OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en...

18
OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der Sijs

Transcript of OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en...

Page 1: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

OR en Gemeenten:Nieuwe beleidsterreinen

SvZ februari 2014

Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning

Jo van SaaseJaap van der Sijs

Jo van SaaseJaap van der Sijs

Page 2: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

2

Inhoud

Hoofdindeling nieuwe decentralisatie:Participatiewet

Overdracht delen AWBZ

Jeugdzorg

Maar wat houdt dat in?

Wat zijn consequenties voor gemeenten:Inkomsten & uitgaven

Samenwerking

Beleid & organisatie

Werk en medewerkers

Waarom een sterke OR?

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

Page 3: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Participatiewet

De Participatiewet voegt bestaande regelingen samen:

de Wet Sociale Werkvoorziening,

de Wet Werk & Bijstand en

een deel van de Wajong

20 feb. aangenomen in 2de kmrna wijziging van 3 feb inzakeovergangsregime Wajong

Invoerdatum naar verwachting 1-1- 2015. Tot dan nadere uitwerking:Participatiewet en quotumregeling

Met gemeenten en sociale partners

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

3

Page 4: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Participatiewet m.b.t. werkvoorziening

Gemeenten krijgen geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden.

Werkbedrijven in 35 arbeidsmarktregio’s (lead bij gemeenten)

Oplopend tot 2026: 100.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking. Overheid garandeert daarvan 25.000 banen

Bij niet voldoen door werkgevers: wettelijk quotum

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

4

Page 5: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Participatiewet m.b.t. inkomen, bijstand en Wajong

Loonkostensubsidie voor mensen die niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen

Mag niet ten koste gaan van aantal werkplekken voor beschut werk

Cao loon beschut werk in buurt minimumloon

De overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon

Deze loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon

De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer.

Ook in combinatie met de Wet Werk en Bijstand (WWB) (1-1-2015)Niet naleven / tegenprestatie / omkering bewijslast / verhuisplicht

Herkeuring WajongWijziging: huidige Wajongers gaan niet de bijstand in.

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

5

Page 6: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Decentralisatie AWBZ, uitbreiding WMO

Wat is het:

Betreft begeleiding en verzorging bij bijvoorbeeld psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap

Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen (zzp 1 t/m 3 en later 4 gaan uit de AWBZ)

Deze “extramuralisering” is formeel geen onderdeel van de decentralisatie

Burgers komen voor ondersteuning naar hetWMO loket

Langdurige zorg naar zorgverzekeraars

Kabinet dringt aan op samenwerking binnen jeugdzorgregio’s. Dit is nog niet overal gerealiseerd en beklonken

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

6

Page 7: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Decentralisatie AWBZ, financiële uitzicht

Voor welke besparingen zien de gemeenten zich geplaatst:

Gemeenten krijgen minder geld dan dat er nu aan wordt uitgegeven

Ondersteunen “op maat” en uitgaan van eigen mogelijkheden

Door combinatie met participatiewet en jeugdzorg

Versobering van niveau voorzieningen

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

7

Page 8: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Transitie Jeugdzorg, uitvoering

Uitvoering in al benoemde 41 regio’s

Gemeente wordt verantwoordelijk voor jeugdzorg in brede zinversterken opvoedkundig klimaat in gezinnen, buurten, scholen, etc

kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp

adviseren, bepalen en inzetten aangewezen vorm van jeugdhulp

adviseren van professionals, kinderen en jongeren met vragen

verzoeken onderzoek Raad voor de Kinderbescherming indien nodig

compenseren van beperkingen zelfredzaamheid en participatie

voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen

voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen

Bepalen vrije toegankelijkheid of individuele voorziening

Belangrijke rol voor Centra voor Jeugd en GezinHoog niveau basishulp zelf bieden

Geven aan wanneer specialistische hulp nodig is

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

8

Page 9: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Transitie Jeugdzorg, financiën

Jeugdwet wordt per 2015 ingevoerd. aangenomen 18-2-2014 door de 1ste Kamer.

