SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

18
SKW IN DE TUSSENRUIMTE: MAATSCHAPPELIJK INNOVEREN ALS AMBITIE EN ALS PRAKTIJK Filip De Rynck UGent

Transcript of SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

Page 1: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

SKW IN DE TUSSENRUIMTE: MAATSCHAPPELIJK INNOVEREN ALS AMBITIE EN ALS PRAKTIJK

Filip De Rynck

UGent

Page 2: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

DE AMBITIE

• “als sociaal – cultureel volwassenenwerk willen we bijdragen tot relevante maatschappelijke innovatie, die verandert de fundamenten en de spelregels van onze samenleving (... meer democratisch, inclusief en duurzaam)“ (Socius, Verstaan, p2)

• “sociaal – culturele praktijken functioneren als een essentiële en onmisbare actor in het trage en complexe democratische proces “ (Socius, Ibidem, p25)

• “bewogen, bevlogen en beweeglijk“ (Ibidem, p74)

Page 3: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

DE PRAKTIJK

• “ Maatschappelijke innovatie”

• welke innovatie bedoelen we dan?

• “ Democratisch proces “

• welke democratie bedoelen we dan?

• “ We veranderen de fundamenten en de spelregels “

• welke fundamenten en welke spelregels bedoelen we dan

• Welke “ verandering “ bedoelen we dan?

Page 4: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

DOEL VAN DE WORKSHOP

De praktijken, denkbeelden en ambities van het SKW bevragen onder / achter deze generieke uitspraken en ‘systeem’ – visies:

• Welke rollen speelt het SKW in ‘arrangementen’ in het veld?

• Welke frames zitten in de hoofden van de SKW-ers? Over politiek, participatie, democratie, transitie,…

• Waardoor worden die rollen en frames bepaald en gemaakt?

Page 5: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

Het middenveld in een driehoeksverhouding

5

StaatDwang/voice

MarktRuil/exit

GemeenschappenLiefde / loyalty

‘Civil Society’Zorg/vertrouwen

Persoon

Publiek

Privaat

Page 6: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

VIER ROLVARIABELEN

1. Omgevingsfactoren (externe factoren die inwerken op SKW)

2. Impact van omgeving cq overheidsbeleid op houding, denkbeelden, praktijken, cultuur van SKW

3. Arrangementen rond cases / projecten / mensen

4. Persoonlijke houding en opvattingen van SKW – ers

Page 7: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

1 DE BREDERE OMGEVING

• Het maatschappelijk debat:

• Over democratie; crisis van de representatieve democratie; autonome burgerinitiatieven; populistische stromingen

• Over de rol van de overheid versus eigen verantwoordelijkheid van burgers

• Over markt en economie (zie bvb: opkomst van het coöperatieve denken, commons)

• Over migratie, ongelijkheid, klimaat,...

Page 8: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

2 OVERHEIDSBELEID

• SKW en ‘overheid’ op vier niveaus:

• (1) de staat

• (2) het overheidssysteem

• (3) tijdelijke bekleders van overheidsmacht: politici en ambtenaren met hun ambities

• (4) op lokaal en centraal niveau

• Impact van overheidsbeleid als uiting van een bepaalde visie op samenleving en op SKW

Page 9: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

OPGELEGDE OF ZELF GEKOZEN POSITIES?

• “afhankelijk van de normatieve keuze die wordt gemaakt, krijgen sociaal – culturele actoren een andere rol toegemeten in de vernieuwing van de samenleving:• Een maatschappelijke actor in het middenveld

• Als uitvoerder van overheidsbeleid / visie

• Als autonome actor in democratische processen

• Als antagonist van de overheid

• Een actor in de vrije tijd

• Een actor in het educatieve veld (LLL en LBL)

• Een actor gericht op bridging en bonding“ (Socius, Versterken, p137)

Page 10: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

IMPACT VAN OVERHEID OP SKW

• Is alle SKW gelijk? Verschillende posities in de driehoek

• SKW als onderaannemer van de overheid

• Doorwerking van neo – liberalisme en Nieuw Publiek Management:• Nuttigheid, prestaties

• Plannen, doelstellingen, projecten (formatdenken)

• Verantwoording en controle

• Doorwerking van instituties, cultuur, routines op:• Werking en organisatie, selectie en cultuur van bestuursleden, profiel

en cultuur van medewerkers

Page 11: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

3 HET FUNCTIONEREN VAN EN IN ARRANGEMENTEN

• Analyse weg van het macro – niveau: ‘de’ overheid of ‘de’ markt of ‘het’ middenveld

• Wel op meso – niveau: processen rond cases, thema’s, objecten... (zie Socius, Vertellen)

• En op micro – niveau: netwerken tussen mensen

• Resultaten uit veldonderzoek in Gent: het functioneren van de tussenruimte

Page 12: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

Politici

Ambtenaren

Veldwerkers

SysteemwereldOverheid

Tussenruimte LeefwereldBurgerinitiatieven

12

Page 13: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

ANALYSE OP MESO EN MICRO NIVEAU: ARRANGEMENTEN IN DE

TUSSENRUIMTE

• Burgerinitiatieven: rollen van sleutelfiguren, onder andere van SKW, SO,...

• Verschillende soorten arrangementen, zelfs bij, op het eerste zicht, gelijkaardige initiatieven (Fab-Lab; Repaircafés; Stadslandbouw,...)

Page 14: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

HYBRIDITEIT VAN/IN DE TUSSENRUIMTE

• ‘Blurring Boundaries’ en ‘Boundary Spanning’:

• tussen middenveld (SKW) en overheid

• tussen middenveld (SKW) en markt

• tussen middenveld (SKW) markt en overheid

• Hybride vormen van organisaties• Sociale ondernemingen

• Middenveld dat vermarkt of deel van de overheid wordt

• Ondernemingen die opschuiven richting non – profit

• Coöperatieve vormen op de brug tussen middenveld, markt en overheid

Page 15: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

4 UW HOUDING EN OPVATTINGEN

• SKW – ers: product van omgeving / overheid / bepaalde dominante rolopvattingen?

• Uw eigen opvattingen en cultuur

• Uw reflexieve patronen van denken en vervolgens doen

Page 16: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

?

• “ Maatschappelijke innovatie”

• welke innovatie bedoelen we dan?

• “ Democratisch proces “

• welke democratie bedoelen we dan?

• “ We veranderen de fundamenten en de spelregels “

• welke fundamenten en welke spelregels bedoelen we dan en welke verandering bedoelen we dan?

Page 17: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

TOEPASSING OP DEMOCRATIE

• Debat over ‘participatiemaatschappij’: ‘do it yourself ’ democratie en crisis van de representatiedemocratie

• Relatie tussen representatieve democratie en participatieve democratie – autonome burgerinitiatieven

• Relatie tussen participatieve democratie en markt / economie

Page 18: SCW in de tussenruimte - Filip De Rynck

UZELF IN DE TUSSENRUIMTES

• Met welk beeld over democratie zit je zelf?

• Naar welk beeld van democratie werk je, netwerk je en welk beeld draag je over in jouw interacties?

• Welke impact heeft netwerken op jouw beeldvorming?

• Bevraag je die beelden? Hoe werken twijfels en vragen in jouw werk door?