Samenwerken, outsourcen, fuseren… Watis uwantwoord? NVKC · 2015. 4. 4. · behoudend en effect...

of 178/178
Date 1 PwC Samenwerken, outsourcen, fuseren… Wat is uw antwoord? NVKC Theoretisch kader Amsterdam, 11 Juni 2008
 • date post

  19-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Samenwerken, outsourcen, fuseren… Watis uwantwoord? NVKC · 2015. 4. 4. · behoudend en effect...

 • Date

  1

  PwC

  Samenwerken, outsourcen, fuseren…Wat is uw antwoord? NVKC

  Theoretisch kader

  Amsterdam, 11 Juni 2008

 • Date

  2

  Slide 2Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Door een continue druk op prestatieverbetering omarmen organisaties verschillende sourcingmodellen

  • Door globalisering komen nieuwe business modellen binnen handbereik waarmee tegen lagere kosten dienstverlening kan worden aangeboden.

  • Steeds meer bedrijven concentreren zich op hun kerntaken om zich blijvend te onderscheiden.

  • De huidige economie laat zich betitelen als een netwerkeconomie.

  • Steeds meer bedrijven onderzoeken samenwerking, outsourcing en fusie als mogelijke vormen om een toekomstvaste plaats binnen de economie veilig te stellen.

 • Date

  3

  Slide 3Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Theoretisch kader: mogelijke vormen van sourcing

  • Samenwerking/shared services

  • Outsourcing, BPO, KPO

  • Nearshoring/offshoring (outsourced, captive en/of shared service)

 • Date

  4

  Slide 4Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Waarom outsourcing?Services in scope bij Labs Outsourcing

  • Wat zijn de speciale kenmerken die deze diensten geschikt maken voor outsourcing?

  • Kosten besparing a.g.v. schaalgroottevoordelen

  • Vaste versus variabele capaciteit• Kasstroom effecten• Kapitaal effecten• Toegang tot best practices;

  processen, technologie en mensen• Verbeterde kwaliteit van diensten• Voorspelbaarheid van requirements• Concurrentievoordeel• En andere redenen…

  • Verwerken, testen en analyses

  • Schoonmaak een vervanging van glaswerk

  • Inventory management en verbruiksadmininistratie services

  • Ontwikkeling van specifieke instrumenten

  • Laboratorium hygiëne en veiligheidsservices

  • Desk research services

  • HR services: aanbod en training van vaardige laboratorium medewerkers (out tasking)

  • En andere diensten..

  Laboratorium outsourcing; Wat kan worden uitbesteed en waarom?

 • Date

  5

  Slide 5Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Source: PWC Outsourcing – We can help, A Statement of Capability, PWC UK, 2005

  Strategy:• Validating the strategy

  • Identifying the options• Preparing the business model• Agreeing the sponsorship and

  building the team

  Termination/ renegotiation:• Planning the termination• Renegotiation the contract and

  bundling with others as appropriate

  • Decommissioning and/ or reallocating

  Optimization/ transformation:• Managing and monitoring the

  contract and resolving disputes• Transforming the business

  • Re-assessing the relationship• Delivering the business case –

  realizing benefits

  Feasibility:• Building the business model and

  case• Creating the baseline• Understanding and testing the

  market• Assessing and benchmarking the

  options

  Transaction:• Structuring the deal• Agreeing the scope, service

  levels, and assets to transfer• Negotiating the contract

  • Delivering the deal and the business case

  Transition:• Delivering the change• Getting quick wins• Establishing the culture

  • Managing the people

  Het vaststellen van de juiste sourcing strategie begint met het opstellen van een business case

 • Date

  6

  Slide 6Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  De activiteiten die leiden tot een gedegen business case zijn vaak omvangrijk en worden soms onderschat

  Source: Delen, Verhaar, Wesselman (1999)

  Initiation

  1. Identify (non) corecompetences

  4. Package Evaluation Options

  7. Outline Implementation Plan

  8. Financial Modeling

  9. Business case & recommendations

  3. Market capability2. Baseline analysis

  5. Demand Supplymanagement model 6. Risk analyses

  Onderzoek initiatie

  1. Identificeer de (niet-) kerntaken?

  4. Stel de scenario’s vast

  7. Schrijf een implementatieplan

  8. Onderbouw het geheel financieel

  9. Business case

  3. Externe analyse2. As Is analyse

  5. Ontwerp de toekomstige org. 6. Voer een risicoanalyse uit

 • Date

  7

  Slide 7Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Laboratorium outsourcing; Wat kan worden uitbesteed en waarom?

  Outsourcing discutabel

  Outsourcing ligt voor de hand

  Outsourcing ligt niet voorde hand

  Outsourcingdiscutabel

  Hoog

  Laag Hoog

  Strategischewaarde / concurrentie-voordeel

  Mate van maatwerk

  Lab ?

 • Date

  8

  Slide 8Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  In de As Is analyse wordt een aantal aspecten nader in kaart gebracht

  • De huidige situatie in cijfers- Aanvragen, verrichtingen en dienstverlening- Huisvesting en m2- Apparatuur- ICT- Personeel- Financiën en kosten- Inkomsten eerste lijn- Benchmarkcijfers

  • Huidige klanttevredenheid en verbeterpotentieel

 • Date

  9

  Slide 9Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Een gedegen procesanalyse behoort tot de As Is fase van het haalbaarheidsonderzoek

  z iekenhu isext e rn

  labo ra t o riuma fnam epun t

  b u ite n ziek en hu isthu is

  b ij pa tiën t in ziek en hu is a fde ling

  K la n t K la n ta f nam epu n t z iekenh u is

  we rkz a am he den KC HLK CH lab ora t o riu m

  a anvraag fo rm u lie r

  v e rwerk en aanv ra ag

  a f n em en m ate ri a a l

  o rgan is e ren l og ist ie k

  on tv ange n m ate ri aa l

  u i tvoe re n ana ly se

  u it voe ren aanv u lle nde

  a na ly se

  verwe rk en u its la g

  a u t o rise ren u its lag

  rappo rt e ren u it slag d ig i t aa l

  doors tu ren u it voe re n ana lys e

  u its lag p ap ie r

  beoord e len k lin .c hem icu s

  t oe l ic h ting u i ts la g

  ops laan m ate riaa l

  fac tu re re n

  opge sla gen m a t e riaa l

  f a ct uu r

 • Date

  10

  Slide 10Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Een INK analyse geeft een beeld van de volwassenheid van de verschillende processen, inclusief hun verbeterpotentieel

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,01 Leiderschap

  2 Strategie en beleid

  5 Managementvan processen

  4 Managementvan middelen

  3 Managementvan medewerkers

  8 waardering doormaatschappij

  6 Waardering doorklanten en leveranciers

  9 Waardering doorbestuur en financiers

  7 Waardering doormedewerkers

 • Date

  11

  Slide 11Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  In de Externe analyse wordt gekeken naar de context waarbinnen de sourcing strategie in opzet moet gaan werken

  • Stakeholder analyse

  • PEST analyse

  • Concurrentie analyse/marktpotentieel- Met wie kunnen we samenwerken?- Wie kan onze dienstverlening overnemen?- Wat is onze onderhandelingspositie tussen vraag en aanbod?

