Samenvatting Deel 1

Click here to load reader

 • date post

  18-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Financieële Markten en producten Handelswetenschappen 2de Bachelor

Transcript of Samenvatting Deel 1

 • Les$1:"Module"1:"Financile"markten!

  Paper:'Niet%verplicht%hem%te%schrijven.%%Bedoeling%is%dat%je%en%link%legt%naar%de%praktijk%door%een%artikel%uit%de%krant%of%tijdschrift%te%bespreken.%Ongeveer%3%bladzijden%lang.%Deadline:%tegen%dag%van%het%examen%Telt%voor%25%%mee%als%je%hem%schrijft.%Als%je%hem%niet%schrijft,%telt%het%examen%voor%100%.%Zie%document%op%Chamilo%%Te'Kennen:'Syllabus%overlapt%de%lessen,%maar%er%zijn%extra%zaken%die%er%niet%in%staan.%Te%kennen:%alles%dat%in%de%les%gezegd%wordt.%(deze%notities%dus)%Dingen%die%niet%in%de%les%gezien%zijn,%niet%kennen.%%% %

 • Inleiding'

  Definitie:''Financile%markt%=%markt%waar%financile%producten%worden%gekocht%en%verkocht%Werking'%

  Spaaroverschotten%(inkomsten%zijn%groter%dan%uitgaven)%!%=%beleggers%particuliere%beleggers:%jan%met%pet%die%wat%centen%wil%beleggen%institutionele%beleggers:%grote%partijen%die%beleggen%(pensioenfondsen,%banken,%bedrijven,%verzekeringsmaatschappijen,)%%%% % % % % Financile3markt3%%%%

  Obligaties% % % % % % % % Aandelen%(VV)%vreemd%vermogen% % % % % % (EV)%Eigen%Vermogen%(Overheid%en%bedrijven)% % % % % % % (Bedrijven)%%%%%Spaartekorten%(meer%uitgeven%dan%dat%je%binnenkrijgt)%

  !%bedrijven3+3overheid%%(soms%ook%particulieren)%(particulieren%er%niet%bij:%gaat%over%kleine%bedragen,%dus%wegen%niet%door)%%%U%bedrijf%kan%zich%dus%financieren%met%EV%en%VV,%Overheid%enkel%met%VV%U%Bovenaan%schema:%beleggers,%onderaan%schema:%financierders%U%Je%kan%de%3%modules%zien%die%we%bespreken:%financile%markten,%aandelen,%obligaties%%%3 3

 • Belangrijkste'verschillen'tussen'aandelen'en'obligaties'3 3 3 3 3 Obligaties3 3 3 3 Aandelen3Faling:3 Geld%dat%over%is%gaat%eerst%naar%obligatiehouders% Als%bedrijf%faalt,%pas%geld%als%laatste%(na%obligaties,)%

  !%risico%hoger%Looptijd:3 LT%(lange%termijn,%maar%niet%oneindig)%Eindige%looptijd%Uitzondering:%eeuwigdurende%obligatie:%uitzonderlijk,%geen%einddatum%

  Oneindig%(loopt%nooit%af)%

  Opbrengst3 Vooraf%vastgelegd%(is%niet%gelijk%aan%vast)%Opbrengst%obligatie%noemt%men%een%COUPON%(krijg%je%jaarlijks)%Niet%vooraf%vastgelegd%Opbrengst%aandeel%noemt%men%een%DIVIDEND%(niet%altijd%jaarlijks)%%

  ' '

 • Types'van'financile'markten'

  Verschil'tussen'primaire'en'secundaire'markt'%%%%%%%%%emissie%%% t0%%%%Primaire%markt% % % % secundaire%markt%%%Emissie:%uitgeven%van%financile%producten%Primaire3markt:%markt%waar%nieuwe%financile%producten%worden%uitgegeven%Secundaire3markt:%waar%bestaande%financile%producten%worden%verhandeld.%Is%veel%ruimer%dan%de%primaire%Vb:%Brusselse%beurs:%zowel%primaire%als%secundaire%markt.%Het%verschil%zit%men%in%de%tijd.%%!%Valt%niet%samen%met%fin%markt%(vb.:%Brussel%doet%de%2)%Verschil'tussen'geldmarkt'en'kapitaalmarkt'!%Kijken%naar%de%restlooptijd%

  !%Restlooptijd:%looptijd%dat%het%product%nog%loopt.%% !%vb.:%Obligatie%die%binnen%2%jaar%vervalt%(restlooptijd%=%2%jaar)%%Geldmarkt:%restlooptijd%%1%jaar%%

  !%Valt%niet%samen%met%fin%markt%(Brussel%doet%de%2)%%Verschil3tussen3restlooptijd3en3looptijd:33Vb:%obligatie%op%5%jaar%moet%nog%een%jaar%gaan%tot%de%einddatum%

  !%looptijd%=%5%jaar%!%restlooptijd%is%nog%maar%1%jaar%%Vb:%geldmarkt%(%1%jaar):%kasbon%op%3%jaar,%obligatie%op%5%jaar%%

