Olaf Kwast (AKD) over de nieuwe Omgevingswet

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  1.360
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Olaf Kwast besteedt aandacht aan de nieuwe Omgevingswet die het kabinet voorbereidt. Wat is aanleiding en aanpak om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en verbeteren? Wat kunnen gemeenten daarvan verwachten? Wanneer? En is daar iets aan te doen? Deze workshop blikt vooruit op de betekenis van de Omgevingswet voor de gemeentepraktijk en verkent mogelijkheden om daarop te anticiperen.

Transcript of Olaf Kwast (AKD) over de nieuwe Omgevingswet

 • 1. De OmgevingswetGemeentedag 2012Olaf Kwastadvocaat bestuursrecht en omgevingsrecht13 maart 2012

2. Agenda1. Inleiding en aanpak2. Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet3. Reikwijdte van de Omgevingswet4. Inhoud van de Omgevingswet5. Opzet van de Omgevingswet6. Vervolg: planning en anticiperen?2 3. 1. Inleidinga. Achtergronden (o.a.): Crisis- en herstelwet (domein als geheel in beeld, maarenorm complex) Wabo (4 integratiemodellen) Waterwet Advies Cie Elverding (Tracwet / Spoedwetwegverbreding) heroverweging en bezinning op het omgevingsrecht.b. Aanleiding: regeerakkoordc. Organisatie: IenM, EL&I, V&J, AZ meest betrokken > programmadirectie Eenvoudig Beter 4. 1. Aanpaka. Voortvarendb. Voorlichting Raad van State (art. 21a Wet RvS) van belangc. Fasering / twee sporen in beeldd. Breed draagvlak van belang 5. 2. Doel van de weta. Doel van het wetgevingsproject: fundamentele herziening van het stelsel vanomgevingsrecht, harmoniseren van wetgeving:samenhangend en vereenvoudigd wettelijk stelselvoor de leefomgevingb. Doel van de Omgevingswet: Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn erop gericht een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen en deze op een duurzame en doelmatige wijze te kunnen behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen. 6. 2. Uitgangspuntena. Gelijkwaardige beschermingb. Ontwikkelingsgericht en integraalc. Beter aansluiten bij EU wetgevingd. Bestaande verantwoordelijkheidsverdeling (bestuursakkoorden)e. Vertrouwen 7. 3. Reikwijdtea. Wetten die gentegreerd gaan worden / intrekkenb. Wetten die gedeeltelijk, later of mogelijk te integreren wettenc. Criteria: Gebiedsgericht Locatiegebonden Netwerken / effect op fysieke omgeving 8. 3. Reikwijdte (ad a.)a. Ruimte en water Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Ontgrondingenwet, Waterwet, Cri sis- en herstelwet, Interimwet stad-en- milieubenaderingb. Milieu Wet milieubeheer (*), Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreinigingc. Bereikbaarheid Planwet verkeer en vervoer, Tracwet, Spoedwet wegverbreding, Wet beheer rijkswaterstaatswerkend. Privaatrecht Belemmeringenwet privaatrechte. Agrarisch Wet geurhinder en veehouderij, Wet ammoniak en veehouderij 9. 3. Reikwijdte (ad b.)a. Wonen (Woningwet, Monumentenwet 1988)b. Bereikbaarheid (Lokaalspoor, spoorwegwet, Wegenwet, Waterstaa tswet 1900, Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, Wet bereikbaarheid en mobiliteit, Wet herverdeling wegenbeheer, Wet kabelbaaninstallaties, Wet luchtvaart)c. Natuurlijke hulpbronnen (Gaswet, Elektriciteitswet 1998, Mijnbouwwet)d. Natuur (!) (Boswet, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998)e. Water (Wrakkenwet, Zwemwaterwet)f. Rechthebb. (onteigeningswet, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken) 10. 4. Inhoud van de wet (I)a. Beleidsdoelen en kwaliteitsnormen voor omgevingsbeheer Informatie en registratie / beheer / in beginsel niet direct toetsingskader voor vergunningen / Barrob. Omgevingsvisie (Rijk en provincie elk n) Structuurvisie / verkeers- en vervoersplan / waterplan / natuurvisie / milieubeleidsplanc. Programmas Operationele planning / waterbeheerplan / sectorale EU plannen (omgevingslawaai, lucht, overstroming, afval) 11. 