Schildernieuws 2006

12
In deze uitgave Schilder Nieuws A P E L D O O R N E N O M S T R E K E N Het klinkt zo simpel, maar je moet er maar opkomen. Toen Mike van Woudenberg zijn pand aan de Deventerstraat geschilderd wilde hebben, ging hij bij schilders te rade. Die wilden dat graag in de winter doen. Dat kan prima, werd hem verteld. Zelfs bij echt winters weer, mits je het pand inpakt. Bij de ondernemer pur sang ging meteen een lampje branden toen hij deze informa- tie kreeg. ,,Ik kom wel eens in Amsterdam en moest gelijk aan die grote reclamedoe- ken denken”, aldus Van Woudenberg. Het idee werd geboren een megagroot doek voor het ingepakte pand te plaatsen. Een enorme blikvanger. Met dat idee toog hij naar het reclamebu- reau Honderdduizendluchtkastelen en The Webmen Internetworkers. ,,Als jullie wat leuks voor op het doek ver- zinnen, zoek ik er huurders (adverteerders dus) bij”, bedacht Van Woudenberg. Zo gezegd zo gedaan. Met een spetterend eindresultaat. De nep-Nachtwacht op een doek van acht bij achttien meter was een enorme eyecatcher. De keus om zich te laten inspireren door Rembrandts meesterwerk komt niet uit de lucht vallen. ,,Het was het jaar van Rembrandt, dat maakte de Nachtwacht extra leuk. Bovendien is er een rechtstreek- se link naar het schilderen en het is een opvallend werk”, aldus de rasondernemer, die tevreden opmerkt dat dit de eerste keer is dat in Apeldoorn op zo’n manier reclame wordt gemaakt. Adverteerders zagen wel brood in deze reclame-uiting en Blinq Carwash, ABN Amro, Rodenburg Makelaars, De Communities, Kleverwal Schilderwerken en Skybox melden zich als adverteerder. Hun logo’s prijkten prominent op het mega- doek, onder de Nachtwacht. VERRASSINGSEFFECT De opvallende reclame-uiting leverde enorm veel reacties op van passanten. Vanaf het moment dat het doek er stond tot en met het moment dat het werd wegge- 3e jaargang, nr 1, herfst 2006, oplage: 95.000 ex., verspreiding: Gemeente Apeldoorn & omstreken Mike van Woudenberg, eerste in Apeldoorn met grote reclamedoeken bij winterschilderwerk Scoren met een levensgrote Nachtwacht als blikvanger lente zomer herfst winter lente zomer herfst winter | Schildersbedrijf klaar voor de winter | IJskoude korting | Tips voor 4 seizoenen onderhoud | De AF-erkende schilder Mike van Woudenberg over winterschilderwerk: ‘Het is me super bevallen’ ‘Als de schilder het aandurft, dan durf ik het ook aan’ lente zomer herfst winter Van Woudenberg vertrouwt op de deskun- digheid van de schilders. Hij heeft gemerkt dat deze nauwgezet de weersomstandighe- den in de gaten houden en hierop anticipe- ren. ,,Wat de schilders erg goed hebben gedaan is dat ze meerdere keren per dag de lucht- vochtigheid en temperatuur hebben geme- ten. Ik weet dat deze twee factoren van enorm belang zijn, dus die goede controle is wel zo prettig. Indien het nodig zou zijn, zou- den ze met heaters bijverwarmen, maar dat was in dit geval niet nodig”, blikt hij terug naar het winterschilderwerk aan zijn pand aan de Deventerstraat dat afgelopen winter een flinke schilderbeurt kreeg. Van Woudenberg is uiterst tevreden over de kwaliteit van het schilderwerk. Hij had er op voorhand ook alle vertrouwen dat dit uiste- kend zou zijn. ,,Het belang van de schilder is groot. Als het niet goed zou zijn, de verf bij- voorbeeld zou afbladderen, dan heeft hij een probleem. Kortom, het risico ligt bij de schilder. Als de schilder zegt: ik durf het aan, dan durf ik het ook”. Zijn vertrouwen werd niet beschaamd. ,,Het resultaat heeft me zeker niet afgeschrikt”, lacht Van Woudenberg. ,,Ik zal komende winter opnieuw buitenschilderwerk laten uit- voeren”. Schilderen in de winter, kan dat wel? Sommige mensen zijn huiverig om het pand te laten schilderen in de winter. Boet het schilderwerk niet aan kwaliteit in, als het in de winter geschilderd moet worden? Bij ondernemer Mike van Woudenberg leeft die angst niet. Zijn ervaringen over schilderen in de winter zijn uiterst positief. ,,Het is me super bevallen”. ‘Wow wat is dit? Wat doet die megagrote nep-Nachtwacht daar voor dat pand?’ De reacties waren afgelopen winter niet van de lucht toen er een enorm doek voor een ingepakt pand aan de Deventerstaat hing. Een ludieke actie van ondernemer Mike van Woudenberg, eigenaar van tankstations en carwashes, die hem een hausse aan reac- ties opleverde. En financieel voordeel, waarmee hij de kosten van het winterschilder- werk wat kon drukken. haald. Van Woudenberg: ,,Ik kreeg gelijk een heleboel sms-jes”. ‘Bijna klaar… nog een paar nachten wachten!’, stond er op het doek. Toen die ‘paar nachten’ wat langer duurden, leverde dat reacties op als: wan- neer is het klaar? En toen het eenmaal af was, kwamen er opnieuw veel reacties. Lees verder op pagina 3

