Hoofdstuk 4 Outlook

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hoofdstuk 4 Outlook

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  1/27

  OUTLOOK 2010 654 E-MAIL (2)Zakelijk en prive ontvangen mensen dagelijks veel e-mailberichten. Het gevaar bestaat dat indie hoeveelheid informatie het overzicht verloren gaat. Welke beriehten zijn belangrijk? Welkbericht behoeft pas morgen aetie en waar is toeh dat mailtje van de afdeling financiengebleven of die uitnodiging voor dat feestje?

  Gelukkig is OUTLOOK heel geschikt om al die e-rnails te ordenen. Wie tijd investeert om teleren werken met OUTLOOK, wint die tijd zeker terug.

  4.1 Berichten ordenen en zoekenBerichten kunnen we sorteren, bijvoorbeeld op datum of op naam.

  Ook kunnen we berichten markeren met een gekleurd vlaggetje. We geven hiermee aan datwe op een bericht moeten reageren.

  Bij het categorlseren van beriehten geven we gekleurde blokjes aan berichten die bij elkaarhoren, bijvoorbeeld als ze over hetzelfde onderwerp gaan. .

  Tot slot is het ook nog mogelijk om de naam van de afzender en het onderwerp van hete-mailbericht een kleur te geven.

  Bovenstaande mogelijkheden zijn handig als je veel mail krijgt en je het overzicht wiltbehouden. Zijn we toch een bericht kwijt, dan is het bericht dankzij de functie Zoeken snel opte sporen .

  .~. 4. 1.1 Berichten sorterenIn de informatieviewer kunnen we berichten sorteren. In onderstaand voorbeeld wordtgesorteerd op Datum:

  pNieuwste b ovenaan ' .- . t: ;, .

  Via de rechter kolomkop kunnen we sorteren, bijvoorbeeld aflopend op datum(IWeuwstebovenaan " h , of oplopend op datum ( l o u o s t e b (lvenaan .. ' b . Ook aan het pijltje is te zien of eraflopend ( L h of oplopend ([] gesorteerd is.

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  2/27

  66 INSTRUCTAls we op de linker kolomkop klikken, kunnen we op een andere kolornkop laten sorteren. Wekunnen uit de volgende koppen kiezen:

  .;~Qatum- -Y a n~B nCalegorie~nMa rk e ri n !. !: b e gi n d a tumMar~:erinlJ: etnddatqrnG[ootteQnderwerpT~ eftijlBgenAccountUrgentieWeergeven ats disJ;ussies

  .; ~ eergev en in g ro ep en!h W' :. e r gBve - in s te il ing en . ..

  Opmerking:" Als het Leesvenster onder of uit staat, staan er meer kolomkoppen in beeld waarop we

  kunnen sorteren, bijvoorbeeld:Zo eken in Po,h;,k [lJ ICtrl-E, _ _ ;: > _ i

  \( . . . ._ - _ - _ - _ - - . - - - _- ---.-- -~-,.- ._. _ _ ._ _ -_-.-----" _ ~D _~ _- -~~- - - - _'---._ - ---- .. -_---~:! [email protected] Van IOntvllngefl < GroottendelW erp CBtegorlet'n

  Opdracht 1We bekijken de volgorde op onze computer.a. Hoe zijn de berichten op je computer gerangschikt?~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

  b. Op welke datum is het 'oudsta' bericht ontvangen?~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

  C. Laat sorteren op onderwerp.d. Wat gebeurt er?

  e. 20rg ervoor dat het nieuwste bericht bovenaan staat.

  Bericht sorteren:* ' Klik in de informatieviewer op de reohterkolomkop.* ' Kies eventueel een andere kolomkop in de Iinkerkolom.

  - - - p :'Je,:en in P ostv ak IN (Ctrt-E)- _.-_----_- _. - _ _ ~ _ _ _ _ . ~ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1- --- ---~------------~-------- _ .._._---Ger an gs ch ilc t o p: G ro otte I Gro ots te b c ve na an ~, ~

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  3/27

  OUTLOOK 2010 67'/ 4.1.2 Berichten markeren

  Achter een bericht staat een grijs vlaggetje (D).Hiermee kunnen we het bericht markeren.We kunnen oak herinneringen toevoegen, zodat we een waarschuwing op het scherm krijgenals een bepaalde tijd of datum bereikt is.

