Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie

download Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie

of 32

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.266
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie van Kees van Zijtveld ten behoeve van het congres van de Digital Groep op 23 september 2010 met als onderwerp 'Het Nieuwe Werken'.

Transcript of Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie

 • 1. Het verantwoord werken
  Hoe stuurikeffectief op output alsleidinggevende ?

2. Het NieuweWerken
Is het nieuwewerken, het werken ?
Hetis er al?800.000 doen het al in NL.
Is het nieuwewerkennieuw of anders ?
Watzijndan de succesfactoren ?
Wat is de grootsteverandering ?
Wat is ernodigommensen te bezielen?
3. De succesfactoren van de 3 Bs
Bricks = besparingen op M2 en vraagtomherinrichtingt.b.v. inspirerendontmoeten.
Bytes = ondersteunendetechnologieomoveralen flexibel te kunnenwerken.
Behavior = het vereisteanderegedragvan de manager m.b.t. hetleidinggeven.
4. Japans tellen van 1 tot 10
6- ROCCO
1 - ICHI
7- NANA
2- NI
8- HATCHI
3- SUN
9- KU
4- SHE
10- DJU
5- GO
5. De voordelen van het verantwoordwerken
Meer efficiencyen meereffectiviteit
Hogereproductiviteit ,output op jouwtijd
Minder reiskosten en verlorenreisuren
Minder kantoorkosten en arbokosten
Grote flexabiliteit in denken en gedrag
Tevredeneren gezonderemedewerkers
6. Nogmeervoordelen
Als 1 miljoenmensen 1 dag in de week thuiswerkendanscheeltdat 140.000 autos in de ochtend- en de avondspits.
Nu kan jejouwunieketijd en urenkiezen die passenbijjouwbioritme.
De gemetenproductiviteitsverbeteringlooptgemiddeld op tot 15 % en meer mitsgoedgemanaged
7. Het verantwoordwerken
Welkmiddel is HNWomwat te bereiken ?
Kennisintensieveproductiviteit ?Hoe organiseerje dat ?
Kennisdelen = protocollen en processenKennisscheppen/ bouwen = samenwerken
8. Peter Drucker
De belangrijkste en echtuniekebijdrage van management in de 20 steeeuw was het vervijftigvoudigen van de productiviteit van de fabrieksarbeider. De belangrijkstebijdrage van het management in de 21 steeeuw is eenvergelijkbaretoename van de productiviteit van de kenniswerker
9. Het NieuweWerken & Gedrag
Van vernieuwingnaarverbetering
Van op het werkzijnnaaraan het werkzijn
Ikhebgeenkantoormaarbeneenkantoor
Van revolutienaarevolutie
command & controlconnect & collaborate
Van interessantzijnnaargeinteresseerdzijn
Van legbatterijnaarvrijeuitloop
10. HNW= flexibelwerken op plaats en in tijd
Drie basis voorwaarden
1) laptop, computer , Ipad
2) eenverbinding met de wereld enorganisatie.
3) goedezin ( geenluxe, maarnoodzaak )
11. Driezaken die in elkeorganisatiespelen
Frictie
Verwarring
Ondermaatseprestatie
Al het overigevereistleiderschap
stelt Peter Drucker
12. Gewenst HNW type leiderschap
Dienendleiderschap
Verbindendleiderschap
Transformationeelleiderschap
Coachendleiderschap
Spiritueelleiderschap
Van command & control
Naar connect & collaborate
13. Veranderingsmanagement of transformationeel management ?
Verandering is meestaleentoevoegingaan het oudebestaandepatroon ofaan de vertrouwdevorm enietsefficienter.
Transformatiegaat over het loslatenen verlaten van de oudevorm.
Van rupsnaarvlinder
14. Definitie van HNW transformatie
Transformatie is het bevrijden van potentieeldat je uitmoetdagen.
Zoietsals Michelangelo die de David al zag in het broksteen. Hijmoestalleennog de ballast weghakkenom de Daviduit het steen te bevrijdenalsbeeld.
