VBM - Extra editie 2019-07-02¢  concept arbeidsvoorwaarden akkoord 2018 - 2020 extra...

Click here to load reader

download VBM - Extra editie 2019-07-02¢  concept arbeidsvoorwaarden akkoord 2018 - 2020 extra editie juli 2019

of 36

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VBM - Extra editie 2019-07-02¢  concept arbeidsvoorwaarden akkoord 2018 - 2020 extra...

 • C AO

  jaargang 73 extra editie juli 2019

  Ex tra editie Onderhandelaarsresultaat 2018-2020

  Trivizier

  extra editie juli 2019 CAO DEFENSIE VBM | 1 -

 • Het referendum wordt 5 juli 2019 om 10.00 uur (Nederlandse tijd) opengesteld en 26 juli 2019 12.00 uur (Nederlandse tijd) gesloten. *

  * te laat ontvangen schriftelijke reacties worden ongeldig ver- klaard

  Stem via: www.referendumvbm.nl

  REDACTIE Bestuur VBM

  REDACTIEMEDEWERKERS Henri Lansink en Peter Visser

  VORMGEVING Studio VBM

  VERANTWOORDELIJKHEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestem- ming van de redactie en met bronvermelding.

  BEZOEKADRES De Vakbond voor Burger en Militair defensie personeel VBM Ametisthorst 20 2592 HN Den Haag Telefoon 070 3155111

  POSTADRES De Vakbond voor Burger en Militair defensie personeel VBM Postbus 93037 2509 AA Den Haag

  E-MAIL CAO2019@mijnvbm.nl

  INTERNET www.vbm.info

  2 | CAO DEFENSIE VBM | extra editie juli 2019

  COLOFON

 • CONCEPT

  ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD 2018 - 2020

  extra editie juli 2019 CAO DEFENSIE VBM | 3

  CONCEPT ARBEIDSVOORWA ARDENAKKOORD 2018 - 2020

 • Inleiding Het was een langdurig en moeizaam proces. Met een positief gevoel kunnen we echter in deze speciale versie van de Trivizier de volledige tekst van het op 2 juli 2019 bereikte onderhande- lingsresultaat van de defensiebonden en de werkgever defensie presenteren. Zoals gebruikelijk geven wij naast de tekst (in de linkerkolom in zwart) op onderdelen een korte toelichting. Deze staat in de rechterkolom in rood. De toelichting maakt dus geen deel uit van het resultaat, maar is een door de VBM gemaakte verduidelijking. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) legt het resultaat ter beoordeling aan u voor. U bepaalt of wij uiteindelijk kunnen instemmen en er een handtekening kan worden geplaatst. Krachtens de statuten raadpleegt de VBM haar leden door middel van een referendum. Wij roepen u nadrukkelijk op om de mogelijkheid om uw stem kenbaar te maken te gebruiken. Wij willen de achterbanraadpleging over het thans voorliggende onderhandelingsresultaat graag afronden voordat zo’n beetje elke defensiemedewerker met vakantie is gegaan. Dit legt een tijdsdruk op het vervolgproces. Daarom zal deze spe ciale editie van de Trivizier alleen als digitale versie verschijnen. Ieder lid dat in het kiesregister is opgenomen krijgt wel op huisadres een brief met daarin de stemcode om te stemmen. Op speciaal verzoek kan daarnaast van de speciale editie ook een hard copy worden toegezonden.

  Leeswijzer Voordat we nader ingaan op de onderhandelingen en de bereikte resultaten is het goed enige opmerkingen te maken. Voor u ligt een onderhandelingsresultaat. Een resultaat dat de onderhandelaars namens defensie en de bonden behaald hebben. Dit resultaat is opgesteld als een concept-akkoord. Een echt akkoord wordt het echter pas als de achterbannen zich hierover in meerderheid positief uitgesproken hebben. Die leveren dan het draagvlak onder de handtekeningen. Om te voorkomen dat in het vervolg keer op keer een voorbehoud moet worden gemaakt, wordt in de tekst uitgegaan van deze instemming. Maar voor alle duidelijkheid; die zal wel gegeven moeten worden.

  Een groot deel van het behaalde resultaat gaat over een ingrij- pende wijziging van het pensioenstelsel. Het vertrouwde eindloonstelsel zal met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019 worden verlaten en vervangen door een defensiespeci- fieke regeling, gebaseerd op een middelloon. Dit nieuwe stelsel heeft uitsluitend betrekking op het pensioen van en voor de

  militair, inclusief de gewezen militairen die nog pensioen opbouwen. Dus niet op de burgermedewerkers van defensie. Pensioen is niet het meest gemakkelijk arbeidsvoorwaar- delijke onderwerp om uit te leggen. In de rechterkolom bij het resultaat en bij de bijlage gaan we nader in op de specifieke ele- menten van de afspraken. In de toelichting hieronder plaatsen we een en ander in een bredere context. Wij begrijpen heel goed dat dit voor velen nog steeds niet alle vragen beantwoordt, terwijl we wel vragen om een oordeel. Gelukkig hebben we met andere bonden de afspraak kunnen maken om op veel plaatsen in het land gezamenlijk een voor- lichting te verzorgen. Bezoek deze! Zelfs als u persoonlijk geen vragen heeft of die niet durft te stellen. Steeds opnieuw blijkt namelijk dat u kunt leren van de vragen van anderen. Heeft u over het voorliggende resultaat nog vragen dan vragen wij u eerst te kijken op de Q&A-lijst, die op onze websites www.vbm.info en www.bbtv.nl zal worden geplaatst. Resterende vragen kunt u stellen op cao2019@mijnvbm.nl .