description

Winterschildernieuws

Transcript of Schildernieuws 2006

In deze uitgave

Schilder NieuwsA P E L D O O R N E N O M S T R E K E N

Het klinkt zo simpel, maar je moet er maaropkomen. Toen Mike van Woudenberg zijnpand aan de Deventerstraat geschilderdwilde hebben, ging hij bij schilders te rade.Die wilden dat graag in de winter doen. Datkan prima, werd hem verteld. Zelfs bij echtwinters weer, mits je het pand inpakt. Bij de ondernemer pur sang ging meteeneen lampje branden toen hij deze informa-tie kreeg. ,,Ik kom wel eens in Amsterdamen moest gelijk aan die grote reclamedoe-ken denken”, aldus Van Woudenberg. Hetidee werd geboren een megagroot doekvoor het ingepakte pand te plaatsen. Eenenorme blikvanger. Met dat idee toog hij naar het reclamebu-reau Honderdduizendluchtkastelen en TheWebmen Internetworkers. ,,Als jullie wat leuks voor op het doek ver-

zinnen, zoek ik er huurders (adverteerdersdus) bij”, bedacht Van Woudenberg. Zogezegd zo gedaan. Met een spetterendeindresultaat. De nep-Nachtwacht op eendoek van acht bij achttien meter was eenenorme eyecatcher.De keus om zich te laten inspireren doorRembrandts meesterwerk komt niet uit delucht vallen. ,,Het was het jaar vanRembrandt, dat maakte de Nachtwachtextra leuk. Bovendien is er een rechtstreek-se link naar het schilderen en het is eenopvallend werk”, aldus de rasondernemer,die tevreden opmerkt dat dit de eerste keeris dat in Apeldoorn op zo’n manier reclamewordt gemaakt. Adverteerders zagen welbrood in deze reclame-uiting en BlinqCarwash, ABN Amro, Rodenburg Makelaars,De Communities, Kleverwal Schilderwerkenen Skybox melden zich als adverteerder.

Hun logo’s prijkten prominent op het mega-doek, onder de Nachtwacht.

VERRASSINGSEFFECTDe opvallende reclame-uiting leverdeenorm veel reacties op van passanten.Vanaf het moment dat het doek er stond toten met het moment dat het werd wegge-

3e jaargang, nr 1, herfst 2006, oplage: 95.000 ex., verspreiding: Gemeente Apeldoorn & omstreken

Mike van Woudenberg, eerste in Apeldoorn met grote reclamedoeken bij winterschilderwerk

Scoren met een levensgroteNachtwacht als blikvanger

lente zomer herfst winterlente zomer herfst winter

| Schildersbedrijf klaar voor de winter

| IJskoude korting

| Tips voor 4 seizoenenonderhoud

| De AF-erkende schilder

Mike van Woudenberg over winterschilderwerk: ‘Het is me super bevallen’

‘Als de schilder het aandurft, dan durf ik het ook aan’

lente zomer herfst winter

Van Woudenberg vertrouwt op de deskun-digheid van de schilders. Hij heeft gemerktdat deze nauwgezet de weersomstandighe-den in de gaten houden en hierop anticipe-ren.

,,Wat de schilders erg goed hebben gedaanis dat ze meerdere keren per dag de lucht-vochtigheid en temperatuur hebben geme-ten. Ik weet dat deze twee factoren van

enorm belang zijn, dus die goede controle iswel zo prettig. Indien het nodig zou zijn, zou-den ze met heaters bijverwarmen, maar datwas in dit geval niet nodig”, blikt hij terugnaar het winterschilderwerk aan zijn pandaan de Deventerstraat dat afgelopen wintereen flinke schilderbeurt kreeg. Van Woudenberg is uiterst tevreden over dekwaliteit van het schilderwerk. Hij had er opvoorhand ook alle vertrouwen dat dit uiste-

kend zou zijn. ,,Het belang van de schilder isgroot. Als het niet goed zou zijn, de verf bij-voorbeeld zou afbladderen, dan heeft hijeen probleem. Kortom, het risico ligt bij deschilder. Als de schilder zegt: ik durf hetaan, dan durf ik het ook”.

Zijn vertrouwen werd niet beschaamd. ,,Hetresultaat heeft me zeker niet afgeschrikt”,lacht Van Woudenberg. ,,Ik zal komendewinter opnieuw buitenschilderwerk laten uit-voeren”.

Schilderen in de winter, kan dat wel? Sommige mensen zijn huiverig om het pand telaten schilderen in de winter. Boet het schilderwerk niet aan kwaliteit in, als het in dewinter geschilderd moet worden? Bij ondernemer Mike van Woudenberg leeft die angstniet. Zijn ervaringen over schilderen in de winter zijn uiterst positief. ,,Het is me superbevallen”.

