The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Het dodenboek

download The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Het dodenboek

of 6

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Dutch translation of the book "The lost continent of MU - James Churchward" by Robert van der Meulen. Part 8 of 19

Transcript of The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Het dodenboek

 • TITEL: The Lost Continent of MUAUTEUR: James ChurchwardUITGEVER: Coronet Communications, N.Y./USA

  HET VERZONKEN CONTINENT MU

  HOOFDSTUK 5HET EGYPTISCHE HEILIGE BOEK - HET DODENBOEK

  In het voorgaande hoofdstuk heb ik het Egyptische Dodenboek genoemd. Het bevat vele gegevens die bewijzen dat het Moederland van de mens, het verzonken werelddeel Mu, inderdaad de oorsprong van de mensheid is geweest en dat andere landen merendeels satellieten waren die rond dit middelpunt, het hoogbeschaafde Mu, draaiden. Mu, de kolonisator van werelddelen die minder ontwikkeld waren; daarom lijkt het mij op zijn plaats hier iets over het Dodenboek te vertellen.Het Dodenboek is de meest gebruikte naam. In Egyptische hieroglyfen wordt de naam geschreven als: Per-m-hru. Volgens Egyptologen betekent per: komende van; hru: dag en is m een voorzetsel dat betekent: van.

  Maar ze zijn het niet eens over de juiste betekenis van de titel van het boek. Dr. Pleyte zegt in zijn boek Chapitres Supplementaires du Livre des Mort, dat de naam weggaande van de dag betekent. Brugsch Bey in zijn Steinschrift und Bibelwort (pag. 257) houdt vast aan de betekenis Het Boek van de aflopende dag, en Lefebure, Maspero en

  Renouf zeggen dat het gelezen moet worden als Bij dag te voorschijn komend.Als deze bekende Egyptologen het al niet met elkaar eens zijn, wie weet dan wel wat juist is?De enige manier waarop het probleem kan worden opgelost, is om na te gaan waar het boek feitelijk betrekking op heeft en wat het feitelijk bedoelt; want alles wat er in staat is symbolisch en het is dus nodig te weten wat daar de betekenis van is. Dat is tot nog toe door geen enkele Egyptoloog aangetoond.Het Dodenboek is een heilig gedenkboek, gewijd aan de miljoenen mensen die tijdens de vernietiging van Mu het leven lieten: de voorouders van de Egyptenaren en de hele mensheid. Dit zijn de doden waarnaar wordt verwezen. Dit gevoel van eerbied voor het Moederland, dit gevoel van liefde en respect voor de voorvaders, is de oorsprong van de voorouder-verering die nog steeds voortleeft. Wij leggen ook bloemen op de graven van hen die zijn heengegaan.Ik ben het oneens met alle Egyptologen over de betekenis van Per-m-hru. Per betekent: weggaan; hru betekent::de dag en m betekent: Mu.De letter m die de Egyptologen als een voorzetsel beschouwen, is dat helemaal niet. M is een symbool, de symbolische letter en ook de naam: MU; daarom betekent Per-m-hru: Mu is weggegaan van de dag. Dit komt overeen met wat ik eerder beweerde: het Dodenboek is een heilig gedenkboek voor de 64.000.000 mensen die hun leven lieten bij de vernietiging van Mu.Mijn studiejaren in de Orient met de meest bekwame oosterse geleerden hebben me in staat gesteld vele esoterische betekenissen die in het Dodenboek voorkomen, te begrijpen; men moet bedenken dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen de oude leer van India en die van Egypte. In het gekoloniseerde Opper-Egypte hadden zich de Mayas gevestigd en toen hun vestiging Maioo stevig was verankerd, ging een groep Naacals van India naar Egypte om daar de leer van de Zeven heilige geinspireerde geschriften, religie en wetenschappen te vestigen. Zo komt het dat de leringen die ik in India kreeg, tot op zekere hoogte ook op Egypte toepasbaar zijn.Wanneer het Dodenboek voor het eerst is geschreven, is onbekend; maar vermoedelijk bevatten de eerste exemplaren slechts enkele hoofdstukken, die langzamerhand werden aangevuld totdat het de omvang had waarin wij het nu kennen. In zekere zin is het een kopie geweest van het Hindoe-boek Maha Bharata, dat klein begon en in de loop der tijd groter werd.Ieder hoofdstuk in het boek verwijst direct of indirect naar Mu en het is doordrenkt met symbolen

 • die betrekking hebben op Mu, voordat er een mensenvoet op Egyptische bodem werd gezet.Zoals gezegd was Mu eerst door aardbevingen in stukken gereten om daarna omgeven door vlammen uit de benedenwereld weg te zinken in een vurige afgrond.Daarom zal ik nu enkele vignetten uit het Dodenboek halen, die ontcijferen en vertalen om daarmee het verband tussen het Dodenboek en Mu aan te tonen.

  Vignet 1. Dit is een gecompliceerd Egyptisch symbool, een vignet dat Mus vernietiging beschrijft. Gevonden in het Dodenboek.1. Het Egyptische symbool voor vurige vlammen.2. De hieratische letter M van het Moederland en haar alfabetische en geometrische symbool. Een van haar meest gebruikte symbolen.3. Een oud symbool dat een afgrond, poel of schacht voorstelt.4. Deze met vuur gevulde poel.

