De Merel zomer 2012

28
De zomer is voor velen een periode om het wat kalmer aan te doen en te genieten van een welverdiende vakantie. Concreet heeft Oostkamp de komende maanden heel wat te bieden aan feesten, kermissen en evenementen. Ook het programma van Oostkamp Zomert ziet er veelbelovend uit. Een van de blikvangers is het ontbijt n.a.v. Vlaanderen Feest op 8 juli op de site OostCampus. Samen met onze sponsors geven we u een heerlijk ontbijt, in aangenaam gezelschap. Inschrijven kan nog tot 28 juni. We zijn blij dat ParkPop dit jaar een vervolg kent. Door het enthousiasme van de nieuwe ploeg en met de steun van de gemeente is er opnieuw een sterk programma. Op vrijdag 17 augustus is er de ParkPop-kwis en op zondag 19 augustus kan u gratis meegenieten van optreden van o.a. Leki, Kato, Stash, Café Flamand … Er is ook een samenwerking met Gipsy’s in het Park dat doorgaat op zaterdag 18 augustus. Een volledig overzicht van Oostkamp Zomert vindt u op pagina 7. Wie op vakantie vertrekt, krijgt op de vakantiepagina tips i.v.m. het tijdig aanvragen van reisdocumenten, vakantietoezicht en verstandig zonnen. Wie niet op vakantie gaat en graag fietst, krijgt op de pagina veiligheid informatie over fietsen in groep. Voor de gemeente breekt een nieuw tijdperk aan. Vanaf 2 juli vinden jullie de diensten van de gemeente en het OCMW samen in OostCampus. Een ver- nieuwde dienstverlening in een gebouw, dat meer is dan een administratief centrum. Er zijn ruimere openingsuren, alle diensten zijn verzameld op één plaats en de werking is bijgestuurd om u beter van dienst te zijn. Alle diensten krijgen een nieuw telefoonnummer. U vindt de nieuwe nummers op de achterkant van deze Merel. Tegelijk met de verhuis wordt een nieuwe huisstijl en een nieuwe website gelanceerd. In Ruddervoorde komt er een nieuwe polyvalente zaal. Eigenlijk gaat het om een volledig nieuwe inrichting van Riderfort. De plannen werden reeds voorgesteld aan de verenigingen en zijn te zien op zondag 24 juni in het Gemeenschapshuis. De laatste jaren is de opvang en zuivering van afvalwater en het scheiden van regen- en afvalwater een centraal punt geweest in het beleid. De Europese en Vlaamse regelgeving liggen hiervan aan de basis. Het is een complexe materie, die we graag toelichten. In de reeks ABC van de gemeente zijn we aan de H van hulpdiensten gekomen. Wat is de rol van de politie, de brandweer en het Rode Kruis bij crisis- situaties? Hoe zijn zij georganiseerd? U leest er meer over op pagina 5. Oostkamp is een mooie gemeente. En we willen dit zo houden. Op de pagina’s van milieu en duurzaam- heid vragen we uw medewerking om de gemeente proper te houden. Sluikstorten is jammer genoeg, ook bij ons, een actueel punt. De foto’s op pagina 15 spreken voor zich. We zijn nochtans overtuigd dat we, met de medewerking van iedereen, dit probleem kunnen aanpakken. Van de uitreiking van de Gouden Merels en de Sportjuwelen en huldiging van de sportkampioenen krijgt u enkele sfeerbeelden. Graag wens ik iedereen een deugddoende vakantie! Luc Vanparys, uw burgemeester Beste dorpsgenoten,

description

De Merel zomer 2012

Transcript of De Merel zomer 2012

Page 1: De Merel zomer 2012

De zomer is voor velen een periode om het watkalmer aan te doen en te genieten van eenwelverdiende vakantie. Concreet heeft Oostkamp dekomende maanden heel wat te bieden aan feesten,kermissen en evenementen. Ook het programmavan Oostkamp Zomert ziet er veelbelovend uit. Eenvan de blikvangers is het ontbijt n.a.v. VlaanderenFeest op 8 juli op de site OostCampus. Samen metonze sponsors geven we u een heerlijk ontbijt, inaangenaam gezelschap. Inschrijven kan nog tot 28juni. We zijn blij dat ParkPop dit jaar een vervolgkent. Door het enthousiasme van de nieuwe ploegen met de steun van de gemeente is er opnieuween sterk programma. Op vrijdag 17 augustus is erde ParkPop-kwis en op zondag 19 augustus kan ugratis meegenieten van optreden van o.a. Leki, Kato,Stash, Café Flamand … Er is ook een samenwerkingmet Gipsy’s in het Park dat doorgaat op zaterdag 18augustus. Een volledig overzicht van OostkampZomert vindt u op pagina 7.

Wie op vakantie vertrekt, krijgt op de vakantiepaginatips i.v.m. het tijdig aanvragen van reisdocumenten,vakantietoezicht en verstandig zonnen. Wie niet opvakantie gaat en graag fietst, krijgt op de paginaveiligheid informatie over fietsen in groep.

Voor de gemeente breekt een nieuw tijdperk aan.Vanaf 2 juli vinden jullie de diensten van de gemeenteen het OCMW samen in OostCampus. Een ver-nieuwde dienstverlening in een gebouw, dat meer isdan een administratief centrum. Er zijn ruimereopeningsuren, alle diensten zijn verzameld op éénplaats en de werking is bijgestuurd om u beter vandienst te zijn. Alle diensten krijgen een nieuwtelefoonnummer. U vindt de nieuwe nummers op de

achterkant van deze Merel. Tegelijk met de verhuiswordt een nieuwe huisstijl en een nieuwe websitegelanceerd.

In Ruddervoorde komt er een nieuwe polyvalentezaal. Eigenlijk gaat het om een volledig nieuweinrichting van Riderfort. De plannen werden reedsvoorgesteld aan de verenigingen en zijn te zien opzondag 24 juni in het Gemeenschapshuis.

De laatste jaren is de opvang en zuivering van afvalwateren het scheiden van regen- en afvalwater een centraalpunt geweest in het beleid. De Europese en Vlaamseregelgeving liggen hiervan aan de basis. Het is eencomplexe materie, die we graag toelichten.

In de reeks ABC van de gemeente zijn we aan de Hvan hulpdiensten gekomen. Wat is de rol van depolitie, de brandweer en het Rode Kruis bij crisis-situaties? Hoe zijn zij georganiseerd? U leest ermeer over op pagina 5.

Oostkamp is een mooie gemeente. En we willen ditzo houden. Op de pagina’s van milieu en duurzaam-heid vragen we uw medewerking om de gemeenteproper te houden. Sluikstorten is jammer genoeg,ook bij ons, een actueel punt. De foto’s op pagina15 spreken voor zich. We zijn nochtans overtuigddat we, met de medewerking van iedereen, ditprobleem kunnen aanpakken.

Van de uitreiking van de Gouden Merels en deSportjuwelen en huldiging van de sportkampioenenkrijgt u enkele sfeerbeelden.

Graag wens ik iedereen een deugddoende vakantie!

Luc Vanparys, uw burgemeester

Beste dorpsgenoten,

Page 2: De Merel zomer 2012

Een nieuw gebouw, eennieuwe (samen)werking,een nieuwe vlagNaar aanleiding van de verhuis en desamenwerking met het OCMW werdonderzocht onder welke vlag gemeenteen OCMW naar buiten zouden komen.In samenspraak met een communicatie-bureau werd beslist om een nieuwestart te nemen, aangezien de aan-passingen in de werking en dienst-verlening erg grondig zijn.Er werd een nieuw logo ontworpen datstaat voor samenwerking en openheid.In de beeldtaal wordt dit ondersteundmet beelden van mensen, een derdetyperend aspect voor Oostkamp. Alleswat leeft in Oostkamp gebeurt doormensen die samenwerken. De kleurenvan de huisstijl stralen hun pit endynamiek uit en het blauw refereert naarde kleur van het gebouw OostCampus.Omdat elke partner ook een stuk eigen-heid heeft die we willen bewaren, bestaaner ook sublogo’s van het basislogoOostkamp. Een apart kleurtje en woordbinnen hetzelfde ontwerp geeft uitingvan deze eenheid in verscheidenheid.Voortaan zal u het nieuwe logo indiverse vormen in de gemeente zienopduiken.

Wist u dat … u voortaan ook kunt huwen inOostCampus?

Meer info: dienst Burgerzaken |t 050 83 31 72(vanaf 2 juli: 050 819 890)

nieuws

2

Woonproject van Vivendo in de vroegere rijkswachtkazernelanGS DE KORTRIJKSESTRAATOostCampusVanaf 2 juli: Siemenslaan 1 |8020 Oostkamp |tel 050 819 819

Nieuwe telefoonnummers vanaf 2 juli:zie achterflap

Diensten gesloten opvrijdag 29 juniOp 29 juni verhuizen de administratieveen technische diensten van de gemeenteen het OCMW naar OostCampus. Omde verhuis vlot te laten verlopen zijn dediensten gesloten op vrijdag 29 juni. Vanaf maandag 2 juli zijn alle dienstenterug open in het nieuwe bestuur- endienstencentrum OostCampus.

Nieuwe openingsuren vanafmaandag 2 juli• Het onthaal is open van maandag

t.e.m. vrijdag van 8.30-12.30 uur envan 13.30-17 uur en op woensdag tot19 uur.

• De loketten vrije tijd, burgerzaken,wonen & omgeving en welzijn(OCMW) zijn open van maandagt.e.m. vrijdag van 8.30-12.30 uur enextra op woensdag van 13.30-19 uur.

OCMW

Welke diensten vindt u inOostCampus? In OostCampus bevinden zich volgendeloketten: • vrije tijd = sport, cultuur en jeugd• burgerzaken = bevolking en

burgerlijke stand • wonen & omgeving = ruimtelijke

ordening, milieu, lokale economie,publieke ruimte …

• welzijn = sociale zaken en OCMW

Wie niet weet tot welke dienst hij zichmoet wenden, kan terecht in het onthaal.Ook voor kleine vragen, het afhalen vandocumenten of het kopen van vuilnis-zakken, fietsroutes … kunt u in hetonthaal terecht. In de achtergrond bevinden zich deadministratieve diensten (financiële dienst,technische ondersteuning, personeel,ICT …). Er is daarnaast ruim plaats voor deuitvoerende diensten (gebouwen, groenen wegen) en het magazijn. Ook hetarchief verhuist naar de nieuwe locatie.

Wat vindt u er nog?De grote loods kan ook als fuifzaal(1.500 m²) gebruikt worden. Achteraanhet gebouw is een park aangelegd,met fietspaden naar de Marechalstraaten een doorsteek naar dewinkelzone in de Kortrijkse-straat. Het park werd samenmet de VLM aangelegd inhet kader van het Europeesproject MP4.

In het park staat een kunstwerk gemaaktdoor leerlingen van Oostkampse basis-scholen. Op de verharde oppervlakteachteraan het gebouw kunnen manifes-taties gehouden worden. Een ruimte van400 m² werd niet ingericht, maar kan in detoekomst een polyvalente zaal worden.

Page 3: De Merel zomer 2012

3

oostkamp.be vernieuwdBegin juli lanceert de gemeente ookhaar nieuwe website. De website is hetverlengstuk van de gemeentelijkedienstverlening en werd volgens ditmodel geordend. Het is mogelijk omde info te benaderen vanuit eenbepaald thema, als bewoner van eenbepaalde deelgemeente, als lid van eenspecifieke doelgroep (jeugd / ouderen/…). Er is ook een overzicht van veelgezochte items en veel gesteldevragen. De site wordt dagelijksaangevuld en geactualiseerd. De onlinedienstverlening via het digitaal loketwordt verder uitgewerkt.

De nieuwe website biedt nog veelmeer. Het is een webstek vooriedereen die geïnteresseerd is in wat erin Oostkamp gebeurt met als doel hetgemeenschapsgevoel te stimuleren. Er

komt een verenigingenloket waardoorde bijna 300 verenigingen via dewebsite hun vereniging kunnenvoorstellen, hun activiteiten kunnenaankondigen en er ook (al dan niet meteen fotoreportage) op terug kunnenblikken. Een ander nieuw element datin dit kader past is het project‘Oostkamp blogt’. Inwoners die metiets opvallends bezig zijn, bloggengedurende enkele maanden op degemeentelijke website en gunnen debezoekers ‘een blik achter hunschermen’.

