Merel lente 2010

of 28 /28
We hebben er een strenge winter op zitten. Sneeuw en ijs hebben ons niet gespaard. Maar de lente is in zicht. Een paar zonnige dagen kondigden haar al aan. Mensen hebben weer zin om naar buiten te gaan, kinderen spelen op straat of op het speelplein, verenigingen starten met hun fietstochten. Het is een verademing waar velen zitten op te wachten. In deze editie van De Merel komt fietsen dan ook als een rode draad aan bod. Want wat is er aangenamer op een mooie lentedag dan een verkwikkende fietstocht? Zeker als uw pad loopt langs het mooiste wat de eigen streek te bieden heeft. Er zijn mogelijkheden genoeg: fietskaarten (knooppuntenkaart of themakaarten), georganiseerde fietstochten, aansluiten bij een wielervereniging… Wist u trouwens al dat de Gouden Merel sportverdienste dit jaar uitgereikt werd aan de secretaris van de Hertetrappers? Geen fietstocht zonder wegkapiteins. Zij zorgen dat de tochten in goede banen geleid worden. Wie wenst kan zijn kennis aanspijkeren op de infosessie wegkapiteins die de gemeente eind maart organiseert. Er wordt ook een infosessie over veilig fietsen voor 55-plussers georganiseerd. U leest er meer over op pagina 13. Wie lente zegt, zegt bloemen. En terecht. De lente is het moment voor een ont-dekkingstocht van de Leiemeersen, met zijn pracht aan wilde orchideeën. Op 16 mei is er een opendeurdag met geleide wandelingen en een plantenbeurs. Wie zelf aan de slag gaat in de tuin, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Voor de gemeente en het ocmw is deze lente bijzonder. Het Sociaal Infopunt in het Gemeentehuis wordt in gebruik genomen. De bevolking kan hier voortaan terecht voor vragen rond sociale dienstverlening en welzijn. De verbouwingswerken in het Gemeentehuis zijn af en de officiële opening is op 27 maart. In deze Merel kunt u lezen waarvoor u in het Sociaal Infopunt terecht kunt. We staan in dit nummer ook eens stil bij ruimtelijke ordening. Dit is een thema waar iedereen in mindere of meerdere mate mee te maken krijgt, en waar een aantal herzieningen zijn. Zo lopen er momenteel openbaar onderzoeken voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en voor de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge. U krijgt eveneens wat toelichting bij de inventaris bouwkundig erfgoed. En tot slot komen we nog even terug op de initiatieven naar aanleiding van de digitale week. De opendeurdagen zijn inmiddels achter de rug, maar er wordt nog een informatieavond georganiseerd over instappen in de digitale wereld en er is het vooruitzicht van tax-on-web- cursussen. De gemeente Oostkamp maakt werk van digitale dienstverlening en heeft het e-loket herwerkt. Meer formulieren en informatie die gemakkelijker terug te vinden zijn. Dat is de bedoeling. Wie digitaal op de hoogte wenst te blijven van de nieuwsberichten van de gemeente, kan zich voortaan abonneren op een RSS-feed. Meer info hierover vindt u op www.oostkamp.be. We wensen u veel leesplezier.

Embed Size (px)

description

merel lente 2010

Transcript of Merel lente 2010

Page 1: Merel lente 2010

We hebben er een strenge winter op zitten. Sneeuw en ijs hebben ons niet gespaard. Maar de lente is in zicht. Een paar zonnige dagen kondigden haar al aan. Mensen hebben weer zin om naar buiten te gaan, kinderen spelen op straat of op het speelplein, verenigingen starten met hun fi etstochten. Het is een verademing waar velen zitten op te wachten. In deze editie van De Merel komt fi etsen dan ook als een rode draad aan bod. Want wat is er aangenamer op een mooie lentedag dan een verkwikkende fi etstocht? Zeker als uw pad loopt langs het mooiste wat de eigen streek te bieden heeft. Er zijn mogelijkheden genoeg: fi etskaarten (knooppuntenkaart of themakaarten), georganiseerde fi etstochten, aansluiten bij een wielervereniging… Wist u trouwens al dat de Gouden Merel sportverdienste dit jaar uitgereikt werd aan de secretaris van de Hertetrappers? Geen fi etstocht zonder wegkapiteins. Zij zorgen dat de tochten in goede banen geleid worden. Wie wenst kan zijn kennis aanspijkeren op de infosessie wegkapiteins die de gemeente eind maart organiseert. Er wordt ook een infosessie over veilig fi etsen voor 55-plussers georganiseerd. U leest er meer over op pagina 13. Wie lente zegt, zegt bloemen. En terecht. De lente is het moment voor een ont-dekkingstocht van de Leiemeersen, met zijn pracht aan wilde orchideeën. Op 16 mei is er een opendeurdag met geleide wandelingen en een plantenbeurs. Wie zelf aan de slag gaat in de tuin, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Voor de gemeente en het ocmw is deze lente bijzonder. Het Sociaal Infopunt in het Gemeentehuis wordt in gebruik genomen. De bevolking kan hier voortaan terecht voor vragen rond sociale dienstverlening en welzijn. De verbouwingswerken in het Gemeentehuis zijn af en de offi ciële opening is op 27 maart. In deze Merel kunt u lezen waarvoor u in het Sociaal Infopunt terecht kunt. We staan in dit nummer ook eens stil bij ruimtelijke ordening. Dit is een thema waar iedereen in mindere of meerdere mate mee te maken krijgt, en waar een aantal herzieningen zijn. Zo lopen er momenteel openbaar onderzoeken voor het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en voor de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge. U krijgt eveneens wat toelichting bij de inventaris bouwkundig erfgoed. En tot slot komen we nog even terug op de initiatieven naar aanleiding van de digitale week. De opendeurdagen zijn inmiddels achter de rug, maar er wordt nog een informatieavond georganiseerd over instappen in de digitale wereld en er is het vooruitzicht van tax-on-web-cursussen. De gemeente Oostkamp maakt werk van digitale dienstverlening en heeft het e-loket herwerkt. Meer formulieren en informatie die gemakkelijker terug te vinden zijn. Dat is de bedoeling. Wie digitaal op de hoogte wenst te blijven van de nieuwsberichten van de gemeente, kan zich voortaan abonneren op een RSS-feed. Meer info hierover vindt u op www.oostkamp.be.

We wensen u veel leesplezier.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:00 Pagina 1

Page 2: Merel lente 2010

nieuws

2

OostCampus -architecten vragenverlenging termijnOp 22 oktober 2009 keurde deGemeenteraad unaniem hetdefinitief ontwerp voorOostCampus goed. De OCMW-raad nam er op 26 oktoberkennis van. De raming van dekostprijs voor het definitiefontwerp bedroeg toen netto 5,3miljoen euro (zonder ereloon &btw). Het bestek en het uit-voeringsplan zouden in februariaan de Gemeenteraad wordenvoorgelegd en daarna aan deOCMW-raad. Bij de verderevoorbereiding kwamen dearchitecten tot de vaststellingdat de nieuwe raming van dekostprijs zou neerkomen opnetto 7,5 miljoen euro. Dit iseen flink stuk hoger dan hetbudget dat bij het definitiefontwerp werd vooropgesteld.

Voor de gemeente en hetOCMW was dit eenonaangename verrassing en eengrote ontgoocheling. Dearchitecten hebben de ramingna de reactie van gemeente enOCMW al herbekeken enkwamen mits enkeleaanpassingen in het ontwerpmet een aangepaste raming vannetto 6,5 miljoen euro. Zehebben twee maanden extratijd gevraagd om het voorstelvolledig te herbekijken.

De gemeente en het OCMWstaan nog steeds achter hetinnovatieve concept voorOostCampus en willen met hethuidige project verder gaan,maar er bestaat wel een grotebezorgdheid over devoorgestelde raming. Oostkampgaat nog steeds uit van hetbedrag van netto 5,3 miljoeneuro. De architecten krijgen degevraagde extra tijd, maar nadeze periode moeten ze weleen aanvaardbaar kostenplaatjekunnen voorleggen.

Werken Gaston Roelandstraat - BrugsestraatDe Vlaamse overheid voert werken uit langs de Brugsestraat – Gaston Roelandstraat. Er wordteen busbaan aangelegd van de Rampe tot Steenbrugge. Er wordt van de gelegenheidgebruik gemaakt om het hele traject tot aan de bebouwde kom van Oostkamp te her-asfalteren. Onderstaande planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Fase 1: aanpassen fietspad kant west (15/03 – 19/03)*

Wat: Ontdubbelen bestaand fietspad tussen de St-Michielsestraat en het Laurierenhof. Dezefase heeft weinig impact op het verkeer.Fietsers: De fietsers uit de richting Brugge worden ter hoogte van de brug vanSteenbrugge verplicht over te steken. Aan de lichten met de St-Michielsestraat kunnen defietsers terug oversteken.

Fase 2: aanleggen wegenis, aanpassen fietspad en bouw bus-perron kant oost (22/03 – 2/04)

Wat: Het fietspad wordt aangelegd op het bestaande voetpad tussen de Kanaalstraat en debrug van Steenbrugge. Verkeerssituatie: Het fietspad en de schrikstrook worden vanaf de Kanaalstraat tot hetLaurierenhof afgesloten. Het verkeer verloopt ter hoogte van het kruispunt met de St-Michielsestraat over versmalde rijstroken. Wie vanuit Oostkamp komt en wil inrijden naarSint-Michiels kan dit niet. Het verkeer richting St-Michiels wordt omgeleid via deStationstraat/ Loppemsestraat en Heidelberstraat (lengtebeperking). Het verkeer (o.a.zwaar verkeer) richting St-Michiels kan ook gebruik maken van de Vaartdijkstraat.Fietsers: De fietsers uit de richting Ooskamp worden verplicht over te steken ter hoogte van dewegversmalling in de Brugsestraat. Aan de brug van Steenbrugge kunnen zij terug overstekenom de reglementaire rijrichting te nemen. De fietsers komende uit de richting St-Michiels metbestemming Brugge moeten ook het fietspad kan west gebruiken.

Fase 3: asfalteringswerken (12/04-21/04)

Wat: asfalteren van het hele traject. Dit is voorlopig gepland in de tweede week van depaasvakantie. Bij ongunstige weersomstandigheden kan de timing verschuiven. Deasfalteringswerken duren een 10-tal dagen. De asfalteringswerken starten ter hoogte vande St-Michielsestraat en er wordt gewerkt in de richting van Oostkamp. Op het einde vande week en in het weekend wordt de zone tussen de St-Michielsestraat en de brug vanSteenbrugge aangepakt. In de week van 19/04 wordt het laatste gedeelte tussen de‘Rampe’ en de weg-versmalling in de Brugsestraat vernieuwd.Verkeerssituatie: De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de A.Rodenbachstraat en de St-Michielsestraat. De bedrijven blijven voor lokaal verkeerbereikbaar vanuit de richting Oostkamp of de richting St-Michiels (scheiding ter hoogtevan de Kanaalstraat). Door de asfalteringswerken zullen de bedrijven één dag nietbereikbaar zijn voor vrachtwagens. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via deStationstraat/ Loppemsestraat en Heidelbergstraat (lengtebeperking). Het zwaar verkeerwordt omgeleid via de E40 en E403. Voor de fietsers blijft de doorgang verzekerd via devernieuwde fietspaden. Voor het gedeelte tussen de St-Michielsestraat en de brug vanSteenbrugge blijft het verkeer komende uit Brugge doorgang behouden. Voor het verkeerrichting Brugge geldt een omleiding via de Spoorwegstraat N342.Gedurende één dag zal het kruispunt G. Roelandtstraat / St-Michielsestraat afgesloten zijnvoor de asfalteringswerken. Het verkeer vanuit Brugge richting St-Michiels blijft mogelijk.Het verkeer richting Brugge volgt de omleiding via Loppem.De Lijn: de bussen van De Lijn ondervinden enkel hinder in fase 3. Ze rijden dan om viaMoerbrugge. Op Oostkamps grondgebied vervallen hierdoor drie haltes. Meer info overde trajectwijziging De Lijn: 059 56 54 60.

Fase4:slammage en markeringen (geenspecifiekedatum-sterk weersafhankelijk)

Wat: De fietspaden worden tot aan het centrum van Oostkamp in het rood gekleurd. Hetfietspad komt ook iets verder van de rijweg te liggen en er komt een ribbelmarkering. Waarde vrachtwagens uitrijden worden op een aantal plaatsen paaltjes voorzien, zodat ze dehoek niet kunnen afsnijden. Dit alles moet het voor de fietsers een stuk veiliger maken.Verkeerssituatie: De vierde fase wordt uitgevoerd onder politiebegeleiding om dedoorstroming van het verkeer zoveel mogelijk te garanderen. Tijdens deze werken zullende opritten ongeveer een uur niet bruikbaar zijn (om te drogen).* Bij het drukken van De Merel was de eerste fase nog niet gestart. concept

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:00 Pagina 2

Page 3: Merel lente 2010

3

sociaal

De bevolking moet voorvragen rond socialedienstverlening op eencentrale plaats terechtkunnen. Dat is het doel datde gemeente en hetOCMW zich gesteldhebben en waarvoor zenauw samenwerken.

Om dit doel te bereikenwerd de vroegereconciërgewoning in hetGemeentehuis omgebouwdtot een Sociaal Infopunt.Naast het Sociaal Infopunt-OCMW (in Waardamme)komt er dus ook eenantenne in Oostkamp.Medewerkers van beidediensten bemannen hetloket. Daarnaast blijvenOCMW en gemeente huneigen dienstverleningaanbieden.

De verbouwingswerken inhet Gemeentehuis zijn af ende officiële opening isvoorzien op 27 maart. Naastde inrichting van hetSociaal Infopunt, werd deinkomhal vernieuwd enwerden nieuwe toiletten eneen lift aangebracht. Er isvia de zijgevel een ingangvoor minder mobielepersonen. Ook de voorgevelwerd gerenoveerd en oogtals nieuw.

OpeningSociaalInfopuntOostkamp

De medewerkers van het

Sociaal Infopunt maken u wegwijs in

het aanbod van diensten.

Ze zoeken samen met u waar u het

best met uw vraag terecht kan.

Sociaal Infopuntvoor vragen over welzijnSociaal Infopunt in Gemeentehuis

Gemeenteplein 1, 8020 Oostkamp

t 050 83 31 76 | f 050 82 66 66

[email protected] | www.oostkamp.be

Openingsuren

• maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur

• woensdag ook open van 15 tot 19 uur

• op afspraak

Het Sociaal Infopunt is ook toegankelijk

voor minder mobiele personen.

