Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

of 14 /14
eigen huis magazine jaargang 41 • juli/aug 2014 • gratis voor leden Domotica Langer comfortabel en veilig wonen Energie Lenen voor lagere lasten Hypotheken Kosten tijdens looptijd onduidelijk De eerste keer Starters over de koop van hun huis

Embed Size (px)

description

Eigen Huis Magazine is het ledenblad van Vereniging Eigen Huis; een blad over wonen en alles wat daarbij komt kijken. Het laatste woonnieuws, reacties op politieke ontwikkelingen en veel informatie over de eigen woning

Transcript of Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

Page 1: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigenhuismagazine

jaargang 41 • juli/aug 2014 • gratis voor leden

Domotica Langer comfortabel

en veilig wonen

Energie Lenen voor

lagere lasten

HypothekenKosten tijdens

looptijd onduidelijk

De eerste

keerStarters over de koop van hun huis

EHM_cover_juli.indd 1 17-06-14 16:59

Page 2: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

26 eigen huis magazine juli/aug 2014

Dat overkwam bijvoor-beeld de eigenaren van een afgelegen huis op het platteland van Zuid-Holland. ‘De aanneem-

som voor de verbouwing was 127 duizend euro, maar werd met 40 duizend euro overschreden’, zegt jurist Maarten Nijland van Vereni-ging Eigen Huis. ‘Dat kwam voor hen als een volslagen verrassing.’

Het probleem lag in de zogeheten stelposten. ‘Dat zijn posten die in de aanneemsom zijn opgenomen, maar die pas na afloop van de werkzaamheden definitief worden bepaald’, zegt Nijland. De uiteinde-lijke kosten kunnen a�angen van keuzes die de opdrachtgevers nog moeten maken, zoals voor sanitair en tegels. ‘Deze aannemer had heel veel stelposten opgenomen, die enorm waren overschreden. De kosten voor transport van materiaal naar de bouwplaats vielen maar liefst 200 procent hoger uit. De woning was via de openbare weg wel slecht bereikbaar, maar dat wist

de aannemer van tevoren. En het begrote bedrag voor heiwerk was drieduizend euro, maar de aanne-mer bracht er uiteindelijk 12 duizend euro voor in rekening. Ik vond dat hij misbruik maakte van de stelposten. Als het goed is maakt een aannemer van te voren een begroting, dan mag je die bedragen niet zo enorm overschrijden.’

Meer een richtprijsDe zaak kwam voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. ‘De arbiter oordeelde dat een stelpost in dit geval meer gezien moet worden als een richtprijs’, zegt Nijland. ‘Die mag maximaal 10 procent hoger uitvallen dan begroot. En als een post lager uitvalt, moet je het te veel betaalde geld terugkrijgen van de aannemer.’

Je kunt met de aannemer een vaste aanneemsom afspreken, of een prijs op basis van regie. ‘In het laatste geval reken je de werkelijk bestede uren en materialen af’, zegt advocaat Dijkslag van de vereni-

ging. ‘Als het goed gaat, betaal je een juiste prijs, maar in de praktijk ontstaat hierover vaak discussie. Dat voorkom je met een vaste aanneemsom.’

De meeste geschillen met de aannemer over de prijs gaan over meer- en minderwerk. En geschil-len over meer- en minderwerk komen weer het meest voor bij een vaste prijsafspraak. De oorzaak is volgens Dijkslag dat aannemers vaak scherp o�reren. ‘Dat komt omdat het een competitieve markt is’, zegt hij. ‘Vervolgens blijkt dan dat de aannemer met dat vaste bedrag toch niet uitkomt. Dat hij materiaal toch duurder heeft moeten inkopen, of meer uren nodig had. Maar dat is het risico van de aannemer. Voor de consu-ment is de zekerheid dat de prijs niet hoger wordt dan afgesproken een voordeel.’

