Studiedag 25 april 2013 “ Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht ”

download Studiedag 25 april 2013 “ Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht ”

If you can't read please download the document

 • date post

  26-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Studiedag 25 april 2013 “ Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht ” mr. Susan Schaap en mr. Joyce Scheltens-Fokke. Actualiteiten Flora- en Faunawet 1. Soortenbescherming Uitspraak 21 januari 2009 (nr. 2008028631/1 Edam /Volendam) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Studiedag 25 april 2013 “ Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht ”

Dia 1

Studiedag 25 april 2013

Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht

mr. Susan Schaap en mr. Joyce Scheltens-Fokke

Actualiteiten Flora- en Faunawet

1. Soortenbescherming Uitspraak 21 januari 2009 (nr. 2008028631/1 Edam/Volendam)

Belang inzake de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (art. 2 lid 3 sub j Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten) mag niet ten grondslag worden gelegd aan Ff ontheffing voor zwaar beschermde soorten en vogelsoorten

Uitspraak 13 mei 2009, nr. 200802624/1 (Park Brederode) en bovendien mag het belang van art. 2 lid 3 sub e (dwingende redenen van groot openbaar belang) niet ten grondslag worden gelegd voor een ontheffing van vogelsoorten

Oplossing: werkzaamheden buiten broedseizoen

Probleem: nestblijversAangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora en Faunawet (brief toenmalige Minister LNV 26 augustus 2009)Overtreding van verbodsbepalingen Ffw wordt voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen. Het gaan dan om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort: in dat geval is geen ontheffing nodig

Positief afwijzende beschikking (vreemde figuur)

Het is de vraag of dit beleid, waarbij strikt genomen zonder formele waarborgen wordt bepaald of met mitigerende maatregelen kan worden volstaan in het licht van de EU-regelgeving geoorloofd is (ABRvS 19 januari 2010, nr. 2009103329)

ABRvS 15 februari 2012, nr. 201104545/T1/A3; r.o. 2.13 e.v. (zie ook de einduitspraak van 11 juli 2012) (bedrijventerrein Baanstee-Noord)

ABRvS 21 maart 2012, nr. 201108112/1/T1/A3; r.o. 2.8 e.v. (zie ook de einduitspraak 3 oktober 2012) (Rijksweg 31/Haak om Leeuwarden)

Slechts die maatregelen die zien op het voorkmen dat de in de artikelen 10 en 11 van de Ffw opgenomen verboden worden overtreden, kunnen worden betrokken bij de beoordeling of n van de in vorengenoemde artikelen opgenomen verboden wordt overtreden

Indien sprake is van mitigerende maatregelen en compenserende maatregelen die niet strekken ter voorkoming van de overtreding van de verbodsbepalingen zal een ontheffing van het verbod moeten worden gevraagd

De rele kans dat een ontheffing niet kan worden verleend speelt geen rol

Een verplaatsing van een vaste rust- en verblijfplaats voorkomt niet de overtreding

Tijdelijke verstoring foerageergebied maakt onderdeel uit van vaste rust- en verblijfplaats

Reactie ministerie El&I: aanscherping beleid

Hoe nu verder?

Voorkomen van overtreding (preventieve maatregelen treffen)

Opening Afdeling aantasting fourageergebied (AbRvS 3 oktober 2012, nr. 201107056/1/T1/A3, r.o. 6) (Rheden)

Ontheffing is weliswaar nodig maar verstoring kan niet van wezenlijke invloed zijn (art. 5 onder d Vrl)

Zoeken naar ander belang bij ruimtelijke projecten, bijvoorbeeld volksgezondheid of openbare veiligheid, de bescherming van Flora en Fauna

De Haak om Leeuwarden (ruime benadering, beperking luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, project behoeft niet specifiek gericht te zijn op dit belang)

B. Actualiteiten NatuurbeschermingswetWet- en regelgeving

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Wetsvoorstel is op 26 maart 2013 door de Eerste Kamer aangenomen.

Belangrijkste wijzigingen:Aanpassing art. 19kd Nbw98

a. de tekst van art. 19 kd wordt zodanig aangepast dat indien aan de voorwaarden van art. 19 kd wordt voldaan, de vergunningplicht van art. 19d Nbw98 niet geldt.

b. de referentiedatum in art. 19kd wordt aangepast;

c. art. 19kd wordt ook van toepassing verklaard op plannen.

Toegevoegd wordt art. 19db ter voorkoming van dubbele toetsing op natuurwaarden voor projecten of andere handelingen die opgenomen zijn in een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een ontwikkelingsgebied als bedoeld in art. 2.3 Chw.

2.Stand van zaken wetsvoorstel Wet natuurbescherming

Wetsvoorstel is in augustus 2012 ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 2011/12, 33 348, nr. 1-3).

Het wetsvoorstel strekt tot vervanging Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, door n integraal en vereenvoudigd kader.

Zomer van 2013 een nota van wijziging naar de Tweede Kamer

Het eindperspectief is dat de Wet natuurbescherming zal opgaan in de Omgevingswet. Echter nu al drie instrumenten naar Omgevingswet

het beheerplan voor Natura 2000-gebieden;(onderdelen van) de op te stellen natuurvisie;de vergunningsprocedure.