 • Date

  12

  Slide 12Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Door middel van een PEST analyse worden de trends en ontwikkelingen van de omgeving in kaart gebracht

  Impact op organisatie

  Politieke omgeving•nieuw zorgstelsel•marktwerking•opheffen contracteerplicht

  •macrobudgettaire kaders•WTZi en kapitaallasten-discussie

  •beddenoverschot in regio•wijzigende rol zorgverzekeraars

  •politiek klimaat progressief versus behoudend en effect op marktwerking

  Economische omgeving•krappe arbeidsmarkt•nieuwe toetreders op de markt•fusies in de zorgmarkt•solvabiliteitseisen voor ziekenhuizen

  Technologische omgeving• EPD, ICT• Medische technologie • Lab-apparatuur, POCT• Internettoepassingen• Laboratoriumdiagnostiek

  Sociale omgeving•individualisering (zorg)vraag

  •ouder wordende bevolking

  •vraag om transparantie over zorgprestaties

  •empowerment van patiënten

  •rol van belangenverenigingen

  •verslechtering gezondheid tgv lifestyle

 • Date

  13

  Slide 13Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Voordelen•Schaalgrootte voordelen•Toegang tot vaardigheden

  •Gereduceerd kapitaalbeslag

  •Verbeterde professionaliteit•Risico overdracht•Service verbetering•Verbeterde verantwoording•Betere stuurinformatie•Best practice methoden•Schaalbare kosten•Service gerichte houding

  •Toegang tot nieuwe technologie

  •Verlies van vaardigheden/kennis van de processen

  Risico’s

  •Verminderd gevoel bij de markt•Vereist formeel gedrag (SLAs etc.)•Verlies van trainingsmogelijkheden•U betaalt extra voor wat u vergeet•Leveranciersmanagement noodzakelijk•Verminderde flexibiliteit•Onvoldoende focus op innovatie van dienstverlening

  De voordelen van outsourcing zijn significant, maar pas op de risico’s!

  •Medewerkers vertrekken bij gebrek aan vertrouwen; kennis ebt weg

 • Date

  14

  Slide 14Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Een financieel model ondersteunt dynamische besluitvorming tijdens de realisatie en exploitatiefase

  Voorbeeld

 • Date

  15

  © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). pwc

  Never stop asking

  Eric Wesselman+31 20 568 [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Outsourcing vanuit het perspectief van de IVD-industrie

  Kans of bedreiging?

  Mirjam de Bruin11 juni 2008

 • Uitgangspositie IVD industrie

  Uitgangspositie Nederlandse IVD industrie bij actuele discussie over outsourcing / fusie / samenwerking /etc.

  alert begrijpelijkkoepel – individuele bedrijven

 • Alert• Belangen en gevolgen voor industrie kunnen

  groot zijn

  – fusie / samenwerking consolidatie aan vraagzijde

  – outsourcing nieuwe (buitenlandse?) spelers op de markt

  – andere beslissers

  • Verschuiving in marktverhoudingen

 • Begrijpelijk• Transitie financiering ziekenhuiszorg

  belang (inzichtelijkheid) kostprijs neemt toe

  • Kritische analyse bedrijfsprocessen noodzakelijk

  • Sourcing is daarbij belangrijk thema

  • IVD industrie in eigen bedrijfsvoering al jaren bezig met outsourcing. Fusie: idem

 • Standpunt Diagned• Diagned: gezonde discussie bij

  afnemers/ziekenhuizen

  • Commerciële bedrijfstak; individuele bedrijven volgen eigen strategie

  • Onderling verschil in visie, mogelijkheden

  • Actief inspelen op (behoefte aan) veranderingen

 • Verwachting industrie• Aanname: ziekenhuis zal bepaalde

  labfuncties in huis houden

  • Spoedeisende diagnostiek• Point of care testing• Specialistische diagnostiek (soms)

  • Betekent ook: bepaalde infrastructuur + kennis blijft noodzakelijk

 • Overwegingen bij outsourcing

  • Outsourcing niet primair bekijken vanuit kostenbeheersingmodel

  • Strategische invalshoek: hoe ziet ziekenhuis stategische positie op langere termijn?

  • “Zelf doen” of “uitbesteden” is kernvraag bij strategisch management

  • Is er een strategische rol voor het lab?

 • Rol diagnostiek in primaire bedrijfsproces

  • Labonderzoek is essentieel onderdeel van goed medisch handelen

  • Bij 70 % van medische beslissingen speelt laboratorium diagnostiek een rol

  • “Zelf doen” of “uitbesteden” heeft gevolgen voor regie over proces

  • Zelf in handen houden betekent per definitie meer regie dan overdragen aan derde

 • Strategische rol lab?

  • Profitcentre• Lab als zelfstandige onderneming, naast

  diensten t.b.v. ziekenhuis ook diensten aan derden (onderzoek)

  • Marketing / klantgerichtheid • Verruiming openingstijden• Optimalisatie zorgpaden• Service in richting van 1e lijn

 • Outsourcing vergt zorgvuldigheid

  • Outsourcing vergt hele duidelijke afspraken:• Kwaliteit / accreditatie • Volumes• Snelheid• Processen• Service

  • Ketenbeheer: verantwoordelijkheid + aansprakelijkheid

  • Weg terug is moeilijk !

 • Outsourcing naar buitenland

  • Scoop: praten we over dezelfde zaken?

  • Kwaliteit van dienstverlening (accreditatie)

  • IVD wetgeving nageleefd?

 • Wat levert het op?

  • Kosten lab < 5% totale kosten van ziekenhuis

  • Deel diagnostiek + infrastructuur zal in stand blijven

 • Begeleiding van outsourcingkost ook geld

  • Scoop van outsourcing moet heel goed worden doorgesproken + vastgelegd

  • Intensief traject

  • Eigen kennis blijft noodzakelijk!

 • Effect van ontwikkelingen voor industrie ??

  • Druk op prijzen

  • Toetredingsdrempels kleinere bedrijven

  • Verdergaande schaalvergroting aan kant industrie

 • Andere effecten?

  • Tengevolge van outsourcing naar buitenland verschuiving naar contacten/activiteiten

  met industrie naar Europees niveau

  • Nederlandse verkooporganisaties worden steeds meer service-entiteiten

  • Industrie als insourcer ?

 • Op wie richt industrie zich?• Wie betaalt, bepaalt!

