Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

of 30 /30
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.6 | nummer 108 | augustus - september 2012 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's MICHAEL JACKSON vermoord? ONZE VRIJHEID staat op het spel Reïncarnatie en de TWEEDE WERELDOORLOG En verder in dit nummer: Palm Stroop | Inheemse Grootmoeders: voor de volgende 7 generaties | Huidige crisis, een wetmatigheid? | Cahua Chi, de verborgen stad | De “Gulden Frequentie” van Gizeh | Spirituele groei en kunst, verbinding tussen voelen en zien | Jij wilt dit niet lezen | Het doel van de middelen | Frontier abonnementen acties | Het Amsterdammetje als een “Havanna” | Keltisch Zeezout | Maya-astrologie | Frontier Symposium 2012 | Column Philip Coppens en Tanja van der Heijden | Boekenkatern en meer... Nieuwe cyclus energie BP Nu ook op iPad

Embed Size (px)

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Page 1: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.6 | nummer 108 | augustus - september 2012 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

MichAel JAckSoN vermoord?

oNze VriJheiD staat op het spel

reïncarnatie en de Tweede wereldoorlog

En verder in dit nummer: Palm Stroop | Inheemse Grootmoeders: voor de volgende 7 generaties | Huidige crisis, een wetmatigheid? | Cahua Chi, de verborgen stad | De “Gulden Frequentie” van Gizeh | Spirituele groei en kunst, verbinding tussen voelen en zien | Jij wilt dit niet lezen | Het doel van de middelen | Frontier abonnementen acties | Het Amsterdammetje als een “Havanna” | Keltisch Zeezout | Maya-astrologie | Frontier Symposium 2012 | Column Philip Coppens en Tanja van der Heijden | Boekenkatern en meer...

Nieuwe cyclus energie

BP

Nu ook op

iPad

Page 2: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012
Page 3: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 18.6 nummer 108

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Robert Boerman, Orenda Bol, Philip Coppens, Paul Harmans, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld: Tim ONeill,

www.timoneillstudio.com

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151Paul van der Sluijs | [email protected] | 0183-689497

06-40225813

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België) Voor de Belgische KBC bankrekening:IBAN: BE58 4139 2263 7179BIC: KREDBEBBwww.frontierworld.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Verkiezingen

REDACTIONEEL

In september mogen we voor de vijfde keer in tien jaren naar de stembus. De democratie werkt op volle kracht zou je kunnen zeggen. Op 12 september mogen we met het rode potlood een vakje vullen en geven we onze “volksvertegenwoordigers” weer carte blanche voor de komende vier jaren. Oftewel we hebben maar één dag van de democratie, en de politici kunnen vervolgens hun gang weer gaan. Volkskrant-nl-columnist Jan Bennink doet op 30 juni in zijn Volkskrant column een oproep. ’Laten we van de 12de september, de dag van de verkiezingen, een revolutie maken. Laten we Den Haag duidelijk maken dat we het niet langer nemen om genomen te worden.’ Hij noemt een aantal voorbeelden waar het contact met de bevolking verloren is gegaan: De uitverkoop aan Europa. Het plunderen van onze pensioenen. De ziekmakende betutteling, het monomaan schrappen van onze vrijheden, de wietpas, de misdadige bonussen en gouden handdrukken in de semi-overheid en senator Frank de Grave die het pathetische liegen van onze premier eigenlijk best een goede zaak vindt. In het bedrijfsleven word je afgerekend op wanbeleid, in de politiek komen er in gelijksoortige situaties weer nieuwe gezichten boven drijven die met hun beperkte houdbaarheidsperiode verder naar de pijpen blijven dansen van de, voor ons, onzichtbare machten. Zou het antwoord dan liggen in de nieuwe, zeer grensverleggende, politieke partijen zoals SOPN, Mens en Spirit en de Piratenpartij? Of moeten we het huidige politieke systeem als ouderwets en als een gepasseerd station zien? Duidelijk is dat het gros zich niet meer vertegenwoordigd voelt door welke politiek dan ook. Links, rechts, groen, rood, midden; het zijn eigenlijk ouderwetse begrippen waarmee men nog steeds alles in hokjes probeert te stoppen. Is dat juist niet iets waar we van af moeten in deze tijd van bewustzijnsverruiming? Hoe we met z’n allen de nieuwe tijd moeten gaan inrichten zal vanzelf vorm krijgen. Ieder zal daar een aandeel in hebben. Frontier draagt zijn steentje bij door de komende tijd twee grote evenementen te organiseren: De Frontier Gezondheidsdag op zondag 9 september en het Frontier Symposium op zaterdag 27 oktober. Naast het bezoeken van vele lezingen en een groot aantal stands heeft u uitgebreid de mogelijkheid om met andere bezoekers van gedachten te wisselen. En vanzelfsprekend treft u in deze editie van Frontier Magazine vele interessante en boeiende artikelen aan voor uw hongerige hersenen.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

?

Page 4: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

4 Frontier 18.6 augustus | september 2012

6 18 22spiritualiteit

VOOr DE VOLGENDE 7 GENEratIESOp dit moment is er een enorme instroom van vrouwelijke energie op aarde. Ze helpt een nieuwe geboorte te realiseren, van de aarde zelf en van ons afzonderlijk. Er is een verlangen in ons hart om dingen op te rui-men en een nieuwe werkelijkheid te creëren in onszelf en op deze aarde. Daarom zijn de Inheemse Grootmoeders uitgenodigd om in september 2012 een bezoek aan Nederland te brengen.

achtergrond

HEt EINDSPEL IS BEGONNENOnze vrijheid staat op het spel, ook die van hen die menen dat je alles maar aan ‘God’ moet overlaten en die de voorkeur geven aan mystiek zonnen in een ‘verlicht’ bewustzijn. Wie niet bereid is zich met hart en ziel voor de vrijheid in te zetten en er op geweldloze wijze voor wil strijden, verspeelt het hoogste goed. De EU, bijvoorbeeld, is uiterst dubieus tot stand gekomen, waarbij alles van bovenaf is opgelegd en er op geen enkele wijze sprake is van een natuurlijke groei van onderop.

geschiedenis

DE “GuLDEN FrEquENtIE” VaN GIZEH, DEEL 3 Het verhaal achter de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ is onderverdeeld in vier delen die gekoppeld zijn aan de

vier natuurlijke basiselementen omdat deze vier aardse elementen gecodeerd zijn in de Grote Piramide van

Gizeh: 1 Aarde, 2 Water, 3 Lucht, 4 Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas

en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element ‘Aether’.

In dit nummer deel 3: Element Lucht.

10gezondheid

PaLM StrOOP Palm stroop is zoet van smaak en heerlijk in de thee of koffie, bij toetjes of op bijvoorbeeld ijs of een pannenkoek. Het wordt langzaam in het bloed opgenomen waardoor het voor diabetes patiënten ideaal is.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 5

22 36

geschiedenis

MIcHaEL JackSON Michael Jackson was en is nog steeds een van de meest invloedrijke popartiesten aller tijden. Hij torende met kop en schouders boven iedereen uit als artiest door de combinatie van zijn uitzonderlijke talenten op het gebied van zang, dans, en stijl. Maar Michael Jackson was veel meer dan alleen een bijzonder getalenteerd artiest. Voor de meeste mensen is Michael Jackson een mysterieus figuur waarbij het onduidelijk blijft wat nou wel en niet waar is en wie hij nou eigenlijk was.

mysterie

rEïNcarNatIE EN DE twEEDE wErELDOOrLOG

De twee wereldoorlogen ‘moesten’ vóór 2012 plaatsvinden. De liefde en het nieuwe bewustzijn dat met het intreden van het Aquariustijdperk in toenemende mate binnenstroomt rond de Aarde

en onder de mensen, maakt dat oorlog voeren steeds lastiger gaat worden. Wie er over enige

decennia nog voor uit komt oorlogszuchtig te zijn is tegen die tijd een bezienswaardigheid.

58

INHOUD

gezondheid

34 HEt aMStErDaMMEtJE aLS EEN “HaVaNNa” Hoe maak je van een theezakje een gezonde sigaret/ sigaar of ‘wietjoint’?

74 kELtIScH ZEEZOutHet gebruik van keltisch zeezout ter bevordering van de gezondheid in mens, plant en bodem.

wetenschap

42 HEt DOEL VaN DE MIDDELEN De van oorsprong plantaardige middelen worden al dui-zenden jaren gebruikt door zogenaamde “natuurvolken”. Vooral eetbare, geneeskrachtige en spirituele planten wa-ren van levensbelang.

mysterie

52 caHua cHI, DE VErBOrGEN StaD toen Drunvalo Melcizedek de laatste keer in Zuid-amerika was, eind jaren tachtig, werd hij naar cahua chi geleid.

spiritualiteit

68 JIJ wILt DIt NIEt LEZEN als je dit artikel begonnen bent te lezen, betekent dit dat de redactie het heeft aangedurfd om het op te nemen in dit magazine.

