SCHOOLJAAR 2012-2013 Jaarverslag MR 1 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013.

of 13/13
SCHOOLJAAR 2012-2013 Jaarverslag MR 1 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • date post

  23-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of SCHOOLJAAR 2012-2013 Jaarverslag MR 1 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013.

 • Dia 1
 • SCHOOLJAAR 2012-2013 Jaarverslag MR 1 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 2
 • Wat wilt u lezen? 2 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013 Samenstelling MR Bijeenkomsten MR Relatie MR met Directie GMR Transparantie van Beleid ONS Website Jaarplan ONS Behandelde Onderwerpen FormatieHekpraat Algemeen
 • Dia 3
 • Inleiding Voor u ligt het jaarverslag schooljaar 2012-2013 van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Oranje Nassau School (ONS). Het betreft de locaties ROMA, WAMO en DIVA. Alle drie de locaties waren geheel het schooljaar 2012-2013 actief. Plaats en functie De ONS is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die formeel overleggen over het beleid van de ONS De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan en/of die de MR wil bespreken. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad (OR) heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het instemmings- of adviesrecht) m.b.t. tot bepaalde zaken. De directie moet dan ook over deze zaken eerst instemming of advies vragen aan de MR alvorens zij een definitief besluit neemt. Bevoegdheden MR Algemene bevoegdheden: het informatie-, initiatief,- overleg-, en het besprekingsrecht. Bijzondere bevoegdheden: het advies- en het instemmingsrecht 3 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 4
 • Samenstelling MR Samenstelling De MR van de O.N.S. bestaat uit 8 leden: 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de leerkrachten (teamgeleding). In 2012-2013 was de samenstelling als volgt: 4 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013 Hans van Roon (vz.) Jolanda Otte Erna van der Wal Rachel van Wijngaarden Wil Bakker Esther van Kooten Dini Regtien Jozien Vermet OudergeledingTeamgeleding WAMODIVAROMA Aan- en aftreden Een lid blijft in principe 4 jaar zitten. Indien er vacatures voor de oudergeleding zijn, zal dit via de maandinfo, de website en mogelijk andere media worden genthousiasmeerd. In de zomer van 2012 zijn 3 nieuwe leden voor de oudergeleding geworven. Meerdere ouders waren bereid zitting te nemen. Uiteindelijk hebben verkiezingen niet plaats hoeven vinden door enkele afmeldingen. Enkelen hebben zich teruggetrokken aan gezien er voldoende potentiele leden waren aangemeld. Zomer 2016 Locatie Aftreden ROMADIVAWAMODIVA Zomer 2015 Zomer 2017 Zomer 2013 Naam
 • Dia 5
 • Bijeenkomsten MR MR vergaderingen De MR heeft 6 keer vergaderd in het schooljaar 2012-2013. In 3 van de 6 vergaderingen is de directie aangeschoven. MR-directie contact Er is 1 maal een voorbespreking gehouden met de directeur en de voorzitter van de MR. De oudergeleding heeft een overleg gehad met de directeur over communicatie naar ouders. Overige zaken waar nodig zijn ad hoc bilateraal besproken. MR-OR-Directie Overleg met de directie, MR en OR heeft 2 maal plaatsgevonden. Voorzitterschap ligt bij de voorzitter van de MR. Het plannen van de vergadering bij de penningmeester van de OR van WAMO. De begroting van de OR is in dit overleg geagendeerd en akkoord bevonden. MR-OR Er is geen specifiek overleg geweest met de penningmeesters van de OR. De begrotingen per OR zijn per mail verstuurd en ter informatie in een MR vergadering geagendeerd. 5 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 6
 • Relatie MR met directie Relatie MR en directie De relatie van de MR met de directie is goed en serieus te noemen. Overleg vindt op een open en eerlijke wijze plaats. Door ieders rol en verantwoordelijkheid helder met elkaar te delen en daar naar te handelen hebben we een aantal belangrijke vraagstukken op een goede manier kunnen behandelen. In 6 vergaderingen heeft de MR een veelheid aan onderwerpen behandeld. Voor enkele onderwerpen bestaat de behoefte om wat langer bij stil te staan. Denk bijv. aan het schoolplan en de zorgplicht van de school voor passend onderwijs en klimaatbeheersing Brede School. Door het besluit minder agendapunten te behandelen per vergadering is hier daadwerkelijk meer ruimte voor geweest. 6 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 7