Nijland: ‘Als je tijdens of na de afgesproken werkzaamheden aan de aannemer vraagt of hij extra werkzaamheden wil verrichten,

Uiteindelijk wordt het bijna altijd duurder

Na bouwwerk krijgen kopers en aannemers vaak geschillen over de prijs, afspraken daarover ten spijt, constateren juristen van Vereniging Eigen Huis. TEKST ILSE AKKERMANS ILLUSTRATIE VIJSELAAR EN SIXMA

juridisch dossier kosten verbouwing

0714 juridisch.indd 26 17-06-14 12:44

Page 3: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigen huis magazine juli/aug 2014 27

moet je bedenken dat de kosten hiervan bovenop de afgesproken prijs kunnen komen. Het is verstandig hierover meteen duidelijkheid te scheppen.’

Twintig meerwerkpostenDe jurist vertelt over het conflict dat kopers van een nieuwbouwwo-ning aan de kust in Noord-Holland kregen met de aannemer. ‘Het huis was ontworpen door een architect, er was precies omschreven wat er gedaan moest worden. Maar na afloop van het bouwproject werden de kopers geconfronteerd met twintig meerwerkposten. De aannemer bracht onder meer een extra heipaal in rekening, een extra

lichtkoepel voor de garage, kosten voor het afvoeren van de grond. Omdat er ook gebreken waren en de bouwtijd was overschreden, mondde het uit in een zaak voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw.’

De arbiters bezochten de woning en liepen met de kopers en de aannemer alle discussiepunten langs. ‘Vervolgens hebben de arbiters als het ware een nieuwe eindafrekening gemaakt’, zegt Nijland. ‘Ze kwamen uit in het midden tussen de rekening van de aannemer en wat de kopers wilden besteden, dat gebeurt nogal eens in dit soort zaken.’

Nijland raadt huizenbezitters of kopers in dergelijke situaties aan

vooraf goede, schriftelijke afspra-ken te maken met de aannemer. ‘Als de aannemer extra werk verricht, vraag de aannemer dan naar de kosten daarvan, en of hij die wil bevestigen in een mail, om verras-singen achteraf te voorkomen. Mondt het toch uit in een conflict, ga dan eerst met de aannemer om tafel. Overleg, probeer er onderling uit te komen. Als dit niet lukt, win dan tijdig juridisch advies in. Want als het tot een procedure komt, zijn daar meestal veel kosten aan verbonden.’

Juridisch advies nodig? Kijk op eigenhuismagazine.nl/juridische-diensten

0714 juridisch.indd 27 17-06-14 12:44

Page 4: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

40 eigen huis magazine juli/aug 201440 eigen huis magazine juli/aug 2014

De miljoenen die bijna niemand wil

Honderden miljoenen euro’s liggen klaar voor mensen die hun huis energiezuiniger willen maken. Bijna niemand die dat weet. TEKST MARIJKE SNIJDER ILLUSTRATIES AKIMOTO

Ja, we weten het: geld lenen kost geld. Toch kan het voordelig zijn een huis energiezuinig te verbouwen met geleend geld, als je

daarna zoveel op energie bespaart dat je de lening kunt terugbetalen, of zelfs geld overhoudt. Maar dat weet niemand. Tenminste: bijna

niemand. Vereniging Eigen Huis vroeg 1.086 leden of zij wel eens hebben gehoord van de speciale fondsen, leningen en hypotheken die er zijn voor energiebesparende maatregelen. Nee, zei 85 procent.

Terwijl er genoeg huizen zijn die zouden opknappen van energiebe-sparende maatregelen. Zelfs een

Fondsen staan klaar om duurzame verbouwingen voor te schieten

woning met een A-label kan nog energiezuiniger worden, met een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler. Maar vooral de bijna 2,5 miljoen Nederlandse woningen (huur en koop) met één van de drie slechtste energielabels – E, F of G – zouden profi teren. ‘Dat is ongeveer een derde van de in totaal

0714 Energie.indd 40 17-06-14 14:16

Page 5: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigen huis magazine juli/aug 20134 41

0714 Energie.indd 41 17-06-14 14:16

Page 6: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

42 eigen huis magazine juli/aug 201442 eigen huis magazine juli/aug 2014

7,3 miljoen Nederlandse huizen’, zegt Marlon Mintjes, communica-tieadviseur bij Milieu Centraal.

In die huizen is het gebrek aan isolatie te merken. Het kan er ronduit tochten. En gebrek aan wooncomfort is de belangrijkste reden voor huiseigenaren om op enig moment toch energiebespa-rende maatregelen te nemen, blijkt uit onderzoek van het bureau Flow Resulting.

