TALENTVOLLE STUDENTEN MET FRISSE BLIK ... - Avans … · • Minor Interdisciplinary Consultancy...

1
* Dit doen we niet: Het AOC ontwikkelt geen opleidingen. Het AOC werkt nooit alleen. Altijd in samenwerking met academies, expertisecentra of het CoE BBE. Naar externe opdrachtgevers hebben we een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. ONZE EXPERTISEGEBIEDEN: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- multidisciplinariteit valorisatie ondernemerschap consultancy ONZE STAKEHOLDERS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- studenten academies en expertisecentra docenten bedrijven en organisaties • Studenten en studentondernemers benaderen het AOC voor begeleiding bij ondenemer- schap, het behalen van vrije studiepunten via de uitwerking van reallife-casussen in multi- disciplinaire teams, extra studie-activiteiten, cv-building en het opbouwen van een netwerk. • Het AOC biedt docenten de kans om zichzelf verder te ontwikkelen en een multidisciplinair netwerk op te bouwen. De docenten ontwikkelen zich tot consultants die opdrachtgevers helpen bij het ontwikkelen van (business)concepten. Dat doen ze in een omgeving waar innovatie en ondernemerschap centraal staan. • Academies, expertisecentra en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) kunnen het AOC inzetten om multidisciplinaire trajecten en crossovers te initiëren en te organiseren. Ook kunnen ze bij het AOC terecht voor ondersteuning bij ondernemerschap, innovatie en valorisatie. • Bij het AOC kunnen bedrijven en organisaties terecht met hun innovatievragen, ideeën, stage-, afstudeer- en onderzoeksprojecten. ONZE KERNACTIVITEITEN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Innovatie en multidisciplinaire samenwerking We helpen bedrijven en organisaties hun maatschappelijke- en economische innovatievraag- stukken zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Wanneer de vraag niet kan worden opgepakt door een van de Avansopleidingen kan het AOC de volgende programma’s inzetten: • Minor Interdisciplinary Consultancy (Nederlands en Engelstalig) • Masterclass Business Modelling • Student in Bedrijf • Start Slim • Pressure cooker • Avans Multidisciplinair eXperience (AMX) • Multidisciplinaire afstudeerateliers Ondernemerschap Het AOC is het kenniscentrum voor ondernemerschap. Studenten en docenten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en advies. Dit doen we door: • opleidingen te helpen bij het (door)ontwikkelen en realiseren van ondernemerschaps- onderwijs in hun curriculum. • het stimuleren van ondernemerschapsonderwijs in de fase van onderzoek tot en met de incubatie van nieuwe bedrijven (startups). • (student)ondernemers, lectoren en docenten te begeleiden van een idee naar een product of dienst. Van proof of concept naar proof of market. • het aanbieden van de workshop The lean start-up serie. • het aanbieden van de workshop Ondernemen met je talent. • het begeleiden van stages en afstuderen in het eigen bedrijf. • het opzetten en onderhouden van een intern scoutsnetwerk en een alumninetwerk. • het organiseren van gastcolleges en workshops over ondernemerschap in samenwerking met academies. • het organiseren van inspirerende bijeenkomsten in samenwerking met verenigingen voor studentondernemers binnen Avans. • onze coördinatorrol in het consortium op het gebied van pre-start-activiteiten. Het consortium bestaat uit Avans Hogeschool, Fontys, NHTV en Tilburg University. • deelname aan Brabant Breed Start Up Festival. • jaarlijks een onderzoek uit te voeren onder studentondernemers. Valorisatie • We participeren namens Avans in ecosystemen in de regio om innovatie aan te jagen. • We regisseren namens Avans de deelname aan de valorisatie programma’s Beagle Brabant, Grow Campus, OndernemersLift+ en Brabant Breed Start Up Programma. • We ondersteunen expertisecentra en het CoE BBE in hun valorisatieactiviteiten waardoor resultaten van onderzoek sneller leiden tot innovatieve produc- ten, processen, diensten