GIP 6BKA Gipgids

of 29 /29
1 © copyright Ann Stefania - Wim

Embed Size (px)

description

Ondernemingsplan

Transcript of GIP 6BKA Gipgids

Page 1: GIP 6BKA Gipgids

1

© copyright Ann – Stefania - Wim

Page 2: GIP 6BKA Gipgids

2

Schooljaar: 2011-2012

Datum: 11/06/2011 en 18/06/2011

Technisch Adviseur: Dhr. Robin Bielen

GIP-coördinator + klastitularis: Mevr. Ann Vanuytrecht

Betrokken vakken + interne juryleden

VAK LEERKRACHT

Nederlands Dhr. F. Cosemans

PAV Mevr. H. Martens

Economie Mevr. S. Taramaschi

Boekhouden Mevr. S. Taramaschi

Kantoortechnieken Mevr. A. Vanuytrecht

Informatica Mevr. J. Heylen/ Mevr. V. Aerts/ Dhr. I. Slijters

Externe juryleden

Mevr. Sylvie Schrijvers (Impact Interim Hasselt) Dhr. Kris Baerts (Xios Hogeschool Hasselt) Dhr. Guido Vanuytrecht (BS Stapsgewijs Lommel)

Dhr. Birger Stulens (Accent Industry Genk)

GIP 6BKA

Page 3: GIP 6BKA Gipgids

3

1 Leerling en ondernemingsplan

Naam leerling Bedrijfsnaam Omschrijving

Abhabou Amine Spadry Sneakershop

Bilir Emre Elimo Verhuur van Limozine

Camci Nuray NC oldtimers Verkoop van oldtimers

Choua Adil Make me handsome Kostuums op maat

Demir Berna Halina Turkse tapijten

Dizman Oguzhan Dongelato Italiaanse/Turkse ijssalon

El Karkri Ilias Het draaiend wiel Fietsenwinkel

Essarti Anass Sisharab Sisha-bar

Jans Shana Bluerise Cocktailbar

Kurt Dilara D-nales Nagelstudio

Najib Youssef

Ninivaggi Valentina Vali-trips Citytrips organiseren

Nulens Rafaël

Salihu Hassan Surprise Kapsalon

Page 4: GIP 6BKA Gipgids

4

2 Voorwoord

In het 6de jaar BSO leggen de leerlingen een geïntegreerde proef (GIP)

af. Die heeft tot doel alle vaardigheden en de kennis die eigen zijn aan de

afdeling of het beroep in een realistisch kader aan bod te laten komen. De

leerlingen moeten kunnen aantonen dat ze op een gestructureerde manier

specifieke taken kunnen uitvoeren. Het eindresultaat, dat aan een jury

met externen wordt gepresenteerd, moet aantonen dat de leerling klaar is

om deel te nemen aan het beroepsleven of om hogere studies aan te

vatten in de gekozen discipline enerzijds en om te functioneren in het

maatschappelijk proces anderzijds. De GIP is een van de elementen die

bepalend is voor het wel of niet slagen van een leerling aan het einde van

het 6de jaar.

Page 5: GIP 6BKA Gipgids

5

Inhoud

1 Leerling en ondernemingsplan .................................................... 3

2 Voorwoord ............................................................................... 4

3 Inleiding .................................................................................. 6

4 Doelstellingen .......................................................................... 8

4.1 Vaardigheden (wat je moet kunnen voor jouw GIP) ...................... 8

4.1 Kennis (wat je moet kennen voor jouw GIP) ................................ 8

4.2 Attitudes ................................................................................. 8

5 Functieomschrijvingen ............................................................. 16

5.1 Wat doet de gip-coördinator? ................................................... 16

5.2 Wat doet de projectmentor? ..................................................... 17

5.3 Wat doet de taalmentor? ......................................................... 17

6 De verschillende fasen in het maken van een gip ........................ 19

6.1 Voorbereiding, planning, informatie verzamelen & verwerken ....... 19

6.2 Realisatie en afwerking ........................................................... 20

7 De evaluaties ......................................................................... 21

7.1 Overzicht ............................................................................... 22

8 Timing .................................................................................. 23

9 Andere afzonderlijke bijlagen ................................................... 24

10 Infofiche ................................................................................ 25

10.1 Wat moet ik kunnen? .............................................................. 25

10.2 Wie zijn mijn begeleiders en waarvoor kan ik bij hen terecht? ...... 25

11 Overzicht opdrachten GIP ........................................................ 27

12 Volgorde GIP - BUNDEL ........................................................... 28

Page 6: GIP 6BKA Gipgids

6

3 Inleiding

Beste leerling, beste ouders,

We brengen u er van op de hoogte dat in het 6de jaar

een extra opdracht opgelegd wordt: de Geïntegreerde

Proef, kortweg de GIP. Aan deze proef worden

afzonderlijk punten toegekend en de GIP bepaalt dus mee of de leerling

zijn diploma behaald heeft of niet. De leerling krijgt punten voor de

proces- en voor de productevaluatie.

Wat bedoelen we met procesevaluatie? Hierbij wordt het tot stand komen

van de GIP geëvalueerd. De leerlingen moeten het bewijs leveren dat ze

een aantal competenties hebben verworven (zie lijst op de volgende blz.).

