Park life 2014 trefdag 23 okt2014 (2)

of 21 /21
ParkLife 2014

Embed Size (px)

Transcript of Park life 2014 trefdag 23 okt2014 (2)

1. ParkLife 2014 2. Onderstromen OpgewekTienen Riso/Erm n Erm/Jeugd enPlezier/Wereldvrouwen/ Buurtgroen Tienen/Apicult/Volkstuinen Pand 10: tijdelijke bezetting met oog op Arts anddebates 3. Onderzoek publieke ruimte/eerste stadsdebat 4. Stadspark: geen toevallige keuze Rijke geschiedenis, beschermd stadsgezicht Intens gebruik door zeer beperkte groep Negatief imago door drugsproblematiek,sluikstorten, Buurtgroen en publieke ruimte met potentieelSymbolische plek vergeten troef 5. Hoe van het park een ontmoetingsplekmaken en tegelijk de historische enecologische meerwaarde kenbaar makenen versterken? 6. OpgewekTienen Riso AST 77Samen met een netwerkvan verenigingen,organisaties, buurt-groepen,handelaars,ondernemers, de stad enhet Agentschap OnroerendErfgoed 7. Kracht Stadspark ontmoetingsplek tijdens ParkLife Brede en actieve participatie door samenwerking: doorsnedevan de bevolking creerde en/of participeerde ParkLife was een katalysator/deeltjesversneller voor reedsaanwezige onderstromen Van en door burgers en middenveld: open, ongedwongen,tijdelijk, niet commercieel Samenwerking uniek voor de stad 8. Werk Wat met vaste bezoekers? Hoe proces op lange termijn versterken en loslaten? Samenwerking gebruiken om stadspark ecologisch teversterken en kwaliteitsvoller te maken Stadspark terug in het vizier van de Tienenaar maarhoe eigenaarschap vergroten? 9. Overheid en socio-culturele sector Hoe deze onderstromen blijvend capteren? Op zoek naar Nomadenstatuut Versterken van flude stromen: sturende ipvterugtrekkende overheid Nood aan globale visie op de stad Naar een nieuwe relatie burger - overheid