Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 16 ... · PDF file 3 . Algemeen...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 16 ... · PDF file 3 . Algemeen...

 • Disclaimer

  De Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht is een uitgave van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak

  (hierna: LBVr), team bestuursrecht. De nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het LBVr

  kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de nieuwsbrief echter niet garanderen. Voor zover de

  nieuwsbrief links bevat naar websites, is het LBVr niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan. De inhoud van de

  nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie

  van de inhoud van de nieuwsbrief, is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van de

  nieuwsbrief worden ontleend. Het gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud van de nieuwsbrief komt voor

  eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook - direct en / of indirect - ontstaan door dan

  wel voortvloeiend uit gebruik van de inhoud van de nieuwsbrief, wordt door het LBVr afgewezen.

  Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 16 2016, nummers 397 – 423 dinsdag 19 april 2016

  Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak, team bestuursrecht

  Externe email redactieJnB@rechtspraak.nl

  Telefoon 088 - 361 10 20 Citeertitels JnB 2016, 16

  De Jurisprudentienieuwsbrief bestuursrecht (JnB) komt – uitgezonderd in vakantie-

  periodes - elke week uit en bevat een selectie van de meest actuele en belangrijkste

  bestuursrechtelijke jurisprudentie. De uitspraken zijn geselecteerd aan de hand van

  objectieve criteria en bestemd voor iedereen die werkzaam is binnen de Rechtspraak en

  zich met het bestuursrecht bezighoudt. De uitspraken worden per (deel)rechtsgebied

  aangeboden. Door in onderstaande inhoudsopgave op het onderwerp van voorkeur te

  klikken komt u direct bij de uitspraken op het desbetreffende rechtsgebied. De essentie

  van de uitspraak wordt beknopt weergegeven in koptekst en samenvatting. De link onder

  de uitspraak leidt door naar de volledige tekst van de uitspraak.

  Onder sommige uitspraken is een kort bijschrift opgenomen dat de uitspraak in een

  nader kader plaatst. Veelal staat onder de uitspraken een link naar een relevante pagina

  van de Wiki Juridica bestuursrecht.

  Alle uitspraken die voor de JnB zijn geselecteerd worden ook opgenomen in de data-

  banken van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr) in Porta Iuris. Dit zijn de

  databanken Algemene wet bestuursrecht, Materieel bestuursrecht en Vreemdelingen-

  recht. De in de JnB opgenomen jurisprudentie wordt zo mogelijk verwerkt in de

  Wiki Juridica bestuursrecht.

  De redactie wijst u graag op de volgende nieuwsbrieven: Nieuwsbrief bestuursrecht.

  Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het LBVr en geeft een overzicht van nieuws-

  berichten van de afgelopen week op het gebied van het bestuursrecht. Rechtspraak

  Europa. Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het gerechtshof Amsterdam en het LBVr

  en geeft een overzicht van de rechtspraak van de afgelopen maand van het Europese Hof

  voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese

  Unie in Luxemburg.

  mailto:redactieJnB@rechtspraak.nl http://intro.rechtspraak.minjus.nl/Vakinhoud/Bestuur/StafbureauBestuursrecht/Paginas/Nieuwsbrief-bestuursrecht.aspx http://europeancourts.blogspot.nl/ http://europeancourts.blogspot.nl/

 • 2

  Inhoud

  In deze Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht vindt u de volgende

  onderwerpen: (Door op het onderwerp te klikken komt u direct bij de uitspraken op het

  betreffende rechtsgebied.)

  Algemeen bestuursrecht ........................................................................................ 3

  Schadevergoedingsrecht ....................................................................................... 5

  Omgevingsrecht ................................................................................................... 7

  Wabo ............................................................................................................... 7

  Waterwet ......................................................................................................... 8

  Ziekte en arbeidsongeschiktheid ............................................................................. 8

  Werkloosheid ....................................................................................................... 9

  Bijstand ............................................................................................................ 11

  Sociale zekerheid overig ...................................................................................... 11

  Bestuursrecht overig ........................................................................................... 12

  Arbeidsomstandighedenwet .............................................................................. 12

  Belastingdienst-Toeslagen ................................................................................ 13

  Subsidie ......................................................................................................... 15

  Wegenverkeerswet .......................................................................................... 16

  Wet arbeid vreemdelingen ................................................................................ 18

  Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens .......................................................... 20

  Wet openbaarheid van bestuur .......................................................................... 22

  Wet op de rechtsbijstand .................................................................................. 24

  Wet wapens en munitie .................................................................................... 24

  Vreemdelingenrecht ............................................................................................ 25

  Inreisverbod ................................................................................................... 26

  Asiel .............................................................................................................. 26

  Toezicht en vrijheidsontneming ......................................................................... 28

  Vreemdelingenbewaring ................................................................................... 29

 • 3

  Algemeen bestuursrecht

  JnB2016, 397

  MK CRvB, 06-04-2016 (publ. 12-04-2016), 14/1806 WOJ

  college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel als rechtsopvolger

  van Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam (hierna: bureau jeugdzorg).

  Awb 1:2 lid 1

  Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) 1:247 lid 1 en 2

  BELANGHEBBENDE. I.c. is appellant ontheven van het ouderlijk gezag over de

  minderjarige. Nu bij het primaire besluit zorg is geïndiceerd die uitsluitend ziet

  op de verzorging en opvoeding van de minderjarige is het belang van appellant

  hierbij niet rechtstreeks betrokken. Dat appellant wel de biologische ouder is

  van de minderjarige maakt het voorgaande niet anders.

  Besluit waarbij bureau jeugdzorg aan een minderjarige een indicatie op grond van de

  Wet op de jeugdzorg heeft verleend. (…)

  Voor wat betreft de beroepsgronden van appellant stelt de Raad voorop dat ter

  beoordeling voorligt of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat appellant geen

  belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb en het bezwaar om

  die reden door bureau jeugdzorg terecht niet-ontvankelijk is verklaard. Onder een

  belanghebbende wordt ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb verstaan degene

  wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Appellant is ontheven van het

  ouderlijk gezag over de minderjarige. Dit betekent dat appellant niet langer de, in artikel

  1:247, eerste en tweede lid, van het BW opgenomen, plicht en het recht heeft om zijn

  minderjarige kind te verzorgen en op te voeden, daaronder begrepen de zorg en

  verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het

  bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Nu bij het besluit van 19

  februari 2013 zorg is geïndiceerd die uitsluitend ziet op de verzorging en opvoeding van

  de minderjarige is het belang van appellant hierbij niet rechtstreeks betrokken. De

  beroepsgrond van appellant dat hij ten onrechte niet als belanghebbende is aangemerkt

  bij het besluit van 19 februari 2013 slaagt daarmee niet. Dat appellant wel de biologische

  ouder is van de minderjarige maakt het voorgaande niet anders. Ook de omstandigheid

  dat er nog een procedure loopt over het verzoek van appellant om hem in het ouderlijk

  gezag te herstellen leidt niet tot een ander oordeel, nu deze procedure er in ieder geval

  nog niet toe heeft geleid dat een herstel van het gezag heeft plaatsgevonden. Dat

  appellant op deze wijze een daadwerkelijke rechtsbescherming als bedoeld in artikel 13

  van het EVRM wordt onthouden volgt de Raad niet. Het beroep van appellant op de door

  hem genoemde (civiele) jurisprudentie van het gerechtshof slaagt evenmin. Deze

  jurisprudentie heeft geen betrekking op het in artikel 1:2 van de Awb opgenomen

  belanghebbendebegrip en ziet niet op een indicatiebesluit.