Financial Investigator speciale uitgave 2011

download Financial Investigator speciale uitgave 2011

of 68

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 3e jaargang, speciale uitgave. Onafhankelijk financieel magazine.

Transcript of Financial Investigator speciale uitgave 2011

 • JAARGANG 3 | SPECIALE UITGAVE | 2011 | 8 .50

  DEFINED AMBITIONDr. Jan Tamerus, PGGM

  BESTUURLIJKE AANSTURING EN GOVERNANCEDries Nagtegaal, AON Hewitt

  BIJZONDER HOOGLERAARProf. Dr. Olaf Sleijpen, DNB

  PROF. DR. THEO KOCKENGedragsaspecten benvloeden beslissers

  RONDE TAFEL WETENSCHAP EN PRAKTIJKDB-stelsel niet houdbaar

  DR. PATRICK GROENENDIJKPolitieke belangen vaak obstakels

  FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

  WWW.FINANCIALINVESTIGATOR.NL

  SPECIALEUITGAVE

 • )! #&$%% $%'!!#" $! ! $ % '!&!#$!$!%#$ '!!#& #$#!$ $ %#$ '$% %#% #$!%(# %'!!#! $$%%'#! $#% ( !!'!!##$!$'!!#!"%(% ! %%!"'!!"((( ""#$"

  $%#(#& (&%$% #$! %

  123000029 Adv Zwembad 420x297.indd 1 20-01-11 14:05

 • )! #&$%% $%'!!#" $! ! $ % '!&!#$!$!%#$ '!!#& #$#!$ $ %#$ '$% %#% #$!%(# %'!!#! $$%%'#! $#% ( !!'!!##$!$'!!#!"%(% ! %%!"'!!"((( ""#$"

  $%#(#& (&%$% #$! %

  123000029 Adv Zwembad 420x297.indd 1 20-01-11 14:05

 • 6SDULQYHVW6,&$9LVHHQLQ/X[HPEXUJJHYHVWLJGHRSHQHQGEHOHJJLQJVPDDWVFKDSSLM9RRUQDGHUHLQIRUPDWLHYHUZLM]HQZLMQDDUGHYROOHGLJHGDQZHOYHUHHQYRXGLJGHSURVSHFWXVHQQDDUKHWKDOIMDDUYHUVODJYDQ6SDULQYHVW6,&$9GDWPHWHYHQWXHOHZLM]LJLQJHQLQGHVWDWXWHQNRVWHQORRVYHUNULMJEDDULVRS6SDULQYHVWNDQWRUHQRIELMDDQJHZH]HQGLVWULEXWHXUV5HQGHPHQWHQXLWKHWYHUOHGHQ]LMQJHHQJDUDQWLHYRRUGHWRHNRPVW%HOHJJHUVGLHQHQ]LFKWHUHDOLVHUHQGDWZHOOLFKWQLHWGHYROOHGLJHLQOHJZRUGWWHUXJRQWYDQJHQ*HSXEOLFHHUGGRRU6SDULQYHVW6$/X[HPEXUJ

  'RRUHWKLVFKWHEHOHJJHQKHOSWXGHYROJHQGHZHUHOGZLMGHSUREOHPHQDDQWHSDNNHQ

  (6*ULVLFRV(QYLURQPHQWDO6RFLDODQG*RYHUQDQFH0LOLHX0DDWVFKDSSLMHQ*RYHUQDQFH]LMQYRRUGHIRQGVPDQDJHUVYDQ6SDULQYHVWHYHQEHODQJULMNDOVILQDQFLsOHULVLFRV

  :HZLOOHQLQDORQ]HIRQGVHQGH]HULVLFRVYHUPLMGHQ%RYHQGLHQEHOHJJHQRQ]HHWKLVFKHIRQGVHQQLHWLQDOFRKROQLHWLQGHJRNHQSRUQRLQGXVWULHQLHWLQWDEDNVZDUHQHQQLHWLQZDSHQVFOXVWHUERPPHQRIODQGPLMQHQ

  2Q]HIRQGVPDQDJHUVQHPHQDOYRUHQV]LMLQHHQEHGULMIEHOHJJHQ]RUJYXOGLJ(6*LQIRUPDWLHRQGHUGHORHS:LMPDNHQYRRURQ]HHWKLVFKHIRQGVHQJHEUXLNYDQGHGLHQVWHQYDQ(WKL[65,$GYLVRUVGDWHHQGDWDEHVWDQGKHHIWYDQEHGULMYHQ$OOHHQGRRU(WKL[JRHGJHNHXUGHEHGULMYHQZRUGHQLQRQ]HHWKLVFKHSRUWHIHXLOOHVWRHJHODWHQ

