the quest for lost knowledge - Talentontwikkelaar kennisborging en kennisoverdracht moet beginnen...

download the quest for lost knowledge - Talentontwikkelaar kennisborging en kennisoverdracht moet beginnen met

of 16

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of the quest for lost knowledge - Talentontwikkelaar kennisborging en kennisoverdracht moet beginnen...

 • the quest for lost knowledge Voor iedere professional op het gebied van kennismanagement

  Reader DGM Kennismanagement 4-3-10

  Hoeveel is uw bedrijfskennis (u) waard?

 • 2

 • 3

  1. Project De Grijze Massa ................................................................................................... 4

  1.1. Vergrijzing en en kennisverlies bij bedrijven ....................................................... 4

  1.2. Project De Grijze Massa ....................................................................................... 4

  2. Achtergronden bij het onderzoek ................................................................................. 5

  2.1. Doelstellingen en Uitgangspunten ....................................................................... 6

  2.2. Soft Systems Methodology .................................................................................. 6

  3. Probleem analyse .............................................................................................................. 7

  3.1. Problemen in kaart .............................................................................................. 7

  3.2. Kennismanagement ............................................................................................ 8

  4. Concepten en kaders ....................................................................................................... 9

  4.1. Het DGM (De Grijze Massa) systeem .................................................................... 9

  4.2. DGM kennismanagement methode .................................................................... 10

  4.3. De “onontdekte” best practice (OBP) .................................................................. 10

  5. Pilot Projects .................................................................................................................... 11

  5.1. Hypervideo ....................................................................................................... 11

  5.2. Pilotprojecten: Istimewa Elektro en Ontop B.V. .................................................. 12

  5.3. Evaluatie ........................................................................................................... 13

  5.4 KRA ................................................................................................................... 13

  6. Terugblik en vooruitkijken ........................................................................................... 13

  6.1. Terugblik .......................................................................................................... 13

  6.2. Vooruitkijken .................................................................................................... 14

  7. Literatuurlijst ................................................................................................................... 15

  Inhoudsopgave

 • 4

  Vergrijzing en kennisverlies bij bedrijven. Vanaf 2006 ontving een groep Zeeuws

  ondernemers signalen over problemen die

  binnen bedrijven ontstonden door het vertrek

  van medewerkers die de pensioengerechtigde

  leeftijd bereikten. Ervaring en bedrijfskennis gaan

  verloren, zo werd gevreesd.

  De toegenomen zorg over kennisverlies stond in

  verband met de vergrijzing. De grijze druk, het

  aantal 65 plussers als percentage van de totale

  bevolking, was vanaf 2000 sterk aan het groeien.

  Was in 2000 de grijze druk nog 21,9%, in 2015

  zou deze naar verwachting zijn opgelopen tot

  30,5%. De Zeeuwse cijfers lagen nog hoger: van

  27,6% in 2000 tot 34.9 % in 2015.1

  (Zie onderstaande grafiek)

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  35,0

  40,0

  20 00

  20 01

  20 02

  20 03

  20 04

  20 05

  20 06

  20 07

  20 08

  20 09

  20 10

  20 11

  20 12

  20 13

  20 14

  20 15

  V ergrijz ing Nederland

  V ergrijz ing Zeeland

  Figuur 1: Vergrijzing uitgedrukt in percentage van de totale bevolking in de periode 2000-2015

  Vanaf 2000 werd op landelijk beleidsniveau

  ingespeeld op de grote maatschappelijke gevolgen

  van de vergrijzing zoals de betaalbaarheid van

  de gezondheidszorg en het pensioenstelsel. De

  landelijke bewustwording van de gevolgen voor

  het bedrijfsleven, en met name voor individuele

  bedrijven, kwam later op gang. In 2007 schetste

  Jan van Zijl, voorzitter van de Raad voor Werk en

  Inkomen, de gevolgen van de vergrijzing voor

  organisaties. Naast stijging van de gemiddelde

  leeftijd en veranderende leeftijdsopbouw van

  het personeelsbestand, noemde hij expliciet het

  verlies van ervaring en bedrijfskennis.2

  De Zeeuwse ondernemers Herbert Dettingmeijer

  (Wende Personeelsdiensten), Marcel

  Urgert

  (men@work) en Sabine Verburg

  (Verburg Advies) namen het

  initiatief om op regionaal niveau

  onderzoek te organiseren naar de

  mogelijkheden van kennisbehoud.