73 SPIrItuELE GrOEI EN kuNSt, VErBINDING tuSSEN VOELEN EN ZIEN

kunst en spirituele groei liggen heel dicht bij elkaar. Het proces waarin kunstenaars worden geïnspireerd is met veel mystiek omgeven.

achtergrond

80 HuIDIGE crISIS, EEN wEtMatIGHEID? Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd trans-formatieproces.

En verder... 3 cOLOFON

17 cOLuMN: NEGatIVItEIt EEN HOt ItEM?

57 Maya-aStrOLOGIE

59 FrONtIEr GEZONDHEIDSDaG

77 cOLuMN: DuItSLaND BLIJFt HEt PrOBErEN

85 BOEkENkatErN

94 FrONtIEr aBONNEMENtEN actIES

96 FrONtIEr SyMPOSIuM 2012Grand Hotel KrasnapolsKy, amsterdam

zaterdaG 27 oKtober 2012

Symposium ‘12

Page 6: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 15

achtergrond

Voor vragen over reincarnatietherapie, regressietherapie, therapeuten of de NVRT stuurt u een e-mail naar: [email protected]. Ook kunt u bellen met het informatienummer van de NVRT: 06-52486345. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00u -17.00u.

www.reincarnatietherapie.nl

Alle aangesloten leden hebben ruime ervaring met het werken aan diverse thema’s en problematieken. Hieronder treft u een selectie van therapeuten die aangegeven hebben geregeld met aan oorlog gerelateerde thematieken te werken.

Nederlandse Vereniging van Reincarnatie Therapeuten

Vera Queva Den Haag 070-3060932 • Marilou Koene-Boulanger Raamsdonksveer 0162-516363 • Ingrid Peeterman Zutphen 0575-510418 • Henk Muda Nijmegen 024-3775259 • Aloys Oude Weernink Apeldoorn 055-5064244 • Ellen van Wolven Bodegraven 0615-690736 • Haike Germann Utrecht 030-2657369 • Marion Boon Hellevoetsluis 0181-322050 • Pieter Aarts Leeuwarden 058-2157213 • Corry Slager Breda 076-5202290 • Tesso Holst Driebergen 0343-575381 • Laura Daggers Hoofddorp 023-5617806 • José van Loon Breda 0652-072090 • Mariet Diepgrond Bilthoven 030-2627245 • Anita Groenendijk Wageningen 0317-425251 • Maria Franzi Föllmi Hillegom 0636-258588 • Yvonne Piggen Gorssel 0626-698172 • Maarten Oversier Roden 050-5013121 • Marta Rijkmans Voorburg 070-3861507

advertenties

Page 7: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

16 Frontier 18.6 augustus | september 2012

Floww® een totaaloplossing ter behandeling en bescherming van niet-ioniseren-de straling.

Vacature Floww® VertegenwoordigerFloww® ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige producten om de effecten van niet-ioniserende straling (zoals GSM en UMTS) te harmoniseren voor mens, dier, natuur en milieu.

Wij zoeken:Zelfstandige vertegenwoordigers die ons netwerk van artsen en therapeuten verder opbou-wen en beheren. Het is van groot belang dat je een zorgvuldige relatie opbouwt met de behandelaars. Als vertegenwoordiger ben jij het aanspreekpunt, heb je een adviserende rol en biedt hoogwaardige ondersteuning bij de opname van de Floww®-producten in gezondheidscentra en praktijken.Samenwerken met Floww® betekent werken in een gezonde en uiterst dankbare en inspi-rerende werkomgeving. Je werkt mee aan onze missie: Gezond en Vitaal Leven met Straling.

Wat kunnen wij jou bieden?:3 Zeer aantrekkelijke commissieregeling3 Permanente herhalingsorders, na opname van Floww® in de praktijk3 Flexibele werktijden; zowel parttime of fulltime kan je aan de slag3 Opleiding tot stralingsdeskundige i.s.m. New Health Academy3 Interne en externe vakgerelateerde trainingen3 Doorgroeimogelijkheden naar vaste aanstelling als Teamleider - Zorg

Na 6 tot 12 maanden bestaat de mogelijkheid als Teamleider – Zorg voor Floww International in dienstverband te werken.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar [email protected] of bel 041-8573600.

"Gezond & Vitaal leven met straling"

Page 8: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

34 Frontier 18.6 augustus | september 2012

gezondheid

De materialen: 1. Dutch Spirit Longkruidentheezakje2. VOC-rijstpapier en biobuitenwiet;

De verwerking: 3. rijstpapier met gemixte inhoud en filter gereed;4. Het gerede product. Het ‘Amsterdammertje’ als een

‘Havanna’!5. Van theezakje naar een joint.

Zo ziet men dat i.p.v. een shaggie met tabak te draaien, men een gezonde sigaret / sigaar of wietjoint kan maken! Deze rookt nog beter dan de beste Havanna uit Cuba. Omdat in tegenstelling tot de enveloppenverpakking van Dutch Spirit Longkruiden deze mix relatief fijn is, adviseren wij om met de onderkant nog even een paar keer op het tafelblad te kloppen, zodat je geen stukjes in je mond krijgt. Raadzaam is ook om de filter met Fingerspitzengefühl te maken en te draaien.Natuurlijk is het Dutch Spirit longkruidentheezakje ook uitstekend als thee te gebruiken en niet te vergeten om te verdampen in een Evaporizer.

Kijk voor meer informatie op de website: www.dutchspirit.eu

Het ‘amsterdammertje’ als een ‘Havanna’

Hoe maak je van een theezakje een gezonde sigaret / sigaar of ‘wietjoint’?

Auteur: Dr. Feelgood

men neme een Dutch Spirit

longkruidentheezakje met oranje label, een

vloei of vOC rijstpapierplakkertje, een kartonnen

filtertje van het theelabelzakje, eigen wiet en/

of hasjiesj, dat men mengt met de inhoud van

het theezakje. Het staat iedereen vrij om van een

theezakje een joint (Havanna) te maken!

2

1

Page 9: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 35

gezondheid

Het staat iedereen vrij om van een theezakje een joint (Havanna) te maken!

3

4 5

LONGKRUIDENTHEE

®

Page 10: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

48 Frontier 18.6 augustus | september 2012

Frontier Magazine jaargang 14.6 nr. 81 - nov / dec 2008Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepen-de in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15.1 nr. 82 - jan / feb 2009 De opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoeder-halskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Alleen nog digitaal. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 15.2 nr. 83 - mrt / apr 2009Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Frontier Magazine jaargang 15.3 nr. 84 - mei / juni 2009Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magne-siumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Krediet-crisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15.4 nr. 85 - jul / aug 2009 Draadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mens-heid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 15.5 nr. 86 - sep / okt 2009Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15.6 nr. 87 - nov / dec 2009Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Frontier Magazine jaargang 16.1 nr. 88 - jan / feb 2010Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentel-man - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009 (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 16.2 nr. 89 - mrt /apr 2010 Avatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale bood-schap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 13.1 nr. 71 - mrt / apr 2007De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Water-klankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschie-denis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Spring-veren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

Frontier Magazine jaargang 13.2 nr. 72 - mei / jun 2007 De Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hu-nab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 13.3 nr. 73 - jul / aug 2007Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwets-baar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

Frontier Magazine jaargang 13.4 nr. 74 - sep / okt 2007Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Frontier Magazine jaargang 13.5 nr. 75 - nov / dec 2007Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mo-biele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it! (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.1 nr. 76 - jan / feb 2008Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewust-zijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14.2 nr. 77 - mrt / apr 2008Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14.3 nr. 78 - mei / jun 2008 Epische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maori-healer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 14.4 nr. 79 - jul / aug 2008Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermag-neetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Frontier Magazine jaargang 14.5 nr. 80 - sep / okt 2008Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor pre-historisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien

Frontier Magazineoverzicht laatste 5 jaargangen Digitale Frontier voor iPad via Tablisto APP

Page 11: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 49

Frontier Magazine jaargang 16.3 nr. 90 - mei / jun 2010 Het Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 16.4 nr. 91 - jul / aug 2010 Plant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautoma-ten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolie-ten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 16.5 nr. 92 - sep / okt 2010 Wilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zet-meelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16.6 nr. 93 - nov /dec 2010 Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Bood-schap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Be-proeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 17.1 nr. 94 - jan / feb 2011 Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graan-cirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet

Frontier Magazine jaargang 17.2 nr. 95 - feb / mrt 2011 Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn • Graancirkels in een breder perspectief • Sto-nehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

Frontier Magazine jaargang 17.3 nr. 96 - mrt / apr 2011 Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Para-sieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

Frontier Magazine jaargang 17.4 nr. 97 - mei / juni 2011 Is het voorbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? • De wederkomst van de tweede zon • George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2 • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 • Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! • ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ • Het begin van de negende onderwereld in de Maya-Kalender • Verslag ‘Secret Space Program’ • 2012: De terugkeer van de Goden