De leerlingen moeten zelf initiatieven nemen, contacten leggen,

documentatie zoeken (in bibliotheken, op het internet) en persoonlijk

verwerken, op tijd hun werk inleveren, een dossier schrijven, ev. een

praktische realisatie afwerken.

Daarbij kan het gebeuren dat ze wat meer een beroep op u zullen doen

voor verplaatsingen, praktische hulp enz. Het kan ook dat ze met

medeleerlingen moeten samenkomen voor groepswerk. Soms zullen er

door internetgebruik of kopiewerk extra kosten gemaakt moeten worden.

We vragen u daar alle begrip en steun voor.

De leerlingen worden in de loop van het schooljaar geregeld geholpen en

bijgestuurd door een leraar die optreedt als mentor, door een taalmentor

en door andere leerkrachten die deel uitmaken van het GIP-team. Bij het

einde van het eerste trimester, halfweg maart en eind mei wordt een

afzonderlijk tussentijds GIP- rapport meegegeven naar huis. Voor de

tweede evaluatie worden ook externe juryleden uitgenodigd voor de

beoordeling.

Page 7: GIP 6BKA Gipgids

7

Bij het einde van het schooljaar heeft de productevaluatie plaats. Het

dossier en de realisatie worden beoordeeld door een GIP-team van

leerkrachten. De verdediging van de GIP aan het einde van juni wordt

beoordeeld door een jury die samengesteld is uit leraren van de school en

externe deskundigen. Het volledige GIP-rapport wordt dan samen met het

jaarrapport aan u bezorgd op de proclamatie.

We rekenen er in ieder geval op:

• dat de richtlijnen in deze handleiding goed gelezen en gevolgd worden,

• de tussentijdse GIP-rapporten ondertekend worden en bewaard in het rapport,

• problemen altijd snel besproken worden met de mentor en genoteerd worden in het logboek,

• het logboek geregeld door de ouders nagekeken en ondertekend wordt.

Alle afspraken i.v.m. de GIP kunt u nalezen op de volgende bladzijden.

Succes met de Geïntegreerde Proef!

Page 8: GIP 6BKA Gipgids

8

4 Doelstellingen

De voornaamste competenties die worden nagestreefd bij het maken van

de GIP zijn:

4.1 Vaardigheden (wat je moet kunnen voor jouw GIP)

• Onderzoeksvaardigheden: informatie vinden over je onderwerp en

die informatie op een kritische manier en met je eigen woorden

kunnen verwerken

• Technische analyse en probleemoplossende vaardigheden:

indeling en structuur aanbrengen in je dossier en/of in je realisatie,

een werkplanning en een ontwerp opmaken, de juiste materialen en

machines kiezen, kortom systematisch te werk leren gaan van

probleem naar mogelijke oplossingen, en uiteindelijk naar de juiste

oplossing (en uitvoering).

• Kritisch denken en handelen: de juiste keuzes kunnen maken,

zowel bij het schrijven van het dossier als bij het voorbereiden en

uitvoeren van een realisatie

• Taalvaardigheid: een goed leesbaar dossier schrijven zonder fouten

en je werk mondeling presenteren en verdedigen voor een jury.

• Professionele vaardigheden eigen aan je afdeling: je realisatie

plannen, uitvoeren en afwerken volgens de regels van de kunst.

4.1 Kennis (wat je moet kennen voor jouw GIP)

• Professionele kennis (theorie): kennis van uw vakgebied is

uiteraard een noodzakelijke voorwaarde om een goede GIP te maken.

Technische vaardigheden steunen op een goed theoretisch inzicht en

technische kennis.

4.2 Attitudes

• Orde, stiptheid en timing (= regels en afspraken naleven, al het

nodige bijhebben, gedisciplineerd zijn, op tijd komen, doen wat

gevraagd wordt, taken maken en tijdig afgeven, nauwgezet en net

werken)

• Inzet/motivatie (= aandacht en concentratie, interesse en

leergierigheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, medewerking,

ijver, studeren, inzet voor je GIP)

• Respect , positieve houding (= respect voor materiaal,

verdraagzaamheid, beleefdheid, taalgebruik, pestgedrag, aanvaarden

van gezag)

Page 9: GIP 6BKA Gipgids

9

• Zin voor initiatief, zelfstandig handelen (= niet aarzelen om te

beginnen, niet wachten op de anderen om te starten, zelf een eerste

stap zetten)

• Creativiteit en inventiviteit. (= kunnen functioneren binnen

bepaalde opgelegde grenzen / zelf een oplossing durven voorstellen,

vindingrijk zijn)

Page 10: GIP 6BKA Gipgids

10

• Orde, stiptheid en timing (= regels en afspraken naleven, al het nodige bijhebben, gedisciplineerd zijn, op

tijd komen, doen wat gevraagd wordt, taken maken en tijdig afgeven, nauwgezet en net werken) Persoonlijke planning en werkorganisatie, systematisch beheren van tijd en materiaal, organisatie van werkplan

OnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoende MatigMatigMatigMatig Goed Goed Goed Goed Zeer goedZeer goedZeer goedZeer goed

Heeft zelden agendaagendaagendaagenda, werkschema’swerkschema’swerkschema’swerkschema’s of

werkplanning bij.