De nieuwe toegang bevindt zich aan de

zijgevel.

Het Sociaal Infopunt is een samenwerking tussen het OCMW en de gemeente.

Medewerkers van beide diensten bemannen het loket. Daarnaast blijven OCMW

en gemeente hun eigen dienstverlening aanbieden.

Informatie

hulp- en dienstverlening in het bijzonder.

Administratieve hulp: o.a. hulp bij het invullen van formulieren

onder andere:

• Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

• Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

• Parkeerkaart voor personen met een handicap

• Vrijstelling dragen van een veiligheidsgordel

• Toelagen: palliatieve thuiszorg, nachtoppas, mantelzorg en

sociaal-pedagogische toelage

Aanvraag pensioen en inkomensgarantie voor ouderen

Aanvraag thuiszorgdiensten OCMW: klusjesdienst, warme maaltijden,

poetsdienst, Minder Mobielen Centrale, bejaardenwoning, personenalarmsysteem.

Verwijzing naar hulp- en dienstverlening

• OCMW - sociale dienst

steun aan asielzoekers en maatschappelijke begeleiding.

• Gemeentebestuur - sociale zaken: gezondheid- en preventieacties,

lokaal beleid voor ouderen en personen met een handicap,

toegankelijkheid/gelijke rechten, ontwikkelingssamenwerking en kinderopvang.

• Andere diensten, zoals o.a.: woonzorgcentrum, centrum algemeen welzijnswerk

(CAW), ziekenfonds, thuiszorgdiensten, Kind en Gezin, Juridische bijstand.

Waarvoor kan u terecht in het Sociaal Infopunt?

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:00 Pagina 3

Page 4: Merel lente 2010

vrije tijd | gouden merels

4

De Heemkundige Kring Oostkamp werdin januari 2000 gesticht door enkelemensen met interesse in het verledenvan Oostkamp. De kring wil geïnteres-seerden samenbrengen. Ze wil wie opzoek is naar info over het verleden vanOostkamp ondersteunen en hen eenforum aanreiken om hun resultaten tepubliceren. Daarnaast waakt de heem-kundige kring erover dat het historischerfgoed bewaard en ontsloten wordt.Hier rond zijn een aantal werkgroepenactief zoals de werkgroepen Inventari-satie Oostkampse boerderijen en Beeld-bank. Bovendien organiseren ze ookregelmatig activiteiten voor het bredepubliek: historische fietstochten, tentoon-stellingen en voordrachten. De Heem-kundige Kring Oostkamp viel reeds meer-maals in de prijzen met hun projecten.

De vereniging telt bijna 130 leden. Erwerd reeds een hele reeks brochures ofpublicaties uitgegeven. Het boek overhet Blauw Kasteel (2009) was daarbijhet meest prestigieuze, het fotoboek‘Archiefbeelden Oostkamp’ (2005)misschien het meest populaire.

Uit dit fotoboek voortvloeiend werd, insamenwerking met het gemeente-bestuur en met de Heemkundige KringRuddervoorde, een beeldbank opgericht.Deze werkgroep spoort oude foto’s opom ze te beschrijven, te bewaren entoegankelijk te maken. In elke editie vanDe Merel krijgt u een smaakje van hunwerk en de kans er actief aan mee tewerken als u meer informatie heeft overwie / wat op de foto’s staat.

Gouden Merel CultuurHEEMKUNDIGE KRING OOSTKAMP

Bram is heel actief geweest in het jeugd-werkleven in Oostkamp. Als leider bijJOOST (Jongerengroep Oostkamp), alsmonitor, een paar jaar als vrijwilliger ende laatste jaren van zijn speelplein-carrière als jobstudent op de speelplein-werking. Van 2006 tot 2008 was hijvoorzitter van de jeugdraad. In deze tijdhervormde Bram de structuren en dewerking. Gezond kritisch nam hij hetdagelijks bestuur mee in zijn verhaal.

Naast dit alles was Bram een van detrekkers binnen de kerngroep van hetJOC. Hij dacht mee over de uitbouwvan de werking van Den Artisjoc en stakals vrijwilliger dikwijls de handen uit demouwen en hield de bar open.

Bram Van Braeckevelt is een begrip inhet Oostkampse jeugdwerk. Hij zettezich jaren op verschillende frontenbelangeloos in en was de motor achtereen aantal belangrijke veranderingen.Bram is eind 2009 verhuisd naar Gent,maar zijn inspanningen voor Oostkampzullen nog lang herinnerd worden.

Gouden Merel JeugdBRAM VAN BRAECKEVELT

In 1969 werd de club De Hertetrappersin Hertsberge opgericht. Lucien Declercqis naast voorzitter Willy Van Hollebekede stuwende kracht van deze wieler-vereniging, die inmiddels 125 leden telt.

Lucien heeft vanaf het begin van deHertetrappers het secretariaat inhanden genomen. Hij heeft oog voordetail, heeft fantastische ideeën enbezit de kennis om deze in te passen inhet bestuur. Door Lucien kwamen erclubreglementen, ontstond er clubkledijen is het clubblad geboren.

Lucien is een sterke organisator endrijvende kracht achter de Hertsbergse pijl,kampioenenvieringen, halloweenfuiven,sneukeltochten, familiefietstochten,groepsreizen, de fietstochten naar Lourdesen natuurlijk de mountainbiketocht DeBossen van Vlaanderen.

Daarnaast is Lucien op de fiets eenflandrien die geen enkele uitdaging uit deweg gaat. Hij fietste reeds 150.000 kmbij elkaar en behaalde de grootste onder-scheidingen in het wielertoerisme.Driemaal het Gouden Wiel KBWB, DeGouden Arend Euraudax, Parijs-Brest-Parijs, ... Maar nog steeds is hij verliefdop de klassieker Parijs-Roubaix die hijzelf 12x uitfietste.

Gouden Merel SportLUCIEN DECLERCQ

Gouden Merels 2009 ode aan de vrijwilliger

cultuur

sport

jeugd

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:00 Pagina 4

Page 5: Merel lente 2010

5

vrije tijd | cultuur & toerisme

Dossier K.met toelichting van Jan Verheyen

Eind januari werd de film Dossier K.vertoond in De Valkaart. Regisseur eninwoner van Oostkamp Jan Verheyenverzorgde zelf de inleiding. Na afloop van defilm kon het publiek vragen stellen. Eenformule die door iedereen gesmaakt werden vervolgd wordt bij de volgende film!

Fietsen in en rondOostkampWat is er mooier op een zonnige zomerdag dan een leuke fietstocht?En daarvoor hoeft u niet eens ver te zoeken. Oostkamp biedt methaar bossen, natuurgebieden, kastelen, cultureel erfgoed enlandelijke wegen de ideale omgeving voor een mooie tocht. Inelke deelgemeente vindt u zeker ook een leuk terrasje of een pleinom wat te verpozen. Hier alvast wat tips voor een mooie tocht!

Het Brugse Ommeland van op de eerste rijVanaf 21 maart wordt elke derde zondag van de maand eenOmmetoer gemaakt in het Brugse Ommeland. Binnenkijken achterdeuren die normaal gesloten blijven en genieten van streek-proevertjes; de Ommetoertjes tonen de deelnemers het BrugseOmmeland op een bijzondere wijze. In het kielzog van een gidswordt de regio te voet of per fiets ontdekt.

Op zondag 15 augustus kan men fietsen tussen Meersen en Parkenin Oostkamp. Een frisse neus halen in een van de velekasteelparken en ongegeneerd genieten van die goed verborgenluxe om wat later mijmerend doorheen magnifieke privédreven tefietsen. Het leven kan mooizijn. Voeg daar nog enkelestreekproducten of eenschuimende Wittoen aan toeen het geluk is compleet.Ontdek Oostkamp zoals u hetnog nooit zag! Start: 13.30 uur aan DeValkaart, Bad Nauheimplein,Oostkamp.

Vooraf inschrijven is verplichten kan in het Vrijetijdsloket.Deelnameprijs 5 euro, kinde-ren onder de 12 jaar gratis.

Stel zelf uw route samen met het fietsnetwerkHet fietsnetwerk is een netwerk van bewegwijzerde fietswegen.Op de plaatsen waar meerdere trajecten samenkomen ontstaateen knooppunt. Bij zo’n knooppunt kiest u in welke richting uverder fietst. U stelt zelf vooraf aan de hand van de kaart uw tochtsamen en fietst van knooppunt naar knooppunt.

Ontspannende, natuur- en cultuurhistorische ensportieve fietstochten voor u uitgestippeldDe gemeente heeft ook een paar routes voor u uitgestippeld diebijzondere plekjes in Oostkamp laten zien. Zo zijn er onder anderede kastelenroute, de Zuidleieroute een hoevenroute enzovoort. Deroute Op Oorlogspad loopt langsheen relicten uit de jaren 1914-18en 1940-44. De routes zijn tussen de 25 en 45 kilometer lang.

Meer info en kaarten: Vrijetijdsloket, De Valkaart, A Rodenbach-straat 42 Oostkamp, t 050 83 31 80, [email protected].

Nieuwe geluidsinstallatieDe ValkaartDe geluidsinstallatie in de theaterzaal vanDe Valkaart was verouderd en aan ver-vanging toe. Aangezien steeds meerproductiehuizen gebruik maken van degeluidsinstallatie die in de theaterzalenaanwezig is, was het aangewezen om eenkwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijkeinstallatie te voorzien. Er werd eind vorigjaar beslist een nieuwe installatie tevoorzien in De Valkaart en deze werd infebruari in gebruik genomen. De eersteproductie die van de nieuwe geluids-installatie gebruik kon maken was - heeltoepasselijk - Luister naar de film, eenproductie van de gebroeders Kolacny enKoen Buyse. Eind februari maakte ookRaymond van het Groenewoud gebruikvan de installatie, met een perfectevenwicht tussen zang en muziek.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:01 Pagina 5

Page 6: Merel lente 2010

vrije tijd | bibliotheek-infopunt

6

Uw reis startin de bib...Plant u een vakantie, kortbij of verweg, en wil u zich vooraf watinformeren? Dan is een bezoekjeaan Bibliotheek-infopunt zeker eenaanrader. De bib beschikt namelijkover heel wat reisgidsen en kooptjaarlijks heel wat nieuwe gidsen aan.Binnenkort zijn er nieuwe gidsenbeschikbaar voor daguitstappen,citytrips en nieuwe bestemmingenzoals Israël, Jordanië, Mozambique,Centraal-Europa,…

Om plaats te maken voor dezenieuwe gidsen, wordt elk jaar eenverkoop gehouden van oudere reis-gidsen. Vaak zijn deze reisgidsennog bruikbaar voor wie achtergrond-informatie zoekt rond een bepaaldebestemming. De verkoop vindt plaatsin Bibliotheek-Infopunt Oostkamptijdens de gewone openingstijden.

Een ideale start voor uwvakantieplannen!

TentoonstellingenLieve Dejonghe enIzegemse kunstenaars In februari stelde fijnschilderesLieve Dejonghe tentoon inBibliotheek-infopunt Oostkamp.De werken die tentoongesteldwerden, zijn nauw verbonden met deafgelopen jaren die de kunstenares inChina doorbracht. In maart wordtwerk van Izegemse kunstenaarstentoongesteld, in april loopt eententoonstelling rond biodiversiteit.

GedichtendagNaar jaarlijkse gewoonte stond delaatste donderdag van januari in hetteken van poëzie. Tientallenorganisaties, scholen, boekenwinkelsen bibliotheken in Nederland enVlaanderen organiseren op gedichten-dag één of meerdere activiteiten rondpoëzie. Zo ook Bibliotheek-infopuntOostkamp. Tijdens de laatste weekvan januari lieten we de leerlingenuit Middenschool Sint-Pieter viaworkshops kennismaken met poëzie.Dit jaar kwam de bekende dichterDaniel Billiet langs. Samen met dejongeren ging hij op zoek naarinspiratie en gevoelens en manierenom die om te zetten naar gedichten.

Romeinenin onze streekTijdens de lessen Latijn maken deleerlingen ASO ook kennis met deinvloed van de Romeinen op hetleven in onze gewesten. Rond 1november vierden de Romeinensamen met de Galliërs Samhain(tegenwoordig Halloween). Om teervaren hoe dit feest eraan toeging,kregen de leerlingen de kans om inBibliotheek-infopunt Oostkamp hetspel ‘Romeinse handel en wandel’te spelen. Na het spel toondenumismaticus Eddy Schutijserenkele waardevolle Romeinsemunten uit zijn collectie.

De jeugdboekenweek vindt plaatsvan 13 tot 28 maart. Thema dit jaaris recht op boeken. In Oostkampwerd hiervoor een optocht gehoudenaan het begin van de jeugdboeken-week. Er waren ook verschillendefilmvoorstellingen en een optredenvan De Vliegende Pinguïns. Nog toteind maart zit de Bibliotheek-infopunt in een Jeugdboekenweek-jasje. Spring dus zeker eens binnen.

Ben je tussen 8 en 12 jaar oud? Hebje een mening over de bib? Wil jeiets veranderen aan de jeugd-afdeling? Dan ben jij de gekniptepersoon! We zoeken kinderen omons te vertellen wat ze van dejeugdafdeling van Bibliotheek-infopunt Oostkamp vinden. Geef jenaam op voor 15 april en je wordtuitgenodigd naar een ontbijt.Daarna worden je ideeën verzameldtijdens een rondgang in de bib.Enkele maanden later word je danopnieuw uitgenodigd en kijken weof de resultaten OK zijn! Geïnteresseerd, stuur een e-mail [email protected]

gezocht

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:01 Pagina 6

Page 7: Merel lente 2010

7

vrije tijd | jeugd

Buitenspeeldagwoensdag 31 maartOp 31 maart 2010 is er de derde editie vande Buitenspeeldag. De bedoeling van deBuitenspeeldag is kinderen ertoe aan-zetten om buiten te spelen, in plaats vanbinnen te zitten gamen of TV te kijken.Samen met vrienden en vriendinnetjesgenieten van de buitenlucht, ravotten,spelletjes spelen, wat sporten… het kanallemaal op de Buitenspeeldag. Degemeente Oostkamp doet mee en ver-wacht heel wat kinderen om samenbuiten te spelen.