Frontier Magazine jaargang 17.5 nr. 98 - juni / juli 2011 Goud voorbij de $ 1500 grens • UFO’s zijn echt• Rennes-le-Château in Frankrijk en Glaston-bury in Engeland – deel 3 • Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! • De Vamachara-Archieven, deel 1 • Kogels van Kernafval • Schadelijke straling: het roer kan nu om! • Helen of genezen? • Met een mp3 je vrijheid tegemoet • Tarwegrassap

PriJzen Voor PaPieren Frontier:Prijs per exemplaar € 5,95. Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal)Vanaf nummer 13.1 geldt de volgende aanbieding:• Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,-

• 10 exemplaren € 35,- • 25 beschikbare exemplaren € 60,- Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 e-mail: [email protected]

Frontier Magazine jaargang 17.6 nr. 99 - juli / aug 2011 Bilderberg 2011 • Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna • De Vamachara-Archieven deel 2 • Paus van Satan • De theorie van de 5 kindconclusies • De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan • Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep • Terugkeer van mineralen in de landbouw • Gamificatie • Chaga, de Koning onder anti-oxidanten

Frontier Magazine jaargang 17.7 nr. 100 - sep / okt 2011 Invloed van de ‘onzichtbare’ BIS bank • De Vamachara-Archieven deel 3 • Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie • De piramide van Austerlitz • Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de Grote Piramide? • Forever 27 Club • Technische en Medische Re-volutie? • Out of the box-denken tegen kanker

Frontier Magazine jaargang 17.8 nr. 101 - okt / nov 2011 Akaija: Wij zijn Een • De Vamachara-Archieven deel 4 • Ananas • De nederlandse graancirkels van 2011 • De 5 oorzaken van overlijden • De Menselijke Geest past in een Lucifersdoos • Nikola Tesla: “De toekomst is van mij” • De herontdekking van aether • Voed het land dat ons voedt • Smoking gun voor egyptologie gevonden • Vrijland Vrijgeld

Frontier Magazine jaargang 17.9 nr. 102 - nov / dec 2011 ‘Het Einde’, nieuw boek van Linda van den Boogert • De Vamachara-Archieven deel 5 A • NASA voorspelt Super Zonnestorm in 2012 • Mensenras, sta op • Het is tijd voor een revolutie • Heptaparaparshinokh • Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! • Onthulling van het Gizeh-Geheim • De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit • De Staat van Nederland Nederland tussen 2002 en 2012 • Simon Vinkenoogs Bardo • Lothlorien Vredesfestival • Dromen van Wolfgang Pauli

Frontier Magazine jaargang 18.1 nr. 103 - jan / feb 2012 Mystieke Plekken in Zuid-West Engeland • Er is een Fonds nodig om de economie te herstel-len • De Vamachara-Archieven deel 5 B • Over de Venus Transit op 6 juni 2012 • Boekbe-spreking Stone Age Psychedelia • Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1 • Flesh and Bones • Moeder Aarde schreit • De Wetenschap van de Schepping • Stand van Zaken Vrije Energie • De Mens is een stinkende sok geworden! • Verder praten over bewustzijn • Lichaamspijn medicijn • Zeven stappen naar een nieuwe samenleving • Jaarvoorspelling 2012

Frontier Magazine jaargang 18.2 nr. 104 - feb / mrt 2012 Op zoek naar de ‘Otherworld’, deel 2 • De Vamachara-Archieven deel 6 • Een doemdagvrij 2012 • It’s up to you! • De erfenis van de oude Egyptenaren • Het einde van Nederland (deel 1) • Geld stinkt niet • Tesla Energy Center Amsterdam • De winterblues: Tijd voor vitamine D • De Cacao revolutie

Frontier Magazine jaargang 18.3 nr. 105 - apr / mei 2012 Hoe lang blijven we nog doormodderen • De Vamachara-Archieven deel 7A • De bijzondere eigenschappen van Aloë vera • Een diepte interview met de hoedster van het enige bekende jade skelet ter wereld • De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 1a • Het einde van Nederland (deel 2) • Graancirkelcentrum in Naarden • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 1 • 3D-Kosmologie • Nulpunt-energie • Natuurlijk Tuinieren, Gezond Leven • Zwarte Zalf

Frontier Magazine jaargang 18.4 nr. 106 - mei / jun 2012 Recensie “The Ancient Alien Question” • Steve Jobs, wel of geen goed voorbeeld? • De 6 fasen van ziekte volgens Dr. Reckeweg • De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 1b • De wereld wordt klaar gestoomd voor een totaal dictatoraat • Nulpunt-energie • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 2 • De Venusovergang van 2012 • Oervoeding en preventie van welvaarts- en ouderdomsziekten • Zwarte Zalf – de Achtergronden • 12 Dingen die men je niet geleerd heeft op school • Spiegel van Kozyrev

Frontier Magazine jaargang 18.5 nr. 107 - jun / jul 2012 Verborgen waarheid en verboden kennis • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 3 • Sungazing • Vaticaan BV • De Vamachara-Archieven deel 7A • Dolores Cannon Interview • Ne-derland zit al 72 jaar zonder wettige regering • De “Gulden Frequentie” van Gizeh • Doodgaan is een ziekte • Wilhelm Reich en zijn ontdekking van de levensenergie • De kracht van chia zaden • Germaanse Geneeskunde in de ban • Iboga, een wonderplant? • Quassia Amara •

Page 12: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 47

Kijk op onze vernieuwde website: www.FrontierWorld.nl

Alle activiteiten van Frontier zijn nu ondergebracht op 1 website:• Frontier Magazine • Publishing • Bookshop • Webshop • Events

• Award • Radio • NEXUS • Facebook • Twitter

Op de hoofdpagina www.frontierworld.nl wordt (bijna) iedere dag het laatste Frontier nieuws vermeld.

let op!De komende maanden hebben we speciale aanbiedingen op

de gezondheidspagina: frontierworld.nl/health Hou deze pagina in de gaten!

Page 13: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Tarot Tarot lezingen op zaterdag

tussen 11:00 en 16:00 uur “Helen met de Tarot” met Anna Philipsen. U kunt ook een datum en tijd reserveren via haar

website www.annaphilipsen.nl Eerstvolgende data zijn:

zaterdag 4 en 18 augustus, en 1 september

Japanse Face Lift Massage

Heb je 15 minuten tijd? Wil je een jongere en strakkere look zonder onder ’t mes te gaan?

JAPANSE FACE LIFT MASSAGE (m/v)Ontspan het gezicht, versoepel de nek en schouders,

zorg voor een verjongende uitstraling, kom tot jezelf & vertrek met

een vitale en fabuleuze look! Kom binnen voor een sessie op

zaterdag 11 en 25 augustus en 8 september van 12 - 17 uur

Tot gauw! Flowing Energy: Tina & Adonina

Frontier Stamtafel

Op elke woensdagmiddag van 13 - 17 uur bent u van harte uitgenodigd voor

een praatje of gedachtewisseling, onder het genot van een kopje thee, met Pauline. Alleen of in een groepje kunt u ouderwets

van gedachten wisselen over de actuele ontwikkelingen of over

uw nieuwe ideeën die u graag met anderen wenst te delen.

Wij zien uw komst tegemoet!

10% korting!

Abonnees op Frontier Magazine ontvangen gedurende 2012 10% korting

op alle producten in de Frontier Bookshop, behalve op de Nederlandstalige boeken.

Alleen geldig in de Frontier Bookshop in Amsterdam en uitsluitend

voor geldige en lopende abonnementen.

handlezen & numerologie

Iedere vrijdag zal Brigitte Hanemann korte consulten handlezen & numerologie van

ongeveer 30 minuten geven. Tijdens een consult krijg je een duidelijk beeld van wie je bent, hoe je jouw krachten en talenten kunt ontwikkelen

en hoe je levensproces zich ontplooit. Afspraak maken is niet nodig.

Iedere vrijdag tussen 13 - 18 uur

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

activiteitenFRONTIER

RADIOIedere donderdag 20 - 22 uur

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve

gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en

aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

luIster! www.frontierradio.nl

50 Frontier 18.6 augustus | september 2012

Page 14: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Remember Who You Are is destined to transform the way vast numbers of people see themselves and the world – and it could not have been published at a more pivotal moment in known human history. We live in extraordinary times, and we face the most enormous challenge to our individual and collective freedom. David Icke has been a trailblazer for more than two decades, warning of the coming global fascist/communist state that is now unfolding on the television news and in our daily experience. He was subjected to mass ridicule and called a madman – but events have proved him right, and continue to do so. David has exposed the global network of families behind Big Banking, Big Biotech, Big Food, Big Government, Big Media and Big Pharma in book after book as his awareness has expanded – and he takes this on to still new levels of exposure in Remember Who You Are.

Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

Remember 'where' you are and where you 'come' from

448 pagina's | Paperback | € 30,90

Nieuw boek vaN DaviD icke!