Heeft agendaagendaagendaagenda of werkschemawerkschemawerkschemawerkschema steeds

bij, maar gebruikt het niet om te

plannen. Maakt al eens gebruik van

checklists, to-do-lijstjes…

Gebruikt agendaagendaagendaagenda, planning en

werkschemawerkschemawerkschemawerkschema’s. Maakt goed gebruik

van checklists, to-do-lijstjes… Werkt

af en toe een stappenplan uit i.f.v. het

behalen van bepaalde resultaten.

Gebruikt spontaan agendaagendaagendaagenda om taken te

plannen. Maakt zelf werkschemawerkschemawerkschemawerkschema’s en

planning op langere termijn.

Heeft totaal geen planningplanningplanningplanning. Werkt planplanplanplanmatig, maar verliest de

timing uit het oog. Werkt bv. te lang

aan x zodat te weinig tijd over is voor

Y.

Voert de planningplanningplanningplanning uit en houdt de

timing goed in het oog en stuurt zijn

planning tijdig bij.

Managet en plantplantplantplant zijn/haar tijd i.f.v.

prioriteiten, hoofdzaken, deadlines en

resultaten (b.v. bij examens,

projecten, grote taken, enz.)

Alle taken, prioritaireprioritaireprioritaireprioritaire en niet-

prioritaire, zijn ‘één grote pot nat.

Kan op aanwijzing verschil maken

tussen prioritaire en niet-prioritaire prioritaire prioritaire prioritaire

takentakentakentaken.

Maakt bij dreigend tijdsgebrek zelf

een onderscheid tussen prioritaire en

niet-prioritaireprioritaireprioritaireprioritaire taken.

Maakt zelf systematisch een

onderscheid tussen prioritaire en niet-

prioritaireprioritaireprioritaireprioritaire taken

Voert belangrijke of dringendedringendedringendedringende takentakentakentaken

zelden uit.

Voert belangrijke of dringende takendringende takendringende takendringende taken

te laat uit.

Voert belangrijke of dringende takendringende takendringende takendringende taken

tijdig op aanwijzing uit.

Pakt spontaan de belangrijkste of

dringendste takendringendste takendringendste takendringendste taken aan. Kan

verschillende taken tegelijk

organiseren.

Kent het verschil niet tussen een grote

opdracht en opgesplitste deeltakendeeltakendeeltakendeeltaken.

Kan een grote opdracht, door de leraar

in stapsgewijze deeltakendeeltakendeeltakendeeltaken opgesplitst,

uitvoeren.

Kan op aanwijzing een grote opdracht

in stapsgewijze deeltakendeeltakendeeltakendeeltaken opsplitsen

en uitvoeren.

Kan een grote opdracht zelfstandig in

stapsgewijze deeltakendeeltakendeeltakendeeltaken opsplitsen en

uitvoeren.

Page 11: GIP 6BKA Gipgids

11

Verliest materiaal materiaal materiaal materiaal en uitrusting. Zijn

materiaal is onverzorgd.

Draagt onder toezicht zorg voor

materiaamateriaamateriaamateriaal en uitrusting. Vindt eigen

dingen meestal terug.

Draagt zorg voor materiaal materiaal materiaal materiaal en

uitrusting. Vindt eigen dingen altijd

terug.

Materiaal Materiaal Materiaal Materiaal is verzorgd.

Onderhoudt spontaan materiaal en

uitrusting volgens de voorschriften.

Zijn boekentas, lessenaar of werkplekwerkplekwerkplekwerkplek

is chaotisch.

Heeft meestal orde in zijn boekentas

en op zijn werkplekwerkplekwerkplekwerkplek.

Heeft steeds orde in zijn boekentas

en op zijn werkplekwerkplekwerkplekwerkplek.

Anderen kunnen gemakkelijk hun

weg vinden op zijn werkplekwerkplekwerkplekwerkplek of

planning en zijn dingen terugvinden.

Levert de gevraagde taak,

bewijsstukken niet in. Stelt altijd

zaken uit.

Heeft altijd extra push nodig om

zaken in te leveren. Zonder

aanmaning, haalt hij/zij deadline niet.

Levert zaken op tijd in. Taken zijn

stipt op tijd klaar.

Levert sommige taken voor de

deadline af.

Page 12: GIP 6BKA Gipgids

12

• Inzet/motivatie (= aandacht en concentratie, interesse en leergierigheid, doorzettingsvermogen,

zelfstandigheid, medewerking, ijver, studeren, inzet voor je GIP) gerichtheid op leren, zowel op het werk zelf (on the job-leren) als daarbuiten (bijscholing, vervolmaking), belangstelling hebben

OnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoende MatigMatigMatigMatig Goed Goed Goed Goed Zeer goedZeer goedZeer goedZeer goed

Heeft een absolute afkeer van lerenlerenlerenleren

en leert niet.

LeerLeerLeerLeert met tegenzin omdat het nu

eenmaal moet.

LeertLeertLeertLeert, maar doet dit enkel wanneer

dit expliciet gevraagd wordt.