Waarom nemen de eigenaren van huizen die zo lek zijn als een mandje, dan toch geen maatrege-len? Mintjes: ‘De kosten zijn voor consumenten het grootste struikel-blok om hun huis te verduurzamen. Maar mensen schatten die kosten te hoog in.’

Het loopt niet stormIn Nederland zijn drie landelijke en een handjevol regionale organisa-ties die energiebesparende maatre-gelen fi nancieren. Vereniging Eigen Huis heeft de indruk dat het er niet stormloopt. GreenLoans, een volle dochter van ABN AMRO, geeft leningen aan consumenten die hun huis energiezuiniger willen maken. Daryo van der Scheur van Green-Loans, wil niet zeggen hoeveel geld zij jaarlijks uitlenen, vanwege de concurrentiegevoeligheid van die informatie. Van der Scheur wil alleen zeggen dat zij jaarlijks duizenden aanvragen behandelen, maar dat zegt niets over het aantal daadwerkelijk verstrekte leningen. GreenLoans behandelt aanvragen

van 2.500 tot 50.000 euro. Van der Scheur: ‘Het gemiddelde uitgekeer-de bedrag ligt rond de 9.000 euro.’

Ook Triodos Bank wil geen opening van zaken geven. Triodos Bank is de enige bank in Nederland die consumenten een lagere hypotheekrente biedt als zij hun huis verduurzamen. Hoe energie-zuiniger de woning, hoe lager de hypotheekrente. ‘Het rentetarief wordt met elke labelsprong van G naar A een tiende procentpunt lager. Ook als de klant gedurende de looptijd van de hypotheek zijn woning verduurzaamt, en een beter energielabel weet te krijgen. Dan gaat alsnog het lagere rentetarief gelden’, zegt Arie Blokland, manager Hypotheken bij Triodos Bank. Het enige dat Blokland kwijt wil is dat in 2013 het aantal afgesloten hypotheken, ten opzichte van het jaar ervoor, is verdubbeld. In januari werd het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

opgericht. In de pot, die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) beheert, zit 300 miljoen euro. De Rabobank stortte er 175 miljoen euro in, de ASN Bank 50 miljoen euro en de Rijksover-heid voegde er nog eens 75 miljoen euro aan toe. Huishoudens kunnen leningen van 2.500 tot 25.000 euro met een laag rentepercentage aanvragen als zij hun huis zuiniger willen maken. In mei, vier maanden na de oprichting, zijn er 441 leningen aangevraagd en 217 toegekend. Wat betekent dat van de 300 miljoen euro pas 2,4 miljoen euro is uitgegeven. De SVn ver-wacht dat het aantal aanvragen in de tweede helft van 2014 zal toenemen.

Lenen is soms goedkoperOndanks het feit dat leningen zich terugverdienen, is het wel zaak goed te kijken naar het doel van de lening. Nu zijn energiebesparende maatregelen voordelig te fi nancie-

Dit vindt Vereniging Eigen Huis ‘Vereniging Eigen Huis is voorstander van fi nancieringsconstructies die eigenwoningbezitters geen centje pijn doen in de portemonnee', zegt Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis. Een voorbeeld van zo’n constructie is het project Stroomversnelling Koopwoningen. Daarover hebben begin juni onder meer gemeenten, bouw- en energiebedrijven de eerste gesprekken gevoerd. Zij willen op grote schaal bestaande koopwoningen ombouwen tot energieneutrale woningen. Umlauf: ‘De bedoeling is dat bewoners van die koopwoningen door de besparing op hun energierekening de lening voor de energiebesparende verbouwing kunnen afl ossen. Naar die verbouwing hebben ze verder geen omkijken.'

Van de 300 miljoen euro in het fonds is pas 2,4 miljoen uitgegeven

0714 Energie.indd 42 17-06-14 14:16

Page 7: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigen huis magazine juli/aug 20134 43

Aanbieder: Nationaal Energiebespaarfonds

Wat: Energiebespaarlening

Minimaal / maximaal bedrag: 2.500 tot 25.000 euro

Maatregelen: Gevel-, dak- en vloerisolatie, hr++ glas, isolerende deuren en panelen, warmtepomp, zonneboiler, installatie voor warmte-terugwinning, gelijkstroompomp, vraaggestuurde ventilatie, hoogrende-mentsketel, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen en maatwerkadvies.