De gemeente gaat voluit voor eeninteractief communicatiemiddel waarbezoekers snel relevante en actueleinfo over hun omgeving ofinteressevelden terugvinden. Denieuwe website is online vanaf 2 juli.

TENTOONSTELLINGNaar aanleiding van Ruddervoordekermis kan iedereen de aangepasteplannen en foto’s van de ontwerpenkomen bekijken. De tentoonstellingvindt plaats op zondag 24 juni van10 tot 18 uur in Riderfort.

Herinrichtingsite Riderfort De site Riderfort wordt heringericht.In maart werden de plannentoegelicht aan de lokaleverenigingen. Nadien werd adviesgevraagd aan de Kwaliteitskamer enwerden de plannen bijgestuurd.

In het aangepast ontwerp is vooralde plaats van de polyvalente zaalgewijzigd. De zaal komt voor hetgemeenschapscentrum (loketBurgerzaken en bib). Tussen depolyvalente zaal en de bib komt eenbinnenterras van 15 meter op 15meter. De polyvalente zaal komt ophetzelfde niveau van de bib. Dat is 2meter onder het straatniveau.Hierdoor komt het gebouw slechts 6meter boven het straatniveau en ishet minder dominant aanwezig inhet straatbeeld. De zaal is 300 m2 ener komt een tribune voor 220personen.

De nieuwe cafetaria is voorzienvanaf de open ruimte tegenover deVlamingstraat en sluit aan bij depolyvalente zaal. In het midden komteen centrale ingang die toeganggeeft tot alle lokalen: polyvalentezaal, bib, loket, cafetaria en denieuwe sporthal.

Verder zijn voorzien: een sporthal,een uitbreiding van de kleedkamers,nieuwe klaslokalen voor het muziek-en tekenatelier, een appartementvoor de conciërge, bib en loket, eentijdelijke verhuis van deskatetoestellen naar het omnio-sportterrein en de latere integratievan het skateterrein in debuitenaanleg. Ook zal de OudeGemeenteschool gerenoveerdworden tot een kinderopvang.

Page 4: De Merel zomer 2012

Waterbeleid

4

van grachten, hergebruiken van regen-water en afkoppeling van regenwater enafvalwater. Voor deze studie stelt degemeente een studiebureau aan.

2/De gemeente vervult een voorbeeld-functie. • Bij de uitvoering van wegenwerken

wordt aandacht besteed aan derioleringen. Rioleringen worden hersteldof aangelegd. Waar nodig en mogelijkworden afkoppelingswerken opge-nomen in het programma.De Veldhoekstraat is daar een goedvoorbeeld van. Samen met de heraanlegvan de straat werd het afvalwatergescheiden van het regenwater dooreen dubbele riolering aan te leggen(het 2DWA stelsel). Daarbij moestende waterstromen op het private gedeelteook gescheiden worden. De gemeentevoorziet hiervoor een ruime financiëletussenkomst.

• Bij het bouwen en/of verbouwen vande eigen infrastructuur bekijkt degemeente of het oppervlaktewaterniet negatief wordt beïnvloed.

• Verder zorgt de gemeente ervoor datregenwater in eerste instantie her-gebruikt kan worden bijvoorbeeld voorhet begieten van planten en bloem-bakken, het stofvrij vegen van destraten… In OostCampus is eenregenwatercapaciteit van meer dan100.000 liter voorzien. In sommigewerken wil de gemeente dat hetregenwater infiltreert in de bodem bvbij voorziene werken in de Stuiversstraat.

3/Om de juiste beslissing te nemen overde acties, kan de gemeente zichbaseren op het zoneringsplan. Onzegemeente is opgesplitst in 3 zones. • Een eerste zone is het gebied waarin

rioleringen aanwezig zijn die werdenaangesloten op een waterzuiverings-installatie. Bij nieuwbouw ofverbouwingen van bestaande huizenmoeten het afvalwater en het hemel-water gescheiden worden. Dit kan dooreen regenput te plaatsen voor het her-gebruik van het regenwater. Dezemaatregel wordt opgelegd in de bouw-vergunning.

• In een tweede zone is er al dan nietriolering aanwezig en die is nog niet aan-gesloten op eenwaterzuiveringsinstallatie.Ook hier moet men bij een nieuwbouwof een verbouwing een regenput aan-leggen voor het hergebruik van regen-water. Het afvalwater moet voorge-zuiverd worden via een septische put.

• In het derde gebied is er geen rioleringen moeten de bewoners zelf eenindividuele waterzuiveringsinstallatievoorzien. Hiervoor zijn de maatregelenvan zone 2 van toepassing en neemt hetgemeentebestuur het plaatsen enonderhouden van de IBA voor zijnrekening.

De plaatsing van deze IBA’s gebeurt infasen.

4/De gemeente heeft een langlopendeovereenkomst met Aquafin voor hetbeheer van de rioolinfrastructuur(rioleringen, pompstations…). In ditkader heeft Aqaufin de uitvoering van de

Europa en Vlaanderen leggen degemeenten op om het afvalwater tezuiveren en het oppervlaktewater tebeschermen. Hiervoor moeten afval-water en oppervlaktewater (regenwater)gescheiden worden. Het oppervlakte-water moet zoveel mogelijk in de bodemdringen of via grachten naar beken lopen.Het afvalwater moet gezuiverd worden.Dit kan collectief via rioleringen naarzuiveringsstations. Afvalwater kan ookindividueel gezuiverd worden via een IBA(Individuele Behandeling van Afvalwater).Het zoneringsplan legt per woning vastwelk principe gevolgd moet wordenvoor het afvalwater, IBA of riolering.

De Europese kaderrichtlijnen Waterleggen vast aan welke kwaliteitseisenhet oppervlakte- en grondwater moetvoldoen tegen 2015. De gemeentemoet alles in het werk stellen om dezenormen te halen. Daarnaast hecht hetbestuur zelf ook heel veel belang aanduurzaam omgaan met water. Deopvang en zuivering van afvalwaterstaat dan ook al heel de legislatuurcentraal in het Oostkampse beleid.

Om de vooropgestelde doelstellingen tehalen, worden heel wat initiatievengenomen.

1/Een belangrijk instrument is de water-toets. Bij bouw- en verkavelingsprojecten,bij het opmaken van RUP’s (RuimtelijkUitvoeringsplannen) en gemeentelijkeprojecten die een impact kunnen hebbenop het watersysteem, bekijkt degemeente de impact van het project opbeken… Mogelijke oplossingen zijn:zorgen voor buffering, terug openmaken

Waterzuiveringsinstallatie Ruddervoorde

Page 5: De Merel zomer 2012

Het ABC van de gemeenteDe H van hulpdienstenDringende hulpverlening door politie Het HoutscheWie dringend hulp nodig heeft, belt het noodnummer 101. Elkeoproep komt terecht bij het Communicatie en InformatiecentrumWest-Vlaanderen (CIC) in Brugge. Daar wordt de oproepbeantwoord en worden de plaatselijke politiepatrouillesaangestuurd. Indien nodig, worden ook andere hulpdiensten(brandweer of ambulance) vanuit het CIC ter plaatse gestuurd. Er zijn steeds twee interventieploegen op het terrein. Zijverzorgen de eerstelijnspolitiezorg en zijn zo snel mogelijk terplaatse bij dringende oproepen. Bijvoorbeeld bij verkeers-ongevallen met (ernstig) lichamelijk letsel, vechtpartijen,inbraken, diefstallen … De dringende tussenkomsten wordeneerst uitgevoerd. Daarnaast worden de niet dringendeinterventies zoals vandalisme, burengeschillen, parkeer-overtredingen… opgevolgd. De politie streeft ernaar om dewachttijden zo beperkt mogelijk te houden. Bij zaken vanernstig slachtofferschap komt een slachtofferbejegenaar terplaatse. Hij/zij biedt bijstand aan betrokkenen of nabestaandenvan o.a. zelfmoord, moord, een dodelijk verkeersongeval ... Hetslachtoffer of de nabestaanden worden ook doorverwezen naarde gepaste hulpverlening voor verder opvang.Meer info: www.hethoutsche.be

De brandweerDe brandweer van Oostkamp beschikt over 2 hulpverlenings-posten. De hoofdpost is gevestigd in het Veiligheidsgebouw inde Siemenslaan 8. De voorpost is gelegen in de Hofstraat 26 teRuddervoorde. Beiden beschikken over een eigen interventie-gebied. Het doel van de brandweer is het continu beschermenvan mensen, dieren, goederen en milieu tegen brand, ongevallenwaarin snelheid, professionalisme en klantgerichtheid centraalstaan.De posten staan in voor brandbestrijding en brandvoorkoming.Ze leveren technische hulpverlening bij verkeersongevallen: hetbevrijden van geknelde slachtoffers en het opkuisen van hetwegdek. Ze verdelgen wespennesten en verwijderen bomen entakken op de openbare weg. Ze beveiligen de omgeving bij eengaslek. Ze dekken woningen af wanneer het dak weggewaaidis, stutten muren van woningen bij instortingsgevaar, pompenkelders leeg, leveren zandzakjes bij wateroverlast…Meer info: [email protected]: t 050 84 03 61 | voorpost: t 050 28 05 84 | Dringende oproepen: 100 | 112 | t 050 84 16 66

Rode KruisDe Rode Kruisafdeling vanOostkamp is gevestigd in hetVeiligheids-gebouw in de Siemenslaan 10. Er zijn een 30-tal vrijwilligers actief.• Ze verzorgen preventieve hulpposten bij manifestaties en

worden ingeschakeld in het lokale en provinciale rampenplan.• De dienst vorming organiseert EHBO-opleidingen.• Het Jeugd Rode Kruis organiseert jeugdactiviteiten en werkt

samen met de gemeentelijke jeugddienst en de jeugd-bewegingen. Hiervoor hebben ze een waaier aan lespakketten.

• Ze organiseren ook bloedcollectes. Meer info: [email protected] |www.oostkamp.rodekruis.be

5

rioleringswerken in de Veldhoekstraatvoor zijn rekening genomen. Ze staaneveneens in voor het beheer en onder-houd van de 20 pompstations (bij-voorbeeld in de Schooldreef, Lieverstede,Kortrijksestraat, Vlasbloemstraat…). Diezorgen voor het oppompen van hetafvalwater om het naar een hogergelegen riool te pompen (bijvoorbeeldin Lieverstede) of om het naar dezuiveringsstations in Baliebrugge en DeLeite te voeren. In opdracht van hetVlaams Gewest beheert Auqafin ook dewaterzuiveringsstations.

5/De gemeente werkt mee aan de opmaakvan de deelbekkenbeheersplannen.Hierin is opgenomen hoe de gemeentende beken en de bekkens van grotebeken moet onderhouden. Aangeziende beken niet stoppen aan de grens vande gemeente is het belangrijk dat hetbeheer en het onderhoud van de bekenafgestemd wordt over de gemeente-grenzen. Het Bekkenbestuur en hetWaterschap coördineren het overleg.De gemeente dringt aan op een ver-betering van het informatienetwerk overhet waterbeheer. Naar aanleiding daarvanstapte de gemeente in het pilootprojectRivierbeek. Een overleg om een goedbeheer door alle beheerders van ver-schillende niveaus (Vlaams Gewest, deprovincie en de gemeente) wordenhierin op elkaar afgestemd.

6/De baangrachten worden door degemeente zelf onderhouden. De beken(ingeschreven waterlopen) worden inopdracht van de gemeente jaarlijksonderhouden door een aannemer.Inzake waterbeleid heeft de gemeenteal heel wat gerealiseerd. De komendejaren blijft de gemeente hieraan verderaandacht schenken.

Page 6: De Merel zomer 2012

funkampen

Vanaf eind september kan uinschrijven voor de kampen

2012-2013: herfstvakantie 2012,krokus- en paasvakantie 2013.

Info volgt.