Bundelen geldstromen AWBZ (psychische problemen, beperkingen, licht verstandelijke beperkingen)

Zvw, Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheid, 1e en 2e lijns)

Provincie (jeugd- en pleegzorg, casemanagement, bureaus Jeugdzorg)

Rijk (jeugdzorg-plus, voorheen gesloten jeugdzorg)

Verdeling voor 2015 op basis historische cijfersOp basis van data uit 2011-2012

Voor 2015 een totaalbedrag van € 3,3 miljard

Daarna opnieuw bepalen verdeling op basis opgedane ervaring en gezamenlijk benoemde criteria

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

9

Page 10: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Voorbeeld financiering jeugdzorg en regioverdeling

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

10

Page 11: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Regiovorming

25 veiligheidsregio’s

35 arbeidsmarktregio’s

41 jeugdzorgregio’s

Verzoek voor samenwerking WMO aanpak gemeenten in de 35 arbeidsbureauregio’s

Adviesbureau ATIM/ JV / presentatie VRK / 2014

11

Page 12: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Kwesties en consequenties

Voor:Gemeenten,

Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) en

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)

Inkomsten & uitgaven

Samenwerking

Beleid & organisatie

Werk en medewerkers

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

12

Page 13: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Consequenties gemeenten: inkomsten & uitgaven

Toename gemeentelijk budget met circa 50%

Beschikbare budget is veel lager dan huidige uitgavenHuidige bezuinigingen

Daar bovenop € 300 miljoen minder

Vanaf 2017 nog eens € 150 miljoen minder (zonder onderbouwing)

De totale korting van € 450 miljoen betreft circa 15% van totale budget

Ook tegenhouden/opvangen (gevreesde) toekomstige groei Zie toename AWBZ sinds het instellen ervan

Vergrijzing

Werkloosheid

Toenemend beroep (momenteel) op jeugdzorg

Discussie over in hoeverre sprake is van vrije besteding. In juni heeft de 2de kamer aangedrongen op ontschotting

Geen verruiming mogelijkheden lokale belastingheffing

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

13

Page 14: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Consequenties gemeenten: samenwerking

Grote toename in regionale samenwerkingsverbanden

Regiovorming bij jeugdzorg en “werk” grotendeels al gebeurd

Principiële vraagstelling binnen de gemeente: gaan we mee in de regio en hoe (met name bij de WMO)

Keuze in wat doe je zelf (bijvoorbeeld toegangsfunctie) en wat koop je in?

Maakt iedereen binnen één regio dezelfde keuzes, en moet dat?

Hoe zien de besturingsmodellen eruit?

Discussie over het democratisch toezicht

Hoe ziet de medezeggenschap eruit?

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

14

Page 15: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Consequenties gemeenten: beleid & organisatie

Waar hangen we de nieuwe taken op in de organisatie

Hoe werkt de gemeente samen met de diverse regio’s

Waar komt de regie

Hoe wordt de toegangsfunctie geregeld

Hoe houdt de gemeente de controle en toezicht

Wat beteken keuzes voor het zorg-niveau in de gemeente

Is de gemeente in staat kwaliteitsnormen te formuleren en te handhaven

Hoe moet / gaat de gemeente / GR / RUD zich verantwoorden

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

15

Page 16: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Consequenties gemeenten: werk en medewerkers

Uitbreiding aantal fte gemeentelijk apparaat?

Volledig uitbesteden gemeentelijke taken (mogelijk samen met huidige “zorg-ambtenaren”)

Overdragen medewerkers aan regio-organisaties

Van overheid naar zorg-cao

Verandering van werk inhoud

Verzwaring van werkinhoud (bijvoorbeeld financiële verantwoordelijkheid of toezicht)

Verhoging van de werkdruk door verbreding functies

Verhoging van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Voorbereiding, scholing en training m.b.t. nieuwe taken

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

16

Page 17: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Wat kan de OR ermee, waarom is het zo belangrijk?

Er wordt beleid gemaakt dat gevolgen heeft voor:

De werkgelegenheid

De arbeidsvoorwaarden

De inhoud van het werk

De arbeidsomstandigheden

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

17

Page 18: OR en Gemeenten: Nieuwe beleidsterreinen SvZ februari 2014 Decentralisatie werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Jo van Saase Jaap van der.

Toekomst gemeentelijke zorg?Opvang voor ouderen, jeugd, beperkten en asielzoekers

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie / 2014

18