Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

of 1 /1
Procesmanagement & Het Nieuwe Werken 7 juni 2011 8 juni 2011 BiZZdesign en new shoes today nodigen u uit voor een bijzondere ontmoeting. Wij willen samen met u verkennen hoe procesmanagement en Het Nieuwe Werken kunnen samengaan. HNW met resultaatgerichtheid en grote vrijheidsgraden hoe ‘werkers’ zich organiseren en hoe zij het resultaat gaan realiseren. Procesmanagement met heldere vastlegging hoe het creatieproces verloopt om het resultaat te kunnen leveren. Keurslijf of bevrijding? Hefboom of hindernis? Rode lap of rode loper? Hoe kunnen ‘nieuwe werkers’ voordeel hebben van procesmanagement? Of staat dit juist het nieuwe werken in de weg? We beginnen de middag met een verkenning waarbij we ervaring en kennis uitwisselen omtrent beide onderwerpen. We bezoeken een aantal plekken ‘in de buurt’ om het nieuwe en oude werken samen te beleven. In een ‘worldcafé’ beantwoorden we vragen wat de essentie van HNW is, wat daarvoor nodig is en hoe je het kunt introduceren. Ieder vertaalt het ook naar de eigen omgeving. Zo ontstaat een visie op HNW, specifiek in relatie tot procesmanagement. Wij zullen een aantal korte inspiraties inbrengen op de volgende onderwerpen: 1. Ondernemerschap en verantwoordelijkheid; 2. Vertrouwen en verbinding; 3. Flexibiliteit; 4. Structuur en processen; en 5. Relatie met de klant Wij zien u graag deelnemen en verwelkomen u vanaf 14.00 uur op kantoor bij BiZZdesign in Amersfoort. Hou rekening met een aantal speciale ontmoetingen en bereidheid om samen een visie te creëren; ontdekkend te leren en het nieuwe werken toe te laten in de aanpak van de ontmoeting. Alex Hendriks en Maarten Swinkels Procesmanagement en Het Nieuwe Werken (HNW). Rode lap of rode loper? Datum: 7 juni 2011 Locatie: Kantoor BiZZdesign Adres: Brouwershof 79F (6e etage), 3811 MH Amersfoort Start: 13.30 inloop, 14.00 start Einde: 20.00 Tijden & Locatie Pakket: Ontmoeting 7 juni, (incl. catering) & Natafelgesprek om na te praten en nader kennis te maken (apart in te plannen). Kosten: € 150,00 excl. btw Aanbod & € BiZZdesign is een toonaangevende dienstverlener met veel ervaring op het gebied van Business Process Management. new shoes today is een vernieuwende dienstverlener met veel ervaring in creatie, innovatie en verandering. Organisatie Aanmelden svp via mail [email protected] of [email protected] Aanmelden

description

 

Transcript of Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

Page 1: Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

Procesmanagement&HetNieuweWerken

7juni2011

8juni2011

BiZZdesignennewshoestodaynodigenuuitvooreenbijzondereontmoeting.

WijwillensamenmetuverkennenhoeprocesmanagementenHetNieuweWerken

kunnensamengaan.HNWmetresultaatgerichtheidengrotevrijheidsgradenhoe

‘werkers’zichorganiserenenhoezijhetresultaatgaanrealiseren.Procesmanagement

methelderevastlegginghoehetcreatieprocesverlooptomhetresultaattekunnen

leveren.Keurslijfofbevrijding?Hefboomofhindernis?Rodelapofrodeloper?Hoe

kunnen‘nieuwewerkers’voordeelhebbenvanprocesmanagement?Ofstaatditjuist

hetnieuwewerkenindeweg?

Webeginnendemiddagmeteenverkenningwaarbijweervaringenkennis

uitwisselenomtrentbeideonderwerpen.Webezoekeneenaantalplekken‘indebuurt’

omhetnieuweenoudewerkensamentebeleven.Ineen‘worldcafé’beantwoordenwe

vragenwatdeessentievanHNWis,watdaarvoornodigisenhoejehetkunt

introduceren.Iedervertaalthetooknaardeeigenomgeving.Zoontstaateenvisieop

HNW,specifiekinrelatietotprocesmanagement.

Wijzulleneenaantalkorteinspiratiesinbrengenopdevolgendeonderwerpen:

1.Ondernemerschapenverantwoordelijkheid;2.Vertrouwenenverbinding;

3.Flexibiliteit;4.Structuurenprocessen;en5.Relatiemetdeklant

Wijzienugraagdeelnemenenverwelkomenuvanaf14.00uuropkantoorbij

BiZZdesigninAmersfoort.Hourekeningmeteenaantalspecialeontmoetingenen

bereidheidomsameneenvisietecreëren;ontdekkendtelerenenhetnieuwewerken

toetelatenindeaanpakvandeontmoeting.

AlexHendriksenMaartenSwinkels

ProcesmanagementenHetNieuweWerken(HNW).Rodelapofrodeloper?

Datum:7juni2011Locatie:KantoorBiZZdesignAdres:Brouwershof79F(6eetage),3811MHAmersfoortStart:13.30inloop,14.00startEinde:20.00

Tijden&Locatie

Richard.van-Wees@

Pakket:Ontmoeting7juni,(incl.catering)&Natafelgesprekomnatepratenennaderkennistemaken(apartinteplannen).Kosten:€150,00excl.btw

Aanbod&€

BiZZdesigniseentoonaangevendedienstverlenermetveelervaringophetgebiedvanBusinessProcessManagement.newshoestodayiseenvernieuwendedienstverlenermetveelervaringincreatie,innovatieenverandering.

OrganisatieAanmelden svp via mail

[email protected] of

[email protected]

Kosten: € 150,00 excl. btw en

incl. introductie afspraak

[email protected]@newshoestoday.com

Aanmelden