David Icke

RemembeR who you aRe

STICHTING BOINNKVeel mensen zijn al gered van

een wisse dood door een kuur van LUCHT-gedroogde Abrikozenpitten.

En dat is een voldongen feit!

(En de ‘elite’ wil ons dit gaan verbieden??)

Info over Abrikozenpitten: www.boinnk.nl

Bestellen van Abrikozenpitten: www.abrikozenpitten.eu

Ozontherapie met Olive Gold 03Ozon therapie in de vorm van een olie. Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Tevens stuurt het meer zuurstof naar het bloed, stopt energie in de spieren en elimineert pathogenen. Ideaal tegen rimpeltjes als je het als olie voor de huid gebruikt. Voelt absoluut niet vet aan. Je kunt het ook gebruiken bij de welbekende leverkuur van Andreas Moritz/ Hulda Clark.

Olive Gold 03 is leverbaar in 3 verschillende verpakkingen: 8 ml (0.27 oz) € 7,95 Code: OLGS 60 ml (2 oz) € 24,95 Code: OLGO > introductiekorting (normaal € 29,95) 120 ml (4 oz) € 44,95 Code: OLGB

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl [email protected]

(We zijn nog op zoek naar wederverkopers in de BeNeLux.)

Nieuw iN NederlaNd! Super zuurStof voor uw gehele lichaam!

Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. De maatschappij kon in een snel tempo naar een nieuw tijdperk gaan, alleen maar dankzij de uitvindingen van deze van oorsprong Kroatisch-Servische flamboyante uitvinder. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen, alleen is het werk van Tesla door weinigen te begrijpen, laat staan opnieuw uit te voeren. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

teslanikola

De toekomst is van mijEen uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

160 pagina's | Full colour | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

advertenties

augustus | september 2012 18.6 Frontier 51

Page 15: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Winkel: De 3VrouwenSt.jansstraat 5 - 5964 AA MeterikTel: 077-3526885E-mail: [email protected]

Contact:Bloesem Remedies NederlandTel: 077-3987826 / 077-3989011E-mail: [email protected]

Essentïele oliën en producten voor de aromatherapie, biologischecosmetica. Het grootste assortiment biologische oliën, airspraysen massage oliën. WWW.PRIMAVEELIFE.NL

Celzouten 1 t/m 26 in poedervorm, 10 verschillende mengsels,b.v. combinatie 1 t/m 12, het energiemengsel.Alles in 250 gr. en 1 kg.

De Dr. Schüssler Celzouten van Adler beziien krachten kwaliteit. Zijn de cellen gezond, dan is ook hetlichaam gezond. De mineralen zijn verwrevenen niet geschud.

Met de hand verwreven

Bloesem-remedies brengen de emoties in evenwichten bevorderen daardoor indirect de gezondheid.De oorzaak aanpakken op een veilige manier, allesgemaakt van de bloemen van wilde planten, bomenof struiken. 18 Systemen met bloesem remedies uitde gehele wereld.

advertenties

augustus | september 2012 18.6 Frontier 65

FRONTIER MAGAZINE AbONNEMENTEN INFORMATIENederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland) een keuze uit o.a• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of Gezond Tuinieren van Lucas Slager• en meer, zie pag. 94 in dit nummer.

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

AbOnnEMEntspRijsNederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

cADEAu-AbOnnEMEntCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingAngsDAtuM AbOnnEMEntUw abonnement gaat in met het eerstvol-gende nummer (Frontier 18.7), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 augustus 2012 hebben ontvangen.

AbOnnEMEntsVOORWAARDEn• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 31 augustus 2012.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederop-zegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afge-lopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Page 16: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

66 Frontier 18.6 augustus | september 2012

U zoekt een spreker…Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van boeken en artikelen van Frontier Magazine en Publishing. Voor meer informatie, en de organisatie van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten of trainingen m.m.v. onderstaande auteurs kunt u contact opnemen met Frontier.

RObeRt J. bOeRManonderwerpen:

Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeelden

auteur van: Graancirkels, Goden en hun Geheimen

Waterklankbeelden www.waterklankbeelden.nl

www.dcca.nl

JeROen KuMelingonderwerpen:

No Nonsense bewustzijn, radiopresentator, dagvoorzitter

www.connectitradio.com

ReinOut guéPinonderwerp:

Schaubergerauteur van:

Eenoog in het land van de blindenwww.implosie.nl

lisette Hennenonderwerpen:

Vaktherapeut beeldend, Workshops intuïtief beeldend werken met klei, verf

en steen. Groepen tot 10 personen.www.artkeyology.nl

beRt Janssenonderwerpen:

Graancirkels, Heilige Geometrieauteur van o.a.:

The Hypnotic Power of Crop CirclesSophia’s ei

www.bertjanssen.nl

CHRistine KasPeRsonderwerpen:

Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologie

auteur van:Handboek Handlijnkundewww.christinekaspers.nl

PHiliP COPPensonderwerpen:

Rennes-le-Château, Egypte, Rosslyn Chapel

auteur van o.a.: De Da Vinci Code Ontcijferd

De Stenen Puzzel van Rosslyn ChapelThe New Pyramid Age

www.philipcoppens.com

andRé dOuzet (Franstalig, ook beschikbaar voor rondleidingen in zuid Frankrijk)

onderwerpen: Rennes-le-Château, Perillos, Katharen

auteur van: Saunière’s model and the Secret of

Rennes-le-Château The Secret Vault

The Wanderings of the Grail www.perillos.com &

www.societe-perillos.com

PatRiCK geRylonderwerpen:

2012, Egypte, Maya’sauteur van o.a.:

De Orion Profetie De wereldcatastrofe in het jaar 2012

Hoe overleven we 2012?www.howtosurvive2012.com

Page 17: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 67

bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/spreker die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere gelegenheid kunnen wij met ons netwerk voor u cq. uw bijeenkomst iedere gewenste spreker leveren op het gebied van de grensverleggende onderwerpen. Frontier, leliegracht 42, 1015 dH amsterdam, tel: 020-3309151 email: [email protected], website: www.fsf.nl

tOn Van deR KROOnonderwerpen:

Mannenworkshops, Spiritu-ele reizen, Maria Magdalena,

Catharenauteur van o.a.:

De Terugkeer van de Koning De Zevende Poort

Boek der Liefdewww.tonvanderkroon.nl

PeteR tOOnenonderwerpen:

Maya kalenders, 2012, bewustzijnsverruiming

auteur van o.a.:Wat wisten de Maya’s De Natuurlijke Tijd

Ik zie het De thuiskomende Aardewww.natuurlijketijd.nl;

www.mayatijd.nl

niCOle e. zOndeRHuisonderwerpen:

Maya Kalender, sjamanistische workshops, smudgekruiden, kracht-plekken, vrouw & spiritualiteit, kunst

auteur van: 13 Manen Werkboek van de

Natuurlijke Tijd2-in-1 Maya Verjaardagskalender

13-Moon Diary of Natural Time www.mayatzolkin.com;

www.mooncraft.nl; www.webcraft.nl

agnes Van de beeKonderwerpen:

Privé-readingen, Numerologie en Tarot,

Aarde-heling, Opschoning huis en omgeving, Mandala-tekenen,

Heilige geometrie www.moederaarde.eu

HeRMen gROndiJsonderwerpen:

Verzamelpunt therapie, Dielec-trische Edelsteenlamp therapie, Bodywork, Radionica, Levend-

bloedanalyse, Bioresonantiewww.healthybalance.nlwww.verzamelpunt.nl

HeRMan Heggeonderwerpen:

Tesla, Atlantis, UFO’s en Graancirkels

auteur van Boodschappen uit de Kosmos

Eindredacteur van De Toekomst is van mijHoofdredacteur Frontier Magazine

Facebook.com/herman.hegge

yuRi ROMasHeVonderwerpen:

Kalenders, Aantrekkingskracht tussen getallen

auteur van: De WonderCode

luCas slageRonderwerpen:

De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van

het genoeg, vredeauteur van o.a:

De twintig gezichten van de schepping Voorbij de Tijd

In de Ban van het Leven de Maya Scheurkalender

www.centrelothlorien.com

JAN WiLLEM VERKERK EN ANNEMiEKE LOOTS

onderwerpen: Mystieke Plekken in Nederland, België, Duitsland en Engeland

inclusief graancirkelsauteurs van:

Mystieke Plekken &Mystieke plekken in Zuid West

Engelandwww.mystiekmoment.nl

Page 18: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

72 Frontier 18.6 augustus | september 2012

Voor nog meer

grensverleggende informatie,

kijk op de volgende websites:

www.argusoog.org

www.wacholland.org

www.wijwordenwakker.org ww

w.a

narc

hiel

.com

www.grenswetenschap.nl

www.nulpuntenergie.net

www.ufowijzer.nl

www.wanttoknow.nl

Page 19: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Boeken

Frontier 18.6 augustus | september 2012 85

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Principles of Miracles Rananda teaches from A Course in MiraclesRanandaWat is een wonder? Het is a correctie. Het herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet niet waar is. Het effent de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van liefde. Wonderen gebeuren natuurlijk als uitingen van liefde. Elke dag zou in het teken van hen moeten staan. En als er geen won-deren gebeuren, is er iets mis gegaan. Wonderen vallen als druppels helende regen vanuit de Hemel op een droge, stoffige wereld waar uitgehongerde en dorstige wezens naartoe zijn ge-komen om te sterven. Nu hebben ze water en is de wereld groen. En overal bloeien de tekenen van leven op om te laten zien dat wat geboren is niet kan sterven, omdat wat leeft onsterfelijk is. (Engelstalig. Eind september verschijnt de Nederlandse editie.)167 pagina’s | paperback | ISBN: 9789078582007 | € 14,95 Code : PRMI

The Foolish Journey into Fear Ends HereThe Lelystad Teachings by RanandaRanandaHet is prachtig om te zien hoe het con-tact met een verlicht meester als Ra-nanda helderheid brengt in een geest die jarenlang of levens lang in verwar-ring is geweest. Rananda’s manier van onderwijzen en zijn sprankelende humor veranderen elke ontmoeting in een gebeurtenis die het leven ver-andert. Zijn satsangs – door hemzelf herinneringsbijeenkomsten genoemd - zijn nu voor het eerst in boekvorm (Engelstalig) verschenen. De bijeen-komsten in Lelystad verschaften de intimiteit en vrijheid vragen te stellen over alle mogelijke onderwerpen. De aanwezigen hadden vaak een lange zoektocht achter de rug naar De Waar-heid, hogere inzichten, gemoedsrust en verlichting. 361 pagina’s | paperback | ISBN: 9789078582052 | € 19,95 Code : FJFE

De engelen van Atlantis Twaalf fantastische krachten om je leven te transformeren Stewart Pearce De twaalf aartsengelen waren al aan-wezig in het leven van de bewoners van Atlantis. Ook in ons huidige leven kunnen we hun energie overal herken-nen. De lessen van de engelen in dit boek laten zien hoe je op één lijn kunt komen met hun kracht en wijsheid. De engelen zijn er om je te helpen genezen, te inspireren, uit te dagen, te leren lief te hebben en te helpen met de evolutie van je ziel. Ook wordt we-zenlijke informatie gegeven over de intieme relatie van de engelen met de priesters en goden van Atlantis, Egypte, Griekenland en Rome. De engelen zijn afgebeeld op bijzondere illustraties.250 pagina’s | paperback | Akasha | ISBN 9789079995080 | € 22,50Code : ENGATL

Chronisch moe?Een praktische gids bij CVS en ME Sue Pemberton & Cath. Berry Iemand die het ‘chronische vermoeid-heidssyndroom’ (CVS) of ‘myalgische encefalomyelitis’ (ME) heeft, ervaart een abnormale vermoeidheid die niet ver-dwijnt door slaap. Andere symptomen zijn onder andere spierpijn, hoofdpijn, en concentratieverlies. ME-patiënten hebben last van schommelende ener-gieniveaus en voelen zich vaak gevan-gen in een neerwaartse spiraal. Dit boek zal je helpen om je gezondheid terug te krijgen. Het unieke aan dit boek is dat de specifieke oorzaak van CVS/ME, de symptomen die bij deze ziekte horen en de controverse die rond deze ziekte bestaat, niet aan de orde komen. Het is puur een methode die je helpt je gezondheid en energieverbruik te verbeteren en vast te houden.288 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes ISBN 9789020204636 | € 24,90Code : CHROM

Page 20: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

86 Frontier 18.6 augustus | september 2012

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Germaanse GeneeskundeVoor patienten en artsen met hart en verstandRyke Geerd HamerDe Duitse arts Dr. Ryke Geerd Hamer heeft vijf natuurwetten ontdekt, die het ontstaan en verloop van alle ziekten, met name van kanker, be-schrijven. Men noemt zijn ontdek-king en methode: de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Dr. Hamer zet hiermee wel de conventionele ge-neeskunde op z’n kop, door te stel-len dat ziekten geen fouten van de natuur zijn, maar zinvolle biologische noodprogramma’s. Elke ziekte begint volgens Hamer met een syndroom, een schokervaring, waardoor een biologisch conflict ontstaat. 72 pagina’s | paperback | Amici di Dirk | ISBN 9788496127500 | € 9,90 Code : GEGH

Edelstenen en kristallen voor de 21e eeuwNoem het maar.... het AtlantiskristalTonnie A. P. EijkenboomWe zijn op weg een kristallen mens te worden… U leest praktijk-herinnerin-gen uit Atlantis en Egypte met edelste-nen en kristallen. De rozenkwartsgrot o.a. Jeugdherinneringen in dit leven; kristallen vervulden een grote rol; ook voor ouders van nieuwetijdskinderen. Reisverslagen o.a. Banff Canada, Micha-ël-conclaaf. Kristallen naar Languedoc de Katharen, Israël, Kreta enz. Kristal-len speelden er altijd een grote rol bij. De Galactische Federatie: Hulp aan de Aarde - hoe werkt dat? Ervaring met Energetische Kristalinfusie in ‘n nood-situatie: genezingsafdeling Planeet Arcturus, van buiten deze Aarde. Een Atlantisch kristal werkte voor Neder-land….drinkwater! 288 pagina’s | hardcover | Uitg. Osiris | ISBN 9789072676139 | € 29,00 Code : EEKV

Je moet bukken om een kruid te plukken Genezingskracht zit in de natuurA.G.M. de LaatWat is ziekte? Wat is gezondheid?Zijn onze erfelijke genen verantwoor-delijk voor onze gezondheid, of kunnen we hier verandering in aanbrengen. Is het mogelijk onze genen te beïnvloe-den door voeding en bewustzijn. Dit boek bevat zowel eeuwenoude als nieuwe inzichten over het ontstaan van ziekten. Het geeft je de kennis, gereed-schappen en technieken voor het be-reiken van de totale mens op spiritueel, psychologisch en fysiek/Aards niveau en deze drie in balans te krijgen. Op diepgaande wijze, doch in eenvoudige taal, wordt in dit boek beschreven hoe een mens zich via natuurlijke inzichten kan beschermen en genezen. 667 pagina’s | paperback | ISBN 9789081613316 | € 49,90 Code : JMBK

Anastasia deel 6 - Het FamilieboekVladimir MegreHet boek over de geschiedenis van de mensheid, dat hij heeft meegebrachtvoor zijn zoon, leidt tot gesprekken met Anastasia over onze oude geschiedenis en de cultuur van de Veden.“Een kind moet de hele geschiedenis van de mensheid kennen zonder mis-leidende vervormingen. Pas daarna kan de opvoeding beginnen. Vraag aan een kind: “Hoe kunnen we de situ-atie van nu veranderen?” Het kind zal niet meteen het antwoord weten. Niet ogenblikkelijk. Maar hij zal het vinden! Een andere gedachte zal het overne-men – een scheppende gedachte. Oh, het opvoeden van kinderen! Je moet begrijpen, 240 pagina’s | Paperback | Schildpad | ISBN 9789460150579 | € 15,90 Code : ANAS6

Voyagers deel 2 (NL)Ashayana DeaneVoyagers II legt de verbanden tussen de essentie van legendarisch Atlantis, Lemurië en Nibiru, en de oude As-censie-mysteriën van de Arc van het Verbond, de Grote Piramide, ‘Binnen-Aarde’, ‘Bezoeker’-rassen, het Bijbelboek Openbaring en de Hallen van Amenti Sterrenpoorten, om vervolgens de achtergronden van en samenhang met de hedendaagse Bermuda Drie-hoek, HAARP, het Montauk Project, de Wingmakers Site, het Philadelphia Experiment, de New Age Beweging, de 11 september 2001 ramp en ruim 70 jaar verheimelijking van UFO’s en experimenten met Infra-Geluid Scalaire Pulsen te onthullen. 621 pagina’s| paperback | Schildpad | ISBN 9789077463222 | € 48,00 | Code : VOYN2

Voeding en fysieke degeneratieWeston PriceHet dikke onderzoeks/reisverslag (560 pag.) met honderden foto’s, in groot formaat (23 x 29,5 cm) met harde kaft van Weston A. Price, tandarts, onder-zoeker, kaakchirurg maar bovenal visi-onair, die in de dertiger jaren bijna 10 jaar lang de gehele wereld over reisde om de geheimen van gezonde men-sen te ontdekken. Deze zeer geres-pecteerde tandarts en tandheelkundig wetenschapper koos ervoor zich te richten op gezonde mensen: wat was hun geheim? Op zijn zoektocht reisde dr. Price naar honderden steden in 14 landen. Hij bezocht enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hij zag perfecte tandbogen, weinig of geen tandbederf, een hoge weerstand tegen tuberculose en een perfecte ge-zondheid bij mensen die hun inheem-se voeding aten.516 pagina’s | hardcover | PPNF | ISBN 9789079872428 | € 54,45Code : VFDE

