BTW-actualiteiten voor verenigingen - Bert Laman

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  191
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of BTW-actualiteiten voor verenigingen - Bert Laman

 • 1. BTW-ACTUALITEITEN VOOR VERENIGINGEN Bert Laman | Mazars10 oktober 2013 1 Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 2013

2. Btw-ondernemerschap, vergoedingen, subsidies Btw-positie belangenorganisaties, verenigingen, stichtingen Onderwerpen: BTW-ACTUALITEITEN VOOR VERENIGINGEN verenigingen, stichtingen Btw terugvragen/aftrekken De risicos van samenwerken 2 Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 2013 3. ieder die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen Definitie ondernemer voor btw BTW-ONDERNEMERSCHAP Van belang voor ondernemerschap: meer dan incidenteel prestaties verrichten in het economisch verkeer tegen vergoeding Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20133 4. Wat niet relevant is voor btw-ondernemerschap BTW-ONDERNEMERSCHAP Wie of wat je bent (stichting, vereniging, bv, nv, maatschap, etc.) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20134 Wie of wat je bent (stichting, vereniging, bv, nv, maatschap, etc.) Wat er met de opbrengst wordt gedaan Of winst wordt gemaakt Of in concurrentie wordt getreden ANBI- of SBBI-status 5. Belastbare feiten, prestaties: Btw verschuldigd over vergoeding voor prestatie BTW-ONDERNEMERSCHAP Belastbare feiten, prestaties: Leveringen van een goed: tastbare en stoffelijke voorwerpen Diensten: alle prestaties die in economisch verkeer tegen vergoeding worden verricht en die geen leveringen van goederen zijn (Combinaties mogelijk) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20135 6. De subsidieontvanger btw-ondernemer is Subsidie kan ook vergoeding zijn, indien: BTW-ONDERNEMERSCHAP De subsidieontvanger btw-ondernemer is De subsidieontvanger een prestatie verricht Rechtstreeks verband bestaat tussen subsidie en prestatie De prestatie niet btw-vrijgesteld is Sprake is van verbruik van de prestatie Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20136 7. Prestatie Subsidievoorwaarden steeds strenger Verantwoording afleggen prestatie verrichten BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Prestatie kan ook aan derde verricht worden, hoeft niet aan subsidieverstrekker Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20137 8. Rechtstreeks verband Verkrijgen subsidie afhankelijk van verrichten prestatie Project- / prestatie- versus exploitatiesubsidie BTW-HEFFING EN SUBSIDIES exploitatiesubsidie Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20138 9. Verbruik Btw is verbruiksbelasting: geen verbruik, geen belasting Subsidieverstrekker of derde kan verbruiker zijn BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Verbruiker moet identificeerbaar zijn (algemeen belang = geen verbruik) Voordeel opleveren = verbruik Praktijk, van belang: wie neemt het initiatief? Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20139 10. collectieve behartiging belangen leden vaktijdschriften en nieuwsbrieven opleidingen congressen (inclusief sponsoring) verkoop advertentieruimte Btw-relevante activiteiten BELANGENORGANISATIES, VERENIGINGEN / STICHTINGEN verkoop advertentieruimte Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201310 11. De vereniging btw-ondernemer is De vereniging een prestatie verricht Alleen btw verschuldigd in verband met ledenactiviteiten als BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Belangenbehartiging Nieuwsbrief en Rechtstreeks verband bestaat tussen contributie en ledenactiviteiten De ledenactiviteiten niet btw-vrijgesteld zijn Sprake is van verbruik van de ledenactiviteiten Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201311 Nieuwsbrief en tijdschrift Ledenvoordeel Congressen Opleidingen 12. De gesponsorde btw-ondernemer is De gesponsorde een prestatie verricht Alleen btw verschuldigd in verband met sponsoring als BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Rechtstreeks verband bestaat tussen sponsorbijdrage en prestatie De prestatie niet btw-vrijgesteld is Sprake is van verbruik van de prestatie Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201312 13. BELANGENORGANISATIES, VERENIGINGEN / STICHTINGEN; BTW VRIJSTELLINGEN Mogelijk toepasselijke vrijstellingen: Leveringen en diensten van sociale of culturele aard Onderwijsvrijstelling Werkgeversorganisaties Werknemersorganisaties Samenwerkingsverbanden Fondswerving Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201313 14. Art. 11-1-g Wet OB 68 Belangrijke actualiteit: Vrijstelling gezondheidskundige verzorging van de mens door BIGers Btw-vrijstelling medische leveringen en diensten, thuiszorg, zorgboerderijen BTW-VRIJSTELLINGEN Vrijstelling gezondheidskundige verzorging van de mens door BIGers Wetswijziging 1 januari 2013, vrijstelling: Alleen voor handelingen die binnen BIG-opleiding vallen Handelingen door niet-BIGers die door BIGers btw-vrijgesteld worden verricht Proefprocedures, o.a. via Mazars Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201314 15. Art. 11-1-f Wet OB 68, art. 7 Uitv.besl. en Bijlage B: Vrijstelling voor: prestaties door algemeen omschreven