en nieuwe bedrijvigheid. DAT DOEN WIJ VANUIT ONZE 3 KERNWAARDEN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbinden We werken op de grens van 2 werelden: het onderwijs en het werkveld. We werken samen door te verbinden. Ondernemen Wij zien kansen, denken in mogelijkheden, initiëren, ontwikkelen, faciliteren en begeleiden. Waarde creëren Wij zetten ons in om een rijke multidisciplinaire en ondernemende leerervaring voor student- en, docenten en lectoren te creëren. Externe opdrachtgevers worden geholpen met resultat- en waar zij mee verder kunnen. HET AOC IS VAN WAARDE VOOR AVANS In 2020 zijn wij volledig ingebed in de interne organisatie. De toegevoegde waarde van het AOC blijkt uit de resulta- ten in multidisciplinair onderwijs, ondernemerschaps- onderwijs en valorisatie. Wij realiseren deze samen met academies, expertisecentra, het CoE BBE en externe part- ners. Studenten, docenten, lectoren en externe opdracht- gevers beoordelen de kwaliteit van de samenwerking met het AOC als hoog. Het AOC is toegankelijk, slagvaardig, competent en goed georganiseerd. EN ZO PAKKEN WE HET AAN: We opereren als netwerkorganisatie • Het AOC bestaat uit een servicepunt (frontoffice), een team docenten gedetacheerd uit de academies en uit enkele business- developers. Zij worden ingezet als netwerker, coach, docent- begeleider en organisator. • Het AOC bestaat uit 3 teams en wordt ondersteund door het servicepunt: team Multidisciplinariteit, team Ondernemerschap en team Valorisatie. • Elk team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en onderwijsactiviteiten zoals proeftuin en R&D. En voor de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling van de toebedeelde activiteiten en bestaande programma’s. We actualiseren onze programma’s en dienstverlening • In de ontwikkeling van programma’s is ons uitgangspunt om aan te sluiten op de bestaande curricula. • Voor onze bestaande programma’s hebben we KPI’s opgesteld. We sturen op resultaten en de kwaliteit van onze dienstverlening. • Na iedere opdracht evalueren we de kwaliteit van onze dienstver- lening met een korte vragenlijst voor studenten, docenten en externe opdrachtgevers. • We voeren periodiek gesprekken met interne en externe partners over onze dienstverlening en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe programma’s. • We meten onze interne dienstverlening via onderzoek dat we gezamenlijk met de andere diensteenheden uitvoeren. We investeren in de ondernemende en verbindende houding van onze medewerkers • We voeren periodiek feedbackgesprekken met AOC-docenten. • Bij studenten en opdrachtgevers toetsen we na elke opdracht de output en kwaliteit van de docentbegeleiding. • We organiseren elk kwartaal een AOC-café voor alle medewerkers om kennis en ervaringen te delen. • We investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers en docenten. Daarbij richten we ons specifiek op klantgerichtheid, multidisciplinair samenwerken en ondernemerschap. We investeren in zichtbaarheid en toegankelijkheid We investeren in een communicatiecampagne. Storytelling is voor ons van belang. Onze klanten vertellen over onze activiteiten en hun ervaringen. We investeren in werkruimte, zowel in Breda als ‘s-Hertogenbosch. En zorgen voor dynamische en inspirerende businessomgevingen waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. • We investeren in contacten met de onderwijs-/curriculumcommis- sie, opleidingscoördinatoren, academieraden en studieloop- baanbegeleiders. En in het organiseren van netwerkbijeenkomsten over ondernemerschap en multidisciplinariteit. We ondersteunen in valorisatie • We zoeken proactief de verbinding met expertisecentra en het CoE BBE om ze te ondersteunen bij het expliciet maken van hun valorisatie-ambities met behulp van het valorisatiewiel. En om samen te bekijken wat daarvoor nodig is om die te realiseren HET AOC WORDT IN DE REGIO GEZIEN ALS KENNISPARTNER Het AOC is binnen Avans de schakel tussen werkveld en het onderwijs. Door