  We kunnen een bericht markeren via het tabblad Start, de graep Labels, de knop Opvolgen:c..J Ongeluen'gelezen~Q Categoriseren ~

  ~ Labels

  Opdracht 1We plaatsen enkele markeringen (vlaggetjes).a. Selecteer een bericht.b. Klik op de knop: OpvolgenWe kunnen kiezen ult de volgende mogelijkheden:

  ~_: VangaagV MQrgen\ D!Zeweek\ yolgende week'f' &_een datum'f" ! IIngepast . .. tlerinne ring toevoegen. ...I Markeren ais voltoold

  Mlirkering lW55en~nelklikken tnstetlen ...

  c. Klik op een vlaggetje, bijvoorbeeld: VandaagHet bericht is gemarkeerd.d. Markeer op deze wijze nog enkele berichten.

  - Kies vlaggetjes met verschillende kleuren.

  Opdracht 2We kunnen ook het Snelmenu gebruiken am berichten te markeren.a. Klik met de rechtermuisknop op het vlaggetje achter het bericht.We kunnen kiezen uit dezelfde markeringsopties.b. Kies een markering uit het Snelmenu.

  Opmerking:" Gemarkeerde berichten staan in de Takenbalk, bijvoorbeeld:

  Geranguhlld 011:ElnddlrtUm1 Tl-I.;'u',~'et331--tJpefl I~ '( V~ndaagCursusbtjeenkomst 8(verjaardag -''f'Innuudsnp gllVe Dutlo ok 20... If 'strcn ding' stream ing vld eo 'f'

  __________ ... iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiii;iiOiiii;~=========;;;;;;;;:==~~=====::=__-- - ------ ---------:!l

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  4/27

  68Opdracht 3Als er aetie is ondernomen, kunnen we een berieht afvinken.a. Klik in de informatieviewer op het vJaggetje van een gemarkeerd berieht.Er is een vinkje geplaatst.b. Wat is er met het berieht gebeurd in de Takenbalk?. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

  Opmerkingen:., Ook via het Snelmenu kunnen we een vinkje plaatsen. Kies dah 1 . . / 1\,1arkmnalsvoltoold I .< , Als we met de linkermuisknop op een grijs vlaggetje of een vinkje klikken, wordt het

  berieht (standaard) gemarkeerd met een rood vlaggetje.

  Opdracht 4Tot slot verwijderen we aile markeringen.a. Seleeteer de gemarkeerde beriehten.- Gebruik de -toets.b. Klik op de knop: Opvolgen, optis Markering wissen

  - Of gebruik het Snelmenu, Markering wissen.In plaats van de markeringen staan er weer grijze vlaggetjes.

  Opmerking:*Markeringen kunnen we ook toepassen of verwijderen via het Snelmenu van eenmarkering.

  Bericht markeren:* Seleeteer een berieht.* Klik in het tabbJad S1art, de groep Labels, op de knop Opvolgen.* Kies een markering.Gemarkeerde beriehten verschijnen in de Takenbalk.

  Markering verwijderen:* Klik nogmaals op hat vlaggetje om de markering uit te zetten, of* Klik op de knop Opvolgen, Markerlng wissen.

  INSTRUCT

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  5/27

  OUTLOOK 2010 694.1.3 Een kleurcategorie aan een bericht toewijzenMet het toewijzen van kleurcategorieen aan berichten, kunnen we het overzicht bewaren. Aiswe berichten met een bepaald onderwerp een kleur geven, kunnen we ze later snel herkennen.