Groene Fietsgordeldag | Gratis Seizoensfietsroutekaarti.s.m. VLM, Stad Brugge

Op zondag 29 april namen 780 fietsers deel aan de Groene Fietsgordeldag, eeninitiatief van het landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij. InOostkamp kon men de Tuin van Maurice en het landbouwbedrijf DeWilgenbroeken bezoeken. De Groene Gordel blijft ook na het evenement hetfietsen waard. U kunt gratis een Seizoensfietsroutekaart afhalen in hetVrijetijdsloket | t 050 83 31 80 (vanaf 2 juli: onthaal OostCampus | t 050 819 819).

vrije tijd

6

Fietsfeest i.s.m. Westtoer, Tielts Plateau

De regiowerking Brugse Ommeland, het Leader Tielts Plateau en degemeenten van het Brugse Ommeland organiseerden op zondag 3 juni eenFietsfeest.Het was een natte en druiligezondag. Dankzij hetenthousiasme van veleverenigingen was er tocheen toffe sfeer.In het kasteelpark Pecsteenbeleefde men de verkiezingvan baron Pecsteen in 1920en in VBS De Vaart ging menterug in de tijd, naar deschooljaren anno 1900.

FietstochtOmmetoertje |Op kruistocht metGerard de Riderfort i.s.m. Westtoer, het BrugseOmmeland

Op zondag 15 april kon menmeefietsen met Gerard deRidefort, een bijzonderekruisvaarder, geboren in 1146.Hij gidste de deelnemersdoorheen de weidse landschappen met statige kastelen en het natuurgebiedZorgvliet. Deze fietstocht behoort tot de reeks Historische fietstochten in hetTieltse en is te reserveren voor groepen in het Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80(vanaf 2 juli: onthaal OostCampus | t 050 819 819 ).

Page 7: De Merel zomer 2012

OOSTKAMP

ZOMERTZOMERTPlatse Kerremesse24 juni - Markt Ruddervoorde

Kermis in Moerbrugge29 juni - 1 juli

Ontbijt8 juli - OostCampus

Kermis in Oostkamp3-5 augustus - Centrum Oostkamp

ParkPop17 en 19 augustus - Beukenpark

Gipsy’s in het park18 augustus - Beukenpark

Kermis in Hertsberge25-27 augustus

Oosterkoren27 augustus - Sint-Blasiuskerk Waardamme

Kermis in Waardamme15-16 september

Orgelconcerten2, 9, 16, 23 en 30 augustus - Sint-Pieterskerk

Schaerekermis10-12 augustus

Film in het park14 augustus - Beukenpark

vrije tijd

Ontbijt m.m.v.

Feest vande VlaamseGemeenschap

Info: t 050 83 31 80 I vanaf 2 juli: 050 819 900www.oostkamp.be | [email protected]

Page 8: De Merel zomer 2012

vrije tijd

8

Gouden Merel Sportverdienste:Willy PlovieWilly zet zich reeds jarenlang, samen met zijn echtgenote,onvoorwaardelijk in voor wielertoeristenclub De BlauweWimpel. Hij is al vele jaren een zeer gewaardeerde ennauwgezette penningmeester van deze club, altijdaanspreekbaar binnen het bestuur. Hij is altijd bereid omoveral bij te springen en een handje toe te steken. Hij denktwerkelijk aan alles wat het leiden van zo’n club met zichmeebrengt. Hij neemt bovendien allerhande initiatieven engaat er dan ook volledig voor. Daarnaast is/was hij actief inverschillende andere organisaties.

Sportploeg 2011-2012: Badmintonclub DeValkaart heren 3e liga ADe heren 3e liga A behaalden de titel in hun reeks.

Beloftevolle jonge sportploeg 2011-2012:Volley Venus Oostkamp miniemen meisjesregionaalNaast een kampioenstitel, haalden de VVO-miniemen definale van de beker van West-Vlaanderen. Daarbij werdenalle voorrondes vlot met 3-0 cijfers gewonnen.

(Huldiging sportkampioenen: zie pg 27)

GOUDEN MERELS

Gouden Merel Cultuur:Filmclub SpectrumTien jaar geleden staken Yvan Bruyneel, NancyBruyneel, Eric Perdu, Mario Somers en JosephSomers de koppen bij elkaar om een plaatselijkefilmclub op te richten. De initiatiefnemers zijn stukvoor stuk ervaren cineasten. Ze behoren officieel totde categorie van filmamateurs, maar werken met dedegelijkheid van hoogstaande professionals. ZaalNieuwvliet werd de vaste stek voor de driewekelijkseclubbijeenkomsten.

Gouden Merel Jeugd’t Jonk: Jeugdatelier Oostkamp/OranjeKinderen met en zonder beperking leren er samen ‘spelen’en ‘leven’. Jeugdatelier Oostkamp is zich goed bewust dathet jeugdwerk niet altijd toegankelijk is voor iedereen.Deelnemen aan een jeugdbeweging is voor kinderen enjongeren met een beperking vaak geen evidentie. Vanuitdeze gedachte werkt de jonge (!) leidersploeg intensief aaneen inclusieve jeugdbeweging waar kinderen met eenbeperking welkom zijn. Waar nodig zet men nog een tandjebij en voorziet men extra ondersteuning voor de kinderendie het nodig hebben.

SPORTJUWELEN

Sportvrouw 2011-2012:Jesse Vercruysse (atletiek)Jesse behaalde afgelopen jaar 8 Belgische titels(3 Vlaamse en 5 provinciale). Ze heeft ook de besteBelgische jaarprestatie op de zevenkamp. Daarbovenopwerd ze verkozen tot beste West-Vlaamse atlete.

Sportman 2011-2012:Jurgen Brinckman(scheidsrechter voetbal)Na een periode met wedstrijden in 2e en 3e klasse,kreeg Jurgen de beloning om op het hoogste niveau inBelgië te fluiten. Door de vele trainingen en fysiekeinspanningen kan hij dit niveau aanhouden.

Beloftevolle jonge sporter 2011-2012:Ellen Bacquaert (dans)Reeds 5 opeenvolgende jaren is Ellen Belgisch Kampioenein diverse dansdisciplines. Zij nam ook al deel aan wereld-en Europese kampioenschappen. Met de formatie BlackSpirit werd ze vice-wereldkampioene.

Page 9: De Merel zomer 2012

vrije tijd

9

Sportinitiaties |nieuw FitbalDe sportinitiaties waren een grootsucces. Vanaf eind septemberstarten de lessen terug. Funky danceen figuurtraining komen opnieuwaan bod. Nieuw is de initiatiecursusfitbal. Meer info volgt in de KleineMerel september.

Speelpleinwerking |T-Rit | GrabbelpasDeze zomer is er opnieuwSpeelpleinwerking in Oostkamp enRuddervoorde. Ook de T-rit enGrabbelpas zetten hun supertoffewerkingen voort. Informatieboekje te verkrijgen inDe Valkaart, Riderfort, debibliotheken | vanaf 2 juli ook inOostCampus

Roadtrip | Film in ‘t Park | 14 augustusDe facebookvrienden van de dienst Jeugd kozen dezefilm. We hopen dat jullie massaal komen meebrullen metdeze fantastische komedie met onder andere Tom Greenen Seann William Scott. Wanneer: dinsdag 14 augustus | 21.30 uurWaar: Beukenpark, Kapellestraat 19

Sportkriebels | 5 juliWat: Een dag genieten van alle sporten en initiaties. Naast de competitieveactiviteiten (judo, karate, beachvolleybal, badminton …) zijn er ook een heleboelblikvangers zoals paardrijden, de challenge, een klimmuur, watersplash, reuzen-glijbaan, trampoline, paintball, air-track, enz. Alle initiaties en sportproeven wordenbegeleid door ervaren en/of gediplomeerde lesgevers. Het recreatiedomein isvolledig autovrij zodat iedereen vrij kan rondlopen in en rond het Klein Strand.Wie: kinderen van het 4e-6e leerjaarWanneer: donderdag 5 juli | 9.30-15.30 uurWaar: Klein Strand, JabbekePraktisch:• via Grabbelpas: vooraf inschrijven verplicht, vanaf 6 juni tot 2 juli in het

Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 of [email protected] | 5 euro, vervoer metde bus inbegrepen

• rechtstreeks: inschrijven op de dag zelf vanaf 8.45 uur aan de inschrijvingspostaan het Klein Strand in Jabbeke | 8 euro, met eigen vervoer

Meer info: www.grabbelpas.beTentationBen je tussen 12 en 16 jaar?Reserveer 30 augustus in je agendavoor fun, actie, workshops en muzieken nog veel meer. Hou je klaar vooreen spetterend tienerfestival.Meer weten?Check: www.tentationfestival.beTipjes van de sluier:“lasershooten/trial bike/nail-art”

Sport over dag, iets voor u?Bent u een thuiswerkende ouder? Met pensioen? Of heeft u onregelmatige uren enbentu overdag somsvrij?Kom dan kennismaken methet programma‘sportover dag’.Er is een gevarieerd aanbod: badminton, figuurtraining, step-aerobic, aquafit,baantjes zwemmen en BBB. Het nieuwe seizoen start op dinsdag 11 september.Die week kunt u gratis sporten. Nadien kunt u met een 10-beurtenkaart van 15 eurodeelnemen aan de sportactiviteiten van uw keuze. Vooraf inschrijven is niet nodig.Meer info: t 050 83 31 80 (vanaf 2 juli: 050 819 900)

Meer info:dienst Jeugd | t 050 83 31 92(vanaf 2 juli 050 819 903) |[email protected]

Page 10: De Merel zomer 2012

vrije tijd

10

Facebooknews

• Delphine over de let’s do it in devuilbakfoto: “Ik wil ook zo’n bril,waar zijn die te verkrijgen?”

• Margaux over een foto van deopening van het skateparkHertsberge:“Dit is echt coooooooooooooooool!”

• Poll: Welke film wil jij zien in hetpark? Roadtrip wint!

Zomersuggesties van de bibWe hebben gebeefd en we hebbengesakkerd, maar eindelijk is de zomer daar.Of we nu op reis gaan of we blijven lekkerthuis, de bibliotheek helpt ons genieten. De bibliotheek heeft met de dwarsliggerseen nieuwe aanwinst bij. Dwarsliggerszijn kleine pocketboekjes (boeienderomans) die je kan meenemen in je hand-tas. Ideaal voor in je handbagage op reis. Er zijn de luistercd’s om in de auto telaten spelen. Vervelen de kinderen zichsnel en krijg je het op de heupen van het alom bekende zinnetje “Zijn we erbijna?”, laat ze dan genieten van een luisterboek. Boeiende verhalen,meeslepende intriges en sprookjes. Blijf je thuis en komen er kleine kinderen logeren? De bibliotheek biedt gratissnippertassen aan. Snippertassen zijn rugzakjes die gevuld zijn met een vijftalleuke prenten- en voorleesboeken, een knuffel en kleurplaten. Je kan kiezen uiteen tiental snippertassen. Let ook op de themastand “Zomer van het Spannende boek” met de gratisdvd’s en thrillergids! De bib ook een schitterende roman- en thrillercollectie.

Meer info: Bibliotheek-infopunt | t 050 83 31 30 (vanaf 2 juli: 050 819 930) |[email protected]

Opening nieuw skatepark HertsbergeIn april werd het nieuwe skatepark op het kerkplein in Hertsberge ingehuldigd.In overleg met een aantal skaters werd gekozen voor o.a. een quaterpipe, eenstraight boardbank extended en een quarterpip+kingsize bank 35°.

BoekenverkoopTijdens Oostkamp kermis is debibliotheek open op zondag voor depopulaire boekenverkoop. Komlangs en ontdek de pareltjes,kookboeken, de klassiekers onderde jeugdboeken, kunstboeken enzoveel meer.Waar: Bibliotheek-infopuntOostkampWanneer: zondag 5 augustus |9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur

Meer info: Bibliotheek-infopunt |t 050 83 31 30(vanaf 2 juli: 050 819 930) |[email protected]

Skatepark RuddervoordeIn afwachting van het nieuwe skatepark dat er komt bij deheraanleg van het domein Riderfort, komt er deze zomereen tijdelijk skatepark op het omnisportveld achter hethuidige Riderfort. Vanaf eind juni tot eind oktober staan er6 nieuwe skatetoestellen.Voor de kenners: een quarter, een flatbank, een stoop+ rail,een grindbox en een flatbank 2 bank.