Wanneer: woensdag31 maart | 14-17 uur Waar: Nieuwvlieten omgeving (LievenGevaertplein 4)Kostprijs: 3 euro Inschrijven noodzakelijk:Vrijetijdsloket De Valkaart | t 050 83 [email protected]

Roefel in Baliebruggewoensdag 14 april

Roefel is dé dag waarop kinderen vande lagere school zich kunnen inleven in dewereld van de volwassenen. We gaanop bezoek achter de schermen van enkeleopmerkelijke bedrijven, we doen sport-initiatie en verkennen ontbrekende stukjesdorp! Na de Roefel-activiteiten krijgtiedereen nog iets te eten en te drinken.

Wanneer: woensdag 14 april | 13.45 -17 uur (aanmelden en inschrijven vanaf13.30 uur)Waar: dorpsplein in Baliebrugge (hoekTorhoutsestraat-Vrijgewijdestraat)Kostprijs: 3 euro

Busvervoer: vanuit Oostkamp, Herts-berge en Ruddervoorde. Meer info eninschrijven bij dienst JeugdVooraf inschrijven kan: in het Vrijetijds-loket De Valkaart | t 050 83 31 80 |[email protected]

Vraagnuje speelstraat aan

Er kan nog meer gespeeld worden, ookin je eigen straat. Drie kwart van debewoners die in de straat wonen,moeten zich akkoord verklaren dat destraat een speelstraat wordt. 3 bewonersvan de straat moeten als ‘speelstraat-verantwoordelijken’ aangeduid worden.

Een speelstraat kan tussen de paas- enherfstvakantie. Er is keuze tussen eenvaste dag per week (bvb elkewoensdag in de grote vakantie), eenvaste dag per maand (bvb. elke derdewoensdag in juni, juli en augustus) ofeen bepaalde periode (drie wekendagelijks in het groot verlof, de vollezomervakantie, enz…). Op die dagenheb je de keuze tussen van 10 tot 18 uurof van 14 tot 18 uur.

De aanvraag moet via een standaardformulier dat te vinden is op de websitevan de gemeente of dat je kan opvragenop de dienst Jeugd.

Gemeente werkt aantoekomstig jeugdbeleid Het gemeentebestuur moet driejaarlijkseen jeugdbeleidsplan opmaken. Daarinstaan de doelstellingen en concreteacties die de gemeente zal nemen ronden voor kinderen en jongeren. Eenjeugdbeleidsplan bestaat uit drie delen:een deel over het jeugdwerkbeleid(alles wat jeugdverenigingen aanbelangt:van subsidies over logistieke onder-steuning, vorming enz…), een deel overjeugdbeleid (dat gaat over kinderen enjongeren en andere beleidsdomeinen

zoals sport, cultuur, onderwijs, mobiliteit,jeugdcommunicatie (OINK) enz…) enhet derde deel is een financieel over-zicht, waarin de middelen vastgelegdworden die gemeente uittrekt om dit terealiseren. Vanuit de Vlaamse Overheidschuift men volgende prioriteiten naarvoor: brandveiligheid, ‘jongeren encultuur’. Alles wat kinderen en jongerenaanzet te proeven van cultuur, gamen,ritme om te experimenteren, poëzie,literatuur, beeldende kunst, enz … kandus in acties worden opgenomen.Momenteel is het nieuwe plan in voor-bereiding, door bevragingen, inspraak, …

Heb jij een mening over wat er kan veran-deren of verbeteren aan het jeugdbeleid?Of heb je voorstellen van acties ofactiviteiten? Of gekke ideeën? Laat hetons weten! Dienst Jeugd | 050 83 31 [email protected]

Jongeren “gevormd”Op gezette tijdstippen organiseert degemeente vorming voor de leid(st)ersvan de jeugdbewegingen.

Gemachtigd opzichterOp 27 februari was er de vorminggemachtigd opzichter. Leid(st)ers diede opleiding gevolgd hebben, mogenhet verkeer stil leggen om een groepkinderen over te steken.

EHBOOp 13 maart was er vorming EHBO-basis.Bijna wekelijks worden jeugdbeweging-mensen geconfronteerd met kwetsuren.Kinderen spelen en ravotten en hoe rapis er niet een snij- of schaafwonde, ofstruikelt iemand met een verstuiking alsgevolg. De basis-EHBO-handelingenzijn dan ook best gekend. Vandaar datin overleg met de jeugdraad beslist werddeze vorming te organiseren. 20 jongerenkunnen dan ook vanaf nu op een correctewijze aan de slag met de verbandkoffer.

Meer info: dienst Jeugd | t 050 83 31 [email protected]

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:01 Pagina 7

Page 8: Merel lente 2010

vrije tijd | sport

8

13 februari

Fun in de paasvakantie

WielertrofeeWat: Van april tot en met oktober organiseren verschillende wielerverenigingenvan Oostkamp op regelmatige basis ritten. Deelname aan deze ritten is openvoor iedereen, zowel aangesloten als niet-aangesloten fietsers. Wie aanminimum 8 ritten deelneemt, ontvangt op het einde van het seizoen eenaandenken aangeboden door het gemeentebestuur.Deelname: Gratis, deelnamekaarten af te halen in De Valkaart

Funkampen week 1Wat: 1ste tot 4de leerjaar:

combikampen, omnisport enzwemmen met keuzeactiviteit crea,omnisport of prenten & woorden 4de tot 6de leerjaar: combikampen,omnisport en zwemmen metkeuzeactiviteit crea, omnisport ofstrip- en cartoontekenen.Wanneer: dinsdag 6 april tot vrijdag9 aprilWaar: De ValkaartKostprijs: 48 euro voor crea, prenten& woorden, strip- en cartoontekenen;40 euro voor omnisport.Opvang: ’s morgens vanaf 7.30 uur;’s avonds tot 18 uur mits betaling.

Funkampen week 2Wat: 1ste tot 3de leerjaar: Combi-kampen, omnisport en zwemmenmet keuzeactiviteit omnisport, opverkenning in de natuur of crea4de tot 6de leerjaar: Combikampen,omnisport en zwemmen metkeuzeactiviteit omnisport, opverkenning in de natuur of eenanimatiefilm makenWanneer: maandag 12 april totvrijdag 16 aprilWaar: De Valkaart

Kostprijs: 60 euro voor crea en opverkenning in de natuur en animatie-film, 50 euro voor omnisport.Opvang: ’s morgens vanaf 7.30 uur;’s avonds tot 18 uur mits betaling.

FundagenWat & wanneer: • Circusdag op dinsdag 6 april• Bellen, ballen en ballonnen op

donderdag 8 april• Met handen en voeten op dinsdag

13 april• Tot boven in de lucht op

donderdag 15 aprilWaar: Riderfort, Sportstraat 4, 8020Ruddervoorde Kostprijs: 15 euro/dagOpvang: GEEN voor- en naopvang

Vrijetijdsloket De Valkaart: A.Rodenbachstraat 42 | t 050 83 31 80 |[email protected]

kindercarnaval

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:02 Pagina 8

Page 9: Merel lente 2010

OostkampsepetanqueK A M P I O E N S C H A P

Wat: Jean Trio en Francine Hermanverdedigen hun titel op de 5e editievan dit kampioenschap.Het tornooi wordt gespeeld in doubleten in meli-melo in 3 ronden. Dekampioen bij de mannen en dekampioen bij de vrouwen ontvangeneen beker, net als de tornooiwinnaar.Wie: alle inwoners van Oostkampen iedereen aangesloten bij eenOostkampse petanqueverenigingWanneer: vrijdag 11 juni |vanaf 13.45 uurWaar: Petanqueterreinen De ValkaartKostprijs: 1 euro(incl. consumptiebon)Inschrijven: enkel de dag zelf;vanaf 13 tot 13.30 uur.

SportoverdagWat & wanneer: verschillendewekelijkse sportactiviteiten van5 januari tot 25 juni• Badminton:

Dinsdag van 8.30 tot 9.45 uur • Totale body work-out:

Dinsdag van 10 tot 11 uur• Aquafit (zowel zwemmers als niet-

zwemmers, vrouwen en heren):Vrijdag van 8.40 tot 9.40 uur

• BBB en figuurtraining;Vrijdag van 10 tot 11 uur

• Vrij zwemmen:Vrijdag van 9.40 tot 10.20 uurEnkel op 2 en 30 april, 28 mei,11 en 25 juni

Waar: De Valkaart

Kostprijs: tienbeurtenkaart: 15euro. Geldig voor alle sport overdag-activiteiten. 1 jaar geldig.Nieuwe deelnemers = eerstedeelname gratis

Inschrijven: niet nodig

Jogging- en BeereltrofeeWat: Dit criterium bundelt een 7-tal wedstrijden in Oostkamp en Beernem. Iedereendie minimum 3 wedstrijden uitloopt ontvangt een t-shirt. Wie minimum 3 keerde langste afstand loopt, komt in aanmerking voor de Beereltrofee. Hetcriterium staat open voor iedere inwoner van Oostkamp en Beernem.Deelname: Gratis, deelnamekaarten af te halen in De Valkaart

Vrijetijdsloket De Valkaart:A. Rodenbachstraat 42 | t 050 83 3180|[email protected]

Openbaar onderzoekderde en vierde spoordeel BeernemDe aanleg van het derde en vierdespoor gebeurt in verschillendefasen. Voor grondgebied Oostkampis dit project opgesplitst in tweefasen: een eerste fase die aan-leunt bij Beernem (in gedeelteOostkamp enkel landbouw-gronden) en een tweede fase dieloopt vanaf de Stuivenbergstraattot de Brugsestraat. Enkel in dezelaatste fase zijn ook woningenbetrokken. Voor de bouwwerken van deeerste fase heeft Infrabel eenbouwaanvraag ingediend.Hiervoor loopt nog tot 24 aprileen openbaar onderzoek. Hetdossier ligt ter inzage bij dedienst Ruimtelijke Ordening inhet AC Beukenpark. Het gemeentebestuur vanOostkamp wil nog eens uit-drukkelijk aangeven dat ditopenbaar onderzoek niet gaatover de fase ter hoogte van hetstation van Oostkamp. Zoalsvroeger reeds aangekondigd, zalde gemeente samen met Infrabeleen informatievergaderingorganiseren over de spoorweg-brug en de stationsomgeving vanzodra de plannen concreteruitgetekend zijn.

KoebroekwijkwordtopgefristDe gemeente vernieuwt stelsel-matig de verouderde voetpaden.Een volledige vernieuwing isduurzamer dan het steeds her-stellen van grotere stukken voet-pad. De wijken krijgen er meteeneen frissere aanblik door. Ditvoorjaar is de Koebroekwijk aande beurt. Bij dergelijke grote werken wordtsteeds afgestemd met de nuts-maatschappijen of het niet zinvolis tegelijk ook nutswerken uit tevoeren. Zo hoeft het voetpad naaanleg niet snel opnieuw open-gebroken te worden. In deKoebroekwijk zal Eandis gas aan-leggen. Dit was een blinde vlekin een centrum en moet dusdringend aangepakt worden.Bewoners die het wensen,kunnen op het aardgasnetaansluiten.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:02 Pagina 9

Page 10: Merel lente 2010

ruimtelijke ordening

10

StructuurplannenEen ruimtelijk structuurplan is eenbeleidsdocument dat het kader aangeeftvoor de gewenste ruimtelijke structuur.Het is gericht op een duurzameruimtelijke ontwikkeling, waarbij deruimte beheerd wordt ten behoeve vande huidige generatie, zonder debehoeften van de toekomstige generatiesin het gedrang te brengen.

Structuurplannen worden opgemaaktop 3 niveau’s: gewestelijk (RSV),provinciaal (PRS-Wvl) en gemeentelijk(GRS). In uitvoering van deze structuur-plannen worden ruimtelijke uitvoerings-plannen (RUP’s) opgemaakt, ook op 3niveau’s: gewestelijk (GewRup),provinciaal (PRUP) en gemeentelijk(GRUP). Het lagere plan moet telkensin overeenstemming zijn met hethogere plan. Een aantal plannen wordtmomenteel aangepast.

Ruimtelijk Structuurplan VlaanderenDe Vlaamse overheid werkt momenteelaan een actualisatie en gedeeltelijkeherziening van het ruimtelijk structuur-plan Vlaanderen. Dit gebeurt in functievan actuele en prioritaire knelpunten inde periode tot 2012. Het gaat voor-namelijk om thema’s zoals wonen,werken, recreatie lijninfrastructuur enopen ruimte.

Tot 11 mei 2010 loopt een openbaaronderzoek voor deze herziening. DeVlaamse Commissie voor Ruimtelijkeordening (VLACORO) organiseert in elkeprovincie een openbare informatie- eninspraakvergadering. Voor West-Vlaanderen vindt de informatievergade-ring plaats op dinsdag 30 maart om19 uur in het Provinciaal Hof, Markt 3in Brugge.

Het ontwerp ligt ter inzage in het ACBeukenpark (dienst Ruimtelijke Ordening)of kan geraadpleegd (en gedownload)worden via www.vlaanderen.be/rsv.Het indienen van bezwaren en adviezenkan tot 11 mei 2010. Dit kan via aan-getekende brief aan: VLACORO, K.Albert II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel,maar ook afgifte (tegen ontvangstbewijs)in het AC Beukenpark is mogelijk.

Afbakening regionaal-stedelijkgebied BruggeEén van de meest ingrijpende processenin uitvoering van het RSV is hetafbakeningsproces van het regionaal-stedelijk gebied Brugge (RSGB) en vande gewenste agrarische en natuurlijkestructuur Brugse veldzone – Meetjesland.

In december keurde de VlaamseRegelring het ontwerp ‘Afbakeningregionaal stedelijk gebied Brugge’goed. Het openbaar onderzoek looptnog tot en met 26 april 2010.

Wat is van belang voor Oostkamp: • Moerbrugge: Het noordelijke deel van

Moerbrugge is momenteel opgenomenbinnen de afbakening van het stedelijkgebied (begrenzing is kanaal Brugge-Gent). Dit is van belang voor de daar-binnen aanwezig woonuitbreidings-gebieden of zones met mogelijkhedenvoor wonen.De stationsomgeving is nietopgenomen binnen het stedelijk gebied.

• Fabiolalaan: De Fabiolalaan is in deafbakening opgenomen als strategischwoonproject. Zo kan deze zone in detoekomst direct als woonzone aan-gesneden worden, waar het vroegereen woonuitbreidingsgebied betrof.

• De Rampe: De Rampe wordt herbe-stemd als een zone voor grootschaligekleinhandel in plaats van zone voorambachtelijke bedrijven en kmo’s. Ditligt in de lijn van de bestaande zakendie daar momenteel gevestigd zijn.