  • Verschuiving van k.c → raad van bestuur ziekenhuis of commercieel lab

  • Kernvraag: wie is de klant?– arts– patiënt– verzekeraar (?)

  • Hier houden klinisch chemici en industrie gezamenljkbelang

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Outsourcing, Samenwerken, of

  Fuseren

  Dick BrüggemannDirecteur

  onafhankelijk laboratorium:

  Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Laboratoriumdiagnostiek als zelfstandige discipline.

  Productielocatie niet ziekenhuis gebonden.

  Afstand van het transport (niet Cito) tussen afname en laboratorium (voor basis

  onderzoek) max. 100-120 km.Voor Cito-analyses: 15-30 minuten reistijd. Tussen bloedafname en uitslag: ¾ - 1 uur.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  De enige taken van een Klinisch Chemicus en Microbioloog zijn:

  advisereninterpreteren

  De Klinisch Chemicus en Microbioloog dienen in het ziekenhuis te zitten en niet perse bij een centraal laboratorium (onafhankelijk)

  aanvragen

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Centraallaboratorium

  Ziekenhuis 1

  Ziekenhuis 2 Ziekenhuis 4

  Ziekenhuis 3

  Kl.Ch.1Mic.Biol.1

  +Cito lab 1 (bij meer dan 30 minuten)

  PRODUCTIEHoofdanalist(en)

  AnalistenTechniciICTers

  RESEARCH &

  DEVELOPMENTKl.Ch.2

  Mic.Biol.2+

  Cito lab 2 (bij meer dan 30 minuten)

  Kl.Ch.3Mic.Biol.3

  +Cito lab 3 (bij meer dan 30 minuten)

  Kl.Ch.3Mic.Biol.3

  +Cito lab 3 (bij meer dan 30 minuten)

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  De schotten tussen laboratoria moeten verdwijnen.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Productiviteit per Fte

  is te laag

  Overcapaciteit per analyser

  Te dure reagentia

  Territoriumdrift

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  De responstijd binnen de eerste lijn’sdiagnostiek is cruciaal:

  Responstijd basisonderzoek is goed.Responstijd specieelonderzoek

  is matig.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Toekomst:Schaalvergroting door fusies in deperiferie.

  KCL op locatie binnen een reistijd van 15-30 minuten.

  Centralisatie van specieel enmicrobiologisch onderzoek.

  Privatisering.

  Toename huisartsen naar anderelaboratoria dan ziekenhuizen.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  CTG gaat vergoedingen verlagen.

  PCR wordt belangrijker.

  Kostenreductie maximaal bij specieelen microbiologisch.

  Point-of-Care

  zal blijven.

  Taak van huisartsenbloedafname bij artsenpraktijk.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Businessplan op verzoek directie Nederlands ziekenhuis.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Kostenbesparing aantoonbaar

  CTG-omzet Offerte Verschil

  Routinelab.1.500.000

  €700.000

  € 54%

  Specieellab.175.000

  €100.000

  € 43%

  Microbiologie850.000

  €400.000

  € 53%

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  ConclusiesConcentratie (m.n

  specieel

  en microbiologisch)

  is noodzakelijk.Privatisering van ziekenhuislaboratoria wordt gemeengoed.PCR diagnostiek krijgt prominente rol.Huisartsen krijgen een belangrijke rol bij oa. de bloedafname.Kopiёren van succesvolle buitenlandse laboratoria is niet aan te raden.Maak gebruik buitenlandse partners mbtkostenreductie en modelontwikkeling.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Tenslotte

  Wij zijn meer dan 10 jaar actief in Nederland Hebben in Duitsland meer dan 10% Nederlandspersoneel.Rapporteren in het Nederlands.Hebben een Nederlands kantoor.Hebben meerdere ziekenhuizen als opdracht-gever.

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Moederbedrijf

  in Duitsland:

  Dr. Stein & KollegenGemeinschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Humangenetik

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  LABORVERBUND MEDIZINISCHE DIAGNOSTIK

  Mönchengl.……

  Dachverband derLaborgemeinschaftenWallstrasse

  841061 Mönchengladbach

  Standaard Routine Analyses:klinische

  chemie, hematologie,bloedstolling,

  urine analyses

  HyGesGesellschaft für Hygieneberatungund –Analytik GmbHWallstrasse

  10D-41061 MönchengladbachHygiëne onderzoek

  Gemeinschaftspraxis fürLaboratoriumsmedizin, Mikrobiologieund HumangenetikDr. Stein & KollegenWallstrasse

  10, D-41061 Mönchengladbach

  Specieel medisch laboratoriumonderzoek:microbiologie, serologie, toxicologie,bindingsanalyse, proteine diagnostiek , moleculaire biologie, humane genetica

  Accreditatie DIN EN ISO/IEC 17025 + 15189

  Medische LaboratoriaDr. Stein & CollegaeStadionplein

  46NL-6225 XW Maastricht

  Vestiging

  NL

  Ilmed GmbHWallstrasse

  1041061 Mönchengladbach Inkoop

  Organisatie

  Clinical trialsDiergeneeskundig onderzoekSpeciale analyses (universiteit, brouwerijen)

  Medizinische LaboratorienMarienhof GmbHWallstrasse

  10, 41061 Mönchenbladbach

  Accreditatie DIN EN ISO 17025 + 15189

  MEDISCHE LABORATORIA DR. STEIN & COLLEGAE

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  BASIS-ONDERZOEK

  Algemene informatíe

  ca. 2.000 aangesloten

  artsen

  (huisartsen, specialisten).

  55 medewerkers

  (medisch

  analisten).

  analysespectrum: ca. 80 parameters.

  monsters

  van 12.000 -

  15.000 patiënten

  per dag.

  ca. 250.000 testen

  (parameters) per dag.

  werktijden: 9.00 –

  21.00 uur.

  alle onderzoeken

  dezelfde

  dag klaar.

  uitslagen: electronisch

  (60%), per fax, per post.

  LABORATORIUM VAN DE LABORGEMEINSCHAFT

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  SPECIEEL ONDERZOEK

  Algemene informatie

  ca. 3000 inzendende

  artsen

  samenwerking met:75 ziekenhuizen

  meer

  dan

  300 GGD´s, arbodiensten

  etc.

  260 medewerkers

  intern; ca. 100 extern

  analysespectrum: > 2.000 parameters

  monsters

  van 7.000-

  8.000 patiënten

  per dag

  ca. 70.000 testen

  (parameters) per dag24-uurs toxicologische

  nooddienst

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Door dit alles mogen we gerust stellen dat wij de taal ende mentaliteit van laboratoria goed verstaan en we op de

  goede weg zijn…..

