Privacy voor Webwinkels - ecommerce essentials

of 14 /14
tekst PRIVACY VOOR WEBWINKELS mr. charlotte meindersma

Embed Size (px)

Transcript of Privacy voor Webwinkels - ecommerce essentials

 • tekstP R I VA C Y

  VO O R W E B W I N K E L S

  mr. charlotte meindersma

 • AVG AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR = General Data Protection Regulation

  is al in werking getreden vanaf 25 mei 2018 direct van toepassing

  wetswijziging in Nederland nodig (Wbp)

 • NIEUW Boetes tot 20.000.000,- of 4% jaaromzet Meer bewerkersovereenkomsten Meldplicht Datalekken PIA (soms) Privacy Officer (soms) Zelf registers bijhouden en verwerking documenteren Nieuwe privacyverklaring! en meer

 • BEWERKERSOVK verplicht bij verwerking door derden

  (e-commerce platform, logistiek, hosting etc.)

  Doel Soort persoonsgegevens Categorien van betrokkenen (soort personen) Passende beveiliging Melding datalekken Uitvoeren van audits Bij beindiging: vernietiging of teruggave gegevens

 • DATALEKKEN IN AVG meldplicht datalekken nu ook in AVG dus voor heel EU

  datalek: elke onrechtmatige verwerking die niet kan worden

  uitgesloten

  verwerker moet melden aan verantwoordelijke

 • PIA Privacy Impact Assessment (PIA) vr verwerking, indien aard,

  omvang, context en doeleinde een hoog risico vormen voor

  rechten en vrijheden van natuurlijke personen - risico beoordelen

  systematische beoordeling persoonlijke aspecten (profiling) verwerking bijzondere gegevens op grote schaal systematische monitoring publiek op grote schaal

 • U I TG E B R E I D E P R I VA C Y V E R K L A R I N G

 • NIEUWE PRIVACYVERKLARING

  Elke website zal een nieuwe privacyverklaring nodig hebben

  beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk

  toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal

  Transparantie = meer informatie verstrekken

  Maar: zo eenvoudig en compact mogelijk

 • NIEUWE PRIVACYVERKLARING

  identiteit + contactgegevens organisatie contactgegevens privacy officer, indien aangesteld doel van verwerking rechtsgrond verwerking (bijvoorbeeld: toestemming gegeven of uitvoering ovk) aan wie gegevens worden doorgegeven gegevens opgeslagen/doorgegeven buiten EU? + getroffen waarborgen bewaartermijn of criteria rechten betrokkene dat toestemming kan worden ingetrokken, maar geen terugwerkende kracht heeft mogelijkheid klachten indienen bij toezichthouder of verstrekken gegevens verplicht is + gevolgen niet verstrekking of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming + gevolgen bij meerdere verantwoordelijken: rolverdeling

  lijst is niet limitatief. valt er meer te vertellen, dan moet er meer verteld worden

 • REGISTRATIEPLICHT Registratieplicht bij >250 medewerkers, of gevoelige gegevens

  Register waarin alle activiteiten worden omschreven waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Zowel verantwoordelijke als verwerker moeten een register bijhouden

  schriftelijk (digitaal) contactgegevens doeleinde verwerking beschrijving categorie betrokkenen ontvangers van de gegevens beschrijving beveiligingsmaatregelen bewaartermijnen

 • DOCUMENTATIEPLICHT Nu: gegevensverwerking melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

  AVG: accountability

  Aantonen dat er organisatorische en technische maatregelen zijn getroffen om aan AVG te voldoen. AP kan om deze documenten vragen t.b.v. controle.

  Bijvoorbeeld: welke gegevens worden verzameld waar ze worden opgeslagen hoe lang ze worden opgeslagen hoe ze worden beveiligd wie toegang heeft tot de gegevens

 • EN OOK vraag zoveel mogelijk eenduidige toestemming voor

  verwerking gegevens

  consumenten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en moeten dit digitaal kunnen verzoeken

  consumenten moeten hun data kunnen ontvangen en overdragen aan andere partijen (dataportabiliteit)

 • NOG ONZEKER EU Uitvoeringswet AVG

  Nederlandse wet + invulling open bepalingen

  Nieuw beleid AP

 • CHARLOTTE MEINDERSMA | [email protected] | 06 28 917 463

  twitter @charlotteslaw | facebook.com/charlotteslaw | instagram @charlotteslaw