‘Wow wat is dit? Wat doet die megagrote nep-Nachtwacht daar voor dat pand?’ Dereacties waren afgelopen winter niet van de lucht toen er een enorm doek voor eeningepakt pand aan de Deventerstaat hing. Een ludieke actie van ondernemer Mike vanWoudenberg, eigenaar van tankstations en carwashes, die hem een hausse aan reac-ties opleverde. En financieel voordeel, waarmee hij de kosten van het winterschilder-werk wat kon drukken.

haald. Van Woudenberg: ,,Ik kreeg gelijk eenheleboel sms-jes”. ‘Bijna klaar… nog eenpaar nachten wachten!’, stond er op hetdoek. Toen die ‘paar nachten’ wat langerduurden, leverde dat reacties op als: wan-neer is het klaar? En toen het eenmaal afwas, kwamen er opnieuw veel reacties.

Lees verder op pagina 3

SchilderNieuws | pagina 2

Het belangrijkste verschil ten opzichte vaneen rechtstreeks dienstverband bij eenschildersbedrijf is, dat de leerling-werkne-mers gedurende de opleiding zeven wekenin een praktijkleerwerkplaats doorbrengen. Het eerste jaar zijn de leerling-werknemerseen periode van vier weken in de praktijk-leerwerkplaats en in het tweede jaar een-maal twee weken en één week ter voorbe-reiding voor het examen. Tussen degenoemde weken zijn de leerling-werkne-mers werkzaam bij één van de lidbedrijven.

In de praktijkleerwerkplaats krijgen de leer-lingen extra aandacht voor diverse prakti-sche basisvaardigheden onder leiding van

vakbekwame praktijkinstructeurs. Ondergeconditioneerde omstandigheden kan eenleerling-werknemer daar naar behoefte bij-geschoold worden.

De leerling-werknemer bezoekt de praktij-kleerwerkplaats in de periode van novem-ber tot en met april in het jaar daarop. Eénen ander geheel volgens een rooster opge-steld door de praktijkinstructeurs.

Normaliter doen de leerling-werknemersmedio juni van het tweede leerjaar examenin een examencentrum van het landelijkeorgaan Savantis. Leerling werknemers vande Schildersvakopleiding kunnen de volgen-de opleidingen volgen: niveau 1 Assistent-opleiding (1 jaar), niveau 2 Medewerkerschilder (2 jaar), niveau 3 Gezel (2 jaar) enniveau 4 Kaderopleiding of Restauratie.(minimaal 2 jaar). Elke afsluiting wordtbekroond door een landelijk erkend vakdi-ploma. In de meeste gevallen zal de leerling-werknemer aansluitend in dienst treden bij

De Schildersvakopleiding te Zutphen

schilders,

behangers en

afwerkers

Loseweg 96

Apeldoorn

055-521 98 82

De Schildersvakopleiding Zutphen treedt op als werkgever voor leerling-werknemers dieeen opleiding schilderen volgen. Het kenmerk van een dergelijke opleiding is, dat deleerling-werknemers een dag per week naar school gaan en vier dagen per week lerendwerken bij een aangesloten Schildersbedrijf. Bij deze stichting hebben zich zo’n 160 lid-bedrijven aangesloten.

het bedrijf waar hij/zij voordien via deSchildersvakopleiding gedetacheerd was.De Schildersvakopleiding Zutphen biedt deleerling-werknemers een Beroeps PraktijkVorming Overeenkomst (BPVO)aan voor deduur van de opleiding, rekening houdendmet de bepalingen van het arbeidscontracten het CAO. Mocht er bij het inlenende lid-bedrijf tijdelijk geen werk zijn, dan wordt deleerling opgevangen in de Praktijk LeerWerkplaats (PLW) en zo snel mogelijk bij eenander bedrijf geplaatst.

Tijdens de aanvullende scholingsweken inde winterperiode in de PLW wordt het salaris

doorbetaald. In samenwerking met de leer-bedrijven en SAVANTIS draagt de Schilders-vakopleiding Zutphen zorg voor een gede-gen, verantwoorde en brede opleiding, somsis hiervoor (tijdelijke) plaatsing bij meerderebedrijven gewenst. Leerling-werknemersworden betrokken bij studiedagen, werkwe-ken en demonstraties. Zij maken kennis metde nieuwste ontwikkelingen en rakenzodoende breed geïnteresseerd.

Wij hopen dan ook veel jongeren te mogenverwelkomen die kiezen voor het mooie vakschilder om zo een kleurrijke toekomst tege-moet te gaan.

Schildersbedrijven willen graag zelf hunnieuwe medewerkers opleiden. En zij wil-len dat vooral goed doen. Daarom doende bedrijven dat bij voorkeur samen metde Schildersvakopleiding Zutphen.

Je kunt de Schildersvakopleiding Zutphendus zien als een speciaal schildersbedrijfdat jonge mensen het vak wil leren. DeSchildersvakopleiding Zutphen is opgerichtdoor en voor de schildersbedrijven, dienauw samenwerken om de opleiding zogoed mogelijk te laten verlopen.

Hoe werkt nu de Schildersvakopleiding?Bij de Schildersvakopleiding Zutphen gaanwerken, is leren en meteen al goed geld ver-dienen.Je krijgt een werkgarantie voor deduur van de opleiding. In die periode werk je4 dagen per week bij een aangesloten schil-dersbedrijf en ’s winters een aantal wekenvoor aanvullende praktijkscholing in dewerkplaats van de SchildersvakopleidingZutphen. Bovendien ga je één dag naarschool voor de theorie. Al deze dagen inclu-sief de schooldag worden doorbetaald! Eenaangesloten schildersbedrijf is altijd een“erkend leerbedrijf”. Zo word je tijdens deopleiding geholpen door een “leermeester”,die veel van het schildersvak weet. En diealtijd klaar staat voor het beantwoorden vanje vragen.