Voordelen: - Rente vergelijkbaar met NHG-rentes - Boetevrij aflossen met minimum

van 250 euro - Geen maximum op basis van

woningwaarde - 2 procent afsluitkosten over geleend

geld, geen taxatie- en notariskosten

Nadelen: - Zonnepanelen kunnen voor de helft

worden gefinancierd - Looptijd niet zelf te bepalen

Meer informatie: Ikinvesteerslim.nl

Aanbieder: GreenLoans

Wat: GreenLoans Lening en GreenLoans EcoLening

Minimaal / maximaal bedrag: 2.500 tot 50.000 euro

Maatregelen: Zonneboiler, zonnepa-nelen, warmtepomp, vloer-, gevel-, dak- en spouwmuurisolatie, ramen, deuren, kozijnen, warmteterugwin-systeem, hoogrendementsketel, gelijkstroompompen en -ventilatoren en ventilatieroosters.

Voordelen: - Rente vaak lager dan consumptief

krediet - Keuze uit verschillende looptijden,

met vaste rente - Geen afsluitkosten - Maximaal 50.000 euro te financie-

ren - Geen maximum op basis van

woningwaarde

Nadelen: - Rente hoger dan Energiebespaar-

lening of regionale duurzaamheids-lening

Meer informatie: GreenLoans.nl

Aanbieder: Triodos

Wat: Triodos Hypotheek voor Duurzame Woningen

Minimaal / maximaal bedrag: Afhankelijk van de woning en het inkomen

Maatregelen: Alles wat ertoe leidt dat het huis een beter energielabel krijgt. Bij elke labelstap wordt de rente lager.

Voordelen: - Bij een energiezuinige woning een

lage hypotheekrente - Keuze uit verschillende looptijden- Keuze uit verschillende rentevaste

periodes

Nadelen: - Vaak hoge afsluit-, taxatie-, notaris-,

advies- en bemiddelingskosten - Bij een slecht geïsoleerde woning

een hogere hypotheekrente

Meer informatie: Triodos.nl

Voor- en nadelen financieringsvormen

0714 Energie.indd 43 17-06-14 14:16

Page 8: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

Onze hypotheek-adviseurs hebben maar één belang.

Uw belang.

Als het om een hypotheek gaat, krijgt u met meerdere partijen te maken. Maar er is er maar één echt belangrijk: u. Kies daarom voor de Hypotheekservice van Vereniging Eigen Huis. Wij gaan samen met u op zoek naar de beste hypotheek voor úw situatie. Want onze hypotheekadviseur is uw belangenbehartiger.

Bel voor een afspraak 033 - 450 73 00 of kijk op eigenhuis.nl/hypotheekservice.

Maak nu een afspraak voorecht onafhankelijk hypotheekadvies.

60_61_EHM_keuring.indd 61 19-03-13 17:04

ADVERTENTIE

1213vijfvragen.indd 48 19-11-13 15:530714 Energie.indd 44 17-06-14 14:16

Page 9: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigen huis magazine juli/aug 20134 45eigen huis magazine juli/aug 20134 45

ren, maar is het moeilijker geld te lenen voor een verbouwing.

‘Weeg daarom goed af hoe je spaargeld besteedt’, zegt Karin Boog, fi nancieel specialist bij Vereniging Eigen Huis. Als huis-houdens een energiebesparende verbouwing fi nancieren met geleend geld, betalen zij hierover meestal een hogere rente dan de rente die zij over hun spaargeld krijgen. Daarom lijkt het vaak goedkoper een verbouwing met eigen geld te betalen. Maar de rente

50 euro per maand, waardoor ze er na de verbouwing toch nog 20 euro per maand op vooruit gaan.’

Door de bomen het bos zienWelke landelijke of regionale fi nancieringsvorm het beste bij iemand past, is a� ankelijk van de waarde van de woning, het inko-men, de eventuele hypotheek en andere leningen. Boog: ‘Consumen-ten die geld willen lenen voor energiebesparende maatregelen, maar door de bomen het bos niet meer zien adviseert Vereniging Eigen Huis contact op te nemen met hun fi nancieel- of hypotheek-adviseur.’ Een adviesgesprek kost alleen wel wat. Maar, zegt Boog: ‘Het comfort dat je ervoor terug-krijgt is pure winst.’