Zomeractie met VliegAhoi maatjes! Verrekijker en ooglapjeklaar? Papegaai stevig op je schouder?Kom dan de schat van de bibliotheekvinden! Deze zomer heeft Vliegdiamantjes verstopt in de schatkist.Kom ze snel zoeken en maak kans opmooie prijzen! Inschrijven is niet nodig.Wanneer: van 25 juni t.e.m. 31augustusMeer info: Bibliotheek-infopunt |t 050 83 31 30(vanaf 2 juli: 050 819 930) |[email protected]

Page 11: De Merel zomer 2012

10de Gipsy’s in het park op 18 augustus

vrije tijd

11

Geleid bezoek kasteelpark GruuthuseHet parkdomein is een van de laatste voorbeelden van de Franse tuin in onzestreken. Het werd eind 19de eeuw aangelegd door de Franse landschapsarchitectHenri Duchêne. De architect werd wereldberoemd met de renovatie van detuin in Vaux-le-Vicomte in Frankrijk. Centraal in het domein ligt de spiegelvijver,die dient om het kasteel te weerspiegelen. De architect gebruikte ook diversekunstgrepen om de tuin groter te laten lijken. In het Engelse parkdeel werddan weer gezorgd voor speciale diepte-zichten en verrassende hokjes.Dit deel herbergt ook de bekende schandpaal van de heerlijkheid Oostkamp.Het kasteelpark Gruuthuse werd injuli 2010 een beschermd monument.

U kan dit unieke park ontdekken onderbegeleiding van een ervaren gids:• zondag 12 augustus om 14 uur• zaterdag 22 september om 18 uur• zondag 21 oktober om 14 uur

Vooraf inschrijven verplichtKostprijs: 3 euro per persoon

Reserveren en meer info:Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 |[email protected] |vanaf 2 juli: onthaal OostCampus,t 050 819 819

17 en 19 augustus – Beukenpark• 17 augustus om 19.30 uur:

ParkPop Kwis• 19 augustus vanaf 14 uur: gratis

festival met Dreamshow, Leki,Kato, Stash, Chef’Special, Meurisvs. De Leeuw en Café Flamand

Waar: Beukenpark, Kapellestraat 19Prijs: vvk 13 euro, add 16 euro, tot 16 jaar gratis, Oostkampenaren 5 euro

Meer info • Bibliotheek-infopunt | t 050 83 31 30 (vanaf 2 juli 050 819 930) |en tickets [email protected]

• vanaf 2 juli: onthaal OostCampus | Siemenslaan 1• In&Uit Brugge | www.ticketsbrugge.be (tickets online)• Tickets Fnac | www.nl.fnac.be (tickets online)

De vzw Delarue, die samen met de gemeente Oostkamp het festivalorganiseert, selecteerde kleurrijke authentieke gipsyformaties.

18 uur Gyula Csikos GipsyCimbalom Band

19.30 uur De Piotto’s Special metTcha Limberger,Mozes Rosenbergen Paulus Schaefer

21 uur Emilia Kirova en Tzigani22.30 uur Fanfare Ciocarlia

Voor de randanimatie komt GadjoJoe met de zelden gehoordeverhalen over de helden van hetzwerfvolk, nomaden en gipsy’s.Gipsydansinitiatie en optreden metSakinah Yanara.

PROGRAMMA

Gezellig ontbijten samen met familie,vrienden of buren. We zorgen voor eenstreepje muziek en voor kinderanimatie.

• 5 euro: 2 pistolets en 2 boterkoeken,

boter, confituur, choco, kaas, ham, stuk

fruit, yoghurt, glas fruitsap en koffie.

• 3 euro: 1 pistolet en 1 boterkoek, boter,

confituur, choco, stuk fruit, yoghurt, glas

fruitsap en chocomelk.

Inschrijven kan t.e.m. donderdag 28 junibij de deelnemende bakkers, AD DelhaizeOostkamp, in Riderfort en het Vrijetijdsloket.

Meer info: Vrijetijdsloket | t 050 83 31 80 |[email protected]

Initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

OntbijtZondag 8 juli8 - 11 uur – OostCampus5 euro / 3 euro

Page 12: De Merel zomer 2012

vakantie

12

Vakantietoezichtdoor de politieTijdens uw vakantie kan de politieeen oogje in het zeil houden. Dithoudt in dat er op regelmatige basiseen politiepatrouille bij uw woninglangsgaat. Voor potentiële daderswerkt dit afschrikkend.

Hoe vraagt u dit aan?• Via www.policeonweb.be. Uw

lokale politieafdeling krijgt denodige gegevens door en plant de controles aan uw woning in depolitiepatrouilles in.

• Ook via www.hethoutsche.be kuntu police-on-web bereiken.

• U vermeldt in uw aanvraag de duurvan uw afwezigheid en een contact-persoon. Hoe meer gegevens uinvult, hoe beter en gerichter depolitie controle kan uitvoeren.

• 7 dagen voor u op reis vertrekt, moetu het vakantietoezicht aanvragen.

• De maximumperiode waarin depolitie toezicht houdt, is 1 maand peraanvraag en maximum 2 maandenper jaar.

Wist u dat …de Politiezone Het Houtsche in detop 5 staat in België, wat aanvragenvan afwezigheidstoezicht betreft? Inmaart 2012 was de politiezone zelfsde nummer 1, voor de grootstedenGent en Antwerpen.

Vraagtijdig uwreis-documentenaan

Goed voorbereid op reis vertrekken is de boodschap. Wie niet over de juiste reisdocumentenbeschikt, moet vaak zijn reis uitstellen of annuleren. De nodige documenten aanvragen via eenspoedprocedure kost veel geld en zet vaak een domper op de vakantievreugde. • Volwassenen die binnen Europa reizen hebben een geldige identiteitskaart nodig. Voor

bepaalde landen moet de identiteitskaart langer geldig zijn dan de reistijd. Als er geenminimum geldigheid van identiteitskaart gevraagd wordt, moet de identiteitskaart geldig zijntijdens het verblijf. Een identiteitskaart vernieuwen duurt minimum 3 à 4 weken.

• Elk kind onder de 12 jaar heeft een kids-ID nodig om op reis te gaan. De afleveringstermijnbedraagt 3 à 4 weken. Indien kinderen op reis gaan met derden (kampen, grootouders,school, familie, vrienden …) moeten zij een reistoestemming krijgen van de ouders. Enkelde ouders kunnen dit document aanvragen. Het formulier kan onmiddellijk afgeleverd worden.

• Veel landen buiten Europa eisen een reispas. De afleveringstijd voor een reispas is 6werkdagen. Op de site www.diplomatie.be vindt men de landen waarvoor een reispas nodigis. Minderjarigen moeten bij de aanvraag vergezeld zijn door één van de ouders.

• Bepaalde landen vragen ook een visum. Het visum wordt afgeleverd door de ambassade of hetconsulaat van het land waarnaar men afreist. Via de site www.diplomatie.be kan men opzoekenvoor welke landen een visum nodig is. De regels zijn voor volwassenen en kinderen dezelfde.

• Reisbureaus of luchtvaartaatschappijen vragen soms extra documenten of een langere geldigheidvan de documenten t.o.v. de wettelijk voorschriften. Het is belangrijk om ook bij hen te informeren.

Meer info: dienst Burgerzaken | t 050 83 31 70 (vanaf 2 juli 050 819 890) | [email protected]

Page 13: De Merel zomer 2012

13

Project Innoverende Straat teRuddervoorde-WaardammeHet project ‘Creatieve Commerciële Clusters’ dat de roepnaam ‘InnoverendeStraat’ kreeg, is een samenwerkingsverband tussen de 5 RESOC’s in deprovincie West-Vlaanderen, het Ondernemerscentrum Kortrijk, Innovatie-centrum West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen. RESOC (het RegionaalSociaal-economisch Overlegcomité) is het overlegorgaan op streekniveau voorsociaal-economische thema’s. Het project Innoverende straat kadert in deoproep ‘Ondernemersvriendelijke Gemeente’ van het Vlaams AgentschapOndernemen. Het is ontstaan vanuit het EFRO-project Commerciële Innovatie.

De doelstelling is om op niveau van overkoepelende handelscomités en-verenigingen (op straat-, wijk- en (deel)gemeentelijk niveau) gestalte te gevenaan innovatieve samenwerkingsverbanden. Meer concreet worden 30innovatieve acties opgezet in functie van commerciële verbetering van 30handelszones. Bij het uitwerken van de concrete situaties worden naast dehandelaars ook de lokale besturen van de deelnemende gemeenten nauwbetrokken. De kans op implementatie wordt zo beduidend verhoogd.

Tussen december 2009 en december 2011 kregen een 30-tal West-Vlaamsehandelszones met verschillende handelaars, de kans om een individueelinnovatietraject te doorlopen. Dit betekent stil staan bij een aantal aspecten vande eigen handelszone, nadenken over nieuwe ideeën die de handelaars helpenom de concurrentiepositie te versterken. Zo is de aanvraag van UnizoRuddervoorde-Waardamme gunstig geadviseerd. Winkeliers hebben gebrainstormden het innovatieve idee om kunstkoeien te plaatsen was het resultaat. Eind junizullen de kunstkoeien in Ruddervoorde en Waardamme verschijnen: een ‘kunstig’en ‘creatief’ idee om deze handelskernen onder de aandacht te brengen.

lokale economie

Bedrijf in de kijker: Delicious Cateringwint Event Catering AwardHet Oostkamps bedrijf Delicious Catering uit de Brugsestraat heeft de EventCatering Award 2012 gewonnen. De award bekroont de ‘creativiteit, kwaliteiten service’ waarmee Delicious Catering op evenementen telkens weer eenuitzonderlijke culinaire beleving creëert.

Dieter Samyn en collega-chef Christophe Desoetemochten de Event Catering Award 2012 in ontvangstnemen. ‘We beschouwen deze prijs als de kroon opons werk, een mooie waardering voor het hogeniveau dat we al jaren met ons team halen. Dat dejury van alle genomineerden Delicious Catering debeste score toekent, bevestigt dan ook dat onzeaanpak zijn vruchten afwerpt. Het is tevens eenaanmoediging om op de ingeslagen weg verder tegaan en klanten te blijven verrassen met origineleculinaire concepten.’

Rondetafelconferentiemet VOKAen OostkampseondernemersBurgemeester Luc Vanparys enschepen Lokale Economie Jan deKeyser waren de gastheren op derondetafelconferentie met de VOKA-top en een select gezelschap vanOostkampse ondernemers. Voka is een Vlaams netwerk van onder-nemingen. Ze vertegenwoordigenmeer dan 18.000 bedrijven inVlaanderen en Brussel, goed voor 65%van de private werkgelegenheid en66% van de toegevoegde waarde inVlaanderen. Voka ontstond in januari2004, toen het Vlaams EconomischVerbond en de acht regionale Kamersvan Koophandel in Vlaanderenbesloten om in een alliantie intensiefsamen te werken. De gemeente gaf de krachtlijnen weervan het gevoerde beleid en lichtte debeleidsplannen omtrent ruimtelijkeordening nadrukkelijk toe. Specifiekvoor het economische beleid staankernversterking, overleg met deeconomische actoren en ruimte voorondernemen centraal. De financiëleuitdagingen voor de volgende jarenwerden op een transparante wijzegecommuniceerd en er volgde eenopen debat. Als Oostkamp zich in detop 10 van economische bedrijvig-heid in West-Vlaanderen wil blijvennestelen, is het belangrijk dat eengoede communicatie met de actorenwordt verdergezet.

De gemeente neemt deel aan OpenBedrijvendag. OostCampus en hetcontainerpark worden opgengesteldvoor het grote publiek. Ook 10Oostkampse bedrijven doen mee.Noter de datum alvast in uw agenda.

