nieuwsbrief oktober 2009

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

description

maandelijkse nieuwsbrief

Transcript of nieuwsbrief oktober 2009

 • Agenda: Oktober 2009

  Interessante informatie:

  Cavalj school

  Veenderweg 2

  6712 AB

  Ede

  Telefoon:0318-613462

  E-mail: info@cavalje.nl

  Website: www.cavalje.nl

  Nieuws

  Cavalj

  Afscheid

  Even voorstellen

  Kinderboekenweek

  Kabouterpad

  Boswachter in groep 3

  Cultuur

  Oefenmateriaal

  Ouderraad

  vr 2 Maandviering groep 8

  di 6 Jeugdverpleegkundige

  wo 7 Start kinderboekenweek

  vr 9 Katinka adv

  ma 12 Schoonmaakavond 19.00 uur

  vr 16 Maandviering groep 5a

  ma t/m vr 19 - 23 oktober Herfstvakantie

  ma 26 Groep 8 bezoek aan de afvalverwerking

  wo 28 Groep 7 bezoek aan de afvalverwerking

  wo 28 Kabouterpad groep 1-2

  wo 4 november Meet en greet met de ouderraad

  Spreuk

  Een talent dat niet dagelijks groeit gaat dagelijks een stukje

  achteruit

  Het thema van dit jaar is:

  Aan tafel, eten en snoepen in kinderboeken.

  Natuurlijk besteden we op school de nodige aandacht aan de

  Kinderboekenweek.

  Meester Peter verzorgt de opening op woensdag 7 oktober.

  Na schooltijd is er weer een kinderboekenmarkt.

  Vorig jaar was dit een groot succes.

  We sluiten op vrijdag 16 oktober de Kinderboekenweek op een

  ludieke manier af.

  Kinderen krijgen over de verschillende activiteiten een brief mee naar

  huis

 • Pagina 2

  Het Food4you festival in Wageningen Van woensdag 7 t/m zon-dag 11 oktober staat Wa-geningen en omgeving in het teken van proberen en proeven, kijken en koken op het Food4you festival: entertainment, demonstraties, work-shops, theater, muziek, lezingen, film, literatuur en beeldende kunst. Alles in het teken van gezond n lekker eten. Op woensdag 7 oktober is er om 14:00 een poppen-theater in de Wageningse bibliotheek met als titel: mmm, een lekker hap-je. En op zaterdag 10 oktober is de grote pu-blieksdag met o.a.: Kinderuniversiteit: voor wie tussen de 8 en 12 jaar oud is en alvast een college wil volgen op de universiteit kan zaterdag 10 oktober van 13.45 - 14.30 uur in theater Ju-nushoff terecht. Daar vertellen geleerde we-tenschappers aan kinde-ren over nieuwe en bij-zondere ontdekkingen! Een wetenschapper en een bakker gaan stilstaan bij wat er allemaal komt kijken bij het bakken van brood. Het is gratis en je krijgt een echt diploma van de universiteit. Wel even inschrijven op de site (zie webadres hieron-der).

  (Vervolg op pagina 3)

  Boswachter in groep 3

  Op vrijdag 25 septem-ber was het dan einde-lijk zover! De boswach-ter kwam in de klas bij groep 3a en groep 3b. We werken nu al 2 we-ken over het thema die-ren en een bezoekje van de boswachter past daar mooi bij. Hij ver-telde ons van alles over de dieren die in het bos leven en hoe we met ons afval in het bos moeten omgaan. De kinderen keken hun ogen uit toen de bos-wachter een groot her-tengewei liet zien. Die

  was groot! Ook had de bos-wachter een schedel mee genomen van een hert. De kinderen vroe-gen de bos-wachter het hemd van zijn lijf. Groetjes van de juffen van groep 3

  Food4you

  Afscheid

  Deze nieuwsbrief zal de laatste zijn die op de Cavalj door mijn han-den gaat. En terwijl ik dit stukje schrijf kan ik u zeggen dat het vreemd voelt om zomaar via de nieuws-brief afscheid van u te nemen. Dinsdag heb ik u al de hand mogen schud-den maar ik vind het prettig om ook via deze weg afscheid van u te nemen met name voor de ouders die ik dinsdag niet de hand heb kunnen schudden. Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren op de Cavalj mogen werken. Genoten heb ik van de kinderen en gezien hoe ze zich steeds meer ont-wikkelden. Ik vond hun open en onbevangen hou-ding heerlijk en ben blij, ook aan hun ontwikke-ling, een bijdrage te heb-ben mogen leveren. Ik heb ook u als ouders mogen ontmoeten en heb gemerkt hoe belangrijk het is dat u als ouder betrokken bent bij de school. De samenwer-king met u om er voor te zorgen dat het goed gaat

  met de kinderen heb ik bijzonder gewaardeerd. Ik vond uw inzet als ou-der bij allerlei activitei-ten fantastisch en wil door middel van dit stuk-je mijn dank uitspreken naar alle ouders die in de OR, MR, als brigadier, als luizenmoeder, als schoonmaakouder, als klusjesouder en als chauffeur of op welke wijze dan ook ons heb-ben gesteund in onze activiteiten. Ook van het team neem ik afscheid en ga dat ui-teraard doen op een leu-ke en gezellige wijze. Maar ook naar hen toe wil ik in deze nieuwsbrief kort iets zeggen. De opmerking waar ge-werkt wordt daar worden fouten gemaakt is ook op de Cavalj van toepas-sing. Ook hier werken mensen en gaat er wel iets mis. Als ik kijk naar de scholen waar ik toe nu toe heb mogen werken dan is dit wel heel bij-zonder. De warmte en betrokkenheid waarmee over de kinderen gespro-ken wordt door de leer-krachten is niet zo ge-

  woon als het lijkt. Soms lijken dingen van-zelfsprekend tot je merkt hoe bijzonder het is als je uit een andere omgeving komt of als je zoals ik nu weer ver-trekt. Kinderen, leerkrachten en u als ouders zijn sa-men belangrijk. Ik wens iedereen het goede toe, gezondheid, liefde en vriendschap. De school wens ik toe een plek te zijn waar iedereen tot zijn recht mag komen. Een motto dat ik wel vaker gebruik is: Sometimes when I consi-der what tremendous Consequences come from little things I am tempted to think There are no little things. Of eigenlijk in onvervalst nederlands: Het zijn de kleine dingen die het doen. Het ga u goed. Roelie Haarhuis