Er zijn meer fi nancieringsvormen, acties en subsidies op regionaal niveau. Veel gemeentes bieden bijvoorbeeld de Duurzaamheidslening aan, die de SVn ook beheert, tegen een zeer lage rente.Op eigenhuismagazine.nl/energiebesparing leest u meer over de verschillende fi nancieringsvormen.

Eigen Huis Hypotheekservice

Een adviseur van Eigen Huis Hypotheekservice kan huiseige-naren helpen bij de fi nanciering van energiebesparende maatre-gelen. Op basis van het adviesge-sprek, dat ongeveer anderhalf uur duurt, stelt de adviseur een persoonlijk rapport op. Een adviesgesprek kost 495 euro. Kijk op eigenhuismagazine.nl/hypotheekservice voor meer informatie.

van een lening is vaak fi scaal aftrekbaar, waardoor een lening soms iets goedkoper uitvalt. Boog raadt iedereen aan de voor- en nadelen van een lening op een rijtje te zetten. 'Een lening moet bij iemands inkomen passen. En daarbij: een lening kan een registra-tie bij het Bureau Kredietregistratie als gevolg hebben. Dat kan weer gevolgen hebben voor een toekom-stige hypotheek- of leningaanvraag. Geld lenen is verder af te raden als je binnen afzienbare tijd gaat verhuizen, want je gaat voor langere tijd een betalingsverplich-ting aan.’ Boog berekende hoeveel geld een gezin maandelijks bespaart als zij hun huis verduurza-men. ‘Ik noem als voorbeeld een fi ctief gezin dat in een jarenvijftig-hoekhuis woont. Als zij alleen de gevel isoleren en de slaapkamers van isolatieglas voorzien, betalen ze daarvoor iets meer dan 3.700 euro. Door die ingrepen stijgen zij van label F naar C en besparen ze ongeveer 70 euro per maand op hun energierekening. Als ze voor dit bedrag een Energiebespaarlening aanvragen bij de SVn, kost hen dit

Onze hypotheek-adviseurs hebben maar één belang.

Uw belang.

Als het om een hypotheek gaat, krijgt u met meerdere partijen te maken. Maar er is er maar één echt belangrijk: u. Kies daarom voor de Hypotheekservice van Vereniging Eigen Huis. Wij gaan samen met u op zoek naar de beste hypotheek voor úw situatie. Want onze hypotheekadviseur is uw belangenbehartiger.

Bel voor een afspraak 033 - 450 73 00 of kijk op eigenhuis.nl/hypotheekservice.

Maak nu een afspraak voorecht onafhankelijk hypotheekadvies.

60_61_EHM_keuring.indd 61 19-03-13 17:04

ADVERTENTIE

1213vijfvragen.indd 48 19-11-13 15:53 0714 Energie.indd 45 17-06-14 14:17

Page 10: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

ZolderOnze Lieve Heer werd er aangetro�en, een mummie en nog veel meer vergeten schatten. Inmiddels wordt de zolder – zo’n 20 procent van het gemiddeld vloeroppervlak in huis – in gebruik genomen als woonruimte.TEKST CHRIS SPRANGERS ILLUSTRATIE LEENDERT MASSELINK

Hogerop Zolder: bovenste verdieping in menige woning. Doorgaans gebruikt als bergplaats voor spullen die decennia later met vreugd worden hervonden.

Dergelijke zolderschatten vormden hart en ziel van tv-programma’s als Cash op Zolder (Avro), gebaseerd op het populaire BBC-format Cash in the Attic.

Bij die programma’s ging het om onverwacht waardevolle dingen. ‘Zolder’ stond hier voor ‘onver-wacht en vergeten’.

In Cash op Zolder bood een vrouw een Chinees beeldje aan, waarvan ze hoopte dat het 5.000 euro zou opbrengen. Het Ming-beeldje werd geveild voor 320 duizend euro.