MMS Pro en ContraLeo KoehofLeo Koehof: “Door mijn uitgeversacti-viteiten en als auteur van boeken over MMS heb ik dagelijks contact met vele mensen die hun successen willen me-dedelen of die vragen over MMS heb-ben.Vaak denk ik dat het jammer is dat ik deze goede berichten niet met alle mensen kan delen en dat ze in mijn bureaula blijven liggen. In het jaar 2010 zijn ettelijke campagnes tegen MMS gehouden, waarbij men verkondigde hoe gevaarlijk het innemen van MMS wel niet zou zijn. Deze campagnes die van officiële zijde kwamen, toonden hoe men angst en twijfel wil zaaien om de mensen onzeker te maken om zo het gebruik van MMS te bestrijden. 100 pagina’s | paperback | Jim Humble | ISBN 9789088790270 | € 18,95Code : MMSP

Zwarte zalf boekGenezing van borst en huidkanker in de 21e eeuwAdrian JonesGenezing van borst- en huidkanker in de 21ste eeuw met een alternatieve diagnostische zalf. Zwarte Zalf is een nieuw ontdekte zalf naar oude overle-veringen van Noord-Amerikaanse indi-anen die deze zalf voor het behandelen van tumoren gebruikten. De Zwarte Zalf heeft een selectieve werking bij kwaadaardige cellen. Gezonde huid-cellen worden niet beinvloed. Wanneer zich een huidkanker gevormd heeft, worden de kankercellen van de huid-cellen gescheiden en maakt het zieke weefsel zich los en valt uit de huid. De schrijver van dit boekwerkje Adrian Jones is arts98 pagina’s | paperback | Jim Humble | ISBN 9789088790249 | € 18,95Code : ZWZA

Page 21: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Frontier 18.6 augustus | september 2012 87

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Matrix EnergeticsDe wetenschap en kunst van transformatieRichard BartlettMatrix Energetics is een paradigma-veranderend boek, waarin dr. Richard Bartlett je leert om toegang te krijgen tot jouw creatieve genezingskracht. De technieken van Matrix Energetics maken gebruik van basisprincipes uit de kwantumfysica. Deze principes vor-men een poort naar het ‘domein van mogelijkheden’, waarin je ogenblikkelijk aandoeningen kunt genezen, emoties kunt transformeren of mentale proces-sen kunt veranderen. Volgens de kwan-tumfysica bestaan wij in wezen uit licht en informatie. In dit kwantumdomein is het mogelijk om jarenoude verwon-dingspatronen via een lichte aanraking en gefocuste intentie te veranderen. 216 pagina’s | hardcover | Heart Media| ISBN 9781582701639 | € 26,90Code : MAEN

Vitamine B12-tekort Oorzaak van vele chronische klachtenHans ReijnenVitamine B12-tekort heeft veel meer gezichten dan artsen tijdens hun op-leiding wordt geleerd. B12-tekort is een belangrijke onderliggende factor bij vele chronische aandoeningen zo-als vermoeidheid, MS, falende afweer, het optreden van allergieën en auto-immuunproblemen, slechte hersen-functie, ADHD en autisme, depressie, psychose, verlaagde vruchtbaarheid, homocysteïnemie, dementie etc. Er wordt veel te weinig gedacht aan de mogelijkheid van een B12-tekort, en áls er al aan gedacht wordt, dan wor-den bij het huidige bloedonderzoek onjuiste normaalwaarden gehanteerd. Honderdduizenden mensen blijven dus rondlopen met dit probleem.. 128 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204773 | € 9,90Code : VITB

Colloïdaal zilver – Een natuurlijk antibioticum Werkzaamheid, toepassingen en ervaringen .Josef Pies Colloïdaal zilver (zeer fijne zilverdeeltjes) is een effectief middel tegen bacteriën, virussen en schimmels en wordt wel een natuurlijk antibioticum genoemd. Het kan ingezet worden voor de be-handeling van ziektes en aandoenin-gen bij mensen, dieren en planten. Naast inwendig en uitwendig gebruik vindt het bijvoorbeeld ook toepassing als schoonmaakmiddel of om groentes langer vers te houden. Colloïdaal zilver is zo veelzijdig inzetbaar dat het in geen enkel huis zou mogen ontbreken. Na-tuurwetenschapper dr. Josef Pies stu-deerde biologie en promoveerde in de cytologie. Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie. (2010)130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150241 | € 14,90Code : COLZ

Colloïdaal ZilverEen wonderbaarlijk middel.Marvin Lee RobeyColloïdaal zilver (CZ) of zilverwater was ooit een veel gebruikt antibioticum. Het is in de loop van de twintigste eeuw bijna totaal verdrongen door far-maceutisch geproduceerde antibiotica. Met behulp van verfijnde technieken is Marvin Robey erin geslaagd een nog zuiverder en beter opneembare vari-ant van CZ te ontwikkelen. Robey richt zich daarbij vooral op herstel van een gezonde darmflora die vaak verziekt is door verkeerde eet- en leefgewoon-ten. Onze darmen zitten dan vol met verkeerde bacteriën, die in een zure en anaerobe omgeving toxische stoffen aanmaken uit onze voeding. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld candida in de darmen en in een later stadium darm-kanker. (2010)129 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203967 | € 9,90Code : COLB

U kunt meer dan u denktAanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen H. C. Moolenburgh Dit boek is bestemd voor mensen die willen weten wat ze kunnen doen om kanker te helpen voorkomen, die wil-len begrijpen wat kanker nu eigenlijk is en waarom de ziekte juist in deze tijd zo sterk opkomt. En het is ook bedoeld om diegenen die geliefden tegen kan-ker zien vechten of die de ziekte zelf onder de leden hebben, een hart on-der de riem te steken: u kunt meer dan u denkt. Hans C. Moolenburgh sr. – een van Nederlands meest vooraanstaande artsen op het gebied van complemen-taire kankerbehandeling – verzamelt in dit boek alle kennis die hij in meer dan vijftig jaar praktijkervaring heeft opge-daan. Hij schetst een geschiedenis van de verschillende denkwijzen en theo-rieën over kanker. 333 pagina’s | Hardcover| Uitg. Lemniscaat | € 25,- Code : UKMD

Het Placebo Effect De verborgen geneeskracht in jezelf activeren Paul LiekensHet placebo-effect: een groep patiën-ten krijgt een nieuw geneesmiddel toegediend, een controlegroep krijgt, zonder dat zij dat weet, een onschuldig nepmiddel. Als bij deze laatste groep onverwacht mensen genezen, heet dat het placebo-effect. Als mensen echter de bijverschijnselen van het nieuwe geneesmiddel gaan vertonen noemt men dat een nocebo. Zowel bij placebo- als nocebo-effecten hebben de patiënten spontaan een proces in gang gezet, zonder oorzaak van bui-tenaf. Hoe doen ze dat? En waarom doen ze dit niet eerder? Paul Liekens, die meer dan 35 jaar ervaring heeft op dit gebied, reikt eenvoudige NLP-technieken aan om zelf spontaan het placebo-effect te activeren en zogezond te blijven!96 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes ISBN9789020204735 |€ 9,90 |Code:HPEF

De vergeten jaren van Jesus in India en TibetHet evangelie van Issa.Paul van OyenReeds geruime tijd hebben bijbelvor-sers uit de hele wereld zich afgevraagd ‘hoe het zit met de achttien vergeten of verzwegen jaren van Jezus’. We weten immers uit het Lukas evangelie dat Je-zus op twaalfjarige leeftijd in de tempel van Jeruzalem de toenmalige rabbi’s en schriftgeleerden versteld deed staan van zijn wijsheid, begrip en inzicht. Om vervolgens, volgens Lukas, zijn wijs-heid en begrip verder uit te diepen en op ongeveer dertigjarige leeftijd weer op het publieke toneel van Palestina te verschijnen, zich door Johannes de Doper te laten dopen en te gaan pre-ken. Het lijkt wel of we hier te maken hebben met verzwegen informatie die naadloos aansluit bij een diep ingewor-telde doofpotcultuur binnen de geor-ganiseerde kerk. . (2010)142 Pagina’s | Paperback | Uitg. Conversion | ISBN 978907632448 | € 19,95Code : VJVJ

MMS De DoorbraakJim HumbleMMS – De Doorbraak, is het succesvol-le verhaal van Jim Humble en zijn ont-dekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek wer-den door Malaria. MMS (Miracle Mine-ral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virus-sen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware meta-len en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Meer dan tien jaar heeft het geduurd tot Jim Humble zijn ontdekking openbaar kon maken. (2009)184 Pagina’s | paperback | uitg. Het Nieuwe Licht | € 27,50Code : MMSB

Page 22: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

88 Frontier 18.6 augustus | september 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054 Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdPhilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en ge-schiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzon-derlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Enge-land. Het betreft een ‘oud-Hebreeuw-se’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013 Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90 | ISBN 9789060109533 Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldPhilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90| ISBN 9789078070009 Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50 | ISBN 9789078070061 Code: DWC

Page 23: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

augustus | september 2012 18.6 Frontier 89

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN 9789081374620Code: BRAM

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische prak-tijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psy-chische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditi-onele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschre-ven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351Code: HVP

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ont-dekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslag-werk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het com-plete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Hand-lijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen en heeft een eigen praktijk.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153 Code: HVH

Page 24: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

2012 - 2013

The 13-Moon CalendarThe 260-day Tzolkin calendar was a gift of the prophetic Maya to the people of today. It is a tool to synchronize to the changing energies and transformation of 2012. In the Tzolkin calendar each of the 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. Visionary José Argüelles translated this old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon, or Dreamspell Calendar, which holds real meaning and which should replace our traditional calendar. The Tzolkin calendar helps us to re-align ourselves with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times, this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day-to-day living in a fun and productive way. The 13 Moon Calendar evenenables us to heal the past and positively influence the future.