 • Medische Laboratoria Dr. Stein + Collegae . Stadionplein 46 - 6225 XW Maastricht . www.medlabstein.nl . T +31 (0)43 3622225 . F +31 (0)43 3623344

  Dank voor uw aandacht

 • Date

  1

  PwC

  Samenwerken, outsourcen, fuseren…Wat is uw antwoord? NVKC

  Theoretisch kader

  Amsterdam, 11 Juni 2008

 • Date

  2

  Slide 2Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Door een continue druk op prestatieverbetering omarmen organisaties verschillende sourcingmodellen

  • Door globalisering komen nieuwe business modellen binnen handbereik waarmee tegen lagere kosten dienstverlening kan worden aangeboden.

  • Steeds meer bedrijven concentreren zich op hun kerntaken om zich blijvend te onderscheiden.

  • De huidige economie laat zich betitelen als een netwerkeconomie.

  • Steeds meer bedrijven onderzoeken samenwerking, outsourcing en fusie als mogelijke vormen om een toekomstvaste plaats binnen de economie veilig te stellen.

 • Date

  3

  Slide 3Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Theoretisch kader: mogelijke vormen van sourcing

  • Samenwerking/shared services

  • Outsourcing, BPO, KPO

  • Nearshoring/offshoring (outsourced, captive en/of shared service)

 • Date

  4

  Slide 4Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Waarom outsourcing?Services in scope bij Labs Outsourcing

  • Wat zijn de speciale kenmerken die deze diensten geschikt maken voor outsourcing?

  • Kosten besparing a.g.v. schaalgroottevoordelen

  • Vaste versus variabele capaciteit• Kasstroom effecten• Kapitaal effecten• Toegang tot best practices;

  processen, technologie en mensen• Verbeterde kwaliteit van diensten• Voorspelbaarheid van requirements• Concurrentievoordeel• En andere redenen…

  • Verwerken, testen en analyses

  • Schoonmaak een vervanging van glaswerk

  • Inventory management en verbruiksadmininistratie services

  • Ontwikkeling van specifieke instrumenten

  • Laboratorium hygiëne en veiligheidsservices

  • Desk research services

  • HR services: aanbod en training van vaardige laboratorium medewerkers (out tasking)

  • En andere diensten..

  Laboratorium outsourcing; Wat kan worden uitbesteed en waarom?

 • Date

  5

  Slide 5Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Source: PWC Outsourcing – We can help, A Statement of Capability, PWC UK, 2005

  Strategy:• Validating the strategy

  • Identifying the options• Preparing the business model• Agreeing the sponsorship and

  building the team

  Termination/ renegotiation:• Planning the termination• Renegotiation the contract and

  bundling with others as appropriate

  • Decommissioning and/ or reallocating

  Optimization/ transformation:• Managing and monitoring the

  contract and resolving disputes• Transforming the business

  • Re-assessing the relationship• Delivering the business case –

  realizing benefits

  Feasibility:• Building the business model and

  case• Creating the baseline• Understanding and testing the

  market• Assessing and benchmarking the

  options

  Transaction:• Structuring the deal• Agreeing the scope, service

  levels, and assets to transfer• Negotiating the contract

  • Delivering the deal and the business case

  Transition:• Delivering the change• Getting quick wins• Establishing the culture

  • Managing the people

  Het vaststellen van de juiste sourcing strategie begint met het opstellen van een business case

 • Date

  6

  Slide 6Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  De activiteiten die leiden tot een gedegen business case zijn vaak omvangrijk en worden soms onderschat

  Source: Delen, Verhaar, Wesselman (1999)

  Initiation

  1. Identify (non) corecompetences

  4. Package Evaluation Options

  7. Outline Implementation Plan

  8. Financial Modeling

  9. Business case & recommendations

  3. Market capability2. Baseline analysis

  5. Demand Supplymanagement model 6. Risk analyses

  Onderzoek initiatie

  1. Identificeer de (niet-) kerntaken?

  4. Stel de scenario’s vast

  7. Schrijf een implementatieplan

  8. Onderbouw het geheel financieel

  9. Business case

  3. Externe analyse2. As Is analyse

  5. Ontwerp de toekomstige org. 6. Voer een risicoanalyse uit

 • Date

  7

  Slide 7Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Laboratorium outsourcing; Wat kan worden uitbesteed en waarom?

  Outsourcing discutabel

  Outsourcing ligt voor de hand

  Outsourcing ligt niet voorde hand

  Outsourcingdiscutabel

  Hoog

  Laag Hoog

  Strategischewaarde / concurrentie-voordeel

  Mate van maatwerk

  Lab ?

 • Date

  8

  Slide 8Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  In de As Is analyse wordt een aantal aspecten nader in kaart gebracht

  • De huidige situatie in cijfers- Aanvragen, verrichtingen en dienstverlening- Huisvesting en m2- Apparatuur- ICT- Personeel- Financiën en kosten- Inkomsten eerste lijn- Benchmarkcijfers

  • Huidige klanttevredenheid en verbeterpotentieel

 • Date

  9

  Slide 9Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Een gedegen procesanalyse behoort tot de As Is fase van het haalbaarheidsonderzoek

  z iekenhu isext e rn

  labo ra t o riuma fnam epun t

  b u ite n ziek en hu isthu is

  b ij pa tiën t in ziek en hu is a fde ling

  K la n t K la n ta f nam epu n t z iekenh u is

  we rkz a am he den KC HLK CH lab ora t o riu m

  a anvraag fo rm u lie r

  v e rwerk en aanv ra ag

  a f n em en m ate ri a a l

  o rgan is e ren l og ist ie k

  on tv ange n m ate ri aa l

  u i tvoe re n ana ly se

  u it voe ren aanv u lle nde

  a na ly se

  verwe rk en u its la g

  a u t o rise ren u its lag

  rappo rt e ren u it slag d ig i t aa l

  doors tu ren u it voe re n ana lys e

  u its lag p ap ie r

  beoord e len k lin .c hem icu s

  t oe l ic h ting u i ts la g

  ops laan m ate riaa l

  fac tu re re n

  opge sla gen m a t e riaa l

  f a ct uu r

 • Date

  10

  Slide 10Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Een INK analyse geeft een beeld van de volwassenheid van de verschillende processen, inclusief hun verbeterpotentieel

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,01 Leiderschap

  2 Strategie en beleid

  5 Managementvan processen

  4 Managementvan middelen

  3 Managementvan medewerkers

  8 waardering doormaatschappij

  6 Waardering doorklanten en leveranciers

  9 Waardering doorbestuur en financiers

  7 Waardering doormedewerkers

 • Date

  11

  Slide 11Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  In de Externe analyse wordt gekeken naar de context waarbinnen de sourcing strategie in opzet moet gaan werken

  • Stakeholder analyse

  • PEST analyse

  • Concurrentie analyse/marktpotentieel- Met wie kunnen we samenwerken?- Wie kan onze dienstverlening overnemen?- Wat is onze onderhandelingspositie tussen vraag en aanbod?

