Financial Investigator 03 2015

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 7e jaargang, nummer 3

Transcript of Financial Investigator 03 2015

 • FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

  WWW.FINANCIALINVESTIGATOR.NL JAARGANG 7 | NUMMER 3 | 2015 | 10.50

  De toekomst van ons pensioen 15 experts aan het woord

  Ronde Tafel EMIR

  MyletteCollateral Management: buy-side uitdagingen en kansen

  PENSIOENSTELSEL IS TOE AAN MOdERNISERING

  NICOLE BEUKEN, KLAARTJE dE BOER, LARISSA GABRILSE EN BIANCA TETTEROO

  MENSEN ACTIEF BEGELEIdEN NAAR ACCEPTABEL PENSIOEN PROF. dR. FIEKE VAN dER LECq

 • In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van alle onderdelenvan Columbia en Threadneedle.Columbia en Threadneedle zijn eigendom van de toonaangevende Amerikaanse fi nancile dienstverlener Ameriprise Financial Inc.Columbia Threadneedle Investments staat op de 30e plaats van de wereldranglijst van vermogensbeheerders. Bron: Pensions & Investments/Towers WatsonGlobal 500 Ranking (eind 2013). Columbia Threadneedle Investments heeft USD 506 miljard beheerd vermogen. Dit cijfer omvat de totale activa onder beheer vande onderdelen van Columbia en Threadneedle per 31 maart 2015. Bron: Ameriprise Financial Q12015 earnings release. Dit materiaal is uitsluitend bedoeldter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het geven van een opdracht om effecten of andere fi nancile instrumenten te kopen of te verkopen, nochom beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Waarschuwing: Uw vermogen loopt risico, koersen zijn aan verandering onderhevig en het is mogelijkdat u uw inlegkapitaal niet terugkrijgt. Threadneedle Asset Management Limited (Nr. 573204). Ingeschreven in Engeland en Wales. In het VK is ons vergunning verleend en staan wij onder toezicht van de Financial Conduct Authority.

  SAMEN ZIJN WE STERKER.In een wereld waarin alles en iedereen continue met elkaar in verbinding staat hebben beleggers een breed perspectief nodig. Bij Columbia Threadneedle Investments profi teert u van wereldwijde beleggingsinzichten dankzij de expertise, ervaring en schaalvoordelen van n van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Onze 2.000 professionals zijn gevestigd in 18 landen en wij zijn verantwoordelijk voor meer dan USD 500 miljard aan beheerd vermogen.

  Ons wereldwijde beleggingsmodel zorgt voor een breder perspectief en maakt het voor onze teams mogelijk hun ideen te delen. Omdat we beter zijn genformeerd, kunnen we ook betere beleggingsbeslissingen nemen.

  Wat uw beleggingsdoelstelling ook is, uw succes heeft onze prioriteit.

  columbiathreadneedle.com

 • // VOORWOORD

  HoofdredacteurJolanda de [email protected]

  adjunct HoofdredacteurHarry [email protected]

  eIndredactIeBaart Koster

  redactIeHans Amesz, Erik Hannema, Joost van Mierlo, Lies van Rijssen en Jorinde Vroonhof.

  raad Van adVIeSHan DieperinkJustus van HalewijnRuud HendriksBob HomanDries NagtegaalJeroen van der PutHans de Ruiter

  redactIeraadMichiel CleijMarleen Janssen GroesbeekHennie Zoontjes

  aan dIt nuMMer WerKten MeeThijs Aaten, Barbara Bakker, Steven Bates, Valerie Baudson, Kevin Bergenhenegouwen, Nicole Beuken, Frank van Blokland, Klaartje de Boer, Ren Bogaarts, Roland de Bruijn, Dominic Byrne, Roger Coenen, Mirja Constandse, Siddharth Dahiya, Erik-Jan van Dijk, Lucie Duynstee, Larissa Gabrilse, Ido de Geus, Nine de Graaf, Anne Gram, Anna Grebenchtchikova, Eileen Herlihy, Sacha van Hoogdalem, Tjitsger Hulshoff, Els Janssen, Thijs Jochems, Joyce Kerkvliet, Mirjam Klijnsma, Michiel Klompen, Martin Korst, Erik Kroon, Henritte de Lange, Olivier de Larouzire, Fieke van der Lecq, Kin Lee, Jacqueline Lommen, Erik Lutjens, Tim Matthews, Hans van Meerten, Derek Milner, Anne-Marie Munnik, Roelf Pater, Hedwig Peters, Rani Piputri, Pim Rank, Karin Roeloffs, Matthijs Storm, Bianca Tetteroo, Joern Tobias, Eelco Ubbels, Huib Vaessen, Marion Verheul, Irene Vermeeren, Ilja de Vlaam, Cathrin van der Werf, Roelie van Wijk, Jan Willemsen en Anton Wouters.