LeertLeertLeertLeert spontaan.

Heeft absoluut geen interesseinteresseinteresseinteresse voor

het werk dat hij doet. Stelt nooit

vragen.

Het werk interesseertinteresseertinteresseertinteresseert hem matig.

Stelt af en toe een vraag.

Is geïnteresseerdgeïnteresseerdgeïnteresseerdgeïnteresseerd in het werk. Stelt

regelmatig vragen.

Is gepassioneerdgepassioneerdgepassioneerdgepassioneerd door het werk. Wil

allerlei dingen weten, zoekt naar

achtergronden. Stelt veel vragen.

Staat niet open voor suggesties en

feedback.feedback.feedback.feedback.

Luistert naar suggesties en feedbackfeedbackfeedbackfeedback. Vraagt spontaan suggesties en

feedbackfeedbackfeedbackfeedback.

Vraagt suggesties, feedbackfeedbackfeedbackfeedback en

integreert dit spontaan in het

leerproces.

Werkafbakening/taakopvattingWerkafbakening/taakopvattingWerkafbakening/taakopvattingWerkafbakening/taakopvatting is

slecht: weigert werk op te nemen.

Doet zelf zo weinig mogelijk.

Werkafbakening/taakopvattingWerkafbakening/taakopvattingWerkafbakening/taakopvattingWerkafbakening/taakopvatting is

eerder minimaal. Neemt weinig werk

op en doet nooit extra werk.

Goede werkafbakening/taakwerkafbakening/taakwerkafbakening/taakwerkafbakening/taak

opvatting: opvatting: opvatting: opvatting: doet wat nodig is. Doet

extra werk als dat gevraagd wordt.

Uitstekende werkafbakewerkafbakewerkafbakewerkafbake----

ning/taakopvattingning/taakopvattingning/taakopvattingning/taakopvatting. Stelt zich

verantwoordelijk op. Doet spontaan

meer dan gevraagd.

Uitgesproken traag werktempowerktempowerktempowerktempo bij

opdrachten, taken of projecten.

Verprutst zijn/haar tijd door te

dromen, te kletsen, …

Het werktempowerktempowerktempowerktempo is matig. Houdt zich

zeer wisselend bezig. Heeft

regelmatig aanmoediging nodig om

door te zetten.

Goed werktempowerktempowerktempowerktempo, maakt zinvol

gebruik van de normale tijd om een

taak af te werken, een opdracht te

doen.

Werkt hard. Houdt er een stevig

werktempowerktempowerktempowerktempo op na.

Is zeer snel afgeleid, is niet alert,

zelfs niet bij werk dat niet langduriglangduriglangduriglangdurig

is.

Laat zich afleiden, is niet zo alert bij

het werk, zeker niet als het een

relatief langdurigelangdurigelangdurigelangdurige taak is.

Blijft meestal alert, ook bij relatief

langdurigelangdurigelangdurigelangdurige opdrachten, taken of

projecten.

Heeft een uitstekende inzet en

sturing, ook bij langdurigelangdurigelangdurigelangdurige

opdrachten.

Slaagt er niet in routinetakenroutinetakenroutinetakenroutinetaken tot een

goed einde te brengen.

De aandacht verslapt snel bij het

uitvoeren van routinetakenroutinetakenroutinetakenroutinetaken.

Het uitvoeren van routinetakenroutinetakenroutinetakenroutinetaken

verloopt goed.

Routinetaken Routinetaken Routinetaken Routinetaken worden perfect

afgewerkt.

Page 13: GIP 6BKA Gipgids

13

• Respect , positieve houding (= respect voor materiaal, verdraagzaamheid, beleefdheid, taalgebruik,

pestgedrag, aanvaarden van gezag) bijdragen tot een goed samenwerkingsverband en een aangename, stimulerende leef- en werkgemeenschap, inlevingsvermogen

OnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoende MatigMatigMatigMatig Goed Goed Goed Goed Zeer goedZeer goedZeer goedZeer goed

Is onbeleefd of zelfs onbeschoft. Doet weinig moeite om vriendelijkvriendelijkvriendelijkvriendelijk of

beleefd te zijn.

Volgt de essentiële regels van

vriendelijkheivriendelijkheivriendelijkheivriendelijkheid en beleefdheid.

Is op een natuurlijke manier

vriendelijkvriendelijkvriendelijkvriendelijk en beleefd.

Bedriegt, is oneerlijk. Beseft niet

welke reacties zijn gedrag uitlokt.

Roddelt over persoonlijke zaken. Pest

collega’s, valt anderen lastig. Heeft

een laag empathisch vermogen.

Vertelt geen persoonlijke zaken

verder. Blijft van andermans spullen

af. Respecteert de mening van

anderen.

Toont dat hij zich inleeft in anderen,

houdt rekening met verscheidenheid

en met iemands (privé-)achtergrond.

Geeft anderen kansen, behandelt hen

niet stereotiep.

Anderen kunnen spontaan bij hem

terecht. Is integer en heeft een hoog

empathisch vermogen. Luistert met

belangstelling naar wat andere

leerlingen bezighoudt.