  Hiertoe werd de stichting De Grijze

  Massa opgericht.

  Project De Grijze Massa De initiatiefnemers vonden een

  samenwerkingspartner in de

  Hogeschool Zeeland (HZ).

  Het initiatief paste in het streven

  van Hans de Bruin, lector ICT, om

  de HZ praktijkgericht onderzoek

  op het gebied van Zeeuwse

  maatschappelijke en economische

  vraagstukken uit te voeren. Het was bovendien een

  1. Project De Grijze Massa

  1 Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2 Speechtekst Jan van Zijl uitgesproken tijdens de Landelijke Conferentie Arbo en re-inegratie (Performa Beurs) op woensdag 3 oktober 2007.

 • 5

  mogelijkheid voor HZ om zich te profileren

  als aanjager van vernieuwing en innovatie.

  Onderzoeksproject De Grijze Massa (DGM) ging

  medio 2007 van start als een gezamenlijk project

  van HZ en Stichting De Grijze Massa. Opzet en

  uitvoering van het onderzoek werd geleid door

  Marco Lengton die als docent en onderzoeker was

  en is verbonden aan het lectoraat ICT.

  In de voorbereiding tot het project bleek dat

  weglekkende bedrijfskennis in brede kring werd

  gezien als een probleem. De Grijze Massa kon

  rekenen op de belangstelling van bedrijven, lokale

  overheden, branche organisaties, vakbonden

  en provinciale bestuurders. Provincie Zeeland

  en Stichting Innovatie Alliantie werden bereid

  gevonden het project te ondersteunen. In de

  loop van het project stapte De Grijze Massa als

  project in het Interreg IV programma DC NOISE.

  Hiermee werd het project deel van een Europees

  netwerk van regio’s die initiatieven ontplooien

  om negatieve effecten van demografische

  veranderingen tegen te gaan.

  Stichting De Grijze Massa en HZ waren van

  mening dat de participatie van bedrijven in het

  project zeer belangrijk was. De behoeften van

  bedrijven dienden leidend te zijn. Om het project

  beheersbaar te houden, werd gekozen voor een

  focus op regionale bedrijven in de maaksector.

  Een aantal middelgrote en grote, voornamelijk

  Zeeuwse bedrijven verbond zich aan het project:

  Cegelec Business Unit Industry, Moerdijk• Eyke Hoogendoorn, Terneuzen• Heerema, Vlissingen• Imtech Industry, Bergen op Zoom• Istimewa Elektro, Vlissingen-Oost• Metaloterm Ontop, Middelburg• Nemag, Zierikzee• PTS Machinery, St. Jansteen• Damen Schelde Naval Shipbuilding, • Vlissingen

  Spie Nederland, Breda• SZV, Terneuzen•

  2. Achtergronden bij het onderzoek

  Doelstellingen en Uitgangspunten In de voorbereidingsfase werden enkele brede,

  algemene doelstellingen van het project

  geformuleerd:

  Het tegengaan van kenniserosie bij • bedrijven;

  Het systematisch borgen van waardevolle • kennis van oudere werknemers;

  Het beschikbaar stellen van deze kennis • binnen bedrijven;

  Innovatie van bestaande kennissystemen.• Om deze doelstellingen te realiseren zou het

  onderzoek zich moeten richten op de

  ontwikkeling van een innovatieve methodiek

  voor het (her)waarderen, borgen, beschikbaar

  stellen en overdragen van bedrijfsspecifieke

  kennis. Deze grote lijnen werden opzettelijk

  niet verder uitgewerkt. Het onderzoeksproject

  was van mening dat voor praktisch en

  resultaatgericht onderzoek het belangrijk was

  dat de probleemdragers zelf het probleem en

  oplossingsrichtingen (mee)formuleerden. Het

  onderzoek kon niet buiten de ervaringskennis

  van bedrijven. Het onderzoeksmodel was hierop

  afgestemd.

 • 6

  Het onderzoeksteam formuleerde wel enige

  aannames als leidraad bij het onderzoek.

  Ten eerste werd uitgegaan van een breed

  kennisbegrip waarbij Weggeman’s definitie

  van kennis, namelijk de som van informatie,

  ervaringen, vaardigheden en attituden, werd

  gevolgd.3 Verder werd uitgegaan van het

  onderscheid tussen expliciete kennis en impliciete

  kennis. Expliciete kennis werd gezien als

  geformaliseerde en gecodeerd