3.Stand van zaken programmatische aanpak stikstof (PAS)

Doel PAS:een duurzame economische ontwikkeling samen te laten gaan met het realiseren van de zogenoemde Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen.

een gebieds- en sectoroverstijgend, integraal programma om de stikstofdepositieproblematiek het hoofd te bieden.

De PAS richt zich alleen op de overbelasting door stikstof als knelpunt en niet op overige verstorende factoren als versnippering, sterfte, geluid of andere vermestende en verzurende stoffen dan stikstof.

Grondslag PAS: Grondslag PAS: art. 19kg tot en met 19km Nbw (vanafinwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet 31 maart2010).Stand van zaken PASOp 9 feb. 2012 is een concept-definitieve versie PAS bekend gemaakt. Op 11 april 2012 is advies Raad van State verschenen.inwerkingtreding van de PAS voorzien op 1 januari 2014.

Systeem PASLandelijke maatregelen en herstel- en verbetermaatregelen op gebiedsniveauGebiedsanalyse

OntwikkelingsruimteOntwikkelingsruimte wordt per Natura 2000-gebied vastgesteld en toegedeeld.

Een voorkeursvolgorde voor de toedeling van ontwikkelingsruimte zal worden gegeven (zie p. 28 ev.). Dat zal gebeuren door in een bijlage bij de PAS ontwikkelingsruimte te reserveren voor specifiek benoemde handelingen.

Er wordt ook enige ontwikkelingsruimte gereserveerd om andere handelingen mogelijk te maken, om te voorkomen dat elke economische of andere gewenste maatschappelijke ontwikkeling, zoals andere bouwprojecten dan infrastructuurprojecten, bij voorbaat wordt geblokkeerd.

Hiervoor wordt ontwikkelingsruimte toegedeeld in de volgorde van ontvangst van aanvragen om toestemmingverlening voor de handelingen waarvoor niet specifiek ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

De voorkeursvolgorde is volgens de concept definitieve PAS een beleidsregel in de zin van de Awb.

Rekeninstrument AeriusIn het kader van de PAS is een nauwkeurig rekeninstrument ontwikkeld, AERIUS.

Borging uitvoering maatregelen Op grond van artikel 19kj lid 1 Nbwet dragen de bevoegde gezagen ervoor zorg dat de in het programma beschreven of genoemde herstelmaatregelen tijdig worden uitgevoerd. Vraag is vervolgens wat er gebeurt indien hiervoor geen zorg wordt gedragen.

Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte wordt niet als voorwaarde gesteld dat gelijktijdig de maatregelen worden getroffen, die in de PAS zijn opgenomen dan wel de daarmee beoogde depositievermindering eerst feitelijk gerealiseerd moet zijn. Hierdoor kan weliswaar tijdelijk de stikstofdepositie toenemen, maar dit betekent niet dat automatisch sprake is van een verslechtering van de habitattypen en soorten die gebiedsbescherming genieten.

MonitoringAan de hand van monitoring kunnen de ontwikkelingen tijdig worden bijgestuurd wanneer blijkt dat de stikstofdepositie in werkelijkheid minder snel daalt, of dat de natuur zich niet herstelt zoals was voorzien.

4.Compensatie/mitigatie (incl. saldering)Als niet is verzekerd dat natuurlijke kenmerken niet worden aangetast: ADC-criteria:Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compensatie Uitspraken waar compensatie aan de orde is zijn zeldzaam: AbRvS 26 januari 2005, Tweede Maasvlakte, BR 2005, 196 en AbRvS 16 juli 2003, Westerschelde Container Terminal, AB 2003, 336 n AbRvS 24 augustus 2011, TBR 2011, 169 met noot Frins en KoleMeestal wordt ADC voorkomen door mitigatie

In passende beoordeling mag wel met mitigerende maatregelen rekening worden gehouden, maar niet met compenserende maatregelen (ABRvS 7 mei 2008, nr. 200604924)

Salderen wordt aangemerkt als mitigeren (zie: ABRvS 16 maart 2011, 200909282)Voorbeelden saldering:ABRvS 29 juni 2011, nr. 200908730ABRvS 4 april 2012, nr. 201003331

Om ADC toets te voorkomen in de praktijk gebruik gemaakt van: natuurinclusief ontwerpen. Voorbeeld: IJburg (ABRvS 21 juli 2010, nr. 200902644)

ABRvS 7 november 2012, nr. 201110075 (Tracebesluit A2 Den Bosch-Eindhoven, prejudicile vragen)

Casus Tracbesluit A2:

Verbreding Rijksweg A2 tussen aansluiting Veghel en knooppunt Ekkersweijer en verbreding Rijksweg A58 tussen knooppunt Ekkersweijer en aansluiting Ekkersrijt op de A58.

Wegverbreding als zodanig heeft negatieve gevolgen voor bestaande areaal van het habitattype blauwgraslanden. In het tracebesluit is bepaald dat de hydrologische situatie binnen het gebied wordt verbeterd, waarmee uitbreiding van de blauwgraslanden binnen het gebied mogelijk wordt gemaakt.

Twee prejudicile vragen aan Hof voorgelegd, te weten:

1.Dient de zinsnede "de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten" in artikel 6, derde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna zodanig te worden uitgelegd dat van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied geen sprake is in het geval het project gevolgen heeft voor het bestaande areaal van een beschermd hab