedeeld aan de

  deelnemers. De rest werd later ook gratis aan bewoners meegegeven.

  Er werd nu door alle partners een nieuwe bestelling van de boekjes geplaatst.

  De natuurvrienden en de buurgemeenten delen de boekjes niet gratis uit maar vragen

  hiervoor de kostprijs nl. 2.

  Advies

  Gezien de andere partners de kostprijs aanrekenen, zou het best zijn dat de gemeente

  Boechout voor de nieuwe bestelling ook 2/stuk vraagt.

  Besluit

  Enig artikel

  De boekjes Fair Trade Ecocyclo worden vanaf 1 mei 2016 verdeeld aan 2/stuk.

  5. Informatica - SW - vernieuwing software inschrijvingen BKO - gunning

  Voorgeschiedenis

  CBS 25/1/2016 : SW vernieuwing software inschrijvingen BKO / jeugd

  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

  De buitenschoolse kinderopvang en de Jan Frans Willemschool werken al ruime tijd met het

  programma Reinaert voor de inschrijvingen van de buitenschoolse kinderopvang. Sinds

  2012 bestaat de mogelijkheid om via de website de inschrijvingen van de kinderen te doen.

  Deze toepassingen zijn niet rechtstreeks aan elkaar gekoppeld.

  De huidige werkwijze heeft echter nog heel wat zaken die niet geautomatiseerd verlopen

  waardoor er altijd fouten en onvolledigheden mogelijk zijn en waardoor de gegevens niet in

  real-time worden weergegeven.

  Bedoeling is om de huidige werkwijze te vervangen door een online en real-time toepassing

  voor de buitenschoolse kinderopvang, die ook uitgebreid kan worden voor sport- en

  vakantiewerking, met mogelijkheden tot geautomatiseerde correspondentie en facturatie.

  Feiten en context

  Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop en implementatie software voor

  buitenschoolse kinderopvang een bestek met nr. ICT/2016/0005 werd opgesteld door

  Informatica;

  Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.661,16 excl. btw

  of 25.000,00 incl. 21% btw;

  Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de

  onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

  Overwegende dat 12 februari 2016 om 10.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor

  het indienen van de offertes;

  Overwegende dat de volgende firmas in aanmerking komen om deel te nemen aan de

  onderhandelingsprocedure:

  - FDEM, Heidestraat 11 te 3140 Keerbergen;

  - SYX AUTOMATIONS NV, Rozendaalstraat 53 te 8900 Ieper;

  - Info Service Belgium, Dok Noord 2 te 9000 Gent;

  Overwegende dat 1 firma (Info Service Belgium) een offerte heeft ingediend.

  Overwegende dat 2 firmas (SYX Automations NV, FDEM) geen offerte hebben ingediend.

  Advies

  Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel

  nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande

  punten, stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de enige

  offerte, zijnde Info Service Belgium, Dok Noord 2 te 9000 Gent, tegen het nagerekende

  inschrijvingsbedrag van 15.853,00 excl. btw of 19.182,13 incl. 21% btw (23,27%

  minder dan de raming).

  Argumentatie

  Zie gunningsverslag en visum in bijlage

  Juridische grond

  Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel

  57, 3, 6, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het

  college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de

 • 7 maart 2016 Verslag CBS blz. 3 van 24

  voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in

  het vastgestelde budget is opgenomen;

  Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van

  bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

  Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot

  en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.;

  Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde

  opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,

  inzonderheid artikel 26, 1, 1 a (limiet van 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

  Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de

  rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,

  leveringen en diensten;

  Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten

  klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

  Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene

  uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,

  en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3;

  Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld

  besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

  Financile gevolgen

  Overwegende dat de uitgave wordt voorzien op 15 853 excl. btw of 19 182.13 incl. 21%

  btw;

  Budget is voorzien en het visum is verleend op 29/2/2016.

  Besluit

  Artikel 1

  Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van

  22 februari 2016 voor de opdracht Aankoop en implementatie software voor buitenschoolse

  kinderopvang, opgesteld door Informatica.

  Artikel 2

  Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze

  beslissing.

  Artikel 3

  Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Info Service Belgium, Dok Noord 2

  te 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 15.853,00 excl. btw of

  19.182,13 incl. 21% btw. Visum is verleend op 29/2/2016.

  Artikel 4

  De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek

  met nr. ICT/2016/0005.

  6. Secretariaat - Dagorde gemeenteraad van 21 maart 2016

  Feiten en context

  Gelet op art. 19 van het gemeentedecreet;

  Op verzoek van de heer Dirk Crollet, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad;

  Besluit

  Enig artikel

  De voorzitter waarnemend beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de

  agenda vast.

  Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de wnd. voorzitter en voegt geen

  punten toe aan deze dagorde:

  Openbare vergadering

  1. Gemeenteraad

  Verslag van de gemeenteraadszitting van 29 februari 2016 - Stemming

  2. Financin

  Retributie voor deelname aan gemeentelijke activiteiten ivm jeugd en sport - Aanslagjaren

  2016-2019 - Stemming

 • 7 maart 2016 Verslag CBS blz. 4 van 24

  3. Kerkfabriek Protestantse Kerk

  Jaarrekening 2015 - Advies - Stemming

  4. Ruimtelijke ordening

  RUP Vijverhof - Voorlopige goedkeuring - Stemming

  5. Vrijetijdsafdeling

  Senioren - Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van seniorenverenigingen Stemming

  6. Onderwijs - Toekenning sociale voordelen aan de leerlingen van het basisonderwijs -

  Wijziging - Stemming

  7. Secretariaat - Buurtcomit Den Appelkant - Buurtfeest in de Appelkantstraat op

  zaterdag 16 april 2016 - Aanvraag afsluiten straat

  Feiten en context

  Gelet op de aanvraag van het Buurtcomit Den Appelkant, mevrouw Hella Van Laer, van 25