  VSDULQYHVWQO

  0LOLHX 0DDWVFKDSSLM *RYHUQDQFH:DWHUYHUVSLOOLQJYHUYXLOLQJRQWERVVLQJHQDQGHUHYRUPHQYDQPLOLHXVFKDGH

  .LQGHUDUEHLGHQDQGHUHYRUPHQYDQVRFLDOHXLWEXLWLQJ

  %HVWXXUOLMNHNZHVWLHV]RDOVFRUUXSWLHIUDXGHHQGLHIVWDO

  6SDULQYHVWLVRQGHUWHNHQDDUYDQGH8135,HQLVOLGYDQ(XURVLIHQ'DQVLI8135,LVHHQLQWHUQDWLRQDDOEHOHJJHUVLQLWLDWLHIRQGHUDXVSLFLsQYDQGH91PHW]HVSLMOHUVYRRUYHUDQWZRRUGEHOHJJHQ+HWGRHOLVGDWEHOHJJHUVDFWLHI UHNHQLQJKRXGHQPHWPLOLHX VRFLDOHHQJRYHUQDQFHDVSHFWHQ

  B(WKLFDOB,QYHVWLQJB[B1/BGXWLQGG

 • 5WETENSCHAP EN PRAKTIJK / 2011 FINANCIALINVESTIGATOR

  VOORWOORD

  D eze speciale uitgave staat in het teken van wetenschap en praktijk. De vraag die tijdens de ronde tafel en tijdens de interviews met Prof. Dr. Theo Kocken, Prof. Dr. Olaf Sleijpen en Dr. Patrick Groenendijk centraal stond, was bestaat er een kloof tussen wetenschap en praktijk?Wat blijkt? Er lijkt in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, nauwelijks nog sprake te zijn van een kloof tussen wetenschap en praktijk. Er kunnen veel initiatieven benoemd worden waarin de brug tussen theorie en praktijk geslagen is. Denk alleen al aan de vele !nancile instellingen en pensioendienstverleners die professoren aannemen die parttime voor hen werken. Daarnaast spoort een initiatief als Netspar ertoe aan dat wetenschappers en praktijkmensen elkaar opzoeken, uitdagen en versterken. Een ander voorbeeld betreft de Commissie Goudswaard die begin 2010 met een rapport kwam over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Ook binnen deze Commissie zie je wetenschap en beleid op een mooie manier bij elkaar komen. En, last but not least: zonder de wetenschap zou het niet gelukt zijn zorgvuldige risico-analyses op pensioenfondsen los te laten.

  Een andere vraag die tijdens de ronde tafel behandeld werd, was wat hebben pensioenfondsen nu aan wat er in de academische wereld op pensioengebied gebeurt? Veel vraagstukken binnen pensioenfondsen zijn multidisciplinair van karakter en daar schuilt een groot probleem in. De aansturing van universiteiten is er niet op gericht om multidisciplinair onderwijs en onderzoek te laten aansluiten bij de praktijk. Je hebt externe partijen, zoals een sponsor van een leerstoel, nodig om dat op te vangen. Daar komt bij dat de verschillende disciplines niet dezelfde taal spreken en onvoldoende open staan

  voor elkaars paradigmas. En is het niet zo dat de kracht van wetenschap specialisatie is? Het gevaar bestaat dat je te snel te veel dingen wilt behappen en dan eigenlijk niets goed doet. Dat is bijvoorbeeld de reden dat Netspar er expliciet voor gekozen heeft om zich voorlopig te concentreren op terreinen van economie, !nance en econometrie.

  Wat zou de wetenschap nog meer kunnen doen om de kloof tussen wetenschap en praktijk verder te verkleinen? Een van de lessen van de kredietcrisis is dat we de wereld vaak minder goed begrijpen dan we denken en dat we mede daardoor in een erg onzekere wereld leven. De economische modellen hebben die onzekerheid onderschat. Door de kredietcrisis heeft de gedrags-economie een extra stimulans gekregen, omdat we hebben gezien dat mensen niet altijd reageren overeenkomstig economische modellen.De wetenschap zou er goed aan doen veel meer gedragseconomie in het curriculum te stoppen. Dit vakgebied is zwaar onderbelicht in zowel wetenschap als praktijk. We zijn heel goed in staat om risico te meten, maar in tijden van stress zegt zon getal helemaal niets. Hyman Minsky heeft hier veel over geschreven, maar werd genegeerd door de wetenschap, omdat zijn theorien niet pasten binnen de rationele macro-economische en !nancile modellen. We moeten het framework loslaten dat we rendementen en risicos met recente historische data precies kunnen meten. Verder treft u in deze editie nog veel meer interessante onderwerpen aan. Ik wens u veel leesplezier!