  Het vignet moet dus gelezen worden als: Mu is in een afgrond van vuur ten onder gegaan; terwijl zij zonk, schoten de vlammen van vuur rondom haar op en sloten haar in.Een van de meest prominente symbolen dat vaak gebruikt wordt, is een conventioneel altaar, waarboven een ondergaande zon; boven de zon een dode gesloten lotus.Dit samengestelde symbool komt men talloze malen

  tegen op de vignetten van het Dodenboek. Het is opmerkelijk dat de lotus door het hele boek heen onveranderlijk als gesloten en dus dood wordt afgebeeld.Ik zal dit vignet ontcijferen en vertalen:

  1. In Egypte de gangbare vorm van een altaar.2. De heilige lotusbloem; het heilige bloemensymbool van Mu.3. De zon zonder stralen symboliseert dat de zon achter de horizon is ondergegaan.

  Omdat de zon onder Mu, de lotus, is geplaatst, wordt gesymboliseerd dat de zon achter de horizon is verdwenen. De zon is voor altijd ondergegaan over het dode Mu. Overal heerst duisternis. Mu is in het gebied van de duisternis. Voor de ondergang van Mu was haar normale geografische symbool een driegpuntige figuur (Figuur 4.), die betekent: de Landen van het Westen, de drie gebieden waaruit het Moederland bestond.Toen Mu was ondergegaan, werd haar geografische ligging het gebied van de duisternis genoemd en werd zij gesymboliseerd door een zon zonder stralen boven de middelste punt te plaatsen (Figuur 6). Soms werd de middelste punt helemaal weggelaten en kwam er een stralenloze zon voor in de plaats (Figuur 5).

  Het vignet van Hoofdstuk 81In het Dodenboek hebben Egyptologen dit vignet beschreven als een hoofd dat uit een lotusbloem kijkt. De laatste regel van hoofdstuk 81 luidt: Ik ben een zuivere lotus voortgesproten uit de gebieden van de zon. De ontcijfering van dit vignet luidt:Het hoofd staat voor de Egyptenaar, zoals de haardracht laat zien.Het hoofd komt omhoog uit een lotus.De lotus is dood en gesloten.In dit vignet staat de lotus voor het dode Mu.Vertaald leest het als:De Egyptenaren kwamen uit Mu, het land dat dood is en niet meer bestaat.Voortgekomen uit de gebieden van de zon, deelt de lotus mee; de gebieden van de zon betekent ook het Rijk van de zon, de koninklijke naam van Mu.

 • In de taal van het Moederland betekent Mu: moeder, land, gebied, vaderland, rijk en mond.De vrije vertaling van het vignet zou kunnen zijn: k ben een Egyptenaar van zuivere afkomst; mijn voorvaderen kwamen uit het Moederland Mu, het Rijk van de Zon, dat nu dood en vergaan is.

  Door ruimtegebrek kan ik niet nog meer vignetten uit het Dodenboek ontcijferen. Er zou een groot boek mee gevuld kunnen worden.Maar ik maak nog een opmerking die wel helemaal over Egypte gaat, maar slechts gedeeltelijk met het Dodenboek te maken heeft.Alle oude beschavingen, inclusief de Egyptenaren, geloofden in reincarnatie. Onze oosterse tabletten hebben ons laten zien dat de ouden de oorsprong - en de werking - van alle krachten begrepen: zij wisten dat een kracht, als hij zijn taak had volbracht - wat hij door zijn aard moest doen - uitgeput raakte, maar niet dood ging. Noch een kracht, noch een element kunnen sterven. Een uitgeputte kracht trekt zich terug naar zijn ontstaansbron voor herstel, om vervolgens in de schatkamer van de natuur te wachten op een volgende taak.Zo vertellen de oude tabletten het ons.De ziel van de mens is de grootste kracht die met de aarde verbonden is, op die van de godheid na. De ziel van de mens was gereincarneerd in het land Mu, de landen van het westen. Als het lichaam van de mens op zijn laatste rustplaats ligt en vergaat, sterft zijn ziel niet, maar - zo geloofden de ouden - gaat terug naar de plaats van incarnatie, Mu, om daar zijn reincarnatie af te wachten.Vanaf de tijden van Menes, toen Boven- en Beneden-Egypte een koninkrijk werden, tot aan ongeveer 2700 voor Christus, waren er twee religieuze erediensten in Egypte, bekend als de westelijke en de oostelijke cultus. Het geloof van de Beneden-Egyptenaren was dat de ziel westwaarts reisde om de plaats van de wedergeboorte te bereiken. De Boven-Egyptenaren beweerden dat de ziel oostwaarts terug moest reizen naar de plaats van reincarnatie waarop hun vaderen naar Egypte waren gekomen.Als we de speculaties van professoren over deze cultussen leest, moet men glimlachen, want ik heb geen enkele autoriteit op dit gegbied kunnen vinden die de oorsprong of oorzaak van deze cultusverschillen kon uitleggen. Toch is het probleem makkelijk te beantwoorden, zoals het volgende zal bewijzen:

  Beneden-Egypte had zich gevestigd vanuit het Moederland via Mayax en Atlantis, die beide ten westen van Egypte lagen. Daarom moest de ziel, om de plaats van reincarnatie vanuit Beneden-Egypte te bereiken, langs dezelfde weg waarover hun voorouders waren gekomen, terugreizen naar het westen.De Boven-Egyptenaren kwamen vanuit het Moederland naar Egypte over Birma en India. Deze landen lagen ten oosten van Egypte, zodat de zielen uit Boven-Egypte, om de reincarnatieplaats te bereiken, langs dezelfde weg terug waarover hun voorvaderen waren gekomen, naar het oosten moeten reizen. Zo is het duidelijk dat beide culten gelijk hadden, hoewel het hun vele honderden jaren heeft gekost om dat te ontdekken.

  Donald A. Mackenzie. De fusie van de twee oude Egyptische culten, die van Osiris die oorspronkelijk in een paradijs ten westen geloofden, en die van de zonaanbidders, die in een hemels paradijs in het oosten geloofden.Os