Page 14: GIP 6BKA Gipgids

14

• Zin voor initiatief, zelfstandig handelen (= niet aarzelen om te beginnen, niet wachten op de anderen om

te starten, zelf een eerste stap zetten)

Onvoldoende 2Onvoldoende 2Onvoldoende 2Onvoldoende 2 Matig 4Matig 4Matig 4Matig 4 Goed 6Goed 6Goed 6Goed 6 Zeer goed 8Zeer goed 8Zeer goed 8Zeer goed 8

Is alleen gericht op die zaken,

opdrachtenopdrachtenopdrachtenopdrachten die hij/zij graag doet.

Voert soms opdrachtenopdrachtenopdrachtenopdrachten uit die hij/zij

niet graag doet.

Voert alle opdrachtenopdrachtenopdrachtenopdrachten op aanwijzing

kwaliteitsvol uit, toont meestal inzet.

Voert spontaan kwaliteitsvol

opdrachtenopdrachtenopdrachtenopdrachten uit, ook al liggen ze hem

niet goed.

Wacht af tot anderen actie actie actie actie

ondernemen ondernemen ondernemen ondernemen en doet zelf niets.

Onderneemt enkel actie actie actie actie wanneer er

gezegd wordt wat hij/zij moet doen

of als de verantwoordelijke in de

buurt is.

Onderneemt spontaan actieactieactieactie bij

toewijzing van taken die bij het

omschreven takenpakket horen.

Onderneemt spontaan actieactieactieactie bij taken,

ook al horen ze niet strikt genomen

bij het omschreven takenpakket.

MeldMeldMeldMeld niet wanneer een taak is

afgerond.

MeldMeldMeldMeld zelden wanneer een taak is

afgerond.

MeldMeldMeldMeld spontaan wanneer een taak is

afgerond.

MeldMeldMeldMeld spontaan wanneer een taak is

afgerond en vraagt spontaan naar

extra taken.

Page 15: GIP 6BKA Gipgids

15

• Creativiteit en inventiviteit. (= kunnen functioneren binnen bepaalde opgelegde grenzen / zelf een

oplossing durven voorstellen, vindingrijk zijn)

OnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoendeOnvoldoende MatigMatigMatigMatig Goed Goed Goed Goed Zeer goedZeer goedZeer goedZeer goed

Nieuwe dingen jagen angst aan. Wil

zich niet aanpassen aan nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe

dingendingendingendingen. Blokkeert bij vage

opdrachten.

Nieuwe dingenNieuwe dingenNieuwe dingenNieuwe dingen laten hem eerder

onverschillig. Vindt bij opdrachten die

afwijken van het modale, enkel

oplos-singen op aanwijzing.

Geeft veranderingen een kans. Zoekt

zelf oplossingen bij opdrachten die

afwijken van het modale.

NieuwighedenNieuwighedenNieuwighedenNieuwigheden zijn voor hem unieke

kansen. Hoe vager de opdracht, hoe

liever. Denkt graag breed over de

oplossing na. Doet liefst opdrachten

met niet te veel uitleg, en zonder

voorbeeld.

Wil altijd een zeer concreet voorbeeld

nabootsen. Voelt zich veilig daarbij.

Bekijkt voorbeeld en maakt een

variatievariatievariatievariatie op het voorbeeld.

Probeert te achterhalen wat bedoeling

achter voorbeeld is en maakt een

alternatief.

Zoekt spontaan een ander voorbeeld

met dezelfde functionaliteit. Probeert

verschillende variatiesvariatiesvariatiesvariaties uit om

uiteindelijk het beste alternatief te

kiezen.

CombineertCombineertCombineertCombineert niet: geen ideeën of

materialen of werkvormen.

Probeert materialen/ideeën te

combinerencombinerencombinerencombineren, als ze goed bij elkaar

aansluiten.

Probeert vrij succesvol verschillende

materialen/ideeën te combinerencombinerencombinerencombineren.

Nieuwe combinatiescombinatiescombinatiescombinaties laten hem toe

volledig nieuwe dingen te doen.

InspiratieInspiratieInspiratieInspiratie is er niet. Gaat op zoek naar inspiratieinspiratieinspiratieinspiratie, maar niet

te ver (collega’s, omgeving)

Probeert over taak te spreken met

meerdere mensen/te bekijken uit

meerdere invalshoeken.

Zoekt inspiratieinspiratieinspiratieinspiratie voor de taak in een

andere context (internet…), hij/zij

neemt hiervoor veel tijd.

Page 16: GIP 6BKA Gipgids

16

5 Functieomschrijvingen

5.1 Wat doet de gip-coördinator?

� De GIP-coördinator en de leerkrachten bepalen de puntenverdeling

en de criteria die bij de beoordeling van de proef zullen worden

gehanteerd.

� De GIP-coördinator treedt op als afgevaardigde van de technisch

adviseur en vult het GIP-rapport in.

� In de loop van het eerste trimester stelt de GIP-coördinator samen

met de TA een jury samen. Maken deel uit van deze GIP-jury:

• Leraars en andere personeelsleden van de school wanneer zij

een deskundige inbreng kunnen leveren;

• Juryleden van buiten de school gekozen op basis van hun

deskundigheid. Meestal zijn dit vakmensen uit het regionale

beroepsleven of docenten van hogescholen of universiteiten.