4. Inhoud van de wet (II)a. Verordening (digitaal beschikbaar) Bestemmingsplan, beheerverordening, APV*, bome nverordening, monumentenvo, etc. (omgevingsverordening / provinc. omgevingsverordening / amvbs en regelingen) NB: Beroep / keur apart, zelfde loket)b. Algemene regels Amvb en regelingen?c. Vergunning (specialiteitsbeginsel) integreert Omgevingsvergunning, Watervergunning, Ontgrondin genvergunning, diverse vergunningen en ontheffingen (Wbr, Sww, Wbb, Wm h. 10) 12. 4. Inhoud van de wet (III)a. Projectbesluit (kan afwijken van verordening) Tracbesluit, inpassingsplan, wegaanpassingsbesluit, projectplan water, luchthavenindelingsbesluiten?b. Projectprocedure Publieke projecten: Sneller en Beterc. Milieueffectrapportage projecten Doelmatig onderzoekd. Cordinatieprocedure: Awb? Wro, Tw, Sww, Waterwet, Ontgrondingenwet 13. 4. Inhoud van de wet (IV)a. Toetsingskaders vergunningen: specialiteit niet n kader, wel stroomlijningb. Verbrede afwegingen wel mogelijk: voorzien in maatschappelijke behoeften (te dienen doelen) v. behoud en verbetering van waarden (nadelige gevolgen). Vgl. 3:4 Awb (uitzondering van normen en regels)c. Niet langer ruimte v. milieu maar integrale afweging van omgevingsfactoren?d. Positieve evenredigheid: basisnorm of afwijkingsstelsel kwaliteitsnormen?e. Verhouding tot veilig en gezond? 14. 4. Inhoud van de wet (V)a. Bijzonderheden privaatrechtelijk (gedogen: vervolg op consultatie Wet werken van algemeen belang, en Wbb, Wtw, Ogw)b. Calamiteiten, buitengewone omstandigheden, sanering (bodem, wrakopruiming, etc.)c. Financile bepalingen (kostenverhaal, subsidies, heffingen, schaderegelingen, l eges, interbestuurlijke financile verhoudingen)d. Bestuursrechtelijke handhavinge. Reservering hoofdstukken: Wm-niet gebiedsgericht (REACH, etc.) 15. 5. Opzet van de wetbenadering van beheer en ontwikkeling van deleefomgeving als cyclus a. Zorg voor de leefomgeving en normen b. Informatie over toestand en mate waarin daaraanwordt voldaan c. Visie voor doelen en wijze van bereken d. Programmas voor operationeel niveau (maatregelen/ keuzes) e. Regels voor toelaatbaarheid van activiteiten vooraf f. Projectbesluit voor openbare projecten (publiekedoelen) g. Omgevingsvergunning als besluitvorming voortoetsing / afweging door overheid h. Toezicht en handhaving 16. 6. Vervolg: planning Consultatie (13 maart 11 april 2012) Op 2 april is er een landelijke informatiebijeenkomst overde kabinetsnotitie in het ICOON Theater te Amersfoort Formele wetsvoorstel (tweede helft 2012) Overleg en consultatie verwerken Effecttoetsing (aug okt 2012) Formele consultatie gemeenten (sep/okt 2012) Voorportalen / onderraad / ministerraad (nov 2012) Raad van State (evt. opnieuw ministerraad) Parlementaire behandeling (2013) Tweede Kamer / Eerste Kamer / Staatsblad Inwerkingtreding (vanaf 2014?) Invoeringswet / uitvoeringsregels / implementatie 16 17. 6. Vervolg: anticiperen?a. Niet stil zitten met het bestaande maar aandringen op goed overgangsrechtBijv. t.a.v. bestemmingsplannenb. Volg lopende wetgeving-Beschouw kritisch op lopende wetgeving:Vb: bestemmingsplan voor ontwikkelingsgebieden inwetsvoorstel 33 135 permanent maken Chw, onderdeel F-Andere trajecten van belang: Wet natuurc. Zienswijzen geven op de kabinetsnotitied. Vooruitlopen? plannen, integratie verordeningen? 17 18. Tot slot: enkele puntena. Integratie niet ver genoeg / te ver? Vb 1: omgevingsverordening als verkapt bestemmingsplan? welke consequenties voor andere verordeningen? (voorbereiding, beroep, ruimtelijke plannen.nl) Vb 2: 6 figuren, is dat alles? Hoe dan bijv.: peilbesluit, luchthavenindelingsbesluit, aanwijzingsbeslui t N2000, grondexploitatieplan, het bestemmingsplan in ontwikkelingsgebieden volgens permanente Chw?b. Cordinatieregeling in Awb, projectprocedure in Omgevingswet?c. Veilig en gezond dekt dat de lading? 18 19. Dank voor uw aandachtVragen?Olaf KwastAdvocaat bestuursrecht en omgevingsrechtOverheid en OndernemingAKD advocaten & notarissenWilhelminakade 13072 AP RotterdamPostbus 43023006 AH RotterdamT: +31 88 253 5304F: +31 88 253 5447M: +31 6 52 61 50 53E: [email protected]: www.akd.nlT: @olafkwast 19