samen met bedrijven en organisa- ties regionale vraagstukken multidisciplinair op te lossen en innovatie te stimuleren, bieden we maatschappelijke waarde. Samen ontwikkelen we kennis die organisaties direct kunnen toepassen en tegelijkertijd ons onder- wijs actueel houdt. Als centraal aanspreekpunt voor het werkveld investeert het AOC in duurzame samenwerking in de regio. EN ZO PAKKEN WE HET AAN: We werken intensief samen met onze strategische- en valorisatiepartners • Het AOC participeert namens Avans in de valorisatieprogramma’s Beagle Brabant, Grow Campus, Ondernemerslift+ en Brabant Breed Start Up Programma. • Onze businessdevelopers zetten zich in om vragen van (startende) bedrijven en instellingen in de regio en vanuit de valorisatiepro- gramma’s uit te werken. Dat doen zij door het traject van idee naar innovatie naar introductie op de markt te begeleiden. Naast hun rol als begeleider zijn zij zelf ook expert in de uitwerking van innovatievraagstukken. De uitwerking daarvan gebeurt zowel met studenten als met docenten. We sturen op duurzame samenwerking en dragen bij aan valorisatie • Bij de afronding van iedere opdracht peilen we bij de opdracht- gever de behoefte aan een vervolgopdracht of -onderzoek. • In onze gesprekken en evaluaties toetsen we bij opdrachtgevers de kwaliteit van de samenwerking met het AOC, de toepasbaar- heid van de ontwikkelde kennis en de mate waarin het resultaat van de opdracht daadwerkelijk gebruikt kan worden. We investeren in duurzame inzetbaarheid • Docenten kunnen bij het AOC tijdelijk ingezet worden als consultant. Bijvoorbeeld als invulling van hun docentstage. Externe opdrachtgevers worden door hen ondersteund bij het ontwikkelen van (business)concepten. Hiermee investeren we in vakbekwame en inspirerende docenten die beschikken over state-of-the-art kennis en dragen we bij aan valorisatie. WANNEER WE TEVREDEN ZIJN We zijn tevreden als studenten, opdrachtgevers, academies, exper- tisecentra en het CoE BBE onze dienstverlening waarderen met een 8. 1 2 FACTS & FIGURES STUDIEJAAR 2016-2017 Locaties: Breda en ‘s-Hertogenbosch • Totaal aantal binnengekomen opdrachten: 2.265 Opdrachten doorgestuurd naar academies: 2.038 Opdrachten uitgevoerd binnen het AOC: 227 Aantal deelnemers AOC opdrachten: 390 studenten De 390 studenten komen van: ASB, ASIS, AI&I, ATGM, AGZ, AE&I, AOMI, AB&I, AAFM, AMBM, ACUE, AMIB, AFM, AHB, AVB, Hogeschool Am- sterdam, Hogeschool Zeeland, Fontys Hogescholen, HAN, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, HAS Waardering dienstverlening AOC: • Student: 7,3 • Opdrachtgever: 7,6 • Academie/expertisecentrum/CoE BBE: onderzoek najaar 2017 Avans Hogeschool verbindt regionale bedrijven en instellingen met het onderwijs. Drijvende kracht achter deze missie is het Avans Ondernemerscentrum (AOC). We dragen bij aan kennisdeling over de domeinen heen en zorgen voor waardecreatie met studenten, collega’s en externe opdrachtgevers. We ondersteunen ondernemende studenten en docenten bij de ontwikkeling van hun talent. En voor externe partijen zijn we het centrale aanspreekpunt. Enerzijds omdat zij niet altijd de weg weten binnen Avans. Anderzijds omdat ze een voorkeur hebben voor 1 aanspreekpunt. DIT ZIJN ONZE HOOFDDOELEN VOOR 2020 Breda Tilburg Brabant Breed Start Up Programma Midden- en West-Brabant Ondernemerschap Beagle Brabant Provincie Noord-Brabant en kennisinstellingen Health Grow Campus Noord-Brabant Agrifood Ondernemerslift+ Noordoost-Brabant Ondernemerschap ‘s-Hertogenbosch Het AOC heeft alle kenmerken van een netwerkorganisatie. Een eenheid die flexibel is ingericht om met het onder- wijs snel invulling te kunnen geven aan maatschappelijke- en economische innovatievraagstukken. We zijn het startpunt voor ondernemen en innoveren. Samenwerken en co-creatie is de kern van ons bestaan. AOC BUSINESSPLAN 2018-2020 TALENTVOLLE STUDENTEN MET FRISSE BLIK. ONDERNEMER MET UITDAGENDE VRAGEN Avans Ondernemerscentrum. Startpunt voor ondernemen en innoveren.