  Proces Op 24 november 2017 ondertekenden de toen net aangetreden Staatssecretaris van Defensie en de vertegenwoordigers van de verschillende defensiebonden het arbeidsvoorwaardenakkoord dat liep van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018. Die laatste datum was een bewuste keuze. Zoals werd aangegeven in onze toelichting op dat akkoord hielden we er serieus rekening mee dat in een aansluitend arbeidsvoorwaardenakkoord voor 2018 nog extra loonontwikkeling kon worden afgesproken. Partijen spraken indertijd de intentie af om snel de handen aan de ploeg te slaan en te werken aan een opvolgend akkoord. Dat wilde echter niet lukken. Met een flinke vertraging werd vlak voor het zomerverlof van 2018 een principeakkoord tussen onderhandelaars bereikt. Eind augustus 2018 werd dit uitge- werkte principeakkoord als resultaat van onderhandelingen gepresenteerd. De achterbanraadpleging maakte duidelijk dat de leden van de VBM en de BBTV in meerderheid niet akkoord gingen met het bereikte resultaat. Andere bonden verging het bij hun ach- terbanraadpleging niet anders. Het was op 4 oktober 2018 duidelijk. Unaniem werd het resultaat verworpen. Bij de gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten die de bonden hielden om het behaalde resultaat uit te leggen werd al duide- lijk op welke punten de kritiek van de leden zich richtte. De belangrijkste punten van kritiek zoals wij die toen gehoord hebben richtten zich op de loonontwikkeling, de verbetering van de TOD-toelage en de vergoedingen voor meerdaagse acti- viteiten alsmede de ondoorzichtigheid van de afspraken over

  4 | CAO DEFENSIE VBM | extra editie juli 2019

  CONCEPT ARBEIDSVOORWA ARDENAKKOORD 2018 - 2020

  https://www.vbm.info/ https://www.bbtv.nl/ mailto:cao2019%40mijnvbm.nl?subject=

 • de compensatie voor militairen met een pensioenverlies. Door een deel van de burgermedewerkers werd ook grote teleurstel- ling uitgesproken over het feit dat hun jarenlange gevecht om de toelage bezwarende omstandigheden te verbeteren in het geheel niet in het resultaat aan de orde kwam. Het afwijzen van het onderhandelingsresultaat door de meer- derheid van de defensiemedewerkers betekende ook iets aan werkgeverszijde. Ofschoon de hiervoor genoemde punten van kritiek ook tijdens de informatiebijeenkomsten van defen- sie naar voren kwamen, wilde defensie een beter beeld. Door middel van een poll, gesprekken op de werkvloer en bijeenkom- sten in het land, et cetera werd geprobeerd duidelijk te krijgen waarom het arbeidsvoorwaardenresultaat was afgewezen, wat defensiemedewerkers bezig hield, wat medewerkers anderszins ontevreden stemde. Deze “thermometer in het badwater sessies” hebben geleid tot het treffen van crash- maatregelen, het formeren van een interventieteam, maar ook tot het besef dat er extra geld uitgetrokken moest worden om aan de bezwaren op arbeids- voorwaardelijk gebied tegemoet te komen. Helaas heeft het veel tijd gekost. Zelfs de benoeming van een onafhankelijk voorzitter, die het onderhandelingsproces moest bewaken en levend houden, heeft niet kunnen voorkomen dat er pas op 2 juli jongstleden een nieuw onderhandelingsresultaat kon worden gepresenteerd. Duidelijkheid over, zelfs overeenstem- ming over de levende bezwaren leidden soms tot uitgebreide en langdurige discussies over de te treffen maatregelen. Ook het gegeven dat oplossingen altijd geld kosten en dat dit niet onbeperkt voorhanden is, zorgt niet voor een versnelling van het proces. Mogelijkheden en wensen op de verschillende onderdelen moeten immers zoveel mogelijk in evenwicht wor- den gebracht. Wensen en mogelijkheden van verschillende categorieën defensiemedewerkers en hun belangen moeten in balans zijn. Iedereen die nog eens de tijd neemt om de verschillende inzet- brieven van de bonden en van defensie te vergelijken zal het voorgaande zien. Veel overeenstemming op onderdelen, maar veel verschillen in de maatvoering van de oplossing.

  Militaire pensioenen De thans in dienst zijnde militairen, maar ook alle gewezen militairen die nog pensioen opbouwen, kennen maar één pen- sioenstelsel, namelijk het eindloonstelsel. Dat gold tot 2004 ook voor alle andere overheidswerknemers. Ook zij hadden een eindloonstelsel. Een stelsel dat zij per 2004 inruilden voor een middelloonstelsel. De militair werd toentertijd buiten die over- gang gehouden. Hij bleef volgens de toen gemaakte afspraken

  vooralsnog onder het eindloonstelsel vallen. Vooralsnog omdat in de loop der tijd getracht zou worden om afscheid te nemen van het eindloonstelsel van de militair. Eind vorig jaar werd een concreet voorstel tot aanpassing gepresenteerd, maar dat werd door het afwijzen van het onderhandelingsresultaat naar de prullenmand verwezen. Nu ligt er opnieuw een voorstel op tafel. Dit lijkt in velerlei opzicht op het eerd