Page 14: De Merel zomer 2012

14

milieu & duurzaamheidSubsidie groendakenParticulieren die een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak)aanleggen, kunnen een subsidie krijgen. Het betreft een daksysteem waarbijminstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn.Bij een hellend dak is de draineerlaag niet noodzakelijk.

Een groendak heeft heel wat voordelen voor de maatschappij. Het houdt regenwatervast, het zorgt voor luchtzuivering, het heeft een verkoelend effect en het is eenleefruimte voor planten en dieren. Ook de voordelen voor de eigenaar zijn talrijk.De dakbedekking heeft een langere levensduur, het heeft een koelend effect inde zomer. Het is geluidsisolerend en visueel aantrekkelijk. Het is ook brandveilig.

U kan de aanvraagformulieren verkrijgen op de dienst Milieu of opwww.oostkamp.be/e-loket. De aanvraagformulieren moeten vóór de aanvang vande werken ingediend worden bij de dienst Milieu.

Meer info: dienst Milieu| t 050 83 31 25 ( vanaf 2 juli: t 050 819 860)

Snoeien tegen kanker50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In dejonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegenkanker. Breng uw taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus gratis naar hetcontainerpark. Voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel wordt 50 eurogeschonken aan kankerbestrijding.

Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn. Enkel het eenjarig snoeisel(takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het isdan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen diejaarlijks gesnoeid worden. Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op tevangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos.Meer info: www.vergrootdehoop.be

Wist u dat 58,5% van de gezinnen inWest-Vlaanderen effectief ingingen ophet aanbod van de winnende energie-leverancier van de groepsaankoopgroene energie en gas? De gemiddel-de besparing is 278 euro per jaar.

Teveelgrasmaaisel?Is uw gazon behoorlijk groot en wilt utoch weinig grasmaaisel produceren?Dan is een mulchmaaier ideaal. Diemachine versnippert het gemaaide grasen blaast het opnieuw tussen de grasmat.Zo vormt zich een dun mulchlaagje dathet gazon voedt, dat snel verteert endat de bodem beschermt tegenuitdroging. U dient geen grasmaaiselmeer te verwerken én het is niet meernodig om het gazon te bemesten. U kan ook kiezen voor bodembedekkersen hiermee uw grasmat een stukverkleinen of zelfs volledig vervangen.U kan ook gras verwerken in eencompostbak, als mulchlaag van 2 cmtussen planten of kies bij het inzaaienvoor een traaggroeiende soort.Meer info: [email protected] |

Energiejacht:de resultaten

Van 1 december tot 31 maart gingen heelwat Oostkampse gezinnen op jacht naarde energievreters in huis. Zij slaagdenerin om 15% aan gas en 11% aanelektriciteit te besparen. De gezinnennoteerden wekelijks de meterstandenen kregen persoonlijke begeleiding vaneen energiemeester. Zij bespaardenenergie door energiezuinig te koken ente wassen, hun verwarmingsketel beteraf te stellen, spaarlampen te installeren,sluipverbruik van elektrische toestellen inde gaten te houden enz. De besparingengebeurden zonder comfortverlies. Veel van de goede bespaarders komen uitde kansengroepen. Voor hen is energiebesparen niet altijd evident tijdens hundagelijkse zorgen. Voor deze groep is hetdes te belangrijker om te besparen ophun energiefactuur.

Page 15: De Merel zomer 2012

15

Geen raad met uw afval?Loop eens langs op het containerpark. Daar kan u het meeste afval gratis kwijt. Voorbetalende fracties is er op het containerpark een vrijstelling van 7 euro per gezinslid. Meer inlichtingen: containerpark Siemenslaan, t 050 84 03 22 |De Leiteweg, t 050 28 16 79.

Daarnaast bestaat er een gratis ophaling van grofvuil op afroep door IVBO(t 050 45 63 11).

TMVW hangt het uitTMVW wil kraantjeswater promoten en verdeelt op vrijdag 22 junigratis drinkbussen op verrassende locaties. Hou de websitewww.water-link.be in het oog. U leest er de komende weken waaren wanneer u hen kan vinden … met de gratis drinkbussen.Ook bij de medewerkers van AquaFoon vindt u informatie overdeze actie.

AquaFoon t 078 35 35 99 |Bereikbaar elke werkdag van 8 tot 20 uur.

Sluikstortvan het trimester!

Zwerfvuil en sluikstort zijn voor veel inwoners en voorbijgangers een bron vanergernis. Mensen vinden het terecht onaangenaam om in een bevuilde ofrommelige omgeving te vertoeven. Niet enkel voor de burger, maar ook vooronze gemeente zijn zwerfvuil en sluikstort een doorn in het oog. Het opruimenkost bovendien een bom geld en vraagt veel werk.

Sluikstorten is bij wet verboden! Sluikstorten is het werk van burgers die bewust afval dumpen omdat ze nietwillen betalen voor de ophaling en de verwerking ervan. Ze laten liever de helemaatschappij opdraaien voor hun ontoelaatbare gedrag.Het gaat om achtergelaten autobanden, grasmaaisel in bermen, het achterlatenvan huisvuil in straatvuilbakjes of blikvangers langsheen de openbare weg … Op het achterlaten en/of laten rondzwerven van afval staat een administratievegeldboete die kan oplopen tot 250 euro. Hiervoor is een algemeen politiereglementvan kracht. Wanneer de sluikstorter geïdentificeerd wordt, stuurt de gemeentebovendien de factuur voor het opruimen en verwerken van het afval.

Iets gezien? Neem zeker contact op met de milieucel van de politie: t 050 820 800 | [email protected] online formulier op www.oostkamp.be/e-loket.

SAMEN VOOR EEN PROPER OOSTKAMP

Page 16: De Merel zomer 2012

Veldhoekstraat

OpeningOp 12 mei werd de vernieuwdeVeldhoekstraat officieel geopend. Destraat werd per fiets ingereden.De Veldhoekstraat werd in 2 fasen volledigvernieuwd. Er kwam een gescheidenrioleringsstelsel, het wegdek werd her-aangelegd in asfalt en er kwam in beiderichtingen een nieuw fietspad in rodeasfaltverharding. Het fietspad wordt dooreen haag volledig gescheiden van derijweg.

Aangepastverkeersreglement• Een onderdeel van de werken was de

herinrichting van het kruispunt Veld-hoekstraat en Sijslostraat. Wie rijdt vande Veldhoekstraat naar de Sijslostraatrichting Ruddervoorde en omgekeerdheeft voorrang op wie rijdt in deSijslostraat van en naar Loppem.

• Het dubbelrichtingfietspad wordt ver-boden voor bromfietsers klasse B.

Kinderen in het verkeer

verkeer

16

SchoolroutekaartenoverhandigdDe gemeente overhandigde aan deOostkampse scholen de schoolroute-kaarten en 3 fluomannetjes. De kaartgeeft een overzicht van de veilige enonveilige verkeerspunten in de omgevingvan de school en is bedoeld om deverkeersveiligheid in de schoolomgevingte verbeteren. De fluomannetjes zijnfiguren die de scholen kunnen ge-bruiken voor allerhande verkeersacties.De schoolroutekaarten werden opge-maakt door Mobiel 21 i.s.m. de gemeente.De technische dienst van de gemeentemaakte de fluomannetjes. De gemeentetrok hiervoor 5.150 euro uit.

Fietsactie scholenOp 3 en 8 mei namen leerlingen van het 5de en 6de leerjaar deel aan de fietsactie. Depolitie, de sportraad en de wegkapiteins van verschillende wielerverenigingenwerkten mee aan het evenement. De fietsactie draaide rond leren in de praktijk. Er was aandacht voor de veiligheidvan de fietser in het verkeer. De handigheid op de fiets werd getest op eenbehendigheidsparcours.

Volgende scholen namen deel: VBS De Sprong, VBS De Bosbes, BasisschoolMalpertuis, VBS De Kiem, VBS Baliebrugge, VBS Sint-Pieter, VBS De Vaart, KoningBoudewijnschool en De Klimop.

Page 17: De Merel zomer 2012

17

Wegen

AanpassingenVan Cailliedreef, Beverhoutstraat en VeldstraatIn de Veldstraat worden uitwijkstroken voorzien om het verkeer te remmen en omde bermen te beschermen. Het kruispunt Veldstraat-Beverhoutstraat wordtheringericht tot een bajonetkruispunt. De rechtdoorbewegingen van de Veldstraatnaar Veldkapelstraat met de kruising met de Beverhoutstraat (en omgekeerd) makenhet kruispunt nu onveilig. Bestuurders zijn zich niet altijd bewust van of houden geenrekening met de zijstraten. Het kruispunt wordt uit elkaar gehaald en er komen tweet-splitsingen tegenover elkaar op relatief korte afstand. Zo kan men niet meerrechtdoor rijden zonder snelheid te minderen. In de Beverhoutstraat komt eenfietspad vanaf de Veldstraat tot aan de hoofdsloot net voorbij de Koedreef. In de VanCailliedreef worden de uitwijkstroken nog geoptimaliseerd.

Deze aanpassingen kaderen in de landinrichtingsplannen van de VlaamseLandmaatschappij (VLM) binnen het project de Groene Fietsgordel Brugge. Met hetproject wil men de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren.

De totale kostenraming van de werken bedraagt 1.053.755 euro exclusief BTW. Degemeente kan rekenen op subsidies van de VLM voor 70% van de kostprijs.

Herstelling verschillende stratenVoor de veiligheid van de weggebruiker is het aangewezen dat de gemeente dewegen in goede staat houdt en waar nodig de nodige herstellingswerken uitvoert.De volgende werken staan op de agenda:• Op een aantal plaatsen worden herstellingswerken uitgevoerd met gietasfalt: o.a.

in de Stuiversstraat (kostenraming: 28.877 euro)• Door de winterschade moeten heel wat asfaltwegen of delen ervan hersteld

worden: Kortekeerstraat, Kasteeldreef, Blauwhuisstraat, Munkenstraat,Scharestraat, Koeboekdreef … (kostenraming: 456.424 euro).

• In de Moerbrugsestraat worden de slechte betonvakken opgebroken enheraangelegd in asfalt (kostenraming: 36.258 euro).

• In de Karel De Stoutelaan en de Torhoutsestraat worden betonvakken verwijderden heraangelegd in beton (kostenraming: 152.860 euro).

Fietssuggestiestrook in Kortrijksestraat en BrugsestraatIn het kader van de verkeersveiligheid wil de gemeente fietssuggestiestrokenaanleggen tussen de Brugsestraat huisnummer 9 en de Kortrijksestraat huisnummer82. Ze zijn voorzien langs beide zijden van de straat en zijn 1 meter breed. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken gebeurt op basis van 2 componenten:epoxy bindmiddel en gekleurd bauxiet- of kwartsaggregaat (coatinglaag). De aanlegsluit aan bij de werken die voorzien zijn in de Brugsestraat. In het gedeelte van deBrugsestraat tussen het verkeersplateau ter hoogte van het Pastorieplein en hetGemeenteplein worden de platines verwijderd en komt er asfalt.

Heraanleg St-Jozefsdreefen aanleg centraal pleinDe gemeente wil de St.-Jozefsdreefmoderniseren en het Woon- en Zorg-centrum St.-Jozef wil een centraal pleinaanleggen ter hoogte van de nieuwegebouwen die ze oprichten. De gemeenteen de vzw St.-Jozef zullen voor derealisatie van het project nauw samen-werken. Een ontwerper/studiebureauzal een plan opmaken. De gemeente komtvoor maximaal 300.000 euro tussen.

Huurovereenkomst pastorieHertsberge opgezegdSinds 1984 huurt de gemeente depastoriewoning in de Wingensestraat 2in Hertsberge van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Hertsberge. PastoorJan Vandenberghe nam er zijn intrek. Op1 juli 2012 gaat de pastoor op pensioen.Hij kreeg eervol ontslag. Aangezien hijniet vervangen wordt, heeft degemeente de huurovereenkomst alspastorie beëindigd. Het gebouw zalverder gehuurd worden alsgemeentelijk lokaal.

