EU en Turkije: realiteit versus retoriek

download EU en Turkije: realiteit versus retoriek

of 51

Embed Size (px)

Transcript of EU en Turkije: realiteit versus retoriek

  1. 1. 13026/16 GYS/cg 1 DG C 1 NL Raad van de Europese Unie Brussel, 17 oktober 2016 (OR. en) 13026/16 CFSP/PESC 796 PE 99 COPS 292 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties nr. vorig doc.: 12898/16 Betreft: GBVB-verslag onze prioriteiten in 2016 Voor de delegaties gaat hierbij het GBVB-verslag - onze prioriteiten in 2016, zoals dat door de Raad op 17 oktober 2016 is goedgekeurd.
  2. 2. 13026/16 GYS/cg 2 DG C 1 NL BIJLAGE GBVB-verslag onze prioriteiten in 2016 Inleiding De hoge vertegenwoordiger heeft in juni 2016 een mondiale strategie van de EU voor buitenlands en veiligheidsbeleid aan de Europese Raad voorgesteld. De tweede helft van 2016 is gewijd aan de follow-up en de uitvoering op de prioritaire terreinen van de mondiale EU-strategie, te weten de opbouw van weerbaarheid en een gentegreerde aanpak van conflicten en crises, veiligheid en defensie en het versterken van de samenhang tussen intern en extern beleid, met aandacht voor migratie en terrorismebestrijding. De uitvoering van de strategie vindt plaats op basis van een stappenplan voor de HV/VV en de conclusies van de Raad van oktober 2016. Ook worden de inspanningen op het gebied van communicatie en openbare diplomatie opgevoerd om EU-burgers en ook het publiek in derde landen te bereiken, ook ter vergroting van de publieke weerbaarheid tegen manipulatie van informatie door derden en anti-EU-berichten. In 2016 ligt de nadruk in het GBVB bovenal op het voortzetten van de zoektocht naar oplossingen voor de acute crises in de buurlanden van de EU, daarbij tegelijk zorgend voor de bescherming en verdediging van de mensenrechten, en op het opbouwen en versterken van vrede en stabiliteit in de wereld, ook via GVDB-missies en -operaties. In het oosten stellen de schending van het internationaal recht en de destabilisering van Oekrane door Rusland, bovenop de aanslepende conflicten in het Zwarte-Zeegebied in ruimere zin, de Europese veiligheidsorde in haar kern op de proef. In het zuiden zullen de inspanningen erop gericht blijven een einde te maken aan het conflict in Syri. Behalve dat de regionale instabiliteit en onveiligheid erger worden, heeft de crisis in Syri ook intern gevolgen voor de EU, als een belangrijk veiligheidsrisico en in termen van massale migratie van mensen die naar veilige oorden vluchten.
  3. 3. 13026/16 GYS/cg 3 DG C 1 NL De EU zal zich tevens toeleggen op positieve ontwikkelingen, zoals in Iran, waar zij zal blijven werken aan de uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) en de vernieuwing van de bilaterale betrekkingen. Andere prioriteiten zijn onder meer werk maken van het optreden van de EU in Libi. Voortbouwend op een reeds actieve rol in Afrika zal de EU voortgaan met het versterken van vrede en veerkracht, onder meer via GVDB-missies en -operaties. Ook zal de EU samenwerkingsverbanden blijven ontwikkelen in Centraal- en Zuidoost-Azi, en de cruciale trans- Atlantische betrekkingen blijven koesteren. De conferentie over Afghanistan in Brussel in oktober 2016 bood een belangrijke kans om vrede, stabiliteit en veiligheid te bevorderen. De EU zal blijven samenwerken met de Verenigde Naties en erkent het belang van een internationaal bestel dat gebaseerd is op multilateralisme. Rekening houdend met de totaalaanpak wordt in dit verslag waar passend ook verwezen naar beleidsmaatregelen en instrumenten die buiten het GBVB vallen. GEOGRAFISCH EUROPA EN CENTRAAL-AZI Oostelijk nabuurschap/Oostelijk Partnerschap Een democratisch, stabiel en welvarend Oostelijk nabuurschap blijft een prioriteit voor de EU. De EU-aanpak van het Oostelijk Partnerschap (EaP) blijft gebaseerd op de beginselen die zijn overeengekomen tijdens de top van Riga van 2015 en zijn vastgelegd in de evaluatie van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB). De EU zal zich inzetten voor het behoud van de inclusiviteit van de multilaterale samenwerking in het Oostelijk Partnerschap. Tijdens de ministerile bijeenkomst van het Oostelijk Partnerschap in mei 2016 is gesproken over de behoefte aan verdere hervormingen en stabiliteit in de regio, ter voorbereiding van de volgende top in 2017. In de betrekkingen met Georgi, de Republiek Moldavi en Oekrane zal de EU zich blijven inzetten voor de uitvoering van de respectieve associatieovereenkomsten (AOs), die zullen helpen de hervormingsprocessen in die landen te sturen. De associatieovereenkomsten zijn voor Georgi en de Republiek Moldavi op 1 juli 2016 in werking getreden. De associatieovereenkomst met Oekrane wordt voorlopig toegepast.
