Deelsessie 20 en 28 Actualiteiten Awb

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Deelsessie 20 en 28 Actualiteiten Awb

 • Actualiteiten Awb Liesbeth Berkouwer, Kennedy Van der Laan [email protected] 29 oktober 2013

  mailto:[email protected]

 • Programma

  Gewijzigde Awb

  aanpassing bestuursprocesrecht

  schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

  Toekomstige wijziging: nadeelcompensatie

  Pauze

  Relativiteitseis: regeling en jurisprudentie

  Overige jurisprudentie Awb

 • Gewijzigde Awb:

  aanpassing bestuursprocesrecht

 • Wijzigingen in hoofdstuk 6 Awb

  Artikel 6:22 tot 1 januari 2013: schending van een

  vormvoorschrift

  Sinds 1 januari 2013 verruiming: Een besluit waartegen

  bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks

  schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of

  algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar

  of beroep beslist in stand worden gelaten indien aannemelijk is

  dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.

 • Wijzigingen in hoofdstuk 8 Awb

  Beroep

  Hoger beroep

  Incidenteel hoger beroep

  Kwaliteit, rechtseenheid en rechtsontwikkeling

  Effectieve geschilbeslechting

 • Beroep

  bestuursrechter in plaats van rechtbank en administratieve

  rechter (artikel 1:4 Awb)

  Bijlage 1: Regeling rechtstreeks beroep (geen bezwaarschrift )

  Bijlage 2: Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, waarin

  negatieve lijst (artikel 1)

  uitzonderingen absolute en relatieve competentie (art. 2-8)

  Geen beroep algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3)

 • Hoger beroep (I) Hoger beroep naar Awb (titel 8.5 Awb)

  hogerberoepsrechter: bestuursrechter die in hoger

  beroep oordeelt

  Hoger beroep bij ABRvS (art. 8:105); uitzonderingen in

  art. 9 en 10 Bevoegdheidsregeling (Bijlage 2)

  Regels beroep grotendeels van toepassing

  Specifieke hoger-beroepsregels in Awb

 • Hoger beroep (II)

  Enkelvoudige behandeling mogelijk, ook als

  rechtbank meervoudig heeft behandeld (art. 8:108

  en 8:10a)

  Kortsluiting mogelijk, ook als rechtbank zaak

  meervoudig heeft behandeld (art. 8:86)

  Direct inhoudelijke behandeling hoger beroep bij

  gegrond gebleken verzet (art. 8:55)

 • Incidenteel hoger beroep (I)

  Indien hoger beroep is ingesteld, kan degene die ook hoger

  beroep had kunnen instellen, incidenteel hoger beroep

  instellen (art. 8:110)

  Binnen zes weken na toezending gronden hoger beroep

  Geen griffierecht

  Intrekking of niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep heeft

  geen gevolgen voor ontvankelijkheid incidenteel hoger beroep

  (tenzij)

 • Incidenteel hoger beroep (II)

  Voorwaardelijk incidenteel hoger beroep: vervalt

  bij niet-ontvankelijk of ongegrond hoger beroep

  In werking per 1 juli 2013

  Overgangsrecht: oud recht is van toepassing op

  hoger beroep tegen een uitspraak die is

  bekendgemaakt voor 1 juli 2013

 • Kwaliteit, rechtseenheid en rechtsontwikkeling (I)

  Conclusiebevoegdheid (artikel 8:12a)

  Vz AbRvS, Cbb en CRvB vragen lid om conclusie

  Conclusie: onafhankelijk, openbaar en met redenen

  omkleed advies aan de rechter over een in de zaak te

  nemen beslissing

  Bij meervoudige-kamerzaken of bij grote-kamerzaken

  Publicatie en reactiemogelijkheid partijen

 • Kwaliteit, rechtseenheid en rechtsontwikkeling (II)

  Geen bindende werking

  Voorbeelden van conclusies

  Toepassing redelijke termijn artikel 6 EVRM (23

  oktober jl. conclusie genomen)

  Coffeeshops

  Vreemdelingenzaak

 • Kwaliteit, rechtseenheid, rechtsontwikkeling (III)

