Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 16 2019 ... ... ECLI:NL:RVS:2019:86). Een...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 16 2019 ... ... ECLI:NL:RVS:2019:86). Een...

 • Disclaimer

  De Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht is een uitgave van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak

  (hierna: LBVr), team bestuursrecht. De nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het LBVr

  kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de nieuwsbrief echter niet garanderen. Voor zover de

  nieuwsbrief links bevat naar websites, is het LBVr niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan. De inhoud van de

  nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie

  van de inhoud van de nieuwsbrief, is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van de

  nieuwsbrief worden ontleend. Het gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud van de nieuwsbrief komt voor

  eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook - direct en / of indirect - ontstaan door dan

  wel voortvloeiend uit gebruik van de inhoud van de nieuwsbrief, wordt door het LBVr afgewezen.

  Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 16 2019, nummers 452 – 497, vrijdag 26 april 2019

  Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak, team bestuursrecht

  Externe email redactieJnB@rechtspraak.nl

  Telefoon 088 361 1020

  Citeertitels JnB 2019

  De Jurisprudentienieuwsbrief bestuursrecht (JnB) komt – uitgezonderd in

  vakantieperiodes - elke week uit en bevat een selectie van de meest actuele en

  belangrijkste bestuursrechtelijke jurisprudentie. De uitspraken worden per

  (deel)rechtsgebied aangeboden. Door in onderstaande inhoudsopgave op het onderwerp

  van voorkeur te klikken komt u direct bij de uitspraken op het desbetreffende

  rechtsgebied. De essentie van de uitspraak wordt beknopt weergegeven in koptekst en

  samenvatting. De link onder de uitspraak leidt door naar de volledige tekst van de

  uitspraak.

  Inhoud

  In deze Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht vindt u de volgende

  onderwerpen: (Door op het onderwerp te klikken komt u direct bij de uitspraken op het

  betreffende rechtsgebied.)

  Algemeen bestuursrecht ....................................................................................... 3

  Handhaving ........................................................................................................ 6

  Omgevingsrecht .................................................................................................. 7

  Wabo .............................................................................................................. 7

  8.40- en 8.42-AMvB’s ........................................................................................ 11

  Wro ................................................................................................................ 12

  Natuurbescherming ........................................................................................... 13

  Waterwet ......................................................................................................... 13

  mailto:redactieJnB@rechtspraak.nl

 • 2.

  Ziekte en arbeidsongeschiktheid ............................................................................ 14

  Bijstand ............................................................................................................. 15

  Volksverzekeringen .............................................................................................. 16

  Bestuursrecht overig ............................................................................................ 19

  Belastingdienst-Toeslagen.................................................................................. 19

  Huisvesting ...................................................................................................... 20

  Onderwijs ........................................................................................................ 21

  Rijkswet op het Nederlanderschap ...................................................................... 21

  Wegenverkeerswet ........................................................................................... 23

  Wet bescherming persoonsgegevens ................................................................... 26

  Wet openbaarheid van bestuur ........................................................................... 27

  Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ..................................................... 30

  Vreemdelingenrecht ............................................................................................. 30

  Regulier ........................................................................................................... 30

  Asiel ................................................................................................................ 31

  Richtlijnen en verordeningen .............................................................................. 34

  Procesrecht ...................................................................................................... 35

 • 3.

  Algemeen bestuursrecht

  JnB2019, 452

  MK ABRS, 24-04-2019, 201801734/1/A1

  college van burgemeester en wethouders van Bladel.

  Awb 1:3

  BESLUIT. GEDOGEN. Uitspraak grote kamer. Afwijking van conclusie van

  staatsraad advocaat-generaal van 16 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:86). Een

  gedoogbeslissing, een weigering een gedoogbeslissing te nemen en een

  intrekking van een gedoogbeslissing zijn geen besluiten in de zin van de Awb en

  worden daarmee ook niet gelijkgesteld. Tegen een gedoogbeslissing kunnen

  geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) worden aangewend. Slechts in

  zeer uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Verwijzing naar de

  uitspraak van de ABRS van 9 maart 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BP7160).