� De GIP-coördinator is de voorzitter van de jury. De jury spreekt op

basis van de proces- en productevaluatie voor iedere leerling een

globaal oordeel uit over het al of niet geslaagd zijn voor de GIP en

maakt hierover een eindverslag.

� De andere taken van de GIP-coördinator zijn:

• De doelstelling, de visie, de planning, de organisatie en de

evaluatiecriteria van de geïntegreerde proef aan alle betrokkenen

toelichten;

• Zorgen voor het goede verloop van de geïntegreerde proef;

• De GIP-coördinator kan ook optreden als mentor voor een deel

van zijn leerlingen.

� Het GIP-team evalueert ieder jaar in de maand juni en/of september

waar er eventueel knelpunten zijn en waar bijsturingen zich

opdringen.

Page 17: GIP 6BKA Gipgids

17

5.2 Wat doet de projectmentor?

� Hij maakt met de leerling concrete afspraken i.v.m. de

verwachtingen, de wijze van uitvoering en de timing van

overlegmomenten en evaluaties.

� Hij begeleidt de leerling bij het verzamelen, het selecteren en het

verwerken van informatie en bij het uitvoeren van praktische

realisaties. Hij helpt de leerling ook bij de logische opbouw en de

vormgeving van zijn dossier.

� Hij motiveert de leerling, geeft de leerling regelmatig feedback en

advies tot remediëren en volgt de opvolging van afspraken op.

Schriftelijk communicatie hierover gebeurt via het logboek van de

leerling. (zie Smartschool)

� De begeleidende leerkrachten evalueren per DW de vorderingen van

de leerlingen en noteren de opmerkingen en feedback in het

logboek.

5.3 Wat doet de taalmentor en de technische mentor?

� Er zijn drie tussentijdse evaluaties waarbij de geïntegreerde proef

wordt nagezien een taalmentor. Je geeft elk DW een deeltje van je

dossier af.

� De afspraak tussen de technische mentor en de taalmentor is: de

technische mentor krijgt altijd eerst jouw teksten en evalueert ze

inhoudelijk. Er wordt een korte commentaar op het evaluatieblad

meegedeeld en geparafeerd. Daarna geeft hij de teksten door aan je

taalmentor, die ze na evaluatie aan de GIP-coördinator

terugbezorgt. Deze noteert de punten op het GIP-rapport en geeft

het portfolio aan jou terug.

� Het is niet de taak van je taalmentor of technische mentor je werk

te herschrijven, dat doe je zelf aan de hand van zijn/haar

opmerkingen. Je taalmentor treedt op als taalcoach: hij/zij duidt je

fouten aan i.v.m. taal en vormgeving en geeft commentaar en

aanwijzingen ter verbetering, of verbetert de moeilijkste fouten in

jouw plaats. Hij/zij geeft normaal geen commentaar op inhoud,

illustraties of tekeningen. De taalmentor gebruikt voor zijn evaluatie

het document ‘Procesevaluatie Taal’. Na elke evaluatie lees je zijn

commentaar en verbeter je je tekst onmiddellijk.

Page 18: GIP 6BKA Gipgids

18

� Het evaluatieblad ‘Procesevaluatie taal’ ziet er zo uit:

� De originele tekst met de opmerkingen van de taalmentor en je

eigen verbeteringen steek je in de portfoliomap.

� Als in je dossier nog fouten blijven staan die eerder aangeduid

waren door de taalmentor, verlies je punten bij de productevaluatie.

Page 19: GIP 6BKA Gipgids

19

6 De verschillende fasen in het maken van een gip

6.1 Voorbereiding, planning, informatie verzamelen &

verwerken

� Je verzamelt de nodige gegevens.

� Je selecteert en verwerkt alle informatie en voert geleidelijk,

conform de gemaakte afspraken, de opdrachten uit.

� Je pleegt geregeld overleg met je GIP-coördinator (en begeleidende

leerkrachten), bespreekt de problemen waarvoor je je gesteld ziet

en de mogelijke oplossingen. Je dient zelf voldoende initiatief te

nemen om GIP-coördinator (en begeleidende leerkrachten) geregeld

op de hoogte te houden van de evolutie van je GIP.

� De vakken Nederlands, Frans en Engels zijn ook geïntegreerd in de

GIP. Tijdens de lessen Frans en Engels zul je daarom een opdracht

krijgen die bij de inhoud van je geïntegreerde proef aansluit. Deze

wordt in bijlage bij het dossier gevoegd. Je taalmentor zorgt o.a.

voor de beoordeling van het woord vooraf, de inleiding en het

besluit.

� Je legt geleidelijk een dossier aan, dat de weergave is van je

persoonlijke verwerking van je opdracht. De opbouw van het dossier

is te volgen in een werkmap.

In die werkmap komen:

• De geselecteerde en verwerkte informatie: fotokopieën van

fragmenten uit boeken en tijdschriften, print-outs van internet

informatie die je gebruikt hebt voor je dossier, telkens met

bronvermelding; ev. een cd-rom met een back-up van je

documentatie & teksten.