  Grote kamer (artikel 8:10a)

  Doel: rechtseenheid of rechtsontwikkeling

  Vijf leden uit verschillende colleges of

  onderdelen (kamers) van colleges

  Voorbeeld: toepassing redelijke termijn artikel 6

  EVRM

 • Effectieve geschilbeslechting

  Na vernietiging, voorschriften voorbereiding buiten

  toepassing laten (artikel 8:72, vierde lid)

  Hoger beroep: judicile lus of sprongberoep (artikel

  8:113)

  Opdracht van wetgever aan de bestuursrechter:

  De bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde

  geschil zoveel mogelijk definitief(artikel 8:41a)

 • Overige wijzigingen Antwoordkaartenmethode in Awb (artikel 7:3):

  niet binnen een door het bestuursorgaan

  gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik

  wil maken van het recht te worden gehoord.

  Ook bij administratief beroep en klachtbehandeling

  Financile zekerheid bij voorlopige voorziening

  (artikel 8:84)

  Relativiteitseis (artikel 8:69a)

 • De Awb per 1 juli 2013: schadevergoeding bij

  onrechtmatige besluiten

 • Algemeen

  Aanleiding en achtergrond: het scheppen van

  duidelijkheid; compromis

  Inwerkingtreding per 1 juli 2013

  (schadevergoeding; nadeelcompensatie: later)

 • Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (I)

  Gevorderd bedrag > 25.000: burgerlijke rechter

  exclusief bevoegd (artikel 8:89)

  Maar: bijzondere bestuursrechters exclusief op

  aantal terreinen, ongeacht hoogte bedrag:

  CRvB (sociale zekerheid, ambtenarenrecht)

  Hoge Raad (belastingrecht)

 • Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (II)

  Gevorderd bedrag < 25.000: keuzevrijheid:

  bestuurs- of burgerlijke rechter (artikel 8:89)

  Uitbreiding bevoegdheid bestuursrechter: ook

  bevoegd bij onrechtmatige handelingen ter

  voorbereiding van een onrechtmatig besluit (artikel

  8:88)

 • Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (III)

  Zelfstandig schadebesluit verdwenen; nu:

  verzoekschriftprocedure (artikel 8:90)

  Belanghebbende dient bestuursorgaan acht weken

  voor indienen verzoekschrift schriftelijk om

  vergoeding schade te hebben gevraagd, tenzij

  (artikel 8:90)

  Artikel 8:73 Awb vervallen

 • Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (IV)

  Verzoekschrift hangende of na afloop van

  procedure tegen schadeveroorzakende besluit

  Behandeling verzoekschrift grotendeels

  overeenkomstig H 6 en 8 Awb (artikel 8:94)

  Overgangsrecht

 • Toekomstige wijziging per (?): Nadeelcompensatie in

  de Awb

 • Algemeen

  Aanleiding en achtergrond: uniformiteit gewenst

  Inwerkingtreding?

 • Nadeelcompensatie (I)

  - Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het maatschappelijk risico en een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kent het bestuursorgaan de benadeelde op zijn aanvraag een vergoeding toe. (artikel 4:126)

 • Nadeelcompensatie (II)

  Geen vergoeding bij risico-aanvaarding, nalaten

  schadebeperking, anderszins verzekerd zijn schade

  (artikel 4:126)

  Bij wettelijk voorschrift maximale heffing 500

  (art. 4:128)

  Beslistermijn acht weken of zes maanden (met een

  verdagingsmogelijkheid) (art. 4:130)

  Verjaringstermijn vijf jaar (art. 4:131)

 • Nadeelcompensatie (III)

  Geen processuele connexiteit: weg naar

  bestuursrechter open als nadeelcompensatie

  wordt verzocht i.v.m. geleden schade door

  overheidshandelen

  Gemeentelijke verordeningen: aanpassen

  Normaal maatschappelijk risico in het

  planschaderecht (BV7254)

 • Pauze

 • De relativiteitseis (I)

  Awb tot 1 januari 2013: ben je binnen, dan mag je alles aanvoeren

  De voorbeelden en de kritiek

  Subjectieve rechtsbescherming versus objectieve rechtsbescherming

 • De relativiteitseis (II)