 • GMR Wat is de GMR? De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende MR waar de MR-en van alle scholen die onderdeel zijn van de Stichting Primair Onderwijs Betuwe (CPOB) vertegenwoordigd zijn. Zij kijken naar het belang van alle scholen, alle leerkrachten en alle kinderen. Afbakening met MR De GMR heeft eigen rechten. De zaken die voor alle scholen relevant zijn worden in principe door de GMR behandeld. De MR behandelt zaken die alleen voor de school zelf relevant zijn. Deelname aan GMR Hans van Roon is afgevaardigde van de ONS in de GMR van het C.P.O.B.B. Het jaarverslag van de GMR wordt gepubliceerd op de website van het C.P.O.B.B. 7 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 8
 • Transparantie van beleid De MR streeft volledige transparantie na. Het informeren van alle betrokkenen en met name de ouders wordt door de MR als zeer belangrijk geacht. De MR ziet de vernieuwde website van de ONS als goed instrument om beleidsstukken bij ouders onder de aandacht te brengen. Enerzijds om transparant te zijn in ONS doen en laten. Anderzijds op een goede wijze ONS te profileren. De MR maakt zich sterk deze beleidsdocumenten, procedures en protocollen op een transparante manier te delen met de ouders. 8 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 9
 • ONS Website Website De MR heeft een aparte plek op de website. De MR heeft besloten de volgende zaken op de website te plaatsen. MR samenstelling MR doelstelling MR agenda vergaderingen MR jaarverslag MR jaarplan 9 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 10
 • Jaarplan ONS JAARPLAN ONS Elk jaar stelt de directie van de ONS een jaarplan op. Hierin worden de beleidsvoornemens uit het meerjarig schoolplan uitgewerkt in concrete activiteiten voor het komende schooljaar. De MR heeft volgens een vaste procedure (inclusief tijdlijn), gewaarborgd dat het jaarplan inhoudelijk gedragen wordt door het team van leerkrachten voordat het schooljaar begint en het document ter instemming wordt voorgelegd aan de MR. De MR ziet er met name op toe dat de doelen en activiteiten in het jaarplan SMART zijn geformuleerd, d.w.z. realistisch, concreet en toetsbaar. De resultaten van het voorgaande schoolplan zijn besproken en gevalueerd. De uitkomsten zijn meegenomen als input voor het jaarplan van 2013-2014. Instemming Het jaarplan 2013-2014 is uitvoerig met de directie besproken, waarna de MR heeft ingestemd met het plan. 10 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 11
 • Behandelde onderwerpen Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de school, leerkrachten en kinderen. We hebben besproken hoe de betrokkenheid vergroot kan worden (informatie-avond, hulpouderplanning, maandinfo, etc.) Inspectiebezoek Op 1 maart 2012 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de school. Het inspectierapport is behandeld in het schooljaar 2012-2013 Klimaatbeheersing Brede School Zowel de temperatuur als het zuurstofgehalte bleken niet in orde te zijn in de Brede School. In 2012 zijn aanpassingen gedaan. De MR is aanwezig geweest bij overleg met de gemeente, voorafgaand aan de aanpassing. Ook daarna vindt er overleg plaats met de MR-en van de andere scholen en SKPC over de situatie en acties die ondernomen kunnen worden ter evaluatie en verbetering. Eenmaal waren ook de directies daarbij. Ondersteuningsprofiel KOG (Kind op de Gang) Het is nog onduidelijk hoe het samenwerkingsverband gaat functioneren. Ontwikkelingen worden gevolgd. 11 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 12
 • Formatie De formatie is de samenstelling van het aantal groepen op school en welke leerkrachten deze groepen gaan lesgeven. Het grootste gedeelte van het onderwijsbudget gaat op aan personele lasten. Dit wordt ook wel het formatieve deel van het budget genoemd. De formatie wordt op dit budget afgestemd, waarbij ook rekening gehouden wordt met het aantal kinderen en de mogelijkheid van de te vormen (combi)klassen. Rol MR De teamgeleding van de MR heeft het recht van instemming (goedkeuring) op de vorming van het aantal groepen, verdeeld over de drie locaties van de ONS. Instemming De MR heeft ingestemd met het Bestuursformatieplan. 12 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013
 • Dia 13
 • Hekpraat Hekpraat is een officieel agendapunt op de MR vergadering Hekpraat betreft die onderwerpen die op het schoolplein of in de wandelgangen worden besproken (zowel positieve als negatieve berichten), maar die niet officieel bij de directie, leerkrachten of MR-leden worden aangegeven. Tijdens de MR vergadering wordt besproken of er naar aanleiding van deze hekpraat berichten actie ondernomen moet worden. Het is niet de bedoeling dat de vragen, opmerkingen en/of zorgen alleen met andere ouders bij het hek gedeeld worden. Neem contact op met leerkracht, directie en/of de MR en maak je zorgen, opmerkingen e.d. bespreekbaar ! 13 Jaarverslag MR schooljaar 2012-2013