• Verstuurde mails en brieven & de antwoorden, nuttige adressen;

De portfoliomap met de originele teksten (met de opmerkingen

van technische mentor en taalmentor), en na de evaluatie met je

verbeteringen erbij;

• De inhoudstafel: eerste ontwerp, aangevulde versie, definitieve

versie;

• De 3 tussentijdse rapporten, telkens ondertekend door de ouders

� Je stelt een taalkundig en stilistisch zo goed mogelijk opgebouwd

dossier. Het tekstgedeelte moet volgens de BIN-normen opgesteld

zijn. Een samenvatting hiervan wordt bezorgd en toegelicht door de

leraar Informatica.

Page 20: GIP 6BKA Gipgids

20

� Je brengt het hele jaar door verslag uit van je activiteiten in het

logboek. In feite is het logboek een soort contract: je moet korte

verslagen neerschrijven van alle activiteiten die in verband staan

met de GIP, waarmee je bewijst dat je gewerkt hebt. Dit kan ook via

een elektronisch leerplatform. (kta2hasselt.smartschool.be)

6.2 Realisatie en afwerking

� De realisatie: je werkt je project volledig af volgens de normen. Je

werkt je dossier af en dient het tijdig in bij je GIP-coördinator.

� Je stelt, eind juni volgens afspraak, het resultaat (dossier en

realisatie) voor tijdens een verdediging van je GIP voor de jury. Van

je leerkracht PAV krijg je in de laatste lessen van het schooljaar

uitleg over de mondelinge presentatie van je GIP en de gelegenheid

om je er op voor te bereiden.

Page 21: GIP 6BKA Gipgids

21

7 De evaluaties

� Bij de evaluatie is er zowel aandacht voor de proces- als voor de

productevaluatie. Er wordt ook een GIP-rapport opgemaakt a.d.h.v.

de competenties en de behaalde scores op gebied van proces- en

productevaluatie.

� De procesevaluatie

• Hieronder verstaan we de evaluatie van de manier waarop het

product tot stand komt en van het proces dat de leerling

doormaakt tijdens het werken aan de geïntegreerde proef.

Daarbij gebruiken de leerkrachten evaluatieformulieren met

duidelijke indicatoren.

� De productevaluatie

• De evaluatie van het werkstuk, de realisatie die de leerling

aflevert en het dossier met de gebundelde verslagen van de

eigen verwerking van informatie, ervaringen en documenten

heeft plaats tussen het indienen van het dossier en de dag van

de verdediging. Hiervoor is het GIP-team verantwoordelijk.

• De verdediging voor de jury heeft plaats in de maand juni. De TA

nodigt de externe juryleden uit voor de evaluatie van de GIP-

verdediging. De leerling zal het resultaat van zijn werk aan de

jury voorstellen en toelichten.

� De puntenverdeling

• De verhouding proces- / productevaluatie in de globale

beoordeling van de GIP is:

� 390 ptn. procesevaluatie (DW1+DW2+DW3)

� 240 pnt. productevaluatie (eindwerk= BIN & ATT)

Er staan per DW 60 punten op de rubriek attitudes (bij

procesevaluatie). Elke leerkracht evalueert voor zijn/haar vak

deze attitudes.

Je GIP-coördinator zal de specifieke puntenverdeling bezorgen en in de

klas bespreken.

Page 22: GIP 6BKA Gipgids

22

7.1 Overzicht

September - juni

DW1 Pnt DW2 Pnt DW3 Pnt

Opdrachten 110 Opdrachten 110 Opdrachten 110

Attitudes 20 Attitudes 20 Attitudes 20

TOTAAL 130 TOTAAL 130 TOTAAL 130

TOTAAL DW 390

Opdrachten Attitudes

PAV 20 PAV 10 Nederlands 20 Nederlands 10 Informatica 20 Informatica 10 Kantoortechnieken 10 Kantoortechnieken 10 Economie 20 Economie 10 Boekhouden 20 Boekhouden 10

Juni

Eindproduct Pnt Powerpoint Pnt

ATTeind 20 PPT 10

BIN-normen 20 Nederlands 20

Opdrachten 110 Voorkomen/houding 10

Presentatie 10

Vragen 20

TOTAAL 150 TOTAAL 70

TOTAAL DW 220

ATTeind

Stiptheid 10 Orde en netheid 10

TOTAAL ONDERNEMINGSPLAN: 610

VERHOUDINGEN ONDERNEMINGSPLAN

Proces 65%

Product 35%

Page 23: GIP 6BKA Gipgids

23

8 Timing

Week Streefdatum Activiteit OK

36

37

38

39

40

41

42

43 Informeren betrokken leerkrachten en leerlingen

44 Herfstvakantie

45

46

47 Inleveren deel 1

48 Proefwerken

49

50

51 Evaluatiegesprek & bijsturing – Eerste GIP-rapport

52 Kerstvakantie

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Krokusvakantie Inleveren deel 2

10

11 Tweede GIP-rapport

Evaluatiegesprek met externe jury

12

13

14 Paasvakantie

15

16

17

18

19 Inleveren deel 3

20

21 Derde GIP-rapport

22 INDIENEN GIP-DOSSIER (ten laatste 1 week voor het begin van de proefwerken!)

23 Proefwerken

24 Proefwerken

25 Proefwerken

26 Verdediging voor externe jury – Volledig GIP-rapport bij jaarrapport

Page 24: GIP 6BKA Gipgids

24

9 Andere afzonderlijke bijlagen

� Een overzicht van de voornaamste BIN-normen voor het maken van

een GIP wordt je bezorgd en wordt uitgelegd door je leraar

Informatica.