Aantal extra sociale huur- enkoopwoningen tegen 2020In het Bindend Sociaal Objectief isopgenomen hoeveel sociale huur- enkoopwoningen en sociale kavels eengemeente moet realiseren tegen2020. Voor Oostkamp betekent dit147 huur-woningen, 68 koopwoningenen 3 kavels.Tweejaarlijks moet de gemeenteverslag uitbrengen van de stand vanzaken. Er is telkens een overzicht vande vergunningen die al afgeleverdwerden voor het sociale woonaanbod.Daarnaast wordt een overzichtgegeven van de geplande realisatiesop korte en lange termijn. Ook deacties die de gemeente moetondernemen om de opgelegde doel-stellingen te halen, worden opgelijst.

Woonproject van Vivendo in de vroegererijkswachtkazerne langs de Kortrijksestraat

Voorbeeld fietssugestiestrookMarechalstraat

Nieuws

Page 18: De Merel zomer 2012

In de zomer organiserenheel wat verenigingenfietstochten en trekken dewielertoeristen de baan op.Ook in groep moet menzich als fietser aan dewegcode houden. In de wegcode zijn erandere regels volgens degrootte van de groep. Eengroep fietsers van minderdan 15 personen moet zichhouden aan regels van deindividuele fietser. Menspreekt dus maar van eengroep vanaf 15 personen.

Welke regels gelden voor groepen van meer dan 15 fietsers?

Wegkapiteins:• waken over het goede verloop van de tocht. • moeten minimum 21 jaar oud zijn• aan de linkerarm dragen ze een band met horizontaal de nationale kleuren en in

zwarte letters op de gele strook het woord ‘WEGKAPITEIN’Op kruispunten (waar het verkeer niet wordt geregeld door verkeerslichten ofdoor een bevoegd persoon) mag ten minste één van de wegkapiteins hetdwarsende verkeer stilleggen met behulp van het verkeersbord C3, zodat degroep met inbegrip van de begeleidende auto’s kan oversteken.

Begeleidende auto: Op het dak MOET een blauw bord worden aangebrachtmet daarop het verkeersbord A51 en eronder het symboolin het wit van een fiets. Het bord moet zodanig geplaatstworden op het voertuig dat het voor de tegenliggers (alsde auto de groep vooraf gaat) en het achteropkomendeverkeer (als de auto de groep volgt) duidelijk en goedzichtbaar is.

18

veiligheidFietsen in groep Fietsgraveringen

De garantie om uw fiets terug tekrijgen bij verlies of diefstal is groterals de fiets gegraveerd is. U kanhiervoor terecht bij de technischedienst van de gemeente. De fietsgraveringen vinden plaats:• op 4 juli, 1 augustus, 5 september,

telkens van 13-15.30 uur. • in OostCampus | aanmelden poort 1Breng uw identiteitskaart mee.

Het verbranden van (huishoudelijk)afval is verboden. Toch verbrandenmensen vaak allerhande materialen inopen vuren, vuurtonnetjes, openhaarden en ook in kachels van hettype ‘allesbrander’.

Men is zich vaak niet bewust van denadelige effecten voor zichzelf en deomgeving. De rookoverlast hindertomwonenden en schaadt degezondheid. Bovendien tasten devrijgekomen stoffen het leefmilieu aan.

Er is een uitzondering mogelijk voorplantaardige afvalstoffen opvoorwaarden dat:• ze verbrand worden op het perceel

waar ze ontstaan zijn;• en ze afkomstig zijn van onderhoud

van tuinen, van ontbossing ofontginning van terreinen of van eigenbedrijfslandbouwkundige werken;

• en er een minimum afstandgerespecteerd wordt van 100 metervan huizen, bossen, heiden,boomgaarden, hagen, stro, graan,mijten of van plaatsen waar vlas ligtte drogen.

Denk dus twee keer na vooraleer eenvuurtje te stoken.

Vuurtje stoken

15 - 50 fietsers 51 - 150 fietsers meer dan 150 fietsers

Plaats opopenbare -weg

Wegkapitein

Begeleidendeauto

- niet verplicht het fietspadte volgen

- met twee naast elkaar rijden mag op voorwaardedat zij gegroepeerd blijven

- als de rijbaan in rijstroken isverdeeld: enkel derechterrijstrook gebruiken

- als de rijbaan niet in rijstroken is verdeeld: nietmeer dan de helft van derijbaan gebruiken

MOETEN vergezeld zijn vanminimum 2 wegkapiteins.

MOETEN voorafgegaan engevolgd worden door eenbegeleidende auto.

- niet verplicht het fietspadte volgen

- met twee naast elkaarrijden mag op voorwaardedat zij gegroepeerd blijven

- als de rijbaan in rijstroken is verdeeld: enkel de rechterrijstrook gebruiken

- als de rijbaan niet inrijstroken is verdeeld: nietmeer dan de helft van derijbaan gebruiken

MOGEN vergezeld zijn vanminimum 2 wegkapiteins.

- MOGEN voorafgegaan engevolgd worden door eenbegeleidende auto.

- is er maar 1 begeleidendeauto, dan MOET deze degroep volgen.

men moet de groepopsplitsen in groepenvan maximum 150fietsers.

Page 19: De Merel zomer 2012

19

veiligheid

Uitreiking brevetten Rode Kruis20 cursisten en 6 jeugdleiders behaalden hun attest EHBO.

• Wie van 1 tot 10 km/h te hard rijdt,betaalt een vast bedrag van 50 euro.

• Rijdt u meer dan 10 km/h te hard,betaalt u 5 euro extra perbijkomende km/h. In de bebouwdekom, een zone 30, een woonerf ofeen schoolomgeving is dit 10 euroextra per bijkomende km/h te hard.

• Het rijbewijs wordt ingetrokken vooreen periode van 8 dagen tot 5 jaarop snelheidsovertredingen van:- meer dan 30 km/h te hard in de

bebouwde kom, in een zone 30, ineen schoolomgeving of een woonerf

- meer dan 40 km/h te hard opandere wegen.

U wordt dan gedagvaard voor depolitierechtbank.

Enkele voorbeelden:• 65 km/h rijden in de bebouwde kom

kost: 50 euro+ (5 x10 euro) =100 euro• 43 km/h rijden in een zone 30 kost:

50 euro + (3 x 10 euro) = 80 euro• 141 km/h rijden op de autosnelweg

kost:50euro+ (11 x 5 euro) = 105 euro

U kan uw snelheid dus maar beteraanpassen en op die wijze ‘pijnlijke’boetes vermijden. De aangekondigdesnelheidscontroles worden steedsvermeld in De Kleine Merel en opwww.hethoutsche.be.

Wat kost een boete?

Een inbreker heeft geen voorkeur voor een bepaald type woning, zolang debuit maar goed is. Als de buit in het zicht ligt, zoals een laptop op devensterbank, weet de inbreker dat een inbraak wat gaat opleveren.Een andere belangrijke overweging die de inbreker maakt, is of er mogelijkhedenzijn om snel in een woning in te breken. Donkere hoekjes, opstapjes naar eenraam, een niet goed afgesloten deur … maken van de woning een aantrekkelijkdoelwit.

Neem de nodige preventieve maatregelen• Laat uw sleutels niet slingeren.• Denk aan het vergrendelen van deuren en ramen wanneer u gaat slapen of

het huis verlaat. • Kies voor goede sloten en beperk opklimmogelijkheden.

Goed gebruik van preventieve maatregelenHet installeren van preventieve maatregelen is één. Goed gebruik ervan isminstens zo belangrijk. Een goed slot dat niet gesloten wordt, verliest zijn kracht.

Wees alertU bewijst uzelf en uw buren een grote dienst door alert te zijn wanneer ubuiten iets ziet of hoort. Bij verdachte situaties bel 101.

Inbrekers kiezen vaak voor gemak ensnel succes

Page 20: De Merel zomer 2012

20

welzijn

OPVOEDINGSONDERSTEUNINGVan: [email protected] Verzonden: woensdag 18 april 2012 11:19Aan: [email protected]: vraagjeHalloDeze middag kwam mijn zoon thuis met zijnvriend, Felix. Mijn zoon is 13 jaar, Felix isenkele jaren ouder. Ik was verwonderd datFelix geen school had. Felix zei: ‘ik gavandaag niet naar school. Zeg je mijn oudersdat we pedagogische studiedag hebben?‘Felix spijbelde en loog tegen zijn ouders.Hoe moet ik reageren? dankjewel voor een antwoordjegroeten, mama

Van: [email protected] Verzonden: donderdag 19 april 2012 09:12Aan: [email protected]: RE: vraagjeDag mamaEerlijkheid is een hoeksteen van vertrouwen.Vertrouwen is zeer essentieel in elke relatieen dus zeker in de opvoedingsrelatie. Jezoon spiegelt zich aan jou. Daarom is hetbelangrijk dat jij jezelf bent.Als je je ongelukkig voelt met deze situatie,ga in gesprek met je zoon.Zeg hem dat jij niet graag liegt, dat je van hemverwacht eerlijk te zijn. Je kan hem vertellendat je nu, in deze situatie, verrast was endaarom niet reageerde zoals je wou. Maardat je in de toekomst bij dergelijke situatieseen duidelijk standpunt hebt: je liegt niet. Tot slot wil ik je even vragen bij het volgendestil te staan: wat zou jij graag hebben dateen ander ouder zou doen in die situatie?Jouw antwoord op deze vraag toont hoe jijtegenover de situatie kijkt. Het toont wat jijbelangrijk vindt bij de opvoeding van je zoon.Ook dit kan je delen en bespreken met je zoon.

Je mag me zeker laten weten of ditantwoord je al dan niet geholpen heeft. En, heb je nog meer vragen, aarzel niet omterug contact op te nemen.groeten, Geert

Meer info: Opvoedingswinkel regio Brugge |Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge |[email protected] |t 050 32 77 68Openingsuren:• maandag en woensdag van 9 tot 12.30 uur• vrijdag van 13.30 tot 16 uur.• of op afspraak (ook in Oostkamp)

De voorzitter van de Ouderenraadgeeft de fakkel doorWard Demuyt werdop 30 maart 2007verkozen als voorzittervan Ouderenraad.Voorgaande voorzitterswaren Gustaaf Claeys,Norbert Dewinne enEdmond Herman.

Onder het voorzitterschap van Ward werden verschillendezaken gerealiseerd voor ouderen in Oostkamp. De advies-raad gaf vaak dat extra steuntje aan een gemeentelijkinitiatief. Of men nam zelf het heft in handen om op tekomen voor de belangen van ouderen. De voorzitterlegde vaak het accent op het belang van ontmoeting.

Voorbeelden van voorbije realisaties zijn:• In 2008 werd de Ouderenraad hersamengesteld. Hierbij

werd veel aandacht gegeven aan een goede vertegen-woordiging van verenigingen, organisaties enonafhankelijke leden die actief betrokken zijn bij deouderenwerking in Oostkamp.

• Sinds 2009 gaan vrijwilligers tweejaarlijks langs bij de85-plussers, die een bezoek wensen. De ouderengidswordt afgegeven en de mensen krijgen een kleineattentie.

• De Ouderenraad ondersteunt de gemeente in deorganisatie van een tweejaarlijkse ontmoetingsnamiddagvoor ouderen. Ook andere initiatieven voor ontspanningen vrije tijd krijgen een duw in de rug.

• Hoe veiliger ouderen zich voelen, hoe beter hungezondheid. De Ouderenraad wou helpen bij hetbehouden of vergroten van dit veilig gevoel, door o.a.:- het opfrissen van de verkeerscode, - het aanleren van nieuwe technologieën (internet,

digitale televisie, gsm, personenalarmsysteem), - advies te geven aan de gemeente over een goede

busverbinding, nood aan verlichting op ‘donkereplaatsen in de gemeente’ en hinder op de openbare weg.

• De Ouderenraad organiseerde acties en infosessiesover o.a. valpreventie, financiële steun, dementie,minder mobielen centrale, wonen en energie.

• De Ouderenraad steunde de gemeente bij het initialiserenvan een ouderenbeleidsplan.

Op 14 maart gaf Ward De Muyt de fakkel door aan denieuwe voorzitter Jaak Van Hulle. Jaak is ook voorzittervan de Cultuurraad en actief in verschillende Oostkampseraden, besturen en werkgroepen. Met applaus werd zijnvoorzitterschap aanvaard door de leden van de adviesraad.

