Cnv beleggingscode pensioenfondsen 2012

Click here to load reader

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.737
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Het CNV staat voor belangenbehartiging van werknemers en voor het streven naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Deze elementen komen goed naar voren in het werk wat we doen op het gebied van pensioenen. Onze bestuurders in pensioenfondsen zetten zich in voor een goed pensioen voor werknemers, maar tegelijkertijd vragen we aan pensioenfondsen dat ze verder kijken dan alleen het rendement. De rendementen op pensioenen mogen niet 'verdient' worden door werknemers die werken onder erbarmelijke omstandigheden en fabrieken die geen oog hebben voor milieuvervuiling. Om deze reden stuurt het CNV haar bestuurder op pad met een beleggingscode. In de beleggingscode staan de randvoorwaarden voor duurzaam beleggen waaraan minimaal moet worden voldaan in de ogen van het CNV. Daarnaast gaat de beleggingscode over de wijze waarop verantwoording afgelegd dient te worden aan de deelnemers van een pensioenfonds. Doel van de code is te komen tot een rechtvaardig en duurzaam beleggingsbeleid.

Transcript of Cnv beleggingscode pensioenfondsen 2012

 • 1. Beleggingscode 2012 1
 • 2. Voorwoord Begin 2012 zal minister Kamp het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen indienen bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat, naast een aanpassing van de bestuursmodellen, de verplichting voor pensi- oenfondsen om in hun jaarverslag te rapporteren over de wijze waarop zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze roep om meer transparantie is niet nieuw: de Beleggingscode van het CNV kent al jaren een oproep aan pensioenfondsen om op regelmatige basis te rap- porteren over de uitkomsten op duurzaamheidsgebied. Nu deze oproep een wettelijke basis krijgt, is dit een mooie gelegenheid om de CNV Beleggingscode opnieuw onder de aandacht te brengen bij de bestuurders van pensioenfondsen. Behalve de wijze waarop verantwoording afgelegd dient te worden gaat de Beleggingscode ook over de rand- voorwaarden voor duurzaam beleggen waaraan minimaal moet worden voldaan in de ogen van het CNV. Wat het CNV betreft moeten pensioenfondsen naast het behalen van goede rendementen op hun beleggingen ook streven naar een rechtvaardige samenleving. En ook de samenleving verlangt in toenemende mate van financile instellingen en pensioenfondsen dat er expliciete aandacht is voor duurzaamheid, zowel op het ge- beid van milieu en klimaat als op het gebied van mensenrechten en sociale verhoudingen. Het gaat dan om de zogenoemde ESG-criteria: Environment, Social en Governance. In de Beleggingscode wordt voornamelijk stilgestaan bij de positie van de werknemer (Social). Het op papier zetten van de principes van het CNV inzake duurzaam beleggen doet het CNV al sinds 1999. Sindsdien is het CNV er in geslaagd om duurzaam beleggen onder de aandacht te brengen bij veel pensioen- fondsbesturen. Deze besturen hebben het beleid rond beleggingen aangepast en duurzame criteria een plek gegeven in hun vermogensbeheer. Het CNV realiseert zich dat ondanks codes en afspraken er in de praktijk soms belegd wordt in activiteiten die vragen oproepen. Het CNV gelooft echter meer in optreden dan in weglopen. Optreden in de zin dat wan- neer er misstanden worden geconstateerd er eerst gesproken wordt om de misstanden recht te zetten, in plaats van de gemakkelijke weg te kiezen door direct de aandelen af te stoten. Al kan er een moment komen waarop dit de conclusie moet zijn. Jaap Smit Voorzitter CNV2
 • 3. InhoudsopgaveHoofdstuk PaginaVoorwoord 21. Waarom een code? 42. CNV Criteria 53. Mogelijke strategien 84. Strategien combineren 95. Verantwoording 96. Hedgefondsen en private equity 117. Stappenplan 128. Samenvatting en conclusies 15 3
 • 4. 1. Waarom een code? Het CNV streeft als maatschappelijke organi- satie naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. In de visie van het CNV staan dus termen als parti- cipatie, duurzaamheid en solidariteit centraal. Om dit te bereiken voert het CNV een perma- nente dialoog met de leden, de samenleving en internationale organisaties op het gebied van mens en werk. Deze dialoog wordt ook gevoerd in de besturen van pensioenfondsen waar het CNV zitting in heeft. Belangrijk is dat pensioenfondsen goede ren- dementen op hun beleggingen behalen zodat de pensioenverplichtingen kunnen worden vol- daan. Maar de uitgangspunten van het CNV en de medeverantwoordelijkheid voor beleggingen vereisen een visie op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen die verder kijkt dan alleen het rendement. Gelukkig biedt de Europese Pensi- oenrichtlijn deze ruimte aan pensioenfondsen. Een pensioenfonds dient zich wel te kunnen legitimeren door te verwijzen naar een onder de deelnemers bestaande consensus. Belang- rijk is dat pensioenfondsen op transparante wijze met de deelnemers communiceren over het beleggingsbeleid. (De vertegenwoordigers van) Deelnemers moeten de mogelijkheid heb- ben om aan te geven aan welke onderwerpen ze waarde hechten. Hierbij moet opgemerkt worden dat het belang van het lange termijn rendement niet haaks staat op het streven naar een rechtvaardige samenleving. Integendeel, lange termijn rendement is immers gebaat bij een rechtvaardige en duurzame samenleving. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ondernemingen die op een verantwoorde wijze met de samenleving omgaan uiteindelijk ook het best renderen. Het doel van de beleggingscode is om randvoorwaarden aan te geven voor duurzaam beleggen waaraan minimaal moet worden voldaan in de ogen van het CNV.4
 • 5. 2. CNV criteriaIn de CNV visie gaat het om de samenhang tussen Hoe kunnen pensioenfondsen hun beleggingsbeleidhet milieu (Environment), sociale omstandigheden vorm geven? Er bestaan verschillende internatio-in brede zin (Social) en de wijze waarop bestuur- nale verdragen, richtlijnen en instrumenten op ditders van ondernemingen/pensioenfondsen omgaan gebied. Een goed startpunt zijn de principes die zijnmet belanghebbenden (Governance). Veel pensi- vastgesteld door de Verenigde Naties: de Globaloenfondsen hebben ESG-criteria centraal staan in Compact Principes. Dit zijn tien principes op hethun beleggingsbeleid. In deze beleggingscode heeft gebied van milieu, mensenrechten, anticorruptie enin het bijzonder de positie van de werknemer een arbeidsomstandigheden (zie onderstaand kader).prominente plaats (Social). Een logische conse- Voor het CNV zijn deze tien principes de minimalequentie van het feit dat pensioenfondsen mede wor- criteria waar beleggingen aan moeten voldoen.den bestuurd door de werknemersvertegenwoordi-gers en dat geld van werknemers wordt belegd.Global Compact Principes1Mensenrechten Het milieuOndernemingen dienen: Ondernemingen moeten:1. De bescherming van internationaal vastgelegde 7. Voorzorg betrachten bij hun benadering van mensenrechten te ondersteunen en te milieu-uitdagingen respecteren. 8. Initiatieven ondernemen om grotere verant-2. Garanderen dat zij niet medeplichtig zijn bij woordelijkheid op milieugebied te schendingen van de rechten van de mens bevorderen 9. De ontwikkeling en verspreiding van milieu-Arbeidsnormen vriendelijke technologien bevorderenOndernemingen dienen:3. De vrijheid van vereniging en het recht op col- Anticorruptie lectieve onderhandelingen te ondersteunen Ondernemingen moeten:4. Iedere vorm van gedwongen en verplichte arbeid 10. Alle vormen van corruptie, inclusief afpersing uit te bannen en omkoping, tegengaan.5. Meewerken aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid 1 www.pwri.nl/Images/MVB-beleid 20januari 202011.pdf6. Meewerken aan de eliminatie van discriminatie bij tewerkstelling en beroepsuitoefening 5
 • 6. Naast deze criteria raadt het CNV pensioenfondsen Zoals al eerder gemeld, staat voor het CNV de aan om zelf criteria te selecteren die aansluiten bij positie van de werknemer centraal. Drie van de de identiteit van het pensioenfonds. Voor fondsen tien Global Compact Principes gaan over arbeids- die willen weten hoe ze dat moeten doen heeft het normen. Ten aanzien van arbeidsnormen wil het CNV een aantal aanknopingspunten. CNV echter verder gaan. Het CNV staat voor werk- Een eerste aanknopingspunt heeft betrekking op nemersnormen wereldwijd en pleit daarom voor de activiteiten van de deelnemers gedurende hun handhaving van minimaal 15 normen voor werkne- werkzame leven. Een pensioenfonds kan de criteria mers zie kader op de volgende bladzijde. enten op de activiteiten van de sector. Ook de betrokkenheid van de werknemer bij de Een tweede aanknopingspunt heeft betrekking op besluitvorming is van belang. Het CNV kiest voor de uit internationale verdragen voorkomende richt- ondernemingen die werknemers als betrokkenen lijnen. Zo zijn er richtinggevende OESO-richtlijnen een prominente plek geven via de medezeggen- voor multinationale ondernemingen, VN-richtlijnen schap in de onderneming. Hoewel niet als geogra- inzake de mensenrechten, richtlijnen voor beleggen fische beperking bedoeld, worden deze bedrijven in agrarische grondstoffen2 en ILO-conventies en aangeduid als bedrijven die werken volgens het aanbe