 • Pagina 3

  op de Meet & Greet ! Wij nodigen alle ouders van groep 1 tot en met 4 uit! Op woensdagochtend 4 november staat er van 8.30 tot 10.00 uur koffie klaar in de aula. Een mooie gelegenheid om te praten met elkaar over onderwerpen die ou-ders bezighouden. Denk aan veiligheid op school, sportactiviteiten, het overblijven of feesten. Schrijf de datum in je agenda en kom gezellig meepraten. Wij zien u graag, koffie genoeg!

  De klusjesdag is inmiddels achter de rug. De gele en witte lijnen zijn op n plein weer zichtbaar. Wel zo pret-tig. In slecht en donker weer is een goede fiets ook pret-tig. Daarom staat, met de herfst in aantocht, de actie Fietsveilig in de planning. U hoort nog van ons, Groeten, Marion van Maren Ouderraad.

  Kinderkooktent: Deze gezellige tent is alleen voor kinderen toeganke-lijk. Hier wisselen kinder-boekenweek-activiteiten en smaaklessen elkaar af. Jan Paul Schutten, de schrijver van het Kinder-boekenweekgeschenk 2009, proeft en doet proefjes. Tijdens de smaaklessen proeft alles anders dan anders. Ritme & Rap met graan: Workshop muziek en per-cussie voor kinderen met o.a. djembes! Na de workshop vindt een kort optreden plaats op het hoofdpodium van het Food4you festival. Op zondag 11 oktober is er Kook- en Koopzondag, mogen er 1000 mensen gratis brunchen in de bin-nenstad, en is er een kookboekenmarkt en ook professionele kookde-monstraties. Veel is gratis toegankelijk zoals alle activiteiten op de grote publieksdag op 10 oktober. Kijk zelf welke boeiende daghapjes worden aange-boden op: www.food4you.nl, of neem contact op met meester Duke dukevarga@cavalje.nl)

  (Vervolg van pagina 2)

  Kabouterpad

  Woensdagmorgen 28 oktober gaan de kleuters het "kabouterpad" lopen. De kinderen gaan ka-boutertoastjes proe-ven, bramen zoeken, eikels,kastanjes en beukennootjes zoe-ken en nog veel meer!!

  Er hangen inschrijf-lijsten voor ouders om mee te gaan met het kabouterpad. Dus..... kom je in-schrijven. We kunnen uw hulp goed gebrui-ken. Alvast bedankt, groep 1/2.

  Ouderraad

 • Pagina 4

  Zelfs de leerlingen worden door de ouderraad ingeschakeld om het plein weer in optimale staat te krijgen

  Even kennis maken.

  Met ingang van 1 okto-ber 2009 ben ik aange-steld tot interim-directeur van de Caval-jschool. Ik wil graag van de gelegenheid ge-bruik maken me nader aan u voor te stellen. Na mijn opleiding aan de Pedagogische Acade-mie te Den Haag ben ik in 1976 begonnen in het basisonderwijs in Voor-burg. In 1987 ben ik ver-huisd naar Veenendaal in verband met mijn benoeming tot directeur van een splinternieuwe basisschool in een nieuwbouwwijk. In de jaren 1994-1996 heb ik de schoolleidersoplei-ding gevolgd bij Inter-studie in Arnhem. Sinds 2000 ben ik als interim-directeur, coach en be-geleider op inmiddels al veel scholen in Neder-land werkzaam geweest. Steeds voor een bepaal-de periode. Ik ben vader van twee kinderen en woon in Veenendaal. Ik vind het schoolleider-schap een zeer boeiend en afwisselend beroep!

  Ik ben hier ca. 18 uur per week werkzaam. Binnen deze uren zal ik steeds op de donderdag en vrijdag op school aanwezig zijn. Naast deze twee dagen ben ik drie dagen per week werkzaam op een basis-school in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop van harte een goede bijdrage te kun-nen leveren aan de ver-dere voortgang en ont-wikkeling van de school van uw zoon e/o doch-ter. In mijn beleving is het belangrijk, dat leer-krachten en onderwijs-ondersteunend perso-neel met plezier en in-spiratie hun werk kun-nen doen en dat de kin-deren graag naar school gaan. De onderwijsvernieuwin-gen gaan in een hoog tempo. Wat mij vooral interesseert is de mens. De mens, het personeel is zonder twijfel de be-langrijkste factor in het geheel. Zonder goede leerkrachten bereiken we niet de gewenste resultaten.

  Ik voel me sterk verbon-den met de uitgangs-punten van onder meer Stephen Covey. Hij heeft prachtige uitspra-ken gedaan over de menselijke inzet in (school)organisaties. Ik wil er graag een noe-men. Probeer eerst te begrijpen en daarna pas begrepen te worden! De Cavaljschool lijkt me een prima school met een grote betrok-kenheid en enthousias-me van het team. Ik hoop een positieve bij-drage te kunnen leveren aan de voortgang en verdere ontwi