  Je ziet in de hele wereld dat het DB-systeem op zijn achterste benen loopt; het is echt het systeem van de vorige eeuw en daarom moeten we ons huis behoorlijk gaan verbouwen , zei Prof. Dr. Lans Bovenberg tijdens de ronde tafel wetenschap en praktijk in de pensioenwereld.

  Foto

  : Fot

  oper

  sbur

  eau

  Dijk

  stra

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

 • WHATS BROKEN WITH EMERGING MARKET BOND INDICES ?LO Funds - Emerging Local Currencies and Bonds!"#$%"&%'()*+,-+%!.*/)$%0"1.2%34**)-15%6"-7%84-7#%.*)%9)-1:(.*/)7%.+.,-#$%,-7,1)#%$:.$%;),+:$%1"4-$*,)#%.11"*7,-+%$"%$:)%7)+*))%"&%7)9$%$:.$%$:)5%:.
 • 7WETENSCHAP EN PRAKTIJK / 2011 FINANCIALINVESTIGATOR

  ALLEEN GOOD GOVERNANCE IS GEEN HAARLEMMEROLIE 15

  WE MOETEN MEER KIJKEN NAAR DE GROEI VAN DE FINANCILE VERSUS DE RELE ECONOMIE 12

  INHOUDINTERVIEWS

  12 Gedragsaspecten benvloeden beslissers Prof. Dr. Theo Kocken

  18 Bewaarneming, fondsenadministratie en value added services zijn core business Charles Cock en Eric Pouwels, BNP Paribas Securities Services

  24 Bijzonder hoogleraar n toezichthouder Prof. Dr. Olaf Sleijpen

  28 We doen het nog steeds fout Prof. Dr. Thorsten Hens, University of Zurich

  40 Politieke belangen zijn vaak obstakels Dr. Patrick Groenendijk, Pensioenfonds Vervoer

  46 Lessen van Japan: Snel handelen is essentieel Campbell Gunn, T. Rowe Price

  ARTIKELEN

  15 Bestuurlijke aansturing en governance van pensioenfondsen Dries Nagtegaal, AON Hewitt

  21 Grootte, waarde en momentum Harry Geels

  42 De!ned ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract Dr. Jan Tamerus, PGGM

  44 Veilige havens en hun fundamentele alternatieven Stphane Monier, Lombard Odier Investment Managers

  48 Besturen of bestuurd worden? Arie Slottje, Europro

  50 Crisis is een keuze: geef pensioenfondsen de ruimte Arno van Mullekom en Agnes Joseph, Syntrus Achmea

  52 De kloof tussen wetenschap en praktijk: !nancile markten Jeremy Large, AHL

  54 Corporating counterparty risk in Financial derivatives valuation Koen Dessens en Arjen Pasma, Deloitte Financial Risk Management

  56 Een beter alternatief voor marktwaardegewogen indices Joost van Beek en Loes van der Padt, Kempen Capital Management

  60 Actief beheer met dynamische strategien Pierre Moulin, Financial Engineering en Anton Wouters, BNP Paribas Investment Partners

 • 8 WETENSCHAP EN PRAKTIJK / 2011FINANCIALINVESTIGATOR

  RONDE TAFELS 2011 Vastgoed: 9 November 2011 RONDE TAFELS 2012 Infrastructuur: Januari 2012 Transition Management: Maart 2012 Quant Investing: Maart 2012

  Bezoek voor meer informatie onze web-site en meld u aan voor de nieuwsbrief op: www.!nancialinvestigator.nl

  BELEIDSMAKERS EN PENSIOENFONDSEN KUNNEN

  NIET OM DE WETENSCHAP HEEN

  24

  RONDE TAFEL WETENSCHAP EN PRAKTIJK

  30

  VASTE RUBRIEKEN

  8 Kort nieuws 27 Column Saemor 30 Ronde Tafel Wetenschap en Praktijk

  in de Pensioenwereld

  58 Boeken 63 On the Move Special: Karin Roeloffs 64 On the Move kort, colofon, volgende nummer

  INHOUD

 • Heeft u nog nooit van Aviva Investors gehoord? Niet zo vreemd want wij hebben weinig tijd besteed aan promotie. Al onze energie zetten we in voor het bedenken en beheren van oplossingen voor onze klanten. Zo leveren wij op een duurzame manier toegevoegde waarde voor pensioenfondsen en verzekeraars. Bijvoorbeeld op het gebied van onroerend goed. Zes van de tien grootste pensioenbeheerders in Nederland heeft ons reeds middelen toevertrouwd. Graag dragen wij ook voor u een oplossing aan. Wereldwijd heeft Aviva Investors circa 500 institutionele klanten. Wij beheren voor 30