instellingen, zoals die van kruisverenigingen, consultatiebureaus voor alcohol en drugs, Btw-vrijstelling leveringen/diensten van sociale of culturele aard BTW-VRIJSTELLINGEN kruisverenigingen, consultatiebureaus voor alcohol en drugs, speeltuinverenigingen, carnavalsverenigingen, kleindierverenigingen, etc. prestaties door organisaties die door de inspecteur zijn aangewezen; Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor s-Hertogenbosch Uitgezonderd van vrijstelling zijn altijd zaken als verzorgen administraties derden en het ter beschikking stellen van personeel Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201315 16. Overdracht van kennis en/of vaardigheden vrijgesteld voor limitatief in de wet opgesomde vormen van onderwijs Bijvoorbeeld Algemeen vormend onderwijs Bepaalde vormen van beroepsonderwijs Btw-vrijstelling onderwijs BTW-VRIJSTELLINGEN Bepaalde vormen van beroepsonderwijs Onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep Onderwijs met het oog op voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis en/of vaardigheden Geldt ook voor beroepsonderwijs door instellingen genoemd/opgenomen in het RKBO Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201316 17. Niet vrijgesteld Onderwijs dat een vrije-tijdskarakter heeft Onderwijs dat dienst om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven Diensten met een zeker educatief element Btw-vrijstelling onderwijs BTW-VRIJSTELLINGEN Diensten met een zeker educatief element Onderwijsondersteunende prestaties Organiseren van onderwijs Ontwikkelen en verkopen van onderwijsmethoden Onderzoeksprojecten die onderwijsinstellingen tegen vergoeding uitvoeren Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201317 18. Organisaties van werkgevers, werknemers, vrijberoepsbeoefenaren en ondernemers die tot doel hebben de collectieve belangen van hun leden te behartigen Collectieve belangenvertegenwoordiging (geen identificeerbare afnemers) Btw-vrijstelling niet-commercile maatschappelijke organisaties BTW-VRIJSTELLINGEN afnemers) Cao-onderhandelingen Overleg in advies- en overleg organen zoals de SER en Stichting van de Arbeid Overleg tussen lokale ondernemersverenigingen en gemeenten Bijzondere regeling ledenbladen Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201318 19. Geen vrijstelling voor diensten verricht aan individuele leden zoals: Bedrijfseconomische adviezen Secretariaatswerkzaamheden Uitlenen van persoon (ook als deze diensten gefinancierd worden via de contributie) Btw-vrijstelling niet-commercile maatschappelijke organisaties BTW-VRIJSTELLINGEN (ook als deze diensten gefinancierd worden via de contributie) Vrijstelling verder ook afhankelijk van twee voorwaarden 1. Het beheer en bestuur van de betrokken organisaties vindt in hoofdzaak plaats op vrijwillige basis en zonder vergoeding door personen die zelf geen rechtstreekse of zijdelings belang hebben bij de resultaten van de organisatie 2. De vrijstelling leidt niet tot concurrentievervalsing ten nadele van commercile ondernemers die aan de btw-heffing zijn onderworpen Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201319 20. Alleen btw-vrijgesteld als de hoofdactiviteiten btw-vrijgesteld of -onbelast zijn Grensbedragen (onafhankelijk van elkaar) Goederen: 68.067 per jaar Diensten: 22.689 per jaar Aandachtspunten btw-vrijstelling fondswerving 1 januari 2012 BTW-VRIJSTELLING: FONDSENWERVING #1 Diensten: 22.689 per jaar (sport: 31.765) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201320 21. Benefietconcerten, -galas,-veilingen Bijvoorbeeld overstromingen Pakistan Kenmerkend Substantieel hogere prijs dan normaal Bijzondere evenementen voor een goed doel BTW-VRIJSTELLING: FONDSENWERVING #3 Giftelement niet btw-belast: Niet voor de eigen organisatie Afnemer weet dat hij ook gift doet aan goed doel Giften komen volledig ten goede aan goede doel Goederen moeten een normale prijs kennen Vooraf schriftelijke toestemming inspecteur Waarde van vrijwilligerswerk mag niet bij de gift worden geteld Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201321 22. Geen btw-aftrek als kosten zijn toe te rekenen aan AFTREK VOORBELASTING Vrijgestelde handelingen (verhuur en verkoop van onroerende zaken, verstrekken van leningen, aangewezen onderwijs) Onbelaste handelingen (ledenactiviteiten) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201322 activiteiten gefinancierd door middel van niet-btw-belaste subsidies, contributies, etc. Spijzen en dranken genuttigd in de horeca (etc.) btwbtwbtwbtw---- aftrekaftrekaftrekaftrek 23. Aftrek bij economische versus niet-economisch verbruik AFTREK VOORBELASTING Voor gemengd economisch/niet-economisch gebruik kent noch de wet noch de btw-richtlijn een methode om omvang aftrekrecht te bepalen Op basis van inkopen, personeelsuren, omzet? Hof van Justitie EU: Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201323 Hof van Justitie EU: Bij gebrek aan voorschrift moeten lidstaten zelf een methode vaststellen Nederland heeft op dit moment geen methode vastgesteld, dus volledig aftrekrecht? Nederlandse rechters, tot nu toe: Pro rata methode van btw-belast versus btw-vrijgesteld toepassen Hoge Raad (11 mei 2012, LJ-Nummer: BW5405): bevest