• Randstedelijk groengebied Siemens-laan/Gruuthuyse: Dit omvat het perceeltussen het nieuw hotel ‘Van der Valk’ ende achterzijde van de bedrijven langs deSiemenslaan. Dankzij de tussenkomstvan de gemeente bestaat de kansom er op termijn toch een carpool-parking te kunnen realiseren.

• Gebied voor stedelijke activiteitenOostkampse Baan - Chartreuse. Inhet voorstel van RUP wordt een deel vanhet gebied ‘Oostkampse Baan’ samengenomen met het gebied ‘Chartreuse’om daar een menging van activiteitentoete staan waaronder een voetbalstadion,winkels, kantoren en parkvoorzieningen.Er worden heel wat randvoorwaardenopgelegd waaraan een concreetinitiatief zal moeten voldoen.

Men kan het dossier inkijken op de dienstRuimtelijke Ordening (AC Beukenpark)en op www.ruimtelijkeordening.be >openbare onderzoeken RUP’s.Opmerkingen en bezwaren kunnenaangetekend verzonden worden naarde VLACORO.

Aanpassing RUP ’t Zwarte GatHet gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-plan (RUP) ’t Zwarte Gat werd in 2008goedgekeurd. Het RUP werd destijdsopgemaakt ter herziening van het BPA’t Zwarte Gat omwille van een aantalconcrete vragen van de toenmaligebedrijven. Na de opstart van de procedurevoor het RUP ’t Zwarte Gat was er eenonverwacht faillissement waardoor deinvulling van het terrein aangepastwerd en er een ontsluiting voorzienwerd naar de achterliggende zoneRodenbachstraat.

De ligging van deze ontsluitingswegblijkt door recente wijzigingen in depraktijk moeilijk werkbaar en er werdgevraagd om de weg op een andereplaats te mogen aanleggen. Hiervoorwordt het RUP herzien.

Opstart RUP’s zonevreemdegebouwenDe Gemeenteraad besliste eind vorig jaarom twee ruimtelijke uitvoeringsplannenop te maken rond zonevreemde ge-bouwen (zowel woningen, en gebouwenals bedrijven). Dit is een vervolg op hetgemeentelijk ruimtelijk structuurplan ommeer rechtszekerheid te voorzien vooreigenaars van dergelijke gebouwen.

In het RUP zonevreemde woningen engebouwen wil de gemeente een langetermijnoplossing uitwerken voor debestaande en vergunde zonevreemdewoningen en gebouwen. De gemeentestreeft hierbij naar maximaal behouden rechtszekerheid.

In het RUP zonevreemde bedrijven wordtper bedrijf rechtszekerheid gecreëerdvia voorschriften voor de aanleg eninrichting van de globale bedrijfssite.Veel hangt echter af van de ligging vanhet bedrijf en het soort activiteiten. Hetbasisprincipe is dat bestaande bedrijvig-heid maximaal behouden kan blijven alsde omgevingsaspecten dit toelaten.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:02 Pagina 10

Page 11: Merel lente 2010

11

Lokaal sociaalwoonbeleidSinds vorig jaar bestaat er een nieuwewetgeving: het decreet op het grond-en pandenbeleid. Dit decreet vormthet kader voor de gemeenten om tewerken rond de woningmarkt en meerspecifiek rond sociaal woonbeleid.Er worden een aantal doelstellingenuitgetekend die tegen 2020 gerealiseerdmoeten zijn.

Tegen 2020 zullen zo in Oostkamp 147bijkomende sociale huurwoningenkomen. Voor de sociale koopwoningenen de sociale kavels heeft de deputatievan de provincie West-Vlaanderen eenvoorstel gedaan aan de gemeenteOostkamp. Dit voorstel houdt in dat erminimaal 3 sociale kavels en 68 socialewoningen zouden moeten bijkomentegen 2020. De gemeente Oostkampgaat hiermee akkoord en wil zich zelfsengageren om meer te realiseren.Daarom zal de gemeente aan deprovincie vragen het minimum aantalsociale kavels te verhogen.

Het gemeentebestuur van Oostkampwil een lokaal woonbeleidsplan voor hethele grondgebied opmaken.

Gemeente zet zich in voorouderenwoningen Tot op heden zijn er een aantal woningendoor de sociale huisvestingsmaatschappijVivendo en het OCMW voorbehoudenvoor ouderen. Wegens een tekort aansociale woningen heeft de Vlaamseoverheid beslist dat de beschikbaresociale woningen voor iedereen moetenkunnen open staan. Het is met anderewoorden in principe niet meer mogelijkom een aantal woningen voor tebehouden voor ouderen, tenzij hier eenspecifiek reglement voor ontworpenwordt. Het gemeentebestuur en hetOCMW van Oostkamp hebben eindvorig jaar zo’n reglement opgesteld.Dit reglement moet wel nog goed-

gekeurd worden door de Vlaamseminister van wonen.

Naast de seniorenwoningen zijngemeente en OCMW ook bezig met deuitbouw van zorgzones rond de woon-zorgcentra en wordt geïnvesteerd inthuiszorgdiensten zodat de ouderen zolang mogelijk in hun eigen woningkunnen blijven.

Inventaris bouwkundigerfgoed: wat kan ditvoor u betekenen?In 2007 werd een inventaris bouwkundigerfgoed opgemaakt door de VlaamseOverheid. Intussen werd deze inventarisverder bewerkt. De lijst telt voorOostkamp 568 gebouwen. Devaststelling van de lijst heeft vooralgevolgen voor het niet-beschermdewaardevolle patrimonium. Voortaangelden voor de gebouwen uit dezeinventaris een aantaluitzonderingsmaatregelen op het vlakvan ruimtelijke ordening, met als doelde gebouwen zoveel mogelijk tevrijwaren.

De gevolgen voor de gebouwen uit delijst kort op een rijtje:• om een gebouw uit de lijst af te

breken is altijd een stedenbouw-kundige vergunning nodig

• voor het plaatsen van zonnepanelenof zonneboilers is eveneens eenstedenbouwkundige vergunning nodig

• zonevreemde gebouwen uit de lijstkunnen vlotter een nieuwe functiekrijgen

• gebouwen uit de lijst mogen afwijkenvan de geldende normen op het gebiedvan energieprestatie en binnenklimaat,voor zover die afwijking nodig is omde erfgoedwaarde van het pand instand te houden.

• de regel uit de sociale woningbouwwaarbij renovatiekosten maximaal80% van de prijs van een nieuwbouwmag bedragen, geldt niet voor dezegebouwen. Op die manier wordtsociale huisvesting in deze gebouwendoor renovatie gestimuleerd.

De lijst kan geraadpleegd worden via http://inventaris.vioe.be/dibe/rechtsgevolgen.

Meer info: dienst Ruimtelijke Ordening |AC Beukenpark | Kapellestraat 19 |t 050 83 31 14 | [email protected]

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:02 Pagina 11

Page 12: Merel lente 2010

verkeer

12

Verkeerstips

Een kruispunt met doorlopendfietspad en voorrang van rechts?Dergelijke kruispunten worden steeds schaarser,ook in Oostkamp. Maar dat neemt niet wegdat de voorrangsregel t.o.v. fietsers op dejuiste manier toegepast moet worden. Als bestuurder moet u steeds voorrangverlenen aan de bestuurder die van rechtskomt, of die nu gestopt is aan het kruispunt ofniet. Als de bestuurder die van rechts komteen fietspad kruist (let op: niet van toepassingop fietssuggestiestroken), dan moet hij defietsers wel voorrang verlenen! De anderebestuurder moet de bestuurder van rechts nogsteeds voorrang verlenen als die gestopt isvoor een fietser op het fietspad.

Maak correct gebruik van defietsrekkenDe gemeentelijke fietsrekken worden het bestals volgt gebruikt: het voorwiel moet in het rekgeplaatst worden en vervolgens aan deopstaande ring bevestigd worden. Dit kan viaeen afzonderlijk fietsslot, maar ook via dekettingen die aan de fietsrekken vastgemaaktzijn. Deze bevestiging zorgt ervoor dat de fietsniet kan omwaaien of omvallen.

De bestuurder die vanrechts komt moet voor-rang verlenen aan deweggebruikers op hetfietspad, maar behoudtzijn voorrang tegenoverde andere bestuurdersop de rijbaan.

Gewijzigde verkeerssituaties

Wijzigingen ter hoogte van VBS De Vaart

De Patersonstraat wordt veel gebruikt door kinderen die te voet van en naarde basisschool gaan. De schooldirectie van VBS De Vaart in Moerbruggeheeft samen met de ouders een vragenpakket samengesteld. Met volgendeaanpassingen wil de gemeente alvast tegemoet komen aan een aantal vandeze vragen, die eerst voorgelegd geweest zijn aan de verkeerscommissie.Voor de veiligheid van de schoolkinderen is het wenselijk dat zij op eenzebrapad kunnen oversteken. Er worden twee nieuwe voetgangersoversteek-plaatsen aangelegd ter hoogte van de Patersonstraat: een in de Rivierstraaten een in de Gevaartstestraat. In de Patersonstraat staan regelmatig wagensgeparkeerd recht tegenover de Rivierstraat. Dit kan leiden tot onveiligesituaties voor fietsers. Ook vrachtwagens ervaren hierdoor moeilijkheden bijhet in- en uitrijden van de Rivierstraat. Daarom wordt een parkeerverbodingesteld in de Patersonstraat, recht tegenover de Rivierstraat. Een aantalandere punten in de omgeving van de brug wordt nog besproken met debevoegde instantie.

Plaatselijk parkeerverbod Kwadeplasstraat

De appartementsgebouwen in de Kwadeplasstraat (nrs. 55-57/59)beschikken over achterliggende garages. Als er te dicht bij de in- en uitritgeparkeerd wordt, is het moeilijk in- en uitrijden. Daarom wordt een plaatselijkparkeerverbod ingesteld.

Parkeerplaats voor personen met een handicap opArentsplein

Op het Arentsplein wordt één parkeerplaats voorbehouden voor personenmet een handicap. Deze aanpassing komt tegemoet aan een concrete nood.

Bietenveldstraat en Oude Veldegemsestraat:afgesloten voor doorgaand verkeer

In de Bietenveldstraat en de Oude Veldegemsestraat passeren veel moto’s,quads en enkele wagens die er geen bestemming hebben. Deze zorgenvoor overlast voor de bewoners en brengen de veiligheid van de fietsers(ligging langs het fietsknooppuntennetwerk) in het gedrang. Om hieraantegemoet te komen werd na overleg met de bewoners en eigenaars van deaangelanden gekeken om de Bietenveldstraat en de Oude Veldegemsestraatvoor te behouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters.De wegen zijn afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Laat uw fiets graverenDit kan voortaan elke eerste woensdag van demaand bij de gemeente, Stationsstraat 150 van13 – 15.30 uur. Breng uw identiteitskaart mee.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:02 Pagina 12

Page 13: Merel lente 2010

verkeer

13

We pakken graag uit metverschillende initiatieven om deaandacht te vestigen opveilig verkeer.Een veilig Oostkamp vooriedereen, met bijzondere aan-dacht voor kwetsbare groepen.

Vrijwilligers, die een opleiding volgenvoor ‘veilig verkeer’, willen we via dezeweg bedanken. Wegkapiteins zorgen erbijvoorbeeld voor dat groepen veilig debaan op kunnen. Samen met het beginvan de lente komt ook het fietsseizoenop gang. Wekelijks maken verschillendeverenigingen fietstochten. Hierbij zorgentalrijke wegkapiteins ervoor dat alles ingoede en veilige banen geleid wordt.

Infosessie WegkapiteinsVoor wegkapiteins en zij die het graagwillen worden, organiseert de gemeentedeze infosessie. De taken van eenwegkapitein worden overlopen, zoals:de wegcode, basistechnieken fiets-mechanica en wat te doen bij kleinefietsongevallen. Zowel starters alservaren kapiteins krijgen een hoopinteressante bagage mee.Wanneer: dinsdag 30 maart | 9 - 12 uurWaar: De ValkaartSprekers:ChristofNaessens,zaakvoerder Delta BikesRomain Hallaert, EHBOTom Desender, politiezone Het HoutscheKostprijs: gratis

55-plussers veilig op de fiets55-plussers willen we stimuleren omactief te blijven en zich goed te voelenin het verkeer.Wil u graag fietsen maar voelt u zich nietzo veilig langs de baan, of wil u graaguw fietskunsten aanwenden om uwwinterstramheid te doen verdwijnen?Dan is deze praktische opleiding ietsvoor u. We herhalen de wegcode enspecifieke fietsvaardigheden zoals uit-wijken voor onverwachte obstakels, opeen smal fietspad fietsen, fietsen ingroep,... Tijdens de infosessie wordt uw fietsgecontroleerd. Nadien krijgt u tips overeen comfortabele fiets en bijkomendeveiligheidsuitrusting.Wanneer:donderdag 22 april van 13.30 tot 17 uurWaar: verzamelen inkomhal De ValkaartKostprijs:2 euro, 1 consumptie inbegrepen.I.s.m. de Fietsersbond vzw en S-sport

Een opfrissing van deverkeerscodeTijdens deze namiddag wordt deverkeerscode opgefrist met extraaandacht voor verkeersdrukte, verkeers-gedrag, techniek van het ‘ritsen’,actuele veranderingen aan de verkeers-code, tips voor verkeerssituaties inOostkamp, …Wanneer: donderdag 29 april van 14tot 16.30 uurWaar: De ValkaartSpreker: Herman VanhaelemeeschKostprijs:2 euro, 1 consumptie inbegrepen.I.s.m. de Ouderenraad en SeniornetVlaanderen vzw

Cartoonwedstrijd ‘verkeerdparkeren’Het zijn niet enkel de verkeersreglementenof -infrastructuur die voor een veiligverkeer zorgen, maar ook uw inzet. De ge-meente lanceert daarom een sensibilisatie-campagne tegen ‘verkeerd parkeren’.Met een cartoonwedstrijd proberen wedit gedrag onder de aandacht tebrengen. Met treffende cartoons opverkeersborden, hopen we verkeerdparkeerders te bekeren. Want wat ‘vooreven’ is, kan ‘voor ’t leven’ worden. De gemeente Oostkamp reikt 3 x 300euro uit. In volgende categorieën wordter telkens één cartoon verkozen:Cat. 1: Parkeren op plaatsen voorpersonen met een handicap enmisbruik van parkeerkaarten.Cat. 2: Verkeerd parkeren bij hetophalen van kinderen (aan school).Cat. 3: Parkeren voor private garagesen opritten.