� Een voorbeeld van het GIP-rapport voor jouw klas wordt je bezorgd

en wordt besproken door je GIP-coördinator.

� De Portfoliomap die dient om je teksten af te geven aan je

taalmentor wordt je bezorgd door je GIP-coördinator.

Page 25: GIP 6BKA Gipgids

25

10 Infofiche

10.1 Wat moet ik kunnen?

� Doelgericht informatie verzamelen, selecteren en verwerken;

� Verwerkte informatie schriftelijk en mondeling presenteren;

De leerling dient aan de hand van de integrale opdrachten een bewijs te

leveren dat hij/zij de bovenstaande doelen bereikt heeft.

Verder:

� Men best wekt vanuit de integrale opdrachten met kritische zin

selecteren;

� Daarmee de jury overtuigen dat ik het verwachte competentieniveau

bereikt heb;

� Dat alles – bij de mondelinge oefenbeurt en op de dag van de

eindronde –mondeling presenteren met aandacht voor de volgende

onderdelen.

� Mijn werk gedurende 10 minuten presenteren;

� Een gefundeerd antwoord geven op de vragen van de juryleden (10

minuten)

10.2 Wie zijn mijn begeleiders en waarvoor kan ik bij hen

terecht?

De VAKLEERKRACHT

Nederlands, Frans, Engels, …

Geeft een reeks in volume beperkte opdrachten die ondersteunend zijn

voor de GIP; de scores worden verrekend bij het dagelijks werk voor het

vak of bij het proces van de GIP.

De leerkracht informatica kijkt het dossier 1X na op lay-out.

De TECHNISCHE MENTOR = TRAJECTBEGELEIDER

Mevr. Vanuytrecht, Mevr. Taramaschi

� Ziet datzelfde werkje na op inhoud

� Organiseert regelmatig een voortgangsgesprek waarbij er eerst

gereflecteerd wordt op het doorlopen proces om vandaar uit nieuwe

doelen te stellen.

� Begeleidt de leerling in voorbereiding tot de mondelinge presentatie.

� Verwacht de actieve medewerking van de leerling.

Page 26: GIP 6BKA Gipgids

26

De TAALMENTOR

Dhr. Cosemans

� Ziet op afgesproken tijdstip de geschreven taal na;

� Geeft GEEN advies op vlak van inhoud;

� Geeft advies bij de mondelinge inoefening;

Page 27: GIP 6BKA Gipgids

27

11 Overzicht opdrachten GIP

VAK DW1 DW2 DW3

KANTOORTECHNIEKEN Veiligheid Info leverancier Magazijn

Voorraadbeheer

1ste Bestelling

Afval

ECONOMIE Ondernemingsvorm

Startersformaliteiten

Vergunningen

Verzekeringen

Prijzenpolitiek

Casus

BOEKHOUDEN Financieel plan Financieel plan Financieel plan

PAV Profiel

Enquête + verwerking

Concept

Klanten

Assortiment

Concurrentie

Opening/Reclame

INFORMATICA Logo

Naamkaartje

Interieur

Exterieur

Organogram

Folder/Flyer

Cadeaubon

Klantenkaart

Prijskaartje

Factuur

Bestelbon

Offerte

Prijslijst

Uitnodiging receptie

Page 28: GIP 6BKA Gipgids

28

12 Volgorde GIP - BUNDEL

Wanneer je de opgaven gaat samenbundelen zet je dit in onderstaande

volgorde.

1 Marketingplan

1.1 Project

1.1.1 Profiel

1.1.2 Markt onderzoek

1.1.3 Concept

1.1.4 SWOT

1.1.5 Bijlagen

1.2 Plaats

1.2.1 Gegevens stad

1.2.2 Locatie

1.2.3 Veiligheid

1.2.4 Concurrenten

1.3 Product

1.3.1 Assortiment

1.3.2 Klanten

1.3.3 Voorraad

1.3.4 Voorraadbeheer

1.3.5 Afval

1.3.6 Bijlagen

1.4 Prijs

1.4.1 Prijzenpolitiek

1.5 Promotie

1.5.1 Opening

1.5.2 Reclame

1.5.3 Bijlagen

1.6 Presenteren

1.6.1 Casus

1.6.2 Bijlagen

2 Financieel plan

2.1 Ondernemingsvorm

2.2 Starterformaliteiten

2.3 Vergunningen

2.4 Verzekeringen

2.5 Investeringen

2.6 Afschrijvingen

2.7 Kosten

2.8 Liquide middelen

2.9 Eigen vermogen

2.10 Vreemd vermogen

2.11 Balans

2.12 Break even point

2.13 Belastingen

Page 29: GIP 6BKA Gipgids

© copyright Ann – Stefania - Wim