De 10-jarige Alexander trof op de zolder van zijn oma een rare kist met een raar ding erin: het bleek een Egyptische mummie.

De plaats Zolder in de Belgische provincie Limburg werd voor het eerst vermeld in 1154 als Surle, wat ‘zuur bos’ betekent. Daar treft men – op het gelijknamige circuit – vooral raceauto’s, -motoren en -fietsen.

Ook God Boven de echte zolder bevindt zich vaak nog een vliering: een slecht beloopbare, lage, donkere (opslag-)ruimte die doorgaans via een ‘vlizotrap’ (uitklapbare ladder die naar een luik leidt) wordt benaderd.

Vanaf de Gouden Eeuw wordt de zolderverdieping van beter gesitueerden gebruikt om voorraden op te slaan (appeltjes konden er goed drogen), de was te laten drogen en het personeel te huisvesten.

Ook God vond er soms een goed onderkomen, zoals in ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, een katholieke schuilkerk aan de Amsterdamse Oudezijds Voorburg-wal 40, gevestigd in een als een gewoon herenhuis ogend pand.

Waar in de VS veel (internet)bedrijfjes begonnen in de garage, daar vonden dergelijke bedrijven in Nederland hun geboorte op zolder, getuige een boek als Van zolderkamer tot miljoenenbusiness.

46 eigen huis magazine juli/aug 2014

de feiten

0714 feiten.indd 46 17-06-14 13:53

Page 11: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

Woonruimte gemaakt Ruimtegebrek brengt velen er tegenwoordig toe de zolderverdieping om te bouwen tot een bruikbare leefruimte: extra slaapkamer, kantoor, tweede zitkamer met uitzicht. Veel ruimtewinst en relatief goedkoop.

Een zolder verbouwen kan doorgaans zonder omgevings-vergunning. Wie het zeker wil weten, kan een vergun-ningcheck doen op omgevingsloket.nl.

Omdat sommige aanpassingen onderhevig zijn aan regels, is het verstandig een bouwkundig adviesrapport te laten maken.

Door het maken van een zoldertrapgat bijvoorbeeld, verandert de constructie; je moet daarvoor een vergun-ning bij de gemeente aanvragen.

Voor een zolderverbouwing kun je meestal volstaan met het inschakelen van een aannemer; die kan adviseren bij het ontwerp, het aanvragen van een eventuele omge-vingsvergunning en de uitvoering van de verbouwing zelf.

Om aan de regels van het Bouwbesluit te voldoen, dienen het dak en de eventuele buitenmuren geïsoleerd te zijn.

Wil je controleren of en wanneer je zolder een gezond leefklimaat heeft, dan kun je dit doen door middel van de ventilatietoets via eigenhuis.nl/ventilatietoets.

Er zij licht Het Bouwbesluit geeft aan dat een verblijfsruimte (kamer) een bepaalde hoeveelheid daklicht moet krijgen. De vuistregel is dat het glasoppervlak 1/10 deel van het vloeroppervlak moet zijn.

Voor het toelaten van genoeg licht op je zolderverdieping kun je kiezen uit in de pannenrij opgenomen ramen, of dakkapellen.

Een raam geeft meer licht, een dakkapel minder, maar geeft wel veel meer ruimte.

Voor dakkapellen aan de achterzijde van het huis gelden doorgaans geen beperkende regels. Vanaf de openbare ruimte zichtbare plekken meestal weer wel.

eigen huis magazine juli/aug 2014 47BRONNEN: IKGABOUWEN.KNACK.BE; ZORGELOOS-SLIM-VER-

BOUWEN.COM; OPSOLDER.NL; RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWER-

PEN/BOUWREGELGEVING; NOS.NL; JEUGDJOURNAAL.NL

0714 feiten.indd 47 17-06-14 13:53

Page 12: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigen huis magazine juli/aug 2014 53

Zelden was de hypotheekrente in Nederland zo laag als nu. Wat heeft de huis-eigenaar daar aan?

TEKST ANTON VAN TUYLBEELD YENG CHE CHOW

1 Wat is er zo bijzonder aan de huidige rente-stand?De afgelopen dertig jaar is de rente niet zo laag

geweest. Voor de populairste variant – tien jaar vast met Natio-nale Hypotheek Garantie (NHG) – is de gemiddelde rente iets lager dan 4 procent. Voor kortere periodes gelden zelfs rentes rond de 3,5 procent.

