Uitgave 1 oktober 2016 ... Handboek Loonheffingen 2016 Uitgave 1 oktober 2016 Inhoudsopgave...

Click here to load reader

 • date post

  14-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uitgave 1 oktober 2016 ... Handboek Loonheffingen 2016 Uitgave 1 oktober 2016 Inhoudsopgave...

 • Handboek Loonheffingen 2016

  Uitgave 1 oktober 2016

 • Inhoudsopgave

  Versiebeheer ........................................................................................................... 8 Wijzigingen 1e kwartaal 8 Wijzigingen 2e kwartaal 9 Wijzigingen 3e kwartaal 10

  Stappenplan ....................................................................................... 14

  Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is .......................................................... 14 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 14 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 16

  Stap 2 Gegevens werknemer administreren ............................................................ 18 2.1 Aanmelden als werkgever 18 2.2 Identiteit van uw werknemer vaststellen 20 2.3 Gegevens voor de loonheffingen krijgen 20 2.4 Eerstedagsmelding doen 22 2.5 Fusie of overname en dergelijke 24 2.6 Anoniementarief 24

  Stap 3 Loonadministratie aanleggen ....................................................................... 26 3.1 Informatie die u nodig hebt voor de loonadministratie 26 3.2 Algemene administratieve verplichtingen 27 3.3 Bijzondere administratieve verplichtingen 28 3.4 Inkomstenverhouding 30 3.5 Bewaarplaats, bewaartermijn en controle 34 3.6 Samenhangende groep inhoudingsplichtigen 35

  Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort .................................................................... 36 4.1 Uniform loonbegrip voor de loonheffingen 36 4.2 Loon 37 4.3 Loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking 39 4.4 Loon in geld 40 4.5 Loon in natura 41 4.6 Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen 42 4.7 Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen 43 4.8 Aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken 44 4.9 Negatief loon 44 4.10 Verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen 45 4.11 Aandelenopties 46 4.12 Geen loon of geen belast loon 47 4.13 Schema loon 50 4.14 Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon) 51 4.15 Cafetariaregeling 51

  Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen ............................................ 54 5.1 Werknemersverzekeringen en premies 54 5.2 Premie WW-Awf 55

 • 5.3 Sectorpremie 56 5.4 Ufo-premie 57 5.5 Basispremie WAO/IVA/WGA 57 5.6 Gedifferentieerde premie Whk 57 5.7 Premies werknemersverzekeringen berekenen 62 5.8 Kortingen en vrijstelling 64 5.9 Premiekorting oudere werknemer 64 5.10 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer 68 5.11 Premiekorting jongere werknemer 71 5.12 Premiekortingen berekenen 74 5.13 Premiekortingen verrekenen en toetsen 76 5.14 Premievrijstelling marginale arbeid 77 5.15 Eigenrisicodragerschap werknemersverzekeringen 77

  Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen ........................................... 83 6.1 Nominale premie Zvw 83 6.2 Werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw 83

  Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen ................................. 88 7.1 Grondslag voor de loonbelasting/volksverzekeringen bepalen 88 7.2 Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden: hoofdregel 91 7.3 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen: rekenvoorschriften en tabellen 93 7.4 Van nettoloon naar brutoloon: bruteren 108 7.5 Eindheffing 108 7.6 Regels voor het bij elkaar optellen van lonen 109

  Stap 8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen ................................................. 115 8.1 Hoe werkt de werkkostenregeling? 115 8.2 Hoe werkt de vrije ruimte? 118

  Stap 9 Bedragen in de loonstaat boeken ................................................................ 120 9.1 Rubrieken loonstaat 120 9.2 Kolommen loonstaat 120

  Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven ........................................................... 126

  Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen .......................................................... 128 11.1 Aangiftetijdvak 128 11.2 Aangifte doen 130 11.3 Controle van de aangifte na verzenden 135 11.4 Betalen 136 11.5 Boetes 138 11.6 Aansprakelijkheid 140 11.7 Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen 141 11.8 Jaarloonopgaven 142

  Stap 12 Aangiften corrigeren .................................................................................. 143 12.1 Welke gegevens moet u corrigeren en wanneer? 143 12.2 Manieren van corrigeren 144 12.3 Correcties over 2016 147 12.4 Correcties over 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 149 12.5 Heffingsrente, belastingrente en boetes bij corrigeren 150

 • 12.6 Schema correcties over 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 en 2011 152