 • Date

  12

  Slide 12Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Door middel van een PEST analyse worden de trends en ontwikkelingen van de omgeving in kaart gebracht

  Impact op organisatie

  Politieke omgeving•nieuw zorgstelsel•marktwerking•opheffen contracteerplicht

  •macrobudgettaire kaders•WTZi en kapitaallasten-discussie

  •beddenoverschot in regio•wijzigende rol zorgverzekeraars

  •politiek klimaat progressief versus behoudend en effect op marktwerking

  Economische omgeving•krappe arbeidsmarkt•nieuwe toetreders op de markt•fusies in de zorgmarkt•solvabiliteitseisen voor ziekenhuizen

  Technologische omgeving• EPD, ICT• Medische technologie • Lab-apparatuur, POCT• Internettoepassingen• Laboratoriumdiagnostiek

  Sociale omgeving•individualisering (zorg)vraag

  •ouder wordende bevolking

  •vraag om transparantie over zorgprestaties

  •empowerment van patiënten

  •rol van belangenverenigingen

  •verslechtering gezondheid tgv lifestyle

 • Date

  13

  Slide 13Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Voordelen•Schaalgrootte voordelen•Toegang tot vaardigheden

  •Gereduceerd kapitaalbeslag

  •Verbeterde professionaliteit•Risico overdracht•Service verbetering•Verbeterde verantwoording•Betere stuurinformatie•Best practice methoden•Schaalbare kosten•Service gerichte houding

  •Toegang tot nieuwe technologie

  •Verlies van vaardigheden/kennis van de processen

  Risico’s

  •Verminderd gevoel bij de markt•Vereist formeel gedrag (SLAs etc.)•Verlies van trainingsmogelijkheden•U betaalt extra voor wat u vergeet•Leveranciersmanagement noodzakelijk•Verminderde flexibiliteit•Onvoldoende focus op innovatie van dienstverlening

  De voordelen van outsourcing zijn significant, maar pas op de risico’s!

  •Medewerkers vertrekken bij gebrek aan vertrouwen; kennis ebt weg

 • Date

  14

  Slide 14Outsourcing LaboratoriesPricewaterhouseCoopers

  Juni 2008

  Een financieel model ondersteunt dynamische besluitvorming tijdens de realisatie en exploitatiefase

  Voorbeeld

 • Date

  15

  © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). pwc

  Never stop asking

  Eric Wesselman+31 20 568 [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  Symposium ssamenwerkenamenwerken

  OutsourcenOutsourcen

  Fuseren.......Fuseren.......

  Wat is Wat is uwuw antwoord ?antwoord ?

  •Inleiding Hans Janssen

  Voorzitter NVKC

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  Marktwerking:De markt werkt al, nu wij nog?

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  “Change will not come if we wait for some other person or some other time.

  We are the ones we've been waiting for.

  We are the change that we seek.”

  Barack Obama, 2008

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  De laboratoriumspecialist klinische chemie ondersteunt de behandelend arts bij het aanvragen van laboratorium bepalingen en bij de interpretatie van de uitslagen.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  De laboratoriumspecialist klinische chemieondersteunt de behandelend arts bij het aanvragen van laboratorium bepalingen en bij de interpretatie van de uitslagen.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  De laboratoriumspecialist klinische chemie ondersteunt de behandelend arts bij het aanvragen van laboratorium bepalingen en bij de interpretatie van de uitslagen.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  De laboratoriumspecialist klinische chemie ondersteunt de behandelend arts bij het aanvragen van laboratorium bepalingen en bij de interpretatie van de uitslagen.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  De laboratoriumspecialist klinische chemie ondersteunt de behandelend arts bij het aanvragen van laboratorium bepalingen en bij de interpretatie van de uitslagen.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  •Speerpunten o.a.:

  •Opleiding volgens CanMeds model

  •Structurele bijdrage binnen medisch curriculum

  •Consultfunctie naar aanvrager

  •Communicatie naar het grote publiek

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  De kosten van de laboratoria

  worden niet veroorzaakt door

  het uitvoeren van de laboratoriumpalingen

  maar door

  het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  Maar:

  De laboratoriumdiagnostiek moet wel uitgevoerd worden!!

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  •Doel:

  De juiste uitslag

  op het juiste moment

  op de juiste plaats

  tegen de juiste kosten

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

  LAB

  KCHL

  Cath

  OK

  SEH

  NICU

  ICRegio zkhs

  UMC

  Landelijk centrum

  buitenland

  Patiënt

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  Klinische chemie is gericht op het primaire proces:

  -Ondersteuning van diagnostiek en therapie voor de patiënt

  -Bijdrage aan lage DBC kosten

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  • Bijdrage aan DBC kosten

  -Labkosten vormen een onderdeel van de DBC kosten

  -Laboratoriuminformatie heeft effect op andere onderdelen van de DBC kosten

  Zoeken naar het optimum.

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren……Wat is uw antwoord?

  •Wordt dit beeld van de klinische chemie gedeeld door onze stakeholders?

  •Schaalvergroting wordt vaak als oplossing gepresenteerd. Maar hoe?

  Via Samenwerken, Outsourcen, Fuseren…………

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Samenwerken, Samenwerken, Samenwerken, OutsourcenOutsourcenOutsourcen, Fuseren, Fuseren, Fuseren………………Wat is Wat is Wat is uw uw uw antwoord?antwoord?antwoord?

  JWJ Rode Hoed 11 juni 2008

 • Waterland Private Equity Investments

  Hans Scheepers

 • 2

  Introductie Waterland

  • Een onafhankelijke investeringsmaatschappij (1999)

  • Investeringsstrategie :– Middelgrote ondernemingen– Realisatie van groei (buy & build)– Gefragmenteerde groeimarkten – Focus op bedrijven die inspelen op macro trends: Vergrijzing, Leisure,

  Outsourcing, Duurzaamheid– Nederland, België en Duitsland

  • € 1,4 miljard kapitaal onder beheer

  • Grote betrokkenheid– Pro-actieve ondersteuning door Waterland– Ondernemers blijven aan het roer– Management deelt in het succes

 • 3

  Investeringsfocus

  OutsourcingVergrijzing Vrije tijd

  •Factoring •Kinderopvang•Detachering•Payment processing• IT Outsourcing•Logisticsmanagement