U bepaalt mee wie wint. Meer hieroverin de volgende Merel. De winnendecartoons van cat. 1 en 2 zullen gebruiktworden voor een terugkerende campagnevan één week per semester. Bordenmet de cartoon worden neergezet opplaatsen waar vaak verkeerd wordtgeparkeerd.De winnende cartoon van cat. 3 zalgebruikt worden voor een affiche dievia De Merel wordt verspreid.Deze wedstrijd staat open voor iedereen,jong of oud, amateur of professioneel.We doen een oproep naar creatieve-lingen en humoristen. Welke ludiekeboodschap kan mensen doen bewegenom verkeerd parkeren te vermijden?Meer info: t 050 83 31 83 |[email protected]

I.s.m. de Raad voor personen met eenhandicap en de verkeerscommissie.

Een veilig gevoel in het verkeer

Inschrijven voor deze infodagen isverplicht: Vrijetijdsloket De ValkaartA. Rodenbachstraat 42 | t 050 83 31 [email protected], het aantal deelnemers isbeperkt. Schrijf dus snel in!

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 13

Page 14: Merel lente 2010

14

veiligheid

Vorig jaar controleerde de politie in de hele zone 1.570.363 voertuigen op overdreven snelheid.De pakkans voor overdreven snelheid blijft hiermee behoorlijk hoog.

Hoe snel reed menin Het Houtsche in 2009?

Hoe?U plaatst de schijf goed zichtbaarachter de voorruit.De pijl van de parkeerschijf plaatst uop het streepje dat volgt op het tijdstipvan aankomst, bv. u komt aan om14.10 uur dan plaatst u het pijltje op14.30 uur.

U mag vanaf het uur dat de pijl op diewijze aangeeft maximaal 2 uurparkeren tenzij een opschrift ofonderbord een andere parkeertijdaangeeft.

Wie niet?Sommige bestuurders moeten deschijf niet gebruiken:• bij voertuigen die geen auto zijn (bv.

motorfietsen)• bij voertuigen van mindervaliden met

een speciale parkeerkaart• op plaatsen waar een bord aangeeft

dat “de blauwe zone” niet geldt voorbewoners (met bewonerskaart) ofandere categorieën bestuurders (metspeciale parkeerkaart)

Is de politie niet tolerant?Bij wie de schijf correct plaatst tredende agenten tolerant op als u maar eenpaar minuten te laat opdaagt. Wiegeen schijf plaatst wordt steedsgeverbaliseerd omdat hier geen enkelecontrole en bijgevolg ook geentolerantie mogelijk is.

Wanneer gebruiken?U moet uw parkeerschijf gebruiken indie zones of straatgedeeltes waar eenbord met het pictogram van een schijfdit verplicht (blauwe zone): vanmaandag tot zaterdag tussen 9 en 18uur tenzij er andere vermeldingen ophet bord staan.

Hoe gebruikt u een parkeerschijf?

Aantal voertuigen Aantal inbreuken % inbreuken

Oostkamp Bemand 75.315 4.836 6,42%

Onbemand 303.489 2.080 0,69%

Totaal 378.804 6.916 1,83%

Zone Bemand 222.583 14.864 6,67%

Onbemand 1.347.780 16.241 1,20%

Totaal 1.570.363 31.105 1,98%

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 14

Page 15: Merel lente 2010

15

■ GroenonderhoudEen maarts zonnetje, groene kriebels en de zin om in de tuin tewerken neemt toe! Dat betekent maar één ding: de lente komteraan! In maart komt de tuin na een donkere winter weer helemaaltot leven. Het snoeien kan beginnen en het gazon wordt eeneerste keer gemaaid. Let wel op ….het algemeen politiereglementverbiedt het gebruik van grasmaaiers, houtzagen of anderewerktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motorendagelijks tussen 22 uur en 7 uur.

Ook het onkruid schiet opnieuw. Eigenaars, huurders, vruchtgebruikersen eventuele aangestelden, moeten voetpaden en greppels voorhun eigendom of doorgang, zelfs indien deze eigendom onbe-woond is, reinigen en het onkruid dat er zich bevindt opruimen.Maart is de meest geschikte maand om hagen, heesters enbomen te verplanten. Wie zijn eigendom wil afsluiten met eenhaag of een gelijkaardige beplanting, moet deze planten opminimum 50 centimeter van de grens met het openbaar domein.De hagen mogen niet meer dan 2 meter stamhoogte hebben.

■ BuienDe weerspreuk ‘natte maart….veel gras’ zegt genoeg….Maart isgekend als de ‘buienmaand’! Om een overvloed aan water opwegen en voetpaden in te perken, schrijft het algemeenpolitiereglement voor dat alle daken en aanhorigheden, palend aande openbare weg, uitgerust moeten zijn met dakgoten, diemoeten worden afgeleid conform de wettelijke bepalingen.Als het water met bakken uit de lucht valt gebeurt het wel eens datde riolen die hoeveelheid water niet meer kunnen slikken. Het isechter verboden om zelf de riolen in de openbare ruimte teopenen, te ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of eraansluitingen op aan te brengen, tenzij met een vergunning vanhet College van Burgemeester en Schepenen.

■ Braaf hondjeWie met de hond gaat wandelen moet steeds een zakje bij hebbenvoor het verwijderen van uitwerpselen. Dit zakje moet u op verzoekvan de politie kunnen tonen, maar daarnaast bent u ook verplicht omdie uitwerpselen te verwijderen en in een vuilnisbak te deponeren.Waar u ook gaat wandelen, op openbare wegen, openbaar domeinof zelfs in groene ruimten, denk eraan uw hond steeds aan deleiband te houden.

VeiligheidstipsVeiligheidstips, info uit het politiereglement en nieuwsElke maand vindt u de nieuwe artikels van de politie op de gemeente-lijke website. U surft gewoon naar www.oostkamp.be/veiligheiden u kunt er alles nalezen.

veiligheid

Uit het algemeenPolitiereglementNatte maart...veel gras De truc

metde kapottegsmDe laatste weken duikt een nieuwe vorm vandiefstal met geweld op. De feiten doen zichvoornamelijk in steden voor, maar eengewaarschuwd burger is er twee waard.

Hoe gaan de daders te werk?De dieven lopen tegen u aan of laten u tegenzich aanlopen. Ze laten hierbij hun gsmvallen en eisen prompt, met veel misbaar,een schadevergoeding!De verbouwereerde slachtoffers gaan vaakover tot betaling om verdere poespas tevermijden.

Wat te doen?Betaal nooit spontaan en onmiddellijk.Vraag de persoon om gegevens uit tewisselen en u een schadebestek te bezorgenom aan uw verzekering te overhandigen.Als de tegenpartij ter kwader trouw is zal hijhier niet op in gaan.Wordt u bedreigd, bel dan de 101 of vraageen omstaander dit te doen.

Dat ziet er verdacht uit!Bel de 101De politiezone Het Houtsche vraagt alleinwoners om verdachte gedragingen zo snelmogelijk te melden. Probeer bij het zien van“verdachte zaken” zoveel mogelijk details teonthouden en bij voorkeur dadelijk te noteren.Deze informatie kan heel belangrijk zijnwanneer naderhand blijkt dat in de buurtmisdrijven gepleegd werden. In het verledenleidde dergelijke informatie al meermaals totnuttige gegevens over inbrekers of anderecriminelen.

Aarzel nooit om beroep te doen op de politie.Onze ploegen zijn op de baan voor uwveiligheid. Verdacht gedrag kan het snelstgemeld worden via het noodnummer 101.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 15

Page 16: Merel lente 2010

16

milieu

Met 102 deelnemende gezinnen in 14 wijken,waarvan 4 scholen,2 oudercomités,een aantal verenigingen en ook echte wijken is Oostkamp weer één van dekoplopers binnen West-Vlaanderen wat betreft het aantal deelnemers. Datbetekent een zeer ruime weerklank onder de inwoners voor deze actie. Ook hetOCMW doet met een aantal gezinnen mee met ‘klimaat op maat’. Zij gaaneveneens de uitdaging aan om hun factuur te laten dalen. De deelnemers aan het project klimaatwijken zijn reeds een tijdje bezig metenergie te besparen om de weddenschap te halen. Op de tussentijdse‘energie-borrel’ kwamen ze te weten hoeveel energie ze hebben bespaardtijdens de maanden november en december. Zoals in alle andere klimaatwijkenin de provincie zijn de tussentijdse resultaten minder duidelijk dan vorig jaar.De oorzaak is waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden: • kerstvakantie valt volledig voor nieuwjaar (meerverbruik doordat kinderen thuis zijn)• zeer koude dagen: hierdoor gaat de warmte vlugger naar buiten. Op zo’n

dagen laat men het huis ook niet volledig afkoelen. Er moet dus gestooktworden om een miminumtemperatuur te halen.

Tevens is er de ervaring ook dat over deze korte periode (2 maand) nog geendefinitieve trend vastgelegd wordt: de eindresultaten worden na 6 maandengewoonlijk uitgevlakt.

Het Regionaal Landschap Houtland (RLH) werd opgericht door de provincie en 9gemeenten met de bedoeling zorg te dragen voor het karakteristieke landschapen de natuurwaarden van onze streek. De meeste inwoners kennen henvoornamelijk van de landschapskrant of de jaarlijkse gezinshappening Natuur inMij. Toch is Regionaal Landschap Houtland voornamelijk actief met kleinschaligelandschapsprojecten bij landbouwers en particulieren. Zo doen jaarlijks verschillende bedrijven enparticulieren beroep op RLH voor hetuitwerken van een landschapsbedrijfsplan,voor de aanleg van een veedrinkpoel (een6-tal per jaar) of voor het knotten vanbomen. Daarnaast ondersteunt RLH degemeente Oostkamp jaarlijks bij deaanplant van de geboortedreven. Meerinfo: www.rlhoutland.be

Op 12 februari hielden de gezinnen en organisaties binnen de klimaatwijkeneen energieborrel. De deelnemers aan het project klimaatwijken zijn reedseen tijdje bezig met energie te besparen om de weddenschap “haal zelf deKyoto-norm voor energiebesparing” te winnen. Het werd dus tijd voor eenstand van zaken.

Opendeurdagen plantenbeursLeiemeersenZondag 16 meiHet prachtige kanaallandschap tussenOostkamp en Beernem (de “Vallei vande Zuidleie”) herbergt enkele natuur-pareltjes van Europees belang. Eén vandie bijzondere gebieden vormt hetlaagveenmoeras van de Leiemeersen,een ‘hotspot’ van biodiversiteit in degemeente. Meer dan een vijfde vanalle wilde plantensoorten in Vlaanderenkomen in het gebied voor. Voor diversediersoorten is het een van de laatsteleefgebieden. Traditioneel gaan half mei de deurenvan het (niet vrij toegankelijke) natuur-gebied open voor het publiek. Onderbegeleiding van een gids kunt u danvoluit genieten van de uitzonderlijkebloemenpracht met o.a. vele duizen-den wilde orchideeën. Op zondag 16 mei worden van 10 tot17 uur doorlopend geleide wande-lingen georganiseerd in kleine groep-jes. Deelname is gratis. Daarnaastzijn er allerlei informatiestandjes eneen wilde tuinplanten- en kruiden-beurs. Waar: jaagpad langs het kanaal, terhoogte van Moerbruggebrug.

Meer info: t 0494 22 68 55 |[email protected]|www.valleivandezuidleie.be

Regionaal Landschap HoutlandVIERT TIENDE VERJAARDAG

ENERGIEBORREL

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 16

Page 17: Merel lente 2010

Inschrijven betekent uiteraard ookakkoord gaan met het wedstrijd-reglement. Hieronder vindt u devoornaamste elementen uit hetreglement. Het volledige reglementkunt u vinden op www.oostkamp.be enverkrijgen bij de inrichters.

• Deelname aan de wedstrijd is koste-loos en gebeurt door inschrijving viabijhorende inschrijvingsstrook, uiterlijktegen 18 april 2010.

• Deelnemende tuinen, gevels ofhoeven moeten zich op Oostkampsgrondgebied bevinden.

• Er kan deelgenomen worden in 4hoofdcategorieën: gevels, voortuinen,binnen- en achtertuinen en moestuinen.Deze hoofdcategorieën kunnen door

bebloemingswedstrijdDe Bebloemingswedstrijd van 2010 komteraan. Het Gemeentebestuur en Volks-tuinen Ruddervoorde werken opnieuwsamen om zoveel mogelijk mensen telaten deelnemen.

Waarom zou u trouwens niet deelnemen?Door in te schrijven geeft u enkel detoestemming om binnen een afge-bakende periode uw tuin te laten“keuren”. U hoeft er niet eens voorthuis te blijven. Twee juryleden komenin de loop van de maand juni langs engeven een quotering. Dit cijfer is eenafweging van uw tuin tegenover de tuinvan de andere deelnemers binnen eenbepaalde categorie. Aan de hand van dejurering wordt een klassering opgemaakt.

Alle deelnemers worden uitgenodigdop de jaarlijkse proclamatie. Deze vindtplaats op vrijdag 17 september in DeWara. Voor deze avond is eeninteressante voordracht gepland overbol- en knolgewassen. Daarna volgt deeigenlijke proclamatie en een receptie.Alle aanwezige deelnemers krijgen eenwaardevol aandenken mee naar huis.

Om deel te nemen bezorgt u deingevulde inschrijvingsstrook tegenuiterlijk 18 april 2010 aan Jozef Vackier,bebloemingswedstrijd, Hertog vanKlevestraat 12, 8020 Ruddervoorde.

Wie inschrijft voor 18 april krijgt een

waardebon voor een zak potgrond.

BEBLOEMIN

GSWED

STRIJD2010

de jury in meerdere verdelingen op-gesplitst worden.

• De voortuinen en de gevels moetengoed zichtbaar zijn vanaf de openbareweg. De binnen- en achtertuinen ende moestuinen zijn tijdens de jurering-periode vrij toegankelijk voor dejuryleden.

• Er wordt één keer gejureerd en dit inde periode van 1 juni tot 30 juni 2010.De deelnemers aan de categorieënbinnen- en achtertuinen en moestuinengeven aan de juryleden toestemmingom in de jureringperiode vrij hun tuinte betreden.

• Binnen de bestaande categorieën iseen afzonderlijke prijs voorzien voorde meest ecologische tuin.

17

Reglement bebloemingswedstrijd 2010 INSCHRIJVING

Dhr./mevr...............................................................

.......................................................................................