Transcript of TALENTVOLLE STUDENTEN MET FRISSE BLIK ... - Avans … · • Minor Interdisciplinary Consultancy...

Page 1: TALENTVOLLE STUDENTEN MET FRISSE BLIK ... - Avans … · • Minor Interdisciplinary Consultancy (Nederlands en Engelstalig) ... Het consortium bestaat uit Avans Hogeschool, Fontys,

* Dit doen we niet: Het AOC ontwikkelt geen opleidingen. Het AOC werkt nooit alleen. Altijd in samenwerking met academies, expertisecentra of het CoE BBE. Naar externe opdrachtgevers hebben we een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

ONZE EXPERTISEGEBIEDEN:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• multidisciplinariteit • valorisatie• ondernemerschap • consultancy

ONZE STAKEHOLDERS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• studenten • academies en expertisecentra• docenten • bedrijven en organisaties

• Studenten en studentondernemers benaderen het AOC voor begeleiding bij ondenemer- schap, het behalen van vrije studiepunten via de uitwerking van reallife-casussen in multi- disciplinaire teams, extra studie-activiteiten, cv-building en het opbouwen van een netwerk. • Het AOC biedt docenten de kans om zichzelf verder te ontwikkelen en een multidisciplinair netwerk op te bouwen. De docenten ontwikkelen zich tot consultants die opdrachtgevers helpen bij het ontwikkelen van (business)concepten. Dat doen ze in een omgeving waar innovatie en ondernemerschap centraal staan.• Academies, expertisecentra en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) kunnen het AOC inzetten om multidisciplinaire trajecten en crossovers te initiëren en te organiseren. Ook kunnen ze bij het AOC terecht voor ondersteuning bij ondernemerschap, innovatie en valorisatie. • Bij het AOC kunnen bedrijven en organisaties terecht met hun innovatievragen, ideeën, stage-, afstudeer- en onderzoeksprojecten.

ONZE KERNACTIVITEITEN:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innovatie en multidisciplinaire samenwerkingWe helpen bedrijven en organisaties hun maatschappelijke- en economische innovatievraag-stukken zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Wanneer de vraag niet kan worden opgepakt door een van de Avansopleidingen kan het AOC de volgende programma’s inzetten:• Minor Interdisciplinary Consultancy (Nederlands en Engelstalig)• Masterclass Business Modelling• Student in Bedrijf • Start Slim• Pressure cooker• Avans Multidisciplinair eXperience (AMX)• Multidisciplinaire afstudeerateliers

OndernemerschapHet AOC is het kenniscentrum voor ondernemerschap. Studenten en docenten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en advies. Dit doen we door: • opleidingen te helpen bij het (door)ontwikkelen en realiseren van ondernemerschaps- onderwijs in hun curriculum.• het stimuleren van ondernemerschapsonderwijs in de fase van onderzoek tot en met de incubatie van nieuwe bedrijven (startups).• (student)ondernemers, lectoren en docenten te begeleiden van een idee naar een product of dienst. Van proof of concept naar proof of market.• het aanbieden van de workshop The lean start-up serie.• het aanbieden van de workshop Ondernemen met je talent.• het begeleiden van stages en afstuderen in het eigen bedrijf.• het opzetten en onderhouden van een intern scoutsnetwerk en een alumninetwerk.• het organiseren van gastcolleges en workshops over ondernemerschap in samenwerking met academies.• het organiseren van inspirerende bijeenkomsten in samenwerking met verenigingen voor studentondernemers binnen Avans.• onze coördinatorrol in het consortium op het gebied van pre-start-activiteiten. Het consortium bestaat uit Avans Hogeschool, Fontys, NHTV en Tilburg University. • deelname aan Brabant Breed Start Up Festival.• jaarlijks een onderzoek uit te voeren onder studentondernemers.

Valorisatie • We participeren namens Avans in ecosystemen in de regio om innovatie aan te jagen.• We regisseren namens Avans de deelname aan de valorisatie programma’s Beagle Brabant, Grow Campus, OndernemersLift+ en Brabant Breed Start Up Programma.• We ondersteunen expertisecentra en het CoE BBE in hun valorisatieactiviteiten waardoor resultaten van onderzoek sneller leiden tot innovatieve produc- ten, processen, diensten en nieuwe bedrijvigheid.

DAT DOEN WIJ VANUIT ONZE 3 KERNWAARDEN: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbinden We werken op de grens van 2 werelden: het onderwijs en het werkveld. We werken samen door te verbinden.

Ondernemen Wij zien kansen, denken in mogelijkheden, initiëren, ontwikkelen, faciliteren en begeleiden.

Waarde creëren Wij zetten ons in om een rijke multidisciplinaire en ondernemende leerervaring voor student-en, docenten en lectoren te creëren. Externe opdrachtgevers worden geholpen met resultat-en waar zij mee verder kunnen.