  •Rusthuizen•Medische labs•Orthopedie•Thuiszorg•Tandtechnische labs•Pharma

  •Fitness/wellness•Speelhallen •Zwembad beheer•Avontuurlijke reizen

  •Golfbanen exploitatie

  •Media

  Waterland

  Duurzaamheid

  •Afvalbeheer •Recycling•Energie efficiëntie•Alternatieve energiebronnen

  •Duurzame producten

 • 4

  Ervaring in gezondheidszorg

  van € x naar € y in 2 jaar (3 acquisities)Nr 1 in private thuiszorg NLOptima Zorg

  van €x naar €y in 1 jaar (3 acquisities)Nr 1 in orthopedie BOrtec/Cebelor

  van €x naar €y in 3 jaar (11 acquisities)Nr 1 in rusthuizen BSenior Living Group

  van €x naar €y in 3 jaar (2 acquisities)Nr 1 in medical factoring NLFa-med

  van €x naar €y in 3 jaar (13 acquisities)Nr 1 in tandtechnische labs NLExcent

  van €x naar €y in 2 jaar (4 acquisities)Nr 2 in medische hulpmidd. NLHarting Bank

  van €x naar €y in 6 maanden (3 acquisities)Nr 2 in medische labs BMedHold AML-Riatol

  Omzet groeiMarktpositieOnderneming

 • 5

  Interesse in medische labsector

  Sector kenmerken• Fragmentatie• Groei• Hechte klantrelaties• Procesgedreven organisaties• Verbeterpotentieel

  capaciteitsbenutting

  Timing• Transparantie kostenstruktuur bij

  aanvragers -> mogelijk prijs en volume effect

  • Vastgoed strategie ziekenhuizen• Internationaal perspectief• “First mover disadvantage”?

  Visie• Marktleidende partij• Verdergaande samenwerking

  huisartsenlabs en ziekenhuislabs• Regionale operationele integratie• KC = KSF

  Strategie• Gezamenlijk aandeelhouderschap

  management en Waterland• Focus vooreerst op schaalvergroting

  en kwaliteit, pas daarna op rendementsverbetering

 • 6

  Toegevoegde waarde Waterland

  Ervaring met ‘buy & build’ groeitrajecten in de zorg• Structurering besluitvorming

  – Korte lijnen voor strategische besluitvorming, geen RvC– Geen Waterland inmenging in management

  • Ontwikkeling directieteam– Struktuur + mogelijk versterking van financiële functie

  • Ondersteuning bij acquisities– Onderhandelingen, analyses, financiering, structurering

  • Kwaliteit management informatie– Betere besluitvorming + van belang voor de bank

  Samenwerking met AML – Riatol• Reeds jarenlang ‘specialty lab’ partner van vele NL ziekenhuizen• Algemeen directeur Annie Vereecken

 • 7

  Contact

  Waterland Private Equity Investments Nieuwe ‘s Gravelandseweg 171405 HK Bussum

  Tel: 035 – 694 [email protected]

  www.waterland.nu

 • 30 juni 20081

  Sanquin10 jaar ervaring met fusie en consolidatie

  Jeroen de WitVice- voorzitter Raad van Bestuur Sanquin

 • 30 juni 2008Sanquin2

  Doelstellingen fusie

  • Eén organisatie• Eén beleidsplan Sanquin• Eén begroting Sanquin• Goedkeuring begroting en beleidsplan door VWS• Landelijke (integrale) prijzen voor kort houdbare

  bloedproducten

 • 30 juni 2008Sanquin3

  Bloedvoorziening Nederland

  Bloedbank hoofdlocaties

  Ruim 300 Afnamecentra:vast en mobiel

  RegioNoordoost

  RegioZuidoost

  RegioZuidwest

  RegioNoordwest

  AmsterdamAmsterdam

  RotterdamRotterdam

  GroningenGroningen

  NijmegenNijmegen

 • 30 juni 2008Sanquin4

  Divisie Bloedbank

 • 30 juni 2008Sanquin5

  De verandering voor bloedbanken

  • Van 22 naar 9 naar 4• Uniforme procedures, producten, kwaliteit• Eén computersysteem voor bloedbankdivisies• Gecoördineerde logistiek

  (samen met divisie Plasmaproducten)• Gecoördineerd onderzoek

  (divisie Research samen met divisies Plasmaproducten en Diagnostiek)

 • 30 juni 2008Sanquin6

  Divisie Plasmaproducten

 • 30 juni 2008Sanquin7

  De verandering voor het CLB

  • Gecoördineerd onderzoek samen met bloedbanken

  • Gecoördineerde logistiek samen met bloedbanken

  • Operationele integratie met CAF, stapsgewijs naar één productportfolio

  • Overdracht grootschalige inzamelingen aan de bloedbanken

 • 30 juni 2008Sanquin8

  Kritische succesfactoren

  • Centralisatie vs. Decentralisatie

  • Draagvlak

  • De klant

 • 30 juni 2008Sanquin9

  Draagvlak

 • Staf, leiding, bloedafname medewerkers en analisten zijn actief op alle locaties

 • €€€€€

  € €€ €€ €€ €

 • National Academy of Sciences Institute of Medicine, 1998

 • structurerend

 • 1

  Labco Bedrijfsconcept

  Nico Klay

  Presentatie van 15 minuten voor Symposium “samenwerken, outsourcen, fuseren” op woensdag 11 juni 2008.

 • 2

  Labco Bedrijfsconcept

  Drijvende krachten achter het Labco bedrijfsconcept:

  Europese richtlijnen, snelle consolidatie!

  Kostendruk over de hele breedte van de zorg

  Beschikbaar zijn van private geldstromen in combinatie met zicht

  op rendement

  Voortschrijdende technologie

  Traagheid en comfort in de gezondheidszorgmarkten

 • 3

  Labco Bedrijfsconcept

  Leg de prikkels op de juiste plaats!

  Eigendomsstructuur: van institutioneel, naar “slim” privaat

  • Labco en Klinisch Chemicus mede-eigenaar

  • Ziekenhuis: winstdeling of overnamesom plus (prijs)afspraken.

  Financiering: van vullen budget naar resultaat-gedreven

  • Business-plan: Labco en KC stellen het op.

  • Ziekenhuis behoudt declaratierecht en blijft zo partner

  Beloning: van ongedifferentieerd/egaal naar gedifferentieerd/loon

  naar prestatie:

  • Beoordeling en honorering van KC op basis van realiseren

  businessplan.

 • 4

  Labco Bedrijfsconcept

  En blijf de prikkels consistent op de juiste plaats leggen!

  Dienstverlening: van kwaliteit verwarren met belangenbehartiging

  naar geobjectiveerde SLA’s (niet meer een middel tot doel

  verheffen!)

  • Vul de behoefte aan consultatiefunctie en productiefunctie actief in.

  • Pas capaciteit aan de behoefte aan en niet aan de normen.

  Innovatie: van remmen uit vrees voor onbeheersbaarheid naar

  levensader voor bedrijfsontwikkeling

  • Geen competitie om schaarse investeringsbudgetten van ZH.