OPROEPWie geïnteresseerd is om vergaderingen van deOuderenraad bij te wonen, kan contact opnemenmet Inge Priem, [email protected].

Ward Demuyt

Page 21: De Merel zomer 2012

www.omgaanmetbrandwonden.beMensen met vragen over brandwonden gaan steeds vaker via internet op zoek naarantwoorden. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen surfen naar informatie.Ze begrijpen niet altijd wat er staat. www.omgaanmetbrandwonden.be speeltin op deze groeiende vraag naar laagdrempelige informatie over brandwonden.Met de zomermaanden op komst vindt u op de site interactieve spelletjes voorkinderen om brandgevaarlijke situaties te leren inschatten. De website is eeninitiatief van Oscar vzw. Zij zetten zich in voor de behandeling en de nazorg vanbrandwondenpatiënten in België. Ze organiseren o.a. opleidingen voorhulpverleners en preventiecampagnes en bevorderen wetenschappelijkestudies om de levenskwaliteit te verbeteren.

welzijn

Test u zelf opwww.druglijn.beDeze testen helpen om in te schattenwelke risico’s men loopt met het gebruikvan alcohol, cannabis, cocaïne, speed,XTC, gokken, gamen, internet, slaap- enkalmeringsmiddelen. Na het aanklikkenvan de antwoorden op een tiental vragenkrijgt men meteen advies. Gratis, zonderpoespas en volkomen anoniem.Aanmelden, registeren of persoonlijkegegevens invullen hoeft niet.

21

Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik |bel 1712Sinds maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer voor elk vermoedenvan geweld. Van 9 tot 17 uur kan iedereenop het nummer 1712 terecht met vragenen meldingen, discreet en gratis.

Geweld, misbruik en kindermishandelingzijn maatschappelijke problemen dieeen bijzonder zware impact hebbenop iedereen die hierbij betrokken is.Ze tasten de leefkwaliteit en hetvertrouwen in een veilige samenleving aan.De voorbije jaren is het duidelijkgeworden dat er nood is aan éénaanspreekpunt waar de burgerterecht kan.Het meldpunt integreert bestaandemeldpunten, aanspreekpunten enonthaalwerkingen van devertrouwenscentrakindermishandeling (VK) en decentra algemeen welzijnswerk(CAW). Deze organisaties hebbenheel wat expertise in partner-geweld, slachtofferhulp enouderenmishandeling. Via hetgratis nummer 1712 komt menbij het meldpunt in zijn eigenregio.

Goedkope energieleningVeel mensen kunnen flink watbesparen op hun energiefactuur.Denk hierbij aan isoleren, het plaatsenvan een condensatieketel, eenzonneboiler, hoogrendements-beglazing. Deze investeringen kostenechter ook geld. Wie niet onmiddellijkover het nodige budget beschikt kangoedkoop lenen om energiebe-sparende investeringen uit te voeren.

Hoeveel bedraagt de lening?U kan een energiekrediet aanvragenvan minimaal 1.250 euro en maximaal10.000 euro. De terugbetalingstermijnvan de lening is 5 jaar, de rentevoetis vast en is max. 2% per jaar of is inbepaalde gevallen zelfs renteloos.

Wie kan lenen?Alle eigenaars en huurders, zonderinkomensbeperking.

Waarvoor kan men lenen?Voor het uitvoeren van energie-besparende investeringen bij nieuw-bouw en verbouwingen in Oostkamp.De werken moeten uitgevoerdworden door een geregistreerdeaannemer.Niet alle energiebesparendeinvesteringen komen in aanmerking.Bijvoorbeeld voor zonnepanelen kandeze lening niet gebruikt worden.Een volledige lijst van de werken kanu vinden via www.wvi.be of deWoonwinkel.

Meer informatie?de Woonwinkel: ValentineDe Lannoy, sociaal adviseur |t 050 25 01 38 |[email protected]

Page 22: De Merel zomer 2012

OP ZOEKNAAR EEN KAMERKORTVERBLIJF ?WWW.KORTVERBLIJVEN.BE

welzijnEen pluim voor demedewerkers van depoetsdienst aan huisHet OCMW van Oostkamp heefttwee poetsdiensten met diensten-cheques. Eén daarvan richt zichuitsluitend op bejaarde klanten viaeen inkomensgerelateerd systeem.Beide diensten stellen 25 poets-vrouwen tewerk bij ruim 180 klanten.In december 2011 gebeurde eentevredenheidonderzoek bij alleklanten van de poetsdienst. Hiervoorwerd een beroep gedaan op Amelior,een organisatie gespecialiseerd inopleiding en in consulting.Alle klanten ontvingen een schriftelijkeenquête die ze anoniem moesteninvullen. Er was een grote respons:71% stuurde de vragenlijst ingevuldterug.

De conclusie van het rapport is datde klanten zeer tevreden zijn over depoetsdienst van het OCMW. Descore is voor het geheel van dedienstverlening 8,72 op 10.

Oproep vrijwilligechauffeurs MinderMobielen CentraleDe Minder Mobielen Centrale vervoertmensen met verplaatsingsmoeilijk-heden die geen gebruik kunnenmaken van het openbaar vervoer. Opdeze manier kunnen ook zij naar dedokter, tandarts, winkel, restaurant,vereniging, op bezoek bij familie ofvrienden … De centrale geeft zijnleden de mogelijkheid om opnieuween hobby uit te oefenen, om eensociaal netwerk uit te bouwen, …

Om iedereen deze kans te bieden,zoekt de Minder Mobiele Centralenog nieuwe vrijwilligers met eenwagen en een groot hart. Wij biedeneen onkostenvergoeding, eenomniumverzekering tijdens hetvervoer en de nodige ondersteuning.

Interesse? Neem contact op metOCMW Oostkamp | t 050 28 90 41(vanaf 2 juli: 050 819 960) |[email protected]

22

Enkele aandachtspunten die weer-houden worden: de vraag naarvervanging, de wachttijd tussen aan-vraag en opstart van de poetsdiensten het naleven van het organisatie-schema voor onderhoud (volgorde vanpoetsen, optillen en terugplaatsen vanmeubilair en proper opbergen vanmateriaal en producten).

www.kortverblijven.beDeze nieuwe website biedt eenoverzicht van de West-Vlaamsecentra die kortverblijven aanbiedenaan ouderen die zorg of toezichtnodig hebben. Bijvoorbeeld wanneerde familieleden die instaan voor deverzorging op vakantie gaan ofwanneer de partner ziek valt.

Er kan een beroep op kortverblijfgedaan worden voor een periode vanmaximum 60 aaneensluitende dagenof maximum 90 dagen verspreid overeen kalenderjaar.

Meer info: t 050 40 33 08 |[email protected]

Bij de Woonzorglijn kan u terecht met uw vragen over eenwoonzorgcentrum, een serviceflat, een centrum voorkortverblijf, een dagverzorgingscentrum, uw rechten enplichten, over financiële of dagdagelijkse aspecten vaneen verblijf in een ouderenvoorziening, klachten.

U kunt de Woonzorglijn bereiken elke werkdag van 9 tot12 uur op het nummer 078 15 25 25.

Page 23: De Merel zomer 2012

Korte cursussen computer,internet, e-mail en GSMvoor ouderenDit najaar organiseert de gemeente i.s.m.Seniornet Vlaanderen opnieuw verschillendekorte cursussen. Naast de basiscursussenGSM, internet, computer zijn er ook thema-cursussen: kopen en verkopen via internet,gratis telefoneren met skype, digitale foto’sbewerken en delen met Picasa, Facebook …

Alle cursussen worden gegeven door ervarenlesgevers. Er wordt gewerkt in kleine groepenvan 10 personen. Iedere deelnemer beschiktover een eigen computer. Personen zonderkennis van computer, leren alle nodigevaardigheden in de starterscursus (4x3 uur).

BASISCURSUS GSM voor starters of als opfrissing18, 19 en 26 oktober13.30 - 16.30 uur | 12 euro

STARTERSCURSUS• Starten met computer en Internet (1)

1, 2, 4 en 5 oktober13.30 - 16.30 uur | 24 euro

• Starten met computer en Internet (2)12, 13, 15 en 16 november13.30 - 16.30 | 24 euro

Het volledige aanbod vindt u opwww.oostkamp.be.

Meer info en inschrijven:Vrijetijdsloket, t 050 83 31 80 | vanaf 2 juli:loket onthaal, t 050 819 819

23

Tuinfeest WZC St.-JozefOp zondag 24 juni vanaf 11 uur organiseerthet WZC St.-Jozef een tuinfeest. Er is eenaperitiefconcert, een barbecue en animatievoor groot en klein. De opbrengst komt tengoede aan de bewoners van hetwoonzorgcentrum.

Inschrijven en meer info:woonzorgcentrum St.-Jozef |St.-Jozefsdreef 5 | t 050 20 75 06

Steun aan basisonderwijsin Munko (Congo)Via de toelage ‘projecten in het Zuiden’ steunde de gemeentede bouw van een school in Munko – plateau de Bateke. Heteerste gebouw van drie klaslokalen werd gebouwd eind 2009,het tweede gebouw in 2011. Er werd ook meubilair aange-kocht. De gebouwen werden onmiddellijk in gebruik genomen.

Vzw Bino na Biso | [email protected] | www.binonabiso.be

Bent u ook aangesloten bij een organisatie die een project in hetZuiden ondersteunt? Gaat u als vrijwilliger of stagiair ter plaatseaan de slag in een ontwikkelingsproject? Mits bepaalde voor-waarden kan u financiële ondersteuning krijgen van de gemeente.Meer info: Sociaal Infopunt | t 050 83 31 74 |vanaf 2 juli: loket Welzijn | t 050 819 960

Financiële steun voor Sahel en SyriëDoor combinatie van aanhoudende droogte, stijging van devoedselprijzen en onrust in de regio van de Sahel loopt eenmiljoen kinderen de komende zes maanden gevaar. Er is noodaan zuiver water, sanitaire voor-zieningen, medische zorg enonderwijs. Unicef voorziet ook muskietennetten, tenten metpolyvalente functie, verdeling van therapeutische melk enwaterzuiverings-tabletten. De problematiek haalt voor hetogenblik nog niet de media. Hierdoor ontvangt Unicef slechtsdruppelsgewijs fondsen voor de noodoperaties. In Syrië hebben meer dan 200.000 mensen hun huizen moetenverlaten. Zij zijn op de vlucht voor het geweld tussen de regeringen de oppositiegroeperingen. In verschillende delen van hetland is het Rode Kruis de enige hulporganisatie voor debedeling van hulp-goederen, het verlenen van paramedischebijstand en de medische evacuatie.De gemeente steunt beide organisaties met elk 500 euro. Desteun kadert in het Noord-Zuid beleidsplan, waarin steun voornoodhulp werd opgenomen.

Fairtrade babyplannerAls kersverse ouder vindt u in de fairtradebabyplanner info, leuke weetjes en tips overopvoeden, verzorgen, kopen, feesten, spelen …met een fairtrade en duurzame toets.Meer info: www.fairtradegemeente.be/fairtradebabyplanner.

noord-zuid

Page 24: De Merel zomer 2012

beeldbank

24

foto 57Dit is een foto van deinhuldiging van eenbasketterrein. De vlag iser een van basketbalclubOlympia. Wie heeft hiermeer info over?

foto 58Op deze mooie foto prijkteen Ruddervoords ‘kleinmuziekske’. Wie herkentmuzikanten? Waar enwanneer werd deze fotogenomen?

foto 59Ruddervoordse fanfareop verplaatsing (met debus?). Waar en bij welkegelegenheid werd dezefoto genomen?

foto 60Deze foto dook inHertsberge op. Wieherkent iemand?

De HeemkundigeKring Oostkamp en deHeemkundige KringRuddervoorde hebbeneen beeldbankaangelegd.Ze verzamelen,digitaliseren enbeschrijvenbeeldmateriaal overonze gemeente.Deze beelden wordenvoor iedereenbeschikbaar gesteldop www.beeldbank-westvlaanderen.be.

