Financial Investigator 03-2013

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 5e jaargang, nummer 3. Onafhankelijk financieel magazine.

Transcript of Financial Investigator 03-2013

 • FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

  WWW.FINANCIALINVESTIGATOR.NL JAARGANG 5 | NUMMER 3 | 2013 | 9.50

  Ronde Tafel Collateral Management

  Kostbare consequenties AIFMDKPMG/PGGM

  EMIR & Dodd-Frank: Zegen of Vloek?Mylette Effecten

  LEONIQUE VAN HOUWELINGEN,BNY MELLON

  WE ZITTEN MIDDENIN DE STORM

  PROF. MR. PIM RANK Mijn stokpaardje is transparantie

  NIEUWE W

  ET- EN REGEL

  GEVIN

  GSPECIALE U I T G A V E

  FINA

  NC

  IAL IN

  VES

  TIGATO

  R N

  UM

  MER

  3 / 2

  01

  3

  20130516 Financial Investigator 3-2013 Cover.indd 120130516 Financial Investigator 3-2013 Cover.indd 1 22-05-13 12:5222-05-13 12:52

 • Als pensioenfondsbestuurder staat u voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Turbulente nancile markten en veranderende regelgeving

  leiden tot toenemende complexiteit. Dit vraagt om toegang tot verschillende teams van specialisten. Reden tot zorg? Onnodig. Kwestie van

  de juiste experts bij u aan tafel laten plaatsnemen. Om zo het hele speelveld te kunnen overzien.

  Wilt u dat experts op het gebied van strategisch advies, selectie van vermogensbeheerders, risicomanagement of juist rapportage bij u

  aanschuiven? ING Investment Management biedt u Integrated Client Solutions. Alle expertises onder n dak en volledig modulair van

  opzet. Directere lijnen bestaan niet. Een beter ingespeeld team specialisten evenmin.

  Laat Michael Jasper, Head of Institutional Business Development, bij u aan tafel plaatsnemen.

  Neem contact met hem op via +31 (0)6 30 700 555 of e-mail: [email protected]

  U zit met de juiste mensen aan tafelIntegrated Client Solutions

  DisclaimerDe informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  For Professional Clients only. This is not intended as investment advice. The value of investments can fall as well as rise, so you may get back less than you originally invested. Any views and opinions contained in WKLVGRFXPHQWDUHWKRVHRI%1

 • 20130516 Financial Investigator 32013 Binnenwerk.indd 120130516 Financial Investigator 32013 Binnenwerk.indd 1 22-05-13 13:2422-05-13 13:24

 • U ZOEKTEEN VERMOGENS- BEHEERDERU zoekt een vermogensbeheerder die actief is op het snijpunt van traditionele

  en alternatieve beleggingen.

  U zoekt een vermogensbeheerder die streeft naar rendement, niet naar het verslaan

  van benchmarks.

  U zoekt een vermogensbeheerder die werknemers de ruimte biedt die zij nodig hebben

  om hun werk goed te doen.

  U zoekt een vermogensbeheerder die zich consequent richt op risicospreiding.

  U zoekt een vermogensbeheerder die de toekomst van vermogensbeheer vormgeeft.

  Welkom bij Lombard Odier Investment Managers.

  Lombard Odier Asset Management (Europe) Netherlands Branch (LOAM NL) is een bijkantoor van Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd gevestigd in het Verenigd Koninkrijk aan Queensberry House, 3 Old Burlington Street te W1S 3AB London. Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd beschikt over een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Services Authority (FSA) in het Verenigd Koninkrijk. LOAM NL is gevestigd aan de Herengracht 466 te 1017 CA Amsterdam en geregistreerd bij de Autoriteit Financile Markten. Deze publicatie is uitsluitend gericht aan professionele beleggers.

  Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Netherlands BranchHerengracht 466 1040 HA Amsterdam NederlandT + 31 (0) 20 52 20 522 F + 31 (0) 20 42 80 175

  www.loim.com

  LOIM_NetherlandsFinancInvestigatorNL300513IMAmsterdam210x297.indd 1 29.04.13 09:0620130516 Financial Investigator 32013 Binnenwerk.indd 220130516 Financial Investigator 32013 Binnenwerk.indd 2 22-05-13 13:2422-05-13 13:24

 • // VOORWOORD

  HOOFDREDACTIEJolanda de [email protected] [email protected]

  EINDREDACTIEBaart Koster

  REDACTIEHans Amesz, Lies van Rijssen, Erik Hannema, Maaike Veen en Vera Bruijns

  RAAD VAN ADVIESPatrick GroenendijkRuud HendriksBob HomanDries Nagtegaal

  REDACTIERAADCarla BoogersMarleen Janssen GroesbeekHennie Zoontjes

  AAN DIT NUMMER WERKTEN MEEDaniel Allingham, Marc van den Berg, Frank van Blokland, Berry van de Bunt, Roger Coenen, Brett Diment, Peter van Gool, Wilse Graveland, Hans Grnloh, Tim Harrold, Leonique van Houwelingen, Tjitsger Hulshoff, Michel Iglesias del Sol, Thijs Jochems, Michle Klaassen, Geert Jan Kremer, Patrick van de Laar, Jan Bertus Molenkamp, Paul Oudeman, Martin Parkes, Winand Paulissen, Sicco Plesman, Henk Radder, Pim Rank, Erwin Reyes, Hans van Roekel, Oene Rusticus, Jeffrey Schumacher, Hikmet Sevdican, Kirna Smit, John Southgate, Stephen Thornber, Hendrik Jan Tuch, Frank Vellinga, Ilja de Vlaam, Nart Wielaard, Gijs van de Wouw en Pepijn van Zaal.

  FOTOGRAFIEFotopersburo DijkstraRuud Jonkers Fotografie

  OPMAAKRC Design

  DRUKReal Concepts

  ADVERTENTIESJolanda de [email protected]

  UITGEVERFinancial Investigator [email protected]

  ABONNEMENTENFinancial Investigator wordt zonder kosten toegezonden aan lezers die tot de doelgroep behoren waar Financial Investigator zich op richt. U kunt zich aanmelden via onze website www.fi nancialinvestigator.nl. Voor verzending naar het buitenland brengen wij portokosten in rekening. Neem voor meer informatie contact met ons op via [email protected] nancialinvestigator.nl

  DISCLAIMERUitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige

  wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen

  uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de

  juistheid en volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs

  aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade,

  van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/

  of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Niets

  uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

  geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden,

  in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

  middels fotokopien, opnamen, of enige andere manieren, zonder

  voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  AIFMD, EMIR, Dodd-Frank, Financial Transaction Tax, UCITS IV/V, Solvency II: ziet u door de bomen het bos nog?Wellicht draagt de voor u liggende editie met veel informatie over nieuwe wet- en regelgeving bij aan meer kennis over en verstand van alles wat er op u afkomt.

  Volgens Prof. mr. Pim Rank is AIFMD het meest prangende wat de markt te wachten staat. AIFMD raakt iedereen. Voor beleggers is het misschien gunstig, voor de markt is het enorm zwaar.

  Beheerders van alternatieve beleggingsinstel-lingen (AIFs) moeten met ingang van juli 2013 voldoen aan de vereisten van de AIFMD, tenzij een vrijstelling of overgangsregeling van toepassing is. De AIFMD introduceert binnen Europa een geharmoniseerd kader voor het fi nancile toezicht op beheerders van beleg-gingsinstellingen die niet kwalifi ceren als UCITS. De AIFMD heeft als doel meer transpa-rantie richting investeerders en toezicht-houders, en een versterking van de fi nancile stabiliteit.

  Het nieuwe toezichtkader heeft aanzienlijke impact op beheerders van AIFs, in het bijzonder ten aanzien van fondsstructuren die op dit moment nog niet onder toezicht staan. Veran-deringen ten gevolge van de AIFMD zullen met name merkbaar zijn voor beheerders van vast-goedfondsen, private equity en hedgefunds. Verder is de AIFMD ook relevant voor bewaarders en serviceproviders, bijvoorbeeld wat betreft asset valuation. De diverse experts die in deze editie aan het woord komen hameren ook op het belang om tijdig in actie te komen. Een van de belangrijkste wijzigingen voor beheerders

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  die over een AIFMD vergunning beschikken is de verplichting om voor iedere door hen beheerde beleggingsinstelling, een bewaarder aan te stellen.

  Andere ingrijpende regelgeving betreft EMIR en Dodd-Frank. Vooral door het faillissement van Lehman Brothers en de bijna-ineenstorting van Bear Sterns werden tekortkomingen bij het beheer van het tegenpartijrisico en een gebrek aan transparantie binnen de OTC deri