  De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept (artikel 8:69a)

  Ambtshalve toepassing door bestuursrechter

  Geldt niet in bezwaarprocedure

 • De relativiteitseis (III)

  Eerste toepassing in artikel 1.9 Crisis- en herstelwet-zaken:

  dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (..) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de bestuursrechter een besluit niet moet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad. (bv BP1352 en BP6388)

 • Relativiteitseis: jurisprudentie (IV)

  Natuurbeschermingswet (BR1412 en BV0106)

  Staatssteun en mededinging (BZ2265)

  De concurrent en zijn (oneigenlijke) bezwaren (BW6383)

  Beschermingsbereik beginselen van behoorlijk bestuur (BX1859)

 • Relativiteitseis: meer jurisprudentie (V)

  Relativiteitseis en belanghebbende-begrip: het verschil (BV8057)

  Eerst relativiteitstoets of eerst inhoudelijke bespreking gronden? (CA1989)

 • Jurisprudentie overig

 • Besluitvorming

  Elektronische aanvraag, geen verzuimherstel (BY5117)

  Geen belanghebbende, geen aanvraag (BY3028)

  Geen bevoegdheid, geen aanvraag (201301213/1/A4)

  Niet-horen voor besluit (4:8 Awb) niet te repareren (BY9358)

  Eisen aan de ingebrekestelling (BY5083)

 • Bekendmaking

  Bewijslast bij niet-aangetekende verzending van besluiten (BW9413)

  Kennisgeving ontwerp-besluiten (BX4676) en uov-besluiten niet uitsluitend digitaal, tenzij (201208434/1/A1)

 • Bezwaar en beroep (I)

  Stukken na de hoorzitting betrekken bij b.o.b. (BZ9093)

  Opnieuw horen in bezwaar? (BZ8641)

  Overschrijding grenzen aan de heroverweging in bezwaar (BY4338)

  Beslissing op bezwaar: bij uitzondering ex tunc (BY4455)

  Geen vergoeding bezwaarkosten in bagatelgevallen (BZ9827)

  Vergoeding rechtsbijstand door familie/huisgenoten (BY2474)

 • Bezwaar en beroep (II)

  Elektronische weg niet open, verzuimherstel bij indiening per mail:

  bezwaar (BX5972)

  zienswijzen (BY9245)

  hoger beroep (BZ9982)

  Bewijslast verzending bezwaar of beroep (BW8527)

  Ontbreken (BT2131) en onjuiste rechtsmiddelenclausule (BX6500)

  Beroepsgronden en de procesorde (BV7287en CA0157)

 • Bestuurlijke lus

  Grondenfuik bij tussenuitspraak (CA2877)

  Overschrijding redelijke termijn bij bestuurlijke lus (BV1892)

  Informele lus en artikel 6 EVRM (BZ7385)

 • Handhaving

  Handhavend optreden onevenredig (BZ2533 en BY4425)

  Rechtsbescherming tegen weigering invordering dwangsommen (BY5125, BY6768 en BZ9264)

  Beslissing dwangsom niet terug te betalen geen besluit (BZ3999)

  Uitstel nemen invorderingsbeschikking is gn stuiting! (CA3682)

 • Besluit (of niet?)

  Afwijzing Arnhem Card (CA2887)

  Vaststelling huurtarieven volkstuinen (BY7987)

  Ontzegging toegang gemeentegebouw (BY0392) en zwembad (AB2013/305)

 • Belanghebbende

  Geen afgeleid belang ondanks contractuele relatie

  rele mogelijkheid schending recht op arbeid (201210478/1/A3)

  Eigendomsbelangen geraakt (BY0374)

  Aanwijzingsbesluit hondenverbod (BX8937)

 • Jurisprudentie divers

  Gelijkheidsbeginsel en planschade (CA2026)

  Vertrouwensbeginsel en schijn van bevoegdheid (BX3805)

  Zelf voorzien niet aan de orde bij te wijzigen beleid? (BZ2530)

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, Wob-verzoeken en misbruik recht (BZ7733, CA3250 en RBDHA: 2013: 8624)

 • Vragen?

  [email protected]