Diary/Day PlannerThe diary is an easy-to-use day planner in which you instantly glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13 Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. This diary is produced with loving care, in full color, featuring beautiful illustrations and allowing space for note taking. The Short GuideThis Short Guide gives a clear explanation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply the 13 Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of time! This little booklet fits nicely in the back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information).

13-MO

ON

DIARY of N

atural Time

20122013

ISBN 978-90-78070-405

"So appreciate what you're doing. Your journal is the best on the planet. So well thought out and beautifully done. Sending much love and support." - Aluna Joy Yaxk’in

13-MOON DIARYof Natural Time

Blue Resonant Storm Yearyear of the prophecy

90 Frontier 18.6 augustus | september 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

bbmmmmm13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283 Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Maya Scheurkalender 2012 t/m 2013Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2012-2013)760 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : MSK57

13 Moon Diary of Natural Time 2012/2013Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95 Code : 13MD7

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

nieuw nieuw

Page 25: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Johan Oldenkamp

WakkereWetenschap De illusie van materie voorbij

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

augustus | september 2012 18.6 Frontier 91

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Nostradamus en de erfenis van de TempeliersRudy CambierDe “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De tek-sten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22.90 | ISBN 9789080670051Code: NET

De Onkwetsbare ProfeetHet Nederlandse Fenomeen Mirin DajoJan D. de GrootArnold Henskes wordt in 1912 te Rot-terdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwets-baar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de men-sen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en de-monstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateri-aal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft.216 pagina’s | Paperback | € 19.90 | ISBN 9789080670068Code: MIDA

Natuurlijk Tuinieren / Gezond LevenLucas SlagerGezondheid is een belangrijke basis voor een goed en gelukkig leven. Dit boekje geeft heel beknopt eenvoudi-ge, toepasbare en praktische adviezen en tips om zelf kleinschalig tuinbouw-producten te verbouwen, zonder gif en dierlijke mest. Dat kan iedereen. Een paar plantjes in de vensterbank, op het balkon of op het platte dak, kan bij ie-dereen. Desnoods een paar tegels van trottoir of terras eruit, en je hebt al een tuin. Door zelf een deel van je voedsel te verbouwen en er je energie en liefde in te stoppen, neem je verantwoorde-lijkheid voor je fysieke en geestelijke gezondheid. Eet bewust, leef bewust: het geeft veel energie en je bent veel gezonder! 80 Pagina’s | Hardcover | € 11,- | e-book voor iPad € 1,59 | ISBN 9789078070368Voedsel der Goden

De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der KennisTerence McKennaIn Voedsel der Goden beschrijft Te-rence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het re-sultaat hiervan. McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. 344 pagina’s | Paperback | € 20.90 | ISBN 9789076149028 Code: VDG

Hoe overleef ik een wereldcatastrofePatrick GerylIn zijn vorige boeken presenteerde Patrick Geryl een huiveringwekkend scenario. Een weerkerend patroon van ongekende zonneactiviteit ligt hier-aan ten grondslag. Geconfronteerd met dit immense cataclysme vraagt Geryl aan de mensheid om zich hierop voor te bereiden. De toekomst ziet er héél bleek uit, maar de te overwinnen obstakels kunnen worden genomen. In dit boek verschaft Geryl de blauw-druk voor degenen die deze calamiteit wensen te overleven. Hij legt uiterst gedetailleerd de myriaden problemen uit welke de overlevenden zullen te-genkomen en de voorbereidingen die genomen dienen te worden om ze te overkomen. Het is zijn hoop dat met behulp van deze informatie voldoende mensen de uitdaging aangaan om een nieuwe civilisatie te stichten en zo het voortbestaan van de mensheid te ver-zekeren…276 pagina’s | Paperback | € 16,- e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070412 Code: AGV

Een nieuwe Tijd-Ruimte DimensiePatrick GerylIn dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen su-perwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo’n ongeloof-lijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerel-den gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de aller-grootste verbazing gade.152 pagina’s | Paperback | € 11.90 | ISBN 9002155131 Code: TRD

Wakkere WetenschapDe illusie van materie voorbijJohan OldenkampDe Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding.Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wan-neer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrij-ving te herzien.De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradig-ma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke ge-schriften een centrale plaats in. Wak-kere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma.280 Pagina’s | Paperback | € 16,- e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789490765095Code: WAWET

Nikola TeslaDe toekomst is van mijTesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten heb-ben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draad-loze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tap-pen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multi-nationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.160 pagina’s | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070375Code: MLT

Page 26: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Steven M. Greer M.D.

en verboden kennis

verborgen waarheid

92 Frontier 18.6 augustus | september 2012

FRONTIER PUBLISHING

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktij-ken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychi-sche gezondheid in eigen hand te ne-men. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina’s | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351Code: HVP

Mystieke Plekkenin Zuid West EngelandJan Willem Verkerk en Annemieke LootsEngeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuur-lijk graancirkels. In dit boek laten An-nemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duits-land. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382 Code: MYPL

Dagboek van een TijdreizigerBert JanssenGedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden.Neem bijvoorbeeld de landschapsge-ometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrek-king tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullen-doen schudden zodra de verreikende consequenties zijn ingezonken.120 pagina’s | Hardcover | € 19,95 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070429Code: DVET

Verborgen Waarheid en Verboden KennisSteven M. GreerIn dit boek kunt u o.a. lezen: Waarom een trauma-arts, zijn carrière beëin-digde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. Wat sinds mijn jeugd mijn ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. Hoe de bij-zondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staats-hoofden, generaals, CIA-functionaris-sen, miljardairs en geheime agenten. Wie deze verborgen waarheid en ver-boden kennis geheim heeft gehouden en waarom.368 pagina’s | Paperback | € 19,90 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070436Code: VWVK

NIE

UW

NIE

UW

NIEUWE EDITIE

Blauw resonante storm Jaar (26 Juli, 2012 - 24 Juli, 2013)

13-MOON DIARY OF NATURAL TIMEaGenDa GeBaseerD oP ouDe maYa KalenDers

on

eea

rt

H

one time

onePeo

Ple

13-Moon DiaryHet is nu het 7de jaar dat deze 13-Moon Diary uitkomt. De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. José Argüelles heeft een vertaalslag gemaakt van de heilige 260-daagse Maya kalender naar de 13 Manen Kalender om wereldwijd te kunnen gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13-Moon Diary bestaat uit twee delen:1. De 13-Moon Diary in het Engels2. Een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en Engels)

13 Manen SnelgidsDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Wat zegt het je over je levensdoel, wie is je antipode and hoe moet je daar mee om gaan? Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! Ook kan de Snelgids meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE 13-Moon Diary | 160 pagina’s | paperback 13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

} samen € 20,- ex. verzendkosten

2012 - 2013

The 13-Moon CalendarThe 260-day Tzolkin calendar was a gift of the prophetic Maya to the people of today. It is a tool to synchronize to the changing energies and transformation of 2012. In the Tzolkin calendar each of the 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. Visionary José Argüelles translated this old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon, or Dreamspell Calendar, which holds real meaning and which should replace our traditional calendar. The Tzolkin calendar helps us to re-align ourselves with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times, this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day-to-day living in a fun and productive way. The 13 Moon Calendar evenenables us to heal the past and positively influence the future.

Diary/Day PlannerThe diary is an easy-to-use day planner in which you instantly glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13 Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. This diary is produced with loving care, in full color, featuring beautiful illustrations and allowing space for note taking. The Short GuideThis Short Guide gives a clear explanation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply the 13 Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of time! This little booklet fits nicely in the back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information).