  Behalve3aandelen,3verhuizen3alle3financile3producten3van3de3kapitaalmarkt3naar3de3geldmarkt3(als3de3restlooptijd3

 • Verschil'tussen'concrete'en'abstracte'markt'Concrete3markt:%markt%waar%de%financile%kopers%en%verkopers%samenkomen%in%een%gebouw.%(fysiek%samen%in%het%gebouw)%% !%er%wordt%aan%vloerhandel%gedaan.%%Abstracte3markt:%voorbeeld:%verbonden%via%een%computer,%met%het%netwerk%verbonden%met%elkaar.%(Fysiek%niet%bij%elkaar,%virtueel%wel).%%U!%Trend:%abstracte%markt%neemt%plaats%in%van%concrete%markt%%Valt%wl%samen%met%fin%markt%(Kan%1%van%de%2%aan)%%

  %% %

 • Verschil'tussen'prijsgedreven'markt'en'ordergedreven'markt'Ordergedreven3markt:31) orders%2) prijs% V=A%!evenwichtsprijs%%De%financile%markt%zal%eerst%orders%(opdrachten%die%handelaars,%beleggers,%financiers%geven%om%een%financieel%product%te%kopen%of%verkopen)%geven.%S%Morgens%worden%eerst%de%orders%samengelegd%per%financieel%product,%en%dan%zal%men%een%prijs%bepalen.%Bij%de%prijs%is%de%V=A%!%evenwichtsprijs%%!%De%financile%markt%in%Brussel%is%een%ordergedreven%markt.%%Prijsgedreven3markt:31) Prijs%wordt%vastgelegd%s%morgens%2) Orders%zetten%%Vb:%Nasdaq%Marktmakers:%leggen%de%prijzen%vast.%Zijn%meestal%banken.%Koersen%per%financieel%product%(vb%aandeel%Belgacom,)%worden%door%hen%vastgelegd.%Prijzen%en%koersen%vastleggen%door%op%de%website%te%tonen.%%!%2%koersen:%% !%Biedkoers/prijs:%kleiner%dan%laat:%Prijs%waartegen%de%marktmaker%altijd%bereid%%% is%te%kopen.%(de%belegger%verkoopt%aan%de%marktmaker)%% !%Laatkoers/prijs:%De%koers/prijs%waartegen%de%marktmaker%verkoopt.%% !%Spread:%verschil%tussen%de%biedkoers%en%de%laatkoers%(redelijk%klein)%%Valt%samen%met%de%fin%markt:%ofwel%is%het%prijsgedreven%ofwel%ordergedreven%%!%Voorbeeld%prijszetting:%zie%volgende%pagina%3 3

 • Voorbeeld:3Voorbeeld%marktmaker:%Marktmaker:%meestal%een%bank%%Aandeel%X%3 3 Bied3 3 Laat3 3 aanbod3 vraag3 3 Marktmaker3Tijdstip%1:% 25,10% % 25,30% % 400% % 100% % +300%Tijdstip%2:% 24,70% % 24,90% % 200% % 400% % U200%!%100%over%Tijdstip%3:% 24,80% % 25,00% % 300% % 350% % U50%!%50%over%Tijdstip%4:% 24,85% % 25,05% % 310% % 340% % U30%!%20%over%% % % % % % =%30.123,5% =29.757%%Tijdstip%1:%Er%zijn%400%aandelen%die%mensen%aan%de%laatprijs%willen%verkopen%en%100%aandelen%die%mensen%aan%de%biedkoers%willen%kopen.%Op%het%einde%heeft%de%marktmaker%300%aandelen%over%in%zijn%portefeuille.%Tijdstip%2:%Hij%begint%in%zijn%portefeuille%aandelen%te%verzamelen,%en%wil%ze%kwijt,%dus%de%prijs%zal%dalen.%Tijdstip%3:%Hij%zal%prijzen%verhogen,%want%anders%zal%zijn%portefeuille%negatief%worden,%en%dat%is%niet%goed.%Ze%zullen%een%klein%beetje%stijgen%%(aanbod:%beleggers%verkopen)%!%voortdurend%op%zoek%naar%een%evenwicht%%% !%Bij%een%evenwicht%is%de%portefeuille%van%de%marktmaker%gelijk%aan%0%%30.123,5%=%uitgaven%van%de%marktmaker%(hoeveelheid%x%prijs)%29.757%=%inkomsten%van%de%marktmaker%%!%het%verschil%is%366,5%euro:%hij%heeft%meer%uitgaven%dan%inkomsten.%Hij%houd%20%aandelen%over%in%vergelijking%met%het%begin%van%de%dag.%(aandeel%is%ook%geld%waard%dus%is%niet%armer%geworden).%!%366,5/20%=%18,325%!%als%hij%er%de%volgende%dag%meer%dan%dit%bedrag%voor%krijgt,%zal%hij%er%aan%verdiend%hebben.%

  % %

 • Les$1:$Module'2:!Obligaties!