Adres: .....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

schrijft zich in voor de bebloemings-wedstrijd 2010 van de gemeenteOostkamp voor volgende categorie(meerdere categorieën toegestaan):

❒ binnen- en achtertuinen

❒ voortuinen

❒ gevels

❒ moestuinen

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 17

Page 18: Merel lente 2010

digitale week

18

Oostkamp digitaal

Verschillende Oostkampse organisaties hebben opnieuw deelgenomen aan hetinitiatief ‘de digitale week’ (5 tot 12 maart): gemeente Oostkamp, SeniornetVlaanderen, OCMW Oostkamp, Welzijnsschakel Oostkamp en CVO Sint-Godelieve.We zetten de initiatieven nog eens op een rijtje.

Welzijnsschakel Oostkamp: initiatiecursussenWelzijnsschakel Oostkamp organiseert onder de naam Onbegrensd tweemaalper jaar een initiatiecursus in ‘t Gezelletje. Hier verwerft u basiskennis, eenvoudiguitgelegd, in een tempo dat u beslist kunt volgen. In 13 lessen leert u in eengroepje van hoogstens 7 personen met een computer werken, informatiezoeken op internet en een e-mail schrijven.Contact: t 050 82 34 70 | www.tgezelletje.net

Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-GodelieveOostkamp: langlopende cursussenIn het Centrum voor volwassenenonderwijs Sint-Godelieve kan men terecht voorverschillende cursussen (18 weken). Na een initiatiecursus kunt u overstappennaar de klassieke office-programma’s (Word, Excel). Wie nog een stapje verderwil gaan, kan zich richten op de cursussen programmeren (bv Visual Basic),webdesign (bv Dreamweaver), alsook op grafische programma’s (bv photoshop,digitale fotografie en première elements). Contact: t 050 50 24 34 | [email protected] | www.cvogodelieve.be

OCMW: ondersteuning en doorverwijzingHet OCMW geeft financiële tegemoetkoming op basis van individuele dossiers enzorgt voor de verwijzing van de cliënten naar de bestaande initiatieven. Contact: Sociale Dienst van het OCMW | Dorpsplein 1 Waardamme | maandagtot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur | t 050 28 82 90.

Gemeente i.s.m. Seniornet Vlaanderen vzw:kortlopende cursussen computer, internet en gsmDeze cursussen stimuleren ouderen om de stap naar het internet te maken.Naast de basiscursus computer, kennen ook de vervolgcursussen zoals surfenen googlen, e-mail en e-loket, werken met mappen, webwinkelen (e-bay),digitale foto’s beheren (Picasa) en cursussen gsm een groot succes. Het gaattelkens om kortlopende cursussen gegeven in kleine groepen.Contact: t 050 83 31 80 | [email protected]

Het digitale tijdperk is al eentijdje aangebroken. Voor deéén is deze overstap algemakkelijker dan voor deander. Sommigen vallen nogover de beginselen vancomputer, anderen wensenzich bij te scholen in dezesteeds vernieuwende wereld.Oostkamp doet zijn best omde bewoners hierbij teondersteunen.

De digitalewereldinstappen?Dagelijks krijgen we de boodschap:“Surf naar www.weetikveel, stuur eene-mail met foto, je vindt mij opFacebook, 1 miljoen Belgen vullen hunbelastingsbrief in met Tax on Web,schrijf je in via…” U kan zich daarvragen bij stellen: “Moet dat welallemaal? Is dit wel voor mij? Hoelangkunnen we dit nog volgen? Is dit nogveilig? Een antwoord brengen we opdeze voordracht.Wat: een boeiende uiteenzetting diealle drempels naar computer eninternet wegneemt. Door Prof. Em.Walter Leirman KU Leuven, stichterSeniornet Vlaanderen. (gratis) Wanneer: vrijdag 26 maart | 14 uur Waar: De ValkaartContact en inschrijven: t 050 83 31 80 |[email protected]

Tax-on-webIn 2009 dienden 1694 Oostkampenarenhun personenbelasting in via Tax-on-Web.Dit is 15% van de Oostkampse aangiften.Dit is bijna een verdubbeling t.o.v. van2008. Hiermee behoort Oostkamp totde top van Vlaanderen. Voor de mensendie Tax on Web nog niet gebruikten,worden terug korte infosessiesgeorganiseerd, waarop stap voor stapdit gebruiksvriendelijk programmawordt voorgetoond en aangeleerd.Wat: praktische infosessie over digitaalindienen personenbelasting. Deelnemerskrijgengratiseene-id-kaartlezer (1pergezin) Waar en wanneer: maandag 17 mei |14.30 en 19.30 uur | De Valkaart dinsdag 18 mei | 19.30 uur | De OudeGemeenteschool RuddervoordeContact en inschrijven: t 050 83 31 80 |[email protected]

VOORDRACHT

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 18

Page 19: Merel lente 2010

Het digitaal loket vanOostkamp vernieuwd!

19

Op de gemeentelijke website is eenvernieuwd hoofdstuk e-loket beschik-baar, waar de digitale loketten van degemeente, de federale overheid en depolitie verzameld zijn. Het nieuwe digitaleloket van de gemeente bevat meerformulieren dan vroeger (en wordt voort-durend uitgebreid), maar de grootstevernieuwing zit in de nieuwe zoek-methode. Via diverse ingangen, wordtu tot bij het juiste formulier gebracht:u kunt alfabetisch zoeken, op trefwoord,of via thema’s of levenslijn.

Voor bepaalde toepassingen kunt uvoortaan gebruik maken van uw digitaleidentiteitskaart. Een aantal basisgegevens

worden voor u vooraf ingevuld en voorde gemeente is het een zekerheid datu de persoon bent die dat specifiekeformulier heeft aangevraagd.Formulieren met de digitaleidentiteitskaart zullen in de toekomstvaker voorkomen.

De digitale loketten vindt u opwww.oostkamp.be => e-loket.

Digitaal loket gemeenteSpecifiek voor particulieren: • Aanvragen van allerhande documenten

voor burgerlijke stand / bevolking,geluidsafwijking, voor het organiserenvan speelstraten en straatfeesten

Van thuis uit vragen stellen, inschrijven, meldingen doorgeven, aanvragendoen… U hoeft voor vele zaken niet meer naar het Gemeentehuis of hetpolitiekantoor. We zetten de mogelijkheden op een rijtje.

• Inschrijven voor gemeentelijkeactiviteiten

• Aanvraag indienen voor het hurenvan gemeentelijke infrastructuur /sportterreinen

• Meldingen / klachten indienen • Toeristische brochures bestellen• Online solliciteren

Specifiek voor verenigingen:aanvraag indienen voor het huren vangemeentelijke infrastructuur / sport-terreinen, doorgeven van activiteitenvoor publicatie in Kleine Merel en opwebsite, uw gegevens toevoegen aanhet verenigingenoverzicht, toelage-formulieren.

Specifiek voor handelaars enondernemers:aangifte landbouwschade, aanvraagorganisatie rommelmarkt, aanvraagverstrekken gegiste of sterke dranken,aanvraag afwijking wekelijkse rustdag,aanvraag occassionele verkopen metniet-commercieel karakter, verstrekkensterke dranken op publiek toegankelijkegelegenheden.

Digitaal loket politieU kunt via internet terecht bij de politievolgende zaken: • aangifte van misdrijven: fiets- of

bromfietsdiefstal, een winkeldiefstal,graffiti of vandalisme

• aanvragen van afwezigheids- ofvakantietoezichten: dit moet welminstens 7 dagen op voorhand

www.oostkamp.be De gemeentelijke website bevat veel meer dan enkel het digitaal loket. De informatiewerd de afgelopen periode grotendeels opnieuw ingedeeld, op een meer thematischewijze. Zo vindt u de informatie over sport, cultuur, jeugd, evenementen, toerisme,verenigingen voortaan terug onder de rubriek Vrijetijd. Het hoofdstuk Sociaalbevat alle sociale informatie op een toegankelijke manier voorgesteld. Op de websitevindt u voortaan ook een lijst ‘veelgestelde vragen’ (met antwoorden uiteraard) eneen rubriek met fotoreportages. Onder nieuws – actueel – informatie staan de meestrecente edities van De Merel en De Kleine Merel. Een aantal hoofdstukken is nogin verdere ontwikkeling.

HT

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 19

Page 20: Merel lente 2010

20

OCMW-Oostkamp op zoek naar

jobstudentenvoor de zomervakantie

1.Sociale dienst

De sociale dienst van het OCMW-Oostkamp is op zoek naar jobstudentenvoor de maanden juli en augustus.Studenten Maatschappelijk Werk 2de of3de jaar komen in aanmerking.

2.WZC Ter Luchte Ruddervoorde

• Woonzorgcentrum Ter Luchte is opzoek naar jobstudenten voor in deverzorging. Wie minimum in het 6dejaar zorgkunde zit of in het 1ste jaarverpleegkunde, komt in aanmerking.

• Woonzorgcentrum Ter Luchte is opzoek naar jobstudenten voor in deschoonmaak. Wie dit jaar 17 wordt,komt in aanmerking.

Wij bieden:• Contract voor studentenarbeid van

maximum 1 maand.• Prestatievolume tussen 28,5 uur en 38

uur per week.

Meer info: OCMW dienst Personeel |Dorpsplein 1 | 8020 Waardamme |Dieter De Bels | t 050 28 82 96 |[email protected]

sociaal | ocmw

Heeft u met delente in zichteen klus tedoen in de tuin?

Oostkamp in Actie biedt tegen een democratischeprijs een oplossing voor het uitvoeren van klussenwaar u geen hulp van andere professionelen voorvindt. Omdat we vooral de thuiszorg willenondersteunen, geven wij voorrang aan senioren,langdurig zieken, mensen met een beperkt inkomen ofmensen in een tijdelijke probleemsituatie.

Het betreft klussen zoals grasmaaien, wieden vanonkruid, kuisen van borders, scheren van een haag ensnoeiwerk, planten van bloemen en struiken, … Ookkleine herstellingen en klein schilderwerk voeren wijvoor u uit.

Oostkamp in Actie is een samenwerkingsinitiatieftussen het OCMW, de gemeente, het PWA en desociale werkplaatsen SOBO@werk en Loca Labora.

Meer info:OCMW Oostkamp | Dorpsplein 1, Waardammet 050 28 82 90 | [email protected]

Oostkamp in Actie kan misschien een oplossing zijn.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 20

Page 21: Merel lente 2010

Vrijwilligers uit de Ouderenraad en ouderverenigingen brachtenhuisbezoeken bij 85-plussers. In totaal bezochten 41 vrijwilligers132 personen, die nog thuis woonden en niet aangesloten zijn bijeen Oostkampse ouderenvereniging. Een gezellige babbel stondvoorop. Ze wilden de groep van 85-plussers in Oostkamp in deeerste plaats beter leren kennen.

Na afloop waren zowel de 85-plussers als de vrijwilligers zeerenthousiast. De vrijwilligers kwamen nadien bijeen om ervaringen tedelen. Ze ondervonden toen dat de duur en de inhoud van degesprekken zeer divers waren. En, hoe de huisbezoeken werdenervaren? Dit was dan over de grote lijn gelijk, namelijk positief. Debezoeken waren hartelijk en sfeervol. Tijdens de bijeenkomst kwamen ook onderwerpen ter sprake waarwe als gemeente of burger extra aandacht aan kunnen schenken.Want, ook al komen er wekelijks familie of vrienden langs, ouderenvoelen zich soms alleen of niet beschermd. Ouderen hebben meer risico om beperkt te worden door bijvoorbeeldgezondheidsproblemen, een verlieservaring, een laag pensioen of denood aan zorg en ondersteuning. Waar ze voorheen sterk in hetsociaal leven stonden, kan dit ineens of langzaam keren. Een bezoekkan voor hen ‘zilver’ waard zijn, een uitstap misschien zelfs ‘goud’.Ouderen willen ook zo lang mogelijk in hun (groot) huis wonen. Endankzij verschillende thuiszorgdiensten en mantelzorg, kan dit ook.Toch komt er een moment dat ouderen een aangepaste en veiligeomgeving wensen. Als men dat niet heeft voorbereid, is de kansgroot dat men dan op vervelende wachtlijsten botst.Maar overwegend hadden de vrijwilligers een actief beeld van de groep85-plussers: actief in huis, actief in het vrijwilligerswerk, actief in hunhobby, actief voor familie en vrienden en vooral actief in ‘kletsen’. Zeleerden een kleine helft van de Oostkampse 85-plussers thuiskennen. Hun conclusie is overtuigend: het is een fijne groep. Dit initiatief wordt tweejaarlijks herhaald.

Aangepaste kledij voorzorgbehoevendenAndersvaliden en ouderen met een zorgbehoefte willen het liefst een zonormaal mogelijk leven leiden. Om hun specifieke verzorging aangenameren makkelijker te maken, kan aangepaste kledij een grote meerwaarde be-tekenen. Daarom startte R-touch – een afdeling van vzw buurt- en nabij-heidsdiensten De-Link in Zedelgem – een project ‘aangepaste kledij’. Deze aangepaste kledij is niet enkel voor zorgcentra bedoeld, maarkan ook particulier aangekocht worden. Het aanbod is zeer divers.Hierbij enkele voorbeelden: aangepast ondergoed, pyjama’s, overalls,broeken met elastiek, bovenkledij met rugsluiting, beenzakken, …

Meer info: De-Link | Brugsestraat 280 | Zedelgem | t 050 35 38 00 |[email protected]

Veilig in het verkeerDe gemeente organiseert verschillende activiteiten rond een veilig gevoelin het verkeer. Een aantal van deze initiatieven zijn specifiek gericht op55-plussers. Zo is er een opfrissingscursus van de verkeerscode en kuntu deelnemen aan een infosessie ‘veilig op de fiets’. Meer info p.13.

21

sociaal | ouderenHuisbezoeken 85-plussers GEZOCHT

LogeergezinnenPleegzorg West-Vlaanderen is een nieuwsamenwerkingsverband tussen alle dienstenvoor pleegzorg in de provincie West-Vlaanderen. De organisatie ervaart eengroot tekort aan pleeg- en steungezinnenvoor pleegkinderen en volwassenen meteen beperking. U kunt hen helpen.

Wil u graag• zorg dragen voor iemand met een be-

perking bij u thuis, af en toe, en weekendof een week in de vakantie?

• interim-ouder zijn voor een kleintjejonger dan drie jaar?

Wordt logeergezin!

Meer info:Pleegzorg West-Vlaanderen | t 051 20 02 22 |[email protected] |www.pleegzorgwestvlaanderen.be

VakantiegezinnenElk jaar komen er via Euro-Children kinderenuit probleemgebieden in Europa op vakantiein Vlaamse gastgezinnen. Dit jaar worden170 kinderen verwacht, waarvan 65 dievoor de eerste maal komen. Ze komen uitSlovakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina.Veelal gaat het om kinderen uit gezinnenmet een lage levensstandaard of kinderendie de oorlog hebben meegemaakt.