2 Waarom is de rente zo laag?De rente stijgt doorgaans bij econo-mische groei en

inflatie. Nederland kende die de afgelopen vijf jaar amper. Boven-dien heeft de Europese Centrale

Bank de rente laag gehouden om de crisis te bestrijden.

3 Wie profiteren nu?Ten eerste mensen die een hypotheek afsluiten. Ten tweede de schatkist. Als

huiseigenaren minder hypotheek-rente betalen, hoeft de overheid hen minder hypotheekrenteaftrek te geven. Een lage rente kan ook goed zijn voor de hele economie. De spaarrente is immers laag, lenen is aantrekkelijk. Mensen en bedrijven potten dan doorgaans weinig op, en lenen meer voor investeringen. Daarbij moet je wel twee kanttekeningen maken: vanwege de crisis gebruiken veel mensen hun spaargeld nu niet voor

Wie nu hypotheek afsluit is spekkoper

aankopen, maar om schulden te verlagen. Bovendien zijn banken kieskeuriger geworden met hun kredietverstrekking.

4 Kan een woningbe-zitter profiteren van de lage rente?Wel als hij binnen enkele maanden een

nieuwe hypotheek afsluit, of toe is aan renteherziening op de bestaan-de. Dan moet hij de huidige lage rente langer vastzetten.

5 Zal de rente nog verder dalen?Dat is altijd moeilijk te voorspellen. Banken maken nog

zo’n 0,65 procent overwinst, dus er is nog ruimte voor verlaging. Afgezien daarvan is het niet waarschijnlijk dat de rente veel verder daalt. Het is aannemelijker dat de economie het komende jaar iets groeit. Dan zal de rente uiteindelijk ook weer stijgen.

Zie ook pagina 60, of kijk op eigenhuis-magazine.nl/rentebarometer of eigenhuismagazine/hypotheekrente

lage hypotheekrentevijf vragen

Schakel de zon inBinnen 7 weken zelf energie opwekken;

met 123 zonne-energie is dat zo geregeld!

Hoeveel zon past er op uw dak? Met de dakcheck op eigenhuismagazine.nl/123zon bekijkt u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel u erop kwijt kunt, wat dat kost en wat het oplevert. U kunt meteen een maatwerkofferte opvragen. Of vrijblijvend rond kijken in de wereld van zon.

Wat is 123 zonne-energie?123 Zonne-energie is een initiatief van Vereniging Eigen Huis om zelf zorgeloos zonne-energie op te wekken. En biedt een totaaloplossing; zonne-panelen, een omvormer en een monitoring systeem. Wanneer nodig wordt er, gratis, een

extra groep in de meterkast gemaakt. Bovendien ondersteunen wij u ook na installatie. Met 10 jaar productgaranties, een juridisch vangnet en handige tools voor bijvoorbeeld het terugvragen van BTW.

A-kwaliteit tegen een scherpe prijs Lage energierekening met groene stroom Installatie volgens de hoogste norm Alles-in-1: zonnepanelen, monitoring, installatie

en garantie Onafhankelijk advies van Vereniging Eigen Huis

Zorgeloos zonne-energie opwekken? Doe de dakcheck op eigenhuismagazine.nl/123zon

Met de dakcheck op eigenhuismagazine.nl/123zon bekijkt u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel u erop kwijt kunt, wat dat kost en wat tools voor bijvoorbeeld het terugvragen van BTW.

VEH_2058_Adv_123-zon.indd 1 10-04-14 10:14

ADVERTENTIE

0714 vijfvragen.indd 53 17-06-14 12:59

Page 13: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

eigen huis magazine juli/aug 2014 61

’Bij aankoopkeuringen speelt de regio waarin het huis staat een rol van betekenis. Bij ons in Zeeland is het bijvoorbeeld belangrijk of een woning van voor of na 1953 is. Huizen van voor 1953 worden door ons waterwoningen genoemd.