  Stap 13 Jaaropgaaf aan werknemers geven ........................................................... 154 13.1 Aantal jaaropgaven 154 13.2 Jaaropgaaf vormvrij 154 13.3 Verplichte gegevens op de jaaropgaaf 2016 154

  Stap 14 Informatieplicht ......................................................................................... 156 14.1 Boekenonderzoek 156 14.2 Bedrijfsbezoek 156 14.3 Waarneming ter plaatse 156 14.4 Meewerken aan controle 157 14.5 Informatieverzoeken 157

  Stap 15 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking ......................................... 158 15.1 U bent niet meer inhoudingsplichtig 158 15.2 Dienstbetrekking van een werknemer eindigt 159

  Thema's ............................................................................................. 161

  16 Bijzondere arbeidsrelaties ................................................................................. 161 16.1 (Partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang 161 16.2 Aannemers van werk en hun hulpen 164 16.3 Agenten en subagenten 165 16.4 Artiesten 165 16.5 Au pairs 165 16.6 Beroepssporters 165 16.7 Bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur 166 16.8 Commissarissen 166 16.9 Gelijkgestelden 166 16.10 Leerlingen en stagiairs 167 16.11 Meewerkende kinderen 168 16.12 Oproepkrachten 169 16.13 Personeel of dienstverlening aan huis 170 16.14 Pseudowerknemers (opting-in) 172 16.15 Sekswerkers die werken voor een exploitant 173 16.16 Studenten en scholieren 173 16.17 Thuiswerkers en hun hulpen 175 16.18 Topsporters met een A-status 176 16.19 Uitzendkrachten 176 16.20 Vrijwilligers 177 16.21 Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt 178

  17 Werken over de grens: loonbelasting ................................................................ 180 17.1 Algemene uitleg over belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid 180 17.2 Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid 185 17.3 Bijzondere situaties 190 17.4 Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling 192 17.5 Werkkostenregeling in buitenlandsituaties 198 17.6 Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers 202

 • 18 Werken over de grens: sociale zekerheid .......................................................... 204 18.1 Algemene uitleg over sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid 204 18.2 Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid 207 18.3 Bijzondere situaties 214

  19 Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen ....................................... 217 19.1 Aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken 217 19.2 Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen 223 19.3 Stamrechten 225 19.4 Pensioen, prepensioen en vroegpensioen 226

  20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen ............................. 230 20.1 Gerichte vrijstellingen 230 20.2 Nihilwaarderingen 239 20.3 Normbedragen 245

  21 Vervoer en reiskosten ........................................................................................ 249 21.1 Reizen met een eigen auto, motor, (brom)fiets enzovoort 249 21.2 Reizen met openbaar vervoer 253 21.3 Reizen met een personenauto van de zaak 258 21.4 Reizen met een bestelauto van de zaak 280 21.5 Reizen met een ander vervoermiddel van de zaak 287 21.6 Reizen met een taxi, boot of vliegtuig 287 21.7 Fietsen 287 21.8 Carpoolregeling 289 21.9 Vervoer vanwege de werkgever 290 21.10 Parkeergelegenheid 290 21.11 Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek 291 21.12 Tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden 292

  22 Levensloopregeling ............................................................................................ 293 22.1 Sparen in de levensloopregeling 293 22.2 Bijdrage werkgever 294 22.3 Schriftelijk vastleggen 294 22.4 Opnemen uit levenslooptegoed 295 22.5 Overlijden van de werknemer 296 22.6 Levensloopverlofkorting 296 22.7 Levensloopregeling en pensioen 297 22.8 Deelname directeur-grootaandeelhouder aan levensloopregeling 297

  23 Heffingskortingen .............................................................................................. 298 23.1 Loonheffingskorting 298

  24 Eindheffingen ..................................................................................................... 304 24.1 Eindheffing naheffingsaanslagen 304 24.2 Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen 305 24.3 Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard 306 24.4 Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers 306 24.5 Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen 306 24.6 Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's 307 24.7 Pseudo-eindheffing RVU-regeling 307

 • 24.8 Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen 308 24.9 Eindheffing berekenen 308

  25 Afdrachtverminderingen ..................................................................................... 310 25.1 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 310 25.2 Afdrachtvermindering zeevaart 313

  26 Gemoedsbezwaarden ......................................................................................... 316 26.1 Werknemer heeft een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen 316 26.