Regelmatig stoten zeop foto’s waarvan nietonmiddellijk duidelijkis wie er op staat,wanneer en waar defoto genomen werden ter gelegenheidvan welke gebeurtenisde foto werdgenomen.

Dankzij de reactie vanheel wat mensenslagen ze er vaak inom de foto’s tesitueren.

De heemkringen zijnnog steeds op zoeknaar nieuwbeeldmateriaal (oververenigingsleven,festiviteiten, dagelijksleven, publiekegebeurtenissen,…).

Heeft u zo’n foto’s?Verwittig dan deheemkundige kring.Zij scannen hetbeeldmateriaal in enbezorgen deoriginelen binnen deweek terug.

Contactpersonen:HKO: Sebastian Vande Ginste ([email protected] | t 050 84 13 16).HKR: Anne-Marie Goethals ([email protected] | t 050 27 63 09).

Weet u wie of wat afgebeeld is op volgende foto’s?

Page 25: De Merel zomer 2012

Rafaël en Maria Bonne-VandecaveyeSint-Elooisstraat 134, Ruddervoorde14 juli

Robert en Rosa Dewitte-SprietProcessieweg 2/A-1, Ruddervoorde16 juli

Joachim en Veronique De Coster-PauwelsGraaf van Hoornstraat 4, Oostkamp17 juli

André en Jeannette Hoornaert-VerlindeKwagatstraat 10, Ruddervoorde8 augustus

Albert en Marie-JeanneVandekerckhove-VanwynsbergheMagerbossen 19, Ruddervoorde10 augustus

Fernand en Elisabeth Lagast-GilliaertZannekinstraat 53, Oostkamp11 augustus

Henri en MoniqueVanwalleghem-VandammeFaliestraat 32, Oostkamp11 augustus

Gilbert en Edith Verhelst-D’HuvettereHertsbergsestraat 31, Oostkamp12 september

Georges en Nelly Piceu-VerplanckeTorhoutsestraat 127, Ruddervoorde29 september

Gouden bruiloft

Leon en MarietteVan Steenkiste-De RyckerSpeienstraat 9, Ruddervoorde12 juli

Raoul en AntoinetteQuintelier-VertonghenRooiveldstraat 20, Waardamme26 juli

Marcel en Georgette Van Roye-DeblauweGruuthuselaan 7, Oostkamp5 augustus

Omer en JeannettePerquy-DescheemaeckerTorhoutsestraat 46, Ruddervoorde27 september

Diamanten bruiloft

jubilarissen

Het Collegevan Burge-meester enSchepenenbrachteenbezoekjeaandezeechtparen diein deafgelopenlentehunbriljanten ofdiamantenjubileumvierden.

Edgard en Suzanne Gogne-Deschepper

Leon en Margaretha Kyndt-Segaert

Marcel en Josephina Poupaert-Vanryckeghem

Amaat en Maria Eecloo-Dewachter

Gaston en Germaine Lapere-Devos

Josephus en Angelica Haek-Vanbelle

Etienne en Simonne Tierenteyn-Desoete

Michel en Josepha Vanhaelemeesch-Vanhove

(Oscar Kimpe † 4 mei) - Paula Keirse

25

Page 26: De Merel zomer 2012

26

verenigingenRUVO miniemenploegmeisjes VolleybalZe werden kampioen in hun reeks:Miniemen meisjes regionaal A.Bovendien werden ze op de eind-ronden nog algemeen kampioenminiemen meisjes regionaal West-Vlaanderen. Ze verloren gedurendegans het seizoen geen enkele wedstrijd.

Accomodatie voorverenigingen’t Valkennest in Oostkamp wordtgerenoveerd. Naast verfraaiings- enherstellingswerken aan de gevel enaan de binnenkant worden een aantalenergiebesparende maatregelenuitgevoerd. Er zullen nieuwe ramenmet isolerende beglazing geplaatstworden. Het Valkennest wordt doorverenigingen gebruikt voorbijeenkomsten en vergaderingen.

De zaal Zuidleie in Moerbrugge kreegeen grondige opknapbeurt. De barstenin de gevels werden hersteld. Degevels en de schoorstenen werdenopnieuw gevoegd en behandeld tegenmos en vocht. Ook aan de binnenkantwerden alle muren opnieuw geschilderd,er is een nieuw plafond met akoes-tische platen en isolatie geplaatst ende oude gordijnen werden vervangendoor brandvertragende overgordijnen.

De gemeente verlengde vroegtijdig deconcessieovereenkomst voor hetgebruik van de zaal De Wara in Waar-damme. Reso bvba uit Ruddervoordeis concessiehouder en engageert zichom deze zomer te investeren innieuw meubilair voor het café.

Zwerfvuilactie door Vereniging vanBelgische KarpervissersOp 14 april organiseerde de Vereniging van Belgische Karpervissers een zwerf-vuilactie langs het kanaal Gent – Oostende. Het traject Steenbrugge – Oostkamp –Beernem werd door 25 vrijwillige hengelaars onder handen genomen. Devereniging kon hierbij rekenen op de medewerking van de gemeentedienstenvan Oostkamp en Beernem. Ook het IVBO sprong mee op de kar en zorgdevoor logistieke ondersteuning. Ruim vijftig vuilniszakken werden gevuld ensamengebracht op twee verzamelpunten. Karpervissers willen met deze lente-schoonmaak aantonen dat natuurbeleving een belangrijke factor is binnen hunhobby. Hopen maar dat andere participanten een voorbeeld nemen aan dezeactie en dat de oevers van het kanaal Gent – Oostende nog lang groen kleuren.

PWA-DCO Witdoen zoekt huishoudhulpenWitdoen stelt momenteel 56 mensen te werk om te poetsen of te strijken bijparticulieren. De vraag naar hulp in het huishouden in Oostkamp blijft groeien.Daarom zijn ze op zoek naar bijkomende huishoudhulpen. Mensen (M/V) die een gezinsvriendelijke job dicht bij huis zoeken bij een sociaalbewogen werkgever, kunnen contact opnemen met de organisatie. Meer info: Werkwinkel, Fonteinstraat 30 | t 050 25 25 94

Melantho-Munckhove Cup viert 25-jarig bestaan

VKSJ Oostkamp bestaat 50 jaar

Speelsters: Jarne Andries, Louise Wybo,Fee Defoort, Hanne Vandamme, Silke Del’haye,Phebe Popelier en Tine CasierTrainster: Eline Vanbelle

Page 27: De Merel zomer 2012

27

Vereniging in de kijker: Krachtbal Club HertsbergeKBC Hertsberge is altijd al een kleine club geweest. Het is ook een vereniging met een sterk familiaal karakter. De clubtelt 25 leden en komt voor het ogenblik enkel uit in de seniorencompetitie. Met het aantrekken van enkele jongeren heeftde club sedert een drietal jaar een verjongingskuur ondergaan. KBC Hertsberge is dan ook van plan om resoluut de kaartvan de jeugd te trekken. Ondertussen staat de club open voor krachtbalbeoefenaars die men al in competitie kaninzetten. De vereiste minimumleeftijd ligt daarvoor op 18 jaar.Meer info over trainen en spelen bij KBC Hertsberge: [email protected]

KampioenenhuldeOp 22 mei werden de Oostkampse kampioenenploegen en de individuele kampioenen 2011-2012 gevierd.

KampioenenploegenIn het totaal werden 12 Oostkampse ploegen kampioen in hun reeks: Badmintonclub De Valkaart heren 3e liga,Badmintonclub De Valkaart heren 2e provinciale, Badmintonclub De Valkaart heren 4e provinciale B, Badmintonclub DeValkaart gemengd 4e provinciale A, FC Octopussy, KBBC Oostkamp provinciale kadetten, Volley Venus Oostkampminiemen meisjes, Volley Venus Oostkamp pre-miniemen meisjes, RUVO heren 3e provinciale, RUVO dames 4provinciale B, RUVO miniemen meisjes regionale A, RUVO heren recreatief VLM.

Individuele titels werden behaald door: Jesse Vercruysse, Roger Knockaert, Ellen Bacquaert, Kenneth Vandendriessche,Tom Lannoo, Jelle Vandevyvere, Ciske Aneca, Miel Pyfferoen en Frederik Thys.

Page 28: De Merel zomer 2012

activiteitenkalender

28

KAARTEN

OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere woensdag om 13.30 uur inWZC St.-Jozef | Iedere donderdag om13 uur in CM | Info: 050 82 28 30 |[email protected]

KOORZANG

OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere donderdag | 17.15 uur | kapelWZC St.-Jozef | Info: 050 82 60 59 |[email protected]

LIJNDANS

OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere maandag | 13.30 uur | CM |Info: 050 27 86 65 |[email protected]

MODELSPOOR

ModelSpoor Atelier Oostkamp Iedere vrijdag | 20 uur | Clublokaaldomein Riderfort | Info: 0486 62 30 61 |[email protected]

PETANQUE

OKRA Oostkamp-Hertsberge(geleid spel)Iedere vrijdag | 13.30 uur | De Valkaart |Info: 050 82 36 82 |[email protected]

OKRA Oostkamp-Hertsberge (vrij spel)Iedere dinsdag | 13.30 uur | Boulo-droom, Brugsestraat | Info: 050 82 36 82 |[email protected]

Sportclub 50 Plus Iedere woensdag | 13.50 uur | buiten-terrein De Valkaart | Info: 050 82 24 82 |[email protected]

S.Sport Iedere maandag (vrij spel) en iederewoensdag | 13.30 uur | De Valkaart |Info: 050 82 34 17

CREA

OKRA Oostkamp-Hertsberge Iedere maandag | 14.30 uur | WZCSt.-Jozef | Info: 050 82 20 41 |[email protected]

OKRA H.HART Steenbrugge Iedere donderdag | 14 uur | 't Centrum| Info: 050 35 81 90 |[email protected]

FIETSEN

Hertetrappers Iedere zondag en feestdag | 8.30 uur |Taverne Oud Gemeentehuis,Hertsberge | Info: 050 82 68 28 |www.hertetrappers.be

KAV Oostkamp2-wekelijks op maandag vanaf 25 juni |13.30 uur | Hogedreef |Info: 050 82 71 54 |[email protected]

NEOS OostkampIedere dinsdag | 14 uur | Hogedreef |Info: 050 82 47 05 |[email protected]

OKRA H.HART Steenbrugge Iedere maandag | 14 uur | 't Centrum |Info: 050 35 81 90 |[email protected]

PasarIedere donderdag | t.e.m. 19 juli om18.30 uur, van 26 juli t.e.m. 6 septemberom 14 uur | Gemeenteplein |Info: 0496 07 56 31 |[email protected]

S.SportIedere donderdag | 13.45 uur |Gemeentehuis | Info: 0474 24 93 11

GOLFIT

Neos OostkampIedere vrijdag | 14 uur |Bad Nauheimplein | Info: 050 82 47 05 |[email protected]

OPROEPWenst u de activiteiten van uw vereniging voor de periode 21 september tot 20 december 2012 in de volgende editievan De Merel aan te kondigen, geef dan voor 10 augustus uw kalender door. Dit kan via de websitewww.oostkamp.be/e-loket of via e-mail naar [email protected].

Enkel activiteiten die per editie worden doorgegeven, worden opgenomen. Gelieve per activiteit duidelijk het uur,de locatie en contactgegevens te vermelden.

www.vlaamse-seniorensite.beDeze site richt zich naar de50-plussers en profileert zich als eenvoordeel- en activiteitenwebsite voorhun doelgroep. Verenigingen dieactiviteiten organiseren voor50-plussers, kunnen die gratis latenopnemen in de 50+activiteitenkalender.

Meer info: t 09 336 22 25 |[email protected]

Sportclub 50 Plus Iedere vrijdag (uitgez. schoolvakanties) |15 uur | De Valkaart | Info: 050 82 24 82 |[email protected]

SPEL & ONTMOETING

OKRA H.HART Steenbrugge Iedere dinsdag | 15 uur | 't Centrum |Info: 050 35 81 90 |[email protected]

TURNEN

OKRA H.HART Steenbrugge Iedere dinsdag | 14 uur | 't Centrum |Info: 050 35 81 90 |[email protected]