Die kunnen door de watersnoodramp last hebben van zout in het metselwerk. Dit is vooral het geval bij woningen op Schouwen-Duivenland en Walcheren. Ruim 47 duizend huizen raakten door de ramp bescha-digd. Als bouwkundige ben je daarop bedacht. Ook hebben veel woningen op Walcheren natte voeten gekregen door de inundatie, de onderwaterzetting om strategische redenen door geallieerden in 1944. Zout trekt vocht aan. Daarom hebben de waterwoningen te maken met optrekkend vocht in het metselwerk. Het stucwerk laat los van de muur. Dat werd door bewoners gecamoufleerd met houten panelen. Ook probeerden ze de schade te herstellen met asbesthoudend stucwerk. Daar attendeer ik aspirant-kopers op. Asbest is ongevaarlijk als het niet bewerkt wordt of niet is verweerd. Maar het is aannemelijk dat je een keer een gaatje gaat boren in het stucwerk, voor bijvoorbeeld een schilderij.

In Zeeland speelt de wind nog parten. Waait het aan de kust, dan regent het zout water. Vooral woningen die dicht bij zee staan, hebben hier last van. De gevels verweren en de stalen onderdelen roesten kapot. Ook kan betonschade ontstaan aan balkons. Door de blootstelling aan weer en wind komt zout in de constructie, dat de beschermlaag op het gewapend beton aantast. We hebben in Zeeland ook veel zonuren. De zon zorgt ervoor dat het bitumen op platte daken sneller veroudert. Een plat dak is kwetsbaar-der dan een pannendak. Door regen en wind verdwijnt de bescherm-laag, en uv-straling kan dan zorgen voor haarscheurtjes in het bitumen. Dit heet craquelé. Vocht en vuil kunnen zich nestelen in deze scheurtjes, wat mogelijk weer lekkage veroorzaakt. Vooral de opstaan-de bitumen dakranden hebben te lijden onder het weer hier aan de kust.‘

Weet wat u koopt.Ga naar eigenhuismagazine.nl/aankoopkeuring en vraag een keuring aan.

keuring in de praktijk

‘Het regent hier zout water’

Elke maand vertelt een bouwkundig adviseur in Eigen Huis Magazine

over zijn werk. Deze maand: Jaco Poortvliet (46)

over de aankoopkeuring

van tevoren schriftelijk op attenderen, mét een nieuw aanbod. Meestal biedt een bank verschil-lende rentevaste periodes aan, zodat je kunt kiezen. Als de brief geen alternatieven bevat, kun je daar om vragen. Het is verstandig het aanbod van de bank te vergelij-ken met dat van andere geldver-strekkers.’

Waarom is het belangrijk geldverstrekkers te vergelijken?‘Stel dat iemand een hypotheek heeft van twee ton. Het maakt nogal wat uit of de rente 4,5 of 4,0 procent is. Die halve procent scheelt duizend euro in de bruto, jaarlijkse rentelasten, na verreke-ning van de hypotheekrenteaftrek zo’n 600 euro.’

Is overstappen naar een andere geldverstrekker een goed idee?‘Soms, vooral bij groot rentever-schil. Maar laat goed uitrekenen of je de overstapkosten wel terugver-dient. De kosten voor notaris, taxatie, hypotheekadvies en NHG zijn in totaal zo’n vijfduizend euro. Als de hypotheek hoger is dan de woningwaarde, is overstappen vaak niet mogelijk. Met een (bank)spaarhypotheek heeft het meestal geen zin om van geldverstrekker te veranderen. Een lagere rente leidt dan meestal tot hogere verzekeringspremie of meer inleg op de bankspaarreke-ning. Per saldo kiezen de meeste mensen er nu voor bij hun huidige bank te blijven.’

Kijk voor meer informatie op eigenhuismagazine.nl/na-de-koop Of bel Eigen Huis Hypotheekservice op (033) 450 73 00. TE

KST

GO

NN

IE O

US

SO

RE

N F

OTO

ED

VA

N R

IJS

WIJ

K

0714 hypoperikelen.indd 61 17-06-14 13:52

Page 14: Preview Eigen Huis Magazine Juli/Aug 2014

Nieuwsgierig geworden?eigen huis magazine

Word lid van Vereniging Eigen Huis en ontvang

11x per jaar Eigen Huis Magazine.

Ga naar www.eigenhuis.nl/lid-worden