  Definitie'Obligatie%=%Lange%termijn%schuldvordering%op%emittent%die%belegger%vooraf%vastgelegde%opbrengst%garandeert.%%!%Het%is%een%schuld%(vreemd%vermogen)%!%Vooraf%vastgelegde%opbrengst%!%Lange%termijn%

  Technische'parameters'van'obligaties'!%karakteristieken%% U Naam%van%de%emittent%U Bedrag%van%de%emissie%U Bedrag%van%de%nominale%waarde%(bedrag%van%1%obligatie)%U Nominale%rente%(=coupon)%

  o Coupon%=%nominale%rente%x%nominale%waarde%U Looptijd%van%het%effect%U Coupondatum%U Uitgifteprijs%% %

 • Voorbeeld'Wolters'Kluwer'% % % % % % % % % Naam%van%de%emittent%%%%%%%%%%Bedrag%van%emissie%%%Nominale%rente% % % % % % % % looptijd%en%%% % % % % % % % % % coupondatum%%%%Bedrag%nominale%waarde%%%%%%%%%% U Naam%van%de%emittent:%wolters%kluwer%U Bedrag%van%de%emissie:%400.000.000%NLG%U Bedrag%van%de%nominale%waarde:%5000%gulden%%o =%bedrag%van%1%obligatie%U Nominale%rente%(=coupon):%5,875%o Coupon%=%nominale%rente%x%nominale%waarde%o 5,875%%x%5000%=%293,75%gulden%U Looptijd%en%coupondatum%%

  !%uitgifteprijs%staat%er%niet%op%(maar%is%wel%belangrijke%parameter%van%de%obligatie)%!%uitgifteprijs3=3percentage3(a3pari3=3100%;3onder3pari3100%)%

  !%vb.:%uitgifteprijs%:%101,10%%!%Nominale%waarde:%5000%gulden:%je%betaald%dus%5055%gulden%!%effectief%%rendement%

 • Les$2:$Module$2:$Obligaties!

  Technische'parameters'

  Uitgifteprijs'U a%pari%=%100%%U onder%pari%(100%)%%Historisch3gezien:3!%tijdsperiode%tussen%het%drukken%van%de%obligatie%en%het%effectief%verkopen%van%de%obligatie.%

  !%vb.:%Bekaert%gaat%naar%de%drukker%om%100.000%obligaties%te%laten%drukken.%%!%Drukker%zegt:%pas%volgende%maand%klaar.%%

  !%tijd%tussen%drukken%en%verkopen%!%Bij%het%drukken:%de%nominale%rente%ligt%vast%(staat%erop%gedrukt)%!%Stel:%de%marktrente%(rente%die%gebruikelijk%is%op%de%markt)%stijgt%tijdens%deze%%periode.%(vb%van%2%%naar%3%)%!%je%raakt%uw%obligatie%niet%meer%kwijt,%want%%nominale%rente%is%te%laag.%!%Oplossen:%Uitgifteprijs%lager%zetten%dan%100%%(uitgifteprijs%staat%niet%op%%voorhand%vast,%maar%die%kan%je%tot%de%laatste%dag%bepalen).%

  !%marktrente%stijgt%!%uitgifteprijs%laten%dalen%!%hoger%rendement%!%Omgekeerd%kan%ook.%

  Nu%%heeft%dit%niet%veel%nu%meer,%maar%bestaat%nog%altijd%(niet%veel%nu%meer,%want%alles%is%elektronisch%en%dus%kan%je%tot%de%laatste%dag%aanpassen)%%Trend:3Obligatie%met%een%nominale%rente%van%4%.%De%uitgifteprijs%wordt%dan%vaak%boven%pari%gezet.%(ziet%er%aantrekkelijk%uit,%maar%effectief%rendement%niet%zo%heel%hoog).%!%uitgifteprijs%laat%toe%om%hoog%nominaal%rendement%te%afficheren,%maar%door%boven%pari%te%zetten%(wat%ze%in%klein%erbij%zetten)%drukken%ze%het%rendement.%% !%nominale%rente%hoog%zetten%en%er%reclame%mee%maken%% !%uitgifteprijs%boven%pari%zetten%(in%kleine%lettertjes)%om%te%compenseren%% % !%soort%van%misleiden%% %

 • Soorten'obligaties'

  Standaard'obligaties'=%normale%obligatie%43kenmerken:3

  kenmerk31:3+3vaste3en3positieve3rente3%%% %%%%%I% %%%%%%%%C1%% C2% %%%%%%%%%%%C3% % C4% % % C5%+%NW%%C%=%coupon%I%=%Investering%NW=%nominale%waarde%%Varianten:3Nul%coupon%obligatie:%!%Je%krijgt%onderweg%niets%(alle%Cs%zijn%0)%!%CI%=%Cj%=%0%!%Erin%beleggen%als%de%I

 • Kenmerk32:3+3Binnenlandse3obligatie3!%Standaard%obligaties%zijn%binnenlandse%obligaties.%=%Obligatie%die%wordt%uitgegeven%in%het%land%van%de%emittent%

  !%Vb.%Bekeart%geeft%obligatie%uit%in%Belgi%!%In%Belgi%zeldzaam,%want%te%klein%voor%veel%gel