15. Wieheefterweleensgehoord van DEE HOCK ?
Department of Enabling
Department of Destruction
Het moeilijkste is nietnieuweideeen te krijgen, maaromoudeideeen los te laten
16. UniverseleStellingen Vraag:
De werkelijkheidgedraagtzichaltijdnaar het heersende model datwij in stand houden.
Waar en hoe maken we het verschil en waarhaal je de krachtuit ?
De mens, de organisatie,defysiekewerkplek of de technologie ?
17. Zin en onzin van HNW aansturing
Output in heldere criteria vertaald en KPIs
Beschreven met KGIs beperktinitiatief
Resultaatsturing (luktookniet in topsport)
Samenkomen:eensynergetischevenement
Nietmotiveren, maarinspireren
Helderesocialeafspraken en emailverkeer
18. Het belang vanhet leiden van team en groepsbijeenkomsten
Iederegrotemilitair van Napoleon tot Generaal Schwarzkopf bestudeerdende wijzekrijger Sun Tzu ( 490 voorChr. )
Hijstelde : He will win whose army is animated by the same spirit throughout all his ranks.
Winnenzonderstrijd.
19. En watlevertdat op ?
Je aanmaak van goedechemischestoffenals dopamine en serotoninewordtveroorzaakt door vrijgevigeLiefde
onvoorwaardelijkmededogen met anderen, datnietafhankelijk is van wederkerigheid.
Prof. Dr. Stephen G. Post
20. Van huidigepatronennaarHet VerantwoordeWerken
Mensvolgt Euro naarEuro volgtMens
Van operational excellence naargezamenlijkeketenverantwoordelijkheid.
Je baas is erom te helpen en geen last van te hebben.
Van Burn-outnaarBore-out voorkomen
Van werknemernaarwerkondernemer
21. De generatie Y
Ikwilgeenvrijheid.
Ikwilnietnadenken.
Ikwilwetenwatikmoetdoen.
Vertel me hoe en waarop je mijzalbeoordelen en ikzalernaarhandelen.
22. Financiele crisis ?
Er isovervloed en geenschaarste en genoeg geld en voedselvoor6,8 miljardmensen en te weinigliefdeomte delen.
Er is genoegkapitaal en te weinigrenderendeinvesteringsmogelijkheden.
Watschaars is en gaatworden is TALENT die de nieuweinvesteringsmogelijkhedendienen te creren.
23. HNW Aansturing versus Dienen
Top-down=outside inside
Mensvolgt Euro
DienendMenscentraal = inside outside
Euro volgtMens
24. Inside verbinding Outside
EnablingTop Down
PotentieCompetenties
SystemischProcessen
Ambitie supportSalarisschalen
PersoonlijkebehoeftenOrganisatiebeh.
Talent ontwikkelingResultaatontw.
ProductiviteitKostenbesparen
Euro volgtMensMensvolgt Euro
25. De verbinding van inside-outside?
Eentalenten platform en
toepassing van DienendLeiderschap.
Servant Leadership : Robert K. Greenleaf
26. Winston Churchill :
Leiderschap isgaan van mislukkingnaarmislukkingzonder je enthousiasme te verliezen
27. Nogeenpaardienendestellingen
Iedereenkangrootszijn,want iedereenkandienen. ( Marten Luther King)
Succes is krijgenwat je wilt en Geluk is willenwat je krijgt. ( Jagdish Parikh )
Ikgeloofnietzozeer in het visible maarmeer in het invisible ( Albert Einstein )
28. De Drama Driehoek :
Slachtoffer
Redder
Aanklager
29. De oplossing ? Coachendleiden
Maar hoe doe je dat ?
De definitievan dienendcoachen:
Zorgendat de anderzichzelfbegrijpt.
Oefening in 5 minutennaar de kern
30. Watkan je doen in dezetijd ?
Van actievemenshouderij en mensverbruikendeorganisatie
naar
eenmensvormendeorganisatie
31. Het verantwoordwerken?
Service begins when
the meeting is over !
32. Meer info + boekjeontvangenDe zin en onzin van HNW ?
Transitie en Transformation Partners
Empowering Productivity, Designing Results
In November 3 dagenkennismaken met de allernieuwstetechniekenop het Seminarminder is meer ?