Het diploma is veel waardAan het einde van de opleiding ontvang jehet landelijk erkende diploma. Natuurlijkpas als je het examen met succes hebt afge-rond. Ook wat dat betreft zit je bij deSchildersvakopleiding Zutphen wel goed,want het slagingspercentage ligt ruim bovenhet landelijke gemiddelde.

Kom kennis maken!Je leeftijd en vooropleiding zijn belangrijkom te bekijken op welk niveau je met deSchildersopleiding kunt beginnen. Natuurlijkkun je aan je decaan om meer informatievragen. Maar het werkt sneller om gewooneens bij de Schildersvakopleiding Zutphenop bezoek te gaan eens rond te kijken enkennis te maken. Je bent altijd van hartewelkom.

Bel ons gerust of zoek ons op,Schildersvakopleiding Zutphen

Vestiging DoetinchemGildenstraat 27 – tel: 0314-378585Vestiging Deventer Weseperstraat 17a – tel: 0570-676971

[email protected] www.schildersopleiding.nl

Het schildersvak is bijzonder!

lente zomer herfst winter

lente zomer herfst winter

SchilderNieuws | pagina 3

Van oud naar nieuw in elke

kleur

Afschermtechnieken in de winter

Een combinatie van spuit- en schilderwerk

Aankomende winter extra

voordelig i.v.m.

winterpremie

Soerense Zand 3a - 6961 LL Eerbeek tel. 0313-651222 - [email protected]

Kies voor de professionele en creatieve aanpak van Dijkhof

Vervolg van voorpagina,,Het verrassingseffect was groot”, glundertVan Woudenberg, temeer daar er aan hetpand luiken werden aangebracht. ,,Doordathet pand ingepakt was, was het natuurlijkredelijk onzichtbaar. Nu zagen ze in éénkeer het eindresultaat. Mensen zeiden:‘Goh, wat mooi. Verrassend. Zaten die lui-ken er altijd al aan?’.”

Van Woudenberg hield aan deze ludiekeactie niet alleen veel leuke reacties over.,,Door die adverteerders heeft het me geldopgeleverd”, aldus Van Woudenberg. ,,Daarkon ik de kosten van het schilderwerk meeterugdringen”. Niet verwonderlijk dat hij even later hetdoek hergebruikte bij een pand op de hoek

Kerklaan/Paslaan (het voormalige pand vanVan Rodenburg Makelaars). ,,Als je het doekhebt en weer partijen kunt vinden die mee-doen, dan heb je weer advertentie-inkom-sten”.

Het lijdt bij deze ondernemer pur sang geentwijfel: als hij opnieuw een pand laat schil-deren, komt er geheid weer een levens-groot doek voor het ingepakte pand. Ookzomers ziet hij overigens mogelijkheden.Dan kan het veiligheidsdoek opvallend wor-den bedrukt. ,,Ik blijf het doen”, aldus VanWoudenberg, die al weer broedt op eennieuw bijzonder doek. ,,Ja, ik hoop weer datmensen zeggen: ‘Goh, heb je dat nieuwedoek gezien’. Ik houd wel van een beetjeludiek”.

Scoren met een levensgrote Nachtwachtals blikvanger

de

Schildersbedrijf

Groot

• Koningspage 397361 ZS Beekbergen

• Telefoon 055 - 506 24 63

[email protected]

De professionele schilder kan u adviserenover het “4 seizoenen onderhoud”. Datbetekent een betere planning van schil-derswerkzaamheden waarmee u voordeli-ger uit bent. Want nu is het nog wel eens lastig om invoorjaar of zomer een goede schilder tevinden. Als u samen met hem een planningmaakt, bent u van dat probleem af en kooptu het werk goedkoper in.

Door gebruik te maken van nieuwe technie-ken en voorzieningen kan binnen- of buiten-werk het hele jaar door plaats vinden.Buiten gebeurt dat vaak met behulp vansteigerbouw, afschermingen en speciale

verven. Uiteraard kunt u rekenen op kwali-teitsgaranties en een deskundige begelei-ding. Door gebruik te maken van premieregelin-gen en onderhoud te spreiden over het jaarsluit u zo een aantrekkelijk onderhoudscon-tract. U kunt ook een meerjarenafspraakmaken. Want iedere huiseigenaar weet hoebelangrijk goed onderhoud is. Uw huisbehoudt zijn waarde en u bent verzekerdvan continu woongenot.