  fotoGrafIeFotopersburo DijkstraRuud Jonkers Fotografie

  oPMaaKHans Delnoij Grafisch Ontwerp

  druKReal Concepts

  adVertentIeSJolanda de [email protected]

  uItGeVerFinancial Investigator Publishers [email protected]

  aBonneMentenFinancial Investigator wordt zonder kosten toegezonden aan lezers die tot de doelgroep behoren waar Financial Investigator zich op richt. U kunt zich aanmelden via onze website www.financialinvestigator.nl. Voor verzending naar het buitenland brengen wij portokosten in rekening. Neem voor meer informatie contact met ons op via [email protected]

  dIScLaIMerUitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze

  en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en

  auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledig-

  heid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook

  geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,

  die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

  zijn op bedoelde informatie. Evenmin aanvaarden uitgever en au-

  teurs aansprakelijkheid voor materiaal zoals foto's en afbeeldingen

  die door derden zijn aan geleverd. Niets uit deze uitgave mag wor-

  den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

  bestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige

  wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopien, opna-

  men, of enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van de uitgever.

  Verlaging van de pensioenlasten voor degenen die in de eerste fase van hun werkzame leven zijn, is een van de drie aanbevelingen die Nederland krijgt van de Europese Commissie. Deze aanbeveling over de pensioenen is nieuw. De Commissie prijst het feit dat de houdbaarheid van het pensioenstelsel al is versterkt door een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2023 en de koppeling aan de levensverwachting daarna.

  Pensioenfondsen moeten zich aanpassen aan de veranderingen in de samenleving. Maar hoe? Moeten alle werkenden worden verplicht bij te dragen? Een debat over zzpers, jongeren, perversiteit en de noodzaak van een financieel paspoort treft u aan in het coververhaal met Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor Professionals, Nicole Beuken van het ABP, Larissa Gabrilse van KAS BANK en Bianca Tetteroo van Achmea.

  Verder een gesprek met deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq over ons pensioenstelsel dat internationaal in hoog aanzien staat maar waar aanpassingen noodzakelijk zijn.

  Wat zien de vijftien pensioenprofessionals die Financial Investigator een drietal vragen heeft voorgelegd als de grootste kansen en uitdagingen voor ons pensioenstelsel in de komende jaren? Hoe gaat ons huidige stelsel zich ontwikkelen? En wat is de invloed van Europa op ons huidige pensioenstelsel?

  Een ander onderwerp waar we ditmaal de nodige aandacht aan besteden, is nieuwe wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de kredietcrisis is besloten de OTC-derivatenmarkt verder te reguleren. In Europa heeft dit geleid tot EMIR: de European Market Infrastructure Regulation.Wat zijn de gevolgen van EMIR voor institutionele beleggers? In het ronde tafelverslag leest u hier meer over.

  En daarnaast nog heel veel andere lezenswaardige interviews, artikelen en columns.

  Is er overigens iets wat u opvalt aan deze editie?

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  Foto

  : Fo

  top

  ersb

  uro

  Dij

  kst

  ra

  // colofon

  noteert u het vast in uw agenda?

  Op 29 oktober organiseren we ons grote jaarlijkse seminar dat dit keer zal gaan over het onderwerp Risk on or risk off: where to invest? The relation between the macro economic outlook and investment returns. Het belooft een interessante dag te worden met een aantal bijzondere sprekers!

  NUMMER 3 / 2015 1FINANCIALINVESTIGATOR

 • Wat alsHebt u uw risicobeheer van alle kanten bekeken?

  We weten dat elke klant andere behoeften heeft als het gaat om vastrentende investeringen.

  Wij onderscheiden ons door de manier waarop we in het huidige klimaat omgaan met risicos. Want waarom zou u risicos nemen als u deze met de juiste expertise kunt vermijden?

  Eigentijds denken. Tjdloze waarden.eatonvance.co.uk

  ALLEEN voor professionele beleggers en adviseurs. Uitgegeven door Eaton Vance Management (International) Limited (EVMI), waaraan een vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk en gevestigd is op 125 Old Broad Street, Londen, EC2N 1AR, Verenigd Koninkrijk.

  13746 EV_IC_Hares_Institutional_297x210_Financial Investigator_NL.indd 1 20/04/2015 11:29

 • NUMMER 3 / 2015 3FINANCIALINVESTIGATOR

  // INHOUD

  Coververhaal12 Pensioenstelsel is toe aan modernisering,

  Interview met Nicole Beuken, Klaartje de Boer,

  Larissa Gabrilse en Bianca Tetteroo

  Thema De Toekomst van ons Pensioen8 Mensen actief begeleiden naar acceptabel pensioen,

  Interview met Prof. dr. Fieke van der Lecq, Erasmus School

  of Economics

  22 de toekomst van ons pensioen

  Thema Nieuwe Wet- en Regelgeving32 Product Governance onder MifId II, Simmons & Simmons

  34 collateral Management: buy-side uitdagingen en kansen,

  Mylette

  38 ronde tafel eMIr

  Wetenschap en Praktijk18 Ik kijk niet weg, Interview met Anna Grebenchtchikova,

  PensioenLab

  49 Lage rente maakt convertibles aantrekkelijk,

  Alpha Research

  52 risicos dekkingsgraad toewijzen aan economische

  risicobronnen, BNP Paribas Investment Partners

  54