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

HET AOC IS VAN WAARDE VOOR AVANS

In 2020 zijn wij volledig ingebed in de interne organisatie. De toegevoegde waarde van het AOC blijkt uit de resulta- ten in multidisciplinair onderwijs, ondernemerschaps- onderwijs en valorisatie. Wij realiseren deze samen met academies, expertisecentra, het CoE BBE en externe part-ners. Studenten, docenten, lectoren en externe opdracht-gevers beoordelen de kwaliteit van de samenwerking met het AOC als hoog. Het AOC is toegankelijk, slagvaardig, competent en goed georganiseerd.

EN ZO PAKKEN WE HET AAN:We opereren als netwerkorganisatie• Het AOC bestaat uit een servicepunt (frontoffice), een team docenten gedetacheerd uit de academies en uit enkele business- developers. Zij worden ingezet als netwerker, coach, docent- begeleider en organisator. • Het AOC bestaat uit 3 teams en wordt ondersteund door het servicepunt: team Multidisciplinariteit, team Ondernemerschap en team Valorisatie.• Elk team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en onderwijsactiviteiten zoals proeftuin en R&D. En voor de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling van de toebedeelde activiteiten en bestaande programma’s.

We actualiseren onze programma’s en dienstverlening• In de ontwikkeling van programma’s is ons uitgangspunt om aan te sluiten op de bestaande curricula. • Voor onze bestaande programma’s hebben we KPI’s opgesteld. We sturen op resultaten en de kwaliteit van onze dienstverlening.• Na iedere opdracht evalueren we de kwaliteit van onze dienstver- lening met een korte vragenlijst voor studenten, docenten en externe opdrachtgevers.• We voeren periodiek gesprekken met interne en externe partners over onze dienstverlening en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe programma’s.• We meten onze interne dienstverlening via onderzoek dat we gezamenlijk met de andere diensteenheden uitvoeren.

We investeren in de ondernemende en verbindende houding van onze medewerkers• We voeren periodiek feedbackgesprekken met AOC-docenten.• Bij studenten en opdrachtgevers toetsen we na elke opdracht de output en kwaliteit van de docentbegeleiding.• We organiseren elk kwartaal een AOC-café voor alle medewerkers om kennis en ervaringen te delen. • We investeren in deskundigheidsbevordering van medewerkers en docenten. Daarbij richten we ons specifiek op klantgerichtheid, multidisciplinair samenwerken en ondernemerschap.

We investeren in zichtbaarheid en toegankelijkheid• We investeren in een communicatiecampagne. Storytelling is voor ons van belang. Onze klanten vertellen over onze activiteiten en hun ervaringen.• We investeren in werkruimte, zowel in Breda als ‘s-Hertogenbosch. En zorgen voor dynamische en inspirerende businessomgevingen waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. • We investeren in contacten met de onderwijs-/curriculumcommis- sie, opleidingscoördinatoren, academieraden en studieloop- baanbegeleiders. En in het organiseren van netwerkbijeenkomsten over ondernemerschap en multidisciplinariteit.

We ondersteunen in valorisatie• We zoeken proactief de verbinding met expertisecentra en het CoE BBE om ze te ondersteunen bij het expliciet maken van hun valorisatie-ambities met behulp van het valorisatiewiel. En om samen te bekijken wat daarvoor nodig is om die te realiseren

HET AOC WORDT IN DE REGIO GEZIEN ALS KENNISPARTNER Het AOC is binnen Avans de schakel tussen werkveld en het onderwijs. Door samen met bedrijven en organisa-ties regionale vraagstukken multidisciplinair op te lossen en innovatie te stimuleren, bieden we maatschappelijke waarde. Samen ontwikkelen we kennis die organisaties direct kunnen toepassen en tegelijkertijd ons onder- wijs actueel houdt. Als centraal aanspreekpunt voor het werkveld investeert het AOC in duurzame samenwerking in de regio.

EN ZO PAKKEN WE HET AAN:We werken intensief samen met onze strategische- en valorisatiepartners• Het AOC participeert namens Avans in de valorisatieprogramma’s Beagle Brabant, Grow Campus, Ondernemerslift+ en Brabant Breed Start Up Programma.• Onze businessdevelopers zetten zich in om vragen van (startende) bedrijven en instellingen in de regio en vanuit de valorisatiepro- gramma’s uit te werken. Dat doen zij door het traject van idee naar innovatie naar introductie op de markt te begeleiden. Naast hun rol als begeleider zijn zij zelf ook expert in de uitwerking van innovatievraagstukken. De uitwerking daarvan gebeurt zowel met studenten als met docenten.