Waar vind ik een ‘4 seizoenen schilder’? Meer weten over het “4 seizoenen onder-houd”? Kijk dan eens op de website www.4seizoenenonderhoud.nl

Betere planning levert u voordeel opSchildersbedrijf klaar voor de winterAls de temperatuur stijgt en het zonnetje gaat schijnen, willen huizenbezitters allemaalhetzelfde: een frisse schildersbeurt van het exterieur van hun huis. Gevel en kozijnenvragen als het ware om een nieuw verfje. Toch zijn er slimmere manieren om onder-houd aan uw woning uit te besteden. Het professionele schilders- en onderhoudsbedrijfis uitgerust om ook in het najaar aan uw huis te werken. Koud of nat? Geen probleem.Duur? Integendeel, u bespaart juist geld.

lente zomer herfst winter

SchilderNieuws | pagina 4

De schildersvakopleiding Zutphen is ontstaan uit de samenvoeging van hetSPOS Stedendriehoek en het SPOS Oost-Gelderland.Qua opleiding en doelstelling is er niets veranderd, zit je in de leeftijd van16-20 jaar en wil je graag Schilder worden dan kunnen wij je het volgendeaanbieden:

• Niveau 1 Assistent Schilder een opleiding van 1 jaar.• Niveau 2 Medewerker Schilder een 2-jarige opleiding.• Niveau 3 Gezel een 2-jarige opleiding.• Niveau 4 Restauratie of kaderopleiding minimaal 2 jaar.

Tevens verzorgen wij cursussen op maat voor de aangesloten bedrijven.

Wil je meer weten?Bezoek dan onze website WWW.SCHILDERWORDEN.NL

Wil je bellen?Doetinchem 0314-378585 of Deventer 0570-633588

Wil je mailen?Info@ schildersvakopleidingzutphen.nl

Kom eens aan voor een bak koffie.Doetinchem: Gildenstraat 27 Deventer:Weseperstraat 17a

5 tips voor 4 seizoenenonderhoud:

lente zomer herfst winter

- Stel een planning op.Kijk verder dan die ene opdracht, praat metuw schildersbedrijf over onderhoud op delangere termijn (5-10 jaar) en stel gezamen-lijk een tijdsplanning op.- Combineer binnen- en buitenwerk. Stel uw eigen onderhoudsplan samen, eenoverzicht waarin binnen- en buitenwerk zijnopgenomen.- Maak een complete onderhoudslijst.Maak samen met het schildersbedrijf peropdracht een complete lijst, een opsom-ming van alle zaken die moeten wordengeschilderd en opgeknapt – dit voorkomt

meerwerk gedurende de rit en dus extrakosten.- Bereid het werk goed voor. Bespreek met het schilders- en onderhoud-bedrijf welke voorbereidingen noodzakelijkzijn, denkt u aan ventilatie, eventuele stei-gerbouw, in- en uitloop, materiaalopslag, endergelijke.

4 seizoenen onderhoud is een initiatief vanFOSAG, de ondernemersorganisatie schil-ders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche uit Waddinxveen, FNV Bouwen Hout- en Bouwbond CNV.

Met een erkend Schilder -Glaszetter - Behanger bent ugegarandeerd beter af

De Heze 297335 BA ApeldoornTelefoon 055 - 542 90 30

SchilderNieuws | pagina 5

De samenwerking is een gevolg van denieuwe Appartementenwet van mei 2005,waardoor VvE’s met ingang van 1 mei 2008verplicht zijn een reservefonds te hebbengevormd voor (groot) onderhoud. De overheid is tot deze wettelijke maatregelgekomen door het grootschalig achterstalligonderhoud bij VvE’s in Nederland. Volgensonderzoek van Trendbox heeft zelfs 47%van de kleine VvE’s (tot 5 appartementen)helemaal nog geen reservefonds ingestelden is daar ook niet mee bezig. De samen-

werking is gericht op alle bij VvE Belang aan-gesloten VvE’s en zal met ingang van 1 janu-ari 2007 bestaan uit een centraal VvE-loketvoor vragen over onderhoud en klachten,een onderhoudsboekje en een website voorhet aan- en afmelden van onderhoudswerk.Elk opgeleverd schilderwerk zal bovendienworden geïnspecteerd door het onafhanke-lijk bureau Verf Advies Centrum. AF-bedrij-ven die op deze wijze voor VvE’s moeten vol-doen aan speciale eisen en zullen herken-baar zijn aan een speciaal certificaat.

AF-erkende bedrijven helpen de 100.000 appartements-eigenaren van VvE Belang bij achterstallig onderhoudDe branche-erkende schilders- en onderhoudsbedrijven gaan de georganiseerde VvE’sin Nederland helpen het achterstallig onderhoud uit te voeren. Daartoe zijn VvE Belang,Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren en Stichting AF-Erkenningsregeling,Belangenorganisatie voor erkende schilders- en onderhoudsbedrijven een samenwer-king aangegaan.

voor meer informatie kijk op:

www.tour-nbk.nlPaalbergweg 10 Hoenderloo

Tel. 055 - 378 22 23

voor het betere vakwerk- onderhoud en renovatie

- wand- en plafondafwerking- isolatieglas en voorzetramen

Textielweg 6 • 7311 GH Apeldoorn • Tel. 055 - 5215120Mobiel 06-12672935

C.J. DE GRIPERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

lente zomer herfst winter

SchilderNieuws | pagina 6

watermanstraat 100

7324 ak apeldoorn

tel. 055 - 366 53 33

Maak van uw woning een plaatje

Ook deze winter hebben wij weer een zeer aan-trekkelijke winterschilderactie voor particulie-ren, wij vertellen u daar graag persoonlijk meerover. Dan bespreken wij de mogelijkheden engeven u vakkundig advies. Daarna ontvangt u,

geheel vrijblijvend, een heldere offerte. U kuntons natuurlijk ook mailen, dan nemen wij zo

spoedig mogelijk contact met u op.