  • Gebruik schaalvoordelen uit Labco netwerk

 • 5

  Labco Bedrijfsconcept

  Volharding in prikkels op de juiste plaats leggen:

  Bedrijfsfocus: van intern gericht naar focus op toegevoegde

  waarde voor klanten:

  o Excellente service voor specialisten, huisartsen en patiënten

  o Volledig synchroon belang met ziekenhuis

  o Actieve klantbenadering (vele best practices)

  o Fout reductie, fout reductie, foutreductie (want het is een marge

  business).

 • 6

  (In vele vormen uit te werken)

  De voordelen Labco bedrijfsconcept

  Nadelen liggen in het denken vanuit de conventie!

 • Wie bet(p)aalt, bepaalt

  Paul de Milliano, Tergooiziekenhuizen

 • Nieuw zorgstelsel vanaf 2006Doel 1: verbetering kwaliteitDoel 2: totale kosten gezondheidszorg omlaagVerzekeraar als calculerende regisseurDiagnose Behandel Combinaties(gereguleerde marktwerking)

 • Het zorglandschapPrimaire zorgproces wordt complexer

  Meerdere aandoeningenPatienten ouderChronische ziektenZorgverlener in deeltijd werkzaamToenemende technische mogelijkheden van diagnostiek en behandeling

  Ketenzorg belangrijker

  Overdrachtmomenten nemen toe

 • tijdsgewrichtMarktwerking

  Vraaggestuurde zorg

  Prestatiebekostiging

  Individualisering van de samenleving

  Toenemende mondigheid

  Juridisering

  Multiculturele samenleving

  Toenemende ICT mogelijkheden

  internationalisering

 • DBCVanaf 1 januari 2008 honorarium via DBC, geen volumebeperking

  Kostendeel ziekenhuis via FB systematiek, gebudgetteerd in productieafspraak

  Vanaf 1 januari 2009 beide via DBC systematiek

  Weinig/geen inzicht in werkelijke kosten DBC

  Ziekenhuizen worden zenuwachtig

 • ziekenhuisAfhankelijkheid ICT en F&C

  Vastgoed

  Solvabiliteit / liquiditeit

  (vrijgevestigde) Specialisten

  Concurrentie

 • Ziekenhuis en specialistPotentieel spanningsveld

  Ziekenhuis als facilitair bedrijf of geintegreerd medisch specialistisch bedrijf

  Concurrentie, niet alleen van buiten maar ook door eigen dokters

 • die gezamenlijk

  Theater, acteurs, attributen, belichting, geluid, regisseur

  een voorstelling maken die gewaardeerd wordt door toeschouwers en recensenten

 • De goede recensieen tevreden toeschouwers

  Goed stuk

  Bevlogen talentvolle acteurs

  Mooie opbouw van de set

  Goed geluid etc

  Kortom: het geheel is meer dan de som der delen

  Maar welke bepalende en limiterende factoren om tot een goed stuk te komen?

 • wat wil de dokterSnel

  Betrouwbaar, kwaliteit

  Laagdrempelig overleg, interactie (wandelgang)

  Betrokkenheid

  24 uur van de dag, 7 dagen per week

  Dat vereist klinisch chemicus/arts klinische chemie/microbioloog binnen de muren van ziekenhuis

 • het virtuele lab

 • outsourcen

  lab*

  * eigenaar?

 • Wie betaalt?Wie bepaalt?

 • Wie betaalt?wie bepaalt?

 • ConclusieKwalitatief hoogwaardige zorg vereist een nauw samenspel 

  tussen alle spelers die zorg aanbieden. ‘Outsourcen’ kan op onderdelen (economisch en kwalitatief) voordeel bieden. Voorkomen moet worden dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Ook de laboratoria/apotheek  behoren tot de kernactiviteiten van het geintegreerd medisch bedrijf.  

 • SuggestiesFlexibiliteit

  Meer point of care

  Faciliteer de huisartsenEerste lijn diagnostische centra

  Ziekenhuislab’s moeten samenwerken, specialiseren en faciliteren

  Aansluiting houden bij primair zorgproces en daarmee bijdragen aan kwaliteit

  Versterk ICT, geef patient inzage in eigen resultaten

 • Outsourcing: belang van patient en ziekenhuis!?

  Prof.Dr. Wim H.van HartenNVZ vereniging van ziekenhuizen

 • Titel presentatie

  30 June 2008 2

  “Drivers” tav verandering

  •Patient empowerment, vb wetsontwerp Clienten kwaliteit.•Blijvende/toenemende efficiencydruk: B-segment, prijsbeheersingsdreiging…•Vertaling bedrijfsmatige concepten naar de ziekenhuiszorg. Benchmarking, Leanmanagement, simulatietechnieken etc.•Technologische mogelijkheden. “decentralisatie-small tech” en “centralisatie-hightech”.

 • Titel presentatie

  30 June 2008 3

  Stelsel ontwikkeling

  Uitbreiding B-segment 2009 max. 34%

  Verbetering/uitbreiding DBC systeem.2010

  “Probleem complexe zorg niet opgelost. “C-segment” ??

  Fasering? Politieke keuzes?

 • Titel presentatie

  30 June 2008 4

  Liberalisering begint op onderdelenvruchten af te werpen

  Onderzoeken Deloitte, Gupta, (ministerie van Economische Zaken) en RIVM

  Conclusie: marktwerking kan wat opleveren! Volume stijgt gestaag, kosten per produkt lijkente dalen.

  Dominante beeld media/ publieke opinie: ‘Marktwerking is uit’

 • Titel presentatie

  30 June 2008 5

  Outsourcingstrends

  •Model1 Services zoals schoonmaak, linnen, veelal via: inhuur, •Model 2 Medisch gerelateerde diensten zoals sterilisatie, apotheek.rechtsvormen: gez. stichting, joint venture, spin out•Model 3 Medisch ondersteunende diensten;PA-lab. ,klinisch chemisch lab, radiologie?

  •Toekomst: Offshoring, Concentratie en taakverdeling

 • Titel presentatie

  30 June 2008 6

  Outsourcingstrends literatuur

  -Nauwelijks literatuur tav efficiencywinstoutsourcing (case studies…).-Voornamelijk betreffende: P.A. en farmacie-Nauwelijks tav klinische chemie

  Health Care Mangement Review (2007) Menachemi et.al.: “IT outsourcing is not cost lowering, rather a cost neutral manner to achieve an organisational strategy”.(83 hospitals)

 • Titel presentatie

  30 June 2008 7

  Outsourcings trends

  “Off shoring” met name in de radiologie; 500 a 1000 ziekenhuizen in de VS

  Hospital based labs in combi/concurrentie met commercial labs/labketens.

  NL: Sterilisatie!Logistiek & magazijn functie?Klinische chemie??