13-MO

ON

DIARY of N

atural Time

20122013

ISBN 978-90-78070-405

"So appreciate what you're doing. Your journal is the best on the planet. So well thought out and beautifully done. Sending much love and support." - Aluna Joy Yaxk’in

13-MOON DIARYof Natural Time

Blue Resonant Storm Yearyear of the prophecy

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Page 27: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

augustus | september 2012 18.6 Frontier 93

advertenties

Bert Janssen is bekroond auteur, onderzoeker, avonturier en ontdekkingsreiziger, die zijn opwachting heeft gemaakt in een groot aantal documentaires en te gast is geweest in vele radio- en tv-programma’s.Gedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden dat verhaalt van bijzondere belevenissen en scherpe observaties, maar dat vooral verhaalt van opzienbarende en soms zelfs schokkende ontdekkingen.Neem bijvoorbeeld de landschapsgeometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrekking tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullendoen schudden zodra de verreikende consequenties zijn ingezonken.

120 pagina's | Hardcover | Aanbieding: van € 19,95 e-book voor iPad via Tablisto € 4,99

Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, email: [email protected], website: www.frontierpublishing.nl

Dagboek van een Tijdreiziger

bert Janssen

Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels.

In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld.

Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen. Dit boek over Engeland is o.a. daar uit voortgekomen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken.

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

128 pagina's | full colour | Hardcover | € 17,50e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

Mystieke plekken in zuid west engeland

Page 28: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

bewustgrensverleggend

zijn ?

NEEM of GEEf EEN jaar- of twEEjariG aboNNEMENt EN oNtvaNG EEN kEuzE uit dE wElkoMstGEschENkEN

kijk op www.froNtiErMaGaziNE.Nl voor MEEr iNforMatiE of bEl 020 - 3309151

froNtiEr MaGaziNE is al siNds 1995 hèt tijdschrift voor MENsEN MEt EEN GrENsvErlEGGENd bEwustzijN

alle Voordelen Van een abonnement op Frontier magazine op een rij:• jaarabonnement: 1 gratis ticket voor de gezondheidsdag op 9 september• 2-jarig abonnement: 3 gratis tickets voor de gezondheidsdag op 9 september• 10% korting op alle producten in de Frontier Bookshop (m.u.v. Nederlandstalige boeken)• Korting op het Frontier Symposium en andere evenementen• Wekelijks een nieuwsbrief • 9 maal per jaar Frontier Magazine voor € 44,- (1 jaar) of € 80,- (2 jaar) • Bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement keuze uit: - gratis 12 oude nummers Frontier Magazine - gratis boek ‘Boodschap van een Tijdreiziger’ van Bert Janssen - gratis ‘13 Moon Diary 2012 - 2013’ - gratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas Slager• Bij het afsluiten van een jaarabonnement keuze uit: - gratis nummers Frontier Magazine - gratis ‘13 Manen Snelgids’• Binnenkort eigen ledenpas met extra voordelen

2012 - 2013

The 13-Moon CalendarThe 260-day Tzolkin calendar was a gift of the prophetic Maya to the people of today. It is a

tool to synchronize to the changing energies and transformation of 2012. In the Tzolkin

calendar each of the 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own

‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or

even his fate. Visionary José Argüelles translated this old Tzolkin calendar to a worldwide usable13 Moon,

or Dreamspell Calendar, which holds real meaning and which should replace our traditional

calendar. The Tzolkin calendar helps us to re-align ourselves with the natural cycles of

nature and time. In these hectic and stressful times, this ancient calendar can be a useful

tool in guiding our day-to-day living in a fun and productive way. The 13 Moon Calendar even

enables us to heal the past and positively influence the future.

Diary/Day PlannerThe diary is an easy-to-use day planner in which you instantly glance what day it is according

to the Gregorian calendar, as well as the 13 Moon Calendar. You can learn about the

day-energies and plan your activities accordingly. All 13 Moon tables are included. Naturally,

it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when

calendar and menstrual cycle calendar. This diary is produced with loving care, in full color,

featuring beautiful illustrations and allowing space for note taking.

The Short GuideThis Short Guide gives a clear explanation of the 13 Moon Calendar. You will learn to apply

the 13 Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya

‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is,

and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of

time! This little booklet fits nicely in the back pocket of the 13 Moon diary. (If it is not in this

diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information).

13-MO

ON

DIARY of Natural Tim

e

20122013

ISBN 978-90-78070-405

"So appreciate what you're doing. Your journal is the best on

the planet. So well thought out and beautifully done. Sending

much love and support." - Aluna Joy Yaxk’in

13-MOON DIARYof Natural Time

Blue Resonant Storm Yearyear of the prophecy

FrOntier MAgAzine jAAr OF 2-jArig AbOnneMent vOOr uzelF OF OM CAdeAu te geven� Ik neem � ik geef een jaarabonnement op Frontier (9 nrs. voor € 44,-)

Als welkomstgeschenk kies ik: � gratis 5 vorige nummer of � gratis 13 Manen Snelgids

� Ik neem � ik geef een 2-jarig abonnement op Frontier (18 nrs. voor € 80,-)

Als welkomstgeschenk kies ik: � gratis 12 vorige nummer of � gratis 13-Moon Diary of Natural Time 2012-2013

of � gratis boek Boodschap van een Tijdreiziger van bert janssen

of � gratis boek Natuurlijk Tuinieren van lucas slager

HeT caDeau-aBoNNeMeNT IS BeSTeMD voor:

Voornaam

Achternaam

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Email

MIJN gegeveNS zIJN:

Voornaam

Achternaam

Straatnaam Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Email

� Ik machtig Frontier het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Bank- of gironummer:

� Ik maak het bedrag zelf over op de Postbank rekening: 7231599 t.n.v. Frontier in Amsterdam.

� Ik ontvang een factuur.

Handtekening

Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2012 en alleen als u de afgelopen twee jaar geen Frontier-abonnee bent geweest. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden voor Nederlandse abonnees. Voor andere abonnementen verwijzen we naar onze website frontiermagazine.nl

Page 29: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

zondag, 9 september 2012Rhone Congres & Party Centrum Amsterdam

gezondhe idsdag 2012

Een unieke mengeling van lezingen, informatie uitwisseling en vele stands op 1 plaats en op 1 dag. Alles over gezondheid, voeding en natuurlijk leven.

In het enorme zalencomplex in Amsterdam West zullen circa 100 stands aanwezig zijn. In een van de zalen zullen voortdurend lezingen gegeven worden.

Bevestigde sPRekeRs:Hayo Bol – hayobol.nl

Frits van der Blom – lichtvanzelf.nlManoj Hermans – Dutch Spirit kruiden

Rineke van den Berg – Zwarte ZalfPiet Vergunst – Spiegel van Kozyrev

Wouter de Jong – Superfoods

TaRieVen sTandHoudeRs:Info stands (niet commercieel): € 45,- incl. 5 gratis tickets

Therapeuten stands: € 55,- incl. 10 gratis ticketsVerkoop van food / non food per tafel € 75,- incl. 10 gratis tickets

(Voor food geldt: rawfood, oervoeding en veganistisch.)

er zijn nog 20 stands beschikbaar, wees er snel bij!

TickeTs BezoekeRs:In de voorverkoop en aan de zaal: € 5,-

of: 10 tickets voor € 20,- (alleen in de voorverkoop tot 31 augustus).Voorlopig kunt u zich aanmelden via ons email adres: [email protected]

Meer informatie treft u aan in de komende edities van Frontier Magazine en op FrontierWorld.nl

Page 30: Frontier Magazine 18.6 augustus / september 2012

Bevestigde sprekers (onder voorbehoud):

• Benjamin Adamah Vamachara archieven• Ad Broere Menselijke Economie • Herman Hegge Erfenis van Tesla• Bert Janssen van God los• Marcel Messing De Transhumane Mens• Hans Plomp Het doel van de middelen• Wim Roskam Akaija• Olof Smit Vader Aarde• Jan Willem Verkerk Mystieke Plekken Z/W Engeland• Willem Witteveen De Grote Piramide

Meerdere sprekers zullen aan het programma toegevoegd worden.Tevens zullen er een groot aantal stands aanwezig zijn.

Datum: zaterdag 27 oktober 2012Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, AmsterdamEntree prijs: tot en met 12 september: € 80,-Tot en met 20 oktober: € 90,-Daarna en aan de zaal: € 100,-De entree prijs is inclusief koffie, thee en /of water gedurende de hele dag

optioneel is een lunch tijdens de middagpauze voor € 22,- in de sfeervolle Wintertuin. kaarten worden vóór de zaal uitgereikt.

opgave:Frontier sciences Foundation, Leliegracht 42, 1015 dH amsterdamtel: 020-3309151 fax: 020-3309150 e-mail: [email protected] www.frontiersymposium.nlinG: 7231599

Meer informatie treft u aan op de website www.frontiersymposium.nl en in de volgende editie van Frontier Magazine.

GRand HoTeL kRasnaPoLsky, aMsTeRdaM

zaTeRdaG 27 okToBeR 2012

Symposium ‘12