Van Olst Schilders B.V. is een AF ERKENDbedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouw-

bare partner in de zorg voor uw woning.

van olst/schilders

tel. 055 - [email protected]

SCHILDER

GLASZETTER

BEHANGER

ERKEND SCHILDERS-EN AFWERKINGSBEDRIJF

• Schilder- en onderhoudswerk

• Wandafwerking (wandbekleding of spuitwerk)

• Alle soorten beglazing

• Decoratieve afwerkingen

www.groothuisschilders.nlFabriekstraat 46 - 7311 GP Apeldoorn

Telefoon 055 - 5213307, 0653770431

Ook op het gebied van wandafwerking bentu bij een schildersbedrijf op de juiste plaats.De schilder kan u bijvoorbeeld passendadviseren over materiaalgebruik en kleur.Een advies zou kunnen zijn om te kiezenvoor behang, in papier- of vinylvarianten,maar ook bijvoorbeeld voor glasweefsel.

Dat heeft bijvoorbeeld als eigenschap dathet op lelijke wanden een opvullende wer-king heeft en scheuren overbrugt. Ook kun-nen er vaak spuittechnieken worden aange-boden. Bij het klaren van de klus bent u bij de schil-der op het juiste adres.

Schilder juiste adres voor wandafwerking

lente zomer herfst winter

Winterschilder-voorwaardenVoor wie? Particulieren en verenigingen van eigenaren.Wanneer? Van november 2006 tot en met maart 2007.Hoeveel? Een korting van € 25,- per man per dag.Geldt voor? Opdrachten van minimaal 3 mandagen.Soort werk? Onderhoud en renovatie van binnen- en

buitenschilderwerk en wandafwerking.Ook voor bedrijven? Zij krijgen voor binnenwerk € 12,50 korting per

man per dag.

Voor meer informatie zie www.winterschilder.nl

SchilderNieuws | pagina 7

ColofonInitiatief:FOSAG afdeling Apeldoorn eo.Tekst:FOSAG, Fernande Leeflang.Opmaak:Nijsen Media BV.

RekenvoorbeeldJaap en Marian Rozenboom wonen inVoorburg. Ze laten de wanden, plafonds enbinnenkozijnen van hun hele huis schilde-ren. Twee Winterschilders werken hier tweeweken aan. Dat zijn twintig mandagen. De korting bedraagt dus: 20 x € 25,- is €500,-. Het huis van Jaap en Marian is ouderdan vijftien jaar, dus ze profiteren ook van

het lage BTW-tarief van 6% in plaats van degebruikelijke 19%. Jaap en Marian boekendus maximaal voordeel!

Slechts 6% BTW bij oudere pandenBewoont u een pand ouder dan vijftien jaardat bestemd is voor permanente bewoning?Dan berekenen wij, in plaats van 19% BTW,het lage tarief van 6%. Voor zowel uw bui-ten- als uw binnenschilderwerk. Nog meervoordeel dus!

De winterschilder geeft ijskoude kortingOm de zoveel tijd is uw woning toe aaneen fris en nieuw gezicht. U wilt uiteraarddat het werk snel en professioneel wordtuitgevoerd. Denk dan aan deWinterschilder. Wij zetten alles weerstrak in de verf en zorgen voor een per-fecte wandafwerking. U hebt ondertussenuw handen vrij voor andere activiteiten.En de Winterschilder brengt niet alleengemak en vakwerk, maar ook ijskoudekorting: in de wintermaanden krijgt u € 25,- korting per man per dag (bedrijven€ 12,50 euro voor binnenwerk)!

“Het viel mij op dat steeds meer pandenworden ingepakt. Je ziet in het straatbeeldsteeds meer steigers met afdekfolie. Ook bijons in de regio. Een tijdje terug heb ik een schilder aange-sproken die een paar straten verderop opde steiger aan het werk was. Hij heeft mijverteld dat onderhoud van de woning ookheel goed in de winter kan plaatsvinden.

Met afscherming dat wel. Maar ook goedko-per. Ik heb dat bij de buurman eens aange-kaart.

Nu hebben we offerte aangevraagd vooreen schildersbeurt. Voor buiten in de winter.Ik denk dat wij straks nog voor de eerstesneeuw valt een fraaie, afgeschermdewoning hebben. Lekker behaaglijk!”

Arend van der Heuvel (52), huiseigenaar:

We worden ingepakt

lente zomer herfst winter

We helpen u graag met demeest uiteenlopende binnen-klussen. Of het nou gaat omhet schilderen van kozijnen,deuren, ramen en trappartijen,alle soorten behangwerk,behandelen met muurverf vanplafonds en wanden of aller-hande decoratieve technieken.

Pak het seizoensvoordeel!

Binnenschilderwerk

SchilderNieuws | pagina 8

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

B.J.A. JansenLoudonstraat 417331PG ApeldoornTelefoon: 055 542 13 12

Deventerstraat 107 - 7322 JM Apeldoorn - Tel. 055 - 366 71 [email protected] - www.jonker-schilders.nl

Schilderwerk • Behangwerk Glas in lood • Monumenten onderhoud

Restauratieschilder

Dé schilders in de regio

Nu: Extra premie binnenschilderwerk!