  4. 4. 13026/16 GYS/cg 4 DG C 1 NL Visumliberalisering, die reeds bestaat ten aanzien van de Republiek Moldavi, zal een belangrijk tastbaar bewijs zijn van de voordelen van de associatie met de EU. In de eerste helft van 2016 heeft de Commissie wetgevingsvoorstellen ingediend tot afschaffing van de visumplicht voor burgers van Georgi en Oekrane die houder zijn van een biometrisch paspoort, nadat was bevestigd dat die landen met succes hadden voldaan aan alle ijkpunten uit hun respectievelijke actieplannen voor visumliberalisering. In de betrekkingen met de oostelijke partners die geen associatieovereenkomst nastreven - Armeni, Azerbeidzjan en Belarus - zal de EU aantrekkelijke en wederzijds voordelige alternatieven ontwikkelen die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke waarden en grondbeginselen van de EU, en die brede samenwerking en volgehouden hervormingsprocessen in de Oost-Europese partnerlanden stimuleren. De economische situatie in Oekrane is gestabiliseerd, en wel grotendeels dankzij internationale en EU-steun. Er is weliswaar een indrukwekkende reeks hervormingen ingeleid, maar er zijn verdere inspanningen nodig om de uitvoering en duurzaamheid ervan te garanderen, met name ten aanzien van de rechtsstaat, de bestrijding van corruptie en het creren van een gunstig klimaat voor buitenlandse investeringen. De EU zal institutionele verandering, modernisering en stabilisatie in Oekrane blijven stimuleren door middel van een regelmatige politieke dialoog op hoog niveau en de vlotte uitvoering van programmas in het kader van het ENI (Europees Nabuurschap- sinstrument). De samenwerking op het gebied van energie zal worden voortgezet, met inbegrip van de onderhandelingen over een memorandum van overeenstemming inzake een strategisch energiepartnerschap. De jaarlijkse top EU-Oekrane en de Associatieraad later dit jaar zullen een nieuwe impuls geven aan de politieke associatie en economische integratie van Oekrane met de EU. De EU zal steun blijven verlenen aan de diplomatieke inspanningen binnen het Normandi-kwartet en de trilaterale contactgroep voor de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk van 2014 en 2015, en zal financile en materile steun blijven verlenen aan de bijzondere waarnemingsmissie van de OVSE in Oekrane. De EU zal vasthouden aan een beleid van niet-erkenning van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol, die ook tot beperkende maatregelen tegen Rusland heeft geleid. De EU blijft openstaan voor alle contacten die gericht zijn op een constructieve oplossing van handelsproblemen (met inbegrip van vergeldingsmaatregelen van Rusland tegen Oekrane), hoewel de trilaterale EU-Oekrane-Rusland-gesprekken over de uitvoering van een diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) in december 2015 zonder succes zijn afgesloten. De trilaterale gasonderhandelingen in het kader van het winterpakket krijgen een vervolg.
  5. 5. 13026/16 GYS/cg 5 DG C 1 NL De politieke instabiliteit in de Republiek Moldavi in 2015 vormde een grote hinderpaal voor algemene vooruitgang met de hervormingsagenda. In 2016 heeft de Republiek Moldavi, hoewel kwetsbaar, zijn stabiliteit hervonden met de benoeming van een nieuwe regering in januari. De EU zal de situatie nauwlettend blijven volgen, zoals uiteengezet in de conclusies van de Raad van februari 2016, waarbij de nadruk ligt op broodnodige cruciale hervormingen. De EU blijft bereid de Republiek Moldavi te ondersteunen met onder andere technische bijstand en steun bij projecten, bijvoorbeeld via evaluatiebezoeken van vakgenoten en het beschikbaar stellen van ervaren adviseurs. De EU blijft zich inzetten voor het ondersteunen van de territoriale integriteit van de Republiek Moldavi binnen haar internationaal erkende grenzen, en voor de verdere ondersteuning van het proces voor een regeling in Transnistri en de inspanningen van de OVSE in dit verband. In Georgi werden er in oktober 2016 parlementaire verkiezingen gehouden. De EU was verheugd over de parlementaire verkiezingen in Georgi, die in het algemeen op vreedzame en ordelijke wijze verliepen. Afgezien van een aantal gewelddadige incidenten rond en in stembureaus, werd in de voorlopige beoordeling door de verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE/ODIHR opgemerkt dat de verkiezingen competitief waren, ordelijk verliepen en de fundamentele vrijheden in acht namen. De EU ziet uit naar samenwerking met het nieuwe, democratisch verkozen parlement en de nieuwe regering nadat het verkiezingsproces is afgerond, en dringt erop aan dat alle nieuwe parlementsleden samenwerken in het belang van Georgi. De EU zal steun blijven verlenen aan de inspanningen die Georgi doet om de gevolgen van conflicten in de van Georgi afgescheiden regios Abchazi en Zuid-Osseti te boven te komen, onder meer via de activiteiten van de EU-waarnemingsmissie en de speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgi. Zij zal blijven vasthouden aan haar beleid om de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgi binnen diens internationaal erkende grenzen te steunen. Centraal in de betrekkingen van de EU met Armeni staan de onderhandelingen over een nieuwe kaderovereenkomst die een nieuwe impuls zal geven aan onze bilaterale relaties. Bovendien zullen er gezamenlijk nieuwe prioriteiten voor partnerschap worden afgesproken, ter vervanging van het achterhaalde ENB-actieplan. Na het constitut