  ECLI:NL:RVS:2019:1356

  Bij deze uitspraak is een persbericht (“Gedoogbeslissing is geen besluit en kan dus niet

  worden aangevochten bij de bestuursrechter”) uitgebracht.

  JnB2019, 453

  MK ABRS, 17-04-2019, 201800529/1/A3 en 201800532/1/A3

  staatssecretaris van Financiën.

  Burgerlijk Wetboek Boek 2 19 lid 1 aanhef en onder a, 5 en 6, 23c lid 1

  Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: Wib)

  BELANGHEBBENDE. I.c. zijn de hoger beroepen van NMF B.V. niet ontvankelijk

  omdat zij hangende de hoger beroepsprocedure op grond van artikel 2:19,

  zesde lid, niet langer bestaat. Dat zij wellicht kan herleven door heropening van

  de vereffening te verzoeken indien een vordering tot schadevergoeding wordt

  gedaan of aan NMF wordt toegewezen, doet daar niet aan af omdat een

  dergelijk verzoek tot heropening niet is gedaan of toegewezen.

  Besluiten waarbij de staatssecretaris heeft besloten om op grond van de Wib aan de

  bevoegde fiscale autoriteiten van Polen en Bulgarije informatie te verstrekken over NMF

  B.V. [appellante; hierna: NMF]. […]

  De staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat de hoger beroepen van NMF niet

  ontvankelijk zijn omdat NMF is opgeheven en NMF na voltooiing van de vereffening op 24

  december 2018 is opgehouden te bestaan. […]

  Na het instellen van de hoger beroepen heeft de aandeelhouder op 12 oktober 2018 NMF

  ontbonden en een vereffenaar aangesteld. Op 24 december 2018 is de vereffening

  afgerond en is daarvan mededeling gedaan aan de Kamer van Koophandel. Op 22 januari

  2019 is de registratie in de Kamer van Koophandel beëindigd wegens het beëindigen van

  de vereffening.

  De vereffenaar van NMF heeft de vereffening hangende deze hoger beroepsprocedures

  beëindigd. Er is geen verzoek tot heropening van de vereffening op grond van artikel

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:86 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2011:BP7160 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1356 https://www.raadvanstate.nl/actueel/abonnementenservice/persberichten/persbericht/@115090/gedoogbeslissing/

 • 4.

  2:23c, eerste lid, van het BW gedaan, ook niet in verband met deze hoger beroepen en

  de daarin vervatte verzoeken tot schadevergoeding.

  Gelet op het voorgaande heeft NMF op 24 december 2018 op grond van artikel 2:19,

  zesde lid, van het BW opgehouden te bestaan.

  De conclusie is dat de hoger beroepen van NMF niet ontvankelijk zijn omdat zij sinds 24

  december 2018 niet langer bestaat. Dat zij wellicht kan herleven door heropening van de

  vereffening te verzoeken indien een vordering tot schadevergoeding wordt gedaan of aan

  NMF wordt toegewezen, doet daar niet aan af omdat een dergelijk verzoek tot

  heropening niet is gedaan of toegewezen. […]

  ECLI:NL:RVS:2019:1214

  JnB2019, 454

  ABRS, 17-04-2019, 201805231/1/A1

  college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren.

  Awb 1:2 lid 1

  BELANGHEBBENDE. Omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik

  van een gebedshuis en het aansluitend terrein. I.c. kan [appellante] niet als

  belanghebbende worden aangemerkt. Uiterlijk tijdens de bezwaartermijn moet

  aan de eis van belanghebbendheid worden voldaan. [appellante] heeft niet

  aannemelijk gemaakt dat zij eerder, namelijk tijdens de bezwarentermijn,

  feite