  Opdracht 1We wijzen een kleurcategorie toe aan een e-mailbericht.a. Selecteer in de berichtenlijst van Postvak IN een ontvangen bericht.b. Klik in het tabblad Start, de graep Labels op de knop ,Categoriseren:

  ~9_:=at_:p~~~:r~~I" ~ I

  Klik op: CategoriserenC ate go rie B la uwo C ate go ne G ee !D C at eg or ie G ro enD C at eg or ie O ra nj eD C ate go rie P aa rso C ate go rie R oo d Selecteer een kleurg G i I ~r1e categorieen,,,

  ,S :ne f}: !ikken imtel len . . ,

  Als het de eerste keer is dat we deze kleur gebruiken, wordt gevraagd of we een naam aan decategorie willen geven.c. Geef eventueel een toepasselijke naam en klik op: JaEr wordt een gekleurd blokje aan het bericht toegekend, bijvoorbeeld:

  In het leesvenster verschijnt een gekleurde balk in het e-mailbericht, bijvoorbeeld:Nieuw abonnement op [email protected]

  I L Z~ke li jj( . ' .1.-,:-1"- rn a 21-2-201113:35

  -

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  6/27

  70 INSTRUCTOpdracht 2We kunnen de kleurcateqorleen aanpassen of nieuwe maken. We maken een nieuwekleurcategorie aan.a. Selecteer een bericht.b. Klik in het tabblad Start op de knop: 1 8 ~C ateg orisere n ~ Ic. Klik op: Aile categorieen ...d. Klik in het venster Kleurcategorieen op: Nieuw ...We zien:

  1~~:~~~~~2~";:;;~;;I -M a m n ; Iigeur; I F - - : : : : E ] = = - ' - , - - - - , . E 1 . . ; . . ; , . ~ - - s . n e i ~ ~ ; - [ . ( ~ l - . - ; - ~ 1 ~

  _ _ ~ J ; ~- _ - , 'I . A nn u le re n- .- . - -- '. I te. Bedenk een naam voor de nieuwe categorie en selacteer een kleur.f. Klik op: OK (2x)g. Bekijk het resultaat.

  ) 4.1.4 Berichten indelen met kleurenWe kunnen instel1en dat de berichttekst van een bepaalde afzender een kleur krijgt. Wegebruiken hiervoor de functie 'Voorwaardelijke opmaak' .

  Opdracht 1We passen voorwaardelijke opmaak toe.a. Klik in het tabblad Beeld, de groep Huldige weergave, op de knop: Weer gave instellingenOnderstaand venster verschijnt:

  I K o l o r J ! m e n . . . ; . . _ ] St!I1us V!iIl b e t1 c h tk n p; J J rg e rt tI e; ~ Mi!rketIngsst . .I . . . ~OII ... _ . .J Goo1

  O v et Ig e ln 5 te ll ln g en , ; I Let!l!rtypenenandereT~C~,OlXJlBIIk, f : : : : : J : > . . o o r e lk bIrtht door de gebruikerge:lefirieerde Jettetypen ...

  O K I I Amuleren I

  c =Clc:=C l===a=c;:l

  ~~ __~_~~e~....~~J~w~~~~~~R1~teren-'-'''~~---CJ.l lilt

  b. KHk op: Voorwaardelijke opmaak ...Het venster Voorwaardelijke opmaak verschijnt. Hier kunnen we regels instellen voor opmaak:

  .i};';.::';,:;~

  I: '~~~~~~~~n_,_ , _ _._ ~_ .[ L e t I e t ' t lP O . , . I 8p1.5egoo1n n_ I- ..

  o ' :C ' , -!5rae-,,~

 • 5/14/2018 Hoofdstuk 4 Outlook

  7/27

  OUTlOOK 2010 71Opdracht 2We willen dat onze eigen berichten rood worden weergegeven. Hiervoor maken we eennieuwe regel.a. Klik op: Toevoegenb. Geef de nieuwe regel een naam.- Typ bijvoorbeeld je eigen naam in.E1genschappen VBIl geselecteerde regelNaarn : Typ h ler de eigen n aarn

  - - - -=.,,-," ILe~ .. 1I VDOTWi3ar~~" I

  8 pt. 5egoe U1

  ~ , ,O J < . , ] L AnnuIeren Ic. Klik op : I Let tertype . .. Id. Kies als kleur Roode. Klik op: O KOpdracht 3Nu geven we een voorwaarde aan,a. Klik op: I V ( ) ( ) [' 1 I I I a l! J 1 e . . 1In het venster Filter stellen we de voorwaarden in