Euro-Children werkt bewust mee aan degedachte dat men de mensen ter plaatsemoet helpen om zo de migratiestroom tekunnen stoppen, maar wil de kinderen eenleuke vakantie bieden, waaruit vriendschaps-banden ontstaan. Hiervoor zoekt Euro-children nog gastgezinnen.

Meer info: www.eurochildren.be |[email protected] | t 03 247 88 50

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:03 Pagina 21

Page 22: Merel lente 2010

Marcel en Maria De Waele-Van EeghemLoppemsestraat 42 Oostkamp - 20 april

Roland en Hedwige Teerlinck-DemuytLoppemsestraat 30 Oostkamp - 13 mei

Frans en Daisy D’hondt-DewispelaereHertsbergsestraat 21 Oostkamp - 20 mei

Marcel en Andrea Daeninck-WautersEgelantierenstraat 20 Oostkamp - 24 mei

Roger en Georgette Verduyn-MoutonKortekeerstraat 21 Ruddervoorde2 juni

Maurits en Denise Hallaert-VanhoveOedelemsestraat 2/0-02 Oostkamp10 juni

Herman en ChristianeDeschaght-VanhoveOedelemsestraat 55 Oostkamp - 10 juni

Willy en Agnès Franssens-FiersVeldstraat 27 Oostkamp - 10 juni

Gouden bruiloft

André en Julia Van de Walle-TeerlinckLegeweg 37 Oostkamp - 3 mei

Briljanten bruiloft

Gerard en Clarisse Dias-DeschaghtOedelemsestraat 65 Oostkamp14 april

Hieronymus en MariaDevoogt-Van SteenkisteBrugsestraat 96/1-01 Oostkamp28 april

Maurice en MadeleineBousery-Van LeuvenStationsstraat 141 Oostkamp - 6 mei

Andreas en JosetteOmbrecht-VanderlindeProosdijstraat 105 Hertsberge - 30 mei

Charles en RachelDe Groote-Van EenoogheMaciebergstraat 30 Oostkamp - 2 juni

Diamanten bruiloft

jubilarissen

Het CollegevanBurgemeesterenSchepenenbrachteenbezoekjeaandezeechtparendiein deafgelopenwinterhunbriljanten endiamantenjubileumvierden.

Willy en Julia Sap-Mouton

Idesbald en Savina Janssens de Bisthoven-van Caloen

Wilfried en Julia Meulemeester-Dejaeger

22

De jubilarissen die 50 jaar gehuwd zijn werden gehuldigd in De Valkaart op 16 januari

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 22

Page 23: Merel lente 2010

tenorsaxofoon, fagot, trompet,waldhoorn, trombone, tuba, pauken enpercussie en omvat zo’n 18 leerlingen.Onder leiding van de heer ClemensDuchardt zullen ze een repertoirebrengen met onder andere barokmuziek,Latijns-Amerikaanse ritmes of sacralemuziek, maar ook moderne blaasmuzieken evergreens.Na het optreden in de kerk volgt eenreceptie in De Wara opgeluisterd dooréén van onze fanfares.

Inkom: 5 euro (Kaarten: VrijetijdsloketDe Valkaart)

Officiële jubileumvieringOp zaterdag 17 april zijn verschillendeactiviteiten gepland zoals een acade-mische zitting, een rondgang door destraten van Oostkamp met fanfares uitOostkamp en Bad Nauheim en eenbezoek aan de tentoonstelling inDe Valkaart.

eurocomité

23

De zondagsmis van 11 uur in de Sint-Godelievekerk in Moerbrugge wordtopgeluisterd door het mannenkoorRödgen en het Sint-Godelievekoor.

TentoonstellingVan 1 april tot 29 april loopt er in DeValkaart een overzichtstentoonstelling25 jaar verbroedering Oostkamp – BadNauheim. Heel wat authentiekmateriaal werd samengebracht en zalherinneringen oproepen.

Oproep gastgezinnenTraditioneel worden de bezoekers endeelnemers in gastgezinnen onderge-bracht. Wie graag gastgezin wil zijnkan de nodige inlichtingen bekomen inDe Valkaart, t 050 83 31 80, alsook bijde leden van het Eurocomité. Het iseen kans om nieuwe vrienden temaken en de grenzen te verleggen.

Bad Nauheim ligt in de Duitse deelstaat Hessen ten noorden van Frankfurt. De stad ligt op zo’n 500 km van Oostkamp.Rond 1800 was Nauheim nog een klein dorpje. Sinds een 150-tal jaren is de stad uitgegroeid tot een gerenommeerdkuuroord door zijn natuurlijke zoutbronnen.Vanop de Johannisberg - waar u de gehele stad kan zien - is de oude dorpskern met zijn kleine vakwerkhuizen nog duidelijkzichtbaar. Rond de eeuwwisseling (1900) werd de stad stilaan uitgebreid met prachtige lanen. De bouw van de medischeinstituten in Jugendstil was het hoogtepunt in de gebouwengeschiedenis van Bad Nauheim. De zeer moderne kuur- enbehandelingsinstituten zijn gebouwd in een park, in Engelse stijl, dat de deur opent naar de uitgestrekte Taunusbossen. De troeven van het kuuroord situeren zich vooral op de hart- en bloedsomloopproblemen, reumatische aandoeningen en adem-halingsafwijkingen. De verzorging gebeurt door thermische zoutbaden, massages en hydrothermo- en electrotherapie. Bad Nauheim is niet enkel een kuuroord, het is ook leuke winkelstad met talrijke winkels en een veelheid aan producten.Door zijn centrale ligging en de nabijheid van snelwegen fungeert de stad ook als congrescentrum.Aan te raden om te bezoeken zijn de zoutmuren, de “salinen”, het Salzmuseum, het openluchtconcertpodium van hetKurhaus, het Usa-wellenbad, de Johannisberg, het Rozenmuseum en het ijsstadion.

Te beleven in Bad Nauheim: Landesgartenschau: 24 april – 3 oktober 2010. Dit is het grootste tuinfeest in Hessen. OokOostkamp heeft een uniek stukje tuin in deze tentoonstelling.Rozenfeesten in deelgemeente Steinfurther: 16-19 juli 2010. De Oostkampse fanfare Vrij en Blij fleurt mee het geheel op.

25 jaar verbroederingOostkamp - Bad Nauheim

Oostkamp is sedert 1985 officieel

verbroederd met Bad Nauheim

(Hessen, Duitsland). Dit heeft geleid

tot het ontstaan van vriendschaps-

banden tussen families, politici,

kunstenaars, sportmensen, vereni-

gingen, … van Bad Nauheim en

Oostkamp. Via Bad Nauheim is

Oostkamp in contact gekomen met

Buxton (Groot-Brittannië), Chaumont

(Frankrijk) en Bad Langensalza

(Thüringen, Duitsland). Zo ontstond

er een ‘netwerk’ van culturele en

sportieve activiteiten waarbij alle ver-

broederde steden betrokken werden.

Intussen zijn we 25 jaar verder en

vieren we ons verbroederings-

jubileum. De festiviteiten vinden

plaats in de loop van april.

Optreden kamerorkest uitBad NauheimWe starten de viering op vrijdag 16 aprilom 19 uur met een optreden van hetkamerorkest van de Ernst Ludwig Schooluit Bad Nauheim in de Sint-Blasiuskerkte Waardamme.

Het orkest bestaat uit piccolo- endwarsfluiten, klarinetten, hobo, alt- en

Bad Nauheim in het kort…

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 23

Page 24: Merel lente 2010

beeldbank

24

foto 21Deze foto werd in 1951in de Stationsstraatgenomen. We zien destoet die werd gevormdn.a.v. het huwelijk vanLucie d’Ursel, de oudstedochter van graaf Louisd’Ursel. Wie herkent deBJB’ers(?) op de paarden?

Foto 22Op deze foto uit de jarentwintig van de vorigeeeuw zien we de hoevewaarop de familieAtkinson wellichtgewerkt/gewoond heeft.Wie herkent dezelocatie?

Foto 23Deze foto werd gemaakt inWaardamme ter hoogte van caféDe Drie Koningen (huidige Passim).We zien er de stoet die bij deinhuldiging van E.H. RichardVanden Bossche in 1937 uitging.Links op de fiets zien we ValèreVandierendonck. De man met depet achter hem is CyrielVandierendonck (op dat momentrenner). De linkse drager van hetspandoek is Sylvère Lannoo. Wieherkent andere mensen op defoto of beschikt over bijkomendeinformatie over deze activiteit?

Foto 24Over deze foto weten wemomenteel alleen dat hetgaat om een naaischoolin Moerbrugge. Wieherkent iemand of weetmeer?

De HeemkundigeKring Oostkamp en deHeemkundige KringRuddervoorde zijn eentijdje geleden gestartmet het aanleggenvan een beeldbank.Ze verzamelen,digitaliseren enbeschrijvenbeeldmateriaal datover onze gemeentehandelt.Deze beelden wordenvoor iedereenbeschikbaar gesteldop www.beeldbank-westvlaanderen.be.Regelmatig stoten zeop foto’s waarvan nietonmiddellijk duidelijkis wie er op staat,wanneer en waar defoto genomen werden ter gelegenheidvan welke gebeurtenisde foto werdgenomen.Dankzij de reactie vanheel wat mensenslagen ze er vaak inom de foto’s tesitueren.De heemkringen zijnnog steeds op zoeknaar nieuwbeeldmateriaal (oververenigingsleven,festiviteiten, dagelijksleven, publiekegebeurtenissen,…).Heeft u zo’n foto’s?Verwittig dan deheemkundige kring.Zij scannen hetbeeldmateriaal in enbezorgen deoriginelen binnen deweek terug.

Contactpersonen:HKO: Sebastian Vande Ginste ([email protected] | t 050 84 13 16).HKR: Roland Vansteelant ([email protected] | t 050 27 97 86).

Weet u wie of wat afgebeeld is op volgende foto’s?

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 24

Page 25: Merel lente 2010

25

verenigingenSamen sporten indiversiteit:een prijs waard!

In samenwerking met de provincieWest-Vlaanderen lanceert vzw deSOMeen projectoproep naar West-Vlaamsesportclubs die al duidelijke inspan-ningen leverden om de meerwaardevan samen sporten in diversiteit in depraktijk te brengen. In de winnende projecten staan ver-draagzaamheid en samenleven tussenallochtonen en autochtonen alsookde voorbeeldfunctie ervan in desportsector en/of andere domeinenvan de samenleving centraal. Daar-naast zijn het origineel karakter en detijdsinvestering in het gerealiseerddiversiteitsproject belangrijk. De1ste, 2de en 3de winnaar ontvangenrespectievelijk 1500, 1000 en 500 euro.

Inschrijven kan tot 30 juni 2010. Meerinfo, het inschrijvingsformulier en derespectieve selectiecriteria zijn tevinden op http://www.sterkdivers.be.

KarateclubDeValkaartdoet gouden zakenop het VlaamsKampioenschap

Karateclub De Valkaart zette opnieuwschitterende prestaties neer op hetjaarlijks Vlaams Karate Kampioenschap.Pupil Lien Desmet plaatste zich voorde finale, waar ze een zilverenmedaille behaalde.In de categorie Junioren Meisjestoonde Line Renders duidelijk haarklasse en stootte door tot de finale.Line overklaste in de voorrondes haartegenstandsters. Ze behaaldeuiteindelijk de gouden medaille enwerd Vlaams Karate Kampioen 2010. Freya Maenhout moest reeds in eenvroeg stadium bij de SeniorenDames haar meerdere erkennen. De

ervaren Inge Dautel liet er geen grasover groeien en ging als een speerdoor naar de finale. Ze veroverdegoud en werd eveneens VlaamsKarate Kampioen 2010.

De GodelievestappersDe jaarlijkse Valentijntocht van deGodelievestappers die in februariplaats vindt, is ook altijd de huldigingvan de jeugdkampioenen. Bij dejuniors werd Jaron Sintubin, 12 jaar,kampioen met 346 km in 27 tochten.Cedric Corneillie, 10 jaar, behaalde dekampioenstitel bij de kids, met 705.5km bijeengestapt in 61 tochten. Op paasmaandag 5 april is er de35ste Houtlandtocht. Dit is eenwandelparcours doorheen de privatekasteeldomeinen zoals de Cellen,Erkegem, Gruuthuuse, Nieuwburg,Pecsteen en het kasteel Rooiveld endoet de mooie natuur van Oostkampeveneens eer aan. Van 7 - 15 uur kanmen starten aan De Valkaart.

Meer info: t 0477 96 90 01 |[email protected]

VolleyVenuskampioenBegin maart behaalde de kadetten-ploeg van Volley Venus Oostkampvoor de tweede maal op rij dekampioenentitel regionale A. Op 8 meispelen ze de eindronde voor deprovincie West-Vlaanderen in Torhout.

Meer info: www.volleyoostkamp.be.

Keizers van Duiven-maatschappij UinionOostkamp in debloemetjes

Op zaterdag 16 januari werden denieuwe keizers van DuivenmaatschappijUnion Oostkamp gehuldigd: de tandemMaes-Devoogt (Oostkamp) en JozefVincke (Oedelem). De tandem Maes-Devoogt verkreeg die titel door driejaar na elkaar kampioen te spelenmet de jonge duiven op Clermont enJozef Vincke bekwam die titel doordrie jaar na elkaar kampioen tespelen met de oude duiven. Beidegevierden zijn geen groentjes in deduivensport. Ze draaien al jaren meein die discipline en spelen ieder jaaréén of meerdere topuitslagen. Beidezijn dan ook geduchte concurrenten.

vzw Gandalforganiseert 15 jaarvakanties voorgezinnen die inarmoede leven

Voor wie in armoede leeft, zit eenvakantie er vaak niet in. Voor dezegezinnen zet Gandalf zich al 15 jaar in.Gandalf organiseert dichtbijvakantiesop maat van de gezinnen, die zo ookde kans krijgen eens echt op reis tegaan en nieuwe energie op te doen.Een initiatief dat steunt op de inzetvan een heel team enthousiastevrijwilligers.