* Sausen * Schilderen * Glasweefsel

* Particulieren enBedrijven

* Restyling / kleur-verandering interieur

* Ook kleine projecten

Radeweg 19

8171 MD Vaassen

Tel: 0578-575968

[email protected]

www.projectschilders.nl BEEKLUSTWEG 27 APELDOORNTEL.: 055 - 533 82 15

SCHILDERWERKBEHANGENSPUITWERK

DUBBELE BEGLAZING

Met 'n Erkend Schilder bent u gegarandeerd beter af

Het lage (zes procent) BTW-tarief voorschilder- en stukadoorwerken, dat mini-maal tot 1 januari geldt, heeft zijn waardebewezen en levert 2900 banen op.Daarom is voortzetting van groot belangvoor de bedrijfstak. Huizenbezitters heb-ben er veel baat bij.

De invoering van het lage BTW-tarief opschilder- en stukadoorswerk bij particulierewoningen ouder dan vijftien jaar heeft eenflinke banengroei veroorzaakt in dezebedrijfstakken. In totaal ging het om 2500mensjaren bij de schilders en stukadoors ennog eens 400 mensjaren buiten die bedrijf-stakken.

Omdat particuliere woningbezitters in deleeftijd van 56 jaar en hoger hun onder-houdswerk vaker uitbesteden aan schilders-en stukadoorbedrijven, zal door de vergrij-zing het particuliere onderhoud de komendejaren groeien. Een enquête onder zo’n drieduizend parti-culiere woningbezitters, door het Econo-misch Instituut voor de Bouwnijverheid,toonde aan de het lage BTW-tarief voor hui-zenbezitters een belangrijke rol speelt bij debeslissing om het woningonderhoud door devakman te laten doen. Afschaffing van deregeling door toedoen van de Europese Uniezou dan ook grote gevolgen hebben voor dewerkgelegenheid.

Lage BTW-tarief bewijst waarde

lente zomer herfst winter

SchilderNieuws | pagina 9

,,Ik heb het buiten- en binnenwerk altijd inoverleg met mijn schildersbedrijf latendoen. De ene keer deden ze dit in mei ofjuni, ander werk werd in december of janu-ari gedaan”. Aptroot heeft veel waarderingvoor de schildersbranche. ,,Ik ben erg onder de indruk van de bouw-branche in zijn algemeenheid omdat die deseizoenwerkloosheid enorm heeft terugge-drongen. Vroeger was het een deel van hetjaar werken en de rest van het jaar niet. Ikmerk dat de branche, deels door een beterewerkverdeling en door afdekking met zeil,de seizoenen redelijk naar haar hand kanzetten”.

Het initiatief van de schilders in Apeldoornen omstreken om gezamenlijk een informa-tieve krant uit te geven, sluit goed aan opzijn ideeën. ,,Al jaren kennen we de winter-schilder met zijn financiële voordeel. Het ishartstikke goed mensen daarover te infor-meren, omdat velen dat toch niet weten”.

Dit sorteert nog meer effect dan dat eenschilder zijn vaste klanten jaarlijks bena-dert, weet Aptroot, omdat dan mensen bui-ten de boot vallen die niet weten dat deschilder ook ’s winters kwalitatief hoog-staand schilderwerk kan afleveren. ,,Heelgoed. Ik vraag me af waarom in heel veelandere plaatsen het niet zo gebeurt. Ik vinddie informatieverstrekking een ijzersterkezet”.

ADRESHoenderparkweg 87335 GT ApeldoornTELEFOON055-5422892FAX055-5337797E-MAILinfo@geschilderd.nlINTERNETwww.geschilderd.nl

lente zomer herfst winter

,,Als mijn schilder zegt: dat pakken we ’s winters aan, dan ga ik ervan uit dat hij goedadviseert. Ik heb een behoorlijk vertrouwen in de ondernemer en ben daarin nooitteleurgesteld”. Charlie Aptroot, VVD- kamerlid (economische zaken), is ervaringsdes-kundige. De woning die hij eerdaags verruilt voor een nieuwbouwwoning, liet hij altijdonderhouden. ,,Ik ben zelf geen klusser en besteed het altijd netjes uit”.

VVD-Kamerlid Aptroot onder indruk van schildersbranche

Professioneleprestaties in dewinterAfscherm- en verwarmingssys-temen, uitgekiende steiger-installaties en doorwerkkle-ding, maken dat de professio-nele onderhoudsbedrijven ookin de winter kunnen presteren.

SchilderNieuws | pagina 10

De

ze

ke

rh

eid

va

n k

wa

lita

tie

f o

nd

er

ho

ud

Correspondentie:Postbus 133,8280 AC GenemuidenE-mail: [email protected]

Vestiging:Molenmakershoek 55, ApeldoornTelefoon: (055) 533 1162Telefax: (055) 543 1034

Brinkhorstweg 7 7311 GJ Apeldoorn Telefoon (055) 522 56 69

DE VAKMAN VOOR AL UW BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

Vakschilders Ermelo B.V.Tolweg 12A - Ermelo

tel. 0341-558299 - fax 0341-562946website www.vakschilders.nl

email [email protected]