We sturen op duurzame samenwerking en dragen bij aan valorisatie• Bij de afronding van iedere opdracht peilen we bij de opdracht- gever de behoefte aan een vervolgopdracht of -onderzoek.• In onze gesprekken en evaluaties toetsen we bij opdrachtgevers de kwaliteit van de samenwerking met het AOC, de toepasbaar- heid van de ontwikkelde kennis en de mate waarin het resultaat van de opdracht daadwerkelijk gebruikt kan worden.

We investeren in duurzame inzetbaarheid• Docenten kunnen bij het AOC tijdelijk ingezet worden als consultant. Bijvoorbeeld als invulling van hun docentstage. Externe opdrachtgevers worden door hen ondersteund bij het ontwikkelen van (business)concepten. Hiermee investeren we in vakbekwame en inspirerende docenten die beschikken over state-of-the-art kennis en dragen we bij aan valorisatie.

WANNEER WE TEVREDEN ZIJN

We zijn tevreden als studenten, opdrachtgevers, academies, exper-tisecentra en het CoE BBE onze dienstverlening waarderen met een 8.

1 2

FACTS & FIGURES STUDIEJAAR 2016-2017

Locaties: Breda en ‘s-Hertogenbosch• Totaal aantal binnengekomen opdrachten: 2.265 • Opdrachten doorgestuurd naar academies: 2.038 • Opdrachten uitgevoerd binnen het AOC: 227 • Aantal deelnemers AOC opdrachten: 390 studenten De 390 studenten komen van: ASB, ASIS, AI&I, ATGM, AGZ, AE&I, AOMI, AB&I, AAFM, AMBM, ACUE, AMIB, AFM, AHB, AVB, Hogeschool Am-sterdam, Hogeschool Zeeland, Fontys Hogescholen, HAN, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, HAS

Waardering dienstverlening AOC: • Student: 7,3 • Opdrachtgever: 7,6 • Academie/expertisecentrum/CoE BBE: onderzoek najaar 2017

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

Avans Hogeschool verbindt regionale bedrijven en instellingen met het onderwijs. Drijvende kracht achter deze missie is het Avans Ondernemerscentrum (AOC). We dragen bij aan kennisdeling over de domeinen heen en zorgen voor waardecreatie met studenten, collega’s en externe opdrachtgevers. We ondersteunen ondernemende studenten en docenten bij de ontwikkeling van hun talent. En voor externe partijen zijn we het centrale aanspreekpunt. Enerzijds omdat zij niet altijd de weg weten binnen Avans. Anderzijds omdat ze een voorkeur hebben voor 1 aanspreekpunt.

DIT ZIJN ONZE HOOFDDOELEN VOOR 2020

zoekopdracht.aiWikken en wegen.aiWifi.aiwerkopdracht.ai

weblecture.aiVraag.aivideo-kijken.aivaardigheden-oefenen.aiUitleggen.aiterugblik.aitekst-lezen.aiSpelvorm.airollenspel.aireflectieopdracht.ai

quiz.aiproblemen-oplossen.aipresentatie.aipraktijk.aiposter-presentation.aiPlannen.aimultimedia-opdracht.aimindmap.aiMemoriseren.aikeuzeopdracht.ai

Kennismaking.aiIntervisie.aiinstelling.aigroepsopdracht.aifoto opdracht.aiFocus.aifilmen.aifeedback.aiEye-opener.aievalueren.ai

elevator-pitch.aiE-Learning.aiDiscussie.aicoaching.aicasus.aibrainstorm.aiblog.aiblog-bericht.aianalyse-opdracht.aiaanpassen.ai

vooruitblik.aihuiswerk.ai

BredaTilburg

Brabant Breed Start Up ProgrammaMidden- en West-BrabantOndernemerschap

Beagle BrabantProvincie Noord-Brabanten kennisinstellingenHealth

Grow CampusNoord-BrabantAgrifood

Ondernemerslift+Noordoost-BrabantOndernemerschap

‘s-Hertogenbosch

Het AOC heeft alle kenmerken van een netwerkorganisatie. Een eenheid die flexibel is ingericht om met het onder- wijs snel invulling te kunnen geven aan maatschappelijke- en economische innovatievraagstukken. We zijn het startpunt voor ondernemen en innoveren. Samenwerken en co-creatie is de kern van ons bestaan.

AOC BUSINESSPLAN 2018-2020TALENTVOLLE STUDENTEN

MET FRISSE BLIK.

ONDERNEMER MET UITDAGENDE VRAGEN

Avans Ondernemerscentrum. Startpunt voor ondernemen en innoveren.