Presentatie Empowerment

23
Empowerment Afstudeeronderzoek Dian van Erp

description

Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar de werking van Empowerend leiderschap.

Transcript of Presentatie Empowerment

Page 1: Presentatie Empowerment

EmpowermentAfstudeeronderzoek

Dian van Erp

Page 2: Presentatie Empowerment

Introductie Wat is Empowerment? Gevolgen van Empowerment Onderzoeksvraag Aanbevelingen Discussie Vragen

Inhoud

Page 3: Presentatie Empowerment

Empowerment algemeen

Page 4: Presentatie Empowerment

Focus

Empowerment in Organisatiesinteractie leidinggevende - medewerker

Page 5: Presentatie Empowerment

Gedrag leidinggevende ◦ Delegeren verantwoordelijkheid◦ Delegeren beslissingsbevoegdheid◦ Initiatief bij medewerkers leggen

Gevoel van Empowerment bij medewerker ◦ Motivatie◦ Zelfstandigheid◦ Zelfvertrouwen

Empowerment in dit onderzoek

Page 6: Presentatie Empowerment

Andere samenwerking Klantgerichter werken Effectiever werkproces Minder bureaucratische procedures Motivatie voor de taak Betrokkenheid bij organisatie

…. maar deze resultaten worden lang niet altijd bereikt.

Gevolgen van Empowerment

Page 7: Presentatie Empowerment

Resultaten van empowerment programma’s ontstaan pas als medewerkers zich daardoor ook empowered gaan voelen.

Hoofdvraag Hoe ontstaat een gevoel van Empowerment bij medewerkers?

Focus

Page 8: Presentatie Empowerment

Traditioneel Leiderschap

Page 9: Presentatie Empowerment

Empowerend Leiderschap

Page 10: Presentatie Empowerment

Monitoring door leidinggevende Zicht op nakomen procedures Evalueren van proceduresAanpassen van procedures

Veiligheid in het teamFouten mogen makenBespreken en benoemen van vraagstukkenRisico’s nemen Accepteren van verschillen tussen mensenOm hulp vragenVaardigheden benutten en waarderen

Vertrouwen in de leidinggevende Rekening houden met belangen Noodzakelijke informatie delen Beschikbaar zijn en hulp bieden

Onderwerpen in het onderzoek

Page 11: Presentatie Empowerment

Onderzoeksmethoden

Interviews met medewerkers en leidinggevenden.

Vragenlijst onder medewerkers en leidinggevenden.

Page 12: Presentatie Empowerment

Leider Empowerment gedrag hoogGevoel v. Empowerment bij medewerker zeer

hoogGevoel v. vertrouwen in leider hoogVeiligheid binnen het team hoogErvaren monitoring door medewerkers laag(van de leider)

Resultaten

Page 13: Presentatie Empowerment

Verbanden: wat leidt tot wat?

LeiderEmpowerment

gedrag

Vertrouwen in de leider

Gevoel Empowerment medewerker

Leider empowerment gedrag heeft effect wanneer medewerkers vertrouwen hebben in hun leidinggevende.

Page 14: Presentatie Empowerment

LeiderEmpowerment

gedrag

Veiligheid in het team

Gevoel vanEmpowerment medewerker

Wanneer medewerkers zich veilig voelen in hun team is het voor leidinggevenden makkelijker om medewerkers te stimuleren om initiatief te nemen en zelfstandig te werken.

Verbanden: wat leidt tot wat?

Page 15: Presentatie Empowerment

LeiderEmpowerment

gedragMonitoring

door de leider

Gevoel van Empowerment medewerker

Wanneer een leidinggevende zicht heeft op de werkzaamheden van zijn medewerkers voelt hij zich meer gemotiveerd om hen te stimuleren tot zelfstandig werken en het ontplooien van initiatieven.

Verbanden: wat leidt tot wat?

Page 16: Presentatie Empowerment

Waardoor krijg je empowerde medewerkers?

Aanbevelingen

Gebaseerd op:

Bestaande literatuur in de scriptie

Nieuwe uitkomsten van het onderzoek

Gespecificeerd naar:

Macro niveau; top van de organisatie

Micro niveau; op de werkvloer

Page 17: Presentatie Empowerment

◦ Geef medewerkers een duidelijke set met richtlijnen waarmee zij zelf procedurele beslissingen kunnen maken en zelfstandig kunnen handelen voor hun werk.

◦ Zorg dat medewerkers de doelen en visie van de organisatie begrijpen zodat zij dit als richtlijn kunnen nemen voor beslissingen in hun werk.

◦ Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat zij organisatie doelen mee kunnen definiëren zullen zij deze doelen ook willen

bereiken. Dat geeft een gevoel van vrijheid.

Aanbevelingen voor Macro niveau

Page 18: Presentatie Empowerment

◦ Wanneer vrijheid niet mogelijk is, is openheid belangrijk. Als meebeslissen niet kan is het belangrijk om daarvoor een reden te geven en ernaar te streven om medewerkers toch zoveel mogelijk controle over hun werk te geven.

◦ Het delen van informatie binnen de organisatie bevordert het ontstaan van vertrouwen tussen medewerker en organisatie.

◦ Onderbrekingen in informatie stroom vergroot onzekerheden bij medewerkers. Probeer dit te voorkomen door een effectieve communicatie structuur te bouwen waarmee informatie tussen alle niveaus in de organisatie kan worden gedeeld.

(vervolg)

Page 19: Presentatie Empowerment

Dat houdt in◦ Ben je bewust van de belangen en de positie van de ander. ◦ Houd rekening met de gevolgen die jouw beslissingen hebben

voor het werk van je collega.◦ Zorg ervoor dat je weet welke informatie nuttig is voor je

collega en geef deze informatie.◦ Wees beschikbaar en sta ervoor open wanneer een collega

hulp nodig heeft.

Aanbevelingen voor Micro niveauZorg voor vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende en vice versa

Page 20: Presentatie Empowerment

Belangrijk daarbij is◦ Teamleden voelen zich thuis op hun werkplek en op hun

gemak bij het uitvoeren van hun werk. ◦ Fouten maken mag, dit is onderdeel van het ondernemen van

nieuwe taken en activiteiten. ◦ Reken collega’s niet te streng af op fouten want dan durven ze

eerder werkzaamheden initiatief te nemen. ◦ Weet wat voor problemen en vraagstukken er spelen bij je

collega’s.◦ Snijd moeilijke vraagstukken aan en bespreek ze in openheid. ◦ Communiceer en deel je kennis. ◦ Ken en benoem de kwaliteiten van je collega’s zodat je deze

kunt benutten.

Aanbevelingen voor Micro niveau Veiligheid creëren

Page 21: Presentatie Empowerment

VoorbeeldenNiet Empowered Wel Empowered

Page 22: Presentatie Empowerment

Zijn er vragen?

Page 23: Presentatie Empowerment

Bedankt voor jullie medewerking!