Postbus 1100 3840 BC Harderwijktel. 0341 - 41 60 41

schilders, behangers en afwerkers

Loseweg 98, 7315 BH Apeldoorn

Telefoon: 055 - 35 54 599

Mobiel: 06 - 24 81 19 40

Hier ziet u zestien vakjes met daarin gedeeltesuit advertenties uit deze krant. Vul in wie udenkt te herkennen. Wanneer u de zestien namen van de bedrijven

heeft gevonden, kunt u de oplossing (vóór 15december 2006) opsturen naar: Nijsen Media BV, Ketelboetershoek 25,7328 JE Apeldoorn

Puzzel mee en win een reischeque t.w.v. € 500,-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Naam: Telefoon:

Adres: Pc/plaats:

(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)

SchilderNieuws | pagina 11

BENGERRITSSCHILDERSBEDRIJF

Fabriekstraat 48 Apeldoorn

055 522 11 8806 5111 54 27

gebr. van beek b.v.Schilders-, behangers- en glaszetbedrijf

Engelanderweg 61Beekbergen

tel.nr. 055-5061209

SW BVmeesters in

totaalonderhoud

Vestiging Apeldoorntel: 055 - 3232678

Nijverheidsstraat 177391 ZT Twello

lente zomer herfst winter

Aan de AF-Erkenningsregeling kunnenalleen schilders-, glas- en afwerkingsbedrij-ven deelnemen die in het bezit zijn van allevak- en bedrijfstechnische diplomaÅfs. Enze worden gecontroleerd op hun bedrijfs-voering en geleverde kwaliteit. Deze uniekeregeling biedt u dus optimale zekerheid,

vakkundigheid en betrouwbaarheid van hetAF-erkende bedrijf waar u mee in zee gaaten over de kwaliteit van het opgeleverdewerk, de service en de garantie. In Neder-land zijn ruim 1550 AF-erkende bedrijven. Uherkent de erkende bedrijven aan het AF-logo. U vindt een AF-erkende schilder bij u inde buurt op www.af-erkend.nl.

Waarom zou u zaken doen met eenerkende AF vakman?- U kiest voor gecontroleerde kwaliteit.- U wilt werken met vakmensen, die perio-diek geïnspecteerd worden op hun vak-manschap.

- U wilt goede leveringsvoorwaarden die zijnovereengekomen met de Consumenten-bond en de ‘Vereniging Eigen Huis’.

- U wilt een deskundige afhandeling vaneventuele klachten.

- U wilt goede garanties.

TNS NIPO: meer tevredenheid bij AF-erkende schilderHet inzetten van een AF-erkende schilderleidt tot hogere tevredenheid. Dit blijkt uiteen TNS NIPO-onderzoek in opdracht vande Stichting AF-Erkenningsregeling onderbijna 1.000 huiseigenaren die het schilder-werk het afgelopen jaar hebben uitbesteed. Op alle voorgelegde categorie_n, te wetenhet resultaat van het glaszetwerk, hetadvies en de betaling, scoort de erkende

glaszetter hoger dan de niet erkende vak-man. Wie een glaszetter zoekt, informeerteerst in eigen kring (27%) of baseert zich opervaringen uit het verleden (31%). Men laatzich veelal door de prijs/kwaliteitsgevoel lei-den. Goede ervaring en bekendheid met hetbedrijf zijn van groot belang voor de verkrij-ging van nieuwe opdrachten.

De AF-erkende schilder

Tijd voor de winterschilder! De schilders-bedrijven in uw regio zijn de komendeperiode actief als winterschilder. Watbetekent dat voor u? U kunt ons directinschakelen voor onderhoud aan uw huisof complex. Al het binnenschilderwerknemen wij voor onze rekening, met alsresultaat een heerlijk opgefriste huiska-mer, hal, overloop, slaapkamers, etc.

Wij adviseren u graag over kleur- en materi-aalgebruik. Nieuw is dat de winterschilderook naar buiten gaat en is uitgerust om uwkozijnen, gevel en het hele exterieur in dewintermaanden onder handen te nemen.Hoe? Met speciale voorzieningen, zoals stei-gers en afscherming wanneer dit nodig is.Ook werken wij met speciale wintervervendie bij lagere temperaturen een schitterenden duurzaam resultaat geven. Dit alles onderdeskundige begeleiding en voorzien van kwa-liteitsgaranties. Daar staat de winterschilderborg voor! En de prijs? Dit is nu extra aan-trekkelijk. In de periode van november 2006

tot en met maart 2007 geeft de Winter-schilder korting. Vraag ernaar bij uw schil-dersbedrijf!

Meer weten? Kijk op www.winterschilder.nl voor deWinterschilder bij u in de buurt.

De ‘R’ zit weer in de maand…

De AF-erkende vakman werkt volgens dekwaliteitsnormen van de AF-Erkennings-regeling. De AF-Erkenningsregeling is in1995 ingevoerd als initiatief van FOSAG -Ondernemersorganisatie schilders-,onderhouds-, metaalconserverings- englasbranche.

aangesloten bij:

SchilderNieuws | pagina 12

De merkleverancier van uw schilder!

Onze klanten, de beste schilders,

werken met de beste merken!

Ter Hoeven wenst al haar schilders

een geweldige productieve “doorwerkwinter”!

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors, waarvoor onze hartelijke dank!

Latonalaan 62 - 7321 EA Apeldoorn

tel: 055-5190009 - fax: 055-3010302

mob: 06-53815909 - E-mail:[email protected]

www.skyboxtoiletverhuur.nl