 • Titel presentatie

  30 June 2008 8

  Manieren om samenwerken, outsourcen en fuseren te benaderen

  “Noodzakelijke ontwikkeling als gevolg van gedwongen efficiencyverhoging en kostenverlaging?”

  “Kansen voor kwalitatief hoogstaande medischediagnostiek op een patiëntvriendelijke en doelmatige wijze?

 • Titel presentatie

  30 June 2008 9

  LabNoord

  • Martini Ziekenhuis Groningen

  • Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl

  • Refaja Ziekenhuis Stadskanaal

  • (later) WilhelminaZiekenhuis Assen

 • Titel presentatie

  30 June 2008 10

  Doelstelling en opzet samenwerkingsverband

  Waarborging van continuïteit van dienstverleningVermindering van doubluresVerhoging van service

  Samenwerking met identieke laboratorium-instrumenten en state-of-the-art protocollen

  Ziekenhuis behoudt 24/7 eerstelijnsdiagnostieken trombose(dienst?)activiteiten Start 2009?

 • Titel presentatie

  30 June 2008 11

  Samenwerking begintbij afstemming vorm en inhoud

  Aantal jaar geleden:

  Start afspraken en overeenstemming over inhoud en vorm van procedures en richtlijnen

  (St. Antonius Mesos, 2004)

 • Titel presentatie

  30 June 2008 12

  2008: samenwerking en outsourcing laboratoria.

  Voorbeelden

  • Initiatief Amersfoort/‘t Gooi/ Utrecht

  • Medisch LaboratoriumNoord

 • Titel presentatie

  30 June 2008 13

  Samenwerking Amersfoort/ ‘t Gooi/ Utrecht

  • DiakonessenhuisUtrecht/ Zeist/ Doorn

  • Meander Medisch Centrum Amersfoort

  • TergooiziekenhuizenHilversum/ Blaricum

  • UMC Utrecht

 • Titel presentatie

  30 June 2008 14

  Doelstelling en opzet samenwerkingsverband

  Gemeenschappelijk laboratorium voor bloedonderzoek en aanverwante analyses

  - routine onderzoek- gespecialiseerde moleculaire

  behandelingen

  Centraal onderzoekslaboratorium met netwerk van prikposten, inzamelpunten en kleinere ziekenhuislaboratoria

 • Titel presentatie

  30 June 2008 15

  Weet wat je doet: prijs&kwaliteit

  • Levert verandering daadwerkelijk kostenvoordeel op?( welke stakeholder!!)

  • Is afstemming en samenwerking ook in de toekomst gegarandeerd en leidt het niet tot extra/ (nu nog) verborgen kosten?

  • Is rekening gehouden met ‘transactie’kosten; m.a.w. hoe vlekkeloos wordt de overdracht?

 • Titel presentatie

  30 June 2008 16

  “Business cases”

  •Meestal door belanghebbenden opgesteld

  •Dient diverse scenario’s te dekken.

  •Financieel voordeel aantoonbaar??, bijv in de vorm concrete offerte…….

 • Titel presentatie

  30 June 2008 17

  Doorslaggevende afweging

  Stellen nieuwe joint ventures t.a.v. laboratoriumdiagnostiek het ziekenhuis werkelijkin staat ziekenhuiszorg• te verbeteren;• te versnellen; en/ of• tegen een betere prijs aan te bieden

 • Titel presentatie

  30 June 2008 18

  Innovatieve logistieke concepten?

  Waardetoevoeging/ waste reductie?

  Outsourcing/Joint venture en operationsmanagement?

  Outsourcing?Joint venture en discrete event-simulatie?

 • Titel presentatie

  30 June 2008 19

  Conclusies

  Outsourcing/joint venture onvermijdelijk ten gevolge van voortgaande en toenemende kostendruk..

  Aantoonbare kostenbesparing voorwaarde.

  Innovatieve patientgerichtheid en managementtechnieken bieden meerwaarde..

 • Outsourcing: belang van patient en ziekenhuis!?

  Prof.Dr. Wim H.van HartenNVZ vereniging van ziekenhuizen

 • De Nederlandse klinische chemie kan efficiënter worden ingericht.

  • Ieder ziekenhuis beschikt in 2008 over eenovergedimensioneerd ‘routine’ laboratorium en voert ooknog een fors aantal ‘specials’ uit.

  In feite kan ieder laboratorium de productie van zijn/haar “buurman” aan.

  Derhalve:

  • De kosten van de ziekenhuislaboratoria kunnen, zonderdat dit gepaard gaat met kwaliteitsverlies, aanzienlijk worden verminderd.

 • Vrijblijvende samenwerking levert niets op.

  • Door onvoldoende economische druk en professionele argumenten om specials te blijven uitvoeren, heeft de samenwerking tussen de laboratoria in de vorm vangecombineerde inkoop, lateralisatie van specials en elkaars back-up zijn, niet de verwachtte kostenbesparing opgeleverd die wel met fusie of outsourcing kan worden bereikt.

 • Fuseren is de oplossing!!

  • Regionale fusie van laboratoria is een niet weg te denken organisatievorm.

  Met de daadkracht van de leiding van het laboratorium wordt een aanzienlijke efficiency- verbetering bereikt en wordt kennis gebundeld en een regionale fusie geeft verdieping van het vak aan de professionals.

 • Samenwerken, Fuseren, Outsourcen…?

  • De wasserij, de salarisadministratie, de ICT…zijn het KCL voorgegaan.De commerciële marktgang van het KCL heeft de toekomst.

 • Samenwerken, Outsourcen, Fuseren…?

  • Het is van tweeen een:

  Of de klinisch chemicus kiest in de toekomst voor het consulentschap of

  hijzij kiest voor het managen van een goed gestroomlijnde laboratoriumfabriek.

  Rodehoepresentaties.pdfWesselman1.pdfDeBruin

  BruggemannDianummer 1Dianummer 2Dianummer 3Dianummer 4Dianummer 5Dianummer 6Dianummer 7Dianummer 8Dianummer 9Dianummer 10Dianummer 11Dianummer 12Dianummer 13Dianummer 14Dianummer 15Dianummer 16Dianummer 17Dianummer 18Dianummer 19

  Wesselman1JanssenScheepersDeWitGorgelsMedial: �geen woorden maar daden !A priori (1998):Initiatief professionalsWat wil onze klant ?Dianummer 5Bedrijfsprofiel 2Bedrijfsprofiel 32000Medial 2001-2005Medial 2001-2005:�van 5 naar 2 laboratoria�in één volledig geïntegreerde organisatieGetallen 2007benefitsDianummer 13Economische aspecten2007“altijd nabij de klant”Accent op consultancyDianummer 18Marktontwikkeling ??Dianummer 20ConclusieDianummer 22Dianummer 23Dianummer 24Dianummer 25Mindswitch: Ondernemen !Key success factors

  Klaymillianohartensliedrecht