Meer info: www.gandalfweb.be

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 25

Page 26: Merel lente 2010

26

verenigingenVIVA-Socialistischevrouwenverenigingzet zich in tegengeweld op vrouwen

Op 24 november 2009 hingen de ledenvan VIVA-Socialistische Vrouwenvereni-ging een wit lint rond het standbeeld‘Sport en Cultuur’ van Jef Snauwaertaan De Valkaart in Oostkamp. Ze dedendit naar aanleiding van de jaarlijkse,wereldwijde Wittelintencampagnetegen geweld op vrouwen. Geweld op vrouwen kent vele vormenen is ook in ons land sterk aanwezig.Het aantal aangiften voor geweldbinnen het koppel verdrievoudigdevoor de periode 2000-2008 tot19.162 aangiften. De bereidheid omgeweld binnen het gezin aan tegeven stijgt dus, maar er wordt nogte vaak geen gerechtelijk gevolg aangegeven. De organiserende instantieszij-kant en VIVA-SVV pleiten met deactie in Oostkamp voor een sluitendgerechtelijk gevolg ten aanzien vanpartnergeweld.

Digitaal loketgemeente Oostkamp

Surf als vereniging ook eens naar hetnieuwe e-loket van de gemeente opwww.oostkamp.be. Onder het thema‘vereniging’ vindt u heel wat nuttigeformulieren en reglementen: subsidies,aanvraag afwijking geluid, aanvraagorganiseren rommelmarkt, opnameactiviteit in De Kleine Merel,reservaties van zalen. Voortaan vindtu deze documenten hier allemaalgebundeld.

Activiteit in de kijker:Info-avond“Toenemendehoorproblemen engehoorschade”

In 2006 publiceerde het weekbladHumo een ophefmakend interview metprofessor Bart Vinck over de toe-nemende gehoorschade door luidemuziek bij jongeren. Hij had zich, bijwijze van onderzoek, met zijnapparatuur naar een paar grote rock-festivals begeven en er het lawaai énhet gehoor van de jonge luisteraarsgemeten. Daaruit bleek dat één op devier jongeren er blijvende gehoorschadehad opgelopen. Hoewel de helft vandie jongeren merkte slechter tehoren, dacht ze ten onrechte dat hetprobleem vanzelf zou over gaan. Ook het dagelijkse gebruik van I-pods,mp3’s en andere ‘stille’ muziek-dragers zorgen er voor dat de orenvan jongeren het zwaar te verdurenkrijgen. Ook volwassenen vergetenvaak het risico van blootstelling aanlawaai. Professor Vinck windt ergeen doekjes om: “Als we zodoorgaan, dan is de helft van debevolking slechthorend in 2050”. De Oostkampse afdelingen van hetDavidsfonds en de Gezinsbondsloegen de handen in elkaar om inOostkamp een voordracht van prof.Vinck te organiseren. Hiermee wordtaan alle geïnteresseerden de kansgegeven om op een bevattelijke, dochwetenschappelijk verantwoordemanier met eigen ogen en oren (?) tezien aan welk risico (vooral jongeren?)zich dagelijks blootstellen. Deprofessor geeft een aantal nuttige eneenvoudige tips geven om zich tewapenen tegen het geluidsrisico.

Wanneer:donderdag 22 april 2010 | 20 uur Waar: De Valkaart Kostprijs: 5 euro. Jongeren, leden vanhet Davidsfonds en de Gezinsbond:3 euro.

Welke activiteitenkunnen in De (Kleine)Merel?

De gemeente biedt verenigingen dekans hun openbare activiteiten kenbaarte maken aan de Oostkampenaren viade publicaties De Merel en De KleineMerel. De Kleine Merel verschijnt de1e dag van de maand (met uitzonde-ring van augustus). De Merel ver-schijnt de 1e dag van een nieuwseizoen.

Organiserende instantie: • activiteiten van Oostkampse vereni-

gingendiegekendzijnbijdegemeente • activiteiten van gemeente, politie,

brandweer,andere overheidsinstanties• activiteiten van partners van de

gemeente (vb. Vormingplus…)

Activiteit zelf: openbaar karakter +voor iedereen toegankelijk

In De Merel of De Kleine Merel: • 1-malige activiteiten: Kleine Merel

(in de maand van de activiteit)• Start korte reeks: 1e keer in Kleine

Merel• Langere reeksen in Merel

Aanvullend: Sport-, cultuur- en vormingsactiviteitenvan repetitieve aard met commerciëleinslag kunnen 1 x per jaar kort in DeMerel aangekondigd worden, mitshet gaat om groepsactiviteiten dievoor iedereen open staan (dus nietfitness, personal coach,…). Data vansportcompetitiewedstrijden wordenniet opgenomen.

Deadlines: 10e van de maand voorafgaand aanmaand van publicatie • De Kleine Merel: vb: 10 april voor

De Kleine Merel mei• De Merel: vb: 10 mei voor De Merel

van 21 juni (zomernummer)

Wijze van indienen:• bij voorkeur via website (e-loket)• papieren formulieren (op te vragen

dienst Communicatie)• jaarplanning vereniging, maar alle

noodzakelijke informatie duidelijkvermelden!

Alle activiteiten worden ingediend bijde dienst Communicatie | AC Beuken-park | Kapellestraat 19 Oostkamp.

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 26

Page 27: Merel lente 2010

activiteitenkalender sportAQUAGYM

Gemeente OostkampIedere vrijdag | 8.40 uur | De Valkaart |Info: 050 83 31 80

S.SportIedere vrijdag | 15.15 uur | De Valkaart |Info: 050 82 34 17

BADMINTON

Gemeente OostkampIedere dinsdag | 8.30 uur | De Valkaart |Info: 050 83 31 80

KWB SteenbruggeIedere dinsdag | 21 uur | De Valkaart |Info: 050 36 13 57 |[email protected]

BOOGSCHIETEN

Koninklijke Gilde De HertenschuttersIedere woensdag | 18.30 uur |Oud Gemeentehuis Hertsberge |Info: 0475 65 99 17

FIETSEN

KAV OostkampMaandagen 19 april, 3, 17, 24 mei,14 juni | 13.30 uur | Hogedreef |Info: 050 82 71 54 |[email protected]

KAV Ruddervoorde Iedere dinsdag vanaf 4 mei | 13.45 uur |’t Paviljoentje | Info: 050 84 29 15 |[email protected]

Neos OostkampIedere dinsdag vanaf 6 april | 14 uur |Hogedreef | Info: 050 82 46 93 |[email protected]

OKRA Oostkamp-HertsbergeTweewekelijks op maandag | 13.45 uur |Hogedreef | Info: 050 82 35 42 |[email protected]

OKRA MoerbruggeTweewekelijks op maandag | 13.30 uur |kerk Moerbrugge | Info: 050 82 41 80

OKRA Ruddervoorde Iedere donderdag vanaf half april | 14uur | ’t Paviljoentje | Info: 050 27 80 20

OKRA SteenbruggeIedere maandag | 14 uur | ’t CentrumAssebroek | Info: 050 35 81 90 |[email protected]

WTC De Blauwe WimpelIedere zon- en feestdag | 8.30 uur |Gasthof Munckhove| Info: 050 84 05 05|[email protected]

WTC De Hertetrappers HertsbergeIedere zondag en feestdag | 8.30 uur |Oud Gemeentehuis Hertsberge| Info:050 82 68 28 | www.hertetrappers.be

WTC De PuttersIedere zondag | 8.30 uur | De Valkaart |Info: 0472 26 64 09

S-SportIedere dinsdag | 13.30 uur |Gemeentehuis | Info: 050 82 34 17

GEVECHTSSPORT

Karateclub De Valkaart Iedere zondag om 10.30 uur | Iederevrijdag om 19 uur | De Valkaart |Info: 050 35 87 50

Black bird kenpo Iedere maandag om 18 uur | DeValkaart | Info: 0495 52 16 38

GOLFIT

Neos OostkampIedere vrijdag vanaf 2 april | 14 uur |Bad Nauheimplein | Info: 050 82 46 93 |[email protected]

JOGGEN

FLACMaandag en woensdag om 18.30 uur |jeugd, woensdag om 18.30 uur enzaterdag om 10 uur | container FLACde Valkaart | Info: 0477 20 70 12 |[email protected]

KVLV RuddervoordeIedere maandag vanaf 23 maart |20 uur | Hofplein | Info: 050 27 67 31 |[email protected]

PETANQUE

OKRA Oostkamp-HertsbergeIedere dinsdag en vrijdag | De Valkaart |13.30 uur | Info: 050 82 36 82 |[email protected]

KAV OostkampIedere maandag | 19.30 uur |De Valkaart | Info: 050 84 19 78

Sportclub 50 PlusIedere woensdag | 14 uur | mooi weer:De Valkaart, anders De Sportman | Info:050 82 24 82 | [email protected]

S.SportIedere woensdag |13.45 uur|De Valkaart Vrij spel petanque | Iedere maandagen vrijdag | 13.30 uur | De Valkaart |Info: 050 82 34 17

TURNEN

Gemeente OostkampIedere dinsdag om 10 uur en 20 uur |Iedere donderdag om 20.30 uur Iederevrijdag om 10 uur | De Valkaart | Info:050 83 31 80

Neos OostkampIedere donderdag (uitgez. schoolvak.) |9.45 uur | De Valkaart | Info: 050 8246 93 | [email protected]

OKRA SteenbruggeIedere dinsdag | 14 uur | ‘t CentrumAssebroek | Info: 050 35 81 90 |[email protected]

Sportclub 50 PlusIedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) |15 uur|De Valkaart | Info: 050 82 24 82 |[email protected]

Explorensia fvIedere vrijdag | 14.45 uur|De Valkaart |Info: 0499 31 58 94

VOLLEYBAL

Volley Venus OostkampIedere week training |Info: www.volleyoostkamp.be

WANDELEN

OKRA Oostkamp-HerstbergeTweede en vierde maandag | 13.45 uur |Beukenpark | Info: 050 82 35 42 |[email protected]

OKRA Ruddervoorde Kranige stappers | tweewekelijks opwoensdag | 13.30 uur | ’t Paviljoentje |Info: 050 27 76 58Moedige jong wandelaars |tweewekelijks op vrijdag | 13.30 uur |’t Paviljoentje | Info: 050 27 77 23

ZWEMMEN

OKRA OostkampIedere woensdag | 15 uur |De Valkaart | Info: 050 82 36 54

Sportclub 50 PlusIedere vrijdag | 16 tot 17 uur |De Valkaart | Info: 050 82 24 82 |[email protected]

27

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 27

Page 28: Merel lente 2010

activiteitenkalender sociaal en gezellig

28

ACRYL- EN OLIEVERFSCHILDEREN

‘t SchildersnestIedere donderdag tijdens schooljaar |14 uur en 19 uur | De Wieke | Info:0479 79 07 37

DANS

Gemeente OostkampDinsdag 18 uur (1e-3e middelbaar) en19 uur (vanaf 4e middelbaar) |De Valkaart | Info: 050 83 31 80 |[email protected]

Lijndans | OKRA Oostkamp Elke maandag | 13.30 – 16 uur | CM |Info: 050 27 86 65

FILM

Filmclub SpectrumVrijdagen 2 en 23 april, 7 mei, 4 juni |20 uur | Nieuwvliet | Info: 050 82 29 89 |[email protected]

GEZELSCHAPSSPELLEN

OKRA SteenbruggeIedere donderdag | 14 uur | ’t CentrumAssebroek | Info: 050 35 81 90

HEEMKUNDE (archief en beeldbank)

Heemkundige Kring Oostkamp Iedere tweede zaterdag (uitgez. juli enaugustus) | 9 tot 12 uur | Bibliotheek-Infopunt | Info: 050 82 66 58 |[email protected]

Heemkundige Kring RuddervoordeIedere laatste zaterdag | 9 tot 12 uur |Riderfort | Info: 0475 59 02 23

HOBBY

Hobby-Club NieuwvlietIedere dinsdag | 19 uur | Nieuwvliet |Info: 050 82 46 39 | [email protected]

OKRA MoerbruggeIedere eerste en derde dinsdag |13.30 uur | Zuidleie | Info: 050 82 41 80

OKRA Oostkamp-HertsbergeOm de 14 dagen op woensdag |13.30 uur | CM | Info: 050 82 36 54 |[email protected] OostkampTweewekelijks op maandag | 13.30 uur |De Wieke | Info: 050 82 59 77 |[email protected]

Ziekenzorg Iedere tweede dinsdag | 14 uur | CM |Info: 050 78 14 67

KAARTEN

De KlakmolenkaartersIedere derde zaterdag | 20 uur |De Klakmolen | Info: 050 27 83 46

OKRA Oostkamp-HertsbergeIedere woensdag om 13.30 uur inWZC Sint-Jozef | iedere donderdagom 13 uur in CM Oostkamp |Info: 050 82 56 57 – 050 82 28 30 |[email protected]

OKRA RuddervoordeIedere maandag | 13 uur | Riderfort |Info: 050 27 66 80

OKRA MoerbruggeIedere donderdag | 13.30 uur |Zuidleie | Info: 050 82 41 80

S.PlusIedere maandag | 13.30 uur |Arentsplein | Info: 050 82 34 17

KANTKLOSSEN

Klavertje Vier Iedere woensdag | 19 tot 22 uur |De Wieke | Info: 050 82 25 98

MODELSPOOR

ModelspooratelierIedere vrijdag | 20 uur | Riderfort |Info: 0497 16 36 68

RUILBEURS CHAMPAGNECAPSULES

Iedere derde maandag | 13.30 uur |Oud Gemeentehuis Hertsberge |Info: 050 82 48 22

SCHAKEN

Het Trouwe PaardIedere vrijdag vanaf 20 uur enjeugdschaak op zaterdag vanaf 10 uur |CM | Info: 050 82 57 46

SPEL EN ONTMOETING

Okra H. Hart SteenbruggeIedere donderdag | 14 uur |’t Centrum | Info: 050 35 81 90 |[email protected]

Werkgroep OntmoetingIedere eerste zondag | 14 tot 18 uur |De Raat | Info: 0495 82 37 09 |[email protected]

STEUNPUNT MANTELZORG

Thuiszorgcentrum en ZiekenzorgBruggeIedere 3de donderdag van de maand |14 uur | CM | Info: 050 33 44 96 |[email protected]

ZANG

OKRA MoerbruggeIedere donderdag | 9 uur | kerkMoerbrugge | Info: 050 82 41 80

OKRA Oostkamp-HertsbergeIedere donderdag | 17.15 uur | WZCSint-Jozef | Info: 050 82 60 59 |[email protected]

OKRA SteenbruggeTweewekelijks op dinsdag | 15 uur |’t Centrum Assebroeck |Info: 050 35 81 90 |[email protected]

opmk lentemerel 2010 11-03-2010 19:04 Pagina 28